Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER zımdır. Herhalde Turkive'je artık Avrupa'da >er yoktur. Bu sebeple Turk muhalefet partısıyle ilişki kurmaya bızim ıçin gerekseme yoktur. 20 Ağustos 1916". Bız de hemen not edehtn kı, Rusya'nın mutlak hukumdan olan ve "Turkıye'nın ışını bıtırmek lâzımdır" dıyen Rus Çarı, aradan ıkı yıl geçmeden ıktıdar tatuından yuvarlanmış ve kendı halkı onun ışını bıtırmıştır! En başta sozunu ettığımız yazı "Muvafakat, Muhalefet ve Vatan Hainlıgi" başhğını taşıyordu, yaada bu belgelere de yer vermıştık Partüer barışı yonunden bır varan olmadı, çunku devrımcı Mustafa Kemal Ataturk'un başbakanlığını bıle yapmış olan Celâl Bayar'ın başkanlığında kurulmuş olup 1950 seçımlerınde ıktıdara gelır gelmez ılk ıcraatı, Ataturk tarafından dıhmıze çevrılmış olan ve yıllardan berı Turk^e okunan ezanı venıden Arapça okutmak ve yıne yıllarca uygulanmış olan oz Turkçe 'Anayasa"yT "Teşkilatı Esasiye Kanunu" başlığı ıle tekrar Osmanlıcaya çevırmek olan tutucu partının parolası, gazete lerde açıkça ılan ettıklerı "Husumet (yanı duşmanlık) Andı" ıdı Beıice 27 Mayıs 1960, 12 Man 1971 ve 12 Eylul 1980 asken mudahalelerın ve aralardakı başansız mudahaleye yeltenışlennın tohumu bu, "Husu.net Andı" ıle atılmıştır Eğer çok partılı demokraMve geçış gınşımı "husumet" yerıne, bır "barış ve uzlaşma andı" temelıne oturtulmuş olsaydı. saydığım kesıntıler oluşmaz ve o tarıhten bu yana demokrasımız çok mesafe almış olurdu. • •• Mıllı Mucadele'nın başına donelım Istanbul'da 1920 yılı başlarında tarafsız Alı Rıza Paşa kabınesı ıktıdardadır Fevzi (Çakmak) Paşa da bu kabınede Mıllı Savunma Bakanlığı (Harbıye Nazırhğı) gorevını ustlenmıştır. Ankara'da daha Turkıye Büyuk Mület Meclisı kurulmamıştır ama, Yunanhlara karşı muş olan kişiler de aynı tutucu partinin uyesıydiler. Anadolu'da vatanın kurtuluşu uğrunda bır olumkalım savaşı surerken, lstanbul'dakı gozu donmuş partılerın Ingıhzlerle bırlıkte dondurduklerı dolaplara hangı ad verılebıhr ve bu davranışlar hangı sozcukle nıtele rebılır 7 • • * Tutucu bazı partı lıderlermın Başbakan Ismet Inonu Amerika'da ıken Meclıs te guvenovu oylanıası vaptırıp onu ıktıdardan duşurmelennı anımsamaklığım ve aradan 15 yıla yakın bır sure geçtıkten sonra da Ecevit'ı ıktıdardan duşurmek ıçın bazı tutucu ve de "mılhyetçı" hderlerımızın, vabancı ulkeienn kımı tutucu partı lıderlenyle mektuplaştıklannın gazetelerde açıklanması, bana bu vazıvı yazdırdı Gerek Meşrutıyet, gerek • "Alınan bılgıyegore, Istan Cumhunyet dönemınde çoğu bul'da bır cemnet kurulmuş ve kez dıktatorlükle suçlanan ılebu cemıyet, Ingilizlerle birlik rıcı partılenmız ıçınde, tutucu ıkolarak şu kararları almış • Şım tıdarlan duşurmek ıçın yabancı dıkı hukumetın duşurulmesı ve devlet veya partılerden, ya da bılınen bır hukumetın (yanı Hur polıtıka adamlanndan vardım ısriyet ve ttilafçı Damat Ferıt Pa teven îıderler çıkmadı şımdıye şa Hukumetı'nın) kurulması; • kadar Bu demektır kı, onlar, Mebuslar Meclısı'run dağıtıima partıler arasındaki mucadelenin "ulke yararı" ve "ulusal onur" sı, • Izmır ve Adana'nın duşman elınde kalmasını sağlamak ıçın kavramları ile sınırlı olduğunu Kuvayı Mılhye'nın ortadan kal bılıyorlardı Umanz kı, bundan dırılması, • Dunyaya barış ve boyle bu kavramlar, tutucu ve esenlık getırmek uzere, İstan gerici partılerımıze ve onların lıbul'da Muslumanlararası bir derlenne de "rehberlık" ederler Unutmayalım kı, mılletvekıllerı "Halifelik Danışma Kurulu" göreve başlarken bugunku Anakurulması; • Bolşeuklığe karşı yasamızın 81 maddesıne göre şu fetva çıkarılması, • Nazır Paşa andı ıçmektedırler (yanı Fevzı Çakmak) bu cemıyetın gınştığı ışlen önemle ızlıyor, "Devletın varlığı ve bağımsızlığıAnadolu'daki Anzavur'un yapnı, vatanın \e mılletın bölunraez bu tıklan bu kararlara dayandtgı gitunluğunu, mılletın kayıtsız ve şartbi, Ingılızlerın Hukumete en sız egemenlığını koruyacağıma, huçok baskı yapmalan da buradan kukun ustunluğune, demokratık ve kaynaklanmaktadır, bılgı olarak laık cumhunyete ve Ataturk ılke ve sunmamı ıstedıler" ınkılaplarına bağlı kalacağıma, topluraun huzur ve refahı, mıllı dayaİsmet lnonu'nun bu telgrafta nışma ve adalet anlayışı ıçınde her sözunu ettığı dernek, yıne tutukesın ınsan haklanndan ve temel cu ve gerici Hurriyet ve ttilaf hurrıyetlerden yararlanması ülkü Partisi'nden bırçok kışının uye sünden ve Anayasa'ya sadakatten olduğu "İngüiz Muhipleri Cemiavnlmıyacağıma, Buyük Turk Mılletı önunde namusum \e şerefım üzeyeti"dır Yukanda goruldugu girıne ant ıçenm ' bi, 1916'da Rus Çan'na başvurKurtuluş Savaş; ve dış kışkırtmalarla alevlenen sılahlı ıç ayaklanmalara karşı basürma savaşları Anadolu ve Rumelı Mudafaaı Hukuk Cemıyetı Temsılcıler Kurulu Başkanı Mustafa KemaFın onderlığınde surmektedır Bu sırada Ankara'ya gelıp buyuk ondere katılan İsmet (İnonu) O'nunla goruştuk ten sonra Fevzı Paşa'nın ısteğı uzenne ve Ataturk'un Buyuk Söylev'ındekı anlatışla "İsmet Paşa'nın o sırada tstanbul'da bulunmasının. dahası, Genelkurmay Başkanhgı'na resmen atanıp çalıştınlmasının çok yarariı olacagı duşuncesıyle, Ankara'dan Istanbul'a donmesı gerekli" gorulduğunden, Ismet Inonu Istanbul'a donup orada görev almıştır Işte bu sırada Ismet lnönu 3 Mart 1920'de Mustafa Kemal Atalurk'e yolladığı telgrafta şu bılgılerı verır Parti Müeadelesinin Sıııırı HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU Hukukta ük oğretılen ılkelerden bırı şudur Her hakkın sının, başkalarımn haklannıırbaşladığı yerdır; her ozgurlugun 9Din da, başkasının ozgurtuğnnun başlangıcıdır. O halde her uygarca sa\aşımın da bır sınırı olmalıdır. Orneğın duşun savaşımı, partıler savaşımı gıbi savaşımlarda, Ceza Yasası'nın koymuş olduğu somut ve Kesın sınırlar dışında da bır sırur olmalıdtr Otuz yedı yıla yaklaşan bır sure önce, ılerıcı CHP ıktıdarda, tu tucu DP muhalefette ıken, bu konuyu yıne bu sutunlarda ele alarak ozetle şoyle yazmışız "Basında duşun ozgurluğu uzerınde ısrarla durulmaya, partıler çoğalmaya, partıler arası çatışmalar hararetlenrneye, hele seçımler "sahici" olmağa başlayınca, yurttaşlar demokrası yolundakı emeklemelerın turlu gomnumlerıne tanık olmaya basladılar Iktıdar partısınden bır mılletvekılı, muhalıf bır partının başkanıtu demagojı yapmakla ve duşmanlara fırsat vermekle suçladı Bunun ardından muhalıf bır mılletvekılı bu gunku ıktıdarın en koyu bır ıstıbdat rejımınden farksız olduğunu, telefoniann dınlendığını Amerıkan gazetelerıne bıldırmekte gecıkmedı Yuzvıllardan berı yukarıdan gelme buyruklarla yonetılmeyc alışmış 1 ve 2 Meşrutıyet dönemlerınde çok kısa bır sure solukladığı kısıtlı ozgurluk havası da pek çabuk ehnden alınmış, Cumhurıyet dönemınde ıse, uzun sure tek partıye dayanan bır parlamento ve anayasada yazıh olmayan bır şeflık sıstemıy le yönetılmış bır ulkede demokrasının, AngioSakson ulkelennde veya tsviçre'dekı gıbı rahat ışlemesını beklemek, buyük bır lyımserlık olurdu "Muvafık" yanı ıktıdar partısıne mensup olup, benımsedığı ılkelerı ulkemızde uygulamaya ve bunlardan ıyı ve yararlı sonuçlar almaya çahşmak elbette guzel bır şeydır; yeter kı, boyle bır kışının ozuyle sozu bır olsun; o kışı, hak, gore\ ve sorumluluk bılıncım her şeyın ustunde tutsun'.. "Muhalıf olmak da, ıktıdardakılen denetlemek. eğer halk bır gun ıktıdan kendısıne venrse, uygulayacağı ılkelerı bılmek ve gehştırmek bakımından guzel bır şeydır, yeter kı muhalıf kışı, salt kışısel çıkarına dokunulduğu ıçın muhalefete geçmış olmasın, sozlenyle ve butun davranışlarıyla da halk ve ulke yararı uğruna çalıştığını gostersın; yeter Id iktidar sandalyasına geçmek için yabancı polıtikacüann kapısını çalmasın" (Cumhurıyet, 16 6 1949). Işte boyle yazmışız, yaklaşık 37 yıl once • * • Bırıncı Dunya Savaşı sırasında da bır ıktıdar ve muhalefet vardı Osmanh Imparatorluğu'nda. Ilerıcı İttıbat \e Terakki Partısı ıktıdarda, tutucu Hurriyel ve ttilaf Partısı ıse muhalefetteydı Bır sure sonra muhahfler kovuşturulmaya uğradı ve bunlardan bır bölumu Avrupa'ya kaçtı Devlet o savaşta bır olumkalım mucadelesı verırken, bu muhalıf efendılerden kırrusı de ıktıdar partısını devırebılmek ıçın, o zamankı can du;"nanlarımızla ılışkı kurup onlardan yardım istediler. Bu durumu Rusya'dakı Sovyet Devrımı'nden sonra Moskova'da yayımlanan gızlı belgelerden öğrenıyoruz. Osmanh Devletı ıle savaş halınde bulunan Çarhk Rusya'smın Bern Buyükelçısı, 26 Ağustos 1916'da Rus Başbakanı'na şu telgrafı gönderıyor: "Turk muhalefet partısının tsvıçre'dekı uyelen Kemal Mıthat ve Alı Galıp, İttihatçı hukumeti devirmek konusunda buradaki Ingiliz ve Fransız diplomatik kurulianna bir plan sundular. Bu planda muhalefet partısının yenıden kurulması ve Parıs'te oluşturulacak geçıcı bır komıtenın başkanhğı altına venlmesı ongorulmektedır Cenevre'de haber alma şubesı bırakılacak ve bu şube, özel gızlı ajanlar aracıhğıyla, sureklı olarak Turkıye ıle bağlantı kuracaklar Yalnız kışkırtma ışlerıyle uğraşmak uzere Selanık'te avrı bır şube açılacak Kısaca, planın başlıca amacı, Turkıye'de İttihatçı boyunduruğunu atmak ıçın guya fırsat bekleyen halk ve ordu ıle süahlı bır avaklanma oluşturmaktır Bu amaçla, Ingıltere ve Fransa'da bulunan Turk go<,menlerınden ve savaş tutsaklarından oluşacak bır asken bırlık kurulması dusunuluyor ve onerılıyor Eğer bu asken kuvvet Turkıye'ye çıkarma vapacak olursa, şimdikı hukumetten vana olan bazı >alıler, Osmanh Hanedanı'ndan bır prensın başkanlığı altında kunılacak geçıcı bır hukumete derhal katılacaklardır Bu geçıcı hukumet kurulur kurulmaz hemen Itılaf Devletlerı ıle (yanı Fransa, Ingıltere ve Rusya ıle) barış yapacaktır ( ) Fransız ve İngılız dıplomatık kurullany la goruserek onların bu konudakı duşuncelerını oğrenıp arz edeceğım. Her ne olursa olsun, muhalefet partisinden hiç olmaz»a gizlı haber alma konusunda > ararlanılmak uzere bu ışe onem venlmesı ıçın dışışlerı bakanlığının dıkkatını çekerım " Tutucu ve gerici muhalefet yapan Hurnyet ve Itılaf Partısı uyelennın gınşımı, bır utanç belgesıyle sonuçlanıyor Şoyle kı Rus Çan tkıncı Nikola. kendısıne ıletılen vukarıdakı telgrafın altına elyazısı ıle şu notu duşuyor "Turkiye ile işi bitirmek lâ PENCERE DISK'in Durumu / ARALIK 1985 12 Eylul 1980'de MGK (Mıllı Guvenlık Kurulu) 7 No'lu bıldırısıyle DISK'in 'İaalıyetlerı' durdurulmuştu Aradan bır ay gecınce "Faalıyetlerı Durdurulan Sendtka, Federasyon ve Konfederasyonlara Kayyım Tayını Hakkında Kanuri cıkarıldı, DISK ın mal varlığının yonetımı kayyıma verıldı 2316 sayılı ve 10101980 gunlu bu kanunun 1 maddesıne gore ' Faahyetlennın durdurulması bır aydan fazla surmuş bulunan sendıka, federasyon ve konfederasyonlann, sendıkal faa'ıyetlerı harıc olmak uzere, kanun ve tuzuklen hukumlerıne gun olarak mallannın ıdaresı. menfaatlerının korunması, akdı u kanunı ödemelerının bloke edılmış parasından yapılması tuzt kışılerın merkezlerının bulunduğu ış davalarına bakmakla görev mahkemelerce tayın olunacak bır veya uç kayyım tarafından se lanır Faalıyetı durdurulan meslekı teşekküller, sıkıyonetım komutanlığınca, kayyım tayını ıçın görevlı mahkemeye bıldırılır Kayyım, gorevını sıkıyonetım komutanlığının gozetım ve talımatı altında yerıne getırır Meslekı teşekküllerın faahyetlennın serbest bırakılması ıle kayyımın gorevı kendılığınden sona erer Bu kanunda hukum bulunmayan hallerde genel hukumler uygulanır" • Kayyım, bellı bır malın yonetımı veya bellı bır ışın gorülmesı ıcın secılen kışıye denır Medenı Kanun'un 376'ıncı maddesınden başlayarak kayyımlığın koşulları saptanmıştır Buna gore "kanunı temsılcının bır engelı doğarsa" ışın gorülmesı ıçın kayyım atanır Şımdı ortadan kalkmış bulunan MGK (Mıllı Guvenlık Konseyı), 12 Eylul 1980'de DISK yonetıcılerını gozaltma almış olduğundan DISK'in mal varlığının yonetımınde kayyım atanması yoluna gıdılmışiı, ancak aradan beş yıl geçmış ve altıncı yıla gırılmıştır Durum nedır'' DISK, 400 bın ışçının konfederasyonudur Bu ışçılerden toplanan paralar, orgutun yonetım yerleri, taşınır vetaşınmaz malları, kuruluşta calışanların durumları ne olmustur' MGK'nın çıkardığı 2316 sayılı ve 10101985 gunlu yasa, ozel bır durum getırmış ve DISK'in mal varlığı yonetımının kayyıma verılmesını şu koşullara bağlamıştır 1) Sıkıyonetım komutanlığı kayyım tayını ısteğını gorevlı mahkemeye bıldırecek 2) Atanan kayyım, gorevını sıkıyonetım komutanlığının "gozetım" ve "talımatı" altında yapacak O gunden bugune koşullar değışmıştır Şoyle kı 1) DISK yonetıcılerı yargılandıkları mahkemece serbest bırakıldıklarından DISK ın mal varlığını 'yasal temsılcıler'rtn yonetmesındekı engel ortadan kalkmış kayyıma gerek kalmamıstır 2) Sıkıyonetım kalktığından, DISK'in mal varlığını yoneten kayyımın, sıkıyonetım komutanının "gozetım" ve "talımatı" altında gorevını yapması guvencesı de ortadan kalkmıştır MGK'nın 2316 sayılı yasasında, "Su kanunda hüküm bulun mayan hallerde genel hukumler uygulanır" denmektedır Medenı Kanun'dakı kayyımlığa ılışkın genel hukumler uygulandığında, DISK'te kayyımlığın kalkması, yönetımın yasal temsılcılere venlmesı gerekmektedır * DISK davası uzamaktadır Kovuşiurma başladığından bu yana beş yıl geçmıştır, altıncı yıla gırılmıştır 400000 ışçının "kanunı temsılcılen" dururken DISK'in mal varlığının kayyım yonetımınde bulunmasının anlamı nedır? Sıkıyonetım Mahkemesı'nde suregelen DISK davası bır ayn konudur Burada onemlı olan ışçının alınterıyle sağlanan butun taşınmaz, taşınır mallann, kullanılan tum değerlenn ve bankadakı paraların, artık yasal yetkısı kuşkulu bır kayyımın elınde bulunmasıdır Medenı Kanun'dakı kayyımlığın temelı mal varlığını yönetmekte engelı olanın yerıne kayyımın atanmasıdır Yasal yetkllı varken kayyımlığın surdurülmesı olanaksızlaşıyor Turkıye demokrasıye açılacaksa, hukukun ustunluğu benımsenecekse, yasalar gerçekten uygulanacaksa DISK ın durumunun bır an once açıklığa kavuşturulması gerekıyor EVETİHMm OKT*Y AKBAL OKURLARDAN Bir köyümüz kitap bekliyor Muş ili Varto ilçesinin Değerh' koyunde kış aylarında çocuklanmızın ilçedekı ortaokula gıtmesi zorluklan nedemyle kendı ımkânlanmıı Basında tum turizm ve devleün desteğıyte bir konusundaki yakınmalarda, ortaokul yaptık. Bodrum, Marmans, Antalya yorelennde doviz getiren Şimdi çocuklanmızın yabancı turistlere yatak yararlanması için bir de bulunamadığı, kutuphane kurmak istiyoruz. Resmi kuruluşların dentzleme Yerinı hazırladığtmız kıyı şeridini kapattığı yazılıp kutuphanemıze kayırsever dertleniliyor. vatandaşlanmızın kitap Yıne basınımızda, donem bağışlarının sağlanması basında, Karasu sahıl şeridinın amacıyla bu mektubumuzun Turkiye'nin en guzel yoresı gazetenizde yayımlanmasmı musadelerinize arz ederim. HALİS ÇAĞLAYAN MUHTAR Atatürk'süz Devrim Tarihi Dersleri! Once şu mektubu okuyalım "Istanbul Unıversıtesı Edebıyat Fakultesı "Ataturk Ilkelerı ve Inkılap Tarıhı" dersınde hangı konulann ışlendığını oğrenmek ıster mısınız? Sıze I vıze sorularını gonderıyorum Bunlar sınav sorularıi Ders tarıh değıl, bızler tarıh bolumu oğrencılerı de değılız Zorunlu ders olan "Ataturk Ilkelerı ve Inkılap Tarıhı"1 Işte sorular Kuçuk Kaynarca Antlaşması kaç yılında ımzalandı 9 Nızamıcedıd devrı, aşağıdakı hangı tarıhler arasındadır? Rumların mezhebı nedır? Avusturya hangı antlasmayla kac yılında bağımsızlığına kavuşmuştur'? Polonya nın Avrupa harıtasından sılınışı kaç yılında olmuştur? Venedık'ın parçalanışı kaç yılında olmuştur'7 vb Oğrencıler yıne şanslı1 Sınavdan once, dersı veren kısı Osmanh padışahlannı sırasıyla soracağını söylemıştı, sormadı! Bu sorulann Ataturk Ilkelerı ve Inkılap Tarıhı ıle ne ılışkısı var? Dersın başından berı Ataturk adını bır kez bıle ağızlarına almayanların elınde unıversıte gençlığı1 Büyuklerımız de hâlâ ırtıca var mı yok mu dıye tartısadursunlar Bu sorulann sorulduğu sınav tarıhını de vereyım 22 Kasım 1985" *• Şımdı de Ankara Dıl Tarıh ve Coğrafya Fakultesı'nden bır öğrencının mektubunu okuyalım "Cumhurbaskanı Sayın Evren, Genclerı Ataturkcu yetıstırmek ıçın okullara Ataturk Ilkelerı ve Inkılaplan dersını koyduk' dedı Ataturk ün olumunun 47 yılında Ataturk ılke ve devrımlerıne gönul veren bır genç olarak goz yumamadığım bır haksızlığı dıle getırmek ıstıyorum DTCF'ye dört yıldır devam edıyorum 1982'den 1985 yılına kadar dört kez Ataturk Ilkelerı ve Inkılaplan' dersını gorduk Bırıncı, ıkıncı uçuncu oğrenım yılında da Ataturk ılke ve ınkılaplannın sozu edılmedı' Mustafa Kemal Ataturk'un adı bıle soylenmedı Hocalarımızın saplantı halıne getırmış oldukları bırtakım bambaşka konuları uç yıl yıneleyıp durduk Bırıncı yıl, Panıslavızm, Ikıncı yıl Ermenı duşmanlığı, Uçuncu yıl Osmanlı paşaları ve yaptıkları ışler konulannda bılgı edındık Benım bu uç yıl boyunca okumuş ve oğrenmış olduğum konuları yadsıdığım duşunulmesın Ne var kı dorduncu oğrenım yılındayım, 1 hâlâ Bırıncı Dunya Savaşı'na gelememış durumdayız Benım tahammul edemedığım, uç oğrenım yılı boyunca Ataturk ılkelerının altı tane olduğundan soz edılmemesı, ınkılap tarıhımızın anlatılamayışı ve Mustafa Kemal'ın adının ağza alınamayışıdır Bu yıl başardığımız takdırde bırer oğretmen adayıyız Ne yazı< kı yukarıda belırttığım nedenler yuzunden Ataturk Ilke ve Inkılaplan konusunda yeteriı bılgıden yoksun kaldık O'nun yaşamı savaşımı, devrımlerı, Turkıyeyı nelerden kurtardığı, nasıl kurduğu ve olümune aıt tek bır bılgıyı bu uc yılda duyamadık, sozu bıle edılmedı Büyuklerımız bu konuyla ılgı7 lenırler mı dersınız Hıç olmazsa bızden sonra yetısen genc arkadaşlar Atatürk'u ve devrımını oğrenebılsınler " • Bu da Dıyarbakır Dıcle Unıversıtesı Eğıtım Fakultesı'ndekı oğrenım durumunu yansıtan başka bır seslenıs "Gencılığınvardığı boyutlar hepımızı duşundurmektedır Ünıversıtelerde çerı kafalılar rahatlıkla at koşturuyorlar Dıcle Unıversıtesı Eğıtn Yuksek Okulu'nda 'Rehberlık' dersı hocası Hasan Akgurduz'un uygariık ve kadın hakları konusunda 15 Kasım 1985 gjnu sınıfta anlattıklarından ıkı bölumu olduğu gıbı sıze sunuyorjz "20 yüzyılodını aslı görevınden almış ıs hayatına sokmustur Bugun toplıimun her kesımınde bırcok meslekte kadını gormekteyız Kadının ıs hayatına atılması, bazı aılelerın refah duzeyını artırrken erkeklerın ışsız kalmasına sebep olmustur Calışanlar geielde ısraf ıçındedırler Ben de kazanıyorum dıyebılen ve doayısıyla aıle yuvasındakı huzuru bozanlar vardır" Adı geçen hoca teknık uygarlığı da su sozlerle kotulemıs Teknolojının gelısmesı sonucu olarak toplumdakı sosyal ahlak dejenere olmakadır Bunun orneğı olarak, elektrığın gırdığı koyde namus kalmamıstır Bızım koye elektrık gırmemıs, onun ıcın de namus vardı Buyrun ışte unıversıte Işte YOK unıversıtesınde ders veren öğretım gore/ısı Bılmem ycuma gerek var mı 7 Gerçek ortada duruyor, tum acılığı, korkuicluğu ıle Sozu gecen unıversıtelerın sorumluları ne derleroj duruma? Hayır boyle seyler yoktur, bunlar uydurmadır, bz Ataturk devrımını gereğı gıbı anlatıyoruz oğrencıler yaan soyluyor gıbı savlan varsa yazsınlar kanıtlarını gostersınk Onlara da bu kose acık Ne var kı, jerıcılık, açık soyleyeyım Ataturk Cumhurıyetının temel ılkelerns duşmanlık daha doğrusu Kemal Alaturk'un devrımlerını ır an once ortadan kaldırıp yerıne şerıat devletını kurmak h^allert heveslerı gunden gune guc kazanmaktaır Ama bu uke sahıpsız değıldır O da Ataturk devrımıne bağlı rkgenclıç Turk ulusudur. Turizm Bankası yetküilerine öneri olduğu dıle getiriüyor. Bu, aslında bır gerçektir. O halde 4nkara'ya 34 saatlik bir uzaklıktakı bu KarasuAkçakoca cennet deniz yoresi if turizme açılsa belirtilen şikâyet konuları tumu ile ortadan kalkacaktır, diyebilıriz. Turizm Bankası bu guzelim KarasuAkçakoca cennet koşesi ıçin bUinçlı bır planla alt tesisleri yaptırsa ve bu yore halkma konaklama ve pansiyon kredilennın verilmesine oncelik tanınsa yararlı olmaz mı? Haıta daha kesınlikle soyienmelidir kı Ankaralılar, yazın demz ozlemı ıçın sahillere okullann açılması donemine kadar kosarlar. Gerçek budur. Bu bellı donemde ıse KarasuAkçakoca yoresi inanın Rıvyera'dan kesınlikle asağı kalmaz. Bu yonden kamu kuruluslanmn da bu yorelerde yazlık dinlenme yerleri inşa ederek personeline Ege ve Akdenızden bu yoreye aktarması Ege'deki yerlerinin yabancı dovizlı turizme açılmasım sağlaması yonunden de ayn bir ozellik ve yurt ekonomisine olçulemez değerde yarar sağlayacaktır. MEHMET CÖKALP İSTASBUL Commodore II Türkccyazar Şımdı Turkiye ve Turkçe ıçin ozel, yepyeni bir Commodore 64 var: Tuşlannda, Turk alfabesine has Ç, Ğ, 1,1, Ş, Ö,Ü ve TL de bulunan, hem de F klavye dızilımiyle ozel uretilmış Commodore 64. Sistemin dığer ucunda, Turkçe yazabilen bılgıyazar bulunuyor Ekrandakı ya da hafizadakı Turkçe metni, Turkçe olarak kağıda aktarmanızı sağlıyor' Teleteknik ten; bilgisayarii Wr Türkiye ye dogrtı, bir yenilik daha... TEŞEKKUR Sevgıh aıle buvueumuz II vefatı dolayısıyla gerek bızzat gelerek, gerekse telefon, telgraf ve mektupla tazıyette bulunan, çelenk gonderen veya vakıf teberrusu ıle acımıza katılan değerh dost ve akrabalarımıza şukranlar sunarız, IBRAHIM AYNI GOZEN'İn EŞİ VE EVLATLARI DÜŞÜN Arahk'85 Aylık Dergi/300 lira * * * * * * * * * * * Gençlık Yılından Çıkarken ÖMER B. CANATAN Emıle Zola ornegı LOUISARAGON Aragon un Sureklı Devınımı NEOIM GURSEL Şıır ve $n"n Sorunları Uzenne Soyleşı CAN YUCEL Nazızm ve Kultur FETHI NACI Kedıbalı TOMRIS UYAR Yedıncı Sanat Sınema REFIK ZERENGIL Uçsuz Bucaksız Itkbahar NURER UĞURLU ölum Şaır Şıır Meraklısı Kesıldı FIKRET OTYAM Oblomovlar SEROL TEBER Şıırlerıyle CAN YUCEL, OKTAY RIFAT, SABAHATTIN KUDRET AKSAL, TALIP APAYDIN, ÖZDEMIR INCE, ERDAL ALOVA, MEHMET SAÇLIOGLU Commodore "Turkçeyazar", özel geliştirilmiş Turkçe kelimeişlem disket programıyia super bır daktilo hızmeti venyor Turkçe metın yazmayı ve redaksıyonunu, yazı duzenlemeyı, dosyalamayı daktılodan daha kolay kıhyor1 Turkçe keltmeışlen* »ıstemı, Teleleknık 4> ;;//; Ermun Elektronık tarafından gerçekte)tınlmı$tn Artık Turkiye'de de ışadamından öğrenciye "yazı" ya da "yazdı haberleşme"yie ilişkih herkes bılgisayardan Turkçe'de yararlanacak' Aynntüı "Turkçe" bilgi, Teleteknik ve Yetkili Satıcüan'nda1 * Teleteknik Comny>dore un Turkıye m K Ktm Tu* Currtuiyetı Tam ve Tek *IK* Osbnbulonı TELETBCNİK ELEKTROMKSANAV VETİCARET/LŞ. Süahhane Cad. S9 Ralli Apt Daırc 3 Tcfvikıvc tsunbul Tel 14" 06 91 1f 01 M3 0195 133 0 1 9 6 Commodore "Turkçeyazar ' hakkında bılgı ıstıyorum Adım üny,ıdıın /Mesleğı / Adresım 2C ÖZEL BÛLÜM: Keynes ten Frıedman a Krız Ekonomılen • Toplu Soyleşı SADUN AREN, ARSLAN BAŞER KAFAOĞLU, OSMAN ULAGAY. REŞIT ERGENER • Ufurukçu Peygamberler 7 • Krızın Yukunu Kım Çekıyor • Keynesçılık • KeynesçılıktenYenı Keynesçılıge • Çokuluslu Tekeller ve Latın Amerıka da Egıtım • «Ekonomık Mucıze"nın Ardında Ne Yatıyor"? • Otomatık Bantlar ve «Manevı Degerler» * • • • arslan başer kafaoğlu • azız calıslar • bakı uğur • can yucel • enver ercan • erdal alova • ferruh doğan • fethı nacı • fıkret otyam • nurer uğurlu • nedım gursel • oben guney • oğuz ozugul • oktay rıfat • osman ulagay • omer b. canatan • ozdemır ınce • refık zerengıl • resıt ergener • sabahattın kudret aksal • sadun aren • salah bırsel • serdar celık • serol teber • sevgı tamguc • talıp apaydın • tomrıs uyar commodore BÜTÜN BAYILERDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog