Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

22 KASIM 1986 HABERLFR CUMHURİYET/11 'Ders mi yapacağız, sınav ım?' Vize uygulaması ile 70 gün olarak kabul edilen yarı yılın yaklaşık 15 günti smavla geçiyordu. 'Seçmeli vize' uygulaması i/e sınav süresi 30 güne çıkıyor. 7 0 günde ortalama 45 sınava giren öğrenciler, yeni gulama ile 80 dolaymda sınava girecekler. 'Seçmeli vize' sistemine öğretim üyelerinden tepkt ÜMİT ASLANBAY ANKARA YÖK'ün uygulamaya koymak istediği "seçmeli vize" sistemi, üniversitelerde yeni sorunlann ortaya çıkmasına neden oldu. Ara sınavlan (vize) 2'den 4'e çıkaran ve öğrencilerin fazla sınava girerek başanlarını arttırmayı hedefleyen YÖK uygulaması, öğretim elemanları tarafından da tepkiyle karşüandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ile ara sınavı (vize) uygulaması, üniversitelere yerleşirken 70 gün olarak kabul edilen bir yarıyılın yaklaşık 15 günü sınavlarla geçiyordu. Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde, bundan bir bölüm öğrenci yararlansa dahi, söz konusu 70 günUn 30 günü sınav yapmakla geçecek. Öğretim elemanları, kalan sürede sınav kflğıdı okumak, araştırma, derse girmek gibi etkinlikleri, katlanarak artan öğrenci sayılan karşısında yürütmeye çalışacaklar. 70 günde ortalama 45 sınava gıren öğrenciler ise, uygulamanın gerçekleşmesi halinde bazılarının girdikleri sınav sayısı 80'e ulaşabilecek. Aynı şekilde, öğretim elemanlarının okuyacakları sınav kâğıdı sayısı da, sınava girecek öğrenci sayısı kadar katlanarak artarken, sınav için derslik, anlatılan konuların notların fotokopicilerde çoğaltüması, YÖK'ün aldığı karar gereği bir günde aynı dersin birden fazla sınavının yapılmaması gibi uygulamalar nedeniyle, zaman ve sınav çizelgelerinde sorunlann ortaya çıkması bekleniyor. Prof. Dr. Cemal Mıhçıoglu(SBF): Benim anladığım kada nyla bir kurtarma sınavı uygulaması getiriliyor. Zaten başka türlü olabileceğini de sanmıyorum. Ancak örneğin benim bu ha/ta 3 saatim sınavlara gitti. Bir yarıyılda toplam 6 saatim sınavlara gidiyor. Uygulama gerçekleşirse, bu, haftada 12 saate çıkacak. Belirtilmesi gereken bir konu da, bu uygulama belirli öğrenciler için getırilmeli. örneğin ilk sınavdan 15 alan bir öğrenciye 3. ya da 4. sınavlara gırme hakkı tanınmalı. ÇUnkU bu öğrencinin durumunu kurtarması için 2.sınavdan 65 alması lazımdır. Bu da güçtttr. Bir diğer nokta da bu neyi çözecektir? Bu tür düzenlemeleri yapmak için gerekli önlemleri almak lazım. Eğer düzenlemeler baştan iyi yapılırsa, yeniden düzenlemc yapmak ihtiyacı olmaz. Prof. Dr. Uğur Korum(SBF): Vize sınavlarının 2'den 4'e çıkarılması yerıne, dönem ödevleri gibi, öğrenciye başka bilimsel çalışma yapma imkânları yaratılabilir. öğretim elemanı buradan da değerlendirme yapabilir. öğretim elemanının görevi sadece ders verme, sınav kâğıdı okumak değildir. Araştırma fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlan yerine getirmek için zamana ihtiyacı vardır. Sürekli sınav, eŞitimi sekteye uğratır. örneğin, bızim fakültede sınav nedeniyle 8 gün ders yok. Uygulama gerçekleşirse, bu, 4 hafta olacak. Eğitimin içeriğinde düşme meydana gelecek. öğretim üyelerinin araştırma yapma, toplumsal faaliyetlere katılma gibi çok önemli fonksiyonları büyük oranda gerçekleşemeyecek. Yrd. Doç. Haluk Tosun(ODTÜ): öğretim elemanları, sınav yükü altında zaten ezih'yor. Bunlar artacak olursa, öğretim yapmaya zaman kalmayacak. Bu objektıf olarak öğrencinin yararına görünse de sonuçları daha önemli. Ben 3 yıl önce 150 öğrencinin kâgıdını okuyordum. Son olarak yaptığım sınava 335 öğrenci girdi. Bu, girmeyenlerle birlikte 350 rakamını ifade eder. Sınavın yapıldığı gün fiili olarak ders yapılmadı. Sınavlara giden süre, derslerden gidiyor. Doç. Dr. Erol Kocaoglan(ODTÜ): Muhakkak ki yükümüz çok artacak. Dershane sayılan sabit, hatta az geliyor. Sınavlar arttıkça, dersler, dershaneler azalacak. Zaten öğrenci sayısı da artmış durumda. öğretim elemanı sayılan yetersiz kalıyor. öğretim elemanı sınava boğulacak. Ara sınavlann yararı da bu durumda tartışma konusu. öğrenci bence fazladan sınava girmiş olacak. 5 Filistinli sınır dışı edildi İsrail giris çıkıs belgeli üç Filistinli israil'e, diğer iki Filistinli ise Ürdün 'e gönderildiler. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ürdün Büyükelçiliği Birinci Kâtibı Zait J. Sati'nin öldürülmesiyle ilgili operasyonlar çerçevesinde şüpheli görülcrek haklannda sınır dışı etme karan alınan 5 Filistinli öğrenciden 3'ü tsrail'e, diğer 2'si de Ürdün'e gönderildiler. 5 öğrenci, daha önce sınır dışı edilmiş, pasaportlan ve seyahat belgeleri kendilerine verilmeksizin sınır dışı edilme biçimleri, TUrkiye ile FKÖ arasında diplomatik sorun yaratmıştı. Filistinli öğrenciler, pasaportsuz olarak Suriye tarafına geçmek zorunda kalmışlardı. Bu gelişmeler olurken, Dışişleri Bakanlığı, Abu Firaz'ın Filistinli öğrencilerin sınır dışı edilme biçimine ilişkin talebini yerinde buldu ve emniyet yetkililerinden Filistinli öğrencilerin Ankara'ya getirilmelerini istedi. Öğrencilerin Ankara'ya getirilmelerine ilişkin talimat, sınır kapısına gittiğinde Filistinlilerin Suriye tarafına geçtiği öğrenildi. Bunun Uzerine yapılan bir dizi diplomatik girisimle öğrencilerin Suriye'den alınarak Türkiye'ye gerı getirilmelerı sağlandı. DEVYOL DAVASI 374 sanıklı davada savunmalar tamamlandı. Avukat Doganay, müvekkillerinln haztrhk soruşturmastndaki ifadelerlnln baskı altında alındığını öne sürdü. DÜNDAR KILIÇ DAVASf Avukat Apaydın, MLTi Cumhurbaşkanına şikâyet etti Apaydın "MÎT, anayasayı ihlal ediyor. Cumhurbaşkanının anayasayı gözetme görevini yerine getirmesi gerekir" dedi. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yargılanan Dıindar Kılıç ve 23 arkadaşının dünkü duruşmasında savunma avukatı Burhan Apaydın "MİTin sorgulama yapamayacağını, bunun anayasayı ihlal oldugunu" belırterek durumun Cumhurbaşkanına ıletilmesini istedi. Ankara 4. Kolordu Komutanlığı (4) Numaralı Askeri Mahkemesı'nde görülen davada avukat Burhan Apaydın soruşturmanın genişletilmesine ılişkin istemlenni iletti. Dava dosyasına son iki celsedır Kaçakçılık ve lstihbarat Daire Başkanlığı'nca bazı belgeler gönderildiğini belırten Apaydın, bu belgelerin duruşma saatınden önce sabah erkenden dosyaya konulduğunu belirterek, "Biz bir polis devletinde degüiz ki polis mütemadiyen rapor göndersin" dıye konuştu. Müvekkılı Dündar Kıhç'ın MtT'e götürüldüğü ve burada sorgulandığının MtT müsteşarının göndcrdığı yazı ve sorgu bantlanndan anlaşıldığını kaydeden Apaydın şunları söyledi: "MIT'in soruşturma yetkisi yoktur. Kendisine gelen ihbar mektubunu değerlendirerek olayı soruşdırun diyen sıkıyonetim komutanlıgııun bu eınri de MtT tarafmdan ihlal edilmiştir. Resmi bir organ anayasayı ihlal ediyor. Anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini belirler. Burada anayasanın gözetilmesi görevl de Cumhurbaşkanına verilmiştir. Benim müvekkilim MİTe goturıılup orada sorgulandığma gore Cumhurbaşkanının anayasayı goıctme görevlni yerine getirmesi gerekir. Bu durumun Cumhurbaşkanına iletilmesini talep edlyorum." Doktor Şadiye Losta'nın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Güvenlik ve lstihbarat Danışmanlığına çıkarak önemli anlatımlarda bulunduğunu, danışmanlığın ise Losta'yı Kaçakçılık ve lstihbarat Dairesi'ne, gönderdığını belirtcn Apaydın "Bu doktor buraya nasıl ulaşmıştır veya nasıl ulaştırılmıştır, mutlaka aydınlanması gerekir" dedi. Apaydın Kaçakçılık ve lstihbarat Daire Bakanı Atilla Aytek hakkında Ateşli Silahlar Yasa ve Yönetmeliklerine muhalefetten kardeşi Hikmet Aytek hakkında ise admın ve telefon numarasının sılah kaçakçısı Nejat Söyler'in telefon rehberinde yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. MHP DAVASI Kapatılan MHP'nin Genel Başkam Alpaslan Türkeş ve parti yöneticilerının yargılanmasına dün devam edildi. I Numaralı Askeri Mahkeme'dekı dünkü duruşmada mahkeme heyeti tarafmdan savunmalarını yapmak Uzere kendilerıne çağrıda bulunan sanıklar savunmalarını yaptılar. MHP Genel ldare Kurulu üyeleri Şerafetlin Dogan ile Osman öztekin savunmalarında haklarındaki suçlamalan reddettıler. TUtuklu sanıklardan Cemal O7tıirk ve Orhan Yalçınkaya da suçlamaları reddederken, emniyet anlatımlarının işkence altında alındığını öne sürdüler. DEVYOL DAVASI Istanbul Sıkıyonetim Askeri Mahkemesi'nde sürdürülen altısı idam istemli toplam 374 sanıklı yasa dışı THKPC Devrimci Yol örgütüyle ılgilı davada savunmalar tamamlandı. Dünkü duruşmaya 19'u tutuklu 25 sanık katıldı. Duruşmada son savunmayı yapan avukat Bekir Doğanay müvekkillerının hazırhk soruşturmasındaki ifadelerini baskı altında alındığını öne sürdü ve söz konusu ifadelerin kararda etkili olmaması gerektiğinı savundu, tahliye istemlerini reddeden mahkeme dosyanın tetkiki için duruşmayı ileri bir tarıhe bıraktı. Yayımcı Hüseyin KıvançMn yazdığı ve yayımladığı 6 kıtapta "komunizm propagandası yapmak savıyla hakkında açılan üç dava birleştırildı. Yrd. Doç. Dr. Melek Yücel(ODTÜ): Benim Uzerinde durmak istediğim, ders saatlerinin azalması, sınavlann çokluğunun dışında şu nokta: Ortaya konulan düzenlemeler her an değişikliğe uğrayabılır. Kımse, önünıüzdeki öğretim yılında ne uygulanacak, bilmiyor. Bu kural değişti mi, değişmedi mi, kimse bilmiyor. Bunlan takip etmek her geçen gün zorlaşıyor. Bu kadar değişiklik yapılırsa öğT'T *., I # 1 I htanbul'da düzentenen şehir mobtlyalan sempoı retime ve kurallara güven sarsılır. Bir diğer nokta da şu: örneUStÜnie geUne lStanOUl yumunda konuşan Anaktnt Beledlye Başkam Bedğin, bir doktor, bir hastası için nttin Dalan "htMtul'un estetik değerlertntn bazı klşlsel çıkarlar için katltdUdiğini belirtti "Bir şair esletik kirlenmeden o kadar sıkıbruş ki (Üstüme Gtlme htanbul) dtyor. Açık söykyeyim bunu düzelt 8 tahlil yapmak zorunda. Buna mek zordur" dedi. Dalan, ElyafSanayi tarafmdan düztnlmen sempozyumdaki konuşmasında kaldı 10 tane yap deniliyor. Şimdi konumu belli olan bir insana bu nmlariçbıyapıhmmasrqflanha\toyaatüantnasraf olarak kabul ttmtâ süsleyen bazı eşyalan kent halkuun bozduğunu beUrttrken, "Şehirde yeterince fazla sıkısık yapılaşma kadar ınce ayrıntılar dikte ettirilebilir mi? Bu şekilde öğretim ruhi depresyonlara yol açıyor. htanbul'da ruhi dtprtsyonu fazla olan bazı klşiler çettkten yaptırdığımız çöp sepetlerini kınyorlar. 350 tane çelik çöp septtini toplayıp bir depoya koyduk tamtr edeceğiz." elemanına güvensizlik kötü bir şey bence. dlyt konuştu. (Fotoğraf: UĞVR GüNYÜZ) Bahar'ı kaçıranlar tutuklandı tslanbul Haber Servisi Bahar Paşa'yı (9) 18 Kasım 1986 sabahı kaçırarak 36 saat süreyle alıkoyan ve 30 bin dolar fidye isteyen Irak uyruklu Cabir Halit EI Kazım, Suriye uyruklu Muhammed Derviş ve Turk Şehntuz Akbulut dün mahkemcce tutuklandılar. Çocuğu kaçıranlan bu suça azmettirdigi gerekçesiyle g?ıçek adı Abu Nasır Baynun olan Ahmet Hatım Kerami hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. İTÜ şebtkemi kaybettim. HUkUmsUzdUr. ALPER GÖNEN ÖZ1ÜRK İS1ANBUL DEFTERDARLIĞrNDAN İLANEN TEBLİĞ MUktUcfln Mİı «t Hi^dı: Alı Kcldal Hacı Baynun Ylısuf KoLadoftan M Fual S ö u n Şevkı Keskın BchlUl Balıtıojlu Mehmn öksUz Havaı DUndar Rimaian AkgUI Rama/aıı Ia^kan Saadftıın GUnej Nısan Serbestotlu Mehma Akdojan Hıdır Yüdız Huseyın Aydoğdu (bnüum Yınk Haynye Vı Duraun Kurt Hakıbullah Onıçotlu Hedıye Onal Itamann Ia> Şükrtl Saganak Mıuı Kılıvojlu Ccvaı Dınçcrol Zıhnı Akloprak Tiıyyıır 1 » K I Zıya Şckerh Fatma Şeker Veh Şenses Seyfullth özdctnır Cemal Albayrak Ahmet Mercan tlyu Anu Havva Yılmu lllun Uslaı Nurullah Cangıaslan Ha&an özuan Ah Daglar MUncvvcr Güran Rasım Çcvık Mehmet lUrajı Mehmet Aynur Musufa Cıden Adıl Yllmu Sefcr Adem Şevkeı Mefa Makbule TetıktUrk ' Muharrem Kaya Naam Çelık Orhan Uçar Ahmet Zafer Ceiriye Tekkın Mnın Dalkoy Nejaı Aşık NCKI Ünal Faık Alan Veule Yılmaz Nevzaı Babusan Mehmet Hazıray Metın Bozer Halıl Topel Haynye Demlrtıhan Nuırtun GUnoy Nazmıye Çelık Ahmet Sungural Dılal Aytan Faüna Sıncap Rastm Ur^anlı Fevzı Erkek Ramazan Savaş Nuameıun An Orel Seyııoğlu Cemalettın Gulbey tzct Ergm Musufa Yümaz Mutullah Sanca lalaı Isnuk Murat Aklaj Ayşe Engın Adem Kumal Mahır Kücn Fatma Bırçıçek Tahsln Onıç Memnune Ankan Azimet Çeun lsmet Aslan HaJıme Kandemır Hallm Kandemir Fatma Sahın Fatma Şahın Muhsın Odabl»ı rmme Tav^an Atık Hoca SOleyman Eft Saıt GUIec Saıt Güle\ Hasajı Candan Mehmet AyUç Muzaffer Yalgn Şaban YUktel Ikklp No: 86/1144} 9S6/12900 9893 613 47 3480 3131 13812 4139 6136 2109 3703 8028 8665 3272 517 2759 10661 6661 10425 9598 5227 7962 7928 6287 11196 11340 26955 27084 27093 25722 24680 25052 9494 21393 27150 27963 27779 18559 27568 27401 25874 7128 11911 2261 24140 25342 2%52 18840 28299 25615 25612 27598 27739 26894 25616 12043 15338 15320 23116 27863 26849 25150 26761 26833 24918 27040 27537 12011 27114 26372 27850 25344 25385 26964 15193 23248 27748 19379 28294 25094 26760 26786 27894 27634 27137 27731 22078 22077 27984 27985 25731 25199 27329 24974 27340 27339 28554 27307 24739 21373 27613 21559 YıU: 8483 8Oİ2 82 81 8081 8081 80 82 8084 8081 80 80 80 85 808182 818485 8082 80 84 8485 85 80 8485 8085 808485 80818283 82 8081 828385 V. NeVI AdrnJ: Yeru Mh Kanunı Sk N o 17 Bakırkoy Gazttecıler Sılmı SedM Sımavı Sk Şcn Apl , GMK lst Cö Akın Apl 46/8 BakırkAy Zeytınlık Mah 2 Kasım D 4 Aıakoy Bakırkoy Ara Area Emınönu Halk Egıtım Bakanlığı Arsa Valı Konagj No 107 tstanbul HUdaveıdıgf Cad No 9 Sırkecı Ana Arsa Akcekdem Sok 22/2 Karakoy Arsa Sanayı Mah Bıvakfı Sok 20 4 Levent Arsa Sanayı mh Batanay sk No 32 4 Levent Arsa Sarayaı Mah Karsı Sk No 24/1 Ayupasa Arsa Bıleakçı Sk No 35 PangaJlı Arsa Orneklepe Mh Zafer Sk No 34 SUılUıe Arsa Osmanbey Kıracı Sk No 36 D 1 1 ıstıklı Bagaltı Sk No 64 Emırgân Arsa Arsa Mahmurpasa ö n a $ Pasajı Kaı 1 No 29 Bına KUçük Haydaı Efendı Sk No 13/15 Beyazıt Arsa Fıdancüar Cad Musıafapasa Han No 23 Yeslldırek Bına Sojajıaga C amıı Sk Taskonak Apı No 12/7 Beyuıt Bına Çaulçejme Sk Aydınlıhan Kaı 3 Cajaloglu Arsa HUrrıyet Mah 252 Sk No 1 K KOy Arsa Karakoy Hau Ali Sok No 13 D 9 Karaköy Arsa Nısancı Mabeyıncı Yokusu No 35 Sulunahmet Arsa Kumkapı Nışanca Mollau$ı Cad No 124 Emınönü Arsa Kilafalh Yusuf Sk No 62 Kasımpasa Arsa SüılUce Imhahdr KöyU 85 HaJıcıoglu Valı Konajı Cad No 11 D 1 Nısanusı Arsa Bına HUrnyet Mh Bakırulaı Sk No 2 Y Bosna Bına Eskı Londra Asfaltı No 48/4 B Evler Bına HUrnyet Mh 1 Sk No 28 M Yılmamu elıyle Y Bosna Bına S Pasa Cad Orkıde Sk No 20 K Çekmece Rına S Pasa Leylak Sk No 7 D 2 B Evler Bına hdanlık Mh No 15/2 GUneslı/BKoy Bına Nıne HAıun Mah 13 Sk No 11 Fsenler Arsa Gayreltepe Yıldız Posta Cad HılaJ Apı No 3 Bına M Bey Cad 12 Sk No 27/5 K Sınan Bına HUrrıyeı Mh Ikızler Sk 8/1 Y Bosna Arsa HUrnyet Mah H Omer Camıı Sk No 6 Y Bosna Arsa M Akıf Cad 5 Sk No 34/3 Ş Evler Arsa Yeni Mah Cahıı Sıtkı Sk D 15 Kırazlı KamJlcpc Mh Behıce Sk 6/9 Fılız Apt Bakırkoy Arsa Inönu Mh No 140 69 Sk Aıısalan RKoy Bına Bına Hılrnyet Mh Bakırcıyar Sk No 5 Y Bosna Arsa HUrnyeı Mh Akıas Sk No 3/4 Yeni Bosna Bına Zafer Mh M e u t Sk No 3/1 Y BoSna Arsa Akdenız Cd No 76 Faııh Arsa Yenıdogan Mh 39 Sk No 31 Zcytınburnu Arsa Veh Efendı 17 sk No 7 Kaı 2 Zeyıınburnu Arsa Cumhunyet Cad No 38 Avcılar Arsa Vauıı Mh Fıhz Sk No 10 B Pasa Bına GUven Mh Inonu Cad No 8 Gungoren Arsa Güven Mh InönO Cad No 8 G Gören Arsa Basoftlu San Sıtesı GorUr Sk No 4 Davuıpasa Bına Yıldıztepc Mh Pızar Cad No 4 Y Bosna Bına Bagcılar Inonu Mh 10 Sk No 4 Bııu InöııU Mh 50 Sk No 59 Bagulaı Bına Yıldıztepe Mh Kahraman Sk No 21 Bagcılar Bına Bagular Yıldıztepe Mah Besınu Sk No 3 Bına,Arsa Gungdren Sanayı Mah G O Paıa Cad Çaglayan Sok No 34 GılngOren Arsa Iskender Pasa Mh Havlaca Sok 5/10 Fatıh Arsa Sofular lekke Sk No 7 Fatıh Aısa Muhtesıp Iskender Mh Aluy Cad No 5 Faııh hıldık Sok Mural apı 4/26 Merler Arsa Arsa F Çakmak Mh 9/1 Sok No 3 Ycsılbag Bına Sanayı Mh ÇaJdıran Sk No 20/5 GUngörcn Bına Sanayı Mh Çaglayan Sk No 10/6 G Goren Bına Baglaı Mevkıı 18 Sk No 2 Şırıncvler Arsa Sancaktepe Mah Kanarya Sok No 4 Gungoren Bına Şcvketdag Sk 76/3 Haznedar Mah GungOrcn Arsa Aıısalan 100 Yıl Mah No 148 Esenler Arsa Merter Bagkur Blok No 34 A 2 Blok No 16 Arsa MUftı Mah MuftU Hamam Sk No 29/6 Faııh Bına Vıdın Cad Serdenge«u Sk 21/8 K M Pasa Arsa Muraıpasa Mah Sadı Çesme Sk 21/10 Aksaray Arsa Resuun Hamdı Bey Sk 16 Besıktas Bına M Akıf Cd 1 Sk 20/10 Ş Evler Arsa Eskı Londra Asfaltı S Paja duragı 113/3 Arsa Dılma« Sk 29/4 KaragumrUk Arsa Kcvecı Karadas Mah Türkııtan Cad No 28/12 Arsa Abdı Subaşı Mh Camu Çesme Sk 55 fanh Bına Hanıma Sk 5/1 Yesılkoy Bına Ş Evler Mh K K Bekır Cd 10 K Sınan Ş Evler Çavujpaja K Karabekır Cd 4/10 Bına , Bına Ş Evler HUrrıyeı Mh Londra Asfaltı No 1 Bına Martepe Mh Kar Sk No 8 Kâgıthane Arsa HUrnyet Mh 4 Sk No 4 Lalelı Bına F Çakmak Mh Yıldınm Beyazıt Sk 9/2 Y Bosna Bına M Akıf Cad II Blok No 1 Şırınevler Bına M Akıf Cad II Blok No 1 Ş Evler Arsa Celal Ferdı Gokvay Cad S Cajalojlu Arsa Celal Ferdı Gokçay Cad 5 Cagaloglu , Bına SUmer Mah 27 Sk No 44 Zeytınburnu Bına Sumer Mah 27 Sk No 44 Zeytınburnu Arsa Nunpaja Mh 6/1 Sk No 16 Zcynnburnu Arsa Gcnçler Cd 36/1 B KOy Bına lalelı Cad Saıt Elendl Sk 21/1 Aksara> Arsa Lalelı Cad Saıt Cfendı Sk 21/3 Aksaray Arsa Mesıh Pasa Cd Iktısap Sk 16/5 Ulelı Bma Rı/apasa Han 124/A Sullanhamam Bına Sanayı Mh Aıaıurk Cd 52/3 D 9 Gungören Bına Istınye Konı Mh Kenan Sk 4 Sanyer Bına KUcUkpazar Mh HaLjkaJm Cd 87 Emınönu Bına HUmvet Mah Güngören Sk VI3 Y Busna Bına Bına İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN BUIotn Adrni ö d e m r Emrl T»klp N o : Y Direk, S Meklep sk Kuzu han 2/12 982/799 Mercan, Tıgcılar, Pasıırmacı han, 29/2 982/4961 Y Dırek, Çıflesaıaylar han. 50 982/4994 Mercan, Tatırhane sk Ahmeıler han, 9/A6 982/930 Mercan, tmamalı han, 13 982/926 Mercan, Çakmakçılır, B Ycnı han, 4/1 982/923 C Oglu, Dıvanyolu. TUrbedar sk 20/1 982/391 C Oglu. Dıvanyolu, TUrbcdar sk 20/1 982/6107 C Oglu. N Oımamye cd Soylu han, 1415 982/963 Mercan, Ismelıye cd Gayrel han, 27/5 982/972 Mercan, Uzunçarıı cd 40/2 982/529 Mercan, Uzuntarn cd 40/3 912/627 Mercan, M Emın Pasa sk Isık han, 606 982/652 S Hamam, KUıkv'U han, 24/3 982/731 Mercan, Fuatpafa cd Ba$mısırh han, 70 Ihsan Balanıı 982/766 Y Dırek, Sultan han. Zemın kaı. 19/11 Samycl Pınto 982/767 Tarık Onur Mercan, Uzunçarsı cd Tanburacı han, 143 982/948 Reflk Şan Mercan, Caferıye han, 10 982/1163 M Paja. Be7cıler sk Ercıyrs han, 4/405 Tahjin ö n u r k 982/1165 Necatı Aklülın Y Dırek. Macuncu sk 13 982/1177 EmınonU, Hasırcılar, 97,1 Fıkret Stıer 982/1234 Avnı Demırcan Mercan, Çakmakcılar yok SumbUllU han, 30/1 982/1240 Emel Kuruoglu C Oglu, N Osmamye cd Koseoglu han, 35 982/1211 Recep Tıcavı Parakel Mercan, Uzunçarıı cd 23 982/687 T Kale, Menekse han, 20 Selim Pusl 982/768 Şevket Çınıcı T Kale. Deveoglu yok 3 982/1884 Muzaffer Kuçukbasar M Pasa cd 32 982/920 Alev Torge C Oglu. Babıalı cd 19/4 982/910 Samı Genay Y Dırek, Emeklı han, 107 ,982/664 lbrahım önalan Ç Kapı, T Pazarı, Battai han, 1 982/2300 Mehmet Adanır C Oglu. Arıf Pasa tk 4/2 982/1939 Mıgırdıç Nubar M Pasa. S Odaları. Aktarbası han, 116 982/1865 Ramazan Demınas C Oglu, N Osmamye cd Ş Efendı ık 65 982/577 öner Blrol C Oglu, N Osmamye cd 34/8 982/1955 ömer Ulu C Oglu, Adem Yavuz sk 13/A 982/333 Azız Balaman C Oglu. Ş Efendı sk K 2. 20 982/3440 Moro Erkohen C Oglu, Çendehane sk Çınar han, 404 982/1842 Norayr Mekıker M Pasa cd 34 982/1835 Cafer Dıskaya Ç Kapı, Yolgeçen han, 5 982/3499 Mural Tırtıl Ç Kapı. Bileycıler sk 34 982/3491 Seyhan Erkılıç M Pasa, Sencer han, 4/22 982/3480 BUlent Demtrcıoglu S Hamım, Rızapasa han, 305 982/3478 Penyamın Dıngıllıoglu Bakırkoy, Kırmı/ı Şebboy sk 9 982/3447 Naım Okay Bakırkoy, ŞUkran Çıfthgı. Menekse apt 1/3 982/605 Dursun Çelik Mercan, Çakmakcılar, SumbUllU han, 28 982/3462 M Alı Aydın Mercan. Kumnılu han, 102 982/3371 M Yasar Sonmezler Mercan, tsmetiye cd 59/2 982/354 Stovro Kardamomdıs S Hamam, Havuzlu han, 4 982/561 Adıl Tabakyan Y Dırek, Macuncu sk Yeşıl han, 25/B 982/562 Benkura Abatlevı M Pasa, Aynacılar sk 1 982/2422 Ismaıl Akaren S Hamam, Fazılel han, 404 982/602 Ahmet Bulut Mercan. Tıgcılaı, S Odaları han, 4 982/3383 Musıafa Kafalı S Hamam, Fıncancılar, Aslan Fresko han, 302 982/3381 Nureıtm Kaıaaımanlı Mercan. Fuat Pasa cd 34/82 982/2366 Nacı Basmacı M Pasa, Kuapçı han, 14/29 982/2337 Mehmet özek Mercan, Iıgcılar cd Mercan han, 6 982/2346 Avran Yenlfllız M Paşa, Manaslır han, 7 982/2338 Mercan, Çakmakcılar, Muratlıyan han Esaı Ozmanav 982/2336 Y Dırek. Macuncu sk 25/B Hamdı Aydede 982/2322 Falma Atık C Oglu. Mengenc sk 14/8 982/2321 Hasan Erdı Faııh, Arıkzade sk Ihsar han, 50/204 982/2315 Rasa Avuçlu Mercan, Çakmakcılar yok B Valıde han, 2 Kemer, ^< 982/2314 Hamıl Çolakel C Oglu. C Ferdı Gokçay sk Nebıoglu ıshanı 11 982/4992 Muammer O/kuçUk Ç Kapı, Yemçerılcr cd Ipltkçı hanıçı, 18 982/1273 Muraı GUIden M Pasa, Özlas Pasajı, 220 982/1477 Yuksel Gıyımlı M Pasa, Çuhacı han. 982/10237 Ah Keskın Ç Kapı, HUseyınaga camı sk Avcılar han 982/10178 Ah Akyuz Ç Kapı, HUseyınaJa camı sk 3/5 982/6621 Alı AkyUz Ç Kapı. HUseyınaga camı sk 3/5 982/6622 Agop Budakoglu Ç Kapı.HUseyınaga camı sk Altın Oamla ıshanı ; kkl 982/1217 Halıl GUndUz Ç Kapı. HUseyınaga camı sk 15/7 982/890 Mehmeı Bozkurı Ç Kapı, Iskender Bogazı, Gecım han, 15 982/1498 M Cemıl Engcrek Ç Kapı. Iskender Bogazı. Karademz han, 36 982/10153 Hayrı Ensılı Ç Kapı, Medrese sk Pek han 982/10239 Beytullah Şenol Ç Kapı, Medrese sk Dılek han. 34 982/10270 Osman Serı Ç Kapı, Bileycıler sk Mer.neı han, 2/4 982/1749 Melahat Yazıcı Ç Kapı. Bileycıler sk 21/23 982/6552 Sebahattın ö z Ç Kapı, M Mehmeı Pasa sk 12/13 982/6819 fahsın Kulelı Ç Kapı, Medrese çıkmuı, Emek han. 302 982/8514 Sevgı Merıç T Kale. Çavuşoglu han, 404 982/8599 Kalender Karakas C Oglu, C Ferdı Gokçay sk Anadolu Pasajı, 203 982/8597 Kalender Karaka^ C Oglu C Ferdı Gokçay sk Anadolu Hasajı. 203 982/8597 ŞukrU Dılmen C Oglu. T Ocagı cd Ersoy han, 17/C 982/8596 GUner Allıntaş C Oglu, Çendehane sk Örnekal ıshanı. K 1 982/8592 Salıh Karatan Y Dırek, Emeklı han, T Cafer sk 114 982/8584 M Akıf Kısa M Pasa Rasııkçı Sk Suhulet Han 101 982/8580 Y Dırek. Yejıl han, 58 Mehmeı Şerıf ve Orı 982/8571 Mustafa Seven M Pasa. Bezcılcr sk Çorapcılar sııesı, K 3. 16 982/8561 Dursun Sagır Mercan, Tıgcılar sk Sultan Odaları han, K 3, 6 982/8559 Ntsan Bahar T Kale, Vakıfoglu ıshanı. 16 982/8551 Huseyın Bektas C Oglu, N Osmamye cd 34/3 982/8531 H Fahretıın Karaahmeıoglu C Oglu. Babıalı (.d 29/31 982/8534 Nıhaı Çetınkaya C Oglu, T Ocagı cd Sureyyabey Çırjrsı, 41 982/8525 Hayreltın Yılma/ T Kale, Yavasça Şahın sk Hurzaı han 982/8522 Hayrettın Yılmaz T Kale. Yavajça Şahın sk Hurzaı han 982/8523 Mctın Ural C Oglu. Ş Erendı sk Yazar han 982/8519 Hıdır Kocaman Y Dlrek, T Cafer sk Moda han, 513 982/8517 tbrdhını Melc Dunıan M Pasa, Tarakçılar. Yuksek har, 4 982/8515 Musa Ayan C Oglu, N Osmamye cd 59/61 982/8301 Nebı üogan M Pasa. Hurrıyel Çarsısı, 407 982/6814 Yasar Kaçar C Oglu, N Osmamye cd 44/3 982/6808 MeKan Vergı Uaııcsı mUkellefierıne an olup adlarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsılı Usulu hak kındakı kanun hukumlenne gore dUzenlencn odeme emırlerı bılınen adreslennde bulunamamalan dotayısıyla leblıg edılememıs olup, 213 sayılı Vergı Usul Kanunu'nun 103106 maddelerıne ıstınaden ılgılılerın ılan ları hınden basjayarak bir ay ıçınde vergı daıresıne bızzaı veya bılvekale müracaaı elmelen veyahuı laahuılu mek lup veya telgrafla açık adreslennı bıldırmclcn halinde kendılenıe sUre ılc kayıılı leblıg yapılacagı bir ayın hıtamında mürat,aalla bulunmayan ve adreslennı bıldırmeyenler lakkında ı$ bu ılanın nesrl larıhınden ıtıba ren bir ay sonunda teblıg yapılmıs sayılacagı ılan olunur Basın 32337 MUkdlef vey* Sonımlu Bun Adı Soyadı Rıza Alagoı GUlbenk Incesur lbrahım SOnmez Musıafa Say Şemsettın Binatlı Alaattın özer Hursıl Çalko Hurşıt Çalko Muuffer Özısçı Mahmul Varilll M Sual özgün Mehmet Koçoğlu Suleyman Yuıcı Rıza KUtUk ÎSTAJVBUL DEFTERDARUĞEVDAN MUkeiltfiıı veya ftortımlusuılun Bdı*toyadl Bahrı Çetıner 1 Hakkı Buluı ömer Bakır tsmaıl Kut Hasan Mentejoglu Şahın Çevık Mehmet Yıldız M Adıl Zorer llhami Çavuşoglu Corc Akdemır ŞUkrU Inal Kamıl Ulucay lbrahım Şahln lsmet Tezoglu Abdullah Yıldız Canan Şenol Suluuı Akku» Necmlye Çoban Ismail Özcan MVehbt YUley Nafız Goktepe Halıl Coskun AbdUluuım Merıç Erdal Ayntn Fahrı Yılmu Nlyazı ö n u r k Rauf Baıoglu Selım Ekıncı M Akıf BUyükderell HUseyın TopaJ Nagım BüyUkloker Mahmut Akay ve Ort A Örs M Kuatug Ragıp özarslan ve Ort Alı Taıh Selahattın GUr ' Mujdat Çemberlas Clhat Çembenas Osman Lafçı Gulseven Aukul Recep SUrer Necat Soyabatmaz Şerıf Topçu Edıp Yılmu Alı Kılıçozbakıı Sedat Akyol Ahmet Refik Nuran Bayrmkur Şsban Aytulum Şaban Aytulum Şaban Aytulum Mikaıl Deglrmencı Vedat Konel Hasıuı Ay Muuffer Vaunsever HUıeyin Ors Alı Kulug Ardaj Mıgırdıçoglu Mehmeı Uçar Topltan Çetınkaya Ahmet Yarbas Karabet Yesılçımen Ahmet Ugurlu lbrahım Ekmekçi Mehmet Solmaz BUIaen adrtti ödcme emrlaln Taklp No. M Pasa S Mektep Sk No 10/2 982/2729 Tavukçu Pazarı Yeıil Saray Han 62/64 Ç Kapı 982/6808 Çifle Saraylar l( Hanı N o 30 Ç.Oglu 982/2313 Çıfıe Saraylar Is Hanı No. 30 Hocahan 982/2321 Mahkeme Sk No 2 M Pa«a 982/2325 Tacırhane Sk Nuhoglu Han No 60 Mercan 982/1614 Y Dırek S Mektep Sk Arkadas Han N o 402 982/1715 Vezırhan Cad N o 38 ÇTas 982/1725 Tacırhane Sk Hansoyu Han No 18/8 Mercan 982/1806 T Pazarı Muratpaja 1» Hanı No 13/161 Ç Kapı 982/1857 N Osmamye Cad No 82/3 C Oglu 982/1883 Y Dırek Moda Han No 808 912/1972 C Oglu TUrkocagı Cad lrtoy Han No. 13/B 982/1975 Tarakçılar Hasırcıoglu Han 17 M Pasa 982/1999 S Hamam Yusuf Han Kaı 134 982/2016 Yanıktaraylar özbakır 1) Hanı 13 COglu 982/2017 Y Dırek Çeınıcı Sk GUmUj Han No. 503 982/2026 N Oımamye Cad Erdem Iı Hanı Kaı 3 COglu 982/2029 Ş. Efendı Sk SınJer Han No 4 CDglu 982/2047 Semaver Sk Ahmetler Han 304 Mercan 982/2053 Tarakçılaı Cad M Pa»a 982/2066 CenthaneSk 5/3 COglu 982/2067 Uzunçarıı Cad Mercan Is Hanı No 24 982/2092 Tacırhane Sk Hacısoyu Han No 29 Mercan 982/2097 M Pata ö z t a ı Paıajı N o 139 982/2109 Iskender Bogz 25 uyılı Han 202 Ç Kapı 982/1301 Çakmakcılar Sabrı Sefa Han 305 M P a u 982/2329 COglu Selvıh MeKit Sk Kaun l | Hanı N o 12 982/1628 Asırefendl Sk Keskın Han 303 S.Hamarn 982/3106 Hocahan Cad Melek Han No 137 Y Dlrtk 982/1624 Cuhacı Han Alı Kat 19/10 M Pa»a 982/9708 S Mektep Sk Ugur Han 203/1 982/6061 N Osmaniye Cad Şerefefendı Sk 33/2 982/8806 Kurkculer Pazan Sk Şevkıbey Han 10/4 982/9536 Çesnıcı Sk OümUs Han No 309 982/5121 Mercan Tıgcılar Kızlangaıı Han N o 3 982/7681 COglu Ereoy Han 17/C 982/3669 COglu Ersoy Han 17/C • 982/5668 S Mektep Sk Arkada* Han No 212 982/5663 N Oımaruye Cad Atasany Han COglu 982/5662 Mengene Sk Baıkan Han No 130 COglu 982/5675 Tavukpazan KUrkçUler Han Sk Ç Kapı 982/5677 Ç Kapı Cad N o 38 982/5681 Kun Is Hanı No 4/2 COglu 982/5786 Mengene Sk Batkan Is Hanı 1/6 982/3771 COglu Şerefefendı Sk No 50/4 982/5751 COglu Şereferendı Sk No 50/4 982/5752 N Osmamye Cad Gayret Han Kat 3 982/5758 Çakmakçüar Yokusu Çakmakcılar Sk 48 Mercan 982/8191 Çakmakcılar Yokusu Çakmakcılar Sk 48 Mercan 982/8190 Çakmakcılar Yokusu Çakmakçılaı Sk 48 Mercan 982/8192 M P a u Çuhıcıhan Alı Kat N o S 982/6914 KÇartı H Aga Caml Sk. No. 1/3 982/6820 Kıhçtar Cad Irden Han 19 M P a u 982/1607 Ç Kapı Cad Aydıııer Ishanı No 24 982/7923 Tarakçılar Cad Ekbenyc Han No 31/30 982/2827 Y Dırek Suluuıtepe Ycnı DUnya Sk No 22/6 982/2725 M P a u Çuhacı Han alı Kat 3/A 982/6019 Medrese Dıkmen Han No 17 Ç Kapı 982/6038 Tıgcılar Camı Sk Rusıupaıa Han Mercan 982/6024 Tarakçılar Cad 18 M P a u 982/6021 tskender Bogz Kemalbay Han N o 31 982/3161 Vezırhan Cad Canıu Han No 12 982/3185 Bahçelı Evler Kat 4 Bagcılar Cad GoktU Sk 982/168 Şerefefendı Sk Sonhavadu 1| Hanı No 101 982/4800 Vezırhan No 12 Halıl Gürsu 982/65 Mahır özdıyu ÇTaı Alıbaba TOrbe Sk. No. 3, 7 982/6882 Abdulkadır Alpay COglu Istanbul Ishanı No 19 982/4830 Ragıp özarslan KUrkculer Pazarı Sk Murtezaoglu Han 20/3 982/4838 Celalettın özaydın Babıali Cad Kaı no 33 982/4843 tsmet Aydın Celal Ferdı Gokçay Sk Cad No 4 982/4845 Uner TUrgty 982/4849 N Oımanıye Cad Yeni Han Pasajı No 9 Emın Kanyagız N Osmaniye Cad Yeni Paıajı N o 9 982/4850 Mehmet tnan Tarakçı Cafer Aga Sk Moda Han 508 982/4846 BUlent üirgın Kıhçlar Sk No 37 982/1679 Rafuel Aner Rıza P a u Yok Şark Han N o 45 982/5968 Mustafa Aydogan Yıldızhan No 16 982/5957 Necan Metın TUrbedar Sk Onur Ij Hanı N o 13/8 982/2916 Celal Metın Alıbaba TUrbe Sk N o 13/8 982/2917 Mumuz GUnes Iskender Bogz Balkan Han N o 10 982/2936 MUrsel Kecelı N Osmaniye Cad TUrbedar Sk. Aydınlar Han 982/4793 tsmet Mualı Adem Yavuz Sk N o II 982/4825 Kenan Bılgıuy N Osmaniye Cad No 72 982/4828 Mehmet Dınç Mercan Fuaı Paja Beledıye barakalan N o 147 982/8467 Azmı Akan Koll Şıı Çakmakcılar Yokusu No 36 982/8403 Ramazan Kılıç Y Dırek Nccıp Efendı Mah Korkmaz Han No 4 982/8059 Burhaneıtın Koçlu Ortakoy Tk| Merdıven Cad Sarıbal Arkaıl Sk 19 982/1772 Vedat KUcUk Cenneı Mah HUrnyet Cad N o 22/4 982/2930 Bedroı Tarusman M.Pasa Kaııkcı Han Üıt Kaı N o 7 982/8412 Bedros Tanısman M P a u Kaııkçı Han Üsı Kaı N o 7 982/8413 Burhan Kara M.Pasa Cad N o 1 982/4705 Mustafa özyardımcı K Çarsı Aynacılar Cad No 4 982/8029 Kenan TUrkcan KapaJıçarjı Aynacılar No 6 982/129 Alı Aydın Mercan Yokuıu 43/5 Hayırlı Han 982/4833 ŞUkrU Oguz Çakmakcılar Yoku»u Hayırlı Han N o 15 982/1777 Aydemır Döker Tomruk çıkısı Santral Han No 56/10 982/6866 HUscvin Özcn TKale Yeni Çarsı N o 17/9 982/6884 Kemalcttın Tezgıler Tomruk Sk Tacım Han No 5 982/2888 Sava Moskaoglu Tıgcılar SullanodaJarı Kat 1 No 6 982/1763 TUran Basak Çuhacı Han 23 24 982/6907 Mercan Vergı Daıreıı mükelleflerınt aıı olup adlarına 6183 uyılı Amme Alacaklarının Tahıılı UıulU hakkındakı kanun hukumlenne gort dttzenlenen odeme emırlen bilmen adreslennde bulunamamalan dolayısıyla teblıg edılememıs olup 213 uyılı Vergı Usul Kanununun 103106 maddelenne ıstmaden ılgılılerın ılan larıhınden başlayarak bir ay ıçınde vergı daıreune bızzıl veya bllveklle müracaaı etmelen veyahuı uuhhutlu mektup veya telgrafla açık adreslerını bıldırmelerı halinde kendilerıne süre ile kayıtlı teblıg yapılacajı bir ayın hııanıında müracaaıu bulıınnı.ıyanl.ır ve adreslennı bıldırmeyenler hakkında ıs bu Ilanın nrsri uuihinden ıtıbaren bir ay sonunda teblıg yapılmıs sayılacagı ılan olunur Basın 32541 82 85 808182 8485 8485 82 808182 80 8084 8485 84 618284 8081 82 83 8081828485 85 80 808182 8082 8081 82 8182 8485 82 82 85 83 84 85 8284 838485 82 8485 83 8081 85/85 85 80 82 8082 83 85 81/84 80/84 8081 80 83/84 81/82 80 85 8485 80 82 85 8082 8 3 8 4 80 82 85 8485 80 85 8082 81 8485 85 83 80828385 8082 8185 808182 83 848< 8084858082 Mımafa özben 80 83 8485 8081 82 8384 8084 82 80 8485 8485 85 85 Fıkn özfan Nurşenctlın Serdaı Kocasınan Emlak Vtrgı Daıresı mUkdlcflcnnUcn ülup, yukanda adları ve suyadları ya/ılı jahıslar ddına lan/ım olıınan odemc emırlerı bılıntn adrcslc nnde bulunamamalan dolayısıyla teblıt yapılamamı;ıır 21) sayılı VLTnun 103 ve 106'nu maddelerı ueresıntc ılıtılllcrın ılan urıhındcn baslavarak 1 av ıçınde vergı daıresınc bızzat veya bılvekale münıuıaıta bulunmaları veyahuı laahhUılu mekıup ve%d ıtlgrafla a^ık adreslerını bıldırmelerı halinde kendık nne sllre Ue kayıtlı teblığ yapılacagı 1 ayın hıtamında muracaaıu bulunmayan veya açık adrcslennı bıldırmeyenler hakkında ıs bu ılanın nesrı urıhındnı ıtıbaren 1 ayın sonunda teblıg yapılmı; sayılatagı ılan olunur Basın 32538
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog