Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER narak, îstanbul'un onemlı bir semtının bu kadar alelacele "amelıvat"a sokulamavacağını ortaya atmaK zorundavım Olava mımar vaklaşımı ıle de ğıl sosvolojık avidan bakmak şantır Konu bir makaleve sığmava cak kadar da derın O vuzden bu kısa vazımda her bırının çekı ta şı kadar ağırlığı olduğuna ınan dığım şu soruları bırbırı ardına sıralamakla vetıne(.eğım Daıre nın genışınden danna doğru dı zelım • Bir ulkede en yuksek bir ateşle nufus artışı surerken, ana ve koklu vatınmlar onu ızlevemı>or ıse, çığ gıbı ureyen bir genç nufusa (her yıl 1 mıl>on venı ka şık) ış, eğıtım, sağlıklı konut gı bı en gereklı temeller sağlanamı yor ıse ulkenın ve şehrın tek bir noktasında lukb bir çerçeve va ratmak, orasını duzeltme>e veter mı, voksa daha tehlıkelı çelışkılere mı yol avar"5 Ulke ve şehır şartları durmadan sağlıksız yenı nesıller uretırken, bir kentın bir caddesının tek tarafında sağlıklı bir çızgı çızılebılır mı 9 • Ekonomık şartlar bir \ana, bir toplumda ıdealsızlık, mane vı boşluklar ve sallantılar \e on ların vol açtığı alkolızm ve cın sel bunalım gıbı salgınlar kol gezerken Be>oğlu'na guzel C) bı nalar dıkmekle trafığı hızlı akıt makla (o da bir sure ıçın) ne de ğışır 1 Tarlabaşı nın vıkılmayan alt vanı duracak Istıklâl Caddesı' nın butun obur sağı solu eskı sosyal dokusunu surduretek, sa dece bir guzergah ustunde venı luks bloklar vukseltılerek, Be voğlu kurtarılacak Bu olacak ış mıdır 9 • kalabalığından yakınılan Be>oğlu'nda yenı \e Istanbul iı,ın en ust bovutta 20 katlı vuk sek vapılaşma, eskısı ıle ılgısız derecede artmış >enı bir yogun luk getırmez mı 9 Batı'nın bu>uk kentlen, tıcaretı ve eğlentevı bir merkeze toplayarak mı çozumle mıştır, deeışık odaklara dagıta rak mı 9 • Istanbul gıbı deprem kuşağı ustunde olan bir kentte, 20 kata hangı bılımsel guvence ıle ızın ve rılıyor 9 Beyoğlu toprağının kıllı şıstten davanıksız bir bıleşımde olduğu soylenır Bunun bılımsel bir analızı yapılmış mıdır 9 En son Yenı Camı olayından sonra, Bevoglu'nda 20 katlık dızı blok ların kazısına nasıl gırışılecek9 • Mevcut nufusun venı luks çerçeveye uvum sağlavamavaı.ak olanı hn, değıKe bir bolumu ola ı.ak herhalde. Bu kalabalıklar ıçın ne ı> ılık duşunuluvor acaba 9 'Be\oğlu'ndan kendı kendılerı ne uzaklaşırlar" mı dıvorsunuz 9 O halde gıttıklerı \erlerımız ne olacak 9 • O kadar ovgusu yapılan Is tıklâl Caddesı nın ensesıne dıkıl mesı planlanan 20 katlı modern bloklar, kalan eskı dokuva ne et kı vapacak 9 Beyoğlu'nun gerı kalan tarıhı atmosferını ne hale sokacak 9 Bu nasıl bir ' koru ma dır 9 Tarlabaşı Caddesı ustunde kı evler, mımarı açıdan pek onemlı savılmaz Ama onunla Istıklâl Caddesı arasındakı sokaklarda, netıs eskı vapılar var Bunlara kıvılır mı 9 • Bu yapıların bir çoğu, 2863 savılı kanunla ve Anıtlar Kuru lu'nun da ozel ve açık kararları Ue koruma altına alınmıştır Bunları vıkmak değıl, ızınsız onarmak bıle bırkaç vıl hapsı gerektıren ağır suç nıtelığındedır Bu sorumluluğu kım ustlenıyor0 SONUÇ • Butun bu unsurlar toplanın «.a, anlaşılır kı hem Turkıve'de, hem Istanbul da hem ekonomı ve hem de toplum değışmeden Bevoğlu duzelecek değıldır O > uzden, bu gerekçe ıle, tarıhı bınalara kıyılmasın Olsaolsa, Taksım'den Şışhane've trafık a^cı mırun hızlandırılması soz konu su olabılır O zaman, cadde ge nışletılmesıne neden Tarlabaşı' nın alt ve daha boş kısımlarında gırışılmez de, daha değerlı, daha pahalı ve voğun olan ust doku teda edılır 9 Benım aklıma gelenler bunlar Genış yıkımlar başlamadan on ce, avdınlanmak ıhtı>acında>ız Dedığım gıbı, trompetler ortalığı sağır etmedığıne gore, cevap ları bir oğrensek Avrıca Bevoğlu gıbı bir ılçe beledıyesının ne de olsa dar kalan kadroları dışında, anakent vonetımının bırkaçını saydığım bu noktaları esasen değerlendır mekte olduğuna ınanmak ıstıyo rum Beyoğlu^ıun Değişimi Geçenlerde seyrettiğimiz ilginç bir televizyon programı, Beyoğlu'nun kastalıklı göruntülerini ekrana getirdi, ama bunlar, koca bir kent parçasını ortadan kaldırmak için yeterli olmasa gerek. PENCERE 17 MAYIS 1986 MiHi Tekel Yıkılırken... Ulusal "Tekel" tarıhe kanşıyor ANAP ıktıdan 12 Eylül'ün yörüngesınde, tanhsel ışlevını yenne getınyor, Türkıye'nın tütün pazannı tümüyle yabancı sıgara tekellerıne açarak Atatürk'ün kurduğu ulusal tekelı yıkıyor "MıNıyetçı • muhafazakâr" etıketı altında gayn mıllı çıkariara hızmet eden ANAP'ın "mıllı tekel"\ yıkmasına şaşılmaz 12 Eylülie sola darbe vurulduğundan ıktıdann bu karannı Meclıs'te engelleyecek bır guç de kalmamıştır • Osmanlı devletının çöküş dönemınde ulkemızın tutünu bugün ANAP'ın kurmak ıstedığı gıbı yabancı tekellerın gudümünde uretılır ve sıgara türetılırdı Babıâlı gırtlağına değın dış borçlara gömüldüğunden yabancı tekellerın bır dedığım ıkı etmıyofdu Osmanlı'nın dış borçlarını süresınde ödemek amacıyta kurulan Düyunu Umumıye ıdaresı tütün tekelını Osmanlı Bankası (kı IngılızFransız ortaklığıydı)ıle Credıt Anstalt (Vıyana) ve S Bletchroder (Berlın) bankafannın kurdukjan bır şırkete 1884te bırakmıştı Kısaca "Rejı" dıye bılınen bu şırket, tütün pazanna el koymuş, ülkenın tütünü yabancı tekelın güdümüne geçmıştı "Rejı"nın "ımtryaz" süresı 1913 yiimda brtryordu 1912'de Bsükan harbının yenılgısı îstanbul'un ustune çökmüştü Ittıhat ve Terakkı ıktıdan savaşta yıtırılen Edırne'yı gerı almak ıstıyor, orduya para gerekıyordu Para nereden bulunacaktı? Gırtlağına dek borçlu bır devlet ulusal davalarda yetersız kalır; emperyalızm bunu iyi bıldığınden borç tuzağını kazar Para sıkıntısı ıçınde bulunan hükumet ne yapacak? Cemal Paşa'nın Hatıralar'ında olay soyle anlatılıyor "Talat Bey (Talat Pasa) Re/ı Umum Müdurü Mösyö Weyl ıle görüşerek para meselesını halledeceğını söylüyordu Fılhakıka ertesı günü Mösyö W&yt ıle görüştüler Ben de beraber bulunuyordum Mösyö Weyl re/ı ımtıyaz müddeünın 15 yıl daha uzattlması şartryla hükümete 15 mılyon lıra ıkraz edeceğmı, (borç vereceğını) vaadedryor ve Malıye Nazın Rıfat Bey ıle Dahılrye Nazın Talat Bey, Heyetı Vükela (Bakanlar Kurulujkararryia teklifi kabul edıyorlardı" • Atatürk, Cumhurıyetı kurduktan sonra "Re/ı"ye son verdı ve ulusal tekelı kurdu, ama bu ış kolay olmadı Doğan Avcıoğlu "Türkıye'nın Düzenı" adlı kıtabında olayı Ahmet Hamdı Başardan aktararak şöyle anlatıyor "Ne var kı bır kısım tuccar devlet tekelıne aleyhtardı ve özel sıgara fabnkalan kurmak ısttyorlardı Yabancı 'ışadamları' yerlılen paravana gıbı kullanarak tütün tekelını ele geçırmek ıstryorlardı (Bunlar) bol para vererek bır ıkı tanınmış ımzaya yazı da yazdırmaktaydılar" Kemalızm, yabancı tekellere karşı ulusal tekelı kurdu, bu sonuca ancak 1930'larda ulaşılabıldı * Türkıye ekonomısını "lıberalleştırme" adı altında yürütülen ANAP polıtıkası, 19'uncu yüzyıl Osmanlı kafasıyla güdüten Babıâlı sıyasetınden başka şey değıldır Yabancı tekellerın Türkıye'dekı uzantıları ulusal tekelın kalkması ıçın yıllardan ben çırpınıyortardı Amenkan tekellenyte yeriı holdınglerın ışbırlığı çoktan tezgâhlanmıştı Yerlı paravanalann basındakı kalemlerı, ha baba de baba, bu ışın kotarılması ıçın çaba harcıyorlardı Batı'da sıgaraya karşı açılan savaşım sanayı toplumlanndakı pazartan daratttığından Ortadoğu'da 50 mılyonluk Türkıye'nın çekıcılığı büyümüştu Ulusal gelırının (50 mıryar dolar) yarısını aşkın (26 mılyar dclar) borç tuzağına düşmüş Ankara, mıllı tekelı yıkarak yabancı tekellere ımtıyaz tanımak zorunda mıydı"' ANAP, 12 Eylül'ün buldozerle açtığı yolda yürümesını sürdürüyor Şımdı de "ucuz emek cennetı" Anadolu'yu Amenkan sıgara tekellerıne sunuyor Ne doğru durust sendıkal hukuk var, ne grev hakkı var, mıllı tekelı de yıktın mı, yerlı aracılarla uluslararası tekellerıne gun ola harman ola ÇELİK GÜLERSOY bıraz ılerıye bırakmaktavım Serınkanlı duşunebılmek ıçın objektıt bir ortam gereklıdır Halıç gıbı, resmı *e ozel, ıç ve dış, çeşıtlı çevrelenn elbırlığı ıle hamasî bir atmosfere burundu rulen ve baş dondurucu bir hızla da uygulamava konulan bir durumda, konuyu sosyal, teknık ve estetık butun \anlan ıle orta va koyacak atmosferler yaratılmadı Ama Bevoğlu oyle değıl Boğazıçı operasyonu, tam ay "Istanbul un Avrupası" olan dınlanamadı bu şehır vakasında, once durum SERİNKANLI Halıç'tefa" gıbı ıvedılık gostermı DUŞLNEBİLMEK tÇİN... yor 4P&1 sağlık sorunları vok Bu buyukvecesur gırışımler Ust ve alt resmı makamlar, ba karşısında, çok genış vevrelerın sın ve ıçdış kuruluşlar, trompet de, benden bir tavır alma>ı bek tutmuyor ledıklennın farkındayım Çok te O halde konuvu daha sağlam lefonlar ve mektuplar alıyorum kafayla ve serınkanlılıkla konu îstanbul'un son bir yuz>ıldır ıçı şabılırız ne gırdığı değışımlenn asıl ne Geçenlerde se> rettığımız ılgınç denlerı, tarıhı bir şehrın hangı bir televızvon programı, Bevoğ esaslarla ımar edılmesı gerektığı lu'nun hastalıklı goruntulerını ve yakın geçmışte ımar adı altın ekrana getırdı ama bunlar, ko da vapılan yanlışlıklar konula ca bir kent parçasını ortadan kal nndakı duşuncelenmı, ıkı buyuk dırmak ıçın veterlı olmasa gerek g,azetede, veter açıklıkla dıle ge \azımıza hareket noktası ola . tırdım Bu sos>olojık temeller ıle rak, guncel olan bu programı gunumuz gınşımlen arasında alıp, soralım Nedır Beyoğlu'n daha somut ve elle tutulur bağ dakı dert'' Efendım, Beyoğlu' lantılar kuracak ızahlarımı ıse, nun dokusu, yanı ınsan unsuru Istanbul, uç bın vıla yaklaşan uzun tarıhı ıçerısınde venı bir "buyuk değışıme" gırmek uzere Eskı Halıç'ın, baştan başa yenı lenmesı, bu planın ılk aşamasıv dı Tarıhı yanmadanın en az bın yıllık perakende tıcaret dokusu nu oluşturan Sultanhamamı Bahçekapısı yorelen, sıralanrıı bekhyor Bevoğlu nun ele alınmasına ıse, yakında geçıleceğı anlaşılıyor değışmış, eskıden kravatla, hat ta smokınle çıkılan Istıklâl Cad desı'nde şımdı uvgunsuz takım kol gezı>ormuş, kumar ve fuhuş almış vurumuş çopler dız boyu ımış, falan, fılan Bırçok adı duvulmuş kışımız unlu ve luks bir gıvımevının şık pastahanesınde oturarak, bun lardan vakındılar ve ekran da, aynı şeylerı goruntulevıp durdu Pekı çare olarak ne gosterılı vor 7 Tarlabaşı Caddesı'nın bir kenannı, arka sokakları ıle be raber vıkarsak, trafığı burava alıp Istıklâl Caddesı nı va>alara ayınrsak, yıkılan verlere de 2O'şer katlı modern bloklar dıkersek Beyoğlu kurtulur tVEDI ' \ M E L I \ \ T ' GERERLI DEGIL Bir mımar protesorumuz 'fı zıkı çervevenın venı ınsan ıma lınde en buvuk etken olacağını' vurguladı Bir sınema eleştırmenı dostu muz da, bu çabalara destek ol majı "ulusal bir gorev' olarak nıteledı' Kusura bakmazlarsa, bu ko nulann o kadar basıt olmadığı nı ve sarhoş goruntulerıne dava OKTM AKBAL EVET/HAYIR OKURLARDAN Mahkeme kararına sessiz kalınıyor 1981 yüı başlarında 1402'hkler grubuna gırdınlerek "sakıncah" damgası ıle 20 gunde memunyet gorevıme son veren tller Bankası yetkıhlen, 9 Tentmuz 198^'re "sakıncasız " kabul edılmeme ve 26 Mart 1986 tarıhlı tdare Mahkemesı kararına karşın her nedense sessiz kalmayı yeğlemektedırler. Yanı bu kararlara uymak ıstememek tedırler. Geçmışte tller Bankası'mn huzursuzluk kaynağı olan onyargdı bazı orta yonetıcıler halen gorev başında oldukça, değışen onyargısız ust yonetıcılere yanlış bılgıler venlecek \e anayasanın 138. maddesı dahıl hukuk tersyuz edılecektır. Geçen bu S ydı aşkın surenın bana ne kazandmp ne kaybettırdığmı şımdı bılemem, ama bana "sakıncalı" damgasım vurduranlara bir şey kazandırmadığım çok iyi bılmekteyım. Hukuk devletı olan ulkemızın en ust tdarı mahkemesı olan Danıştay ve ıdare mahkemesı kararı gereğınce, son gorevıme gerı venlmem ıle S yılı aşkın sureye aıt aylık ve ozluk hakİarımın oHenmesı gerekmektedır. Bu nedenle, ılgılılerden bu kez basın volu de yanıt beklemekteyım Y tsECATt TARHA \ ÇAKMAK CAD 138 18 ADANA getıremeyen, ayak parmaklan pabuçlarmdan çıkmış, ustu başı dokuk ve gunierce harçlık alamayan çocuklarımızdan sureklı para toplama ıle karşı karşıya bırakılmaktayız Şımdı de bıze pıyango bayılığı gorev ı verılıp, çocuklarımıza 500 lıralık bıletler satmaya emır ı erılerek zorlanmakta \ ız Çocuklarımıza kumar rııhunu aşılatacak, onlart daha da yoksullaştıracak \e kışılık bunahmına duşecek bir ortama oturtuluyoruz Bız hayır kurumu değılız. MCEM1L OZ£\/İSTA \BLL tanmması dıledığtmızı bıldırdık. Dekan, "Buna zamanımız yok" dıye karşılık \erdı. Oysa ıstense bu kuçuk çaplı tsteğımızm gerçekleşmesı ıçın zaman bulunabılır Son yıllarda çıkanlan "a/" yasalanyla oğrencinın bir atılıp bir gen alınması âdetten olmuştur Oysa bu tur aflar çozumden çok çozumsuzluk ızlenimını vermektedır. Yapılması gereken, yuksekoğremmdekı kargaşaya bir son vermektır. Başannın onemlı bir koşulu da kanımızca oğrenımın ozgur ve guvenlı bir ortamda yapılmasıdır. Fakat okuldan atılma tehdıdının her an ıçın Demokles'ın kılıcı gıbı oğrencinın tepesınde sallanıyor olması diğer olumsuz koşullarla da btrleşınce gerıye gmenlıkten eser bırakmamaktadır. Kısa \ adedekı bir çozum y olu olarak hemen bir ek sınav hakkı tanınmasının ımkân dahıhnde olduğu goruşundeyız Umanz yetkılıler sesımıze kulak venr. Ü A I V HüKbk FAKULTESI Anayasa Çıkmazında... Şu 84 maddeyı dıkkatte okudunuz m u ' Bir mılletvekılının üyelığı bakın hangı koşuliarda duşuyor Istıfa ıle TBMM ye seçılmeye engel bir suçtan hukum gıymekle partısınden ıstıfa etmekle, seçım hukumetlerı harıç Bakanlar Kurulu'nda gorev almakla. uyelıkle bağdaşmayan bir hızmet kabul etmekle Meclıs çalışmalanna ozursuz olarak bir ay toplam beş bırleşım gunu katılmamakla Bu gıbı kışılerın uyelıklerının duşmesıne uye tam sayısının salt çoğunluğu ıle karar verılıyor 82 Anayasası'nın yazılışı da garıpi Kolay kolay anlayamıyorsunuz ne dendığınM Örnek mı 'Seçım hukumetlerı harıç Bakanlar Kurulu'nda görev alan bir kışının mılletvekıllığının duşmesı' Bu mantığa göre şımdıkı hukumette bulunan bakanların mılletvekıllıklerının de duşmesı gerekmıyor m u ' Dıyelım kı bunu Meclıs dışından atanmış kışıler ıçın duşunmuşler, onlar zaten mılletvekılı değıller kı uyelıklerının duşmesı ıçın oylama yapılsın! Kısacası ıçınden çıkamadım 84 maddedekı bu tur cumlelerın' Bu maddede bir de şu var "Partısınden ıstıfa eden mılletvekılı bır sonrakı seçımde, ıstrfa tanhınde mevcut herhangı bırpar tının genel merkez organlarınca aday gösterılemez " Örneğın ANAP'tan bir mılletvekılı partısınden ayrıkjı bağımsız oldu ya da Meclıstekı partılerden bırıne yazıldı 88'dekı seçımde o partının merkez kontenjamndan aday olamayacak Ne dersınız bu madde de ışler m ı ' Yoksa Anayasa'nın 84 maddesının bu bölumu de delınır mı? BekJeyelım görelım Belkı de 84 madde bir kez daha askıya alınır' Sayın Ozal yenıden bir onbeş gunluk anayasa dınlencesı verır ısteyen ıstedığı yerden ıstedığı gıbı aday ölur Anayasa değıl Hacıyatmaz sankı' Sayın Ozal ın keyfıyie delınen, yamanan, yenıden delınen bir kâğıt parçası Iş her turlu cıddılıkten çıkmıştır Ne dıyor Özal "Buna Meclıs karar venr Hıç kımse karar veremez Bu bakımdan anayasa delmmıştır, anayasa şöyle olmuştur gıbı laflar tamamen lafı guzaftır hıçbır manası yoktur Meclısın onüne gelır, 201 oy çıkmazsa mılletvekıllığı de duşmez Bu kadar da basıttır Ama bu arada 31 mayıstan ıtıbaren bellı bir sure de t»z verırız Hangı partıye kımler gıdecekse gıtsınler" Meclıste çoğunluğu var ya, rahat konuşuyor Sayın Ozal1 Bu anlayışa gore anayasanın başka maddelerını de belırlı surelerle askıya alıp almamak 201 kışının elınde sayrimaz m ı ' Falanca meddeyı askıya al, ışını gor, sonra yenıden yururlukte say1 Bugune dek boyiesını görmemıştık Yaşadıkça daha nelerle karşılaşacağız1 Bir gerçek gozlere batıyor artık O da çok hızlı bıçımde hazırlanmış 82 Anayasası'nın en kısa surede yürürlukten kaldırılması, yenı bir anayasa hazırlığının şımdıden başlatılması Bir çıkmaza gırılmıstır Yanılgılar batağına duşulmuştur Aklımızı başımıza alarak bu yanlış yoldan gerıye donmelıyız 61 Anayasası'nın suçu neydı dıye duşunmemek elde m ı ' Ne garıptır, o anayasayı yapanlar, oylayanlar, yıllar yılı ovenler, bırdenbıre anayasaya duşman oluverdıler Bu denlı kışılıksızlık bu denlı acınası tutumlar tarıhe geeecektır' Prof Muammer Aksoy'un eskı bir yazısını okurken ılgınç saptamalara rastladım Danışma Meclısı Anayasa Komısyonu Başkanı, ıkı cıltlık 'Anayasa Hukukumuzun Gelışmesı ve 1961 Anayasası adlı kıtabında bu anayasayı 'hem dayandığı devlet felsefesı, dunya göruşu ve ılkelen, hem de kurum ve kurallan bakımından başarılı bir belge olarak' alkışlamış, 1980 yılında bir gazetenın açıkoturumunda bıle 61 Anayasası'nın temelden değıstırılmesını savunmamış, hatta ılkelerınde herhangı bir duzeîtmeden bıle soz etmemış' Aksoy şunları da eklıyor "Zaten bunun ıçın değıl mıdır kı aynı Aldıkaçtı Ist Hukuk Fakultesı dekanı olarak 197ü yılında Istanbul'dan Ankara'ya gelerek 61 Anayasası na saygı yuruyüşünde cuppesı sırtında olmak uzere Cebecı'den Anıtkabır'e kadar bırıncı sırada yer almıştır" Daha kımler kımler vardı 27 Mayıs'tan sonra oluşturulan ve 61 Anayasası'nı alkışlarla kabul eden Temsılcıler Meclısı'nde1 Sonra da aynı anayasayı "suçlu' bulanlar yıne bu kışıler oldulari Bu konuda çok yazdık soyledık Ama şımdı gercek, gozlere lyıden lyıye batar duruma geldı 82 Anayasası geçen gun II Kongresı'ndeGurkan ın dedığı gıbı 'delık deşıktır, ayaklar altında çığnenmektedı/' Bir ulusun anayasası en çok saygıya değer bir belgedır Öyleyse yenı bir anayasa saygıyla, sevgıyle benımseyeceğımız ulkemızın, ulusumuzun ozlemlerıne yakışır bir anayasa Bunu sağlamak ıçın de erken seçıme gıdılmesı baş koşuldur Ikıde bir, ıktıdar başındakılerın keyfıne gore yorumlanan, şu bu maddelerı askıya alınarak 201 kışının ısteğı doğruttusunda kullanılmak ıstenen ışlevını yrtırmış 82 Anayasası'nın yerıne, 61 Anayasası'nın çağdaş koşullara uyarlanması ya da yenı bir taslağın hazırlanması Piynngo bileti satmayn zorlanıyoruz Onsekız yıldır ılkokul oğretmenlığı yapmakta\ım Son uç yılda okullartmızm bir bağış derneğı halıne getırdmesı, gelışı guzel derneklerle makbuz toplama, kermes y apma, çeşıtlı kampanyalara para toplama turundekı ışlerle oğretmene bir esnaf ruhu aşılanmak ıstenmektedır. Bu konuda dırenenler fışlenmekte \e antıdemokratık uygulamalara hedef olmaktadırlar. Beslenme saatlerımızdekı gozlemlerımızde bir dılım ekmek. uç zeytın tanesı Tek dersle gelen yaprak dökümü Sorunumuzu dekanımız Prof. Orhan Aldıkaçtı hocaya anlatmak ıstedık Tek ders yuzunden, hatta alamadığımız veya venlmeyen 12 puan nedenıyle mağdur olduğumuzu belırttık. Butun emek ve umutlann bir anda yakılmasının onune geçdmesı ıçın onerılerde bulunduk Hıç değılse ek bir \ ıze hakkı DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ DURDURULAN SENDİKALARA AİT OTOMOBİL SATIŞI 12 Eylül 1980 tanhınden sonra faalıyetlen durdurulan ve 2316 sayüı kanun gereğınce Kayyurüar tarafından Yönetılen Gcnelİş ve Türkıye Yenı Haber tş Sendıkalanna aıt çeşıtlı model ve markalardakı 60 adet nakıl vasıtası 4 61986 tanhınde saat 10 OO'da Bahçelıevler Akaun Dvlğün Salonu'nda açık arttırma suretıyle satılacaktır 1 Nakü vasıtalannın cınsını, türünü, satış değenm ve açık artır maya katılmak ıçın yatınlması gereklı temınat tutannı gösterır lısteler, Devlet Malzeme Ofisı Genel MüdUrlüğü'nde, Beledıye ılan yerlennde ve ügılı Kayyımlıklarda asılıdır 2 Satış lıstelen aşağıda açık adresı yazılı bulunan ılgıh Kayyımhklardan temın edılebılır 3 Açık artırmaya katılacaklar lıstede behrtılen temınat tutannı satış gününe kadar Türkıye Halk Bankası Bahceuevler Şubesı'ndekı 26/43011 nolu hesaba para olarak yatıracaklardır 4 Açık artırmaya katılacaklar fotoğraflı ve onaylı kımlık belgelennı berabennde bulunduracaklardır 5 Aracı satın alanlar araç bedellennı 16 6 1986 günü mesaı bıtı mıne kadar yatırmaya ve bu tanhten ıtıbaren de (24 6 1986 ya kadar) aracı bulunduğu yerden götürmeye mecburdurlar Aksı takdırde sa uş aktı ıptal edılıp temınaü ırad kaydedılecekur Satış bedellen T Halk Bankası Bahçelıevler Şubesı'ndekı 26/43011 nolu hesaba yatınlacaktır 6 Karar pulu ve tellalıye ücretı satış anında alıcı tarafından öde necektır 7 Hahhazır dunımu ıle satışa çıkarılmakta olan araçlar, bulun duklan yerlerden veya ılgıh Kayyımhklardan alınacak ızın kagıdı ıle aynı yerde görülebıur ve ıncelenebüır 8 Görüldüğü halıyle satılan amçların hasar nuktarının fazla ve ya eksık çıkmasından veya alıcının aracı mcelemeksızın almasından ne Devlet Malzeme Ofîsı ne de ılgıh Kayyımlık sorumlu tutulamaz 9 Satış ışlemınde taraf, ılgılı Kayyımlar ıle alıcılar olup, Devlet Malzeme Ofısı ışlemlerde taraf değıldır 10 Herhangı bir ıhtılaf vukuunda Ankara Mahkemelen ve lcra Daırelen yetkılı olup, taraf ügılı kayyımlıklardır 11 Her ne sebeple olursa olsun satışın Kayyımlık tarafından feshı halınde fesıh nedenının kayyımlıkça Ofise bıldınlmesı ıle alıcının yatırmış bulunduğu temınat ve araç bedelı Ofisçe ıade edılecek olup, tellalıye ücretı Beledıye Yasası gereğınce ıade edılmeyecektır 12 2490 sayılı kanunun 4 maddesınde sözu edılen kışıler açık artırmaya katılamaziar 13 En az pey sürme bın TL'dır GENfELİŞ Türkıye Genel Hızmetler lşçılen Sendıkası Süleyman Sırn Sok 2/4 Sıhhıye ANKARA HABERIŞ Turkıye Yenı Haber Iş Sendıkası Işıklar Cad Saraybosna Han Kat 1 No 7 Anafartalar ANKARA Basın 19785 ÇAYELİ İCRA VE SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN 1986/1 tz Şuyuu Davacılar Yasar Nabı Tüysüz ve arkadaşları vekıb Av Nazmı Sa rı tarafından davalılar Fende Sıpahı ve 28 arkadaşı aleytune açılan taksım ve ızaleyı şuyuu davası sonunda dava konusu Çayelı Yenıpazar mahallesı, pafta 14, ada 68, parsel l'de kayıtiı 6018 m' mıktanndakı tasınmaza takdır edılen 25 276 398 lıra arazı kıymetı ve 2 750 000 lıra mütemmım cüz deger tespıtı yapılmış olup bu mu ammen bedel üzennden 27 6 1986 cuma günü saat 14 OO'te Çayelı tcra Daıresı'nde açık artırma suretıyle ıhalesının yapılacağı, muammen bedelın "t 7S'ı ve rüçhanlı alacaklüar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şanıyla ıhale olunacağı, boyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdırde en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şanıyla 7 7 1986 pazartesı günü aynı yerde ve aynı saatte ıkıncı artırmaya çıkanlacağı, bu anırmada rüçhanlı alacakJann ve satış masraflarıru geçmesı şanıyla Vt 50 anırana ıhale olunacağı ılanen hıs sedarlardan Fende Sıpahıye tebhğ olunur 8 5 1986 BAŞSAĞLIĞI Değerlı uyemız METÎN KUTLU'yu yıtırmenın üzıintüsunu paylaşıyoruz. Aılesıne ve üyelerımue başsağlıjı dılenz. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDtSLERİ ODASI YÖNETtM KURULU TEŞEKKUR Başanh bır amelıyaüa kızımızı bıze kazandıran KÜTAHYA SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Esas 1986/48 Davacılar Süleyman Aslan ve Bakı Aslan Vekıllen Avukat Sadık Ceylan tarafından davalılar Hatıce Aslan ve 5 arkadaşı aleyhıne açılan Izaleı Şuyu davasırun Kütah>a Sulh Hukuk Mahkemesı'nde yapı lan açık duruşmasında venlen ara kararı gereğınce, Davahlardan Gültan Sancaktar'ın bütun aramalara rağmen adre sı tespıt edılememış ve adresıne çıkaralan davetıye ve dava dılekçesı bıla teblıg edıldığı, zabıta manfetıyle yapılan tahkıkatta adresının bılınmedığı büdınldığınden bu kere mahkememızm 1986/48 esas sayılı dosyasında 1 5 1986 tanhlı celse ara karan gereğınce dava dılekçe sının ılanen teblığıne karar verılmış olmakla, duruşma günü olan 5 6 1986 Çarşamba günü saat 9 00 da bızzat dumşmaya gelmesı veya bır vekılle temsıl edılmesı hususu dava dılekçesı yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Dr. NEFİ DEMİRÇİ, Dr. ALAADDİN BAKİ ÖZBEK, Dr. ME.TİN ALTINIŞIK, As. Dr. GUNAL ALBAYRAK, As. Dr. SERPİL AKYOL'a ve hamılehk dönemınde yakın ügı ve sürekh kontrollenyle Dr. RANÂ ÖZVERİ'ye SSK Samatya Hastanesı personehne teşekkür edenz GÜLSENBABtL ÇEÇEN HİKMET BESKİSİZ (Sarıoğlu) ıle BURDUJ* 1. AŞLIYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN İLAN Dosya No 1985/260 Davacı tsmet Şahın vekılı Avukat Alııhsan Kılınç tarafından davalılar lhsan Gökköz ve arkadaşları aleyhıne açılan sahte evrak tanzımı suretıyle müvekküımın malıkı bulunduğu M Ferguson marka 1973 model MF 165 tıpı traktöru 3 şahıslara devreden ve böylece zarar doğnıdan davalılardan traktörün aynen ıadesı olmadığmda günün rayıcıne göre 4 000 000 TL 'nın tahsüı davasırun yapılan açık yargılamasında Davalı Hasan Açıkbaş'uı Tavas Demzh adresuıde bulunamanuş olduğundan gazete ılanı ıle teblığıne karar verılmış olduğundan, Davalı Hasan Açıkbaş'ın 22 Mayıs 1986 günü saat 9'da mahke raemızde hazır bulunması veya kendısını bu vekıl ıle temsıl ettırmesı, aksı halde gelmedığı ve kendısını temsıl ettırmedığı takdırde yokluğunda tahkıkata devam olunup karar venieceğı ılan olunur Basın 19872 FARUK BESKİSİZ Evlendıler 16 Mayıs 1986 Istanbul KONGRE İLANI Kulübümüzün 1986/1987 yılı genel kurul toplantısı gündem esas lanna göre 31/5/1986 oımanesı gunü saat 18 30'da Küçükpazar Hacıkadın Cad No 79 Kat 2'dekı kulüp lokalımızde yapılacaktır Eksenyet temın edılememesı takdırde 7/6/1986 cumartesı günü aynı saat ve aynı mahalde yapılacaktır SAKARYA GENÇLtK SPOR KULÜBÜ DERNEĞI Gundem 1 Yoklama ve açıhş 2 Kongre dıvan hey'etı seçımı 3 Yönetım kurulu faahyet ve malı raporlanmn okunması, mılza keresı ve yönetım kurulunun ıbrası 4 Tahmını butçemn muzakeresı 5 Yem yönetım kurulu, denetım kurulunun seçımı 6 Dılekler ve kapanış 30000 TON SAPSAMAN SATIN ALINACAKTIR SEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT 1986 vılı ıhtı>acı olarak, ıdan ve teknık şartnamesı esaslarında Izmıt muessesemız ıçın 10000 ton, Afyon müessesemız ıçın 20 000 ton olmak uzere cem'an "'o 20 toleransla 30000 ton sap saman satın alınacaktır Alımlara Izmıt ve Afyon muesseselenmızde sıparışı muteakıp baş lanacak ve muesseselerce yapılacak termık programı dahıhnde tes lım alınacaktır Temınatsız teklıfler kabul edılmevecektır Ahm şartnamelen lzmıt'te Genel Mudurluğumuzden, tstanbul, An kara alım satım mudürlüklerımız ıle Afyon muessesemızden temın edılebılır Isteklılerın tekhflerını 2 6 1986 gunu saat 12 OO've kadar gecıcı te mınaıları ıle bırlıkte genel mudürluğümuz haberleşme mudurluğUne ıcvdı etmelen lazımdır Teklıfler 28 7 1986 tarıhıne kadar opsıyonlu olacaktır Kurum umuz 2886 sayılı kanuna tabı değıldır Basın 19660 İMZA GÜNÜ MEHMET BAŞARAN Bugün saat 1518 arasında Kadıköy Gençlık Kıtabevınde yenı çıkan "Gunler Ttaz Rengi" ıle öbür kıtaplarını ımzalayacak DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 986/71 Iş Davacı Dıvnğı Madenlen Müessesesı Müdurlüğü vekılı Av Kemal Yüksel tarafından davalı ömer Genç aleyhıne mahkememızde açümış bulunan ışbu 67 762 16 lıralık alacak davasımn yapılan du nışmalarında davalının bUtün aramalara rağmen bulunamadjğından dava dılekçesının yayın yoluyla teblığ edılmış olup gıyap karannın yayın yoluyla tebbğıne ara kararı verılmıştır Venlen ara karan gereğınce davalının dava dılekcesınde behrtılen adresınde bulunamadığından yayın yoluyla yapılmasına ara kararı verıldığınden duruşmanın yapılması ıçın tayın edılen 13 6 1986 günü saat 10 40'ta hazır bulunmanız bulunmadığınız veya bır vekılle de temsıl edılmedjğımz takdırde davanın gıyabımzda yapılıp bıtırıleceğı gıyap yenne geçmek üzere ılanen teblığ olunur Basın 19273 SEÇKIN DEDE ALİ RIZA VAROL Evlendıler 7.5.1986 tSTANBUL ıle 986/177 Kayyım Tayını Kadıköy Kozyatağı Abdülezel Paşa Sokak No 7'de bulunan taşınmazda hıssedar bulunan ve adresı tespıt edılemeyen Fatma Durkaya mırasçısı Emın Hayatı Kozluca'yı bılen ve tamyanlann mahkememıze muracaatları, duruşmasımn 24 6 1986 günü saat 9 30'da yapılacağı ılan olunur 14 5 1986 Basın 5891 İLAN KADIKÖY^ İKİNÇİ ŞULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog