Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM 28 OCAK 1986 TELEVtZYON 10.00 Açılış ve Program 10.01 Hanımlar Sizin İçin Programda, sırasıyla şu konular yer alıyor. Aerobık, Yemek Sohbetleri, TOrk Halk MOzıği, Çızgi Film, TOrk Sanat Mtlziği, Ev Ekonomai, Türk Haflf Mttziği. Beyaz Gömieklıler, Naa Serezlı tk Tolga Aşkmer'uı sohbeti, Dt} Kaynakh MOzik ve Div Film. Ölümünün 5. yılında Özdemir Asaf TRTTMN IÇINDEN MAHMUT T. ONGOREN Ozetle Kendi (uhıuı giden, şiir adına kalan Yalnız şiir yazan bir şair olmak isîemedi. Şair gibi yaşayan, yaşamına şiirle bir anlam kazandıran biri olarak var kıldı ^ kendisini. Yazdıkları kadar yaşadıkları da bir şiirsellik taşıyordu. Yrd. Daç. Dr. Cmder REFİK DURBAŞ "Doğumum 11 Haziran 1339, Ankara. DanışU> üyesi Mehmet Asaf'ın (ölümu 1930) ogluyum. tkiz kız kardeşim Özgönul, benden 31 saat sonra, 12 Haziran 1339, saat 15.30da doğdu. Babamın öldüğii yıl İstanbul'a geldik." Bu, Özdemir Asaf'ın kendi kaleminden yasamöyküsunün başlangıç cümleleri. "Ben ölmeye gidiyonım / Herkes ne kadar yoksa / O kadar / Kaldıra / Herkes ne kadar varsa / O kadar." Bu da son şiirlerinden biri Özdemir Asaf'ın. Baska nasıl yazılabilirdi özdemir Asaf'ın yaşamı ve şiiri? Zaman kavTamının en küçük diümiyle doğumunun bilincinde. Herkes ne kadar varsa o kadar kalan, herkes ne kadar yoksa o kadar ölüme giden (gerçekten de yazdığı gibi mi gitti?) bir duyarlılığın sözcüklere dökülen şiirinin farkında. BtR SÖZCÜĞE BtN ANLAM Şiirin adı bile anlamlı: "Kamp", yani yaşadığımız dünya. Bu şiirin bir başka özelligi, Özdemir Asaf'ın poetıkasının belirgin izlerini taşıması: Şiirde yoğunluğu araması, bir sözcüğe bin anlam yükleme çabası, zamana karşı zamansızlığı savunması. Ne diyordu "Çiçekleri Yemeyin"in önsözünde: "Her insanın bir öykiisii vardır / ama her insanın bir şiiri yoktur." 40 yıla sığan bir zaman diliminde yazdığı 8 kitabında her ne kadar "her insanın bir şiiri yoktur" dese de, tek insanın şiirini yazmaya çalıştı. Yalnız şiir yazan bir şair olmak istemedi; şair gibi yaşayan, daha doğrusu yaşamına şiirle bir anlam kazandıran biri olarak var kıldı kendisini. Ölüme zamansızlığın ötesinde yaklaşımında bu kendini var kılmasının izleri görülmuyor mu? Yazdıklan kadar yaşadıkları da bir şiirsellik taşıyordu. Anılarını birlikte yaşayanlar yazarlar mı bir gün 1 . Onun şiirini anlamak için kendi şiiri dışında kaynaklara başvurmak anlamsız. Buna gerek de yok. Doğan Hıztan'ın deyişiyle: "Şiiri salt şiir olarak almıyordu Özdemir Asaf. Şiirin, bir duşün "Boş Vagon" Anayasa daha değiştirilmeden delirnJi. Halkoyuna sunulduğunda "evet" demiş olanlar şimdi "Biz öyle dememiştik" diyerek delikleri bir bir açıyor. Bunun arkası da gelir. Ama bu gibi olaylar TFTT'de haber yapılmaz. Tüm resmi dış geziler ancak Doğu ülkelerine... Niçin? Batıda hiç dostumuz yok mu? Oysa biz Batılılığımızla övünürüz. TRT ise Sayın Cumhurbaşkanının dış ziyaretlerını sankı salt turistik geziymiş gibi venyor, özellikle tetevizyonda. Son aylarda televizyonda çokça görünen kimi muhabirler ise sanki o sırada sokaktan geçerken zorla TFTT kamerasının karşışına çıkarılmış kimseler gibi Turkçe konuşuyorlar. Daha iyi konuşamazlar mı? Resmi geziler Doğu ülkelerine yapılırken, Batı ülkelerindeki yazılı basında çıkan övgüler TRT'den hemen duyurulur. Ama nedense Mahmut Dikerdem, Ali Taygun, Hüseyin Baş, Ali Sirmen, Orhan Taylan, Metin özek gibi sanatçıların, yazarların ve bilim adamlannın Batı ülkelerinde kazandıkları onur ve ovgüye sıra gelince, TRT suspus olur. Kimi çevreler, Avrupa'nın ünlü uluslararası kurumlarına ekonomik bakımdan kısa bir süre sonra girecegimizi sabırsızlıkla bildiriyorlar. Unuttukları ise, Batı dünyasına katılabilmek için insan haklanna da saygılı olmamız gerektiği... Ama TRT'yi iyi "kullananlar" sürekli olarak televizyonda görünüp Batı şirketlehnin ülkemızde yatınm yapabilmek için sıraya girdiklerıni açıklıyorlar. Türkiye'ye Batının gösterdiği "it)bar"ın derecesi bu şirketlehe ölçülüyor. Ülkemizin onuru tum bu gibi ilişkilerde mi aranmalıdır? Yakında TBMM'de mahkemelerin idam kararlan görüşülecek. Bakalım, o zaman Batıdan ne gibi tepkiler gelecek? Ve bu tepkiler karşısında TRT ne yapacak? Ne yapacak, "susturucu"sunu takıp sesini çıkarmayacak... Ama TRT'deki kimi birim başkanlarının önerisiyle, "ystytna en doğru, güzel ve düzgün Turkçenin yansıtılması" amacına uygun olarak 2000 sözcük daha yasaklanacaktır. Sonra "Basın eteştirdiği için yenisini yapmadık" gerekçesiyle "Vatandaş Soruyor" adlı toplu tartışma TV izlencesi yayindan kaldırılır Arkasından pariamentodaki siyasal partilere karşılık, parlamento dışında giderek önem kazanan siyasal partıler televizyondaki sözde tartışma izlencelerıne çıkanlmaz. Bir de, Süleyman Demirel'in görüntü ve sesinin yer aldığı bir reklam kampanyası, TRT'nin reklam ilkelerine aykın okjuğu gerekçesiyle yasaklanır. Dahası mı? Var. Hem de hepsinden önemli: Televizyonda Rıfat llgaz'ın "Hababam Sınıfı" oynuyor, ama yapıtın yazarının adı verilmiyor. Gerçi film, özgün yaprta buyük haksızlık eden bir havada hazırlanmış. Ama yazann adı verilmeden olur mu? TRT'de olur. TV yönetiminden, "Biz bu fih mi Arzu Filniden almışız. Oduğu gibi de yHytm/arr»sız..." demişler Yani Rıfat llgaz'ın adını filme yapımcı strket koymamış demek istiyorlar. Hiç olur mu? Basın eleştirmiş, tartışma izlencesini kaldırmışlar... O zaman belki tüm televizyonu kaldırmak gerekebilir. Sonra efendim, yazann adının verilmemesinden TRT değil de, filmin yapımcısı sorumlu oluyor. Peki, sizin o kuş uçurtmayan denetimciteriniz bu filmi yayından önce izleyip ne eksik diye bakmıyortar mı? Mayır, onlar ne fazla diye araştınrlar... Bugüne dek kaç filmi budayıp kuşa çevirdiler. Hatta kimi filmlerin finalini bile kesip biçip Türk toplumuna uygun duruma getirdiler. Ama Rıfat llgaz'ın adının eksik olduğunu sezmediler, sezemezler. Bu bir kültür ve sanat sorunudur. Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz, "Boş vagon görevi sürdürüyor" demiş, TRT için. Dolu olsa neye yarar? "Boş vagon" olan salt TRT mi? *'9. Hariciye Koğuşu" başkyor Peyami Safa'nın ünlü romanından TVye uyarlanan yeni diti "9. Hariciye Koğuşu" 9 şubatta bltecek olan "Acımak' dizisinin yerini alıyor. Dört bölümlük diayiSatihDiriklikyönettL Senaryosunu Mehmet Tasdikenin yazdığı, muziğini Mehmet Turgutun yaptığı dizide başlıca rolieri, Oğuz Tunç, Nergis Kumbasar, Yusuf Sezgin, Pembe Mutlu, Agâh Hün, Neriman KOksal, Muhterem Nur ve Yıldınm Gencer paylaşıyor. Çeldmi 10 haftada tamamlanan dizi 78 müyon Braya mal oldu. (a.a.) 12.00 Kapanış 17.30 Açılış ve Program 17J5 Açık Oğretim 18.30 Haberler 18.45 Jane Eyre 4 Prof. Dr. Mehmet Ali Aktuğlu "Muhasebe Uygulamalan". Oziazanç "Iktisadi Analiz" ve Prof. Dr. Necat TOzün "Ticartt Hukuku" derslerim venyortar. Jane Eyre, Adele'in eğitimmı ustlenir ve btiyük bir bafan gösterir. Bfy Rochesıer Jane Eyre'den hoşnut kalmıştır. Sert ve emir vermekten hoştanan biri olan Bay Rochtsttr tlk günlerde Jane Eyre'yt karşı da sert davramr. Ancak onun zekı ve yevenekli otduğunu gorünce haymnlık duymaya bufiar. 19.18 Tarihte Bu Ay Programda, yüdönümü, yıldönümU. Mebusan'ın ÇmakJule'nin düşman işgalinden kurtutufu, I. tnonü Savaşt'ıuH 65. Misakı Milli, Dil ve Tarih Cografya Fakültesi'nin açılışının 50, Rıdamye Savaşı, Yavuz Sultan Selim'in Maır'ı felhi ve Medisi Misakı Milli'de kabul edılmesı konulan ifleniyor. 19.43 Uykudan Önce Derya AUa "Ninecikle Tbnnu" adlı masalı anlatmaya devam eder. NiMCigin tonınu yafmuriu bir gOnde sularde sürukienmekte olan solucanı kurtanr. Ona çok iyi bakar, fakat bir gün yohınu bulan solucan koçar. Meğer soluctınak yılankr padifahmm en küçük oğluymuf. Padifah oğlunu kurtardığı ıçin nineciğm torununa sUıirii bir so/ra vermiftir Programda, aynca bir çizgı film yer alıyor ŞAÎR GÎBt YAŞAYAN özdemir Asaf, yalnız şiir yazan bir şair olmak istemedi; şair gibi yaşayan, daha doğrusu yaşamına şiirle anlam kazandıran biri olarak var kıldı kendisini. ceyi, bir bildiriyi, belli bir dünya gö'riişünü yansıtmasını amaçlardı. Her şiirin ardında bir yaşam felsefesinin olraasını dilerdi. Şiire diişünceyi yüktemek, onla bir düşünceyi veımek, bazı şiirlerinin ana ilkesiydi." KISA VE ÖZGÜN SÖYLEYİŞ Her şeyiyle şiire adanmış bir ömür. Dogmalara karşı, kendine karşı, şiirde "ikinci ben"in sorunlannı irdeleyen, yaşama filozofça bir bakış, çelişmeli mantık oyunlanna dayalı kısa ve özgun bir söyleyiş. Paylaşılmayan yalnızlıkların, bir kapı önünde "giirtu yaşamış almış" ölümlerin şairi. Doğrunun korkusu yanlışlan yazan. Susmanın korkusu konuşmayı yazan. Adının üstüne koymadığı anılan yazan. Öleli beş yıl olmuş Özdemir Asaf. "Islık" adlı şiirinin son iki dizesi şöyle: "Kendi adına giden / Senin adına kalandır" Artık o da kendi adına gidenlerin safında beş yıldır. Ama 58 yıllık bir zaman dilimine sığdırdığı "Dünya Kaçtı Gözttme", "Sen, Sen, Sen", "Bir Kapı Önünde", "Yuvariağın Köşeleri", "Yumuşaklıkiar Degil", "Nasılsın", "Çiçekleri Yemeyin", "Yalnızlık Paylaşılmaz") kucaklayan dizeleriyle "şiir adına kalanlar" burcundaki yerini hâlâ koruyor. Elbette bir de ölümünden sonra yayımlanan "Benden Sonra Mutluluk" adlı şiirler toplamını yedeğinde taşıyarak. Asun Öztürk'ttn şiirleri Ahnanca'da Şair Asım öztürk'ün "Kömür Yarası" adlı kitabmda yer alan şiirleri, Federal Almanya'nm Saarbrücken kentinde çıkan "Die Brucke" (Köprü) dergisinin Arahk mS/Ocak 1986 tarihli sayısında yayımlandu Dergi, "Kömür Yarası"ndaki şiirleri arka arkaya dört sayıda verecek, şiirler daha sonra Türkçe ve Atmanca olarak kitap hatine getirHecek. 20.00 Haberier 20J0 Hava Durumu 20.45 Yanşma tstanbul Son Daha Onceki Oç ayn flnal yanşmastnm birincilen, bu frnal pngramında karphftyorlar. Yine her üç ayn flnaliste dt onar puan değennde onbeşer soru sorvluyor. 2135 Dikkat 21.50 TV'de Sinema: Elveda Sevgilim (Ayrmtılı bilgi yandaki sStunlarda) 23.40 Artistik Patinaj Şampiyonası 00.55 Haberier 00.01 Kapanış RADYO T R T I OS.00 Açıbş, program vc lcua haberler. 05.05 Ezgi kervanı. 0 5 J t Şarkılar ve oyun havslan. 06.01 Köyc haberler. 06.10 Günaydın 07J0 Haberler. »7.40 Günün icmden. 09.40 Arkası yann. 10.00 Kısa haberler. 10.05 Reklamlar 11.00 Kısa haberler. U J 0 5 Türkuler. 1105 Çeşiüi soloUı. 1145 Şarkılar. 12.00 Kısa haberler 12.05 Reklamlar. 12.10 ÖJle üzeri 12J5 Reklamlar ve radyo programlan 13.00 Haberler 13.15 Mttrik. 1330 BOlgesel yayın ve reklamlar 14.45 Hukuk köşesi. 15.00 Kısa haberler. 15.05 Oğleden sonra. 16.00 Kısa haberler. 16.05 TOrkaler ve oyun havaları. 16J0 Çeşitlı mflrik. 17.00 Kısa haberler 17.05 Köyümüz köylümüz. 17.25 Bölgesel yayın ve reklamlar M.M Çocuk bahçesi. 1S.15 Haflanın çocuk jarkıa. 18J0 HOzıam faslı. 18.50 Hafif mltrik ve reklamlar. 19.00 Haberler ve olaylann içınden 20.00Şarkılar 20.20 Türküler geçidi. 20.40 Tttrkçe sözlü hafıf mazik. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Konulann içınden. 21J5 Tılrk Halk Mtlzigi dinleyici isuklen. 22.00 Caz mUzıJı. 22J0 Solistlerden seçme1er 23.00 Haberler. 23.15 Gecenın içinden. 00.55 Günün haberlerınden Ozetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.0505.00 Gece yayını. T R T I I 07.00 Açıhs ve program. 07.02 Solistlerden seçmeler. 07 J0 Haberler. 07.40 TOrkOler ve oyun havalan. 0M0 tkı solistcen şarkılar. 0 U 0 Sabah Konseri. U>M Türküler. 09.15 Çocuk bahçesi. « J O Çeşitlı müzik. 10.00 Şarkılar. 10.20 Sa2 bızden soz bizden. 10.40KQItOr kaynaklanmız. 11.00 KUçfik koro. 11J0 TDrkaler. 11.45 Misakı Milb'nin kabulO Ozel program. 12.00 Beraber ve solo şarkılar. 12J0 Yurttan sesler kadınlar toplulugu. U.OOHaberler. 13.15 Hafif müzık 13 J 0 Beraber ve solo şarkılar. 14.00 TürkUler geçidi 1450 Yabancı dil dersı. 15J0 Erkekler toplulugu 16.00 Çesitli müzik. 16J0 Aıkası >urın. 16.40 Halk müzigunizde deyi;ler. 17.00 Barok müzik. 17J0 Segâh faslı. 18JM Yurttan sesler. 1SJ0 Dın ve ahlak. 19Ü0 Haberler ve olaylann içınden. 20.00 Torküler geçidi. 20J0 Yabancı dil dersi. 21J0 Çeşitlı mOzik. 22.00 Solistlerden birer sarkı. 22J0 Bir roman / bir yazardan hıkâyeler 22.45 TürkUler. 23.00 Haberler. 23.15 Soüajer geçidi. 23.40 Hafıf mOzik. 23.55 Dön raevsimden. 00J5 Program ve kapanış. T R T I I I 0 7 M Acıus ve program. V1M Hafif müzık. 07 JO Sabah konseri. 08.00 Sabah için mOzik. 0940 Haberler 09.12 MOziUi dakıkaUr. 10.00 Plaklar arasmda. 11.00 ögkye dogru. 12J0 Haberler 12.12 Günün konseri. 13.00 Soüstler geçidi. U J 0 TOrk halk müziği toplu programı. 14.00 Konscr saati 15.00 Türkçe sözlü hafif müzık. 15.25 Caz sanaıı. 1555 Hafurun çocuk şarkısı. 16.00 Solistler geçidi. 16J0 Türküler geçidi. 17J0 Haberler. 17.12 Sizier için. U.00 Iki solist ıki albüm . 18.45 TRT Ankara Radyosu Çoksesü Korosu. 19.00 Haberler. 19.12 Muzık ve yorumcular 20.00 Müzık demetı. 21JM Senfonik muzik. 2X00 Haberler. 22.12 Gecenir getirdikleri. 23.00 Salı konseri. 24J» Gece ve muzik. 01.00 Program vc kapanış. Mehmet Yaşın tskandinav radyolarında "Sevgilim ölü Asker" adlı kitabıyla 1985 Akademi Şiir Bbirtdlik ödülü / A. Kadir ödülVnü kazanan Kıbns kökenli genç sair Mehmet Yaşın, Norveç, Isveç ve Abnan (WIR) radyolarında tanıtıldL Şiirleri daha önce Yunanca, lngih'zce, Sırpça, Franstzca, Bulgarca, Macarca ve Letoncaya çevrilen şairle ilgili olarak Akademi Kltabevi Edebiyat ödülleri nedeniyU hazırlanan program,söz konusu radyolarm bağü bulunduğu Avrupa haber ajanslan ve ANKA işbirüğiyle gerçekleşti. TV'de Sinema Bir Neil Simon uyarlaması Elveda Sevgilim (The Goodby Girl) / Yönetmen: Herbert Ross / Oyuncular: Richard Dreyfuss, Marsha Mason, Quinn Cumm'mgs, Paul Benedkt, Barbara Rhodes / 1977 yapımı / 110 dakika. Kiiltür Servisi Talihini denemek üzere New York'a gelen genç bir tiyatro oyuncusu, bir arkadaşından dcvraldığı evde onun eski sevgilisi ve k adının 10 yaşındaki kızı ile karşılaşır. Biri tiyatro, öteki bale alanında bir şeyler yapmaya çalışan ve karakterleri birbirine tümüyle zıt gö züken iki genç insan, sonunda beklendigi gibi iyice dost olurlar. Hatta daha da öteye giderler. TV'de son yülarda oyunlanndan yapdan birkaç uyarlamayı izlediğimiz ABD'li yazar Neil Simon'ın bir başka çalışması daha. Amerikan orta sınıfuıdan kişilerin sorunlarını, büyük kentte kadınerkek ilişkilerini esprili bir dille sahneye taşıyan tipik Simon atmosferini bu filmde de bulmak mümkün. 1927 doğumlu yönetmen Herbert Ross'un genelde güldürü ya da duygusal film türünde yapıtları var. "Elveda Ögretmenim", "Komik Kadın", "Gün Işığı Çocuklan" bunlardan dikkati çeken Uçü. Filmin baş kadın oyuncusu Marsha Mason, gerçek yaşamda Neil Simon 'ın karısı olan ve sinemada çok az gözüken bir Broadvvay oyuncusu. Richard Dreyfuss 'u ise son dönemde TV'de "Karar Kimin" ve "Jaws" fümlerinde izledik. "Hveda Sevgilim "in Dreyfuss için özel bir önemi var. Çünkü sanatçı filmdeki Elliot rolüyle Oscar ödülü aldı. "Elveda Sevgilim" aynca en iyi film, en iyi senaryo, kadın oyuncu (Mason) ve yardımcı erkek oyuncu (Cammings) ödullerine de aday oldu. ABO salon güldürüsü türünün çok görülmüş, iddiasız, ama sıcak ve görülebilir bir örneği. 3. Ankara Müzik Festivati 231 mayısta yupüacak ANKARA, (a.a.) Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından iki yıldır düzenlenmekte olan "Ankara Müzik Festivali"nin üçüncüsü için çahşmalar sürdürülüyor. 231 Mayıs 1986 tarihlerinde yapılacak festivalde sunulacak operalar ve bale yapıtları yaklaşık olarak behrlendi. 3. Ankara Muzik Festivali, 2 mayıs cuma günü Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği, Italyan besteci Giuseppe Verdi'nm beş perdelik "Mukeü Mustafa Kocabaşı'ya bronz madalya '% BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ C6mk de denilen ve uzunlamasına açılan bir çeşit şiir derkmedeften. 2/Koca... Başhk. 3/ Gözleyici. 4/ KQçük mağara... ördek. 5/ Gözleri gönneyen... Orta Asya'da, yeryüzUnUn en yüksek yaylalanndan biri. 6/ Sodyumun simgesi... Bir gözıcngi... Hüe, dolap. 7/ Sina Yanmadası'nda birçöl... ROtbeyadâ bdemce küçuk olan asker. 8/ Eskimolann kendilerine verdikieri ad... Basıylakanatve kuyruk uçlan bir renkte olan güvercin. 9/ ölü görmekten duyulan aşm korku. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ Eğlencelerde savnüarak kullanüan renkli kâgıttan yapünuş ince ve uzun şerit. 2/ Seciye... ABD'de bir eyalet. 3/ Genişlik, bolluk... Filipinler'de Japon işgaline karşı kurulmuş gizli köylü ordusu. 4/ Kalori... tridyumun simgesi. 5/ Geri çevirme... Yayla. 6/ Bir akademik unvanın kısa yazılışı... Kimi Arap Ulkelerinde faaliyet gösteren sol eğüimli parti. 7/ Belirsizlik, kapalılık... Tahıl Orüıüerinin alımıyla ilgüi kuruiuşumuzun kısa yazılışı. 8/ Lütesyumun simgesi... Slayt... Su. 9/ Çalışma ortaklığı. Richard Dreyfuss Işık Yenersu, Sarah Bernhardt'la yönetmen Ünlü oyuncu, tiyatro tarihinin unutulmaz kadın sanatçısımn yaşamını konu alan John Murrell'in "Sarah Amlar"yla yönetmenliğe ilk adımı attı. Oyunda başrolleri, Gülgun Kutlu ve Erdoğan Göze paylaşıyorlar. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Fransa'nın yaşarken efsaneleşen tiyatro oyuncusu Sarah Bernhardt'ın yaşamı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Amerikalı yazaT John Murrell'in "SarahAnılar"adlı oyununda Sarah Brnhardt ve sekreteri Pitou ile yaşammın anımsadığı bölümlerini sahnede oynayacak. Işık Yenersu'nun yönettiği ve promiyeri bugün yapılacak olan oyunda Sarah'ı Gülgun Kutlu, sekreteri Pitou'yu ise Erdogan Göze canlandınyor. • • ' Danimarka'da düzenlenen The Balo" operasıyla açılacak. Ope Golden 1985 2. Uluslararası Forayı ttalyan yönetmen Carlo Ma toğraf Sergisfnde, Grup9 üyesi estrini sahneye koyacak, orkest Türk fotoğraf sanatçısı Mustafa rayı Bnıno Aprea yönetecek, ko Kocabaşı, "Öz Portre" adlı yaro şefliğini ise Romen Bujor Ho pıtıyla siyahbeyaz baskı dalınink üstlenecek. da bronz madalya aldu Aynca Festivalde daha sonra, "Anna Mustafa Kocabaşı'nın bir tlyas Karenina" balesi, Donizetti'nin Göçmen'in ikiyapıtt sergttenme"Lucia di Lammennoor", Ros ye aündı. Yansmanm bu daana, sini'nin "Sevil Berberi" ve Mo 41 ülkeden 6S0 sanatçı 2359 yazart'ın "Figaro'nun Dügünü" pıtla katıldL Renkli baskı dabnoperaları sunulacak. tzmir Dev da ise, İFSAK üyesi Izzet Kerilet Opera ve Balesi'yle Arnavut bar'm bir yapıtt sergiye aluuh. luk Bale Toplulugu da festivalde birer yapıt sunacaklar. Mımar Sinan Universitesi Konservatuvar Orkestrası ile Ankara ve tstanbul Devlet Senfoni Orkestralan'nın da festivalde birer konserleri yer Fenerbahçe Spor Kulübü Sanatalacak. Kohı 'nun 5. karma sergisi BahaABD'li bayan şef Maria 1ü riye Akbank Sanat Galerisi'nde nicka, festivaldeki konserlerden bugün açütyor. 14 şubata kadar birini yönetirken, "Lucia" ope sürecek olan sergide yapalan yer rasında Koreli bir soprano, "Fl alan sanatçüar şunlar: Nükhet caro'nun Düğünü"nde ise bir Aksoy, Fahire Alimgil, Güray Italyan yönetmen görev alacak. Akkan, Ayten Aylan, Saadet Festivale Arnavutluk, Italya, Alpan, Lamia Çetiner, imreDaABD, Yugoslavya, Macaristan, Iibar, Ayşe Erik, Sevim Temren, Çekoslovakya ve Ispanya'nın kaTurhan Erdem, Türkân Eriiretılması bekleniyor. ten, Yalçm Erkut, Gülen Oktamış, Janin Otçuoğlu, Aynur ödemiş, Necati Özensel, Fadıla Şeker, Bedia Tezonar ve Nuray Uyamk. Fenerbahçe Sanat Kolu Sergisi Leyla Paıııir müzik konıılu üç konferans veriyor Tarkfrvsky oğluna kavuştu 1983ten bu yana Batıda yaşayan Sovyet film yönetmeni Andrei Tarkovsky, uzun çabalar sonucunda 15 yasmdaki oğlunu da Sovyetler Birtiği'nden yanma getirtmeyi başardı. Tarkovsky'ntn oğüt Andrei ve kaynanası Anna EgorkinaJtoisTn CharUs de Gauüe Havaalanı'nda Tarkovskynin karm Larissa Pavlovna ve Rus asılh Fransu oyuncu Marina Vlady tarafından karşuandL "Andre Rublev" adhfümiyle ünlenen Tarkovsky, 1983 te ttalyada "Nostalgia"adh fUmini çekmek üzere ülkesinden aynlrtuştı. Yönetmen halen ltalya'nm Floransa kentinde yaşıyor. HAVA DURUMU UUM biMM. İZMİM UMA MnkUR aOMH TMIZM IMU thMMOI BfejK I U M MHİ MU D n YaOmurlı. YaOmurlu Vajmurtu BuluUu YaOmurlu S,,. Bulutlu YaOmurlu Sısiı YaumurHi YaOmurlu YaOmurlu YaCmurtu YaOmurlu r r 14» S° AHSTERDAU : Bulutlu ATİUA BA&0A7 BBJBRAD BERÜN SONM 8ftÜKS£L C£NEVR£ CtoOE FMHKfUHT GiftNE KAHtRE KĞLN tONOHA MAON/D MOSKOM MÛNİH H£W r t W X OSLO PARİS RİYAD ROMA SOFYA $4M TEL AVİV TOinrü TRABLUSGJU1P: ZÜRİH : YaOmurlu : A«ık : S.sh : Kar yaOışlı : Kar yaO«lı : Kjf yaOıslı : &SİI : A«ık : YaOmurlu : Yaomunu : «cık : Kar yajısh : YaOmurlu : Bulutlu ; Kar yaOışlı : YaOmurib : YaOmurtu : Kar yaOıslı : Sıslı : Açık : Yjjmurtu : Yaflmurlu : Açık : Açık : YaOmurlu YaOmurlu : Sıslı 3° 12° 15° 0° 2° 1° 0° 1° 16° r> 14° 17° T° 4° 2° 0° 0° 8° 4° 1° 12° 8° 3° 14° 16° 9° 12° 3° r r r r ir YÖNETMEN VE OYUNCULAR Işık Yenersu (solda), Gülgun Kutlu ve I Erdoğan Göze'nin oynadığı "Sarah Anüar" için, "YönetmenMten çok I oyunculuk yaptım. Kendi oyunculuk birikim'ımden yararlandm" diyor. yor. Anılannı yazan sekreteri Pitou ile yaşk iki çocuk gibi acıklı bir güldüriiyü sahneliyoriar" çok dinamik bir kadın. Bazen yutıa,bazan çocuksu, zaman zaman olmadık sevgi gösterilerinde bulunan, katlanılması çok zor bir insan. Ama yine de sıradan değil. Onu Sarah yapan, başkalanndan farklı kılan özellikler var. Sürekli ölüm tutkusuyla yaşıyor, kendisini güneşle özleştiriyor. Bazan güneşle konuşurken, 'ölecek, kendisi de biliyor. Sönecek, bir milyar yıl sonra ama sönecek. Onun için de acısıru bizden çıkartmaya kalkışıyor pis hmzır. Aşağıhk bir ihtiyardan başka bir şey olmadığını biliyor. ölümsüzlüğe erişeme diğini bildiği için kızgın' diyor ve adeta bu sözleriyle kendisini anlatıyor." Yönetmen olarak ilk deneminizde böyle bir insanı sahnede canlandınnak nasıldı? IŞDC YENERSU Her oyun oyuncu olarak bana çok zor gelir, son ana kadar başramayacağımı düşünürdüm. Bu nedenle ilk kez yöneteceğim bu oyun yönetmen olarak omuzuma çok şey yüklemişti. Ama tekst çok yardım edici ve çok iyiydi. Aynca oyunlarla ve tüm ekiple aynı dili konuştuk. Onlar da bu yeni Sarah'ı benimsedi. Herkes herşeyini ortaya koydu ve daha ilk provada ortaya bir şeyler çıkmıştı. Bu nedenle ilk kez, oyun sahneye çıkmadan önce düzeyli bir şeyler çıkacağtnı söyleyebilirim. Oyunda yönetmenlik ile oyunculuk arasındaki farkı yakalayabildiniz mi? IŞIK YENERSU Bu oyunda yönetmenlik ile oyunculuk arasındaki farkı anlayamadım. Yönetmenlikten çok oyunculuk yaptım. Daha çok kendi oyunculuk birikimimden yararlandım. Zaten oyun bunu gerektiriyor. Çünkü yorumdan çok detay gelişiyor. Yazar John Murrell'in Sarah Bernhardt'ın kendi yazdığı anılarından ve öz yaşammdan yararlanarak yazdığı ve Işık Yenersu'nun Sarah'ı çok yalın ve anlaşüu bir biçimde anlatmaya çahştığı oyunda yönetmen yardıincılığmı Oğnz Tunç yaptı. w xr •r • Ucretim altınla ödensin ir r r r r !• J* 1» w r \r ir r r fn«<*on>tofl Q W M I Müdurtuju nö9n Iınan ö/lgvy» göra, bütun b6fg«fer p«rc««ı 90* bulutlu, ttenmn, BKı Kmnc»ntz. EB*, BMtı AktHnlz, tç AntOohı'nun bstıtı ftğışlı B«C*C«*. Vktfıctar jr*r r»f tkW n tunkll olmık ut»n g»rmilikl* ftğmut, »rt» kanşık fmjmur r» ktr r»jı»/ı oJ»c»*. HAVA SKAKUĞI: Hra ucmkUfrndı •fflN Mr Ot^işlkm olmtyıct* RUZGİR: Gumy n öm llf •» bttı r6nHrO»n htllf. trt tın oru kunvtn, bm, runivntoatıknhnlflnd» kı cta, ytf j*r kunwtH «K*k. Ditlzttn H a n ı n , Eg» n Baıı Ktnötnu'O» yılöıı v* gOnbMnuKtefl, dlgvr <l»nlıfrtml töt kıbl* *• Io0o$t»n 35, a w iMmtn 67 tmtn 2S33 dtlil mlll hızla »fcak. DENIZ: Oofll/ Âkdftlz Ht Oofu Kand*nU parç•lı bulutlu. <ti£»r d*nlzltrimlz fafmurUı J*ç«c«*. rüt Dvtlt muföH dtlgılı ol»c*k. S» uzakllil 10 km . ytğtf anındt 25 kllormtn doteymla buMıntctk Vın 06lü. Mrçaft bututtu v« ststi g«c«c«k. ruzgâr çun*y v* btb r6nl9rxjM\ tıtltt, mn m ortaIcumtM l » c u QOI çırptnlılı oltcmk. Gonıf utmkhtı 1 km. OotfiiKt* otacafc. Yenersu, Sarah Bernhardt'ı Yazar Murrell'in fürkıye'de çok bilinen yönleriyle değil de ilk kez sahnelenecek olan bu çork farklı biçimde ele alan oyuoyunu tiyatro sanatçısı Işık Yenu yönetmekte zorlanıp zorlannersu'nun izleyicisinin karşısınmadığı sorusunu ise şöyle yanıtda ilk kez yönetmen olarak cıkalıyor: cağı oyun olma özelliğini de ta"Oyuna başlamadan önce Saşıyor. Yenersu ilk kez yönettiği rah'ın yaşamını birçok kaynakoyunun en beğendiği yönünü tan araşürdım. Ama teksti inceşöyle açıklıyor: ledikten sonra bunu yapmaktan "Sarah Bernhardt, Amerika'vazgeçip, Sarah hakkında tüm ya turneye gittiğinde tiyatro ücretim altınla ödensin diyen, evin bildikleruni unutmaya karar verdim." de midilliler, kaplanlar, timsahlar besleyen, tiyatro yapamadığında yaptırdığı bir tabutta uyuy o k dinamik bir kadın yan, adı sayısız skandallara Sarah Bernhardt, onu efakanşan ve bn yapüklan anlatıla sane yapan özellikleri alınmadıanlabla efsaneleşen bir kadın. ğında nasıl bir insan olarak çıAma yazar Sarah Bernhardt'ı efsane yapan ozeUikleriyle flgüenil kacak karşımıza? memiş. MurTeU'in oyununda, 74 IŞIK YENERSU Sarahyaşında, gönüllü sürgüne gittigi oyunda da dünyanın merkezi beyerde bir zamanlann bu ünlü aknim diyen, bir yeni günle yenitristi beiki de son oyununu, son den doğan, 74 yaşında olmasına rol arkadaşı, son sırdaşı, son rağmen yaşı hiç belli olmayan, sekreteri, son seyircisine oynuadeta 'yaşsız" diyebileceğimiz Kültür Ser\isi Piyanist Leyla Pamir, ocak ayı sonunda ve şubat ayı içinde, Istanbul'daki Avusturya Kültür Ofısi'nde müziği konu alan üç konferans verecek. Leyla Pamir'in 30 ocak perşembe günü saat 18.30'da ilk konferansının konusu "20. Yüzyıl Bası Viyana'sında Kültür ve Müzik Etkinükieri". Müzik reformlan, üsluplan ve dönemin ünlü bestecilerinin tanıtıldığı bu konferansta, yozluğa karşı gelen aydın bir çevrenin kültür patlaması özetleniyor. 4 şubat salı günü aynı saatteki ikinci konferans, ilk konferansta konu alınan dönemin ünlü bir bestecisini işliyor. "Müzigin Devrimcisi Arnold Schönberg" adlı bu konferansta, bestecinin "tonal" ve "atonal" dönemleri anlatılacak. 6 şubat perşembe günü yine 18.30'daki üçüncü konferans, SchöobergMn gerçek devrimini, 12 Ses Müzigi'ni ve 2. Viyana Okulu'nun etkinliklerini içerecek. Leyla Pamir'in ilk konferansı slayt eşliğinde olacak, ikinci ve üçüncü konferanslarda ise 15 değişik yapıttan müzik örnekleri verilecek. tlki "Orkestra" dergisinin ocak sayısında yer alan konferans metinlerinin ikincisi ve üçüncüsü aynı derginin şubat ve mart sayılarında çıkacak. ABD'li zenci ozan Bob Kaufman, San Fransisko'da öldü. 60 yasmdaki Kaufman, Allen Ginsberg'in ve Lavtrence Ferlinghetli'nin ve Jack Kerouac'm yakın arkadasıydu San Fransisko'da 1950lerde doğan yeni şiir akımına katılmış, caz etkisindeki acta, yorucu şürierini müzik eşliğinde okuyarak ilgi görmüştü. Bağü olduğu "beat" hareketleri sönünce, Kaufman her şeyden elini eteğini çekmiştl Son yıllanm Kaliforniya'da bir sokak serserisi gibi geçirdi ve uyusturuculann yardımıyla ölüme koştu. ABD'li ozan Bob Kaufman öldü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog