Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET / 10 PRODUCT MANAGER ADAYLARI Çağdaş pd/arlamanın uygulandığı deneyımlı bır ortamda dış macunu kolonya, cılt bakım urunlerı saç bakım urun'erı ınsektısıt yarabandı gıbı urunlerde lıder olan kurumumuza reçetesızurunlerın (OTC PRODUCTS) pazarlama etkınlıklerının yurutulmesı konularında yetıştırılmek uzere product manager adayları alınacaktır Adayların Işletme Ekonomı dallarında yuksek oğrenım gormuş bulunmdları lyı derecede Ingılızce bılmelerı 30 yaşını dşnridmdları Erkek adayların askerlık gorevlerını yapmış olmaları gereklıdır Isteklılerın yazılı başvurularını fotoğraflı ozgeçmışlerıyle alttakı adrese, en ge^. 20 Temmuz 1986 akşamına kadar gondermelerı rıca olunur Bdşvurular gızlı tutulacaktır EXECUTIVE TRAINEE FINANCIAL INSTITUTIONS / TREASURY \Xe are a foıctgn bank opuatıng ın Istanbul In \ıew of our ıncrcasıng ıntert.ite vvıth Tıırkısh hınanual Instıtutıons V\L arc n<>\\ lookmg lor an ınclnıchıal t < > .ıssumt responsıhılıtes for harullıng the rclatıonshıps I hc ındıvıdual we seekshc)iılcl bevounj?, ambıtıoıısand tatet'i oııcntcd vvıtlı a l nı\crsıt\ Dcgıce prcfcrabK a Master sDegıec ın the hcltlsotBusııussAclnıııııstratıon 1 ınaıut' or 1 conomits Sonıee\perıence ın thebankmg field ıs preleruble Sıtue the |ob ımoKes nuıkctıtıg and trcdıt anaKsıs functıom the tandıdate shoııld be comfortable ın lıandlıng numhcrs and tnust possess an outgoınj» pli.js.ini st\k of dcalıng v\ıth ptople l luenc\ ın rnj>lısh ıs essuuul Please scnd your applıcatıon wıth resume to P.O. Bo\ 49, Levent, Istanbul, Attentıon Personnel Department latest by July 21, 1986. incekum ALANYA Kulubunuz Incekum'da Şehane bır tatıl Geleneksel konukseverlığımız ve dostça hızmet anlayışımız ıle Her turlu eğlence ve spor olanağı Club ANKARA NOTLARI MJSTAFA EKMEKÇt 13 TEMMUZ 1986 Inceh Fıyatlara yemek ve ŞARAP dahıldır Sunulan tum hızmetler ücreUlzdir. Yabancı hocalardan vvlndsurf ve tenls derslarl (Ücrete tabidlr.) a) b) c) d) ANİMASYON PROGRAMLARI ÇOCUK KULÛBÜ AÇIK BÜFE MUNDSURF SU KAYAfil OKÇULUK YELKEN TEMİS JİMNASTİK • AEROBİK • BASKETBOL • VOLEYBOL • MİNİ FUTBOL . SUTOPU • HENTBOL • MASATENİSİ • DOKTOR • ÖZEL SH0W PROGRAMLARI • Eczacıbaşı llac Sanayl veTlcaret A S Pufbonel Mudurlugu Buyukdere Cad No 185 80710 Leveııt Istanbul YÜKSEK ÖĞRENtM KREDİ VE YURTJ.AR KURUMU GENEL MUDURLÜĞÜ'NDEN 1 Ankara ıl merkezınde yurt amacıyla bına kıralanacaktır 2 Kıralanacak bınanın, a Yüksek öğrenım kurumlarına yakın mesafede bulunması (Ortadoğu Teknık Unıversıtesı ıle Hacettepe Unıversıtesı Beytepe Kam püsü harıç) veya kolay ulaşım ımkânına, b Her öğrenu ıçın 4 km' alan Uzerınden en az 500 öğrencı barın dırabılecek kapasıtelı ve toplam 2000 m"lık yatakhane alanına, c Kalorıferlı sıcak sulu ve bına 5 kattan yüksek ıse asansör ve yangın merdıvenıne, d Lokantakantın olarak 250 m"lık kullanılabılır alana, e Asgan 500 öğrencıye yemek yapılacak mutfak teşkılatı veya mutfak yapmak ıçın uygun bır alana, f Okuma salonları ıçın toplam 250 nV'lık alana, g tdarı bölüm ve depo ıçın her bırı 20 m'Mık 6 oda veya 120 m"lık alana, h 10 öğrencı ıçın bır lavabo, 15 öğrencıye bır wc, 25 öğrencıye bır duş hesabıyla yeterlı sayıda wc, duş ve lavabosunun bulunması, duş yoksa bodrumda en az 80 m''tık bır hacıme, sahıp bulunması gerekmektedır Belırtılen nıtelıklerı taşıyan veya bu nıtelıklere en yakın özellıkle re sahıp bınası bulunanların 18 Temmuz 1986 Cuma günü mesaı bıtımıne kadar Kıbrıs Caddesı No 4 Kurtuluş/ANKARA adresındekı Genel MüdürlUğe dılekçe ıle başvuruda bulunmaları ve dılekçeye projenın eklenmesı, Ilan olunur Basın 23378 Sosyal Sitesi işhanı Kat 4, No: 404409ANKARA TEL: 31 18 19 31 69 69 Tlx: 46945 tiatr. Fax 314682 MERKEZ BURO: CLUB İNCEKUM Alanya Tel: (3231) 1420 1421 Tlx: 56605 inkmtr. Eczacıbaşı llaç Sanayı ve Tıcaret A Ş bır Ec/acıhaçı hpluluğu kuruluşudur SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PAŞABAHÇE HASTANESİ BAŞTABIPLİĞİNDEN 1 Satınalınacak olan Paşabahçe Hastanesı ıhtıyacı 40 kalem kıı ru gıda maddesı olup, toplam muammen bcdclı 16 553 990 TL 'dır 2 Bu ıhaleye aıt geçıcı temınal mıkları kuru gıda ı<,ın 496 619 70 TL 'dır 3 Ihale 17 7 1986 tarıhıne rastlayan perşembe günü saal 11 OO'de Hastanemız Satınalma Komısyonu'nda kapalı zarf usulu ıle yapıla cak, ısteklıler bu ıhaleye aıt dosyayı Malzeme Servısı'nde ıncclcyccekler ve teklıflerını ıhale günU saat 10'a kadar aynı Komısyonda elden verecekler veya bu saatte Komısyon Başkanlığı'nda bulunacak şekılde ıadelıtaahhütlü olarak postalayataklardır Postada geukmeler kabul edılmez 4 Isteklıler, ılan tarıhınden sonra alacakları Tıcaret Odası belge sını teklıflerıne ekleyeceklerdır 5 Isteklıler 40 kalem kuru gıdanın tamamına tcklıf verecekler, her kalem maddenın bırım ve toplam fıyatı ıle genel yekün teklıf mektubunda belırtılecektır 6 Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ihale Kanununa tabı olmayıp, ıhaleyı yapıp yapmamakta, dıledığıne yapmakta yahut kısmen yap makta serbesttır Basın 23484 İLAN ODTÜ ARAŞTIRMA FONU SAYMANLIĞI 1 KONU 1 Adet Serthk Cıhazı alımı Yönetmelığımızın 29/a mad desı uyaıınca kapalı teklıf usulü ıle satınalınacaktır 2 TAHMİNİ BEDELİ 3 500 000 TL 3 GFÇİCİ TEMİNAT 105 000 TL temınat mektupları lımıt Ki olacaktır 4 ŞARTNAMESİ AGUDÖS lşletmesı MUdürlüğU'nden bedelsız olarak dılekçe karşılığı temın edılebılır 5 İHALL 29 Temmuz 1986 günü saat 14 30'da AGUDÖS lslel mesı Mııdurlüğünde yapılacaktır Isteklılerın şartnameye göre hazır layacakları kapalı teklıf zarflarını 28 Temmuz 1986 gUnü saat 16 OO'ya kadar mUdUrİUğUmüze vermelerı gerekmektedır 6 ISTfcNİLEN BELGELER a) 1986 yılına aıt Tıcaret ve Sanayı Odası Belgesı, b) Im/a sırkülerı, C) Geçıcı temınat, d) Vekaleten ıhaleye katılınıyor ıse vekaletname Postada vakı gecıkmeler ıle, teleks, telefon ve telgraf ıle yapılan müracaatlar kabul edılmez Ümversıtemız ıhaleyı yapıp yapmamakta, en uygun bedelı tesbıtte, dıledığıne yapmakta serbesttır Basın 23306 KARŞIYAKA SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN (HÜKÜM FIKRASI İLANI) Sayı 1985/1251 1318 Davacı lhsan Şenav tarafından davalı Atılla Tanerler, lskender Ta nerler, Aslıhan İanerler vc Fehmı Tanerler aleyhıne Karşıyaka Sulh Hukuk Mahkemesı'ne açılatı tesı.ıl davasında Mahkemecc Izmır ılı, Karşıyaka ılçesı, Bayıaklı Mahallesı'nde kaın ve tapunun 28 A 11 a pafta, 2695 ada ve 2 parsel sayılı 120,15 nr'lık taşınma/m, davalı lar Haydar oğlu Atılla Tanerleı, Haydar oğlu lskender 1 anerler, Haydar kızı Aslıhan Ianerler ve Haydar oğlu Fehmı Tanerler adlarına kayıtlı 3/24 er payın ıptalı ıle, toplam 12/24 payın Narı (Nurı) oğlu lhsan Şenay adına tapuya tescılıne, temyı/ı kabıl olmak üzere, 27 5 1986 tarıhınde karar verılmıştır Işbu hüküm fıkrası, teblıgata salıh adresı tesbıt edılenıeyen ve Izmır Hatay Inönü Caddesı No 52/32 Kutnaz Apartmanında bıılıın mayan davalı FEHMİ TANERLERE teblığ yerıne kaım olmak üzere ılan olunur 20 6 1986 Basın 23476 T.Ç. İZNİK , İCRA MEMURLUĞU DAVET VARAKASI Dosya No 985/611 Esas Alacaklının Adı Soyadı: Hıkmet Deınırcan Vek Av Alı Uzunoğlu Borclunıın adı soyadı: Bekır Durdar, Turgullu köyü, Pamukova Geyve Hadz yapıldıgı gun saal: 24 10 1985 Alacaklı vekılı tarafından adını/.a yapılan ıcra takıbınde, adınıza kayıtlı Turgutlu Çalılık mevkıınde 122 paısel, Pınarbaşı mevkıınde 660 parsel, Pınarbaşı mevkıınde 667 parsel, Hacımezarlığı 915 par sel, Hacımezarlığı mevkıınde 915 parsel, Hanaltları mevkıınde 1094 parseldekı taşınmazlarının 3/20 tııssesı hacı/ edılmıştır Icra lflas Kanunu'nun 102'ncı maddesıne tevkıtan hacız sırasın da hazır bulunmadığınızdan ış bu varakanın tebhğı tarıhınden ıta beren mezkür kanunun 103'üntü maddesıne levfıkan üç günlük süreye 5 gün daha ılave edılerek 7 gün ıçınde zabıt varakasını tetkık ve bır dıyeceğınız varsa bıldırmenız ıçın Icra Daıresı'ne müracaatınız teb lığ olunur Basın 23555 MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 1986/79 l a l Bır borçtan dolayı hacızlı ve asağıda cıns, mıktar ve kıymetlen yazılı nıallar satışa çıkarılmıştır Bırıncı artırma 15/7/1986 11 3011 40 saatlerı arasında Şafak Sok No 16'da yapılacak ve o günü kıymetlerın %75'ıne ısteklı bulun madığı lakdırde 16/7/1986 günü aynı yer ve saatte 2 artırma yapı larak en çok fiyat verene satılacağı ve satış şartnamesının ıcra dosyasından görülebıleceğı, masrafı verıldığı takdırde şartnamenın bır örneğının ısteyene gönderılebıleceğı, tazla bılgı almak ısteyenle ı ın yukarıda yazılı dosya numarasıyla ıcra memurluğuna başvurmaları ılan olunur Muhammen kıymetı Adedı Cınsı Mahıyetı ve önemlı nıtelıklerı Lıra Krş 360 00050 Kazak Basın 7937 Bayan ışı yün SAMSUN 1. İCRA MEMURLUĞU'NDAN İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGINDAN BETON FİNİŞERİ ASFALT TAMİR MAKİNESİ ULTRASONtK KALINLIK ÖLÇME CtHAZI OTOMATİK MECLİS OYLAMA TESİSATI Yukarıda açıklanan makıne, cıhaz ve tesısatın yurt ıçı veya yıırt dışından temını dUşünülmektedır Yapılacak araştırma ve şartname valışmalarında taydalanılmak uzere dlakadar tırmaların katalog ve prospektüslerıyle bırlıkte 1 8 1986 tanhıne kadar Satınalma Daıre Baskanlığına ııulraeaatı rıca olunur Bılgı ıçın Tel 5223326 Sant 5125SOO Basın 23557 PETROL OFİŞİ 4 Ş . GENEL MÜDÜRLÜĞU'NDEN 1) Ofısımız ıhtıyacı olan 60 adet ayaklı tıp hava saatı şartnamelerı esasları dahılınde ıç ve dış pıyasadan (kapalı zarf) ıhale usulüyle sa tın alınacaktır 2) Bu ışe aıt muhammen bedel 18 000 000 TL olup geçıcı temı natı 540 000 TL 'dır 3) Şartnameler Genel Müdürlük Malzeme Şube MUdUrlüğü'nden dılekçe mukabılınde ücretsız olarak temın cdılebılır 4) Ihaleye ıştırak edecek firınalar teklıf mektuplannı en geç 4 8 1986 tarıh ve saat 14 OO'e kadar dış zarf Uzerıne hava saatıne aıt teklıftır Ibaresını yazarak Petrol Ofisı A Ş Genel Müdürlüğü Bestekâr Sokak No 8 Bakanlıklar/ANKARA adresıne posta ıle gönderecek ve ya elden vereceklerdır Postadakı gecıkmeler kabul edılmez 5) Tekhf mektupları 4 8 1986 günü saat 15 OO'de Satınalma Komısyonu Başkanlığı'nda açılacaktır Fırma temsılcılerı ıhalede ha/ır bulunabılırler 6) Ofısımız Devlet Ihale Kanunu'na tabı olmayıp, ıhaleyı yapıp yapmamakta veya fıat ve evsaf yönünden en uygun teklıfı veren fırmaya verıp vermemekte serbesttır Basın 23375 T Kİ DQĞU LİNYİTLERİ İSLETMESİ MUESSESE MÜDÜRLÜĞU'NDEN MADEN DİREĞİ NAKLETTİRİLECEKTİR. 1 Müessesemız adına 1986 yılı ıçin Mesudıyc, Şcnkaya, Oltu, Yu sutclı vc Sankamış Orman Işletmelerı nden tahsıs olunan toplam J 5 250 m çam cınsı maden dıreklerı, Oltu (Belkaya ve Süıkans), Aş kale (Kuküıtlü ve lspır, Karahaıı) ve (Fruş) ıvletmelerımı/e kapalı /aı f usulü tcklıl alınmak suretıyle naklcttınlccektır 2 Konu ıle ılgılı şartnameleı, Muessesernı/ Tıtarel Şube Müdür lüğü'nden temın edılebılır 3 Tcklıl mektupları en geç 5 8 1986 tarıhıne rastlavan salı gunıl saal 12 00'ye kadar Müessesemız Geıııl Muhabtral Servısı'ne verıl mış olacaktıı Teklıfler, aynı gun saal 14 00'ie Tıearet Şube Mudur lüğu'nde konıısyon hu/urunda açılaıaklır 4 Postadakı gecıkmeler, geı, venlerı ve lemınatsı/ teklıfler kabul edılmeyecektır 5 Müessesemız 2886 sayılı Devlet Ihale Kanuııu ııa tabı değıldır Basın 21469 Esas 1978/29 Karar No 1984/45 Davaular Rasım Çetın ve arkadaşları tarafından davalılar Mustafa özdemır ve arkadaşları aleyhıne açılmış bulunan tapulama te spıtıne ıtıraz davasının mahkememızde yapılan açık yargılaması sonunda, Mdhkememızın 29 11 1984 tarıh ve 1984/45 sayılı kararı ıle örey köyü 224 parselın mera olarak sınırlandırılmasına, örey köyü 226, 227, 230, 236. 238 ve 275 parsellerın tapu kayıt malıklerı adına dos yada mevcut veraset ılamlarına göre 1/12 hıssenın Hazıne adına ve dığer 11/12 hıssesın de mırasçılar adına tapuya tescılıne karar verılmıs olup, kararın davalılardan bır kısmımn ölü olması ve mırasçıla rın tespıtı rnumkün olmadığından bır kısım davalılann adreslerı meçhul olduğundan teblığ edılemedığınden kararın, ılanen teblığıne karar verılmış olup, ölü Rabıa Çıftçı, Ibrahım Yılmaz, Zahıde Bıçer, Nıyazı Kartal, Mestan Darcan'ın mırasçılarına, Salıh Çıftçı, GUIsüm Bıçer, Mahmut Çıftçı, Ferıha Çarkçı (Yılmaz) Hatıce öndılek, Sabrıye Kartal, Mahmut Kartal'ın kendılenne kararın gazetede ılan tarıhınden ıtıbaren 30 gün ıçersınde temyız edılmedığı takdırde kara rın 30 gün sonra kesınleşeceğı ve tapuya bu şekılde tescıl edıleceğı 7201 sayılı teblıgat kanunun 28,29,30 maddelerı gereğınce karar ılanen lebhğ olunur Basın 23507 HAYRABOLU TAPULAMA HÂKİMLİĞİ'NDEN ismaıl'ın öyküsu bır ıkı yazıda anlatılıp bıtırılecek gıbı değildı Son "Ankara Notlan" nda, şöyle bır değınıp geçmıştim lsmaıl yuzunden adada buyük bir askeri uygulama (tatbikat) bile yapılmıştı Anımsayınca, hâlâ gulumserım Uzunada'dan Izmır'e ınmedığımız bır hafta, mahfelde subaylar oturmuş brıç oynuyoruz Tabur komutanımız da bırlıkte Gidenlerı gerl getirecek motorun dönuş saatı gelmıştı Bır ara yedek subayken, askerhkte tezkere bırakıp kalan, Teğmen Hikmet, ıçerı gırdı, komutana bır selam çaktı, şu bılgıyi verdi° Komutanım, Ismaıl motorun alt kamarasında, sağa sola sövmüş, 'Ben o tabur komutanının ' demış, kamarada bulunan çavuş "gelınce tutuklanacağını "anımsatmış, Ismail sonra erlerln koğuşuna gelerek önce oradakl onbaşıya "Çavuş beni tutukladı Benı tutukla1" demış, arkasından hemen sılahlıktan bir sılah almış, 'Davranmayın hepınızi yakarımr diyerek uzaklaşmış Teğmen Hıkmet, bunları söyledıkten sonra sustu. Komutan kağıtları, masanın uzerıne attı, öfkelenmıştı Bana bunları söyleyenln dedi, toplantı yapılacağını söyledı Ismail'ı yakalamak ıçın adada 'tatbikat' yapacağız Bütün bırlıklore duyurulsun Yarım saat içınde, adadakı tum birlıkler toplanmıştı Akşam olmuş, ortalık karanlık, ama ışıldakpırıldak böluklerı, ışıklanyla adayı gunduze çevırıyorlar Toplar, mayın taramalar ne varsa hazır Son anda, ismaıl'den son haber gelmiştı. Bılgı tavla nöbetçısındendı ismaıl, tavla nöbetçısıne Kımıldama yakarım! dedıkten sonra, eklemış Kıbrltinı aV Tavla nöbetçısı kıbrıtı atmış ismaıl sıgarasını yakıp, oradan hızla uzaklaşmış Bu bılgı pek ışe yarayacak bır bilgı olmasa da, İsmaıl'ın daha uzaklara gıtmediğıni göstermesı bakımından yararlıydı Bu sırada bır göruş ortaya atıldı Efendım, ıstersenız, aramaya çıkmadan önce, kendisıniblr kez uyaralım Teslım olması ıçın çağrı yapalım Elinde de silah var, çatışma ne çıkablllr Bu uygun göruldu Ancak, Ismaıl'e uyarıyı kım yapacak, kım "Teslım ol" dıyecektı? Blrı ortaya atmaz mı? Efendlm, Ismail, Ekmekçı Asteğmenı çok sever, o çağırırsa tyı oluri Içımden öyle kızdım kı Bana dık dık bakan komutan, "Peki" dedı, "çağırsın!" Ben dağlara doğru bağırdım İsmaıl, ben Ekmekçı Asteğmen, beni duyuyorsan teslim oll Her yanın sarıldı Ismaıııııl, beni duyuyor musun? Yanıt yok Sonra, aramalar başladı Bana da bır manga verıldı Mağaraları arayacağım Savaş duzenındeyız Seslendim Yanında sılahı olan var mı"> Bır onbaşı Bende var komutanıml dedı Sen şöyle yanıma gell Ağaçların tepeslne bakın, diyorum Ağaca çıkmış olabillr Herkes, görevlı doktor Semıh, sayrıevınde hazırlıklarını yapmış Semıh Gazetecıler Cemıyetı Başkanı Nezıh Demırkent'ın ağabeyı O da Uzunada'da, bırlıkte askerlık yapıyoruz Olayları anımsar Semıh de, yedek subay, asteğmen ya, kımı erler ona "Albayım" dıyorlar Doktor Semıh'ı uyarıyorum Sana erler Albayım' dıyorlar, sen albay değılsın, nlye duzeltmıyorsun? Duzelttim, dıyor Semıh, Benden öncekı doktor albaymış Benı de albay sanıyorlar' Hâlâ Albayım' demeyl sürdürüyorlar, ben de bıraktım arkasını lyı vallahi, diyorum, durduk yerde albay oldunl Mağaraları, her yerlerı aradık, taradık İsmaıl yok, yok . Nereye gıttı bu adam? Adadan yuzerek bır yere gıtmedı ya Geceyarısına doğruydu, İsmaıl bulunmuştu Atların bağlandığı tavlanın bıraz ılerısınde bır ağacın altında uyuyakalmış Hemen uzerıne atılıp sılahını almışlar ismaıl, ışıldakların kendısıne çevrılmış ışıkları altında şaşkın, "Ne oluyor?" diye bakıyormuş İsmaıl kıskıvrak yakalanarak karargâna göturuldu Sabaha dek ıfadesı alındı Uzun sure hapıs yattı Bızlerterhısolup ayrıldığımızda İsmaıl sanıyorum ıçerdeydı Tutuklanma korkusundan gırıştığı seruven başına neler açmıştı! Uzunada'yı hıç unutmadım Acı, tatlı anılarıyla belleğımde yaşar Bızde, askerlık anıları yazmak pek gelenekten değıl Azlz Nesırim, Rıfat llgaz'm , Uğur Mumcu'nun öykulerı var, tatlı tatlı okursunuz Azız Nesın, Isparta'da şöyle dedi Evlenmeyen, evlendıkten sonra çocuğu olmayan, askerlik yapmayan, bır de hapse duşmeyen aydın sayılmaz! Hoppalaaaa Askerlık yaşamı da, ınsan yaşamının bır parçası Kızlar, bunun tadını bılmıyorlar 12 Eylul'den sonra, Erbakan'\a, Turkeş Uzunada'ya gönderılmışlerdı Telefonla Uzunada'yı arayıp Erbakan Hoca'yla konuşmuştum Sordum Hocam, Uzunada çok guzeldır, orada sıkılmazsınız Bizım ıncırler, zeytınler duruyor mu, nasıP Hoca, ıçerlemış gıbı Duruyor' dedı, "Ne yapayım ıncırı, zeytını?" demeye getırıyordu Bıtkılere, ağaçlara da can veren, doğayı guzelleştıren ınsan . Alı Nesın, Amerıkada Yale'de asıstan profesör olarak çalıştıktan sonra, Berkeley Unıversıtesı'ne geçmıştı Orada matematık okutuyordu Alı'den söz ederken, bunu yazmadığımı anımsadım Sevan Bedros Nışanyan da, Amerıka'da unıversıte öğrenımı görmuş Isparta'da kısa dönem askerlıklerını yaparken, orada tutuklanan Alı Nesın ıle Sevan Bedros Nışanyan'a, "Cumhurıyef gazetelerının verılmedığını öğrendım Askeri cezaevıne sadece "Humyergırıyormuş Buyanlıştır Basın özgurluğune aykırı bır tutumdur Tumen Komutanı Tumgeneral Yusuf Haznedaroğlunun, konuyla ılgıleneceğını umuyorum jsmail'in İlginç Bir Seriiveni... ANKARAYENİMAHALLE 2. İCRA MEMURLUĞU'NDAN MENKUL MAL SATIŞ İLANI Dosya No 1984/1548 Es Bır borçtan dolayı hacızlı bulunan 8 000 000 TL 'sı muharn men bedellı 1 adet Doğu Alman malı UMU marka 2 SCH 250x5 tıpı 281250 serı ııolu raspalama tezgahı satışa çıkarılmıştır Bırıncıartırma21 7 1986 gunu saat 10 30'da Istanbııl Yolu 12 km Anmak Aııkara Vlekınc Ycdek Parça San Tıc AŞ'de yapılacak ve bugünü muhammen bedehnın % 75'ıne ıstcklı çıkmadığı takdırde 22 7 1986 günü aynı yer ve saatte ıkınu artırmasının yapılarak % 50'sıne fıyat verene ıhale cdıleceğı, beledıye, tellalıye ve damga res mı ıle % 10 KDV'nın alıcıya aıt olduğu ılan olunur 23 6 1986 Basın 23573 İLAN KARAMAN SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN hsas No 1986/1122 Davacı Alıbeke Uysal vekılı Av SUleyman Göçer tarafından Ha zıne ve Karaman Bcledıyesı aleyhıne açılan tapu ıptalı ve tesul da vasında, Karaman Hısar Mahallesı, Fmınefendı ınevkıı, 807 ada, 8 parsel sayılı laşınmdzın 1/2'sıne malık görunen Hasan (Topal) Hau Mus tafa oğlunun bu payının ıptalı ıle davacı adına tesulı ıstenmektedır 1/2 oranında kayıt malıkı görunen Hasaıı (Topal) Hacı Mustata oğlu veya bunun mırasçıları veya taşmma/ u/erınde hak ıddıa edeıı dığer şahısların ılan tarıhınden ıtıbaren ın, ay ıçeıısınde mahkememı/ın yukarıda esas numarası verılen dava dosyasına müdahale et melerı, uç ay ıçerısınde müddhek etmedıklcn takdırdc haklarının düşeceğı ılan olunur Basın 23616 TÜRKİYE DEMİR VE ÇELJtK JŞLETMELERİ GENEL MÜDURLÜĞÜ İLAN 10/5 TON KAPASİTELt GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İMAL ETTİRİLECEKTİR 1 Dıvrığı Madenlerı MUessese Müdürlüğümüzde A B Kafa Iş MJ kınelerı Tamır Bakım Atölyelerınde kullanılmak Uzere 10/5 Ton ka pasıtelı gezer köprülü vınç kapalı zarf usulü teklıf alınmak suretıyle ımal ettırılecektır 2 thale Genel Müdürlüğümüzde yapılacak olup, leklıf verme son günü 29 7 1986 saat 14 OO'tür Bu tarıh ve saatten sonra gelen teklıfler dıkkate alınmayacaktır 3 Şartnameler Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Tedarık ve lk mal Müdürlüğünden KDV dahıl 2 200 TI bedel karşılığında te mın edılebılır 4 Genel Müdürlüğümüz ve lşletmelerımız 2886 sayılı kanuna ta bı olmadığından ıhaleyı yapıp yapmamakta veya ışı dıledığıne ver tnekte serbestlır Basın 23492 Kapalı teklıt usulü ve ıhale yolu ıle müessesemıze tzmıt'ten 35 000 ton fuel oıl ve 800 ton motorin naklettırıleıektır Bu ıse aıl ^arlname bedelsız olarak a) Müessesemız Nak ve Ambarlar Şeflığı'nden, b) ShKA Gn Md lüğü Ikmal Daırcsı Başkanhğı Izmıt'ten, c) SLKA Kıanbul Alım Satım Md lüğU Karaağdç Cdd No 115 Sütlücc Istanbul'dan, d) ShKA Ankara AlımSatım Md lüğü Selanık Cad No 5 Kızı lay/Ankara'dan alınabıleceğı gıbı mektupla da ıstemlebılır Isieklılerın şartnameye göre hazırlanmış teklıf mektuplarının "/o 3 geçıtı temınatıyla berabcr cn geç 12 Ağustos 1986 günü saal 12 OO'ye kadar ıınıessesemızde bulundurulması gerekmektedır Pos tada mc>dana geleı.ek geukmeler go/ öııüne dlınmayaı.aktır Muessestmız 2886 sayılı arttırma eksıltme ıhale yasasına tabı olmayıp, ıhaleyı yapıp yapmamakld veya dıledığıne vermekte serbest tır Basın 23617 SEKA Çaycuma Müessesesi Mudurluğu'nden ÇaycumaZonguldak, İzmit'tenÇaycuma'ya 35.000 ton FuelOil, 800 ton motorin naklettirilecektir. DUYURU GÜNEY EÇE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞU'NDEN KUTU TİPİ BETONARME PREFABRİK MENFEZ SATIN ALINACAKTIR. 1 Müessesemız gereksınımı 250 Mt (125 Adet) Kutu Tıpı Betonarme prefabrık meııfe/, sartnamesı dahılınde kapalı zarf ıçerısınde teklıf alınmak suretıyle s.ılm alıııataklır 2 Isteklıler, kapalı zarl ıçerısındekı fıyat teklıt mektuplannı en geç 28 7 1986 Pazartesı günu saal 15 OO'e kadar Müessesemı/ Genel Mu haberatına vermış olataklaıdır 3 leklıl mektupları aynı gün saat 15 30'da Müessesemız Satınal ma Komısyonu huzurunda a^ılaıaklır 4 Bu ışe aıt şartnameler, a) Ankara'da TKt Genel Müdurlüğü (Satınalma Daıresı Başkanlı ğı'nda) b) Istanbul'da, TKİ Satınalma Müdürlüğü'nden (Merkezefendı Ba lıklı Yolu "Ataıurk rtğrenı.ı Sıtesı karşısı" Zeytınburnu) L) Muğlada, Müessesemı/ Titaret Şube MUdUrlüğü'nden (Orhanıye Mahallesı lsmtt Çatak Caddesı No l'de) dılekçe ve I 000 IL karşılığında temın edılebılır 5 Postadakı geukıneler dıkkate alınmaz 6 Müessesemız 2886 sayılı kanuna tabı değıldır Basın 23412 ÇATALÇA 2. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Sayı 1983/461 DavaLi M Hazınesı vekılı taralından davalı Hüseyın Uysal vs aley hıne aı,ılan tapu ıptalı davasının yapılan avık yargılaması sonunda Davalılardan Huscyın Uysal vt Hıkmcl Uysal'a dava dılekçesı ılanen teblığ cdılmı^ olup duruşmaya gelmcdıklcrındcn, ılanen gıyap kararı teblıgııu kauı verıldığınden adı gcçcn davalıların duruşma nın bırakıldığı 3 10 1986 gılnu saat 9 25'te ıııahkemenıı/de bıılıın maları veya kendılcrını bır vekılle lemsıl cttırmelerı, gelmedıklerı ve ma/eret de bıldırınedıklerı lakdırdc duruşmaların gıyaplarında yUrütüleceğı gıyap yerıne gevıııek ılzere ılanen teblığ olunur Basın 23412 İLAN PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Iestkkulumuz ıhtıyacı ıçın peronlardd posla hızmetlerınde kulld ııılnuk Uzere 10 adet benzın motorlu çekıcı arabası satınalınataktır Bu ıhaleye \ ve dış olarak çıkılmıştır Isteklıleı bu alıma aıt jartnameyı Ankara'da PTT Genel Müdür lüğu Malzeme Daıresı Başkanhğı ndan veya tstanbul Sırkecı Buyük Postane üstunde bulunan PTT Bölge BaşmüdürlUğu Malzeme Mu dUrlügünden KDV dahıl TL 10 000 bedclle temın edebıhrleı Tekhfleı en geç 21 8 1986 günıı sddl 10 00'a kadar PTT Genel Ma dürlüğü Mabeme Daıresı Başkanlığı'na verılecek veya posta ıle gön derıletektır Bu taııhun sonra gönderılen teklıfler nazan ıtıbare alınmaz Basın 23380 POLATLI CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN İLAN Sanık HUseyın Şahın'ın ışyerınde satışa arzettığı sucuklann kım yasal yönden rutubetlı bulunması nedenıyle Gıda Maddelerı tüzüğünün 171'ıncı maddesıne uymadığı anlasıldığından Polatlı Sulh Ceza Mahkemesı'nte 15 10 198S tarıh 198V26 esas 1985/909 karar sayılı ılanıı ıle 2891 sayılı >asa ıle değışık ICK 396, 647 sayılı yasanın 4, TCK 72'nu maddesı ıle 32 000 lıra a£ır para ce/ası ve TCK 402/1, 402/2 nıaddtlcrı ıle 1 ay müddetlc tUrme vasıta kıldığı sucuk ımala tınııı nıeslek, sanatının ve tıcaretının tdtıhne karar verılmış, karar 25 4 1985 tarıhınde kesınleşmıştır, ılan olunur 17 6 1986 Basın 23428
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog