Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET/8 8 MA YIS 1985 31. Eğitim yılında; 14 Dıinya Rekoru, 23 Dıinya Şampiyonluğu ve 27.951 mezunu ile sadec* Turkıye'de değıl, dunyada da sahasında en tecrubelı, en guvenılır, uzman DEV K.URULUŞ 133 300 TL 1.174 150 TL 50 000 TL 372 000 TL 248 625 TL 173 000 TL 229 150 TL 28 500 TL P 8 000 TL 245 650 TL 248 500 TL 340 200 TL TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA ANKARA Tıcaret sıcılımn 50807 numarasında kavıthyım Tıcaretı terk ettığımden 18 2 1965 tarıh ve 428 sayılı kanu nun 44 maddesı gereğınce aktıf ve pasıfımı (Bütun alaeaklılann ısım ve adreslerı) göstenr mal beyam aşağıva yazılnnstır Keyfiyetın tescıl ve ılanını nca edenm LEYDİ ES Tetstıl Konfeksıyon Sanayı Tıcaret Lımıted Şırketı Atatürk Bulvarı No 86/A ANKARA >IUSTAFA EKMEKÇİ ANKARA NOTLARI Arşiv Konuşuyor... MAL BEYANI AKTİF PASÎF 1 Şah Konfeksıyon Konur sok No 5/2 Yenışehır/Ankara 2 Boncuk Konfeksıyon Marpuçcular No 42 îstanbul 3 Oben Konfeksıyon Halaskaıgaa Cad Şafak Sok No 71/1 Isunbul 4 Pelın Konfeksıyon Sümer Sokak No 56/1 Ankara 5 Muzaffer Unal Şaır Nıgar Sok No 34/6 Îstanbul 6 Ercan Konfeksıyon Feva Çakmak Sok No 7/1 Ankara 7 Krallı Konfeksıyon Necatıbey Cad No 56/21 Ankara 8 Golden Konfeksıyon Seıanık Cad Kalababk Işhanı No 20/6 Ankara 9 Yehz Konfeksıvon Sanayı Cad KıaJbey sok 3 nohı Vakıfhan Kat 1/1011 Ankara 10 Şule Konfeksıyon Zıya Gökalp Cad No 9/10 Ankara 11 Metm Konfeksıyon Mehmet Turker Uhıs ışhanı E blok Kat 2 No 209 Ankara 12 Yonca Konfeksıyon Kefeh Tevfik Han Kat 2 No 6 Sultanhamam/lstanbul Basın 16420 ELEKTRONİK ÇAĞINDA ELEKTRONİK DAKTİLOGRAFt eguımınde de onder AMPİYO Marfcczı Bcyotyu Şubası Kadıfcöy ŞubMİ OZEL DAKTILO SEKRETER VE BILGISAYAR KURSLARI Beyazıt M ihaı Paşa Cad 14/1 IsiıfctaJ Cad Yonca Har. 87/7 Attıyol Kuşd* Crtdea 6/3 T* 527 55 25 527 49 03 522 21 06 Tel 149 79 93 149 81 06 144 90 11 Tel 338 08 42 336 11 50 MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNDEN Dosya No 1984/500 Davacılar Karababa, Mustafa, Nıyazı \e Fadıme Kaçar vekıllen Av Tuncay Uzun urafından da\alılar Kadır Durdu ve 36 arkadaşı aleyhıne açılan tapu ıptalı ve tescıl davasımn mahkememızde yapı lan açık yargılaması sırasında verılen ara kararı uyannca Davalıİardan Hacı Ahmet kızı \zzet (Izzet), Avşe Falma Malay ve Mustafa Malav'ın adreslennın meçhul olduğundan ılanen duruş ma gununun teblığıne karar venlmış olup, duruşma gunu olan 4/6/1985 gunu saat 9 00'da mahkememızde hazjr bulunmaları veya kendılennı bır vekıl ıle temsıl ettırmelerı, aksı takdırde gıyap karan tebhğ edıleceğı hususu davetıye \enne kaım olmak üzere ılan olunur Basın 16358 İLAN ILAN T.M.OFİSİ AFYON ALKALOİDLERİ FABRIKASI tŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN BOLVADİN YÜKLEME BOŞALTMA YAPTIRILACAKTIR 1 Bolvadın'dekı Fabnka Müdürlüğümüzde mevcut, bundan sonra alınacak yahut bu ısyenne gelecek veya buradan başka yerlere yol lanacak haşhaş kapsulü, kımyevı maddeler ve bunlann benzen maddelerle her türlu eş>a ve malzemenın bır yıl sUreyle yükleülıp boşaltılması ışlen ıçın açık eksıltmeye çıkılnuştır 2 Eksıltme 21/5/1985 rastlayan salı günü saat 14 OO'de Fabnka Müdürlüğurnüz bınasında bu ışle görevh Komısyon tarafından yapılacaktır 3 tsteklılenn 1 500 000 TL geçıcı temmatlanm eksıltme gün ve saatınden önce Bolvadm'dekı Fabnka Müdürlüğümüz veya T M Ofısıne aıt herhangı b u ışyen veznesıne yatırmaları ve alacaklan makbuz ıle komısyona baş vurmalan gereklıdır 4 Bu ışe aıt Şartname ve Sözleşme Tasansı 150 TL karşıhğında Fabnka Müdürlüğümüz ıle T M Ofısı Bolvadm Ajans Müdürlüğünden sağlanabılır 5 Muhaammen bedel yaklasık 30 000 000 Tl dır 6 Fabnkannz 2886 sayılı kanuna tabı değıldır AFYON ALKALOİDLERİ FABRİKAS1İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ BOLVADİN Basın 16445 AKÇAABAT ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Esas No 1984/293 Davacı Akçaabat Nefsıpulathane Mahallesı'nden tbrahım Ethem oğlu Mustafa Okan tarafından davalılar aynı yerden Ismaıl oğlu Adnan Bulut ve arkadaşlan aleyhıne açtığı kendısıne aıt Nefsıpulathane Mahallesı'nde Ada 69, Parsel 10 ve 17'de kayıtlı taşınrnazlanna uygulanan eskı tapularınm yanlış uvgulaması sonucu 40 metre kadar yerının davalılara aıt 9 parsele katıldığından, tapulama tespıtının ıptalı ıle bu yenn kendı adına tescıl edılmesı davasının yapılan duruşmasında Davalıiardan Ismaıl oğlu Adnan Bulut'un adresı meçhul olduğundan davetı>e ve dava dılekcesının kendısıne ılanen teblığıne karar verılmekle, davalı Adnan Bulut'un duruşmanın atılı bulunduğu 19 6 1985 Çarşamba gunu saat 9 30'da mahkememızın 1984/293 sayılı dosyasının duruşmasında haar bulunması veya kendısını bır vekıl ıle temsıl ettırmest, aksı takdırde 1086 savılı H U M K 'mn 3156 sa>ılı yasa ıle değışık 377 maddesı gereğınce yokluğunda yargılamaya devam ıle karar verıleceğı davetıve ve dava dılekçesı teblığı yerıne geçerlı olmak uzere ılan olunur Basın 16351 ÇORUM ASLİYE İKİNCİ HUKUK MAHKEMESİ Sayı 1984/248 Selver Hoşgör Davacı Hüsevın Hoşgör tarafından aleyhıni2e açılmış bulunan boşanma davasımn yapılan alenı yargılamalan sırasında Tum aramalara rağmen teblıgata elvenşb açık adresınız teblığ edılememıştır B J kerre duruşmanın günü olan 14 6 985 tanhlı duruşmaya da gelmeyıp bır mazeret bevarunda da bulunmadığınız veya kendınızı bır vekılle dc temsıl ettırmedığınız takdırde durtışmarun gıyabınızda yapılıp bıtırıleceğı ılanen teblığ olunur 1 4 1985 Basın 16363 İLAN 24 KALEM VANA SATLN ALINACAKTIR (PİSTONLU VANA, KÜRESEL VANA, GATE VALF, GLOBE VALF) 1 Bu ıhaleye aıt şartname Rıhtım Caddesı, Denızcıler Sokak, No 8 Kat 2 R Han Karaköy / ÎSTANBUL adresmdekı Müdürlügümüzden bedelsız olarak temın edılebılır 2 Şartnameye göre hazuianacak kapalı teklıf mektuplannın geçıa temınat ıle bırlıkte en geç 22 5 1985 günu saat 16 OO'ya kadar Müdürlüğümüzde bulunacak şekılde göndenlmesı gerekmektedır Zamanından sonra gelen teklıfler ve postada olabılecek gecıkmeler dıkkate alınmaz 3 Şırketımız Devlet Ihale Kanunu'na tabı değüdır Basın 16303 TURKtYE GUBRE SANAYİt A.Ş. ÎSTANBUL SATIN ALMA MUDURLUGU'NDEN TEK SINIRLI SORUMLU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM MUESSESE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 1000 adet maksımah muhtelıf ampermetre, 100 adet 015 kv luk ve 100 adet 040 kv luk voltmetre 25 adet 025 M V lık Vvattmetre V 25 adet 025 M\ AR lık varmetre şartnamelerı esasları dahılınde ka palı zarfla teklıf almak suretı ıle satın alınataktır 2 Bu ıhaleye ılışkın şartnameler, Meşrutıvet Cad Asmalı Mescıt Sok No 63 TepebaşıISTANBUL adresmdekı Muessesemız Makı ne tkmal ve Satınalma Grup Mudurluğünden 5 000 TL bedel kar şılığı termn edılebıhr 3 Bu ıhaleye aıt geçıcı temınat mıktarı 1 900 000 TL 'dır 4 Teklıf mektuplan en geç 15 5 1985 tarıhınde saat 10 00'a ka dar Muessesemız Muhaberat servısıne elden \enlecek ve aynı gun saat 10 30'da alenen açılacaktır 5 Muessesemız 2886 sayılı yasava tabı değıldır Basın 15795 1250 ADET MUHTELİF CİNS ELEKTRİK OLÇU ALETİ SATIN ALINACAKTIR. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ ZONGULDAK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Muessesemızın aşağıda ven, adı, tahmını bedeb, geçıcı temınat mık tarı, ıhale tarıh ve saatı belırtılen ınşaat ışı kapalı teklıf usulu ıle ıha leve çıkarılmıştır Geçıcı temınatı 1 lşın ven ve adı Tahmını bedelı TL. TL tlıale tanhı ve saalı Amasra Taşkömuru lşletme Muessesesı Işçı soyunma ve duş bınası ınşaatı 244 7^6 257 7 350 000 24 5 1985 14 00 İLAN DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No 983/334984/690 Davacı Bekır Çelıksoy ve ark vekılı tarafından davalılar Müzey yen Emek ve arkadaşlan aleyhıne açılan M Menı davasında Denızlı Bayramyen Hastahane Cad Emek Naklıyat Anbannda davalı Şenfe Nur Emek adına ılanen teblıgatlar yapılmış, gelmedığınden yokluğunda karar venlmış olmakla 21 12 984 gün ve 983/334 984/690 sayılı karar Denızlı Hacıkaplanlar Mah 451 ada, 18 parsel, kapsamında kalan çaplı krokı esas ahnarak bu parsel ıçındekı davahlara aıt F Bıhrkısı 7 2 984 gunlu raporunda behrtılen bına mut fak ve duvarlan hükmün kesınleşmesım takıben bedeb olan 562 523 hranın davacılar tarafından bedel davalılar adına mahkeme veznesıne depo edümesıne ve hâkımlıkçe bedel ödenmıştır karar yenne getınlmelıdır serh tasdık edıldığmde ış bu mutfak ve duvann davacıya teslımıne, 16 375 70 Iıra t Harcımn davacılardan tahsılıne, harç ve gıder toplamı 31565 70 Iıra ıle davacı vekıhne takdır edılen 4000 hra vekıl Ucretının davalı ve dahılı davalıya yükletılmesme, yatırılan paranın bedel ödemnceye kadar hapıs hakkı tanınmasına karar venl mış olmakla ış bu davetıyenın KARAR DAVETİYESİ teblığ yenne geçmek üzere teblığ olunur Basın 16364 T.E.K. SINIRLI SORUMLU BOGAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM MUESSESE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 333 ADET DEĞİŞİK TİP AY1RICI ALINACAKTIR 1 35 Kv 630 2500 A 'bk cem'an 333 adet dahılı tıp ayırıcı, şartnamelerı esaslan dahılınde kapalı zarfla tekbf almak suretıyle satın alınacaktır 2 Bu ışe aıt şartnameler, Meşrutıvet Caddesı Asmalı Mescıt Sokak No 63 Tepebaşı ÎSTANBUL adresındekı Muessese Müdurlü ğümuzün Makıne Ikmal ve Satınalma Grup Mudurluğünden 15 000 TL bedel karşılığı alınabılır 3 Bu ıhaleye aıt geçıcı temınat bedeb 6 000 000 TL 'dır 4 Teklıf mektuplan en ger 22 5 1985 tarıhınde saat 10 OO'a kadar muessesemız muhaberat servısıne elden venlecek ve aynı gun saat 10 30'da alenen açılacaktır 5 Kunımumuz, 2886 sayılı yasaya tabı değıldır Basın 16346 1 Muessese Mudurluğumuzce muhtelıf cıns ve mıktarlarda fo tosel cıhazları, antıgron kab'" ar, flouresant ampuller, cıva buharlı ve flouresanı ampul balastları ızolatör demırlen ve gergı takımları kapalı zarfla fıvat ve teklıf almak suretıvle ıhale edılerek satın alına caktır 2 Bu ıhale>e aıt gevıcı temınat mıktarı 1 364 400 TL 'dır 3 Bu ıhaleye aıt dosva 4 000 TL bedel karşılığında Muessesemızın Kunuluş Mahallesı 293 Sokak Adana adresmdekı Tıcaret Mu durluğümılzden satın alınacaktır 4 Ihale 22 Mayıs 1985 gunu saat 15'te Muessesemızın Kurtuluş Mahallesı 293 sokak Adana adresmdekı bınasında yapılacağından teklıfler en geç aynı gun saat 14'e kadar muessesemız Evrak Kayıt Servısı'ne verılıp veya gönderıleLektır 5 Şartname alma>an ve geçıcı temınatı olmayan fırmaların tek lıflen dıkkate alınmayacaktır 6 Postadakı gecıkmeler dıkkate alınmavacaktır 7 Muessesemız 2886 sayılı Devlet Ihale Kanununa tabı değıldır Basın 16100 TEK S.S. TOROSLAR ELEKTRIK DAÇITIM MÜESSESESI MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BİLDİRİLMIŞTIR ADANA MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜGÜ STAJYER GELİRLER KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI Malıye ve Gümrük Bakanlığı Geurler Genel Müdürlüğü'nce 27 Mayıs 1985 Pazartesı günü saat 9 OO'da başlamak üzere Ankara, Îstanbul ve tzmır'de Stajyer Gelırler Kontrolörlüğü gınş sınavı açüacaklır Sınavı kazananlar, üç yıllık staj dönemı sonunda yapılacak "ye terlık sınavı"nı da kazandıklan takdırde Gebrleı Kontrolörü olarak göreve devam edeceklerdır Sınava Katılabilmek için: a) Devlet Memurları Kanununun 48'ıncı maddesındekı nıtelıklere sahıp olmak, b) 1 1 1985 tarıhı ıtıbanyle 30 yaşını doldurmamış bulunmak, c) Hukuk, Iktısat, lşletme, Sıyasal Bılgıler Fakültelerı ıle Ege, Boğazıçı, Ortadoğu Teknık, Atatürk ve Hacettepe Ünıversıtelennın 1dan ÎUmler, Iş ldaresı ve lkUsat bolümlennden veya Fakultelennden (YÖK Teşkılatı hakkında 41 sayılı kanun hükmünde kararname ıle ısımlen değıştınlen ldarı Bıhmler Fakültelerı ıle lktısadı ve Tıcan llımler Akademılennden mezun olanlar dahıl) veya yukarıda ısımlerı sayı lanlann benzerlerı ıle bunlara Mıllı Eğıtım Gençlık ve Spor Bakanlı ğınca muadeletı kabuledılmış yabancıülkelerdekı Fakülte ve vukse kokulların bınnden mezun olmak, gerekır Sınavlara gınş şartlarını ve sınav konularını aynntıh olarak gösteren "Sınav Broşuru" Gelırler Kontrolörlerı Beşık Sokak No 7/3 UlusANKARA adresınden veya Gelırler Kontrolörlenmn Ankara, Îstanbul ve lzmır Grup Başkanhklarından sağlanabılır lstekülenn gerekb belgelen, en geç 10 Mayıs 1985 Cuma günü mesaı bıtımıne kadar yukanda bebrtılen adrese vermelen veya posta ıle gön dermelerı (Postada vakı gecıkmeler kabul edılmez) gerekmektedır Ilan olunur 2 lşın tahmını bedeb 1985 yılı Bavındırlık Bakanlığı bırım fıyatlarına göre hesaplanmış olup, ıstekblerce geçıcı temınat devlet ıha lelerı genelgesının ılgılı hükumlerıne uygun ve lımıt ıçı olarak düzen lenecektır 3 Ihale konusu ışe aıt eksıltme şartnamesı sözleşme tasansı ve eklerı Zonguldak Taşkömuru lşletme Muessesesı Inşaat Şube Müdurluğu nde çalışma saatlen ıçınde mcelenebılecektır 4 Istekblerın eksıltmeye gırebılmelerı ıçın gerçek veya tüzel kışı olmaları ve (Özel ve tescıl edılmemış ortaklıklar kabul edılmez ) bu ış ıçın duzenleyeceklerı, 4 11985 >ıhna aıt tıcaret odası belgesım ıbraz etmelerı 4 2Ortakhk adına teklıfte bulunacak kımselenn ortakbğın sırkülerını veya ortakbğın vekılı olduğunu göstenr noterce tasdıkb veka letnameyı ıbraz etmelerı, 4 3 lşın geçıcı temınatını müessesemıze yatırmış olmaları 4 4 Ihaleye katılma (>eterlık) belgesı almaları gerekmektedır 5 İstekblenn ıhaleye katılma (yeterlık) belgesı alabılmelerını temınen 5 1 Engeç 17 s 1985 gunu saat 17 OO'ye kadar bır dılekçe ıle kurumumuza muracaat etmelen dılekçelenne kurumumuz tabı olma makla beraber 2886 sa>ılı Devlet Ihale Kanunu nun 2990 sayılı ka nunla değışık 28'ncı maddesı uyannca değerlendırme yapılabılmesı nı sağlamak uzere bu ış ıçın duzenleyeceklerı eksıltme şartnamesıne uygun olarak hazırlanmış, 5 2 Yapı araçlan bıldırısını (Belgelen ıle bırlıkte) 5 3 Teknık personel bıldırısını 5 41 1 1980'den sonra bıtırdıklerı ve dılekçenın verıldığı tarıhte taahhutlennde bulunan ışlen belgelen ıle açıklavan taahhut bıldınsını, 5 5 tlan tarıhınden sonra alınmış sermaye ve kredı ımkânlannı belırtır malı durum bıldırısını ve bankalardan alınmış banka kredı mektuplarınj, 5 6Bayındırlık Bakanlığf ndan almış olduklan, suresı dolmamış en az ışın keşıf bedeb kadar (B) grubundan muteahhıtbk karnesının aslını \eya noterden tasdıkh suretını, 5 7 En az ışın keşıf bedeb kadar benzerı ışlen muteahhıt olarak bır defada vapıp bıtırdıklenne daır ış bıtırme belgelen ıle belgelenen ışlere aıt geçıcı kabul tutanaklannın aslını veya noterden tasdıkb su retlerını, 5 8 Anılan ışın yerını gorup ınceledıklerıne daır kunımumuzdan alacaklan yer gorme belgesım eklemelerı gerekmektedır 6 Ihaleve katılma belgesı venlıp verılmedığı, 21 5 1985 gunu me saı başlangıtindan ıtıbaren Muessesemız Inşaat Şube Mudurluğu'nden oğrenılebılır, (Telefon Muessese santralı 13601/den 5166) " Eksıltme Zonguldak'ta Muessesemız Inşaat Şube Müdurluğu' nde yapılacaktır İstekblenn eksıltme şartnamesıne uygun olarak ha zırlayacaklan tekbf zarflannı yukanda belırtılen gunde saat 12 OO've kadar Muessesemız Genel Muhaberat Servıs Şeflığıne teslım etmış olmalan gerekmektedır Postada vakı gecıkmeler kabul edılmeyecek tır 8 Kurumumuz 2886 savılı Devlet Ihale Kanunu'na tabı olmayıp ıhaleye katılma belgesı verıp vermemekte, uygun bedelın tespıtınde kullanacagı krıterlenn seçımınde, ıhaleyı yapıp yapmamakta ve ışı dıledığıne vermekte serbesttır Basın 16137 Fıkrayı, Avukat Nevzat Boztaş'ın burosunda, Ağınlı ressam Zafer Gencaydm anlattı Şoyle Ağın'ın Hozakpur, yenı adıyla "Beyelması' adında bır koyu var Bır de onun yakınında "Zabulbar" koyu "Hozakpur"\u bır genc, "Zabulbaf'a kes etmeye gıder Kes etmek, tarlalardan otları, yoncaları toplamak demek Zabulbarlı bırı bunu gorur, kızar Ne yapıyorsun lan burda'' Amca, der genc kes etmeye geldım Hayvanlanmız aç1 Elıne gecırdığı sopayla koylu, gencı dovmeye gırışır Genç yalvarır Ne olur amca, benı dovme1 Anama söyleyeyım, sana bır peskır dokusun, abdestten sonra elını, yuzunu sılersın' Pekı lan> der koylu, gencı bırakır Madem anan peşkır dokuyacakmıs O yorelerde kadınlar, havlu yenne kullanılan peşkırlerı dokurlarken, uclarına kırmızı bır ılmık de atarlar, daha guzel, daha bıçımlı olsun dıye Koylunun elınden kurtulan genç, epeyce uzaklaştıktan sonra bağırır Amcaaa, ucuna da kırmızı attıram m ı 9 Nevzat Boztaş'ın avukat yazıhanesı dedım ya, duvarlar sılme tablolarla dolu Konukların çoğunluğu ressam Habıb Aydoğdu, Yalçın Gokçebağ, Kemal Onsoy, Veysel Gunay, Nuran Tosun Terzıoğiu, mımar Zekaı Seren Şekıp Oğuz, Lütfıye Oğuz, Meclıs Başkanı'nın Özel Danışmanı Yuksel Germen, Ayşe Soyer, Selahattın Soyer, Onder Şenyapılı, Tansı Şenyapılı, ressam "Ramo", Izmır'e yerleşen Husamettın Unsal oradalar Yalçın Gokçebağ'la, Zekaı Seren çalıp söyluyorlar 4 mayıs cumartesı gunu ' £vrense/"de ozan Ahmet Erhan1 la, Adnan Satıcı'nın, "Motıf Kıtabevı"r\de Mahmut Makal'la, A Kemal Gozukara, "Dosfta da Murathan Mungan'ın ımza gunlerı vardı Önce Evrensel e uğrayıp gençlere başarılar dıledım Mahmut Makal'ın "Bızım Koy"u ıle "Isçının Günluğu"nu aldım "Motıf Kıtabevı", Zafer Çarşısı'nın yanında yenı bır kıtabevı Alışılmış şeydır, Koy Enstıtululer, bırlıkte anıhrlar Talıp Apaydın'ın da "Akan Sulara Karşı" adlı "öğretmenlık anılan" çıktı Talıp Apaydın'ın kendıne özgu bıçemı, rahat bır yazısı var Daldan dala geçerken, Ahmet Say'ın yayımladığı "MuzıkAnsıklopedısı"n\ duyurmak ısterım Müzık bılgısı edınmek ısteyenlerle çocuklarını bu konuda eğıtmek ısteyenler ılgılenmelı "Müzık Ansıklopedısı"y\e Dorduncu sayısı çıktı Yazışma adresı llkadım Sokak, 21/5 Gazıosmanpaşa / Ankara "Ayşe Abla" oldu 1941 'de "Radyo Çocuk Kulubu"r\u kurmuş Ayşe Abla, daha sonra "Çocuk Yuvas;"nı, daha sonra da "Ayşe Abla llkokulu"nu Nusret Hızır ın eşıydı Radyodan ılk kıyıma uğratılıp, uzaklaştırılanlardan Göruşup, bır konuşma yapmak ıstıyordum olmadı Artık hıç goruşemeyeceğım Pazar gunu akşam ustu Devlet Guzel Sanatlar Galerısı'nde Ataturk'ten bu yana gelmış geçmış Cumhurbaşkanlarının fotoğraflarından oluşan bır fotoğraf sergısı açıldı Sergıyı, "Foto Muhabırlen Derneğı" duzenlemıştı Cumhurbaşkanı Evren açtı sergıyı Eskı Cumhurbaşkanı Koruturk Meclıs Başkanı Karaduman, Cumhurbaşkanlığı Konseyı uyesı Ersın, Devlet Bakanı Yılmaz, Bedrettın Demırel de vardılar Sergıyı gezerken bır yerde, kendı resmımı de gordum Fötoğrafta 27 Mayıs Devrımı nın onderı, dorduncu Cumhurbaşkanı Cemal "Aga", Senato Başkanı Urguplü bır koşede de not alan kendımı gorunce duygulandım Saçlar kapkara genç bır gazetecı Mehmet Surenkok un arşıvınden alınmış 1961'de çekılmış olmalı Sergıde kırka yakın foto muhabırının yıllar once ve şımdılerde çektıklerı fotoğraflar var Mehmet Surenkök'un, Ara Guler'ın, Ozan Sağdıc'ın, Yaşar Uçar'ın, Mustafa Turkyılmaz'ın fotoğraf lan var "Ataturk donemı fotoğraflarını, Cemal Işıksel ıle Bulenî Gız'den almış olmalılar" dıye duşundum Kurtuluş Savaşı fotoğraflarından bırınde, Mustafa Kemal'ın solunda Çerkez Ethem de var Inonu dönemı fotoğraflarını gezerken, Inönu'nun yanındakı Kemal Satır'ı gosteren Evren Kemal Satır, dedı Resım, Inönu'nun Cumhurbaşkanlığı donemı ıle ılgılı değıl, CHP Genel Başkanlığı dönemı ıle ılgılı Oysa, Cumhurbaşkanlığı donemıne ılışkın ne guzel fotoğrafları vardı Paşa'nın Ozellıkle Koy Enstıtulerı kurulurken Bayar donemınde, Menderes de goruluyor fotoğraflarda Dun 61 yaşını kutlayan Cumhurıyet'ın, "Sıyaset 85"inde, bır "Arşıv Konuşuyor" bolumu vardır, meraklılarına çok ılgınç şeyler soyler Sergı oylesıne duşundurucuydu Gruplar ıçınde, eskı Başbakanlardan Suleyman Bey ın, Bakanlardan Çağlayangıl'ın, Hasan Esat Işık'ın resımlerı göze çarpıyordu Gozum, Ecevıt: ın resımlerını aradı, yok Evren getırılen ozel defterı yazıp ımzaladı Foto muhabırlerı, Evren ve Koruturk'le resım çektırmek ıstedıler Evren Bız oturalım, sız de arkaya geçın çektırelım dedı Resımler çekılırken Koruturk Her zaman çekerier çektıklennden bır tanesını göndermezler, getırıp vermezler1 dedı, Evren Arşıve koyarlar dıye karşılık verdı Sonra, foto muhabırlerını ovdu foto muhabırlennın ışı çok zor Yakalamak ıçın canla başla çalışıyorlar dıye ekledı Benı gordu Kose yazarları da, boyle bır sergı açsın Ekmekçı dedı Koruturk, "Bunlar böyle kalmamalı, kıtap olmalı" önerısınde bulundu Evren Necmettın Karaduman'a 8u, burada kalmasın başka ıllen de dolaşsın dedı Sergının gezılmesınden sonra, "Camuzoç?/u"nun hazırlattığı kokteylde meyve suları ıcıldı Foto muhabırlennın sergısı, 14 mayısa dek açık kalacak T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI Hazme ve Dış Tıcaret Musteşarlığı Hazme Kontrolörlen Kurulu'na sınavla stajyer Hazıne Kontrolörü alınacaktır 1 Sınava gırebılmek ıçın a Sıyasal Bılgıler, ıktısat, hukuk, ışletme fakultelen ve ümversıtelerın ıktısadı ve ıdarı bılımler fakultelen ıle bunlara eşıtbğı Mılb Eğıtım Gençlık ve Spor Bakanlığı'nca kabul edılen yerlı ve yabancı benzerı fakulte ve yuksekokullann bınnden mezun olmak, b Devlet Memurİan Kanunu nun 48 maddesındekı mtelıklen haız olmak, ı. Sınavın açıldığı vılın ocak avı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak d Sağlık durumları vurdun heı yenndegörev ve yolculuk yapmaya elverışb bulunmak, e Yapılacak soruşturma sonunda Hazıne Kontrolörlüğü'nün ge rektırdığı mtelıklen taşımak gerekır 2 Yazılı sınavlar 16, P , 18 lemmuz 1985 tanhlennde Ankara ve tstanbul'da yapılacaktır Yazılı sınavı kazananlar Ankara'da sözlü sınava tabı tutulacaktır 3 Sınavı kazanarak Stj Hazıne Kontrolörlüğüne atananlara Devlet Memurları kanunu'na gore maaş, yan odeme ve ozel hızmet tazmı natı ıle turnelerde Butçe Kanunlan'nda belırtılen mıktarlarda harcırah odenır 4 Stajyer kontrolorluk suresı sonunda yapılacak veterlık sınavın da başarı göstererek kontrolörlüğe atananlar, meslekı konularda ın celemelerde bulunmak uzere bır yıl sure ıle yurt dışına gönderılebılır 5 Sınava gırmek ısteyenler, sınava gınş şartlarını ve konularını belırtır broşüru Ankara da Hazme Kontrolörlen Kurulu Başkanlı ğı'ndan (Mıthatpaşa Cad No 18 8 Yenışehır) îstanbul ve lzmır' de Hazıne kontrolörlerı Grup Başkanlıklanndan (Halaskargazı Cad No 220 Kat 2 Osrranbev tstanbul, Halıt Zıya Bulvarı No 20 5 lzmır) şahsen veya mektupla temın edebılırler 6 Sınava gırmek ısteyenler en geç 5 Temmuz 1985 günu mesaı bıtımıne kadar gereklı belgelerle bırlıkte Hazıne ve Dış Tıcaret Mus teşarlığı Hazme Kontrolörlen Kurulu Başkanlığı Ankara adresıne başvurmalıdırlar Postadakı gecıkmeler ve eksık belgelerle yapılmış başvurular dıkkate alınmaz Basın 15604 İLAN ANKARA 4'ÜNCÜ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 984/551 Ankara Murat Mah Zülfıkâr Sok No 24'te Mehmet Yüdız Cemal Kılıçoğlu ve Mehmet Akkaya'va, Mahye ve Gumruk Bakanlığı tarafından aleyhınıze açılan taşmmazın tesalı davası nedenıyle adınıza ılanen teblıgat yapümasına karar venlmış olup karar gereğınce duruşma günü 6 6 1985 saat 9 40'ta ıbraz etmek ıstedığınız deullerle bırbkte mahkemeye bızzat gelme nız'veya kendımzı bır vekılle temsıl ettırerek delıllenmzı sunmamz gerektığı, aksı halde aynca gıyap karan teblığ edılmeden davaya gıyabınızda devam olunacağı H U M K 508 509 ve510'uncumaddeler gereğınce dava dılekçesı ve duruşma gününün teblığı yenne geçerlı olmak Ozere ılanen tebhğ olunur 30 4 1985 Basın 16529 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Aşağıdakı Lnıversıtelerde belırtılen anabılım daîlanna daımı sta tüde bırer profesör atanacaktır Adayların 28 1/982 tarıh ve 17588 sayılı Resmı Gazete de yayımlanan Oğretım Uyelığıne Yukseltılme ve Atanma Yonetmelığı'mn 17 maddesınde bebrtılen bdgeler ve atan ma dılekçelenyle bırlıkte ılan tarıhınden ıtıbaren 15 gun ivınde Bıl kent ANKARA adresındekı Yukseköğretım Kurulu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedır 2547 sayılı Kanun'un 26 maddesının (b) bendının 2 fıkrası uyannca duyurulur MARMARA LNİVERSİTESİ İlahıyal Fakullesı Islam Felsefesı ORTA DOGU TEKNİK UNİVERSİTESİ Gazıantep Muhendıslık Fakultesr Atom ve Molekul Fızığı ÇLKLROVA LNİVERStTESt Tıp Fakultesı Fızyolojı, Anestezıyolojı ve Reanımasvon, Radvolo Ji, İLAN TARSUS ASLİYE 2. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No 1984/74 Davacı Atılla Kulaç tarafından davalı Güney Transıt Naklıyat Şır ketı aleyhıne açtığı alacak davasımn yapılan yargılamasında Davalı Güney Transıt Şırketı'mn adresı meçhul bulunduğundan davetıye ılanen vapüdığından gıyap kararının da gazete ıle yapümasına karar venlmış olup davalının duruşma günü olan 11/6/1985 günu saat 9 00'da dunışmada hazır bulunmanız veya kendımzı bır vekılle temsıl ettırmenız, gelmedığınız ve temsıl ettırmedığınız takdırde davanın gıyabınızda devam olunacağı gıyap karan yenne kaım olmak üzere ılan olunur 10 4 1985 Basın 16377 Botd7i«,ı Lnı\<. ^ıtL^ı Meslek > ı k^ek Okulu nur duzenledığı BA SIC bılgısa>ur p ogramlama kLr^ları 13 Mavıs 198*î tarıhınde >enı den açılacaktır Yenı donem Temel Basıc \e Ilerı Basıc kursları ıçın ka>ıt >apıırınaı^ ^tevenle^n engeç 11 Mayıs 1985 gunu saat 17 OO'ye kadnr aşağıda ıstenen belgelerle bırlıkte murat.adtları rı^a olunur 2 adet fotüğraf 1 adet ıkametgah 1 adet nufus suretı En az lıse ve>a dengı okul bıtırme belgesı Konu>la ılgılı bır ışte çalısanlara kavılta on^elık tanına(.aktır Kursu ba>arıyla bıtırenlere "SERTtFlKA' verılecektır Aüıes Bogazıçı Unıversıtesı \1e>lek V uksek Okulu Bılgısayar Teknıklerı Prog B*:>ıı. kursu P k 2 Bebek ÎSTANBUL Bılgı Mn 1631500 360,308 Basın 16342 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA KURSLARI FenEdebıval Fakultesr Turk Dılı, Turk Edebıvatı tktısadı ve ldarı Bılımler Fakullesı: Iktısat Pohtıkası, tktısaı Teonsı ve lktısadı Tarıh, lktısadı Gelışme ve Uluslararası Iktısat, Iktısat, lstatısuk ERCtYES LNtVERStTESİ tlahıvat Fakultesı Dın Sosyolojısı ve Dın Psıkolojısı tklısadı ve İdan Bılımler Fakultesı Iktısat Pobtıkası, HACETTEPE L M V E R S İ T E S İ Eczaalık Fakultesı Farmasotık Kımva ATATl RK L Nİ\ ERSİTESİ Zıraat Fakultesı Tarımsal Mekamzasyon Basın 16440
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog