Bugünden 1930'a 5.329.968 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM 19 EKİM 198: TELEVİZYON 07.00 Açılış 07.01 Günaydın Türkiye Programda haberler, hava sohbeli, jimnastik, sohbet, çizgı film "Ballazar", dizi film, çeşitli rnOâk ve Devlel Tiyatrolan'ndan gOrüntaler yer alıyor. 09.00 Kapamş 15.00 Açılış 15.01 Öğleden sonra Programda haberler, konumuz konuğumuz, Türk halk mttziği, çızgi film, Sizin için, Biz Bize, haber program köşeleri yer alıyor. Türk yayıncılar dünya kitap pazarma açılmah Ben yabana ülkelerin edebiyatıyla ilgileniyorum. Çünkü kendi halkımın taşralaşmasını önlemek, dünyaya yeni yeni pencereler açılmasını sağlamak arzusundayım. Türk edebiyatını tanımak bu açıdan da önemli." DtLEK ZAPTÇIOCLU Frankfurt Kitap Fuarı Müdürü Peter Weidhaas ile Cumhuriyet adına yaptığımız özel söyleşide dünya kitap pazannın sorunlarından Türkiye'nin fuara kaalım olanaklanna kadar uzanan çeşitli konuları konuştuk. Peter Weidhaas, Turkiye'ye en son 1960 yılında gelmiş. O yıllarda "sırt çantalı bir üniversite öğrencisi olarak otostopla ülkemizi dolaşan" Weidhaas'ın aklında kalan en önemli isim Adnan Menderes. tskenderun'da bulunduğu sırada 1960 ihtilali ile karşılaşan Weidhaas, birkaç gün nezarette kaJmış ve daha sonra da Turkiye'yi terk etmiş. Sayın VVeidhaas, Fnmkf urt Kitap Fuan bu yü 39 yaşında. Bize fuann kısa taribçesi hakkında bilgi verebilir misiniz? WEIDHAAS: Frankfurt Kitap Fuarı esasında 39 değil, tam 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Fuar beş yüz yıl önce kentin bir başka semtinde düzenlenmiş, hatta Gutenberg ilk Incil baskısını burada sergilemişti. 18. yüzyılda başlayan sansür dönemi, dunyanın her yerinde olduğu gibi bizde de kitabın ve kitap fuarımn gelişmesine ket vurdu. Bunun üzerine fuar daha liberal bir eyalete, Saksonya'ya taşındı ve Leipzig kentinde açıldı. Leipzig önderliğini yaklaşık iki yüz yıl devam ettirdi. Son büyük savaştan, Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra fuar 1949'da tekrar Frankfurt'a döndü. Fuann kısa tarihçesi budur. Türklye'deki oknrtar açısından Ugiaç olan bir konu, Frankfurt Kitap Fuan'nın 1988'de tstanbul, Ankara ve tzmir'de sergiler diizenleyeceği. Bir de madalyonun öteki yüzıi van Son vıllanJa Turkiyenin Frankfurt'taki katılımını nasıl degeriendiriyorsunuz? WEH)HAAS: Benim tecrübelerim ne yazık ki olumsuz. Türk yayınevleri eskiden buraya daha yoğun katılırdı. Genelde Türk yayıncılann Frankfurt'a gelme ihtiyacını pek duymadığını düşünüyorum. Sizce bunun nedeni nedir? WEIDHAAS: Belki Türk yayıncılar, uluslararası ilişkilere geçme ihtiyacını henüz hissetmiyor. Belki Türkiye'nin içinde halledilmesi gereken sorunlar öncelik kazanmakta. Ülkenin öznel koşullarını tam bilmediğlm için, fikir yürütemeyeceğim. Ancak genelde dünya kitap piyasası öylesine uluslararası boyutlara ulaşmıştu ki, en küçük ülkeden bir yayınevinin bile bu iletişime ayak uydurması gerekmektedir. Başka Ulkefcrde olup bitenleTİ görmesi, işitmesi, kîtapların çeviri haklarıru edinmesi şarttır. Ancak bu şekilde dünyadaki bilimsel, felsefi, siyasi ve edebi gelişmelere ayak uydurulabilir. "Selam dunyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine..." t( Frankfurt Kitap Fuarı Müdürü Peter Weidhaas: 1. KANAL / TV DtZİSl TEM*de yeni sergiler Kültür Servisi TEM Sanat Galerisi, ekim ayı süresince Mithat Şen 'in resim sergisine yer verecek. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokul Resim Böliimü mezunu olan Mithat Şen'in, son çalışmalarından oluşan sergisi 31 ekime kadar açık kalacak. Galerinin alt salonunda ise Erol Akyavaş, Mehmet Güleryüz, Güngör Güner, Komet, Metin Talayman ve ömer Uluç'un yapıtlanyla oluştunılan karma bir sergi izlenebilir. Pazar günleri dışmda her gün 11.0019.00 saatleri arasında açık 17.00 Haberler 17.15 Bugünkü Romanya 1730 HeMan Güçieri eUerinden alman Tbeia ile birlikte çolde çaresiz bir haldt kalan KOtü Ltn, bir sOrt için de oba, HeMan ve dosllanna yardım ederek onlann yanında savaşır. 18.00 Her Şey tnsanlar tçin Programda ailelert yönelik pratik ve faydalı bilgiler oyunlaştmlarak veriliyor. Oyunda rol alan sanatçüar Seden Kaıltunç, Ustun Asutay, Sezai Alptekin, Ptkcan Koşar, Asuman Arsan, GOksel Konay. Metin Çetiket, Kerem Yümazer. 19.00 Pahner Kasabası Bir gün kasabaya mahkumlar gelır ve yol yapımında çalışmaya başlarlar. Booker ve David bir mahkuma mektup gotürmek için onlann yanlanna gittiklennde Luke isimli bir mankum, çocuklan alarak kaçar ve babalanndan fidye ister. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 TV Dizisi: Mesela Muzaffer (Ayrmtıtt bt/gi vandakı <;utun(ardj, 21.55 Kapı Aralığından Programda, değifen lopbun ıçınde, yön insanlanma lanuüıyor. 22.45 Buddenbrook Ailesi Konsolos Buddenbrook'un Hamburghı i} arkadaşt Grunlich, Konsolosun kızı Tony ile evlenmek ister. GrunİKh'ın Ozentı konuşmalan ve davranışları Tbny"yi çileden çtkarmaya yeter. Aüesının de bu evlenmeyı arzu etıığını fark eden Tony bunalıma düfer. Kendisine gelmesı içtn onu Thjvemünde'ye denız kıyısına dmlenmeye gönderirler. Orada kaldığı evin tıp öğrrncisi olan oğlu Morten ile arkadaş olur, bu arküdaflık aşka dönüfür. Ancak Grünlich'ten kurturmak mümkün değıJdır. Frankfurt Kitap Fuan bu alanda öncii. Fakat birkaç yıldır siiren bir tartışma da var. Yeni iletişiın areçlannın kitabı arka plana ittiginden söz ediliyor. Ote yandan bütün istatisükler, kitaba duyulan Uginin azalmadıgını, sürekli artü|ıııı gösteriyor. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? VVEİDHAAS: Benim Teorim şu: Biz 60'lı yüların başından beri artık bilgi iletişim çagına girdiğimizi tartışıyoruz. Artık bu tartışmabiraz arka plana geçti, çünkü bilgi iletişim çagına girmiş bulunuyoruz çoktan. Elektronik araçları, bilgisayarlardan data bankalarına değin yeni medyalar bilgi sektörünü gitgide büyüttü, genişletti. Bunu bir pasta gibi düşünebiliriz. Basın araçlarının ve kitabın bu pastada baştan beri belli bir payı vardır. Hepimizi içine alan bilgi iletişim sektörünün büyümesiyle birlikte, pastadaki bu payımız da büyümektedir. Yani edindiğimiz bilgilerin artması, basın araçlan yoluyla bu bilgilerin daha derinlemesine yaygmlaştırılması ihtiyacını beraberinde getifiyor. Böylece kitap pazarı her ne kadar beş yüz yıl önceki tekelini artık elinde tutmasa bile, sürekli bir büyüme gösteriyor. örnegin F.Almanya'da bu yıl 63 bin yeni kitap yayımlandı. Yine de 'okur ölüyor' tartışmalan var. Okurun azalması ayn bir konu, buna karşı mücadele etmek lazım. Türkiye'nin Frankfurt'a kaülımı nasıl saglanabüir? Gcnei bir iilke standının sizce sansı nedir? VVEIDHA.AS: Bence şansı büyüktur. Çunku ülkemizde çok sayıda Türk yaşıyor, yalnız işçiler değil, çok sayıda aydın da var. Almanya'da bir TürkAlman edebiyatı yeşerdi. tlgi vardır. Türk yayınaları bir araya gelip, örneğin Yunanlılann yaptığı gibi toplu sergi açabilir, masraflar açısından da en makul yol budur. Gekcek yıl Türkiye'de açdacak olan Alman Kitap Fuarlan'ndan beklentileriniz nelerdir? WEIDHAAS: Bu tür sergiler bir yandan ülkemizi, medeniyetimizi kitap yoluyla yurtdışında tanıtmamızı sağlıyor. öte yandan da yeni ilişkiler kurmak, sizin ülkenizdeki gelişmelerden haberdar olmak dileğindeyiz. Ben yabancı ülkelerin edebiyatı ile ilgileniyorum. Çünkü kendi halkımın taşralaşmasını önlemek, dünyaya yeni yeni pencereler açılmasını sağlamak arzusundayım. Türk edebiyatını tanımak bu açıdan da önemli. Avni Memedoğlu sergisi dığı "Mesela Muzaffer" adh dizintn ikincisi olan "Arkadaş Hattn "nın ilk böliimü geUyor ekranlara. Yönetmenüğini Oksal Pekmezoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Gülümser Gülhan'm yazdığı bu bölümde dizinin devamlı oyunculannm yanı stra SaadetSun, Kenan Pars, Sühan Baydar, Orçun Sonat, Hayrt Caner, îpek Pınar, Ekrem Gökkaya ve Osman Cavcı konuk sanatçı olarak rol ahyor. "Arkadaş 2. KANAL / PAZARTESİ OYUNLARI 23.45 Haber Dosyası 24.00 Kapamş tiÜNCJ KANAL 18.58 Açılış Haberler 19.10 Merhaba Çocuklar ' Semra Sevim'in hazırladığı programda Nasrettin Hoca fıkralan yer alıyor, Nasretım Hoca lamulıyor. Beyaz Sessiz Bir Zambak / Yönetmen: Oksal Pekmezoğlu / Oyuncular: Sim Tolga, Nurhan Nur, Haluk Kurtoğlu, Şükriye Atav, Alev Oraloğlu, Aynur Aksoy, Mine Zeren / 1987yapımı / 45'er dakika. Kültür Servisi Ikinci Kanal'da geçen yıl başlatılan "Pazartesi Oyunlan" bu yıl da süruyor. Yapımcıyönetmen Naci Çelik Berksoy'un başka bir bölüme atanması nedeniyle "Pazartesi Oyunlarf'nı Bülent Özdural tek başına sürdürüyor. "Pazartesi Oyunlan"nın ilk yapıtı "Eski Kıışak çatışması Toprak" yeni yayın dönemine yetiştirilemediği için bu programa yönetmen Oksal Pekmezoglu1 nun TV için hazırladığı üç film alındı. Bu fılmlerden "Sevgiyi Ögrenen Adam'ı iki bölüm halinde geçen haftalarda izledik. Bugun de aynı yönetmenin "Beyaz Sessiz Bir Zambak" filmini yine iki bölüm halinde göreceğiz. Bundan sonra da Oksal Pekmezoğlu'nun "Bir Daha Deneyin" filmi yayımlanacak. "Pazartesi Oyunlan"nda ileride Selim ileri'nin "Yalancı Şafak" adb öyküsu de yer alacak. "Beyaz Sessiz Bir Zambak"ta, bir işe girerek yaşamını kazanmak isteyen kızlannı, başına bir iş gelebilir korkusuyla çalışmaktan engellemeye kalkan ailesinin öyküsü anlatılıyor. Oyunun başrolünde Sim Tolga oynuyor. Anne ve babayı Nurhan Nur ve Haluk Kurtoğlu canlandırıyor. Arzu liseyi bitirmiş, fakat üniversiteye giremediği için iş aramaya başlamıştır. Çalışma yaşamına girip, kendini kanıtlamak amacındadır. Bir tarudık aracılığıyla özel bir şirkette iş bulan Arzu'nun ailesi, kızlannın çalışmasına tepki gösterir. Kültür Servisi Avni Memedoğlu 17, resim sergisir Taksinı 'deki Fransız Konsolosloğu Sanat Galerisi'nde açıyor. Memedoğlu 'nun 20 ekimde açılacak olan sergisi 30 ekim tarihine kadar açık kalacak. Bu sergiyle Istanbul'daki çeşitli uluslann kültür ve sanat temsilcilerine kendini tamtmak amacını taşıdığmı söyleyen A vni Memedoğlu "Sergimi 43 yıllık sanat yaşamım süreci içerisinde, koleksiyonumda kalan her biı yeni bir aşama niteliği taşıyar, tablolarımla son çahşmalarımdan örnekler oluşturmaktadır" diyor. Barış Bildirgesi Kültür Servisi llhan Irem, "2. Akdeniz Akdeniz Müzik Festivali" sırasında kdleme aldığı ve festivale katılan 16 Akdeniz ülkesi sanatçılarına ımzalattığı "Akdeniz Evrense, Barış Bildirgesi"ni Türkiye'deki tüm sanatçıların ırnzasına açtı. Üretim Ajans'm (155 14 65) numaral telefonu araalığıyla katılınabilecek bildirge, 1 nisana kadar imzaya açık. Bildirge, "Dtinya Barış Günü"nde bütün dünya ülkelerin in yöneticilerine. çeşitli derneklerin başkanlarına yollanacak. 19.35 Bizim Sazımız Bizim Sözümüz '• Karsia çtkilen bu programda Kars Anonim Maziğı ve özellıklen iflenıyor. Can Elili'nin sunduğu programda Şenel önaldı uzman konuşmaa olarak katılıyor. Aynca programa Hedıye Aktay A} Saçı Burma, Şenel Önaldı Iğdır'm Al Alması, . Ftöz Ozten Teilo ve Seyıı Al Sara Gelm adlı türkülen îk katıldılar. 20.00 Müzik (Aynntılı bügı yandakı sütunlania) ~ SANAT KULtSÎ 20.15 Pazartesi Oyunlan: "Beyaz Sessiz Bir Zambak" 21.00 Belgesel: Mimar Sedat Çetintaş 2130 Haberler 22.10 Kayıp İmparatorluklar 3 Varyete tiyatrosunu konu olan filmde, anne ve babası Olen Rıchard dayısı olan tiyatrocu Nkktn yanına gelir. Aslında rtssam olmayı düşünen Richard, tiyatronun ve orada çalışanlann cazibesme kapılır. Oyunlarda oynamaya başlar. Bu arada tiyatrodakı kızlarla gOnül iflerme bulaşır. Fakat asıl sevdigı Nancy denen kızdır. Çekilmesi zor bir dizi! TRT şu sıralar, TRT dışından bir yönetmenle "fantastik bir bilim kurgu" dizinin çekimlerine başladı. "Kavanozdaki Adam" adlı dizinin yapımcıîığıru "TRTnin en hızh prodüktörü benim" diyen Bahattin Ozcan üstleniyor. özcan'ın hızlı olmasının nedeni ise yaklaşık 60 günde aşılan üçlü denetim engelini S günde aşması; üstelik böyle bir projeden dolayı denetim kurullan üyelerinin takdirlerini de toplayarak. Filmin baş erkek oyuncusu Ahmet Mekin'e göre bu filmin çekilmesi çok, çok, ama çok zor. Ahmet Mekin yönetmenin yerinde olsayrruş kesiniikle bu işin aitından kalkamazmış. Dizinin yönetmeni Mesut Uçakan da dizinin, çekilmesi zor bir dizi olduğunu kabul ediyor. Ama bir yandan da dizi yayımlanmaya başladığında köşe yazarlarının btle bu diriden söz edeceğini.çok btiyük ügi toplayacağını söyleyemeden edemiyor. Bu dort bölümlük dizi, "üniü bir yazara, cahil bir köylünün beyni nakledildiğinde" neler olabileceğini anlatıyor. Romanın yazarı Faik Baysal da dizinin konusuyla ilgili görüjlerini söyle dile getiriyor: "Insanlâra böbrek ve kalp nakli yapılabilir ve bu mutluluk da getirir. Ancak beyin nakli asla..." Aşık Ihsani konseri Kültür Servisi Âşık Ihsani, Demokrat Gebze gazetesinin düzenlediği "Dayanışma Gecesi"nde bir konser verecek. Bugun saat 20.00'de Gebze Kültür Sarayı'nda ,,i;i gerçeklesecek geceye çeşitli' , halk ozanları ile Kartal Belediyesi Folklor ekibi de katılıyor. 23.00 TeleMozaik Erol Alaçam'm hazırladığı proğramda akmeL magazin ve güncel olaylar yer alıyor. 23.45 Haberler • Kapamş tZLEYİCt GÖZÜYLE *Bizi Güldürenler"e gülemiyoruz TRT son olarak da "Bizi Güldürenler" adıyla II bölümlük bir ifkence programı yayımlamaya karar verdi. Bizi güldürdüklenni sanan bu yapımcılar, sinema sanatıımzın nerede olduğunu bir defa daha kamüadüar. Yetkililere küçtik bir Onerim var. tlkokul çocuklannın sevıyesınden bıle aşağıda olan bu programı ne kadar zaman daha seyreimek zorunda kalacağız? Eğer bu programm yayımna devam edilecekse, Aziz Nesin gibi güntimüz mizah ustaiarma da programda yer verilecek mi? Bütün bu sorulann cevaplanm en kısa zamanda almak istiyoruz. ADEM BAŞURAL Rize BEHİCE BORAN Seni unutmayacağız. Işığın yolumuzu aydınlatacak. Tüm yaşamını barış, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm savaşına adamış onurlu insan Sevgili Ana BEHİCE BORAN'ın anısı önünde saygı ile eğiliyoruz. RADYO . 1 T R T I 05.00 Açılış, program ve kısa haberler. 05.05 Ezgı lcervanı. 05.30 Şarküar ve oyun havalan. 06.00 Köye haberler. 06.10 Günaydın 07 J 0 Haberler. 07.40 GUnUn içinden. 09.40 Arkası yann 1 0 i » Kısa haberler. 10.05 Relclamlar. 11.00 Kısa haberler. 11.05 Okul radyosu 12.00 Kısa haberler. 12.05 Reldamlar. 12.10 Ttlrkttler geçıdı 12J0 Tllrk sanat mttzıji özel programı. \USi ReUamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberte. 13.15 Müzik. I3J0 Bölgesel yayuı ve reklamlar. 14J0 tst,tnn,Ç.Ova Antalya. 14.45 TfakOler. 15.00 Kısa haberler. 15.05 Ogleden sonra. 16.00 Kısa haberler. 16.05 Okul nfiyosa. 17 J 5 Bölgesel yayuı ve reklaalar. 18JM Çocuk bahçesi. 1&.15 Hafuuun çocuk şarkısı. 11.20 Bestenigâr faslı 1S50 Hafif müzik ve rrklamlar. 19.00 Haberler ve olaylann ıçınden 20.00 Beraber ve solo lürküler 20J0 Müzikallerden bir yıldız. 21.00 Kısa haberler 21.05 Türk sanaı müzıgı dinleyicı ıstekJerı. 21J0 Türk halk mOagi. 2T00 Çeşitli sololar. 2X25 TürkOler. 22.40 Şarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden MJS5 Günün haberlennden özetler. 01.00 Program ve kapamş. T R T I I 07.00 Açdıs ve program. 07.02 Solisüerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 TDrküler ve oyun havalan. 08.00 tkı solıstten şarkılar. MJO Sabah kooseri. 09.00 TürIroier. 09.15 Çocuk bahçesi. 09J0 Paul Mccartney ve Wıngs topluluğu. 10.00 Şarkılar. İ».2O Türkuler geçidı. 10.40 Tarihten sayfalar. 11.00 Beraber ve solo şarkılar. 1150 Anlara Radyosu Çoksesli Korosu. U.4Î Haiif müzik. 12.00 TSM erkekler coplulugu. 12J0 Beraber ve solo türküler. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf mttzık. 1330 TRT Istanbul hafıf müzik ve caz orkestrası. 14.00 Türkulerden bir demet 14J0 Yabana dil dersi 15J0 Kuçük konser. 16.00 Türkçe sözlü hafıf müzik. 1620 Arkası yann. 16.40 Türküler. 17.00 Kuçük kora 17J0 Çeşitli müzik. 1J.00 Şarkılar. 18.15 Türküler geçidi. 18.45 Türkçe sâzlü hafıf müzik. 19.00 Haberler ve olaylann içinden. 20.00 Klasık kora 20.30 Yabana dil dersi. 21J0 Hafıf müzik. 21.45 SoUstler geçidı. 22.15 Hafıf müzik. 22J0 Bir roman / bir yazardan hikâyeler. 22.45 Türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo jarkılar. 23.40 Hafıf müzik. 13SS UnlO eserler. 00SS Program ve kapanıs. T R T n i 07.00 Açılış ve program. 07.02 Hafıf müzik. 07.30 Sabah konsen. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Müakiı dakikalar 10.00 Metronom. 11.00 ögleye dogru. 11M Haberler. 12.12 Günün kcmseri. 13.00 Ikı solısrten şarkılar. 13J0 Türkoler geçidı. 14.00 Konser saati. 15.00 Çocuk korolan. 15.25 Sohstler geçidi. 15.55 tkı solistten lürküler. 1615 Hafıanm çocuk şarbsı. 1&30 Caz mUzıgı. 17.00 Haberler. 17.15 Sizkr için. 18.00 Slüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Besteciler Stiüer. 20.00 Müzik demeti. 21.00 Müzik kervanı. 22.00 Haberler. 22.15 Çeşillı sololar. 23.00 15 Istanbul Festivalinden. 00J0 Gece ve müzik. 01.00 Program ve kapamş. BORAN Seni yüreğimize gömdük. NURHİLMİ ÇELİK Demokrasi, bağımsızlık, özgürlük savaşında yaşamınca ödün vermeyen Sayın YILDIZ ÜNtVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ADINA BÜLENT ERYILMAZ "Koşunca ırmaklar denize doğru Hangi güç bu seli durdurabilir..." NACİ EREN RIZA ŞENTÜRK FATİH ERGİN BağımsızhkDemokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinin yılmaz savaşçısı • BEHİCE BORAN Seni unutmayacağız, kavgamızda yaşayacaksın. BEHİCE BORAN'ın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. ISTANBUL PETROL OFIS! ÇALıŞANLARı ADıNA ISMAIL YıLMAZ Bugün daha iyi bir yaşam ^arın daha güzel bir dunyanın Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm savaşçısı BEHİCE BORAN'ı yitirmenin acısı içindeyiz. Anısına saygı duyuyoruz. TMMOB FLFKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI "Selam Türkiye'nin ve dunyanın aydınlık geleceğine!.." İÜ ÖĞRENCİLERİ ADINA ATtLLA ÖZDEMİR ve YILDIRIM SAYITA Işçi sınıfımızın önderi, gençliğin onunı BEHİCE BORAN'ı saygıyla anıyoruz. BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Gorbaçov'un SSCB'de üygulamaya koyduğu açıkhk politikasına verilen ad. 2/ Divan edebiyatı nazım îekillerinden biri... Gizli yer, köşe bucak. 3/ Alev... Evlerin önüne otunnak için taş ve çamurdan yapılan set. 4/ Küçük taneli bir bjakla türü... Osmanlılarda çeşitli eşya satılan çar51, pazar gibi yerlere verilen ad. 5/ ABD'de biı eyalct. 6/Adet... Akıl. 7/Ku2U sesi... tyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür ^ya da odun parçası. 8/ Beyaz etli bir Akdeniz balığı... Gökova'ya verilen başka bir ad. 9/ Ijçi... Renkli televizyon sistemlerinden biri. YUKARTOAN AŞAClYA: 1/ Kurşunkalemi yapımında kullanılan bir çeşit doğal karbon... Alan ölçüsü hekUuın simgesi. 2/ Uzun tüylü bir süs köpegi... Halk. 3/ Kabuğu düğme ve süs eşyası yapımında kullanılan bir deniz hayvaru... Hangi şey. 4/ Her tür müzik aracı... Kum falı. 5/ Nikeh'n simgesi... Tavlada bir sayı. 6/ Kimi hurma ağaçlannın özünden çıkanlan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde. 7/ Kalbin ve iç organların hareketlerini dinlemeye yarayan araç. 8/ Tropikal Amerika'da yaşayan iri gagalı bir kuş... Yazı. 9/ lyi, hoş, güzel... Asya ile Avrupa'yı ayıran d a | sırası. BEHİCE BORAN Seni unutmayacağız. Sana layık öğrenciler olacağız. BEHİCE BORAN'ın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. GÖZDE KİTAPLAR YAYINEVt Bağımsızlık, demokrasi, barış ve özgürlüğün, işçi sınıfımızın onuru, seçkin insan İTÜ ÖĞRENCİLERİ ADINA SERHAT ŞİMŞEK Bağımsızlık, demokrasi, barış ve sosyalizm davasının yılmaz savaşçısı GEBZELİ DEVRİMCİDEMOKRAT VE YURTSEVER İŞÇİLER ve AYDINLAR ADINA TARffi ÇAĞLAR Tüm yaşamını baskısız ve sömürüsüz bir geleceğe adamış ve bu yüzden 7 yıldır sürgünde yaşamak zorunda bırakılan BEHİCE BORAN'ın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz BEHİCE BORAN'ın banş, demokrasi ve sosyalizm yolunda bir yaşam boyu verdiği savaşım önünde saygıyla eğiliyoruz. Direngenliği örnek olsun. BEHİCE BORAN'ı yitirmenin sonsuz acısı içindeyiz. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. CEYLAN AİLESt ADINA TÜLİN CEYLAN Yaşamını banş, demokrasi ve sosyalizm davasına adamış anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. BEHİCE BORAN'ın CEVİZLİ TEKEL StGARA FABRİKASI tŞÇİLERİ ADINA EMEL CİVAN Tüm yaşamını, bağımsızlık, demokrasi, barış ve sosyalizm davasına adamış ozan tGD GYK üyesi A. İHSAN BAŞOGLUALAATTİN EKİCİ ve ARKADAŞLARI Direngen ana LASPETKİMİŞ SENDİKASI Yaşamını işçi sınıfının kurtuluşuna adayan BEHİCE BORAN'ı saygıyla anıyorum. BEHİCE BORAN'ın anısı önünde saygıyla eğiliriz. Mücadelesi kunuluşumuza ışık tutacaktır. ALİ GÜLTEKİN TİP TUNCELİ İL BAŞKANI ALİAĞA PETROLİŞ SENDİKASI anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. SinopBoyabat ilerici öğretmenler ve gençler adına HAKAN ALDEMtR BEHİCE BORAN'ın Toplumsal ilerleme yolundaki savaşımını sürdüreceğiz. TAŞUCUStLtFKE tLERJCİLERİ ADINA 1402'LtK tŞÇt ABDULLAH KOLBAŞI BEHİCE BORAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog