Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet Amerika'da yeni bir kampanya: Sahıbı &ımhurtj*< Matbaacılık ve Gaznecılık TOrk Anonım Şırketı adına N«ttr Nadi • Gend Yayın MudUrU H ı s u C m ı l MUessese Müdürü EmıiK Uşak^U, Yazı Işlen Mudünl Ok*j Gonensm • Haber Merkezı MudürU Yllpn B«jtT, Sayfa Düzraı Yönetmenı Ali Ac»r • Temsılaler ANKARA Yaleııı D o t » . İZMİR Hikmel Çcttakaym. ADAN\ C«tal r Istanbul Haberlen Reha Öz, Dış Haberler Erpın Bakı. Ekonomı Osman Ulaga> Kültur Ccbti Lster Magazın Mchme< Ycşin, Spor Oanışmam Abdulkadir Yuctiman Düzeltme R*Bk Durtnş, Bdım Egıtun m Alpa». USendıka. Şaknıı Kneı», Haber Araşurma. Ufuk Gtddcmir Yun Haberlen Stctot Dogu KoordınaıOr Ahmci Koralsaa, • Malı lşleT Erol Erkul • Reklam Ay>f Tonın Ek Yayınlar ^ • Hüly» Akjol tdare Hnryin Garer Işlctme Önder Çdık. Bılgı tşlem Nul ln«l Basan ve Yayan. CamhutvH Maıbaacıhk ve Gazetecıhk TA Ş. Türk Ocajı Cad. 39/41 Ca&atoglu 34334 Isı PK 246lstanbul, Td 512 05 05 (20 haı), Tetec 22246 • Burotar Ankan. Zıya Gökalp Bulvan Inlolap Sokak No 19/4 Td 33 II 4147, Telex 42344 • bnür H Zıya Bulvan 1352 Sok 2/3 Td 25 47 09 13 12 30, Tdet «2359 • Aduu. InOnu Cad 119 Sok No 1 Kaı 1 Tel 1455019731 Tdex 62155 TAKVİM 21 MART 1987 tmsak 4 34 Güneş 5 59 öğle 12 16 Ikındı 15 41 Akşam 18 23 Yatsı 19 43 Geraç kızlar hamile hahnayın tllkede bir yıl içinde bir milyon kızın hamile kaldığı öne surüldu. Çocuk yaştaki kızlann hamile kalmaması için geniş çapta kampanya başlatıldı. Harlem'dekı Çocuklara Yardım Cemiyeti, hamılelıkten korunan genç kızlara yarım gunluk ış, tıbbı bakım ve öğrenim ımkânı sunmayı teklif ediyor. Magazin Servisi Bır yü ıçınde bır milyon genç kızın hamile kaldığı ABD'de düzenlenen kurslar sayesınde sorunun çözümünde önemlı aşamalar kaydeddıyor Ülkedekı 76 cınsel eğıtım kursunda kızlara cınscl konularda bılgı venbyor Doğum kontrol yöntemlen öğretılıyor ve bır çocuğa sahıp olmanın kendılenne ne gıbı sorumluluklar getırdığı anlatıbyor US News and Worid Report dergısı 1420 yaşlan arasmdakı Amenkalı genç kızlann yansının cınsel ılışkıde bulunduğunu belırtıyor Baltımore'da 2 okula devam eden genç kızlann katıldığı kurs sonunda doğum oranının yüzde 30*a düştüğü, oysa aynı okullara gıden dığer kızlar arasındakı doğum oranının yüzde 58 dolayında bulunduğu tespıt edılmış Yaz Eğıtim ve öğretım Programı araştırmacılanndan VVendy Wolf en önemlı meselenın genç kızlara neden hamile kalmamalan gereküğını öğretmek olduğunu belırtıyor Bu programa katılan 175 genç kızdan hıçbuının hamile kalmadığı saptandı Aüanıa'da çalışmalar yapan Cmsel GereksıÇocuk sahibi nımlerı Erteleme Gruçocuklar 110 bu'nun dar gelırlı aılelenn kızlan ıçın duzenle1519 yaşlan arasmdata her dığı kurslar sonucunda 1000 kızdan ıse yüzde 15 olan dokaçı hamile ğum oranı yüzde 5'e dükalıyor şürüldü Amerıka Kızlar Kulubu kuçuk yaştaki kızlan cınsel konularda aydınlatırken, daha büyük yaştakder ıçın düzenledığı kurslarda çocuk sahıbı olmanın ne gıbı sorumluluklar getırdığı Üzennde dunıyor Kurslarda bebek mamalanndan zıbınlara kadar, çocuk bakırmnın ne kadar pahalı olduğu, ayrıca çocuk sahıbı olmakla bır anlamda geleceklennı feda ettıklen vurgulanıyor Harlcm 1 dekı Çocuklara Yardım Cemiyeti ıse hamılelıkten korunan genç kızlara yarım günlük ış, tıbbı bakım ve öğrenım ımkânı sunmayı tekhf ediyor Bu arada sadece doğum kontrol haplan dağıtmakla yetınen kurslann başansız oldukları gözlenıyor Kurs öğretmenlen hamılehk oranım arttıran nedenlerden bırınm de kızlann bazısının bır çocukla yaşamına anlam kazandınnak ıstemesı olduğunu, ancak ıyı bır rehberhk sayesınde bu sorunun da halledıleceğmı behrtıyorlar Sakat doğum korkusu Dünyada her 100 çocuktan 3% çeşitli vücut ve beyin özürleri ile doğuyor Bılım adamlan doğum sakatlıklannın önemlı bır nedemnın kromozom kazaları olduğunu behrtıyorlar Döllenme sırasında oluşan fazla veya eksık sayıdakı kromozom, düşuklere neden oluyor Herhangı bir nedenle dtişmeyen bebeklerde ıse mutlaka bır sakatlığa rastlanıyor. Magazin Servisi Her 100 çocuktan 3'unun sakat doğduğu belırtılıyor Yıllardan berı geçerlı olan bu oranı ne doğum kusur larına neden olan ılaçların, radyasyonun ve cevre kırlıhğırun art tırdığı, ne de genetık ve embrıyolojı bılımlerınde kaydedılen aşamalann azalttığı bıldırılıyor Newsweek dergısınde yer alan bır haberde tıpta en fazla ıhmal edılen alanın ınsan teratolojısı (sakatbklan ınceleyen bılım dalı) olduğu belırtılerek, bu alanın uz manlarının hâlâ ıstatıstıkı bılgılerı bıraraya getırme ve belırtılerı sendromlar halınde toplama aşamasında bulundukian savu nuluyor Doğuştan getırılen sakatlıklar bıokımyasal bozukluklardan olabıleceğı gıbı, yapı»al anormallık lerden de İcaynaklanabılıyor Orakhucre anemısı, TavSachs hastahğı, bazı kas rahatsızlıkları ve kıstık fıbrozıs bıyokımyasal bozukluklar arasında veralıyor Bu hastalıklar önemlı bır proteının hatalı oluşumundan ka> naklanıyorlar Yapısal anormal lıklerden bırçoğu kalp ve dığer organların hafiften, oldurucuve kadar değışen şıddettekı anormallıklerı olarak tanımlanıyor Omurılığın kapalı olmaması, uzuvlar, kafa ve vuzdekı bozuk luklar bunlann arasında savılıyor Bu tur anormallıklerın do ğumdan çok önce tamamlanma sı bozuk oluşumlann önlenmesını guçleştırı>or Yapısal anormallıklerın sırlarını saklavan DNA molekullen ıse henuz ken dı ıçlerınde gızemlerını koru yorlar Bılım adamlan doğum sakathklarının onemlı bır nedemnın kromozom kazaları olduğunu behrtıyorlar Döllenme sırasında Turizm sezonunda ilk patlama T J aber Merkezı Yeni M^M. turızm sezonunun ılk "patlaması" 12 20 nısan arasında olacak Katolıklerm Paskalya tattiı nedemyle ltalpa, Fransa, lspanya ve Almanya'dan çok sayıda turıstın Istanbul'a gelmesı beklenıyor Paskalya tatılı suresınce seyahat acentelen îstanbul'dakı otellerı şımdıden doldururken, bu turıstlerın bır bolumunun de Kapadokya bolgesıne gıdeceğı belırtılıyor Kapadokya'ya gıdecek turısı grupları Istanbul'dan Ankara'ya kadar trenle seyahatı yeğlerken DDY'nın 13 nısandakı tstanbulAnkara seferlennde yer olmadığı oğrenıldı Seyahat acentelen, DDY'nın Paskalya tatılıne gelen tunsüer ıçın ek sefer duzenlemesını ıstedıler 35 yaşından sonra risk artayor. 1968 1984 arasındakı 10000 canlı doğumua annenın yaşına gore down sendromlu cocuk dogurma nskı KROMOZOM KAZALARI Doğum sakatuklarmm önemlı bir nedenini kromozom kazalan oluşturuyar. Döllenme sırasında oluşan fazla ya da eksık sayıdaki kromozom, düşuklere neden oluyor. fferhangi bir nedenle duşmeyip yaşayan bebeklerde mutlaka bır sakatlığa rastlanıyor. oluşan fazla veya eksık savıdakı kromozom düşuklere neden olu yor Herhangı bır nedenle duş meyıp yaşayan bebeklerde mutlaka bır sakatlığa rastlanıyor Yaklaşık 1000 doğumdan bırınde görulen ve annenın yaşıyla orantılı olarak Down sendromu (Mongolızm) fazla bır kromozom bulunmasından kaynaklanı yor Bu hastalık zekâ genlığı ve yuzdekı behrleyıa ozellıklerle kendını göstenyor Gunumuzde, bebeğın ıçınde bulunduğu sıvının mıkroskop altında ıncelenmesı (amnıvosentez) ıle Down sendro mu gebelığın ılk avlarında teşhıs edılebılıyor Hastahğın tedavısı olmadığı ıçın Dovvn sendromu belırlenen vakalarda kurtaj u> gulanıyor Bu gehşmelere bağlı olarak gelecekte nufus ıçınde mongolızm vakalannın azalacağı belırtılıyor Doğum anormallıklerının bır dığer oluşum nedenı genlerdekı değışımlerden kaynaklamyor Nedenı bılınmeyen bu değışımler turlerın evrımınde de yadsınmaz bır rol oynuyorlar Mınesota Unıversıtesı'nden teratolojı uz manı Dr. Robert J. Gorlın her ınsanın ortalama 5 veya 6 genetık değışımı hucrelerınde sakladığı nı, ölumcul sonuçlara yol açabı lecek bu değışımlerın, genlerın "çekınık" olmalan nedenı ıle her doğumda kendını gostermedığı nı belırtıyor Avnı hatalı çekınık genı taşıyan kadın ve erkeğın doğacak çocuklarında bu gen sakatlığa neden olabılıyor Akrabalar araiindakı evlılıklere karşı çıkılması da bu nedenden kay naklanıyor Araştırmacılar bu konuda onemlı gelışmeler kaydederek, anormallıklere yol acan bazı gen lerı valıtmayı ve değışım olup ol madığını ortaya çıkaracak bırta kım testlerı uygulamavı başarı yorlar Bazı dış faktorler de sakat doğumlara neden olabılıyor Omurılık bozukluklan, anensefalı (beynın bır kısmının veya tumu nun olmaması) bu tur bozukluk lar arasında yer alıyor Bunlar gebelık sırasında kullanılan ılaç lara, beslenmedekı folıt asıt az lığına, radyasvona ve hatta kah ve ve aspırın kullanımına bağla nıyor Fransa'da dergi saîışına kısıtlama P Egzoza karşı sıkı önlem Magazin Servisi lsvıçre'nın başını çekuğı bırçok Avrupa ülkesmde hav^a kırhlıgını örüemek ıçın arabalann trafıge çıkmaları kısıtlanmakta özel lıkle tsvıçre'de uzun vadede ölüm saçtığı bılınen cgzoz gazlannın etkılennı azaltmak ıçın bır dızı önlem alındı Dığer Avrupa ülkelerınden Batı Al manya'da araba sahıplenne katalıtık değışüna kul lanma zorunlulugu getınhrken, ltalya'nın başkcntı Roma'da da şehır merkezıne, araba kullarunak ya saklandı Zünh'te ıse kente gıren arabalann sayısını azaltmak ıçın yollara çıtler kondu ve kırmızı ışıklarda bekleme süresını uzatmak üzere toplam 52 milyon dolar harcandı Aynca hükümet tara fından pazar günlen araba kullanmak yasaklan dı Egzoz gazlanndandojan hava kırlıüğı konusun da en duyarlı Ulke olan lsvıçre'nın otomobıl ımalatçısı firmalannın bulunmaması ülkede daha az zararlı arabalar üretılmesını önlüyor Ferran otomobıllerının sözcüsü Pio Fontana ıse lsvıçre'nın bır ada olmadığıru, hava kırhlığı sonınunun ancak Avrupa ülkelennın ortak çabalanyla çözülebılecegını belırtıyor tngılız, ltalyan ve Fransız otomobıl ımalatçılan değıstıncı kullanma fıkrınden hıç de hoşlanma mış görunayorlar Boyle bır önlem alındığı takdırde arabalara 1660 dolar ek masraf gerekıyor hvıçre'de aynca ulusal detnıryoUan bıküentun fıyaü yuzde 50 ucuzlatüdı Zunhhler arasında yapılan anket sonucunda kentın yuzde 60'ının ayda bır kez pazar günlen araba kullanma yasağının getınlmesıru ıstedığı orlaya çıktı lsvıçre'de alınan bu kararlardan gazlann neden olduğu asıt yağmurunun Roma'dakı eskı eserlere zarar verdığıne dıkkat çekümekteydı Gecen ay ıçınde kentte sabab 07 0010 30 arasında özel arabalann trafîge çıkması yasaklandı Gürültünün ve trafîk sıkışıklıguun ortadan kalkmasına karsın bu uygulama halkın otobUslere hücum etmesıne neden oldu ans (ap) Fransa'da muhafazakâr Jacques Chırac hukumetı, pornografik oldukları ve gençlık ıçın tehlıke oluşturdukları gerekçesıyle 10 yerlı ve yabancı dergmın ulkede satışma kısıtlamalar getırdı Ülkede 1949 yılında çıkanlan yasa uyannca gazete ve dergıler yasaklanamamakla bırlıkte 18 yaşından kuçuklere satışları engellenebılıyor. Fransa Içışlerı Bakanı Charles Pasqua dun yapttğı açıklamada, "alman onlemle gençlığı korumayı amaç edındıklermı" söyledı Aralarmda Penthouse ve l\ewlook'un Fransızca yayımlarınm aa bulunduğu dergılertn satışma getırılen kısıtlama ülkedekı çeşıtlı çevreler tarafmdan tepkıyle karşılandı Eskı Kultur Bakanı Jacgues Lang olayı, "Yazma ve yayın hakkına bır başka çağdan gelen mudahale" olarak nııeledı Pakistan'da ilk AIDS kurbanı fZ araçı (anka) ,f\ Paktstan 'da ılk kez bır kışınm AIDS'den olduğu açıklandı Karaçı'dekı "7'ncı Cun'' hastanestnde gorevlı Dr \aımul Haı, 6 hafıa kadar once oten Tanzanyalı denızcınm, olum nedemnın AIDS olduğunu saptadığım açıkladı Haı, hastamn kan testlerınm Pakıstan 'dakı Ağa Han Hastanesı'nde yaptldığmt behntı PTT GEISEL MUDURU Uçaklarda telefon görüşmesi yupüacak ANKARA (a a.) PTT Ge nel Muduru Emın Başer, Turkı ye'de haberleşme sıstemının, tek nolojık gelışme bakımından Avrupa'dakı ılk bırkaç ulke arasın da bulunduğunu bıldırdı Genel Mudur, gelecek yıl THY uçaklarından telefon göruşmesı yapılabıleceğını so>ledı Sekızıncı Ulaştırma Şurası'nın kapanış oturumunda konuşan Başer, bugunku haberleşme sıs temlerının, yerını telematık ve ınformatık haberleşme sıstemle rıne bırakma\a başladığını bıldırdı Başer, şunları söyledı "Amacımız, Tnrkıye'de yeterlı kapasıtenin varatılması, olomatık telefonun vavgınlaştınlması ve teknolojık vapı degısıklıklennın yakından ızlenmesıdır. Şebekemızın 1986 yılındakı buvume hızı yuzde 32 olmuştur. Bu konuda Gune> Kore'de yılda yuzde 23'luk bu>ume mucıze olarak kabul edılmıştı. Bugun hat kapasıtemız 3 milyon 450 bin hatta ulaşmış bulunuyor." Genel Mudur Başer, "PTTıun yeni hızmeüen" konusunda şoy le konuştu "Bu yıl ıçınde vıdeoteks sistemını oncehkle iş çevrelerının ve sonra da mılletımızın hızmetıne vereceğiz. Abonelenmiz, dağıtılacak minı udeoteks termmallenyle data bankalarından ısleniien ber turlu bdgm alabılecekierdır. Bu bılgıler arasında gunluk hayatı ılgılendıren hava raponından, o gunku gazete haberlenne kadar her sey bulunacaktır. tş çevrelen de doviz kurian gıbı kendı ış alanlarını ılgılendıren ber turlu bılgıye ulaşabılecekierdir. Lygulamaya koyacağımız SMS sıstemıjie de uzaktan ışyeri yoneümı bik mumktın olacaktır." Mevcut şebekenın "kablo TV sislemi" ıçın de uygun olduğunu kaydeden PTT Genel Muduru Başer, 1988 yılı ıçınde bu sıste mın de devreye gıreceğını ve bu konudakı altyapının tamamlanacağını bıldırdı Uydu haberleşmesının vazgeçılmez olduğunu da kaydeden genel mudur, yıne gelecek yıl Turk Hava Yollan uçaklanndan telefon göruşmesı yapılabıleceğını anlattı PTT Genel Muduru Emın Başer, sıyahbeyaz olan mevcut faks şebekesının renklıye çevrılçceğını sözlerıne ekkdı. Uzayda gelecek arayışı Batılı sanayiciler, uzayda maden uretımı ıçın şımdıden planlar yapmaya başladılar. Uzmanlara göre uzaya açılmak, çevre sorunlarını da çözecek. ULYA UÇER KOLN Yeryuzundekı ınsana uzavın ne vararı dokunabılır'' Sıvıl amaçlarla refahını arttırmak ıçın ın sanoğlu uzayı nasıl kullanabılır'' Tek nolojmın yarınını veoburgunünu ır deleyen bu sorulara geçen hafıa Koln'de düzenlenen uluslararası uz manların da katıldığı bır semınerde yamt arandı Semınerde uzmanlarca da vurgu landığı gıbı, gozetleme uvduları SDI projelerıvle gunumuzde uza\ daha çok asken alanda kullanılıvor ^ı mosfer ötesınden sağlanan tek sı\ıl hızmet şımdılık telekomunıkasvcn alamnda Telekomunıkaiyon vanı haberleşme uyduları>la gelen de\rı mın nımetlerı herkesın rralumu Houston dan Ozal lı tele konferans şo\ sadece bır örnektı Koln dekı uzman lar toplantısı, ınsanın 2000 lı yıllar da uzaydan daha neler neler sağla yabıleçeğıne daır Jules Nernee bıle parmak ısırtacak fantastık lezler or taya attı Orneğın sınaı uretırmn bır kısmı uza> boşluguna taşınacak, tu nzm >ıldı/lararaM gezılen ıı,erecek kımvasal ve nukleer vopler uzavda depolanacak orada >ok edılecek Uzmanlara bakılırsa şımdı bıze ma sal gıbı gelen bu olanaklar ve daha nıcelerı onumuzdekı vuzvıhn gunde mınde bulunuyor Dunvasına sığa mavan ınsanoflunu artık durdurmak olası değıl Lluslar a^ısından mak sat trenı kaçırmamak İşte, köln Unıversıtesı'nde duzen lenen "1 \lman Ekonomı Kongrea"mn bır amacı da trenı kaçırmamak ıçın bılım adamlan, teknokratlar \e uzava vatırım vapacak sanavncılerı bı rarava getırmektı Uç gun suren kongre gunumuzun ve geleceğın tek nokratları arasında bağ kurma heve sıyle vola çıkan 40 kadar öğrenunın gınşımıvle gerçekleştı Oğrencıler ^ vıla vakın çalıştılar uğraştılar \e so nunda Almanya nın etkılı buyuk ser mave sahıplenru fırma, ışveren bır lığı \e meslek odalan vönetıcılerını tanınmış bılırr adamlarını ve polıtı ka^ıları bıraraya topladılar Toplan ttva katılanların varısı bu tur tekno lojının gunumuz temsılcılerınden oluşuyordu \aklaşık 400 kışılık, dı ğer varısı da oğrencılerden En fazla ılgıyı topla\anlar ıse doğallıkla Ame rıkan ve Sovvet uzav araştırma ku rumları NASA ıle Glavkosmos un gonderdığı bılım adamlan oldu Ç.n ve Hındıstan uzav araştırmacıları ve anlattıklan ıse sıvıl uzay teknolojısın de Avrupa'ya sessız sedasız rakıpler çıkuğını gosterdı Nıtekım olağanus tu guvenlık onlemlen altında yapılan kongreyı açan F Alman Dışışlerı Ba kanı Hans Dıetnch Gensclier de ko nuşmasında uzav vatınmlan ıçın Al man sanavıcılen cesaretlendırmeve bılımsel çalışmalan desteUemeve va gırıvordu '2000'lı vıllara daha çok var Bız onuınuzdekı >Ulara bakanz' dı>en çoktur, ama Batılı sanavıcı oyle de ğıl Onun derdı teknolojık gelışme lerı kaçırmamak Hele elektronıkte gen duşen Almanlar bu konuda ar tık çok duvarlılar Onun ıçın Alman bza> Araştırma Merkezı Başkanı Prof Kroll un bıo kımya ve bıophar ma dallannda uzavın vaadettığı ola naklarla ılgılı aı,ıklamaları bır dızı venı maddenın atmosfer dışı koşul larda uretıleceğı savları havlı ılgı va rattı A>nı konuda NASA Planlama Daıresı Başkanı Prof Jesco \on Puttkamer daha da somut p'anlar dan soz ettı 2020 vılından ıtıbaren fabnka benzerı tesıslerde yerçekımı vuzunden dunya'da gerçekleştırıleme yen kurşun alumınyum bırleşımı gı bı bırçok uretımlere başlayabılecek lennı soyledı Von Puttkamer e gore uzaya açılmak bırçok ı,evre sorunu nu da çözecek Bunlar arasında dun yada voğun enerjı kullanımı gerek tıren ve çevre sağlığına zararlı teknık yontemler, atmosfer dısında vok da ha elvenşlı kazanılacak guneş ener jısının yeryuzune naklı ve tehlıkelı nukleer artıklann uzaya depolanması bulunuyor Uzayı atom çöplenmızle mı doldu racağız, kımya sanayııne mı açacağız yoksa turızme mı1> Akla gelen bu so rular uzav bılımcılerı ıçın seçenek oluştunnuyor bırbınnı engellemıvor Oncehğe gelınce, turızm endustrısı nın yanşı çoktan kazandığı soylene bılır Turızm, macera duşkunlerını uzaya taşıma planlarına çoktan baş lamış Belırtıldığıne gore uza>a kıt le tunzmı 2050 yılından ıtıbaren baş layacak, ınsanlar dunva yakımndakı bır uzav ıstasvonuna kılosu 400 dolara taşınabılecek, bu gunun fıyatla nvla 7000 dolara geceleyecek ve kah valtı ıçın de yaklaşık 500 dolar ode yecek Kanguru etinden sucuk M AMERİKA ! KÛÇÜK AMERIKA Juristik yatak sayısına yat desteği Guney kıyılarımızda turıstlere kiralanan yabancı bandralı yat sayısının hızla arttığı, bu yatlann tunstık yatak sayısına olumlu katkıda bulunduğu belırtıldı BARIŞ KUDAR İZMİR Guney Ege kıyıla rımızda yalruzca turıstlere kıra lanan "yabancı bandralı" yat sa yısının her geçen gun arttığı bıl dırıldı Ingılız, Federal Alman Avusturya gıbı ulkelerın turızm acentalarının getırdığı turıstlere kiralanan murettebatlı murette batsız yat sayısının 280'ı aştığı kaydedıldı Yabancı bandralı vatlarını tu rıstık yatak sayısını da arttırdığı guney kıyılanndakı kapasıtenın 5 bın vatağa ulaştığı belırtıldı "Mavı Yolculuk"un yapıldığı BodrumAntalya arasında kalan sahıl şendınde kabotaj yasasın da yapılan değışıklık sonrası yaygınlaşan yabancılara yat kıralama ışlemını "ranlabl" bulan ya bancı turızm şuketlerı her yıl yat sayılarınıarttırıvorlar Bodrum, Marmarıs, Fethıye ılçelenne yerleşen bu fırmalar yurtdışından getırdıklen 46810 kışıhk yatları murettebatlı ve murettebatsız olarak ozellıkle Ingıltere, Federal Almanya'dan hava >olu ıle gelen turıstlere kıralıyorlar 3 yıl oncesı 20 yabancı bandrah yat ıle başlayan hareketın ılgı görmesı ye nı firmaların bu alana el atma sına neden oldu Avrupa'da un sahıbı YCA, Falcon, Albatros, Medyat Motor, Yes Tunzm, Bavyera, Austria, ATCgıbı fırmalar dışandan getırdıklerı yatlarla Turkıye kıyılannda yeni bır "turistık yatak" kapasıtesı yaıattılar aınz (anka) Federal Almanva'da bır kasabm yaptığı sucuklarda kanguru etı kullandığınm oğrenılmest buyuk bır şok yarauı Soz konusu kasabm hazırladığı sucuklarda 5 yıldır kangurudan at ve geyığe kadar çeşıtlı hayvanların etını kullandığı ortava çıkarıldı Insan kanından yapıştırıcı Ty hıladelphıa (a a ) M Insan kanından elde edılen bır tur yapıştırıcının mıkrocerrahıde dıkış kullanımmı azaltabıleceğı açıklandı Yapıştırıcıyt gelıştıren Pennssvhanıa Unnersıtesı Hastanesı'nden ıkı araştırmacı, konuya ılışkm açıklamalannda, yaptştırıcıyı orta kulak tahrıbatı dolaytsıyla duyma yeteneğını kaybetmış hastalara uyguladıklannı bıldırdıler Kulaktakı hasarı gıdermek ıçın eskıden sentetık malzeme ya da hastadan alman kemıklerın dıkılerek yerlerıne tutturulduğunu belırten yardımcı profesorlerden Dr Robert Weısman ve Dr Leslıe Gılbersteın, "Yapıştırıcı, bu malzemevı yerlennde tutarak, lyıleşme surecmı hızlandırmayı sağlıyor" dedıler "YABANCI BANDRALr TURİSTİK YATLAR Türklye karasulan içinde izin aanarak yapılan yat kiralama işlemi gun geçtikçe yaygmlaşıyor. Yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli yabancı bandralı yatlar yaz sezonunu bekliyorlar. (Fotoğraf. BARIŞ KUDAR) Haftalık ya da 14 gunluk olarak kiralanan Avrupa yapımı teknelere Turkıye'de yapılan guletler de eklenınce bır potansıyel oluştu Haftalığı 2 bın 500 Alman Markı olan murettebatsız tekne lerın yaygınlaşması Turk tunzm cılennı de hareket geçırmış Yabancı firmalann "acentahğını" alan Turk fırmaları "vergısını eksiksız odeyen" yatlann Turkıye'de kı bakımlarını da ustlenmış ler Bır kılavuz teknenın eşlığınde fılolar halınde turıstlere kıra lanan murettebatsız teknelerın buvuk ılgı gormesı uzerıne yeni firmalann çahşmak uzere başvuruda bulunduğu oğrenıldı Yeşıl Marmans Tunzm Fıraıa sı Ingılız \CA'nın Turkıye temsılcılığını yapıyor Fırma yetkılılerınden Abdi Yaltınk "bu olay bize hem dovız hem tunstik vatak kazandırdı" dedı Resmı ola rak BordrumFethıye arasında 240 yatın çalıştırıldığını anımsatan Yaltınk, "40 kadar korsan olarak çalışan lekneyı de sayarsanız bu Z80'ı buluyor" bıçımınde konuştu Yaltınk, Turk fırma larının da bu ışe dort elle sarıl maları durumunda Yunanıstanın yıllardır yat tunzmınden kazandığı dovızın buyuk bolumu tutarında gelır elde edebıleceklerını vurguladı Turızmcı Turgut Karaca da 6 ay sure ıle guney Ege kıyıların da gezen yabancı bandralı vatla rın tunstık yatak sayısms ua katkıda bulundu^Kia anımsatarak, "L stelık bu yatlann bakım, onarımı, kışlaması Turkıye'de olduğu ıçın buyuk gehr sağlanıyor. Aynca Bodrum tıpı yaklaşık 300350 guletı de buna katarsak sagladıgı yarar ortaya çıkar" dedı Karaca, korsan yatlann çalışmalannın önlenmesı durumunda fıyat kargaşasının da olmayacağına dıkkatı çektı Murettebatsız "yabancı bandralı" yatlar haftalığı 2 bın 500 Federal Alman Markı'na kıralanabılırken, Bodrum yapımı guletlerın gunluk kırası 150250 bın lıra arasında değışıyor Bodrum, Marmans ve Fethıye'de bu alanda çalışan firmalar ve yat sayılan şoyle "YCA (Ingılız; 56 yat 4 fılo Falcon (Ingılız) Bodrum'da çalışma yapıvor, 10 yat Aibatros (Turk) 30 vat murettebatsız Motur Bodrum'da murettebatsız 10 yat Alkor Marmans 25 yat Medyat (Ingılız) 36 vat, 3 filo Yes Turızm (Turk) Fethıye'de 10 yat Bavyera (F Alman) 10 yat Austria 12 yat ATC 401uks yat" Onasis'in adasında hükümet yasağı A tına (a a ) Yunan xm. hukumetı, unlu armator Arıstotelıs Onams'ın kızı Chrıstına'ya bıraktığı Skorpıos Adası'nda, halkm guneşlenmesının ve denıze gırmesıtıın yasaklanmasını ongoren bır yasa tasarısını parlamentova verdı Skorpıos Adası, 1984 yılında, buyuk torenlerle halka açılmış, adamn etrafındakı tel orguler kaldırılmış, Papandreu yanlısı gazeteler de, Skorpıos Adası 'nda guneşlenenlerın bol bol fotoğraflarmı yayımlamışiı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog