Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/6 Ozetle HABERLER 3 ŞUBA T 1985 Insan Hakları Komisyonu Türkiye'den ayrıldı Türkiye'deki incelemelerini tamamlayan "Avrupa Insan Haklan Komisyonu Uzmanlar Heyeti" dun uçakla Türkiye 'den aynldı. Yeşilköy Havaalam Dışhatlar Terminali'nde gazetecüerle görüşen heyet üyeleri, izlenimleriyle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadılar. Türk hükümetinin davetlisi olarak gelen, biri bayan beş kişilik uzmanlar heyeti, İstanbul ve Ankara'da çeşitti cezaevlerini gezdüer ve bazı görüşmeler yaptılar. ODTÜ öğretim görevlilerinden Erhan Acar'a sakalını kesmediği için daha önce uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesini durdurma cezaları verilmişti. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sakalını kesmeyen Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi Erhan Acar'a görevden çekilmiş sayılma cezası verildi. Bu ceza ile 1.12.1984 tarihinden itibaren Mimarlık Fakültesi ile ilişkisi kesilen Erhan Acar, "Öğretim eiemanlanna uygulanmakta olan kılık ve kıyafet hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve sakalını kesmesinin istenilmesinin geçerli bir yasal dayanağı bulunmadığını" belirtti. ODTÜ Rektörlüğü, sakalını kesmemekte ısrar eden Erhan Acar'a daha önce sırasıyla uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesini durdurma cezaları vermiş, 31.1.1985 günü de "görevden çekilmiş sayılma" cezası ile görevine son verildiğini bildirmişti. Erhan Acar kendisine verilen cezalann Anayasa'ya aykın olduğunu iddia ederek şoyle dedi: "Anayasa'nın 130. maddesi öğretim elemanlannın uyacaklan koşulların kanunla düzenleneceğini belirtirken, Yüksek Öğretim Kanunu'nda bu konuda bir düzenleme getiren, ya da bu konuyu genel hükümkre bağlayan hiçbir madde mevcut değildir. Bu durumda YÖK'ün bir genelge ile iiniversilelerde kamu kurum ve kunıluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikteki hükümlere uyulmasını istemesi, uymayanlann disiplin yönetmeliğinde yer alan "belirlenen kılık ve kıyafet hükiimlerine aykın davranışlar Ue suçlanmaları, hiçbir yasal (emele dayanmamaktadır. Anayasa'nın öngorduğü biçimde kanunla belirlenmiş hiçbir kılık ve kıyafet hükmu bulunmadığına göre gerek VÖK, gerekse onun talimatlanna uyan rektörlük, öğretim eiemanlanna karşı, Anayasa'ya a y k ı n ve keyfi biikiimler uygulamaktadır" Erhan Acar, soruşturmacı Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal'a verdiği savunmasında, sakalını kesmesinin en uygun çözüm olaca Sakalda direndi, işsiz kaldı ğı konusunda kendisine yaptığı dostça uyarılara teşekkür ederek, hakkındaki suçlamanın geçerli bir yasal dayanağı bulunmayışının açıklık kazanmasına yardımcı olmasını diledi. Ancak soruşturma raporunda, soruşturmacımn görevinin "Uygulanması gereken mevzuatın Anayasa'ya uygunluğu veya aykırılığı konusunda göriiş bildirmek" olmadığını belirten Prof. Dr. Uysal, Erhan Acar'ın disiplin soruşturmalanna karşı yaptığı yazılı savunmalarda sakalını kesmemekte ısrarh olduğu ve üniversite yönetimine karşı mütecaviz bir tavır takındığı müşahede edildiğini söyledi ve "Acar'ın bu davranışının devlet memuriyeti ve üniversite öğretim elemanı sıfatı ile de bağdaşmayacağı tereddiide yer vermeyecek derecede açık bulunmaktadır" dedi. Sakalını kesmediği için 1978'den beri çalışmakta olduğu Mimarlık Fakültesi'ndeki görevine son verilen öğretim görevlisi Erhan Acar, Aydınlar Dilekçesi'ni imzalaması nedeniyle kendisini ma6 KATMA DEGER B1LMECESI HAZIRLAYAN: BÜLENT SOYLAN kamına çağırarak hakaret ettiği iddiası ile, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gönlübol hakkında bir hakaret davası açmış bulunuyordu. 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin bu konudaki ilk soruşturmayı YÖK'ün yapması gerektiği karannı temyiz eden Erhan Acar'ın, ayrıca açtığı manevi tazminat davasının ilk duruşması ise 19.2.1985 tarihinde yapılacak. Telafi edici vergilendirmede birkaç iş olunca ne olur? Soru (Ahmet Güngor İstanbul): Asıl olarak kuruyemiş ve Tekel maddeleri satıyorum. Bunun yanı sıra oyuncak ve kırtasiye malzemesi satışlanm da var. Cirom 80 milyon liranın altındadır. Kuruyemişçilerin aşağı yukan tamamının yaptığı gibi, malı çiğ olarak alıp kavurmak(ayım. Yapılan işlemin yapı değiştirici, sınai bir tarafı yoktur. Kavurma işleminin imalat olarak gorülmesi doğru mudur? Cğer boyle göriilürse, kunıyemişçilerin tamamının telafi edici vergilendirme dışında tutulmalan gerekir. Aynca, arizi olarak kırtasiye malzemesi satmam telafi edici vergilendirmeden yararlanmamı engeller mi? Dışisleri Bakanı Vahit Halefoğlu, dün Cilvegö'zü sınır kapısında incelemelerde bulundu, beraberinde Hatay Valisi Sami Oytun olduğu halde Cilvegözü suur kapısına gelen Halefoğlu, polis karakolundaki pasaport işlemlerinde kuUanılan bilgisayar sistemi hakkında bilgi aldı. Bakan, bilgisayara "Ahmet Yıldız" ismini vererek, bu isimden Türkiye 'de kaç kişinin bulunduğunu sordu. Sorusunun karşılığını bilgisayarm 647 kişi olarak vermesi üzerine Halefoğlu, "Oldukça üginç bir aygıt" dedi, daha sonra Halefoğlu 'na bir brifing verildi. Halefoğlu Cilvegözü'nde incelem elerde bulundu YÖK kondu' yvnetmeliği yuyunlanck Çıkarılan 11 Noîlu tebliğin > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B/2 maddesindeki hükumde de açıklıkla belirtildiği üzere, telafi edici vergilendirme kap Civaoğlu: Martta yeni gazete çıkarıyoruz ŞEHİTERLER Ege Denizi'nde fırtınayüzünden batan tank çıkarma gemisinin şehit erleri fiamazan Güler, Haydar Bilge ve Şinasi Tekin 'in cenaze törenine Ege Ordu Komutanı Org. İsmail Hakkı Akansel, İzmir Valisi Vecdi Gönül, Güney Deniz Saha Komutanı Korg. Işık Biren ve Hava Eğitim Komutanı Korg. İhsan Bakırezen katıldı. Törenden sonra şehit erlerin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. (Fotoğraf: CUMHUR1YET) Şehit erler için tören (Baştarafı 1. Sayfada) kü aramada bulunan şehit er Şinasi Tekin'in cenazeleri Hatay Kara Kuvvetleri Askeri Hastanesi'nde yapılan törenden sonra cenaze namazları kılınmak üzere Alsancak Hocazade Camii'ne getirildi. Askeri Hastane ve Alsancak Hocazade Camii'nde yapılan törenlere îzmir Valisi Vecdi Gönül, Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral İsmail Hakkı Akansel, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Işık Biren, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İhsan Bakırezen, yüksek rütbeli subaylar, subay, astsubay ve şehitlerin yakınlan ile silaharkadaşları katıldılar. Askeri hastanedeki törende konuşan şehit erlerin birlik komutanı Binbaşı Mustafa Erkan, "Onlar şehit oldular. Memleketleri için canlannı verdiler. Tannnın emirlerine karşı konulmaz. Onlar en yuce mevkide >erlerini aldılar. Kutsal nobetlerini aldığımız bizler onlara layık olabilmek için gerekirse onlar gibi canımızı feda etmekten çekinmeyiz" dedi. Ege Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Hakkı Akansel de şehit erlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek sabır ve metanet diledi. Daha sonra cenaze arabalanna konulan şehit erlerin cenazeleri Alsancak Hocazade Camii'ne getirildi. Öğle namazı sonrasında cenaze namazlan kılınan şehit er Şinasi Tekin'in cenazesi memleketi olan Artvin'in Şavşat ilçesine, Ramazan Güler'in cenazesi Diyarbakır'ın Çınar köyüne, Haydar Bilgen'in cenazesi de Tunceli'nin Balçık köyune toprağa verilmek uzere gönderildi. Bu arada Çeşme'de de şehit erler için denizde bir tören düzenlendi. Çıkarma gemisinde bulunan ve aranmalanna devam edilen şehitler adına denize bir çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Uzun süredir yeni gazete çıkaracağı söylentileri olan Guneş Gazetesi eski Genel Yayın Müdürii Güneri Civaoğlu, yeni gazetenin Mart 1985 tarihinde çıkacağım açıklarken, "Türk basınında hiç yapılmayan birtakım olaylan sergileyeceğiz art arda" dedi. (UBA) İngiltere Bakanı Dışisleri İngiltere Dışisleri Bakanı Geoffrey Howe, Dışisleri bakanı Vahit Halefoğlu 'nun resmi konuğu olarak 11 şubatta Ankara 'ya gelecek. ANKARA (UBA) Kamuoyunda son günlerde unvanların veriliş şekh' tartışılan ve "YÖK kondu profesöriuk" diye nitelenen, universitelere bağh kurumlardaki sanat dallannda öğretim görevi yapmakta olanlann YÖK kanununa tabi olmadan öğretim üyeliğine yükseltilmeleriyle ilgili yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sanat dallannda öğretim görevi yapmakta iken öğretim üyesi olmak isteyenlerin devlet memurlan yasasının 4. maddesine tabi olarak 20 temmuz 1982 tarihinde öğretim görevinde bulunmuş olmalan gerekiyor. Bu durumda olanlar aynca, 1983 yılı sonuna kadar öğretim görevinde bulunduklan üniversitelerin rektörlerine, "hayat hikâyelerini, öğretim tecrübesine ilişkin bügUeri üc yaratıcılıklarını kanıtlayan bdgelcri" ekleyerek başvurulannı yapmış olmalan zorunluluğu da aranıyor. Öğretim üyesi olmak için yapılan başvurulan üniversitelerarası kunıl inceleyecek ve uygun görürse YÖK'e adaylann atamalanrun yapılması için öneride bulunacak. Adaylann yardıma doçent olabilmeleri için en az 4 yıl, doçentlik için en az 8 yıl, profesörlük için ise en az 15 yıl kendi aianlarında çahşmış olmalan şartı aranacak. Bilindiği gibi henüz yönetmelik yayımlanmadan üniversitelere bağh yüksekokullarda sanat dallannda öğretim görevlisi olarak çalışan bazı kişilerin öğretim görevlisi yapıldığı yolunda haberler çıkmıştı. YOK Başkanı Doğramacı ise bu haberleri yalanlamıstı. samına giren maddelerle özel matrah şekillerine gore vergilendirilen maddeleri birlikte sa kırtasiye, Tekel y tanlar, yani kuruyemiş, Tekel maddesi ve bakkaliye malı satarsa . maddesi, oyuncak ve kırtasiye «cıu/ı cu«cı yi bir arada satanlar, telafi edici vergilendirme vergilendirmeden yararlanabihakkim kaybetmez. leceklerdir. Kuruyemişin çiğ satın alınıp kavrulması bir sınai işlem değildir. Kavrulma, manipulasyon dediğimiz ve sınai işlem önemini taşımayan basit işlemdir. Bu nedenle telafi edici vergilendirmeye engel bir durum yoktur. Zaten sizin dediğiniz gibi, her leblebi kavuran sınai işlem yapmış sayılsaydı, hiçbir kuruyemişçi telafi edici vergilendirme kapsamına sokulmazdı. f ... ' Film ihraeatçısıyım Soru (Sevim Moriz/tstanbul): Yerii ve dolu filmleri ihraç ediyorum. Her satışta yapımcılardan belirii bir oranda komisyon alıyorum. Anlaşmalar adıma yapıldığı için, gelen paradan komisyon hakkımı kesip, kalan meblağı fatura karşılığı yapımcıya öduyorum. Bu durumda yapımcının benden ayrıca KDV alması mı gerekiyor? Sizin kendi adınıza ihracat yapıp, satışı yapılmış filmi fatura ile sonradan devralmanız komisyonculuk değil, konsinye malın ihracıdır. Bir mal fatura ile alınıyor, sonra yine kendi adınıza dışarıya satılıyorsa, bu ticari faaliyettir. Kârınızın, satış bedelinin belli bir oranı olması ya da yuzdeyle ifade edilmesi onun komisyon geliri sayılacağı anlamına gelmez. Bu durumda yapımcı sizden KDV isteyecektir. SCRETEK İLANEN TEBLİGAT İST.9 İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No: 984/8407 Alacaklı: Surmeli Tarhan. Vekili: Av. Tahir Demir: Hayyam Çaf^ısı No: 612 Sırkeci / İst. Borçlu: Necati Kahraman: Ortadoğu Mobilya San. Bolgesi Cd.l.No:59 Kayseri. Borç: 3.50O.0OO.OO TL. faizi ve ucreti vekalet ile vesair masraflar ile birlikte tahsili. Alacaklı vekili tarafından 12.1.1983 hululu vadeli emre muharrer senede musteniden 3.5OO.OOO.OO TL.nin tahsili hususunda aleyhinizde icra takibi açılmış yukarda yazılı adrese gönderilen ödeme emri ve senet sureti adres bırakmadan adresi terk etmiş olduğunuzdan bahs ile tebliğ edüemeden bila tebliğ iade edilmiş, zabıta marifetiyle yaptınlan aramada da adresinizin tespitı mumkun olmamış bulunduğundan 7201 sayılı kanunun 28. maddesi gereğince tebligatın ilanen >apılroasına ve kanuni sureye 20 gün ilave edilmesine karar verilmiştir. Yukarda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrınin tebliği tarihinden itibaren 30 gun içinde ödemeniz, takibın dayanağı senet kambıyo senedı nııeliğine haiz değilse (25) gun içinde mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (25) gun içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz, aksi lakdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzamzı haksız yere inkf ederseniz 100 liradan 5.000 liraya kadar para cezası ile mahküm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ımhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında ilirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (25) gun içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildırecek, mercıden ıtirazınızın kabulune dair bir karar getireceksiniz, getirmediğıniz takdirde cebri ıcraya devam olunacağı, itiraz edilmediği takdirde ve borç ödenmemesi halinde 30 gun içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hıç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtar ve iş bu tebliğ ödeme emri ve senet sureti tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 11.9.1984 Basın: 1170 GAYRIMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMEŞİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN ANKARAYENÎMAHALLE 2. İCRA MEMURLUĞUNDAN MENKUL MAL SATIŞ İLANI Dosya No: 1983/2601 T. 300.000. TL. muhammen bedelli bir adet hurda vaziyette mucur makinesınin 1. arttırması 28.2.1985 gunu saat 10.00'da Eskişehir volu 30 km'de mozaik fabrikasında yapüacak ve o günu kıymeünin %75'ine istekü bulunmadığı takdirde 2. arttırması 1.3.1985 günu aynı yer ve saatte yapılarak en çok fiyat verene satılacağı belediye, tellaliye ve damga resminin alıcıya ait olduğu ilan olunur. 30.1.1985 Basın: 11286 EYÜP ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİNDEN Dosya No: 1982/836 Davacı Turan Güler taralından Nimet Güler aleyhine açılan boşanma d.ı davasının yapılan duruşmasında: Davalı Nimeı Guler Eskişehir Sakarya Caddesi Başay Sokak No: 2 D:5'te ıkamel etmekte ıken bu adreslen ayrılıp gittiği ve yeni adresi dc zabıtaca tespit edilemedığindcn dava dilekçesi ve davetiyenin il.ıneıı lebliğine karar verilmiştir. Davalı Nımet Guler duruşma gunu olan 11/3/1985 günü saat 9..n)'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekılille tcmsil eııırmesi dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak uzere ilan olunur. Basın: 1214 İLAN Dosya No: 1984/33 satış Sablmasına karar verilen gaynmenkulun rinsi, kıymeti, adedi, evsafı 1 B.Çekmece tapusunun parsel 440 numarasında kayath, Suterazisi mevkiinde tarla evsafında halen tarım arazisi niteliğinde 442 m 2 miktannda, yola bağlantısı olmayan, bilirkişi raporuna göre m 2 'si 800 liradan tamamı 353.600 lira bedelle satılacaktır. 2 B.Çekmece tapusunun parsel 3504 numarasında kayıtlı Suterazisi mevkiinde tarla evsafında halen tarım arazisi niteliğinde 26 m 2 miktannda Londra Asfaltına kod farklı nr'si 200 liradan tamamı 5200 lira bedelle satılacaktır. 3 B.Çekmece tapusunun parsel 3506 numarasında kayıtlı Suterazisi mevkiinde tarla evsafında halen tarım arazisi niteliğinde 11.227.50 m : miktannda Londra Asfaltına ve Bağlar yoluna cepheli 800 m*'si bahçe duvan ile çevrili halen üzerinde 4x4 mt. ebath ve 7x620 mt ebatlı tek katlı bir adet yazıhane ile bir adet demir satış yeri bulunan, bilirkişi raporuna göre arsa payının m : 'si 1300 TL.'den 14.595.750 TL. ve üzerindeki 3 adet yaşlı söğüt ağacının 30.000 TL., yukarıda evsafı yazılı yığma binanın ve bahçe duvarının bedeli 3.220.000 TL.'lik toplam 17.845.750 TL. bedelle satılacaktır. 4 B.Çekmece tapusunun parsel 3507 numarasında kayıtlı Suterazisi mevkiinde tarla evsafında halen tarım arazisi 1 niteliğinde 2812 m miktannda imar planı içinde yola cepheli bilirkişi raporuna göre m 2> si 1300 TL.'den tamamı 3.655.600 lira bedelle satılacaktır. 5 B.Çekmece tapusunun parsel 3509 numarasında kayıth Suterazisi mevkiinde tarla evsafında halen tarım arazisi 2 niteliğinde 5223 m miktannda, imar planı içinde yola cep: heli m 'si bilirkişi raporuna göre 1300 liradan tamamı 6.789.900 lira bedelle satılacaktır. İMAR DURUMU: B.Çekmece Belediye Başkanhğı'nın 24.12.1984 tarih ve Fen İşleri 1099 sayıh yazıları ile 440350435063507 ve 3509 parsel sayıh taşınmazlann arsa niteliğinde bulundukları, bu parsellerin imar planı içinde olduklan ve ticaret sahasında bulundukları TAKS 0.25 olup 4 kat inşaata müsaade edilmiş bulunduğu ve ifraza tabi bulundukları bildirilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 Satış 12/3/1985 günü saat 13.30'dan 15.50'ye kadar Çatalca Adalet Dairesi'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin ^o75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 22/3/1985 cuma günü aynı yerde saat 13.3O15.5O'de ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin <%10'u nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer iigjlilerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır, aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkca paylaşmadan haric bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen muhlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve VolO faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve munderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1984/13 satış sayıh dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmalan ilân olunur. 21/1/1985 ( + ) tlgililer tâbirine irlifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 920 YILDIZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (NAKLEN PERSONEL ALINACAKTIR) Üniversitemizde 657 sayılı kanuna tabi Genel İdare Hizmetler sınıfında açık bulunan yüksek dereceli kadrolara muhasebe, döner sermaye ve fon saymanhğı burolarında gorevlendirilmek üzere naklen personel ahnacaktır. lsteklılerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na hizmeı belgeleriyle bizzat muracaaıları duyurulur. Basın: 11245 İLAN ÜSKÜDAR 1. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Sayı: 19841547 Gaip: Mehmeı Raşit. Hissedan bulunduğunu/ Üskudar. Çengelköy Çamlıca Caddesi 136 patta, 899 ada, 3 parsel sayılı taşınma2 hakkında mahkememizin 1980104 sayılı Leman Tavsanoğlu v.s. tarafından Izaleyı Şuyu Davası acılmış olup bu dava sırasında adresiniz tespit edilemediğindcn sizi temsilen mahkememizce bir kayyum tayin edilmesi talep edıldiğınden duruşması 4.3.1985 gunu saal 10.35'te talih edilmıştır. Mczkur gun ve saaıle duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde sizi temsilen bir Kayyum Tayin edileceğî hususu ilanen tebliğ olunur. 31.12.1984 İSTANBUL BUYUK ŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1) Beyoğlu 1. Bölge KarakoyŞişhaneTaksimŞişliMecidiyeköyDolmabahçeBeşiktaşTepebaşıFmdıklıTeşvikıyeMaçkaLeventEtiler semtlerinde amme mulkü alanlarda 100 adet ilan ve reklam standları yılhğı 8.000.000. lira bedelle 2 yıl muddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 480.000. liradır. (Emlak ve Isfimlak Mudurluğunde). 2) Anadolu yakası 1. Bölge KadıköyÜsküdar Meydanları ile BağdatKadıkoyRıhtımKuşdiliKalamışFener Caddesi ile Kadıkoy Merkez Bostancı semtlerinde amme mülkü alanlarda 100 adet afiş ve reklam slandları yılhğı 8.000.000. lira bedelli 2 yıl muddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 480.000. liradır. (Emlak ve İstimlak Mudurluğunde). 3) istanbul yakası 1 Bolge EminonüSultanahmetAksarayBeyazıt MeydanlanFatihMerkez Bakırköy MerkezTopkapı semtlerinde amme mulku alanlarda 100 adet afış ve reklam standları yıllığı 8.000.000. lira bedelle 2 yıl muddetle ihale olunacaktır. ilk teminatı 480.000. liradır. (Emlak ve İstimlak Mudurluğunde). 4) Anadolu yakası 2. Bolge UsküdarBeykozÜskudar Kısıklı NuhkuyusuÜskudar Kadıköy Şemsettin Gunaltay Caddeleri ile Kartal Pendik Malıepe Merkez semtlerinde amme mulku alanlarda 50 adet afiş ve reklam standları yılhğı 3.250.000. lira bedelle 2 yıl muddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 195.000. liradır. (Emlak ve İstimlak Mudurluğunde). 5) İstanbul yakası 2. Bölge Bahçelıev lerYeşilyurtYeşilkoyAtaköyFloryaGungörenZeytinburnu semtlerinde amme mülku alanlarda 50 adet reklam ve afiş standları vıllık 3.25O.OOO. lira bedelle 2 yıl muddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 195.000. liradır. (Emlak ve İstimlak Mudurluğunde). 6) Beyoğlu yakası 2. Bolge OrtaköyArnavutköyBebekAşiyanEmirganYenikoyIstinyeSarıyer semtleriyle Barbaros Bulvan semtlerinde amme mulku alanlarda 50 adet afiş ve reklam standları yıllık 3.25O.0O0. lira bedelle 2 yıl muddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 195.000. liradır. (Emlak ve İstimlak Mudurluğunde). 7) Anadolu yakası 3. Bölge ÜmraniyeDolavobaBeykoz semtlerinde amme mulku alanlarda 25 adet afiş ve reklam standları vıllık 1.250.000. lira bedelle 2 yıl muddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 75.000 liradır. (Emlak ve İstimlak Mudurluğunde). 8) İsıanbul yakası 3. Bolge KüçükçekmeceAvcılarYenibosnaSefaköyBağcılarEsenlerHalkalı semtlerinde amme mulkü alanlarda 25 adet afış ve reklam standları yıllık 1.250.000. lira bedelle 2 yıl muddetle ihale olunacaktır. İlk teminau 75.000. liradır. (Emlak ve İstimlak Mudurluğunde). 9) Beyoğlu yakası 3. Bölge KasımpaşaKâğıthaneGültepeOkmeydanıÇağlavan semtlerinde amme mulku alanlarda 50 adet afiş ve reklam standları >ıllık 625.000. lira bedelle 2 yıl muddetle ihale olunacaktır. İlk teminatı 37.500. liradır. (Emlak ve İstimlak Mudurluğunde). Muhammen bedel ve suresi ile ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı işler 12 Şubat 1985 Salı gunu saat 11 00'de İstanbul Buyük Şehir Beledıve Merkez binasında toplanan Belediye Encumeninde açık arttırma usulu ile 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca şartnameleri veçhile ihale olunacaktır. Şartnamelen hizalarında yazılı tnüdürlukte, bedelsiz olarak gorulebılir veya tespit olunan ucreti mukabihnde satın alınabilır. Açık arttırmalara iştirak etmek isteyenlerin ilk teminat makbuz veva banka temınaı mektupları ile ozel şartnamenin 23'ncu maddesinde belirtıldığı uzere Emlak \e İstimlak Mudurluğü'nden alacaklan ihaleye işıırak belgeierini hamilen muayyen gun ve saaıte istanbul Buşuk Şelıır Belediye Encumeninde hazır bulu:ımaları lâzımdır. Basın: 11006 T.C YENİMAHALLE 2. İCRA MEMURLUĞU GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 1984/1085 Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Macun mahallesi Karataş Yazısı mevkiinde tapunun 4898 parselinde 16584 m* olarak kayıtlı g.menkulün 1150/1386268 hissesi satılacaktır. Bu hisse İvedik Caddesi 79 kapı numaralı apartmamn 29. dairesine tekabul etmektedir. Apanman 11 katlı ve kargir olarak inşa edılmiştir. Daire onuncu katta caddeye nazırdır, salon uç oda, mutfak, banyo, WC, antre ve koridordan ibarettir, kullanma sahası 94, 83 m ! olup, bilir kişice 5.500.000. TL. kıymet takdir edılmiştir. Satış şartları: 1Satış 25/3/1985 günu saat 14.00'ten, 14.15'e kadar İcra Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapüacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artıranın taahhudu baki kalmak şartıyla 4/4/1985 günü aynı yerde ve saat 14.0014.15'de ikinci antırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale olunur. 2Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde, isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 3Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmuş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 84/1085 sayıh dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 29/1/1985 Basın: 11287 BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1979/705 Karar No: 1980/627 Davacı Gulsüm Karalaş vekili Av. Ahmet Şukru Eymirlioğlu tarafından davacuun eşi Mehmet Karataş'ın 1964 yılından beri akıl hastalığına müptela olması ve son olarak da ortadan kaybolması tarihinden itibaren 9 yıl geçmesi sebebiyle Mehmet Karataş'ın gaipliğine karar verilmesi talebini havi davanın yapılan açık duruşması sonunda incelenen dosya munderecatı resmi mercilerden gelen tezkere cevapları kanuni usulu dairesi'nde yapılan ilanata göre Hafik, Merkez, Duzyayla köyu, H: 87 C sahife: 9/175'de nüfusa kayıtlı iken Beyoğlu, Kasımpaşa Camiıkebir Mah, H: 4 cilt sahife: 421/130'da nüfusa kayıtlı Celil ve Safiye'den olma 1937 doğumlu Gülsum eşi en son Bakırköy akıl hastanesinden firar ettiği aniaşılan Mehmet Karataş'ın M.K.nun 34. maddesi gereğince gaipliğine karar verilmiş olmakla 1.12.1980 tarihli ve 1980/627 sayılı karann huküm czeti karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 1190 İLAN DUYURU Özel Oktay Dershanesi Kızıltoprak yjbesine Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 15.1.1985 tarih \e 420/5 Den> Şu. 110 sayılı emirleri ile kurum açma izni verilmiştir. GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MUHTELİF MALZEME SATINALINACAKTIR Aşağıda ayrıntılı durumu göslerilen muhtelif malzeme: 1 Şartnamesine gore kapah zarfla teklif alınmak suretıyle yapılacak ihalenin en son teklif verme gün ve saatleri karşılannda gösterilmiştir. Malzemenin Cinsi Dosya No. 59.Geliy/85221 39.Geliy/85218 35.Geliy/85217 37.Geliy/85219 65Geliy/85220 Miklan 3010 adet 16 kalem 114 kalem 78 kalem 9 kalem İhale larihi 12.2.1985 20.2.1985 21.2.1985 22.2.1985 26.2.1985 Saali 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 DUYURU KADIKÖY İKİNCİ ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 1984/783 Vesayet Halen Erenköy Sosyal Sigortalar Geriatri Hastanesi'nde tedavi altında bulunan EMINE ŞUKRAN KUNT'un hastalığı nedeni ile mahkememizce vesayet allına alınarak kendisine kadıköy Moda Caddesi Gun Apı 151/9'da ikamet eden kızı Mihri Nilgun Ozuce vasi tayin edilrr.ıstir. Keyfiyet ilan olunur. Basın: 1098 İLAN 12345 Deri gocuk ve deri avcı yeleği. Muhteiif hortum Muhtelif elektrik malzemeleri. Elektrik kablolan ve bobin telleri Muhtelif cins otove ağır vasıta lastıği lamir ettırılecek veya kaplaılırılacakuı. 2 Teklif zarfları üzerlerine firma adı ve adresi ile ihale konusu yazılarak engeç saat 15.00*e kadar Müessesemiz Genel Muhaberal Servısi'ne verilmiş olacaktır. 3 Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gunde ve saat 15.30'da Muessesemiz Saımalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. 4 Konu ile ilgili şartnameler; a) Ankara'da TKİ Genel Mudurluğu, Satınalma Dairesi Başkanlığı'ndan, b) Istanbul'da TKİ Salınalnıa Mudürluğu'ndeu (Odakule lşhanı Kaı 12 Beyoğlu) c) Muessesemiz Ticaret Şube Müdurlüğu'nden THK İş Hanı No: 3 MUCLA. Dilekçe ve 500. TL karşılığında temin edilebilir. 5 Postadaki gecikmeler dikkale alınmayacaLtır. 6 Muessesenıiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. Basın: I M4.1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog