Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

15 NİSAN 1987 EKONOMİ Koç, 8. sırada CUMHURÎYET/U TÜRKİYE'den tthalatta tarım koruması A nkara (Cumhuriyet Bürosu) Sanayi ve Ticaret / l Bakanı Cahit Aral, bazı KtT ürünlerinin ithalatmdan ahnan fonlann düşürülmesi yönündeki kararın Başbakan Turgut özal'm imzasma sunulduğunu belirterek, "Bir iki güne kadar yürürlüğe girer samyorum" dedi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca hazırlanan bir diğer ithalat rejimi değişikliği ile de Türkiye'ye girişlerinde aşın fıyat verildiği kuşkusu duyulan bazı ürünlerin fonlan yükseltiliyor. Yetkililer, söz konusu fon ayarlamalarmda tarım ürünlerinin başı çektiğini belirterek, "Fon artışı cüzi mıktarda da olsa bu sektörü belirli ölçüde koruyacaktır" dediler. Ankara'nın vergi rekortmeni Gürsel Türk işadamlan mektup diplomasisine başlayacak ABD'ye şirketler aracıhgıyla baskı ENİS BERBEROĞLU ANKARA TürkAmerikan ilişkilerindeki belirsizlik ve kuşku ortamı, hükumet çevrelerinde F16 savaş uçaklan projesinin geleceğine ilişkin soru işaretleri uyandırdı. Amerikan yardımını Kıbrıs konusuna bağlama yönünde bir kararı önlemek için Amerikan fırmalan ile çalışan Türk şirketleri de girişimde bulunacaklar. Türk şirketleri Amerikalı ortaklarına "Türk pazanndaki konumlarının tehlikeye girebilecegi" yolunda uyarıda bulunacaklar, "Kongre nezdinde Türkiye'ye ANKARA (a.a.) Ankara'da vergi rekortmenleri belli oldu. Ankara Defterdarhğı'nca yapılan açıklamaya göre, bu yıl en fazla vergiyi 718 milyon 292.4 bin lira ile müteahhit Oğuz Gürsel ödeyecek. Ankara'da 100 milyon lira üzerinde vergi ödeyecek 14 mükellef bulunuyor. İşadamı Vehbi Koç, 171.6 milyon lira ile 8. sırada, oğlu Rahmi Koç da 104.9 milyon lira ile 13. sırada yer aldı. Ankara'da 100 milyon liradan fazla vergi ödeyecekler şunlar: Uluslararası Hannover Fuan Genel Sekreteri Michatt Baurmam (soh Ûdeyeceği dan ikinci) "Fuar başanü olursa her yıl yenilemeyi düfünLyoruz'' dedi. Adı Miktaı 1. Oğuz Gürsel 718 299.479 2. Ali Şükrü isketyeli 365.450.253 3. Turan Büyüksahin 319.772.731 1 4. Ahmet Aydeniz 256.068.085 konomi Servisi Alman Sanayi Fuan 29 nisanda 5. Çelik Gönç 235.448.756 îstanbul Spor ve Sergi Sarayı 'nda açıhyor. Fuarın 6. Mehmet Kibaroğlu 230.003.920 tanıtımı için dün yapılan basın toplantısında konuşan 7. Nezih Dural 205.168.940 Uluslararası Hannover Fuan Genel Sekreteri Michaet 8. A. VehbiKoç 171.615.535 Beuermann, Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ekonomik ve 9. Melih Murat Dural 147.443.482 siyasi ilişkilerinin düzelmesiyle, Alman ekonomisinin 10. Mevlüt Hamzaoğlu 125.542.479 Türkiye'ye olan ilgisinin arttığmı belirterek, "Bu fuara 11 Metin Ûlguray 108.943.842 katılan 140 fîrmanın büyük çoğunluğu orta ve küçük 12. Ismet Celepçioğlu 106.868.599 işletmelerdir. Bunlar yatırım, işletmelerin modernleştirilmesi 13. Rahmi Koç 104.986.627 için en uygun kuruluşlardır" dedi. Beuermann, Türkiye'nin 14. Muharrem Köse 102.890.864 AET'ye katılmak isteğini doğru bulduğunu, ama bunun için Îstanbul gelir vergisi rekortpolitikacılann üstesinden gelmesi gereken bazı sorunlann menliğinde sıralamada bir değiolduğunu ifade etti. Beuermann, fuarın başarı kazanması şiklik oldu. Îstanbul Defterdarhalinde her yıl bu fuan tekrar etmeyi düşündüklerini söyledi. hğı tarafından önceki gün yapıFuar, 6 mayısa kadar açık kalacak. lan açıklamada lnşaat Müteahhit i Ahmet Onur 303 milyon 618 bin lira ile ikinci görünürken, dün yine Defterdarhk tarafından yapılan açıklamada ihracatçı A nkara (a.a.) Boğaz Köprüsü ve Oymapınar Barajı Mehmet Gürel'in ikinci sıraya IM. müşterek gelir ortaklığı senetlerinin gelir payı yerleştifci belirtildi. ödemelerine bugün baslanıyor. Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Idaresi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, senetlere ilk altı aylık dönem için yüzde 19 net gelir payı verilecek. Ziraat Bankası ve lş Bankası şubelerinde yapılacak ödemelerde, senet sahiplerine toplam 11 milyar 419 milyon 800 bin lira dağıtılacak. 1986 yılı içinde çıkarılan Boğaz Köprüsü ve Oymapınar Barajı gelir ortaklığı senetleri 60 milyar lira nominal değerde bulunuyor. Bu senetler için ilk kez gelir payı ödemesi yapılacak. Ekonomi Servisi IMF Direktörü Michel Camdessus, ABD Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker ve Batılı sanayileşE * konomi Servisi Türkiye'nin dört büyük deterjan miş Ulke maliye bakanlannın gıMZı üreticisinden biri olan Mintax'm, Amerikan Procter and derek paylaştıkları ortak endişe, Gamble firması ile ortaklığı kesinleşti. Procter and Gamble, dünya ekonomisinin yeni bir Mintax'ın yüzde 50 hissesini 40 milyon dolar karşılığmda durgunluk dönemine girrne olasatın alarak şirkete ortak olurken, Mintax'm sermayesi de 1 sılığımn artması. Son iki yılda milyardan 5 milyar liraya çıkarıldı. İki şirketin ortaklığı global olarak yavaşlayan ekonokonusu nda bir açıklama yapan Procter and Gamble Yönetim mik büyümenin artık kritik bir Kurulu Başkan Yardımcısı Geoff Place bu olayın, Amerikan dönemin eşiğinde olduğu kanısı yatmmcılannın Türkiye ekonomisine güvenlerini gösterdiğini yaygın. IMFnin, sanayileşmiş ülbelirterek, "En ileri ürünleri Türkiye'de de üretmek kelerin 1987 yılı için belirlediği niyetindeyiz" dedi. Procter and Gamble'ın sadece yıllık büyüme hızı hedeflerini dttşürarastırma ve geliştirme harcamasının 500 milyon doları aştığı mesi de bu endiseleri doğrular bildirildi. nitelikte. Belli başlı sanayileşmiş Alman Sanayi Fuan îstanbul'da Türk şirketleri Amerikalı iş ortaklarına yönelik olarak kaleme alacaklan mektuplarla, "iki ülke ilişkilerindeki belirsizlik ortamının Türk pazanndaki konumlarını tehlikeye sokabileceği" uyarısında bulunacaklar. destek vennelerini" isteyecekler. Başbakan Turgut Özal'a yakın bazı kaynaklar, TürkAmerikan ilişkilerinde son günlerde yaşanan belirsizlik ortamından duyulan tedirginliği şöyle dile getirdiler: "4 milyar dolan aşan bir maliyet taşıyan ortak F16 savaş uçaklan projesi yünımektedir. Aynca Türk şirketleri ile Amerikan şirketlerinin ortaklaşa girişecekleri yuksek teknolojili savunma sanayi vatınmları söz konusudur. Amerikan Kongresi Alt Komisyonu'ndan geçen son karar Türkiye'nin bu alandaki ortak yatıntn projelerine duydugu güveni onemli ölçüde sarstı. Çünkü bu şirketlerin faaliyetleri yann alınabilecek bir ambargo karanyla sekteye ugrayabilir, Türkiye kendi lopraklanndaki KöprüOymapınar ödemeleri bugün fabrikaları çalıştıramaz hale gelebilir. Öfkeyle kalkıp, zararta oturmak istemiyoruz ama, duyulan rahatsızlıgı ABD'ye yansıtmanın yollan aranacaktır." Amerikan Kongresi Alt Komisyonu'ndan geçen ve "örtülii ambargo" olarak nitelenen karara karşı hükümetin tepkisi, Başbakan Turgut Özal'ın "F16 projesini bir kez daha gözden gecirme durumuna düşebiliriz" sözleri ile yankı buldu. Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme ldaresi'nin üst düzey bir yetkilisi de Başbakanın bu sözlerine ilişkin olarak şu yorumu yaptı: "Sayin Başbakanımızın bu sözleri hangi çerçevede söyledigini kestirmek zor. AncakTürkiye'deki hiçbir projenin alternatifi yok değildir. F16'ların da alternatifi var. Gerekirse Avrupa'ya başvunılabilir." Türkiye'nin ABD'ye karşı tepkisini dile getirmede Amerikan şirketleriyle iş gören Türk şirketleri de devreye giriyor. Edinilen bilgiye göre, özellikle etkin Amerikan savunma sanayi şirketleri Kongre nezdindeki lobi desteklerinın sağlanması amaçlanıyor. Bu yolda resmi bir girişime başvurulmayacak ama, ABD'li firmalarla ortak olarak Türkiye'de büyük ihalelere katılan, yatırım projeleri geliştiren Türk şirketlerine iş düşecek. Türk şirketleri Amerikalı iş ortaklarına yönelik kaleme alacaklan mektuplarla, "iki ülke ilişkilerinde yaşanan belirsizlik ortamının Türk pazanndaki konumlarını tehlikeye sokabilecegini" ifade edecekler. Bu geniş çaplı "mektup diplomasisi"nin yanı sıra, kişisel temaslar da yapılacak. Bir işadamı mektupların içeriğine ilişkin olarak, "Bir iş ortagını uyanr gibi yumuşak bir hava taşıyacak. Ama Türk iş dünyası olarak duydugumuz rahatsızlıgı da dile getirecek. Amerikan şirketlerinin Kongre nezdindeki her turlü olanaklarını kullanmalan da istenecek" dedi. Dinçkök: ABD korumaeihkta ısrar ediyor Ekonomi Servisi Amerikada geçen hafta yapılan TürkAmerikan İş Konseyi toplantılarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sanayici ve İşadamlan Derneği'nin (TÜSİAD) Başkanı Ömer Dinçkök, "Amerika, korumacılık konusunda çok ısrariı. Türkiye de bundan nasibini alacak" dedi. Amerika dönüşünde görüşlerine başvurduğumuz Dinçkök, "Amerika'nın sadece Japonya ile ticaretinde 60 milyar dolarlık ticaret açıgı var. Toplam ticaret açıgı ise 170 milyar dolar. Bu yüzden Amerikalılar korumacılıktan başka çıkar yol göremiyorlar" şeklinde konuştu. Amerika'da korumacıhğın daha da artabileceğini belirten Dinçkök, Amerika Ticaret Bakanı ile yaptıkları görüşmelerden de çıkan sonuca göre, Amerikaya ticareti daha da kısıtlama olanağı sağlayacak bir "Ticaret Yasası"nın ay sonunda Temsilciler Meclisi'nde görüşüleceğini söyledi. "Bu tasan yasalaştıktan sonra, Amerika daha kolaylıkla ve yasal yoldan kısıtlama kararı alabilecek" diyen Dinçkök, bu uygulama sonucunda dış borcu bulunan pek çok ülkenin ABD ile ilişkilerinde zorlanacağını ifade etti. BYezilya, Arjantin ve Meksika gibi "büyük borçluların" daha fazla zorlanacaklarına dikkati çeken TÜSİAD Başkanı Dinçkök, "Türkiye de zorlanacaktır, Washington toplantısmın ardından ama bir sıralama yapmak gerekirse, TUrkiye daha az zorlanır, yani alt sıralarda yer alır" dedi. Dinçkök, TürkAmerikan İş Konseyi toplantılannda Türk tarafının tek başına ABD'ye ticareti arttırmak amacıyla çaba harcadığını, Amerikalı görüşmecilerden buna yanıt gelmediğini, buna karşıhk ortak yatırımlar konusunda durumun farklı olduğunu söyledi. Dinçkök, savunma sanayiinde ABDTürk ortak yatırımı konusunda Türk hükümetinin değerlendirmesinin beklendiğini söyledi. Dinçkök, bu arada Proctor and Gamble'in bir Türk firmasıyla ortak olarak Türkiye'ye 40 milyon dolarlık yatırım yapma kararının çok sevindirici olduğunu belirtti. Dolar düşüyor Altın parladı Ekonomi Servisi A B D Dolan özellikle yen karşısında yeni rekorlar kırarken, altır, tırmanışmı sürdürüyor. Dolar dün Tokyo Borsası'nda tarihinin en düşiik değerine inerek 141. 35 yenden kapanırken Londra Borsası'nda 140.60 yeni gördü. A B D para birimi belli başlı tüm para birimleri karşısında değer kaybederken altın iki günde toplam 14 dolar değsr kazandı. A B D dış ticaret açığı rakamımn şubat ayında 15.1 miiyara çıkması ve borsalara müdahalelerin artık psikolojik etkisini yitirmesi, dolann değer kaybında önemli rol oynuyor. A B D 1 P'n dün açıklanan dış ticaret açığı, d o l a n n mark karşısında 1.80'in, Fransız Frangı karşısında da 6'nın altına nmesine yol açtı. Frankfurt Borsası uzmanlan, dolan giderek aşağıya iten baskıların antığına işaret ettiler. Bu arada iç piyasada altın rekor artışlar kaydetti. Cumhuriyet altını dün bin lira değer alarak 76 bin 500 liraya ytlkselirken, külçe fıyatı 160 lira birden alarak !1 bin 440 liraya yükseldi. Altının değerinin dün sürekli değişmesi, Kapalıçarşı'da bir ara işlemlerin durmasına yol açtı. Dünya Haberler Ajansı'nın verdiği rakamlara göre, bileak fiyatlan da dün 11 bin 150 liraya kadar yükseldi. Tahtakalette döviz işlemlerinin lira sıkıntısı nedeniyle düşuk kalmasına karşı n mark 440 liraya yükseldi. Dolar ise 792 lirada sabitlendi. Global bir ekonomik durgunluğun kapıda olduğu kanısı yaygın Diinya ekonomisinde durgunluk endişesi ülkelerin geçen yılki büyüme hızı yüzde 2.4 olarak gerçekleşirken, bu hızın 1987'de yüzde 2.3'e düşmesi bekleniyor. Oysa IMFye göre dünya ticaretindeki büyümenin sürdürülebilmesi için büyüme hızının yüzde 3'ün altına düşmemesi gerekli. Paul Volcker, geçen hafta ABD Senatosu Bankacılık Alt Komisyonu'nda yaptığı bir konusmada aynen şunları söylüyordu: "Sanayileşmiş ülkelerdeki gevşek büyüme, ağır dış borç yükü alünda olan ülkelerin ihracat pazarlannı zaten olumsuz etkilemiş durumda. Bu da, bu tür ülkelerin ekonomik ve mali açılardan saglıgına kavuşmalarını yavaşlatmaktadır. Ve şimdi açıkca beliren tehlike, büyümenin daha da yavaşlama olasılığıdır." 7 sanayileşmiş ülke maliye bakanlannın geçen hafta yaptıklan toplantıda da aynı endişe açıkça paylaşılmıştı. Bu endişeyi dile getiren James Baker, "Global olarak büyümedeki >avaşlama ciddi bir sorundur" diyordu. Batılı ekonomi uzmanları, dünya ekonomisindeki son gelişmeler kaşısında ortak bir politika izlenememesinin, endişelerin asıl kaynağını oluşturduğuna işaret ediyorlar. Doların düşüşü, dönemin ve sorunun en can alıcı özelliklerinden biri olarak kabul ediliyor. DüşUk dolar Amerikan mallarını ucuzlatır ve ABD'nin ticaret açığımn azalmasına yardım ederken ekonomileri büyük ölçüde ihracata dayalı Federal Almanya ve Japonya'nın büyümelerini olumsuz etkiliyor. 1986 yılı sonlarında ekonomistler, dolann değer kaybı ve ucuz petrolü büyümeyi hızlandırıcı etkenler olarak değerlendirirken bu etkenlerin artık büyümenin aleyhine döndüğüne dikkat çekiliyor. 1 Mintax'a Amerikalı ortak Paul Volcker DÜNYA'dan Japonya'ya yaptırımlara tepkiler TJ1 konomi Servisi Mj ABD'nin Japon ürünlerine yüzde 100 vergi koyma hazırlıklan hem Japon hem de Amerikan fırmaları tarafından tepkiyle karşılandı. Kaliforniya, Alaska ve tllino'ıs eyaleılerinitı polis yetkilileri, cuma günü başlaması beklenen yaptırımlan sonucu parmak izi tespit eden makinelerin fiyatlarının ikiye katlanacağından yakmdılar. Japonya'dan bilgisayar parçalan ithal eden Amerikan fırmaları da maliyetlerinin artacağım ö'ne sürerek yaptırıma karşı çıktılar. Bu arada, üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, Japonya 'nın, eğer gümriik vergisi uygulanırsa misüteme tehditinde bulunduğunu açıkladı. OYAK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AKTtF DÖVİZ KURLARI Dovizin Cinsi 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fin Markası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 İsveç Kronu 1 İsviçre Frangı 100 itatyan Lıreti 100 Japon Yeni 1 Kuveyt Dinarı 1 Sterlin 1 S.Arabistan Riyali 1 Sert>est pıyasada Dolar: 792 Mark: 44 ° BtLANÇOSU (31 ARALIK 1986) Türk Lirası 3O7.302.491r 2.121.813.047, 1.800.919.404, SERMAYE KANUNİ YEDEK AJCÇE ÇEŞİTLİ YEDEK AKÇELER KARŞILIKLAR DEĞER ART1Ş FONU TEKNİK İHTİYATLAR (Reasürörler hissesi hariç) a) Cari rizikolar rezervleri b) Uzun süreü sigortalar rezervleri c) Riyazi ihtiyaüar d) Muallak hasar ve tazminatlar rezervleri BORÇLARIMIZ a) Sigorta ve Reasürans Şirketleri cari hesapten... b) Reasürörlerin depolan c) Dijer borçUnnuz AMORTİSMANLAR „ KÂR PAStF Türk Lirası 150.000.000, 80.455.199, 116.071.546r 10.968.251, 1.037.000. 855.139.171, 384.409.196, 148.466, 3.314^21, 480.267.288, 1.094.556.966, 699.906.639, 113J99.170, 1.907.862.775r KASA VE BANKALAR PAY SENETLERİ VE TAHVİLLER ALACAKLARIMIZ a) Sigortahlar b) Istihsal organlan c) Sigorta ve Reasürans Şirketleri can hesaplan... d) Sedan ve Rrtrosedanlaı nezdindeki depolar. . e) Dijeı alacaklanmız SABİT KIYMETLER: (Demirbas ve Tajıt Araçlan) 319.218.8O5r 1.379.103.089* 45.072.I29T 35.060.034r 22.465.347, 87.838.552, Döviz Alış 785.85 566.99 62 02 436.35 21.07 115.52 178.70 131.19 386 55 124.88 528.66 61.16 558.13 2902 49 1280.94 209.59 Efektıf Döviz Ahş Satış^ 789.78 785.85 569.82 555.65 62.33 62.02 438.53 436.35 21.18 20.65 116.10 115.52 179.59 175.13 131.85 131.19 388.48 386.55 125.50 124.88 531.30 528 66 61.47 59.94 560.92 546.97 2917.00 2844.44 1287.34 1280.94 210.64 205.40 Efektıf Satış 797.64 57549 62 95 442.90 21.39 117.25 181.38 133.16 392.35 126.75 536.59 62.08 566.50 2946.03 1300.15 212.73 ÇAPRAZKUR 31.670.862, 1.151.668.690, 1 ABD OOLARI 1.8009 5.9901 2.0329 1.4864 1284.90 140.80 3.7494 1 Sterlin B Alman Markı Fransız Frangı Hollanda Florini İsviçre Frangı Italyan Lıreti Japon Yeni S.Arabistan Riyali i .6300 ABD Doları AUIN GÜMUŞ Cumhuriyet Resat 24 ayar külç« 22 ayar bilezik 900 ayar gumüş ALIŞ 75.250 97.000 11 420 10.220 165 SATIŞ 76.500 102.000 11.440 11.150 167 TOPLAM. NÂZIM HESAPLAR. 4.317.873.494, 1.169.363.825, NÂZIM HESAPLAR. TOPLAM. 4.317.873.494, Il69.363.825r AIRBUS'ın yeni modeli tehlikede E * konomi Servisi Mj AIRBUS'ı finanse eden Avrupa hükümetlerinin, yeni uçak modeli için gerekli 4 milyar dolarlık finansmanı sağlama konusunda alınacak kararı hazirana ertelemesinin, konsorsiyum üzerindeki baskılan arttıracağı ileri sürülüyor. AIRBUS'un bu aym ortasına kadar alınmasını umduğu kararın ertelenmesi, A340 modelinin yapımına bir darbe olarak nitelendiriliyor. AIRBUS'un bir üst düzey yetkilisinin, ertelemenin projeyi tehlikeye düşürmeyeceğini savunmasma karşın rakibi McDonnel Douglas'ın potansiyel müşterileri, 1991 'de hizmete girecek MD1I modelini almaya ikna edebileceği bildiriliyor. OYAK SİGORTA ANONÎM ŞİRKETİ GİDERLER S3 ÇP T.C. ZtRAüT BANKASI 15 NİSAN 1987 TARİHİHDEKİ DÖVİZ KURLARI JjJ ÇP SATtŞTL KÂR VE ZARAR HESABI (31 ARALIK 1986) Türk Lirası 854.223.802* 243.543.355, 37.008.905, 59.489.459, 59.41OJ18> 148.466, 979.909.708, 264.771682, 43.091.145, 5O0.264.745T DÖVİZİN CİNSİ GELtRLER Türk Lirası 30.872.511, 116.438, 7.034.485, 1.031.600.063, 380.868.512, 23.611.979, 20.612.331, 51881.003, 29.103.661, 1.290.292.453, 373.695.191, 21.803.773, 355.943.340, 114.850.568, 217.101.664, 1.8S2.9O5.561, 192.512.656, 547.689.012, 198.504.347, 1.736.442, 5.344.922, 620.678.766, 248.754.285, 5.631.742, 1.436.775, 2.296.370r 4.793.201, 95.806.880, 3.683.341, 15.769.783, 125.000, 10.502.825, 653.607.504, 95.134.994, 15.359.336, 3.153.563.808, Türk Lirası 1.494.716.319, DÖVİZ AU$TL. 785.85 566.99 62.02 436.35 21.07 115.52 178.70 131.19 386 55 124.88 528.66 61.16 558.13 597.83 2902.49 116.16 1280.94 209.59 SATrŞTL EFEKTIF AUŞTL 785.85 555.65 62.02 436.35 20.65 115.52 175.13 131.19 386.55 124.88 528.66 59.94 546.97 585.87 2844.44 113.84 1280.94 205.40 797.64 575.49 62.95 442.90 21 39 117.25 181.38 133.16 392 35 126.75 536.59 62.08 566.50 606.80 2946.03 117.90 1300.15 212.73 Fiat, Alfa Romeodan işçi çıkartıyor fT t konomi Servisi Fiat, M2J AlfaLancia fabrikasmda 6 bin işçisini ücretsiz izin vererek işten çıkarttı. Toplam 14 bin 500 kişinin çalıştığı tesislerde bugüne kadar geçici olarak işten çıkartılanlarm sayısıntn 7 bine ulaştığı bildiriliyor. Son işçi çıkanmı 3 aydan beri süren toplusözleşme gohişmelerinin yeniden çıkmaza girmesinden sonra gerçekleşti. YANGIN BRANŞI ReasürOrlere devredilen primkr Verilen komisyonlar ödener. tazminatlar Muallak hasarlar ihtiystUn Cari muhataralar ihtiyatlan (Reas. his. hariç).. Uzun vadeli sigortalar ihtiyatlan (Reas. his. hariç) NAKLİYAT BRANŞI Reasürörlerc devredilen primler verilen komisyonlar Odeoen tazminatlar Muallak hasarlar iLJyauan Cari muhataralar ihtiyatlan (Reas. his. hariç).. Muhtdif giderler KAZA BRANŞI Reasürorlere devredilen primler Verilen komisyonlar ödenen tazminatlar Muallak hasarlar ihtiyatlan Cari muhataralar ihtiyatlan (Reas. his. hariç).. Muhtelif giderler MAKİNE VE MONTAJ BRANŞI Reasürorlere devredilen primler Verilen komisyonlar ödenen lazminatiar Muallak hasarlar ihtiyatlan Cari muhataralar ihtiyatlan (Reas. his. hariç).. HAYAT BRANŞI ReasOrorlere devredilen primler Verilen komisyonlar ölüm tazminatlan Muallak taznünat ihtiyatlan Riyazi ihtiyatlar MALİ SONUÇLAR Genel giderler Vergi ve mükeUefiyetler Verilen faizler Amortismanlar Di,ger giderler KAR Türk . irası 1^53.824.305, 1.865.729.591, 77.595.686, 95.625, 1.176.312.216, 233.254.304, 1.005.191.469, 488.924.771, 236.708.771, 351.754, 588.755.120, 72.191.691, 6.137 J99, 7^12.115, 10.694.421, 33.560312, 5.649.684, 58.699.676, 997.991, 13.817.046, 2S8.S18.523r 5.971.534, 23.050.793, 25J12.100, 3.140.743.285, 684.99O.646r 11Z724.709, 342.980.488, 127 J38, 1.151.668.690, TOPLAM YANGIN BRANŞI Devreden cari muhataralar ihtiyatlan (net) Devreden uzun vadeli sigortalar ihtiyatlan (net).. Devreden muallak hasarlar ihtiyatlan (net) Alınan primler Alınan komisyonlar ödenen tazminatta reasürörler hissesi Muallak hasarlar ihu'yatında reasürörler hissesi.. NAKLİYAT BRANŞI Devreden cari muhataralar ihtiyatlan (net) Devreden muallak hasarlar ihtiyatlan (net) Alınan primler Alınan komisyonlar Ödenen tazminatta reasürörler hissesi Muallak hasarlar ihtiyatında reasürörler hissesi.. KAZA BRANŞI Devreden cari muhataralar ihtiyatlan (net) Devreden muallak hasarlar ihtiyatlan (net) Alınan primler Alınan komisyonlar Ödenen tazminatta reasurörier hissesi Muallak hasarlar ihtiyatında reasürörler hissesi.. MAKİNE VE MONTAJ BRANŞI Devreden cari muhataralar ihtiyatlan (net) Devreden muallak hasarlar ihtiyatlan (net) Alınan primler Ahnan komisyonlar Ödenen tazminatta reasurörler hissesi Muallak hasarlar ihtiyatında reasurörler hissesi.. HAYAT BRANŞI Devreden riyazi ihtiyatlar (net) Devreden muallak Lazminatiar ihtiyatlan (net).. Ahnan primler Ahnan komisyonlar ölüm tazminatlannda reasurörler hissesi Muallak tazminatlar ihtiyatlannda reasurörler hissesi Riyazi ihtiyatlarda reasOrörler hissesi MALİ SONUÇLAR Hisse senetleri ve tahviller getirleri Ahnan diğer faizler Diğer geurler TOPLAM 2.123.719.421, 1AB0MURI 1 AVUSTMLYA OOUUU 1 AVUSTURTA $ U r i 1 UTI «UUM MAMI IKÇhUFMMi 1 BMbURKA UHMU 1F.IHAMKASI IHUUmZFMMi 1 H0LUMA ROKİal 11svfç noMi 1 ISVtÇK FRAMI 100 İTM.TAM ÜMTİ 100 JAfO» TENİ 1 K A M U DOLARI 1 RUVEYT DİURI 1 •ORVEÇRMMI ismLta 883.582.932, 1 S. AUObTAII RİVALİ T.C. ZİRMT BtANKASi "Gic«BC ertşnnB C l " 78978 569.82 62.33 43853 21.18 116.10 179.59 131.85 388.48 12550 53130 61.47 560 92 600.82 2917.00 116.74 1287.34 210.64 132.977.400, KARTAL 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1986/891 Şahika Turan tarafından Sakine Yüksckd.iŞ alc>hine açılan Hükmen Tescil Davasında: Davalı Sakine Yüksekdağ'ın Çankaya Simon Bolivar Cad. Duyu Sokak N o : 6, D: 26 Ankara adresinde dava dilekçesi tebliğ edilemediği, zabıta marifeti ile de adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 29.4.1987 günü saat 10.00'da mahkememizde hazır bulunmadığınız vcşa bir vekil tarafından lemsil edilmediğiniz takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edüeceği ve hüküm verileceği HUMK'nım 2!?.'î77. m. gereğince ilanen tebliğ °lunur Basın: 3660 764.101.834, 8.552.661.714,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog