Bugünden 1930'a 5.326.711 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/6 HABERLER 8 EYLÜL 1986 Mehmet Dülger, ara seçim bildirgesini açıkladı DYP: Siyasi fetrete son DYP'nin ara seçim bildirgesinde Türkiye'nin sancısımn hür ve demokrat olmamasından kaynaklandığı bildirildi. Bildirgede DYP'nin anayasayı değiştireceği, üniversite harçlarının kaldırılacağı, sendikal hakların yeniden düzenleneceği belirtildi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DYP, "Hiirriyet, güven ve refah dün iiçü de beraberdi.. Yine beraber olacak" başlığıyla seçim bildirgesini açıkladı. "tstikrarsızhğm", devletin ve rejimin zaafa uğraması, vatandaşın ümitsizlik ve bezginlik içine düşmesi, memleket meselelerinin sahipsiz kalması demek olduğunun vurgulandığı bildirgede, askeri rejimlerden sonra iktidarların "sorumsuz, pervasız ve boyrat" olduklan öne sürülerek, "Bugün Türkiye'nin sancılan esas itibanyla ülkenin hür ve demokrat olmamasında ve devletin işlememesinde yatar" denildi. Türkiye1 nin "siyasi fetret" içinde çalkalanmakta olduğu ifade edilen bildirgede, askeri müdahelelerin değil, demokratik rejimin "asıl"lığı anlatılarak, "Ulkeye yönelmis tehdit ve tehlikenin değerlendirilmesini SOahlı Kuvvetler degil, Silahlı Kuvvetlere danışarak sivil idare yapacak ve Silahlı Kuvveller, sivil idarenin vereceği emre göre ve tehdit veya tehlikeyi ortadan kaldıracaktır. Görevi Silahlı Kuvvetler yapacaktır ama, bunure'senyapamaz. Bir yerden emir alacaktır. Emir ak.ağı yer parlamentodur. Pariamentoya emir tasdik ettirecek olan ise hükümettir" denildi. Bildirgede, başlıca şu noktalar üzerinde duruldu: "1986 yılınm eylül ayı itibanyla Türkiye'de devletin işlediğini söylemek mümkün degildir. Türkiye bir yasaklar ülkesidir. Hür parlamento, hür basın, hür üniversite, hür sendika muessese olarak işlememekte, fonksiyonları geniş çapta anzalanmış bulunmaktadır. Turkiye fakirleşmiştir. tşsizlik memleketin en önemli hadisesi haline gelmiştir" Bildirgede daha sonra, "işte hemen yapacaklarunız" başlığıyla özetle şu noktalar belirtildi: "Türkiye bir 'yasaklar ülkesi' olmakUn çıkanlacak, vatandaşın zihin ve vicdanını baskı altında tutan, adalet ve eşitlik hislerini zedeleyen, çağdaş topluma uymayan kanuni zoriamalar ortadan kaldınlacaktır. (Anayasanın geçici 4. ve geçid 15. maddeleri. 2969 sayılı kanun, bir 'fevkalade dönemde' mahkeme karan olmadan, üniversitelerden ve karnu hizmeüerinden uzaklaştınlanların haklannın iadesi) Devletin gıiventiğini, görevleri anayasada yazılı olan ve TBMM'ye tabi devletin güvenlik kuvvetleri temin edecektir. Devletin adalet mekanizması bağımsız olacaktır. Devletin ilim müesseseleri hür ve çağdaş olacak, Türk milletinin vatandaşlannı çağdaş toplum icaplanna göre yetiştirecektir. (Çağdaş toplum: açık (toplum + sivil toplum + refah toplumu.) Eski rekabet ve tekelcilik tasfiye edilecek. Tanm ve sanayi güçleninceye kadar korunacak ve desteklenecektir. Dar gelirli vatandaşlardan veraset vergisi kaldınlacaktır. Emlak vergisi kaldınlacaktır. Gelir vergisi nispetleri yan yanya indirikcek, imtiyazlar lağvedÛecektir, ihracat, gemicilik, okul ve hastane teşebbüsleri vergiden muaf tutulacaktır. KDV nispetieri yeniden tanzim olunacak, zaruri hizmetler ve zaruri ihtiyaç maddeleri bu vergiden muaf tutulacaktır. Sağlık ve egitim hizmetleri yaygınlaşacak, fakir ve dar geiirliden ücret alınmayacaktır. Sosyal Dayanışma Fonu yeniden de alınacak ve özellikle 65 yaşın üstündeki fakir ve kimsesizler ile vakitsiz ölen veya çaiışamaz haie gelen, anne veya baba yuzunden dağılma tehlikesi gösteren aileler oncelikle desteklenecektir. Faiz anarşisi ortadan kaldınlacaktır. Üniversite harçları kaldınlacaktır. Çalışma hayatı yeniden tanzim edilecek, sendikal haklar. grev, toplu sözleşme yeni esaslara bağlanacak, 2821, 2822 sayılı kanunlarda gerekli degişiklikler yapılacaktır. Emeklilik yaşı ve kıdem tazminatı fonu konulannda sendikalaria işbirliği yapılarak, ulke biınyesine uygun degişiklikler getirilecektir. Devletin radyo ve televizyonunun iktidann sesi olmaktan çıkanlması maksadı ile İKİ Kanunu'nda, siyasi partilerin aldıklan oy oranında ekran ve mikrofonlardan muayyen zamanlarda yer almalannı sağlayan değişiklikler yapılacaktır." DOMUZLARDAN 25'î GEBE Mediha ve Yusuf Tavukçu tarafından kurulan domuz çiftliğinin mühürlenmesinin ardından içerde mahsur kalan 56 domuzdan gebe olan 251nin durumlan endise vericL Yusuf Tavukçu, hemen hemen her gün çiftliğine giderek domuzlarmı iziiyor. Kapıya asılan "kapatma zaptı" ise içeri girümesine engeL (Fotoğraf: CUMHURÎYETj Biga'da domuz çiftliği, içindeki 56 domuzla birlikte mühürlendi Domuzlar hapsedildi LEVENT GENÇELLİ BURSA Çanakkale'nin şirin ilçesi Biga'nın ve biraz ötesindeki Kahvetepe köyunün gündeminde, ne politika, ne de ekonomik sorunlar var... Varsa yoksa Mediha ve Yusuf Tavukçu'nun Kahvetepe köyünde kurduklan "domuz çiftliği..." Çiftliğin kurulma aşamasında "ofaktan ufaktan" başlayan "Domuz yetiştirmek haram mı, degil mi?" tartışması, izleyen günlerde giderek boyutlanmış ve sonunda olanlar, Tavukçu ailesinin kurduğu çiftlikteki 25'i gebe, 56 domuza olmuş. Tavukçuların 56 domuzu, 1 eylülden bu yana beslenip büyütüldükleri çiftliklerinde mahsur kaJmış durumda. Biz bu satırlan yazdığımız sırada Yusuf Tavukçu domuzlanndan birinin öldüğünü telefonla bildirdi. "Gayri sıhhi müesseseler"e ilişkin yönetmeliğin 30. maddesinin C fıkrasına dayanarak mühürlenen domuz çiftliğinin yayıldığı 14 bin metrekarelik alana kimse giremiyor. Eğer uygulamada bir değişiklik olmazsa, yarısı gebe olan domuzlar belki de yavrularını göremeden "diinya" değiştirecekler. Çiftliğin sahibi Yusuf Tavukçu, "Bırakın çiftliği, can güvenliğimiz tehlikede" diye yakınıyor. Tavukçu ailesi, Cumhurbaşkanlığma, Başbakanlık'a, Çanakkale Valiliği'ne dilekçeler yazarak ai lesinın ve kendisinin can güvenliği olmadığını bildirmiş, mallannın korunmasıru istemiş. Tavukçular'ın yazdığı dilekçenin bir bölümü şöyle: "Saygıdeğer büyüklerim, elhamdülillah Miislümanım ve Tttrküm. Ancak lslam âlemi dışında butun dünyada pazan olan domuz hayvanının besiciliğini yapmak suç. yenmediği siirece giinah sayılamayacağına göre neden biz bu kârlı işi yapmayalım? Ülkemize döviz ve yeni teknolojiler getirmeyelim. Bugiın Avrupa'ya kurbağa, kapiumbağa, salyangoz, kedi köpek maması ihraç edilmektedir, son zamanlarda Çanakkale'den karides ve midye ibracı vapılabilmektedir. Ülkemize döviz kazandıracaksa, tarialara, derelere akıtılan mandra artıklanyla, mezbaha ve fabrika artıklanyia kolayca besleme olanağı yanıttığım ve iirelmeye çalıştığım domuz hayvanını neden beslemeyeyim? Domuz besiciliğine yöneldigimi çevremiz biliyordu. Yatırımımızı buna göre yaptık. Yasalanmızın bu işi engellemediği, ticaretin her türiinıin mubah olduguna inanç ve giivencimizle domuz hayvanını çiftliğimize getirdik. tlgi ile karşılandı. Kıbns tipi domuzlara yukanda belirttigim kaynaklardan yem temin ederek ailece bakımına başladık. Irileştiler, semirildiler, her yediğini kolayca ete dönüştiiren bu hayvanlann bir tanesi de 5 yavnı doğurdu, öteki dişiler de doğum aşamasına geldi. Bu noktada kıskırtmalar sonucu 'irtica' hareketi başladı. Köydekiler birden karşı tavır aldılar, suyum kesildi, elektriğim kesilmeye kalkıidı. Resmi kişilerin gayri resmi olarak kanunsuz ve şahitsiz hareketleri ile karşılaşmaya başladım. Ben, ailem ve bayvanlanm hayati tehlike içinde yaşıyoruz. 45 vaşında bir işadamıyım. Senelerim çalışma ile geçti. Şu an ancak sizlerin himayeleri ile içinden çıkabileceğime inandığım can güvenliği, iş giıvenliği açısından biiyük tehlike Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kahvetepe köyünde kurulan domuz çiftliği bundan dört gün önce mühürlendi. Çiftliğin kapladığı 14 bin metrekarelik alana kimse yaklaştırılmıyor. İçeride hapis kalan 56 domuzdan biri dün öldü. Merkez Sağlık Ocağı ve Biga kaymakamlığının oluru ile açılan domuz çiftliğinin mühürlenmesinde aşırı dinci bazı gruplann rol oynadığı öne sürülüyor. Çiftliğin bulunduğu Kahvetepe köyünde köyün eski imamı ve muhtarı tarafından "Domuz çiftliğine hayır" kampanyası başlatıldı. lerle karşı karşıyayım ve acz icindeyiz. Acil vardımınıza ihtiyacım var..." Tavukçular, dilekçelerini ilgili makamlara ulaştırmışlar ama henilz bir yanıt alamamışlar. Biga ve köylerinde günun konusu durumuna gelen "domuz ciftHgT' olayının, gelişmesi de oldukça ilginç. Çiftliğin kurulması için Mediha Tavukçu'nun yaptığı başvuru, merkez sağlık ocağı tabibi Fehmi Atabek tarafından incelenmis ve 6 Ağustos 1986 tarihi ile "Ilçemiz Kahvetepe köyünde domuz besiciliği ahın açmak isteyen Mediha Tavukçu'ya ait gayri sıhhi muessese, 508 sayılı yönetmeliğe göre ıncelenmiş ve isyerinin çevre sağlığı ve balk saglığına zarar vermediği tespit edilmiştir. Dunım onay için bilgilerinize arz olunur" şeklindeki rapor ile kaymakamlık "olur"una sunulmuş. Biga Kaymakamı Yaşar Yaycı da aynı tarihte, işletmenin açılması için olur vermiş. Ancak bu olurdan sonra köydeki ve ilçedeki "aşın dinci gruplar" verilen kararın bozulması için, yoğun çahşmalara başlamışlar. Köy sakinleri, olurun verilmesinden hemen sonra, köy muhtan ve ihtiyar heyetinden iki kişinin Çanakkale Valisi'ne gittiğini bildirdiler. Bu arada, domuz çiftliğinin kapatılması konusundaki çalışmalar da "çok yönlü" olarak surdürulmüş. Köyde imza kampanyası başlatılmış. Kampanyaya katılmayanlara ya tehditle ya da "Bedava odun verecegiz" gibi vaatlerle "domuz çiftliğinehayırdedirtildigi" iddia ediliyor. Köylüler, camide, "Domuz beslemek günahtır" şeklinde köyün 20 yaşındaki imamı Mehmet Er*e hutbe okutulduğunu da söylediler. Köye üç ay önce atanan imam hatip lisesi mezunu imam Mehmet Er cuma günu "Domuz beslemek haramdır" yolunda hutbe okuduğunu doğruladı. Kahvetepe köyunün emekli imamı Danyal Can, sorulanmızı yanıtlarken, domuzun yenmesi kadar beslenmesinin de haram olduğunu öne surdu. Emekli köy imamı, köylerine domuzun getirilmesi durumunda çocuklannın aşılanacağı görüşünü savundu. "Domuz çiftliğine hayır" kampanyasını yürütenlerden olan eski imam şunları söyledi: "Muhtar bu işleri daha iyi bilir. Ama domuz beslemenin dinen sakıncası vardır. Haramdır. Bir yerde gördüm. Ancak hatırlamıyorum. Domuz mülhiş bir hastalık yapıyormuş. Çiftlik dedikleri yer de çok pis kokuyor. Domuzun yenmesi de beslenmesi de haramdır. Yann burada bizim gençlerimiz, çocuklanmız haşlanır (aşılanır). Hatta ben birisinden duydum. Köyiimüzden bir çocuk 'Domuz eti yemek haram değıl' demis. Yann öbür gün çocuklanmız domuz eti yemeye başlarlar." Konuşurken zaman zaman da söylediklerini çevresindeki köylülere onaylatan Danyal Hoca, "Bu çiftliğin burada kurulması yolunda kaymakamlığın olunı var. Ama daha sonra çiftlik mühürietilraiş. Bu emri kim verdi?" yolundaki sorumuza, "Mubtar bey Çanakkale valisine durumu anlatmaya gittiginde vali bey kızmış, 'Olaya ben el koyuyorum. Kaymakamınız ve hükümet tabibiniz neler yapıyor? Orada domuz çiftliği olmaz* demis. Hemen sağlık miidurune telefon etmiş. Daha sonra da gelen heyete yarduncı olmalan için köylülerin caminin bahçesinde toplanmalarmı istemiş. Çiftlik yttzünden evlerimizde sinek kahnadı. Tüm sinekler oraya gidiyor. Daha sonra yiyeceklerimize pislik bulaştıracaklar" yanıtını verdi. Eski imamın, "Her şeyi o biliyor" dediği Kahvetepe köyü muhtan ve Biga Ziraat Odası Başkanı Yaşar Aytek, Cumhuriyet'in tüm aramalanna karşm köyde ve Biga'da bulunamadı. Domuz çiftliği olayı ile çalkalanan Biga'nın 8 yıllik müftüsü Eşref Can, görevli olarak gittiği hacdan 2 gün önce dönmüş. Domuz beslemenin dini sakıncalarım sormak için makamına gıttiğimizde yaklaşık 1015 kişilik bir hacı grubu ile sohbet ediyordu. Hemen söze girdik, Biga muftüsu, "Domuz beslemek ve dinimizdeki yasaklar" konusunda, "Domuz ile ilgili peygamberimizin bir hadisi vardır. Bu hadisin meali şöyledir: Domuz yetiştirilmesi konusuoda herhangi bir yasaklama yoktur. Zaruret halinde yetiştirilmesinde mahsur yoktur. Beslemenin zarureti de geçim endişesidir" şeklinde yanıtladı. Daha sonra gazeteci olduğumuzu anlayınca, odada bulunanlann yanında, "Bu bilgileri Ankara'daki Din tşleri Yüksek Knrulu'ndan alın. Benim bilgi vermem yasak" diyerek açıklama yapma gereğini duydu. K A ^ k ö y ü n d e k i domuz Hff1i6i a5liW çiftliği ,p ^ilgili İ 'merkez ssağlık ile O İ I p r V e 7 ocağı tabibinin raporuna "olur" veren, ancak daha sonra da işleıme sahiplerine kapatma emrini tebUğ eden Biga Kaymakamı Yaşar Yaycı, "dini baskıian" reddetti. Kaymakama göre karar, tamamen teknik nedenlerle verildi ve gayri sıhhi muesseseler hakkındaki yönetmeliğin 30. maddesinin C fıkrasına dayanarak verilen karan kaymakamlık sadece "infaz" etti. Kaymakam Yaşar Yaycı, konu ile ilgili sorular sonrasında şu açıklamayı yaptı: "Domuz çiftliği Hıfzıssıhha Kurulu'nun verdiği karar uyann CAN GÜVENLİĞt Domuz çiftliği sahibi Yusuf Tavukçu "Bırakın çiftliği, can güvenliğimiz tehlikede" diyor. ca mübürtenmiştir. Bunda hiçbir art niyet yoktur. Bu bir mevzuat meselesidir. Kimsenin dediği ile olmaz. Kanun karşısında vatandaşın lafı geçerli degildir. Hıfzıssıhha Kurulu, domuz çiftliğinin bulunduğu yerdeki şartları uygun görmemiş. biz sadece infaz ile mükellefiz. Çanakkale valisinin bu işle hiçbir ilgisi >ok. Valiler ve kaymakamlar bu işle ugraşmazlar. Onlann daire miıdurleri vardır. Belki de vali beyin bu konudan haberi bile yoktur." Kaymakam Yaycı, "Daha önce sizin çiftlik hakkında verilen rapora 'olur' verdiğiniz söyleniyor. Ne diyorsunuz?" sorumuzu "Bu bizim yetkimizde degil" yanıtını vererek geçiştirdi. Domuz çiftliği ile ilgili kapatma karanna gerekçe olarak gösterilen gayri sıhhi muesseseler ile ilgili yönetmeliğin 30. maddesifıkrası aynen şöyle: "Toplam ve çevre sağlıgı açısından, zararlı olup, alınacak önlemlerle mahsurlan giderilemeyecek durumda olan tesisler. siiresiz olarak kapatılır. Rubsat alması için müesseselere verilecek siire bir yılı geçemez. Verilen sure içinde ruhsatını almayan muesseselerin faaliyeti ruhsat alıncaya kadar durdurulur. Bu maddenin gereği, mahallin en biiyük miilki amirince yerine getirilir ve yapüan işlemler hakkında yetkili makama bilgi verilir." \ AYRILAN YOLLAR Murteza Çelikel, yurttaşlann "SHP'yU blrUşin" demeleri üzerine, "Sizinle yollarımız çoktan aynlmıs" şeklinde konuştu. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) DSP İstanbul adayı Çelikel: 'Thksitle demokrasi ohnaz' KEMAL KÜÇÜK DSP İstanbul Milletvekili adayı Murtaza Çelikel, Zeytınburnu'ndaki bir kahvehanede yaptığı "halkla sohbet" toplantısındaıci konuşmasında, SHP'yi eleştirerek; "SHP'nin Mecliste yapamadığı ve söyleyemediği şeyleri, Sayın Ecevit İstanbul'a gelip 3 günde söyledi" dedi. Murtaza Çelikel, yurttaşlann "Mecliste muhalefet yapabilecek misiniz?" şeklindeki sorusunu ise "Mecliste muhalefet yaparım, Mecliste yapamazsam sokakta muhalefet yaparım" diye yanıtladı. Zeytinburnu Beştelsiz semtinde her gun sürdürdüğü kahve toplantısında eski ÇHP'li bakanlardan Mahmut Özdemir ve Dr. Seyfettin Gürsoy ile birlikte yurttaşlann sorulannı yamtlayıp sohbet eden Çelikel. yurttaşlann SHP'yle birleşme konusundaki sorularına, Bülent Ecevit'in "Sizinle yollanmız çoktan aynlnuş" sözleriyle gösterdiği tepkiden farklı ve yumuşak yaklaştı. "Ecevit eski arkadaşlannı dışlı>or diyorlar. Oysa ben yeni arkadaşı mı> ım? Bakan olan Mehmet Bey yeni arkadaşı mı?" diye soran Çelikel, "DSP, kuruluş modeli ve programıyla SHP'den çok farklı, değişik bir partidir. Bu tip şamatalara boyun eğmeyin, tek bir oyunuzu bile kaptırraayın, DSP sizin partinizdir" şeklinde konuştu. Konuşmasında yine ekonomik konulara değinen Çelikel, kabinedeki her bakanın bir holdingin geçmişteki temsilcisi olduğunu söyledi ve iktidara geldiklerinde geniş çaplı af çıkaracaklannı, ancak hayali ihracatçıları affetmeyeceklerini söyledi. Konuşmak yerine yurttaşlann sorulannı yanıtlamak isteyen Murtaza Çelikel, Zeytinburnu'ndaki Bulgar göçmeni yurttaşlardan birinin "Ecevit neden Bulgar zulmü için konuşmak için seçimlerin yaklaşmasını bekledi?" şeklindeki sorusunu da "Ecevit baştan beri BBC'ye ve tüm dış basına bugün söylediğini o gün de soylemiştir. Bizim için Bulgar Turkleri bir seçim konusu degildir. Biz de oradaki Türklerle aynı acıyı yaşıyoruz. Ama bu konuyu buradaki göçmen yurttaşlann oylan için sömürmeyiz" dedi. Devletin bankacılık sistemini 4 kez kurtardığını, ancak işçi fabrikalarını işletme sermayesi bularak kurtarmaya yanaşmadığını vurgalayan Çelikel, KIT'leri ozyönetim sistemi ile kesin olarak kurtaracaklannı ve buyuk tekellerin oluşmasına KİT'ler de dahil olmak üzere izin vermeyeceklerini söyledi. Çelikel, demokrasi konusunda da anayasanın kesin olarak, rümüyle değiştirileceğini anlatarak, "Demokrasi hamile kadına benzer, yanm olmaz, ya tam olur ya olmaz. Taksitle de olmaz" dedi.Toplantıda konuşan Dr. Seyfettin Gürsel de Türkiye'nin Özal iktidarı sırasında dünyanın gelir dağılımı en bozuk ülkeleri arasına girdiğini belirterek, "Dunya Bankası bu dunımdan endişe duyduğu için Özal'a 'Gelir dağıhmımn ne hale geldiğini belirlemek için bir araştırma yapın, parasını da biz verelim' dedi. Ama Özal gelir dağılımındaki felaketin öğrenilmesinden korktugu için bunu kabul etmedi" şeklinde konuştu. bilmerk T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖZEL BİLMERK BİLGİSAYAR EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL 13 Ekım 1996 tarıhınde baslayacak olan 19S6 1987 oğretım yılında MEZUNLARIMIZIN TERCİH EDİLDİĞİ SEÇKİN KURULUŞLAR ACS AEGETİ AIR FRANCE AKCAY METAL SAN AKMTEKSTİL ALARKO DETOR DEVKHaDlNG OEVLET SU İŞtERI OİMPEKS PAZARLAMA DOĞAN KUMAŞCILIK DOfiUŞYHnRM DURUTUMZM DUWB V M A S A N ECOM MÛHENOİSUK EFES PILSEN EGE ÛNV ÖLS İSLEM EKİNMAOEN EKINCİLER DIS TKARET EKİNLER İNŞAAT EKTRANS ELEKTROFORM ELEICTROMAK ELIOA KOZMETtK ELTEK ENKAİNSAAT ENKA FUARLAMA ERAL ESMS SAATC1LIK ETAP A $ EVREN BİLGİ İSLEM FILİZGIOA FUATSOYU) GARANTI İNŞAAT GARANTI TİCARET GAZAL GOGE GOK$İNK1MYA GÛMPA GÛLÇ1ÇEK GÛMÛSSUYU HALI GCM HOLDİMG GUNES GAZHESI GÖNES PAZARLAMA GURKAY TUR1ZM GUVEN BOYA HACI ŞAKİR HOTELZÛRİN IDEAL D t « N IMAT A $ ISOMAK ISTANBU. UNİVERSİTESİ IZOAS KAÇKAR KALEBOOUR KARAT KAR80NSAN KAREL KİMYA KARGINLAR KARLSRUHE UNIVERSITY ALMANYA KARSAN KİLİMGRUBU KİP KONFEKSİYON KIRKLAREl! CAM SANAYI A S KOC BURROUGHS KK HOLDİNG KONOAS KROMSAN MERSIN KUTUJTAŞ M Ü BİLGİ IŞLEM MAD BÛRO MAKİNALAFİI MAKINE VE AMSALAJ SAN MAN AJANS MATESAŞ MCT MİKRONET KOMPUTER MEDA; MOSILYA Bilgisayar programcısı olarak yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul mezunlan ile üniversite öğrencisi ya da mezunlanndan sınavfa öğrenci alınacaktır. Genel yetenek sınavını basaranlar 8 aylık bir eğıtım ve 2 aylık staja tabı tutulacak ve mezun olanlar MEB 'dan tasdıklı sertıfıka alacaklardır 28 Eylul 1986 tarıhınde Istanbul'da yapılacak Seçme sınavı cın kayıtlar 27 Eylul 1986 Cumartesı gunu ıs saatı bıtımıne kadar devam edecektir Not Kayıtlarımız gunlerı de devam etmektedır ALEMOARKJMYA Bu hafta Şuurlu inanç Bilgi kitabı bekleniyor Bilinmeyen güç: Sevgi Ruth'un dünyası Bükülen ışıkların gizemi Aktüalite ve daha birçok yenilik. * 10 değısık marka ve modeli ıceren 1082adet bılgısayarı * Istanbul'un en seckın semtınde 1000 m kapalı eğıtım alanı * 25yıllık bilgisayar tecrubesı •k 6 sınıf 5 laboratuvar ve dığer sosyal tesıslerı * Yurt ıcı ve yurt dısı bilgisayar eğıtımh guçlu kadrosu * Her ogrencıye bir bilgisayar tahsıslı oğretımı * Oğrencılerıne bilgisayar başında yoğun uygulama ortamı * Gucıu software (yazılım) kadro ve kutuphanesı * Türkiye'nin en buyuk kuruluslarında sta| olanakları * Mezunlan pıyasada kapısılan kalıtelı eğıtımı ile cağımızın mesleğı AlStS A U V t PMZARLAMA A U H Y U C MENSUCAT AMEfKAN HOHE ASSURANCE AMİRAL BHİS1DL ANAOOLU fflEDİ KART1 AHADOLU OTOMOTtv SAK ANAOOUJ JNtVERSfTESI ANTR APMCOT ARAT ARAS VE WN MER ARCEUK ASİLÇELİK ASSAN «AİNSAAT ATACKDZMETİK BAREM BAYKARA BAYRAKTARLAR BEKD TİCARET A Ş BEKOTEKNtK BEYOGLU BELECHYE BASKANLIÛ BİGTEM BlDA BJU* MEF MEKAN YATAK MENSUCAT SANTRAL EDİRNE MERKEZ D€RSANESİCANAKKALE MESTAŞ METEKS DIŞ TİCARET MİKROSİSTEM MİLLİYÎT GAZETESI MİLLİYFT PAZARLAMA MİNTAX MİSIAŞ MOTOR TİCARET MÛEZZlNOeUI MURAT DERSANESI NEBJM NESİL ttVjlTlM OBEMFML CMSAN ONSAS AŞ^NKARA ORMO YUN IPIIK'BURSA OftSIS DANISMANUK CTOKAR OTOMARSAN OYTAŞ ÛZBAKAFI ÛZEL BOGAZİÇİ ÜSESI CZEL MERKEZ DERSANESI PABET PALS PAMUKBANK PANKURT PARSAN F«ŞABAHCE PEBİM PERKOM PFTKİM PETROLİS FOFCAh PRESSAN PROFİLO PROFtLO LVÖTIM RAM RANOİ OENİZCILIK REBA REKLAM EVI RENAULT ROM BİLGİ İSLEM ROMANBUTTK ROMAR RONESANS STfA Mms BİLGİSFVhlR ogremn.. Türkiye'nin en büyük ve güçlü bilgisayar egitim kuruluşu olan I bilmerk fiumelı Caddesı Vılla Han 46 A Blok Kal S Nı»antaşı/İSTANBUL Tel 141 03 37 141 13 17 146 85 İ 7 148 59 02 BİLGİSAYAR EĞİTİM MERKEZİ BİLSER BİMEL BOGAZİÇİ BILS1SAYAR BOGAZİÇİ ÛrtVERStTESl 8OSAZİÇİ ÛNV MES YÛK OK BOZKUHT MENSUCAT BP PETBOLLERI A S BYTE CB TELSİZ CAF KONFEKSİYON CANKURTARAN HOLOİNG CAY1RCM CAM FABRİKASI CEYLAN MOraRLU ARAÇUR CHİP B^GİSAYAR CIMTKŞ COMPUTKSHOP COŞKUNÖZAŞ BURSA ÇUMADAROGUI Ç U K U K M HOLDİNG OATA BİLGİ İSLEM DAIASONOAJ OEMETAŞ DEMİBCİ KONSERVECİUK DEMİRER KABID DEMİSAŞ DENSAN DEFUMOO SAÖRAOROU SANDOZ SANKO SENAL BILCISAYAH SERBİM SERVO BİLGİ ISLEM SETUR DINERS CLU8 SİMBAK StSKOM A Ş SISTEM BJLÖ İSLEM SISTEM MÜHENDİSIİK SMART BJLGİSA01R SISTEMLERİ SOOtlAŞ • SPECTRA SUPERATEŞ SLTTEKS TEKSTİL SUZUKİ 0IDM06tL TANTUR TARSAM A Ş W S A » DVUKCULUK TEKERSAN JANT SANAYİ TEKİN MAK1NA TELETAŞ TELEKOMÛNIKASYON TELETEKNİK TELRA TEMEL HARITA TERCÛMAN GAZETESI TES BİLGİSAYAR TOSHİBA TRANSOATA TRANSCOM TURATUR1ZM TÛRKEISP TÇlftK HAB YOLLARI TÛRK OTDMOTİV ENOCSTrtLERl TÜRKİYE HALK BANKASI TURKİYE LIBYA DENİZ NAKLİYAT TÜRKİYE ŞİŞE CAM ÛLKÛ K1RTASİYE ULJUS ELEKTRONİK ymsm TU«ZM SEYAHAT ÛZERTAS VSDUI TİCARET VERİSOFT VESTEL VİZE GIW SANAYİI VOLKAN ELEKTRIK YAP1 ENOÛSTRI MERKEZİ YAP1 VE KREOİ BANKASI YAfTES YARGCI KONfEKSİYON YAZILIM YILDC DERSHANESİ YUNSA YURTBAY Z1HNİ DENIZCILİK ZIMRARATAŞI ZONGULOAK YÖN AR OTDM Hî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog