Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 TEMMUZ 1985 KÜLTÜRYAŞAM 13. ULUSLARARASI İSTANBLL FESTİVALİ CUMHURİYET/5 Ozetle Filarmonia Korosu tanıtılacak 13. tstanbul Festivali çerçevesinde bugün, yartn ve öbür gün Aya lrini'de tstanbul Devlet Opera Orkestrası 'yla birtikte konser verecek olan Filarmonia Korosu, pazargünü İstanbuVa geldi Ko*o elemanlan ve yönetkileri, Beık Oteli, Boğaziçi Cniversitesi ve Sheraton'nda kalıyorlar. Filarmonia Korosu, bugiin saat lS.lS'te Galatasaray'daki tngiltere Baskansolosluğu'nda basına tanıtılacak. Daha sonra, topluluğun 1/0 üyesi Başkonsolosluk teras merdh'enUrinde birlikte fotoğraf çektirecek. HAYVANLAR İSMAÎL GÜLGEÇ FzUcAT "~"\ ,EL DE BUNU PtoLı'SE \ ANLAT. \ ÇDK PFkoCTE / * >» • II . \\ n ıı ıl 'Iı K u n P İ K N İ K PÎY4LE MADRA Karpov Kasparov'un önünde Uluslararası Satranç Federasyonu (FİDE), 27 haziran günü hviçre'nin Luzern kentinde 1985 yılı sıralamasını açıkladu Bu sıralamaya göre Anatoly Karpov, Cary Kasparov'dan ISpuan önde. üçüncü sırada ise Sovyet Aleksandr Beliavskı ile Hoüandaiı Jan Timman aynı puanla yer ahyorlar. Onlan sırasıyla Victor Korçnoy, Macar Portisch ve Sovyet Vafanyan, FederalAlman Huebner, Yugoslav Ljuboçeviç, Macar Ribli, tngiliz Nunn ve Sovyet Polugaevski izliyorlar. 34 SANA TÇI Ünlü bir balet olan Conrad Drzeniecki 'nin 1973 'te kurduğu Polonya Dans Tiyatrosu 34 sanatçıdan oluşuyor. Birçok ülkede yanşmalara katılan, topluluk, balefılmleri de yaptı. Filarmonia Korosu ve Polonya Dans Tiyatrosu Kültür Servisi 13. Uluslararası lstanbul Festivali'nin bugunkü programında iki yeni olay var. Bunların ılki Aya İrini'de Filarmonia Korosu'nun lstanbul Devlet Opera Orkestrası'yla vereceği konser. fkincisi ise Polonya Dans Tiyatrosu'nun Açıkhavadaki merakla beklenen gosterisi. Bugün aynca Çigdem Selışık, Je»n Cocteau'nun tek kişilik oyunu "tnsan Sesi"ni İngilizce olarak sunuyor. Rumelihisarı'nda Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sahneleyeceği Fazıl Hayati Çorbacıoglu'nun oyunu "Mimar Sinan" Konya Kültür ve Turizm Demeği Sema Topluluğu'nun Yıldız Sarayi Büyük Mabeyn'deki ikinci gosterisi, Kültür ve Turizm Bakanhğı Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun Yıldız Sarayı Tiyatrosu'ndaki tek konseri ve Spor ve Sergideki Liselerarası Halk Dansları Yanşması'nda derece alan okulların gösterileri Gülriz SururiEngin Cezzar Topluluğu'nun sahnelediği Bilgesu Erenus'un "Halide"si günun öteki sanai olayları. 110 sanatçıyla lstanbul Festivali'ne katı lacak olan Filarmonia Korosu, 28 yıl once kumlmus bir topluluk. Çeşitli mesleklere sahip amatör sanatçılardan oluşan, ulke içindeki ya da dışındaki konserlere katılmak için zamanlannı seve seve veren bu kişilerin özverili çalışmalan Koro'nun başarısının en büyük sırrı. Genellikle Royal Festival Hall ve Royal Albert Hall'de konserlennı veren topluluk, Filarmonia Orkestrası ile sıkı bir işbirliği içinde. Otto Klemperer yönetiminde Beethoven senfonilerinin plağa doldurulabilmesi için I957'de VValter Legge tarafından kurulan koro. 1964'te üyeleri arasından seçilen bir kurulca yönetilmeye başlandı ve bağımsız bir statüye kavuşturuldu. Filarmonia Korosu'nun ilk plağı Beethoven'in "9. Senfonisi", son plağı ise Carlo Maria Giulini yönetimindeki Filarmonia Orkestrası eşliğinde gerçekleşiirdiği Rossini'nın "Slabat Ma«er"idir. 1985 yılı sonuna kadar 9 ulkede 8 şef ve 30'u aşkın orkestrayla (aralannda Berlin ve Viyana Filarmoni, Boston Senfoni ve Paris Orkestrası da var) konser verecektir. Istanbul'daki iki konserinde Haendel'in "Mesih Oratoryosu"nu (Messiah) sunacak olan koroyu Andrew Gre 1ARİHTE BUGÜıV MLMTAZ ARIKAX 2 Temmuz FEMİN/ST ÛOIAR/ COHVKTS En büyiik pop konseri Dünyada şimdiye kadar düzerüenen en büyiik pop konseri, 13 temmuı günu Londrahm Wembley Stath'nda yapüacak, Afrikadiaki kurakak nedeniyle ac kalacak milyonlarca insana yardım amaayla düzerüenen konsere, Paul McCartney, Mick Jagger, Eltort Jones, David Bowie, Stevie Wonder, Bob Dylan gibi ünlüler katılacak. TVÜede verüecek olan ve '1 müyon dolar gelir sağlanması iklenen konser, 13 temmuz günü 12.0017.00 arasmda. (a.a.) enwood, orkestrayı Richard mezzo soprano Pendope Wüter, tenor Richard Morton ve bas Matthe» Best. Armstrong yönetiyor. Konserin solitleri soprana Elaine VV'oods, Usta ganatçmın yönetimi Istanbulluların karşısına bugun ilk kez çıkacak olan Polonya Dans Ti^trosu, ünlü koreg 1373 'CM 8USUAJ, AMERlKA 8İRISŞİK pevLBnERl LUJMTICS Bt/f MET*L OOUUl ÇJKAÜDI. Bu POLAKtN İUSİNÇ 8te YÛZUNPE YEK AIAH KAOfN POBTBESrrOİ. MA fottme, UNLÛ AMeatcAu FEMİNISTÖNCÜ SUSAN ANTVONY'E AİTTİ. f3O6 'DA 36 >»ÇWOA ÖLEU SUSAN AUrUCUY.SO YILI AÇAN BiRSÜf£, KAOIN HAKLARl İÇİN MÜCAPELE YERMıŞri. KADINLAIZlN MÜİXL£HİNl YÖNETE&HMELE&,eOŞANfNCX ÇOCUKLA&INtN BAKIMIAJI ÜS7l£MES/iMEL£& YE OY VEBeSıLMEi AA4AOYLA ÜUcE ÇAPrMPA Big /ZAMPAHYAYI yDNETMİSTİ.KENP'fJİ KAOIN HAKtARl OAVASIUA ADAMtf OLAN SUSAN ANTHONY, BtRÇOK KEZ TUTUtaANMlÇ, BASKIYA UĞ&Mff AMA YOUJMOAN DÖ/VÂiEM/fTT. BAYAAJ EVLEKfMEMrÇTİ. AFSADldarın yurt dışı başarısı Ispanya'nın Reus kentinde düzenlenen "Çağının Tanığı Fotoğra/çı" konulu yanşmada, AFSAD üyesi Çerkes Karadağ 'ın bir yapıtı sergilenmeye değer bulundu. Ali Rıza Akalın'uı 5 siyahbeyaz fotoğraftan oluşan portofolio'su "Amateur Photographie" dergisinin Nisan 1985 sayısında yaytmlandı. Romanya 'da düzenlenen serbest konulu fotoğraf yanşmasında ise, Rıza Arat 'ın bir adet saydamı gösteriye almdı. â İSTANBUL FESTİ\ ALFNDE BUGÜN Çiğdem Selışık, "Insan Sesi" (AKM Oda Tiyatrosu, 21.30) Filarmonia Korosu ve lstanbul Devlet Opera Orkestrası Konseri (Aya trini, 18.30) Polonya Dans Tiyatrosu (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) Mimar sinan Üniv. Tiyatro Bölümü, "Mimar Sinan" Greentvood Armstrong (Rumelihisan, 21.30) Gülriz SururiEngm Cezzar Topiuluğu, "Halide" (Taksim Sahnesi, 21.30) Konya Kültür ve Turizm Derneği Sema Topluluğu Gosterisi (Yıldız Sarayı, Büyuk Mabeyn, 21.30) Liselerarası Halk Dansları Yanşması (Spor ve Sergi Saravı, 18.30) Güldürü Üretim Topluluğu Ankaralı çizerlerin bir süre once bir araya gelerek kurdukları Cüldürü Üretim Topluluğu (Güldürt) ilk karikatür sergisini ValUiklOO. YılSanat Galerisi'nde açtı. Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Aksoy'un verdiği bilgiye göre, sergiye ürünleriyle AzmiAydın, Kenan Nalbant, Bahadır Tokmak, Murat Çağlar, Bekir Sırkı Özer, Ercan özmert ve Okan Kuçuker• *an katıhyor. Sergi on beş gün ık kalacak. (UBA) raf Conrad Drzewiecki tarafından 1973'te kuruldu. tstanbul'da iki gosteri sunacak olan Polonya Dans Tiyatrosu 1 nun ilk gosterisinde üç yapıt yer alıyor. Bir kadının son anlarını şiirsel bir bale diliyle veren "Ad Matrem Psalm"ın muziği Henryk Mikolaj Gorecki'ye ait. Drzewiecki'nin koregrafsini yaptığı bu yapıtın çevre düzeni ve giysileri Krzyslof Pankiewicz"e ait. Ünlü Polonyalı besteci Karol Szymanowski'nin muziğıyle gerçekleştirilen "Etüd"ün koregrafisi, çevre düzeni ve giysileri Brzewiecki'nin. Bu yapıtta doğa seslerinin insan deneyimi üzerindeki etkileri anlatılıyor. Polonya Dans Tiyatrosu'nun bugün sunacağı son yapıt, Jerzy Milian'ın müziği, Conrad Drzevviecki'nin koregrafısi, Kraz>s»of Pankiewicz'in çevre düzeni ve giysileriyle gerçeİcleştirilen "Dört Tango." Burada da, dört değişik tango eşliğinde bu müzik türunün hiçbir zaman eskimeyeceği anlatılıyor. 50 YIL ONCE Cumhuriyet Inhisarların 10 uncu yddönümü Bu yıl memleketimizde inhisarların kuruluşunun onuncu yılı olduğundan bu yıldönümu münasebetile Inhisarlar idaresi yedinci yerli mallar sergısinin bu yıldönümünü ozel bir surette ve halka inhisarların içyüzünü gösterecek şekilde kutlulamağa karar vermişür. Bunun için yedinci yerli mallar sergisindt Galatasaray lisesi bahçesinin 2 Temmuz 1985 muhtelif fabrikalarına aid mamulâtm teşhiri mukarrerdir. 1935 1985 özen vermiştir. Sümer Bank 1934 senesinin maliyet fıatleri 1929 senesi fıatlerine göre yüzde 2530 derecesinde düşürmüştür. HevntarUr dtım* lorarUr? mühim bir kısmı inhisarlar pavyonuna verilmiştir. Burada sergicilik bakımmdan çok güzel paviyonlar kurulacaktır. Bu yıl piyasaya çıkanlacak somi antrasit kömürü İş Bankası tarafından ilk defa yerli mallar sergisinde en büyük kömür mustehliki olan îstanbul halkına tamtılacaktır. Sergiyi hergün on binlerce kişi gezdiğine gore yeni kömürlerimiz için burası en muvafık bir teşhir mahalli olarak görülmektedir. Sergide aynca İş Bankasmm Sümer Bank fabrikaları Son zamanlarda Sümer Bank fabrikaları mamulâtımn satışlarında barız bir artma görülmüş ve bu hal imalâtın da mütemadiyen artmasına âmil olmuştur. Sümer Bank, satış ve imalâttaki bu artış üzerine halkın rağbetini iyi karşılamak için, fiatlerini halkın alım kabiliyetine uydurmak işine Nasıl bir makine almah? FBTO 5UREYYA Wdta ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI Sayı: 1985/3026 Müflisin adı soyadı ve ikarnetgâhı: Eskişehir Banka Caddesi No: 11 'de Arapoğlu Giyim Sanayi ve Ticaret Kolektif Şirketi Nuri Erturan ve Halefleri ve Yılmaz Erturan isimlı şirketin şeriklerinden olan: 1) AMülazim ERTURAN: Nuri oglu 1958 doğumlu halen Eskişehir lbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Murar Apt. 1/12'de orurur. 2) Yılmaz ERTURAN: Abdülazim oglu 1934 doğumlu Eskişehir lbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Murat Apt. 1/12'de oturur. 3) Mebmet ERTURAN: Nuri oğlu 1960 doğumlu Eskişehir tbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Murat Apt. 1/12'de oturur ve halen Ankara Mamak Muhabere Okulu Telli Tabur I. tnşa Bölüğu'nde asker. İflasın açıldığı tarih: 22.4.1985 salı günü saat: 11.30'da. Eskişehir Asliye 3. Hukuk Hâkimliği'nin 22.4.1985 tarih ve 1984/868 Esas, 1985/305 Karar sayısı ile ayn ayrı iflaslarına karar verilmiş olan vukarıda ad ve adresleri yazılı muflisler hakkında tasfîyenin şimdilik adi tasfiye usulune göre yapılması tensip kılınmış olduğundan: 1 Alacakhların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve ıstihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde memurluğumuza kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri, 2 Müflislere borçlu olanlann aynı sure içinde kendilerini ve borçlannı bildirmeieri, aksi halin (İ.l.K.'nun 336. maddesi uyannca) cezai sorumluluğu gerektireceği, 3 MuflisJerin mallannı her ne suretle olursa olsun ellerınde bulunduranlar o mallar uzennde kanuni haklan saklı olmak şartı ile bunlan aynı sure içinde iflas daircsi emrine tevdi etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacaklan ve rüçhan haklarından mahrum kalacaklan (İ.l.K.'nun 336), 4 9.7.1985 salı gunü saat 10.00*da Eskişehir 1. lcra ve Iflas Dairesi'nde ilk alacaklılar toplantısı yapüacağından, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndcrmeleri, muflisler ile muşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekefful eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya haklan oiduğu ilan ve teblig olunur. 14.6.1985 (Ic.lf.K.219.336) Basın: 19783 T.C. ESKİŞEHİR 1. İC*RA VE İFLAS MEMURLUĞUNDAN KÜTAHYA ASLİYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Davacı Yakup Erpekin tarafından, davalılar Mehmet Barutçuoğulları ve diğer paydaşlan hakkında açılan tapu ıptali ve kayıtların veraset ilamına göre duzeltılmesi davasında: Davalılardan Nımeti Aygat, mirasçıları Emine Turhan, Zehra Guvey, Şemsiye Bacaklı, Ali Kocagöz, Süleyman Oruç, H. Osman Oruç, Ömer Oruç, Sıdıka Konya, Sabire Erol ile yine Nimeti Aygaı mırasçılarından Havva, Hafize, Ş. Ahmet lbrahim, Arif, Şemsiman, Emine, Gülsum, Hatice, Fatma ve Emetullah kızı Emine'nin adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi duruşma günu ilanen tebliğ edilmiş, haklannda verilen gıyap kararı da ilanen tebliğ edilmiş, yapılan yargılama sonunda: 1 Kütahya Merkez Cemalettin Mahallesi sınırlan içindeki 33 pafta, 165 ada ve 25 parsel sayılı taşınmaz yönünden açılan davanın usulen reddine, 2 Kütahya Merkez Cemalettin Mahallesi sınırlan içindeki 33 pafta, 165 ada, 244 parsel sayılı taşınmazın 453600/3175200 payı yönünden Mustafa kızı Emine ile Ayşe kızı Zehra ve bunlarla birlikte yazılı iştirak halindeki paydaşlar hakkındaki tapu kaydının iptaline, keza aynı pafta, aynı ada ve 245 parsel sayılı taşınmazın Mustafa kızı Emine ile Ayşe kıa Zehra ve bunlarla birlikte iştirak halinde paydaş olduklan yazılı diğer kişilere ait 269325/3175200 pay yönünden iptaline ve söz konusu tapu kayıtlarına ait iptal edilen payların Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 26.1.1983 gün ve 1982/851983/15 sayih veraset ilamında yazılı olduğu gibi Halıl kızı Sıdıka Konya, Halil kızj Emine Isfendiyaroğlu, Mehmet Gaybi oğlu Şerif Mehmet, Mehmet Gaybi kızı Havva, Ömer kızı Sabrıye tashihen Ömer kızı Sabire, Ömer kızı Emine, Ali kızı Gulsüm, Hatice (Hesna) kızj Fatma, Havva kızı Hafize, Havva oğlu lbrahim, Havva oğlu Arif. Havva kızı Şemsiye Bacaklı. Emetullah kızı Şemsima, Emetullah kızı Emine, Emetullah kızı Hatice, Mustafa kızı Emine Turan, Hatice kızı Ayşe Zorlu, Osman oğlu Mehmet Barutçuoğullan, Hafize oğlu Hakkı Kocagöz, Hafize oğlu Ali Kocagoz, Hafize kızı Azime Kocagöz, Zehha oğlu Kâmil Ordu, Ali Rıza kızı Sıddıka Kırbıyık, Alı Rıza oğlu Mehmet Çıracı, Havva kızı Zehra Güvey. Esma oğlu Mehmet Cemalettin Aslanapa'mn karısı Hacer .^lanapa, Mehmet Cemalettin oğlu Oktay Aslanapa, Mehmet Cemalettin kızı Hılal Aslanapa, Mehmet Cemalettin oğlu Selami Aslanapa, Mehmet Cemalettin kızı Goksel, Mehmet Cemalettin kızı Mezadet, Mustafa karısı Havva Anayurıçu, Cemile kızı Penbe, Ayse kızı Zehra, Ahmet oğlu Ali Çıracı, Ahmet oğlu Salih Zeki Çıracı, Mustafa oğlu Rıza Çıracı, Mustafa oğlu Kemal Çıracı, Nimeti oğlu Ömer Oruç, Nımeti oğlu Ali Osman Oruç, Nimeti oğlu Suleyman Oruç, Havva kızı Fatma Barut, Mehmet Tevfik oğlu Bekır Barut, Mehmet Tevfik oğlu Ahmet Barat, Emine oğlu Hasan Bozar, Emine kızı Urkuç Şapçıoğlu, Omer kızı Hatice Yaman, Omer oğlu Mehmet Konuk, Ömer oğlu Abdullah Konuk, Nazife oğlu Mehmet Uğurtekin, Nazıfe kızı Mutahhare Behtı, Ahmet oğlu Yakup Erpekin, Ali kansı Şefıka Kavurkaç, Ali kızı Hamiyet Uçar, Havva kızı Şerife Atasavan adlarına iştirak halinde mulkıyet olarak tapuya tesciline, 3 İlk dava dilekçesinin verilişinden once oldukleri anlaşılan Hakkı Kocagöz, Ali Kocagöz ve Alime Kocagoz haklannda açılan davanın husumet noktasından usulen reddine, gerekli harç önceden alındığından, yeniden aiınmasına yer olmadığına, davacmın yaptığı toplam 26050 lira yargılama giderinin verılen karann niteliğine gore 1/4'ünün davacının uzerinde bırakılmasına, geri kalanının davalılardan eşit olarak ahnıp davacıya verilmesine, Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı Yakup Erpekin ile davalı Bekir Barut (Barutçuoğulları)'nın yuzlerıne karşı diğerlerinın yokluğunda 26.3.1984 tarih ve 1984/133 Esas, 1985 P l karar sayılı hükmu ile karar verilmiş bulunduğu ilanen tebliğ olunur. Basın: 11835 John Lennorıı oyttayncak sanatçı Beatles 'ın bir cinayete kurban giden üyelerinden John Lennon ve hayattaki kansı Yoko Ono 'yla Ugili olarak çevrilecek birfilmde oynayacak sanatçımn gerçek adı ile Lennon 'ı öldüren kişinin adlannın aynı olduğu ortaya çıkınca, sanatçımn isine son verildi. ABD'nin SBC Televizyonu yetkiiileri, Lennon 'ı canlandıracak Kiark Lindsay adlı oyuncunun gerçek adının Mark Chapman olduğunun ortaya çıkanldığını, Lennon hayranlarının tepkisini çekmemek için sanatçımn görevden alındığmı belirttiler. Şili Büyükelçiliği Fotoğraf Yarışması Şili Büyükelçiliği tüm üniversite öğrencilerinin katüabileceği "Çocuklanyla Türkiye" konulu fotoğraf yanşması açtı. Btrinciye 260 bin, ikinclye 180 bin, üçüncüye 130 bin, dördüncüye de 80 bin lira para ödülünün veriltceği yanşmaya 25x40 santim boyutlannda en fazla üç fotoğrafla kattiınabilecek. Yansma koşuttanndan biri de fotoğraflartn montajsız olması. Yanşmaya katümak isteyenlerin yapıtlarmı en geç 20 ekim akşanuna kadar "Cinnah Caddesi 78/1 Çankaya A nkara'' adresine yoUamalan gerekiyor. 'Hangisi Karısı' ile Lşıl Kasapoğlu gosterisi üzerine Kendi türü içinde, gerek sahneleniş ve gerekse oynanış açısından "Hangisi Karısı" yağ gibi kayan bir oyun. Mizansenler dengeli, oyuncular rahat, zamanlama yerinde. lşıl Kasapoğlu'nun gösterileri ise, yoğun ve bilinçli bir araştırmanın iirünü. BAŞARILIOYUNCULAR Ray Cooney'den Orhan Azizoğlu'nun dilimize çevirdiği, Adrian Brine'un sahneye koyduğu "Hangisi Karısı", önümüzdeki sezonun iş yapacak oyunlanndan. T C. BİGA SULH CEZ MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ Esas No: 1985/49 Karar No: 1985/159 C.Sav. No: 1984/929, 1985/3519 Sanık: MEHMET ALİ ŞAHİN. Tahir ve Feride oğlu 1940 doğumlu Bıga Hamdibey Mah. Kozpınar Sok. No: 36'da oturur Mandıracılık yapar. Suç: Gıda maddeleri tüzuğüne muhalefet. Suç tarihi: 23.2.1984 Karar tarihi: 9.5.1985 Kesinleşme Tarihi: 10.6.1985 Gıda maddeleri tüzüğune muhalefet suçundan sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan açık yargıiaması sonunda: Mahkememizden verilip kesinleşen karara gore, sanığın suçu sabit görulerek, TCK.'nun 398, 647 SK.'nun 4 \e TCK.'nun 72. maddeleri uyannca ve TCK.'nun 402/1. 402/2 \e 647 SK.'nun 6. maddeleri gereğince 32 bin lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına karar verildiğı ve 7 gun süreyle işyerınin kapatılmasına ve karar kesinleştikten sonra karar ozetınin kapatma suresı kadar kalmak uzere buyuk hartlerle yazılmak suretiyle, kapatılan işyerınin goze çarpan bir yere yapıştırılmasına karar verildiği. ceza ve fer'ı cezalarının tumunun ertelendiği ilan olunur. Basın: 11897 DİKMEN GÜRÜN UÇARER • ". Yaz Resim ahşmaları Heykel Müzeleri Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, ' '5. Yaz Re Brezilya'nın Macunıma'sı, Jasim Çahşmalan " 15 temmuz 18 ponya'nın Waseda Sho Gekijo'eylül tarihleri arasmda gerçekleşsu, Çin'in Beijing Opera Tiyattirüecek. Uç grupta yapılacak rosu, Avustralya'nın Oz Sirk Tiçalısmalarda, yetişkinler grubu yatrosu; hadi oralar çok uzak dina (18 yaş ve yukansi) Yard. yelim, Polon>a'nın Cricot 2'si, Doç. Nuri Temızsoyiu, gençler Fransa'nın Le Theâtre du Solegrubuna (1317 yaş) Gulay Se\ il'i, ltalya'nın La Compagnia del sevil, çocuklar grubuna (5/2 Collectivo'su, Yugoslavya'nın yaş) Serap Civeiek ders verecek MJadinsko'su, JngiJtere'nin ler. RSC'si gelip geçebılmeli lstanbul 13. Uluslararası lstanbul Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da konserler ve resitaller yönünden doyurucu. Ama tiyatro dalında doyurucu olmaİctan çok uzak. Festivalin tek yabana grubu, adı pek duyulmamış olan Venedik Tag Tiyatrosu. Festival düzenlemedeki amaçlardan biri de, ülkelerdeki nitelikli, çarpıcı, yorum ve biçimde yeni sanat etkinliklerinin karşılıklı sergilenmesi olarak düşünülürse, bu özellikleri ta^ıyan en azından uçMimar Sinan Cniversitesi Resim dört yabancı topluluk izlemek isve Heykel Müzesi ile Resim ve tiyor insan bu bir av süresince. oynanış açısından ciddi bir çalışma ürünü olduğunu belirleyen bir oyun. Mizansenler akıcı, zamanlama yerinde, oyuncular (Meün Serezll Haldun Dormen, Aliye Uzunatagan, sahneye yeni FestivaJi'nden, ya da bu çizgilerçıktığı halde diğerlerinden hiç de deki diğerleri... Tutarlı, araştıraşağı kaimayan Tilbe Saran, macı, yenilikçi yabancı toplulukKamran Lsluer, Hüsevin Kutlardan birkaçını yılda bir kez de man, Yavuz Kumçay, Ayhan Kaolsa izleyebilmek, tiyatromuza vas), rahat, dekor zevkli... Bu daha geniş bir açıdan bakrna eser, eski Dormen Tiyatrosu'nu olanağını yaratmanın ötesinde, anımsattı bana. Evet, "Hangisi kendi bünyemizde gerekli asaKansı" gişe yapacak, seriyci çemaları gerçekleştirebilmek, yakecek bir sezon oyunu. Ama bir pılmakta olanla yetinmeyip dafestival oyunu mu? Hayır. Kaha iyiye gidebilmek yönünden de nımca hiçbir ozelliği olmayan yayarar sağlayacakür kuşkusuz. pıtlar değil, metinde yorumda biçimde tasarımda ozelliği olan ve o gune kadar oluşagelBelirli ölçüler miş birikime yeni bir şeyler kagetirilmeli tan çaJışmalar sergilemelidir fesBütür. bir >ezon oynana tivallerde. Işık Kasapoğlu'nun Kukla Tigelen f • oyunun bir kez de festiva Dünyesinde sergilenmesı ne yatrosu'nda ise "Bir Varmış Bir anlam tasıyabilir? O festivaJe ne Yokmus" meddahtan gölge oyukatar, o festivalden neler alıp gönuna dek geleneksel türlerımiztürıir... Üstünde durulması geden çizgilerle renklenmiş ilginç reken bir konu bu bence. bir gosteri. Keloğlan ve Nasred"Hangisi Kansı" lestıvalde ız din Hoca renk ve ışık cümbuşü lediğünız ilk oyun. Andrian Briiçinde izleniyor. Kuşkusuz, yone'ın yoneıtiğı bu hafif komedi, ğun, bilinçli bir çalışma evresingeçen yıl zorlanan Dormen Tiden geçiierek elde edilmiş bir soyatrosu'na yeni mevsimde rahat nuç Kasapoğlu ve arkadaşlarının bir nefes aldıracak. Kendi türü küçük izleyıcilere sundukları buiçinde, gerek sahneleniş, gerek yük iş... İLAN EYÜP AŞLİYE 2. HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1984/664 Davacı Eda Yılmaz tarafından Alı Yılmaz aleyhine açılan mulkıyelın lespıtı davasının yapılan duruşmasında: Davalı Alj Yılmaz Kırklarelı, Çağiajık kovunde ıkameı etmekıe iken buradan aynlıp gıttığı ve yeni adresi de tespit edılmediğinden da\a dılekfesı ve davetiyenin ilanen leblığıne karar verilmiştir. Davalı Alı Yılmaz duruşma gunu olan 13.9.1985 gunu saat 9.45'te mahkememizde hazır bulunması veya kendısinı bir vekil ile temsil ettırmesı davetıye yerıne kaim olmak uzere ilan olunur. Basın: 8409 Boğaziçi Köprusü Gelir Ortaklığı Senetleri'nm gelir payı ödemeleri hakkında duyuru: Boğaziçi Köprusu " A " ve " B " tertibi Gelir Onaklığı Senetleri'nin birıncı altı aylık gelir paylarmın odenmesine, 3 Temmuz 1985 tarihinden itibaren Türkiye İş Bankasf nın butun şubelerınde başlanacaktır. Birinci altı ayda " A " tertibi senet sahiplerine 1.150.000.000, lira, " B " tertibi senet sahiplerine 1.050.000.000, lira olmak uzere toplam 2.20O.0O0.O0O lira gelir payı odenecektir. Böylece ilk altı ayda "A" terıibi senet hamılierı net yuzde 23. " B " tertibi senet hanıilleri de net vuzde 21 gelir pa\ı almış olacaklardır. Koprunun ilk altı aylık gehrinden doğan bu paylara göre; senetlerın saıışa çıkarıldıgı sırada, birıncı yılda " A " tenıbi ıçin °'o 43 ve " B " tertibi için *(> 39 olarak tahmın edilen gelir payı oranlarmm, en az 5 puan daha yukandj gerçeklescceği hesapljnıııaktadır. Butun ge!ır onaklığı ^cneı hdmillerinc duvurulur. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog