Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27EYLÜL 1985 HABERLERİN DEVAM1 CUMHURÎYET/IS 'Büyük Reis' Abdullah Çath (Baştarafi 1. Sayfada) Faruk Dınk'ın, ANAP Nevşehır Milletvckılı olduğu da behrlendı. CHP Nevşehır tl Başkanı M. ZeU TeküwTİ öldürmek suçundan ölüm cezasına hükümlü Onnr Mhnan'ı bu eyleme yöneltmek suçundan Malatya Sıkıyönetım Mahkemesı'nce 24 yıl ağır hapıs cezasına çarptırılan ömer Ay, Abdullah Çath, Menmet Şener, Oral Çetak, YaJçın Özbey ve Ramazan Şengul adlı ülkucülerın Papa suıkastına kanştıkIan kanısında olduğunu bchrterek, bu kışüenn ülkücüier arasında ayn bır gnıp oluşturduklannı söyledı Federal Almanya'da Ağca tarafından kullanılan sahte pasaportun numarasını ızleyen bır başka sahte pasaport üe yakalanıp, Turkıye'ye göndenlen ömer Ay, Savcı Marını'nın Ağca ve çevresı ıle ılgıb sorusunu şoyle yanıtladı ".Agca'nııı MalatyabJardaH olasan bir arkadaş grubu vardır. Bunlara örnek olarak Oral ÇeHk ve Mehmet Şener'i gosterebiMrim. Esas buyuk gnıp Abduflah Çatn'nııı etrafındaki gnıptar. M. Ah Agct'nın grubu Abduflah Çatlı'nın grubuna bir cesrt tabi ohnuştur. AbduDah Çath, bir zamanlar ÜJkn Ocaklan Genei Başkaohgı görevini yapbgı için tanınmış bir zattır ve aııarşi yanlısı btrtakım ulkncu drye geçuen sahntar bvalann etrafnda toplanmıslardır. Efer Papa «IkMtmın gerçeklesmesiaden haberdar olan bir Idşi aranıyorsa ba Abdullab ÇaÜYdır. Abdnibdı Çath, gayrikanuni isfcr yaptmcak birçok kfei bulaMlir. Bualar arasuıda Rıfat Yüdınm, Uzeyir Bayraklı ve AH Uzunırmak ishnterini sayabOirim. Benim bayuk tahminkrime gore ba şakular ın anda FraMklurt'tadırtar. Bnndao başka Çatfa'nm etrafutda Mrçok İ M M bumnmaktartr. M. AB Agca, ifadeierinde AbdnHah Çadı'yı korumakUdır. Bunun sebepleri arasunlmabdır. "Ahnanya'da otorma musaadesi alabDmek için yardun edemedigini" anlattı Ay, Ülkucu Turk Dernekknrun o zamankı Genel Baskan Yardımcısı AU Batmaa ve Başkan Çelebı ıle göruştuğunu ve üç gün federasyonun mısafirhanesınde kaldığuu da , açıkladı ömer Ay, suıkast grrışımınden sonra Türk Federasyonuna gıderek Musa Serdar Çelebı ıle "birçok konnlan gorustulderini" de kaydettı Ifade tutanağından elde ettığımız bügıye göre Savcı Mannı, ömer Ay"a daha sonra Mustafa Karahan, Erdogaa Tannover ve Faruk Dirik adlı kışılen tanıyıp tanımadığım sordu. Ay, Mustafa Karahan'ı Ülkücü Türk Federasyonu Genel Sekreten olduğu ıçın tanıdığını, Erdoğan Tanrıöver'ı de Kaysenlı bır ülkücü olarak bıldığmı söyledı Ay, Faruk Dınk hakkmdakı soruyu ıse şöyle yamtladı "Faruk Dirik Nevşenirtknr. Ben cezaevinde Dcen milletvekilidir. Kendisi daha evvel muhasebedlik yapanh, siyasi yönBnu buemem, aramızda bır flişki otmanuşbr." Sava Marmı'nm ömer Ay'ı Roma'da Ağca ve Çatb ıle yüzleştırme ıçın gınşımlerde bulunduğu da öğrenıldı. (Baştarafi 1. Sayfada) dığı bölgelere gıderek rahatça ıncelemede bulunmalanna ızın vermesı talep edıldı Karar, otunımda hazır bulunan parlamenterlenn çok büyük çoğunluğu tarafından benımsendı. Aleyhte oy veren mülefveküı gözlenmezken, Yunanh üyeler çekımser kaldüar Ingüız muhafazakâr mılletvekılı Thomas Atkiason tarafından hazırlanan ve Bulgar hükumetımn Türk ve Müslüman azınhklara karşı uyguladığı baskıyı aynntüanyla dıle getırenrapor,Avrupa Konseyı'nm dünkü oturumunda bu buçuk saat süreyle 1 görüşüldü Raportör Atkınson un Bulgar hükumetrnın yalnız Türklere değü, bu ülkede mevcut dığer azınlıklardan Pomak, Çıngene, Musevı ve Ermenı etnık gruplanna da karşı baskı pohtı Ömer Ay kimdir? (Baştarafi 1. Sayfada) an katılı olarak aranmaktaydu Şener'ın aranma nedenı ıse tpekçı cınayetıydı. Mehmet Şener, tsvıçre'ntn Basel Ağır Ceza Mahkemesı'nce uyusturucu madde kaçakçıiığ: yapmak suçundan bes yıl ağır hapse mahkum oldu. Aynı suçtan aranan Çath ıse Fransa'da yakalandı, Oral Çelik ıse ızuıı kaybettırmeyı başardı Doçent Bedret tın Cömerfı öldurmek suçundan aranan Rıfat Yudtrtm, Frankfurt'ta uyusturucu madde kaçakçıhğı yapmak suçundan suçusıu yakalandı ve savcıya "kaçakcıtığı ulkucu orgut aduıa" yaptığını söyledu 1 Uyusturucu madde kaçakçıhğı suçundan Basel de mahkum olan Mehmet Şener'ın kardeşı Hasan Hüseytn Şener, ıkmct tpekçı cınayetı davasında yargılanıyor Ağca, Ankara'ya Hasan Huseyın Şener'ın arabası ıle kaçınlıyor Bu araba, Yalçın özbey tarafından Şener'e satılmıs. özbey'ın, tpekçı cınayetınden önce Ağca ıle ortak banka hesaplan var Yalçın özbey, Federal Almanya'da tutuklu bulunuyor San Avnfnin arkadaşı mahkum oldu kası uyguladığını beurtmesmden sonra, Assamblede hazır bulunan mületvekıllen söz alarak görüşlennı belırttıler Oturumda söz alan Avrupalı parlamenterlenn en önemh bölümü de, Sofya hükumetınm uygulamalannı kınamak gerektığıne ışaret ederek karar tasansının onaylanmasından yana olduklaT nnı beurttıler Alman CDL uvesı Bohm, "Bulganstan baskı yapıyor. Dognı, ama acaba A>nıpa Konseyi'nin uyesı olan \unanıstan da, Batı Trakya'da yaşayan Turklere baskı yapmıyor mu?" sorusunu sorarak, Batı Trakya sorununun da konsey gündemıne gelmesı ıçın "uvertur" yaparken, Norveçlı parlamenter Lied, Norveç vatandaşı ve Türk asıllı Dogan KJIIÇ'ITJ Ankara tarafından serbest bıraküdığım bıldırerek bu durumun Avrupa Konseyi'nin çabasıyla gerçekleştığım, aynı çabanın Bulgarıstan'da yaşayan Türk azınlık ıçın de gösterılmesı gerektığım söyledı Rapor ve karar tasansı aleyhındekı tek konuşma lngıkz Işçı Partısı Mılletvekılı Thomas Cox tarafından yapıldı Cox, kendısının lngıhz parlamentosundakı Bulgarıstan'la dostluk grubu uyesı olduğunu hatırlatarak, Atkınson'un raporunda yer alan ıddıaların gercek olmadığım söyledı Cox, buna örnek olarak da, Bulganstan'dakı Türk muftulerın kendılenne baskı uygulanmadığı yolundakı açık mektubunu gösterdı Îngılız Parlementerın konuşmasım cevaplayan MDP Bıths Mılletvekılı Kamran tnan ıse, "Bulgaristan'da yaşayan Turk azınlık uzerinde kultürd bir soykmm uygnlanmaktadır. Bu, mezar taslanndaki iamkn degiştirmeye kadar gitmektedir" sözlerıyle konusmasına başlayarak Cox'un "gerçek olmayan iddialar" olarak mteledığı uygulamalardan, dünya basınından alıntılar yaparak ömekler verdı. Konuşmaların bıtımınden sonra yapılan oylamada ıse, Yunaniı parlamenterlenn çekımser oy verdığı gözlendı Bu tutumu Yunan delegasyonu adına açıklayan PASOK üyesı Lady Fleming, "Biz Yunanh uyeler olarak Bulgaristan Turkkrine uygnlanan baskıyı kınıyonız. Ama bunun bır nedeni de Turkıye'nin komşulanna karşı uyguladığı yayılmacı siyasettır Bu yuzden çekimser oy venyoruz" şeklınde konuştu Atlas Sinemast'nda satıhk 'Saray9 Istanbul Haber Servisi Kapısında "Seviştikten Sonra" adlı filmın ışıklı afışı asılı olan ünlü bır yapı Herkesı kapıdakı afiş ılgüendınyor Yüz yıl öncesınm şasaalı, yuzlerce fenenn aydmlattığı pınl pınl bır zevk ve eğlence merkezı olduğunu kımse bümıyor bu yapının Sanat tanhçüen de bır ıkı sözcuğün ötesıne geçermyorlar Beyoglu'nun 209 numaralı bu ünlü büytlk yapısını anlatırken Atlas Sıneması'nm bulunduğu yapı burası Ya da herkesın "Küçük Sahne" ve "Saray Smemasının bınası" olarak tanıdığı yapı özelhkle bılınmeyen yanı ıse, bu yapının ıçındekı bağnnsız "Saray" bölumü ve bu görkemh daırenın Osmanlı padışahlanndan Abdülazız'ın garsonıyen oluşu 1950 yüından ben 209 numaralı yapının ıçınde ya da yanında çalışmış Osman Alburk, elındekı anahtarla büyük ve genış cevız kaplı kapıyı ağır ağır açıyor Beyoglu'nun 1870 yangınında kül olan ahşap evlenmn yenne yapüan taş bınanın, sınema ve tıyatro salonlanna gıden genış gınşuun başında, hemen sağ tarafta karanlık ıçınde hiç görülmeyen bu genış, görkemh kapının arkası kapkararüık "Yangın tehhkesıne karşı elektnklen kestık" dıyor Osman Alburk Sonra yukandan süzulen ışıkla ortalık aydınlanmaya başladığında 29 basamakla ancak ara saharüığa çıkabıldığımızı anlıyoruz Brr 29 basamak daha çıküdığmda "Abdülazız'ın garsonıyenne" adım atabüınz artık Çıktığımız 58 basamaklı, genış, görkemh merdı venın trabzanlan ltalya'dan getırılmış, özel ve beyaz mermerden Duvarlar açık yeşıl tonda ve uzerlerı şımdıkı kartonpıyer ustalannm "pek tanımlayamadıkları" özel bır yöntemle yapümış, altın varaklı ltalyan ve Fransız motıflen ıle kaplanmış Beyoglu'nun sosyal topoğrafyasuıı vermeye çalışan Saıd N Dubanı "Eskı lnsanlar, Eskı Evler" adlı kıtabında "ıcı son derece lüks döşerunış büyuk bına Mösyö Koçeoğlu tarafından yaptırümış" dıyor Köçeoğlu'nun bır Ermenı banker olduğunu öğrenıyoruz Ve Duhanı "Padışahın Köçeoğlu'nun evını zıyaretı söz konusu olunca, zengın Ermenı, vehnımetı efendısı ıçın çok özel konukseverlık göstermek ıstemış ve bu uğurda bır servet harcamıştı" diye ekhyor Koçeoğlunun bır servet harcadığını, "Saray"a gınnce arüıyoruz Sultan Abdülazız'ın eve neden geldığını ıse, çeşıtlı belgelerden çıkanlan sonuçlara göre değerlendıren Çelık Gülersoy, "en önemh söylentı, padışahın ara sıra yaptığı kaçamaklarda kullandığı garsonıyermış" diye açıklıyor "Küçük Sahne"mn bulunduğu bölüm "Garsonıyer"m bekleme salonu olarak kullanüdığı buyükçe bu* salonun düzenlenmesı üe oluşmuş. Saray'ın ana salonunun bır köşesındekı küçük kapı hâlâ tıyatro salonunun çıkışını yukanya bağhyor Atlas Sıneması ıse yapının ıkıncı sahıplerı Izmırlı Tutün Tüccarları Azız ve Ahmet Borovah kardeşler zamanında, yapının arkasma yenı bır bölüm eklenerek yapıhnış, ama yapının grnşuıden yararlanan yenı bıx ek yapı 1949 yıhnda "Kısmet" adh filmle Beyoğlu'na "merhaba" dıyen Atlas sıneması, 197O'lı yıllarda Borovalılar'ın ısteğı ıle ıkıye bölünmuş Salon kısmı pasaj olarak yenıden duzenlenecekmış kı, beledıyenm ıznme takümış Bınayı 1981 yıhnda satın alan Banker Kastellı adıyla tanman Cevher özden, pasaj ınşaatına ağırlık verdığı günlerde "batınca", pasaj, 9 Tasfıye Kurulu'nun çabasıyla yenı bıtınlmış, şundüerde Kastelh'nın alacakhlanna para sağlamak ıçın satışmı beklıyor. Atlas Sıneması ıse eskı Atlas'ın balkon bölümunde hızmet venyor Tümuyle Kastelh'nın satın aldığı ve battıktan sonra 9 Tasfiye Kurulu elıyle satışa çıkarılan 209 numaralı büyük yapının bu "çok değerh" 670 metrekarehk "Saray" bölümu 550 müyon lıradan bugün alıa önüne çıkacak Tasfıye Kurulu Başkam Sezaı Onaral "Bu sadece yerın tıcarı kıymetıdır banatsal yönü ve değen bümemedığmden bır değer bıçüememektedrr" derken şöyle ekhyor "Samrım bu fiyata da alıcı bulması zor 7 Ya çıkarsa Çıkarsa ne Turuıg Kurumu'nun bu parayı verecek bütçesı var, ne de TBMM'ye bağh Mılh Saraylar'ın haben Alan ıstedığını vapacak DUKKİNLARDAN 7'Sİ DUN SATILDI Atlas Sıneması'nm olduğu yapıda ver alan 54 bağımsız dukkândan 7'sı dün toplam 88 müyon 844 bın 500 lıraya satıldı 118 müyon lıraya satışa çıkarılan 183 metre karelık kafeteryanın satışı ıse alıcı çıkmadığı ıçın 8 ekıme kaldı Ben Abdullah ÇatiYyı en son 1978 ydında gördum. O tarihten bu yana kendisiııi görmemekteyim. Aslında Abdullah Çath'yı «Ikucu olarak çok sever ve sayardım. Ancak karanlık işlere balaştıgı giaden sonra bu şahsa otea sevgim Monistir. Abdnllah Çatlı'oıo adı tstanbul ve Avrupa'da, Avusturya'da ve Mtinih'te ve Isvicre'de çeşitli eylemlere kansmıstır. Bu şahsın ailesi ve kardesine bol para gonderdigiııi Zeki Çath'dan duymustum. TurkiyVden kaçan baa UşUer Almaııya'da Musa Serdar Çetebİ'ain yamna gidip yardıtn talebınde bulunuyoriar. Fakat Musa Serdar, bunlara yardımda bnhuumayıııca, Abdullah ÇatiYya sguuyortar. AbduOah da buuan kirtt isteriııde kullanıyormaş. (Baştarafi J. Sayfada) Bu hususta benim kesu bilgim yoktur, fakat teş kal dükkânmda oturmakta olan Tekınel'e dört e/ ateş küatın yapısını bildiğim için tahmın ediyonım." eder Arkadaşı Uğur Coskun da, bakkal Yavuz Yukömer Ay, Sava Marını'nın "Agca'ıun evtemı ger selbaba'ya kurşun yağdınr Tekınel ve Yükselbaba çekleştirdiginde kendisine yardımcı olanlar konu olay yerinde ulurler Cınayetten sonra ömer Ay, ıkı sunda ve otary gnnu Papa'nın vurulduğn meydan katılı bır köyde saklar, daha sonra katulen Kayseda kimlenn oJabüecegi koausunda bilgln var mı?" rı'ye götünir. 21 Mayıs 1963 darbe teşebbüstine katılan bmbaşı sorusunu da şöyle yanıtlıyor ".„ Benim kesin olarak inandıgım bir husus var. Salım Mıman'm oğlu olan Onur Mıman, bu suçtan O da oiay gunu Mehmet AH Agca'nın Papa'yı vur Otürü Olum cezasına çarptırılır ve cezası kesmleşır dugu meydanda Oral Çelik isirnli şahıs da vardır. Daha sonrv ele geçen Uğur Coşkun da olum cezasına çarptırılır Ancak cezayargılaması usulune ılışBu kanıya şundan vanyorum: Mehmet Ali Agca'nın ıki tane çok yakın arka kın nedenlerie ölüm cezasının ınfaz edılmemesme daşı vardır. Bunlardan bir tanesi Oral ÇehVtır, di karar verılır Federal Almanya'da sahte kımlıkle ele ğeri Mehmet Şener'dir. Ben Istanbul'da tutnkln geçen ömer Ay, Turkıye'ye lade edıldıkten sonra yarkaidıgım sırada Ağca'ya tstanbal'daki eyleminde gılanıp Once ölüm cezasına çarptırılır, daha sonra, silah temin eden Mehmet Şener hakkında Yavuz "Suçhdann ladesine Daır Avrupa Sozlesmesi" hüÇaylan (tpekçı cınayetinde kullaulan aracın şofo kümlenne göre verılen ölüm cezası 24 yıl ağır hapra) bana çok bügıler vennıştir. Aynı zamanda Oral se dönüşturtilür Asken Yargıtay, Malatya SıkıyöÇelik hakkında da bilgi vennıştir. Bu bilgiler ara netım Komutanlığı Asken Mahkemesı'mn bu huksında Mehmet Şener'ın pasif, eylem kabıliyetı ol munu usule ılıskın nedenlerie bozar Mahkeme bu mayan tecnıbesiz bır deman olduğunu soylemiş bozma kararı gereğmce Ay'ı yenıden aynı cezaya ti. Oral Çeük'in ise Mehmet Şener'in tam zıttı ol çarptırır Dosya şu anda Asken Yargıtay 3. Daıresı'nde mdugu, aküf, eylemci ve tecrvbeU bir eieman olduğunu söylemişti. Agca. Papa eylemini gercekkşti celeme aşamasında rirken bu fld arkadaşından rauüak biri yanında idi. Ba da yapüan tariflere gore Oral Çelik olması gerekir ve Oral Çelik'in olay yerinde kesinlikle olduguna inanıyorum. Ancak Abdullah Çaüı ola (Baştarafi 1. Sayfada) • Suıkast anında Oral Çelık benim evımdeydı Ağyıa geri plamndadır ve adamlanndan hiçbinnı bu eytemde kullanmamıştır. Mehmet Şener'ın de olay ca Roma'dan kaçmayı başarsaydı onu Vıyana'dakı yerinde olmadıgı kanaatıodeyım. Olay yennde ay evımde gızlerdım • Agca'nın cezaevmden kaçmasını sağ eğüimlı bır nca nçnncH bir şahsın oMuguna inanmıyorum. Papa'yı oldurme kararuu M. Ali Agca tstanbul gardiyan sağtadı. Bu iş içtn ufak bir ruşvet yettu • ttalyan makamları tade edılmeyeceğıne söz vedan ben kafasına koydnğonu başmdan ögrenmişrırse Oral Çelık'ı teslım olmaya ıkna edebılırım satim. Ve ben Papa'yı oldurme kararuu tek başma aldıgını fakat kendisine Oral Çelik ve Abdullah nıyorum • Musa Serdar Çelebi'nin yardımcısı AU Batman Çatlı'mn yardımcı olduğunu zannederim..." bana telefon edıp 'Ağca Bulgar ajanı olabilir mV Abdullah Çatlı'mn ulkucüler arasında "Buyuk Reis" olarak adlandmldığını anlatan ömer Ay, diye sordu. • Fotoğraftakı kışı Oral Çelık değü. (San Pıetro yurt dışına pasaportsuz çıktığım, daha sonra, Meydanı'nda Papa'ya suıkast anında meydandan Frankfurt'ta Ulkücu Türk Derneklerı Federasyonu Başkam Musa Serdar Çelebi'ye başvurarak kaçarken gorulen ve Agca'nın yardımcısı olduğu ıdkendısınden yardım ıstedığnu, ancak Çelebı'nın dıa edılen kısıyı kastedıyor) Tekinel cinayeti CENEVRE, (Cumhuriyet) "Pızza Baglantısı'' olarak bılınen ve Amerıka, ltalya, tsvıçre ve Türkıye'yı kapsayan çokuluslu kaçakçıhk davalannın ükı Isvıçre'nın Lugana kentınde sonuçlandı ve "San Avni" olarak bıhnen kaçakçı Avni Karadunnuşun ortağı Paul Waridel , 13 yıl ağır hapse mahkum oldu VVandel, Amerıka'da satılan uyusturucu maddeden elde edılen 47 müyon dolan tsvıçre'ye sokmak savıyla yargılanıyordu Warıdel, yapılan sorgusunda Turkıye'den ltalya üzerınden Amenka'ya göndenlen uyuşturucu maddelerın Yunan gızlı ıstıhbarat örgutunün dırektıfi ıle satıldığını da söylemişti Pızza lokantalarında uyusturucu madde tıcaretı yapıldığı ıçın adma "Pizza Baglantısı" adı venlen operasyon, ltalyan asıllı mafya lıden Bosetta'nın Amerıka'da yaptığı ıtıraflarla başlamış, bu ıtıraflar uzerıne Amerıka, ltalya, Isvıçre ve Turkıye*de genış operasyonlar yapılmıştı Turkıye'de Behçet Canturk, "Pizza Baglantısı" nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı Pızza Baglantısı ıle ılgılı davaların ükı Lugana'da tamamlamr ken, Italya'mn Roma ve Palermo kentlennde de aynı operasyonlarla ügüı soruşturmalar sürüyor Barış treni kaçıyor (Baştarafi 1. Sayfada) Urdün Enformasyon Bakanı Muhammed Hatip bız kahvemızı bmrmışken, kahvesınden bır yudum almadan Ürdün'ün Ortadoğu sorunundakı son gelışmelere bakış açısım heyecanla anlatıyor Ürdünlü bakanlan Amman' da ardı ardına dınlerken, şu sırada berabennde Başbakan Zait Rıfai Dışışıen Bakanı Tahir El Masri, Saray Dıvanı Reısı Mervan El Kasım ve Saray Dıvanı Bakanı Adnan Abu Odeh'le bırhkte ABD'de bulunan Kral Huseyin'ın hangı duygular ıçınde bulunduğunu sezebıhyoruz Ürdün'ün en seçkın sıyası kadrosu, başta Kral, pazartesı gtlnü VVashıngton'da Beyaz Saray'da ABD Başkam Ronald Reagan'ın karşısına mevzılenecekkr O tanhe dek, Husnn Mübarek'm Washıngton temaslanm, New York'a geçen Mısır Devlet Başkam üe bırhkte değerledırecekler Yam deyım yenndeyse, ABD şu anda tam bır "dımlı" Arap, özel olarak da bu Ürdün dıplomatık çıkarması yaşıyor Ortadoğu sorununun kalbı Atlantık ötesınde atıyor Bölgede gözler oraya çevnlrîuş durumda Ahnacak sonuç, başta FKÖ Lıden Yaser Arafat olmak üzere tüm bölge rejımlennı ılgılendiriyor Eğer ABD'run tutumunda bır değışıklık elde edüemezse, Ürdünlü yetküılenn bıze behrttığıne göre, "Artık bolgede banstan bafesetmeye imkan kalmayacak. FOistJnlileri tutmak mumkun olmayacak. FKO'yu bugune kadar zaptedebildik. Bundan sonra nasıl zaptedebiliriz. Aşın çızgınin Filistin hareketine egemen olmamasını nasıl onleyebüınz? Ne hakla? İste, tran ornegı ortada. Korfez'de neier oiabttecegını kım kesnrebilir? Mısır'da radikal tslamcı hareket geüşiyor. ABD burnunun ucunu gormuvor mu?" Kral Hüseyın'ın başım çektığı barış gırışımı VVashıngton'da sert kayalara çarpıp parçalamrsa ne olur 7 Ürdünlü yetkıh ağızlara göre, "her şey olabihr." Ürdün, mıhver değıştınp Sunye'ye yanaşabüır mı 7 "Neden olmasın. Suriye, Urdun'e Baü yanhsı politikasuıdan oturu tavır almış bir kardeş Arap ulkesı. Bu poliüka hiçbir sonuç vermezse, arada ne ıhtüaf kalacakür. Urdon somurge degıldir. ABD ve Israil poKtikasının dar göruşlulugunun maliyennı odeyemez." "Banş sureci vurumezse Arafat'ın FKÖ*aun başında kalabilecegini kım temin edebüir? Kim, Arafat muhalıflerınin FKO">e egemen olmayacagını FKO onderlığinın degişmeyeceginı soyleyebilir?" Bununla bırhkte yıne de VVashıngton'da "Banş için son fırsatın" feda edümesı, yanı ABD'mn tutum değıştınnesı sonucu gınşunlenn olumsuz sonuca enşmesı ıhtımalı pekala göz önünde tutulduğundan, böyle bır dunım karşısında takmüacak tutum ıçın dıplomatık manevralar şımdıden başladı. Ürdün, elınde ıkı kart tutuyor. ANAFh Dirik: Ay ve Çath'yı hiç tanımam ANKARA, (Cumhunyet Burosu) ANAP Nevşehır Mılletvekılı Faruk Dirik, ltalyan Savcı Marını'nın Ülkücü Omer Ay'a kendısı ıle ılgılı soru sormasına anlam veremedığını söyleyerek "Omer A) ve Abduliab ÇaUı'yı hiç tanımam" dedı Dınk, mılletvekılı seçıhnceye kadar sıyaset üe hiç ılgüenmedığını, Ülku Ocaklanna adım bıle atmadığım "tarafsu ve liberal" bır kışüığe sahıp olduğunu söyledı Faruk Dınk, Abdullah Çaüı'yı hiç tanımadığını, ancak Nevşehır'de Abdullah Çatlı'mn amcasının dükkânında muhasebe bürosu bulunduğunu, bu büroyu da mületveküı seçüdıkten sonra kardeşıne devrettığım behrttı. Dınk, Ürgüplü olduğunu, öğrenrmım tstanbul'da yaptığını, bu nedenle Nevşehır'de az bulunduğunu kaydettı. SHP: Imzalar atılch Çath neler söyledî? Bardakçı'ya Halefoğlu 'nun "duş kınklığı"na yol açtı HaJefoğlu üe Poos arasındakı dıyaloğun bır bolumu, dıplomatık kaynaklardan sağlanan bügılere gore, şöyle geçtı POOS: Sızde partıler »erbestçe faalıyette bulunuyor mu? HALEFOĞLU: Evet Bende partüı bır bakanım ANAP üyesıyım POOS: Parttier, secunlere serbestçe katılabiüyorlar mı? HALEFOĞLU: Evet, katılabıhyorlar POOS: Sosyalist parti var mı? HALEFOĞLU: Ikı tane var Hatta bırleşme kararı aldılar POOS: Komunist partısı var mı? HALEFOĞLU: Hıçbır zaman olmadı kı Anayasaya göre komunist ve faşıst partüer kurulamıyor POOS: Komunist parti olmadan demokrası olur mu? HALEFOĞLU: Turkiye, demokrasıye Avrupa ıstedığı ıçın değıl, kendısı demokrasıyı en ıyı rejım olarak gorduğu ıçın geçtı Sız bu bügüerı nereden edındıPOOS: Kendı kaynaklanm var. HALEFOĞLU: Ikmcı ka>naklar yerıne keşke Turkıye'ye gelsenız de durumu yennde öğrensenız HalefoğluPoos, göruşmesının Kıbrıs sorunuyla ügüı bölumü de şövle geçtı POOS: Bız Kıbns sorununda BM Genel Sekfeten'nın gırışımlennı destekiıyoruz. HALEFOĞLU: Bız de Genel Sekreterın gırışımlerının desteklenmesınden yanayız POOS: Kıbns'ta 1974ten once oldugu gıbı unıter bır devlet kunılmalıdır. HALEFOĞLU: BM Genel Sekreterı'taı destekiıyoruz dedınız Oysa Genel Sekreter, Turklerle Rumlar arasında federal bır devlet kurulmasına çalışıyor Federasyon ıse unıter devletın tam zıttıdır tam karşıtıdır (Baştarafi 1. Sayfada) mi ahülar. Stueyman lukac'ın ise (Baştarafi 1. Sayfada) renUi. Çunku renksiz resimde lentısının ıfadesıne alınan cevapdakçı, "Suçun birkaç kez tekrar yuzdeki morluklar gozokmez" lar bakımmdan en sıkıntısız geedUmesi nedeniyle" 17 yıl ağır çen görüşmeler oldu Her ıkı babıcımınde konuştu. hapıs cezasına çarpünhrken, 1Ukan da demokrasıye dönuş kaç da 15 yıl ağır hapıs cezası üe Bardakçı sözlerını şöyle takvımının aksamadan gerçekcezalandırıldı KararAsken Yarsurdürdu. leştırıldığıne dıkkat çekerek, gıtayca da ıncelçnecek Turkıye'mn Avrupa ulkelen ve "Benim yuksek duzeydeki saç Casusluk suçlanna bakan Gekuruluşlanvla dışkılermm norortagım, ajaaım kimdir? Benim nelkurmay Başkardığı Asken malleşmesı ıçın başından ben MTTte ajanım varsa bu kimdir? verdıklerı tam desteğı surdureMahkemesı'nde dun karara bağBana lum vermiştir bu yuksek ceklennı belıntıler lanan da\ada Bardakçı ve Tu duzeydeki bügı ve haberleri? kaç'ın savunmaları dınlendı Adalet adına ogrenmek ıstıyoHalefoğlu, bu ıkı göruşmede Mahkeme, savunmalann yapılrum. Bana suçluiugumu, suç or AET'nın Turkıye'ye katı tutumasından sonra verdığı kararda taklanmı gosterin, hangı fiili ir muna dıkkat çekerek, ıhşkılenn lercüman Gazetesı yazarı llhan tikap etmişim? Ogrenmek istryo canlandınlması ıçın aktıf destek Bardakçı'nın, "Libya ve Irak lebeklentısını ıfade ettığınde Gennım." hıne yaptığı casusluk suçunun scher ve Howe sozburlığı etmışMahkeme daha sonra Suley çesıne "Danimarka faktorunu" sabit göruldugunu ve suçun birman Tukaç'ın savunmasım aldı kaç kez işlendıgının gozonune ortaya attı Ikı bakan, DanimarTukaç da savunmasında, ıfade ka'da azınlık hukumetının elını aunarak cezanın alüda bır orasının işkence altında alındığını nmda artünldı|ını" açıkladı llkolunu, parlamentonun "Deöne sürerek, yaptığı ışın Turkıhan Bardakçı'nın Asken Ceza mokratıkleşme yolunda bazı ye"de yayunlanan gazetelerdekı Kanunu'nun 56/1 a ve b, Turk adımlar atılmadıkça, AET'nın yazüan derleyıp Arapça'ya çevır Turkiye üe ılışkilennı askıda Ceza Kanunu'nun 133/1 maddetutması" kararının bağladığını lerı gereğmce 17 yıl ağır hapıs ce mek olduğunu belırttı Tukaç dı ğer ülkelenn elçüıklerı de de sa vurguladılar zasına çarptırüması kararlaştırüdece vıze almak ıçın Uışkıde oldı Lıbya Basın Ataşelığı görevGenscher ıle göruşmesı sıraduğunu ılerı sürdü lısı Suleyman lükaç da aynı yasında Batı Alman bakan bır arasa maddelen uyannca ancak sulık "Strasbourg'a ne zaman geGenelkurmay Asken Mahkeçun bır kez ışlendığı gözönune Uyorsunuz?" diye sorduğunda mesı, daha sonra avukatların saahnarak 15 yıl ağır hapıs cezası vunmalannı dınledı Avukatlar, Halefoğlu, "Avrupa Konseyı na çarptırıldı Bakanlar Komitesı'ne başkanhk Bardakçı ve Tukaç'ın casusluk ettıgım zaman" yanıtını verdı llhan Bardakçı dun >*aptığı sa yaptığını kamtlayıcı hıçbır delil Halefoğlu, bu sözlerıyle Turkıolmadığını, tanıklann da bu yolvunmada, mahkemeye casusluk da ıfade verdığuu behrttı Savun ye'nin bakanlar komıtesındekı vaptıklannı karutlayacak "tek bir delil dahı sunulmadıguu" oelır malann bıtmesınden sonra mah dönem başkanlığı ıade edılmedıterek, "Delil hukukun haysiyerj keme duruşmaya, kararı müza ğı surece Strasbourg'a gıtmeyeceğını anlatmış oldu kere ıçın yanm saat ara verdı dir. Ben bu haysıyete muhtacun. Mahkeme, gerekçesının daha Bu davada yok edümek ıstenen Hollanda Dışışlerı Bakanı ben miyım, yoksa millı şuur aşı sonra aynntıb olarak açıklanaca Hans Van Den Broek'le goruşlamak istedığım buüerce okuyu ğını belıntığı kararuıda llhan mesınde Halefoğlu'nun karşısıBardakçı'yı 17 yıl ağır hapıs, Su na af sorunu çıktı Hollandalı cum mu?" dedı Bardakçı, ıfadeleyman Tukaç*ı da 15 yıl ağır Bakan "dostane çozum"un ön «ıının ahnması sırasında MtT'te işkence gordugunu, ancak bun hapıs cezasına çarptırdı Mahke koşulunun "Turkı>e'de af ılam" me aynca Bardakçı'nın 5 yıl 10 olduğunu Halefoğlu'na son dedan Allah onunde şikâyetçi ay Ankara'da genel guvenlık gö rece nazık bır dılle anlattı Van olduğunu" vurguladığı savunDen Broek, afla bulıkte Insan masında, "lskence sonncu diren zetum altında bulundurulmasına Hakları Komısyonu'nda Turkıcım çoktu, ıradem ortadan kalk ve ömür boyu kamu hızmetlennden yasaklanmasma da karar ye'nın şıkâyet edılmesı sorunutı, daha sonra ıfademı vıdeoya verdı Suleyman Tukaç da 15 yıl na "dostça çozum"un aftan geç aidılar. Burada goz lurpügım goağır hapıs cezası yanında 5 yıl İs tığını, ışaret ettı rular. ben televızyona 2& mustakenderun'da genel guvenlık go kil program hazırlamış bır kışi zetımı altında tutulmasına karar Halefoğlu'nun kuçuk bır Avrupa ulkesı olan Lüksemburg' yim, kamera karşısında tecrube verıldı ve ömurboyu kamu hızun Dışışlerı Bakanı Jack Poos'byım. Neden gozumu kırpayım? metlennden yasaklandı la görusmesı ıse tam anlamı>la Aynca benim renksız resunleri 1) Sunye ıle yakınlaşma seçeneğını, yam "üımh" mihven dağıtıp Sunye kampına atlama kozunu sakh bulunduruyor Şam rejımı üe çok yakın ıhşküere sahıp bulunan Zaıd El Rıfai'mn Başbakarüık koltuğunu ışgal etmesı böyle bır seçeneğm uygulamaya geçırılmesını kolaylaştıracak bır faktör Zaten Sunye üe Ürdun ekım ayı ortalanna doğnı, yanı Washıngton'da sonuç alındıktan sonra Cıdde'de bır araya gelecekler 2) Sovyetler'e yanaşma tıpkı tsmet Inonu'nün 1960'lann ortalannda "\enı bu dunya kurulur. Ve Turkı>e'de bu dunyada yeruü ahr" dedığı turden Ürdun ABD'den kaynaklanacak bır hayal kınkhğmın faturasuu ödetneye hiç razı değü Artık ABD asken yardrmının Kongre'de takılren ıkı \ıla yakın bir sure gerek(Baştarafi 1. Sayfada) ması ve Ortadoğu sorununa bağrJrmış olacak. Sadece bu gozlem, ledı HP Genel Başkanı Aydın lı kılınması şartlarından da bıkiçinde zor bir hareket olduğunu Guven Gurkan ıse, 6 Kasım'ın mış durumda Bu nedenle "yeni ve aynı Mimmi» da gerçekl^meözel koşullan nedenıyle bırbırı bir dunya kunılursa orada yerisini isteyen ne kadar guçlu, sune yabancüaşan sosyal demokrat ni alma" fırsatıru da yıtormek ısrekli ve etkıh bır halk destegi bukadrolann bırleşme ıle yakırüa temıyor. lunduğunu açıkça ortaya koyar. şacaklarmı ve bütunleşeceklerıBu ıkı kart, aynı zamanda Son haftalarda bu gerçek kiçbir nı behrterek, HP ve SODEP bır VVashıngton uzerinde bır baskı kuşkuya yer bırakmayacak şekilleşmesınm demokrasının yerleş unsuru ve pazarlık kozu olarak de beürdL Halkunız, partüerimimesıne katkıda bulunacağını tutuluyor zm birteşmesmi it«>dnlilcli' jgtiyor. kavdettı VaUndaşlar, fikırierimiz, ilkeleFKÖ'NÜN TUTUMU Bırleşme protokolünün ımza rimiz arasında fark gonnuyortar. FKÖ'ye gelınce, onun da balanacağı, Anadolu Kulubu'nun Seçımlerde karşüanna tek parti nş gırışımımn Amenkan batak5 kattakı düğün salonu sabahın olarak çıkmamızı, ıkbdan kazalığına saplanıp çıkmaması ıhtıerken saatlennden ıtıbaren HP narak bugunku sıkıntılara, gecim malı karşısında hazırhkh bulunve SODEP Ankara ü yönetıcüe derdıne care bulmamızı, demokmak ıstedığı FKÖ Yurutme Kun ve eskı parlamenterler tarafın rasıyı butun kunun ve kurallanyrulu'nun (Fılıstın hükumetı) dan dolduruldu SODEP veHP la yerieştırmemızı, ekonomiyi Bağdat'ta öncekı gün sona eren bayraklan üe svlslenmış salon, enflasyondan ve durgunluktan toplantısından sonra vayımladığı eslcı parlamenterler üe yenılenn, kurtanp yenıden dengeli, planlı bıldındekı şu satırlardan anladaha ımza törenınden önce bır bir kalkınma donemıne gırmeşılıyor bırını kutlamalanna, uzun ara mizı, gelır dagılumnı duzdtme"Komıle, Başbakan Şımon Pedan sonra bırbırını belkı de ük mızı, ışsulığı azaltıp, sonunda res'çe Savunma Bakanı tzak kez gören sosyal demokratlann ortadan kaldınnamızı beklıyor." Rabin Urafından Uan edikn Sihal hatır sorarak sohbetlenne yonîst 'demır yumruk' terorist sahne oldu Imza töremne gelen GURKAN'US KONUŞMASI gyasetlerme karşıhk olarak haller arasında SODEP üyesı eskı Oldukça heyecanh olduğu gökımızın tsraıl ışgalı alündald parlamenterlenn çoğunlukta rünen HP Genel Başkanı Aydın topraklanndakı av aklanmasına oluşu dıkkat çektı Guven Gurkan ıse yazılı metın ve FUıstın ulusal dırenışımn üryenne, "ırticalen" konuşmayı tkı genel başkan, "halkçı mandınlma&ma tum destegini yeğledı Gurkan, buleşmennı bu baskanlar" sloganları arasında Uan eder." saat tam 10 00"da bırhkte salona olayın bıtışı sayılamayacağına Böylece FKÖ, Israü'e karşı ışdıkkatı çekerek, bu olayın daha gırdüer ve karşıdakı protokol gal altındakı topraklardakı duemasasında başkanhk dıvanı üye büyük mutluluk ve sorumluluknışe sahıp çıkacağı ve tutumunu ların başlangıcı olduğunu söylelerı ıle bırlıkte yerlerını aldılar sertleştueceğı smyahnı cakmış Imza törenı SODEP Genel Sek dı Gürkan, bırleşmenın en oluyor önemh gerekçesının 6 Kasım'ın reter Yardımcısı Naü Gurman1 FKO ıçın önumüzdekı gunler özel koşullan nedeniyle dağünuş m kısa takdım konuşmasıyla Arafat'ın yıllardır ızledığı polı6 ükeye bağh kadrolarm bır arabaşladı Daha önceden yapüan tıka açısından kader gunlen Isya gelmelennın sağlanması oldudüzenlemeve göre, ük olarak SOmının sakh tutulmasun isteyen ğunu behrttı Gürkan, "6 ilkenin DEP Genel Başkanı Erdal tnöust duzeydeki bır FKÖ yetkılısı, etrafındakJ kadrolann daguuknu, daha sonra da HP Genel "Urdun'le yaptıgımız 11 Şubat lıgı ve savrukluğu yenilemezse, Başkanı Aydın Guven Gürkan Amman Anlaşması bızım başlıTurkiye'nın gelecegı ıstedigimiz bırer açış konuşması yaptüar ca guvencemızdır. ABD Urdun'olçude aydınlık olmayacakür" de ne tur bır uzlaşmava gırerse Lacıvert takım elbıseler gıymış dedı girsın o anlasma sayesınde biz de ıkı genel başkandan Erdal InöGurkan konuşmasını şöyle denklemın ıçıne dahü olunız. nü'nun oldukça sakın, Gürkan'surdürdu Ama Kral Huse>ın'ın VVashıgın ıse çok heyecanh olduğu göton tenıaslan tumuyle sonuçsuz rüldü. Konuşma suasında men"Bu birleşme bana sorarsanız kalırsa o zaman Amman anlaşdüı ıle sık sık yüzunde bırıken salt sosyal demokratlann bırleşmasının da deien kalmayacakterlerı süen Gurkan'ın protokomesı ve butunleşmesı degıldir. Ur." lü ımzalarken de heyecandan el Qundan da otede onemlı bır anABD, FKÖ üe görüşmeye otulen tıtredı lama sahipor. Ben inanıyorum Genel başkanların alkışlarla ki, Turkıye'de demokrasinın serSttRT, (Cumhunyet) Gu rabılmek ıçın çok basıt bır şartı olduğunu, FKÖ'nun BM Gukesılen konuşmalanndan sonra, pılmesı ve guçlenmesı ancak ve neydoğu Anadolu'nun etkın sı sıyah kaplı ıkı dosya arasındakı yalnızca sosyal demokratlann malarından Şeyh tsmet "Isamet venlık Konseyi'nuı 242 sayüı kararını kabul ettığını açıklaması11 sayfalık protokol metnı ayn oyuyla gerçekleşurUebiUr. Geç tın Aydın" yakalandığı hastahknın her şe>e yeteceğını tekrarlaayn ımzalandı tmzaların tamiş 35 yıllık deneyimimız bize tan kurtarılamayarak Istanbul'yıp duruvor mamlanmasından sonra ıkı genel gostermıştir kı, Turkıye'nin azge da oldu başkan protokol metınlenm bırlişmiş bir ulke olarak içiade bnFKO neden bu çok basıt şartı Surt'de turbesı bulunan Şeyhbırlenne verdıler ve el sıkışarak lundugu koşullar, ozeUikle azge ül Haznı'm torunu olan 5'ı erkek bır turlu yenne getırmıyor7 Bugazetecüere poz verdüer Gazetelişnuş bır ulke olarak, ekonomı 8 çocuk babası Şeyh Ismet'ın nun da yanın çok basıt Artık cılerın, "birbirlerini opup sinın onemh olçude onlenemez (57) cenazesı tstanbul'dan Sıırt'e dunyada hıçbır sıyası guç Ameopmeyeceklen" yolundakı mehale gelen savurganlıgı, sag dn getırüdı ve 300 araçlı konvovla rıkalüardan daha az akülı deraklı bakışlanna rağmen tnönü şuncede olan insanlann liberal ğıl 242 sayılı karar sadece Isradoğum yerı Fersaf köyunde töve Gurkan sadece tokalaşarak kavgalaruu, sağ duşuncede olaa ü'ın tanınmasını öngörmuyor, renle toprağa venldı 20 bının poz vermekle yetındüer insanlann laık kalabümelennı ve aynı zamanda Fılıstın sorununuzerinde murıdın katıldığı Şey h "Sade bır nıkâh torenı" olarak sag dusuncelı olan ınsanlann tsmet'ın cenazesınden sonra kıdan bır multecı sorunu olarak nıtelenen tören, lımonata ve kukendüenni otonter egilimlerin şüığı konusunda konuşmalar yasöz edıyor FKÖ bunu kabul etru pasta ıkramıyla sona erdı dışında tutabılmelennı bugune tığım açıkladığı andan ıtıbaren pı Idı tNONU'NUN KONUŞMASI kadar mumkun kümamıştır. Sakendısının uluslararası sıyasette "NaksibendT tankatımn etkın vurgan bır bıçımde ışleven bu kışüennden oluduğu bıldırüen hıçbır yerı olmadığını da ıtıraf SODEP Genel Başkanı Erdal ekonomık duzenı savunarak oto Şeyh Ismet'm pohtıkada buyuk edıp, kendı ehyle ABD'ye suntnönü, törende yaptığı konuşma riter eğiMmlen reddetmek, dıncı rolu olduğu belırtıldı muş olacak da, ıkı yıllık gelışmelen özetleyeegihmlere yatkınhk gostermemek Ve FKÖ kendı ıpuıı kendı ehyrck ıkı partınm bırleşmesımn ük Sıırt, Bnhs, Muş, Van ve Ağne yazık kı sag ıçın mumkun ola rı ıllerınde 100 bının uzerinle çekme>e razı olrnadığına ve de kurultay kararından ıtıbaren ıkı mıyor. Bu nedenle bu bırleşme Ürdün, Enver Sedat'ın Mısır öryıllık bır sürecı alacağını söylede murıdı bulunan Şeh> Ismet aynı zamanda umuyor ve düıjo özelhkle aşıret kavgalannı sona neğını göstererek Israü'le ıküı bır dı tnönu, bırleşme hareketının rum kı, Turkıye'de demokrasuun erdırmesı ve kan davalannı tatbanşa asla yanaşmayı düşunmebüyük bır halk desteğı sağladıdığıne göre Ortadoğu'da kendı ğına dıkkatı çekerek şöyle konuş artık kalıcı bır bıçımde ve hıçbır lılığa bağlaması nedeniyle çevre bıçımde ^olgelenmeden 10 )ülar çıkarlarını tehlıkeye atıp atmatu halkı tarafından "barış mak kararı ABD'de kalmış olu"Boylece ıkı partnun bırleşme bo>u ışlemesı ıçın çok onemh bır guvercini" olarak tanımlanıyorvor si ilk kurulta) karanndan ıtıba gorevı yenne getırecektır." du Şeyhlsmet'in cenazesine 20 bin kişi katıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog