Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 AĞUSTOS 1984 HABERLER CUMHURİYET/7 Ozetle Tarabya ve Kireçburnu koyiarına yat limanı Tarabya ve Kireçburnu koylan Sanyer Belediyesince yat limanı haline getirilecek. Sanyer Belediye Başkanı Ali Sandıkçı, Emirgan 'dan Kavaklar 'a kadar uzanan sahilde gidişli dönüşlü yollar yapacaklanm belirti, Tarabya ve Kireçburnu koyiarına yatlarla gelecekler için ahşveriş üniteleri kuracaklarını açıkladı. Olağanüstti Hal Yasası'nda değişiklik yapddı Grev ve lokavt bir ay ertelenebilecek Devlet Bakanı Kâzım Oksay, olağanüstü hal ilan edilen illerde valilerin sımrsız olan işçi çıkarmayı izne bağlama ve erteleme yetkilerinin 3 ayla sınırlandırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar, olağanüstü hal ilan edilen illerde bugüne kadar 5 ideolojik olay meydana geldiğini söyledi. ANKARA (a.a.) Devlet Bakanı ve Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkam Kâzım Oksay, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nda değişiklik yapıldığını bildirdi. Oksay'ın verdiği bilgiye göre, valilerin sınırsız olan, işçi çıkarmayı izne bağlama ve erteleme, dernek faaliyetlerini durdurma yetkileri üç aya, grev ve lokavt uygulamalarını erteleme yetkileri de bir aya indirildi. Devlet Bakanı Kazım Oksay ile İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar dün ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Oksay, Olağanüstü Hal Kanunu'nda değişiklik yapan kamu hükmündeki kararnarnenin bugün Resmi Gazete'de yayınlanacağım ve TBMM'nin onayına sunulacağını bildirdi. DEĞtŞİKLtK Oksay'ın açıklamasına göre, valiler, işçinin isteği, ahlak ve iyi niycc kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalannı, üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlayabilecek veya erteleyebilecekler. Valilerin bu yetkisi daha önce Milli Güvenİik Konseyi'nin 3 numaralı karan ve 15 numaralı bildirisi ile süresi z olarak belirlenmişti. Devlet Bakanı Oksay, valilerin süresiz olan dernek faaliyetlerini durdurma yetkisinin de şöyle tespit edildiğini söyledi: "Olağanüstü Hal Kanunu'nda valilere verilen yetki, dernek faalivetlerini her dernek hakkında ayrt karar olmak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak şeklindedir. Ancak bu yetki, aynı dernek hakkında haklı yeni nedenter olmadıkça, bir defadan fazla kullanılamayacaktır." Oksay, valilere verilen grev ve lokavt uygulamalarını erteleme yetkisinin de bir ayla sınırlandırıldığını bildirdi. Kanunda yapılan değişiklikle, Olağanüstü Hal Kanunu'nun verdiği yetkilerden dolayı tazminat davalarının, idare aleyhine, idari yargıda açılabileceğini belirten Oksay, idarenin kamu görevlisine şahsi kusur nedeniyle rücu edebilmesinin, şahsi kusunın çok ağır ve açık olmasına bağlı olacağını bildirdi. Devlet Bakanı Oksay, "tlgili bakanın uygun göriişü olmadıkça, rücu davası açılamayacak" dedi. OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI YÖNERGESİ İçişleri Bakanı Ali Tannyar da, bakanlığının Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu ile sıkı bir işbirliği içinde bulunarak, illerden gelen uygulamaya yönelik tereddütleri süratle gidermeye çalıştığmı ve bu amaçla "Olağanüstü hal uygulamalan yonergesi" hazırladığını bildirdi. İçişleri Bakanı Tanrıyar, olağanüstü hal uygulanan illerde bugüne kadar beş ideolojik olay meydana geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu olaylann 2'si mahaili seçimler dolayısıyla sürdürulen kampanya sırasında vuku bulmuştur. 24 Mart 1984'te IsparU d a ve 26 Mart 1984'te Çanakkale'de meydana gelen bu iki olaydan sonra, 21 Mayıs 1984'te Kastamonu ili eğitim yüksek okulunda sağ göriişlü bir öğrencivi darp eden 3 sol göriişlü kişi yakalanmıştır. 9 haziran günu Çanakkale cezaevinde sol bir orgüte mensup 50 kadar militan, açlık grevi teşebbüsünde bulunmuşlardır. 11 Ternmuz 1984'te ise Kastamonu il merkezinde sağ göruşlu iki kişi bir vatandaşımızı darp etmişlerdir." İçişleri Bakanı Tanrıyar, bu sonucun alınmasında güvenlik kuvvetlerinin üstün gayret ve mücadeleleri ile alınan önleyici tedbirlerin büyük etkisi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Güvenlik kuvvetlerimiz, devlet otorilesinin saglanması, huzur ve güven ortamının demokraük rejim içinde devam ettirilmesi için gerekli çalışmalannı sürdürecek, büyük bir inanç ve azimle görevini yerine getirmeye devam edecektir." Piyalepaşa imaretinin temeli atılıyor Kasımpaşa Piyalepaşa CamiVnde yapılacak imaretin temeli cumartesi günü Devlet Bakanı Kazım Oksay tarafından törenle atılacak. Istanbul Vakıflar Başmüdürü Mustafa Arabaaoğlu "Amacumz fakir yurttaşa hizmet götünnektir" dedi. Bakırköy'de bir dııvar, İLkşi nesaretinde yıktırıldı Bakırköy'ün Kocasinan Şube Müdürlüğü sımrlart içinde yer alan ve 7 yıldır yıktırüamayan bir duvar dün Bakırköy Belediyesi tarafından yıktınldı. Bahçelievler'de Deli Hüseyin Pasa Caddesi ile Fındıkh sokağının kesiştiği yerde buhınan ve lsmail Ayaydın 'a ait duvann yıkılmasında Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Kemal Naci Ekşi de hazır bulundu. SU BtStKLETİ53. İzmir Enternasyonal Fuarı'mn açıhşına 10 gün kala hazırlıklar olanca hızıyia sürüyor. Fuara katılacak ülkeler ve yerli yabancı firmalar, pavyonlanna, standlanna son göriinümlerini vermek için yoğun bir çaba harcıyorlar. Bu arada su bisikletleri de onarıhyor ve yeniden boyanıyor. (Fotoğraf: KADtR CAN) Fuar, bilgisayarsüper star yarışına hazırlanıyor 2 0 ağustosta açüacak 53. tzmir Uluslararası Fuan'na katılacak 27 yabancı ülke, 50 milyon dolarhk ithalat kotasımn yanı sıra ithalatta liberasyondan yararlanmak için kolları sıvadı. BARIŞ KUDAR İZMİR 20 ağustos günü açılacak olan 53. tzmir Uluslararası Fuarı'mn teknik alanda "bilgisayar", eğlence alamnda ise "super star"lar savaştmına sahne olması bekleniyor. 27 yabancı ülkenin ve çok sayıda yerli ve yabancı fırmanın katılacağı fuar şimdilerde bu savaşımın ön hazırlıklarını yapıyor. Fuarın açılmasına az bir süre kala yabancı ülkeler ve fırmalar pavyonlanna ve standlanna son görünümlerini vermek için yoğun bir çaba harcıyorlar. Boyacılann, dekoratörlerin, camcılann birinin girip diğerinin çıktığı pavyonlardaki bu çalışma yoğun bir biçimde sürüyor. Her yıl olduğu gibi açılısa bir saat kala tüm işlerin bitirilmesi planlanan çalışmalann amacı fuan gezmesi beklenen yaklaşık 5.5 milyon kişinin ilgisini çekebilmek. Uluslararası fuarda yabancı ülkeler ve fırmalar 50 milyon dolarhk ithalat kotasımn yanı sıra Türkiye'nin ithalatta überasyona gitmesinden yararlanmak için tüm olanaklarını zorlayıp kendilerine yeni pazarlar yaratmak amacındalar. Yabancı ülkelerin ticaret ataşelerinin özellikle Türkiye*de tutulan ve büyük bir pazar yaratma olanağı bulunan ürünler üzerine çahşmalar yaptıklan edinilen bilgiler arasında. Fuarda özellikle bilgisayarlann, bunlara bağlı olarak televizyon, video, çeşitli elektronik oyunlann sergilenen ürünler arasmda ilk sırayı alması bekleniyor. Teknik alanda gelişmiş ülkelerin bu ürünlerde Türkiye pazarında yer kapma savaşımı ilginç gösterilere de neden olması beklentiler arasında. Fuar'ın panayır görünumünün surdüğü son yıllarda eğlence alanı da kendine göre hazırhk içinde. "Süper star"lan kendi gazinosunda sahneye çıkartabilmek amacıyla eğlence dünyasında da yoğun bir çalışma gözleniyor. "Süper star"lığmı ilan eden Ajda Pekkan fuarda çıkacağını ilk açıklayanlardan. "Süper star" Ajda Pekkan'ın kadrosunda ise bir şarkıyla popüler olan Samime Sanay, 17 kişilik kadrosuyla "Hoş Sada"nın yeniden yarattığı Yıldırım Giirses, "Taçsız Gttzel" Hiilva Avsar, Ayşe Mine, Selami Şahin, Coşkun Sabah gibi adlar yer alıyor. Ajda Pekkan'a karşı diğer bir gazino yıllardır "arabesk knüı" olupta sahneye çıkmayan Orhan Gencebay'ı sahneye çıkarmaya çalışıyor. Gencebay'ın teklifı kabul ettiği.ancak istediği para miktan bugünlerde renkli basının magazin sayfalannda en çok tartışılan konu olarak ortaya çıkıyor. Fuarda sahneye çıkacak üçüncü "süper star"ın kim olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. "Süper star"lann savaşımında en çok kimin kârlı çıkacağı ise şimdiden beili: Gazino sahipleri.. 27 yabancı ülkenin katılacağı tzmir Uluslararası Fuan ile ilgili olarak Anakent Belediye Başkanı Burhan Özfatura, "Fuann panayır gbrünumünü katılaıt esnaf istiyor. Çiinkü satışları artıyor" diyor. Özfatura 50 milyon dolarhk kota ve ithalatta liberasyona gidilmesi nedeniyle bu yılki fuann daha çok ilgi çektiğini izleyici açısından da bunun görülebileceğini söyledi. Fuann işlevinin yerine getirilmesi amacıyla yapıian çahşmalar konusunda Anakent Belediye Raşkam özfatura bugün bir basın toplantısı yapacak. TürkMetal Başkam Mustafa Özbek: Sanyer pazarları ve Kilyos tesisleri Sanyer'de semt pazarlannm artnnlması ve sürekli pazarlann kurulması için hazırhklara başlandığı bildirildi. Bu arada Sanyer Belediyesi Kilyos 'taki iki katlı otel ve dinlenme tesislerini yıkarak yerine 89 katlı oteller, dinlenme ve eğlenme üniteleri kuracak. "Ufukta grev var" iftESS 'in uzlaşmaz tavrı yüzünden toplu sözleşme görüşmelerinin kesilme noktasına geldiğini kaydeden Özbek, Türkİş başkanımn yurt dışına gitmesini de eleştirerek, "Türklş kumandasız bir ordu gibi kaderine bırakılmıştır" dedi. Istanbul Haber Servisi Türktş'e bağlı Türk Metal Sendikası Genel Başkam Mustafa Özbek, dün yaptığı basın toplantısında, MESS'le sürdürdükleri toplusözleşme görüşmelerinin MESS'in uzlaşmaz tavrı yüzunden kesildiğini, görüşmenin anlaşmazhkla sonuçlanması durumunda grev kararı alabileceklerini bildirerek "ufukta grev görünüyor" dedi. İşçi hareketinin kritik günler yaşadığını belirten Özbek, Türklş Genel Başkanı'nın bu aonemde yurt dışında olmasını da eleştirdi. Türkİş'in sanki kumandasız bir ordu gibi kendi kaderiyle başbaşa bırakıldığını da ileri süren Özbek, TİSK prensiplerine de değinerek şöyle konuştu: "Türk Metal Sendikası olarak biz istedik ki, Türkİş, işveren, hükümet üçlusü otursun, bu yeni donemde birtakım kargaşalıklara meydan vermeyecek tutarlı, geçerli, işçi lehine birtakım prensip kararlannın alınması yönünde çaba sarfetsin. Böyle olmadı. Yalnızca TİSK'in ilke kararlanyla karşı karşıya kaldık. MESS'in ilke kararlanyla karşı karşıya kaldık. Türkİş'in, İşveren Konfederasyonu'nun aldığı ilke kararlanna karşılık, hiçbir konuda ilke kararlan bulunmamaktadır." Özbek, metal sanayii işkolunda MESS üyesi 140 işyerinde çalışan 50 bin işçi için sürdürdükleri görüşmelerin 25 mayısta başladığını ve tamamlanması için öngörülen 60 günlük sürenin yarın sona ereceğini bildirdi. MESS'in uzlaşmaz, katı bir tutum izlediğini \Tirgulayan Özbek anlaşma olasılığıru çok zayıf gördüklerini, 79 maddeden ibaret taslağın en önemli 20 maddesinde anlaşma sağlanamadığmı bildirdi. Özbek, anlaşma sağlanamayan maddelerle, ücretler, sosyal yardımlar, işin sevk ve idaresi konulannın düzenlendiğini ve bu konularda görüşler arasında büyük farklılıklar bulunduğunu bildirdi. Hafta sonunda işveren sendikasıyla son kez görüşeceklerini açıklayan özbek, anlaşma sağlanamadığı takdirde. greve kadar ulaşacak prosedürü izlemekten kaçınmayacaklannı da vurguladı. Özbek, MESS'e sundukları taslakta ücretlerde yüzde 105, sosyal yardımlarda yuzde 125 dolayında artış öngörduklerini, MESS'in ise karşı teklifinde, ücretlerde yüzde 25 + 2025 TL. artış öngördüğünü, bunun, YHK'nın ilke kararından yalnızca 25 lira fazla olduğunu, sosyal yardımların da tümuyle ortadan kaldırılmak istendiğini bildirdi. Özbek, MESS'in mart ayında açıklamış olduğu "toplusözleşme prensip ve tavsiye kararlan"ndan kesinlikle taviz vermez bir tutum içinde olduğunu, MESS'le 1979'da imzalanan son dönem toplu iş sözleşmesiyle kazanılmış haklardan çok daha geri düzenlemeler önerdiğini, YHK'dan bile daha geri gittiğini açıkladı. PEREJA İŞÇİLERİ MAAŞ ALAMIYOR Öte yandan şubat ayında Ziraat Bankası'na devredilen PEREJA'nın 110 işçisinin 6 aydır ınaaş alamadığı bildirildi. Petroltş Sendikası Genel Sekreteri Münir Ceylan, sorunlarını görüşecek yetkili bir işveren temsilcisi bulamadıklarını beîirterek, hükümet ve ilgili bakanhğa konuyla ilgilenme çağnsında bulundu. • Emekli Sandığı 02 725 140 Nolu Özel belgemi kaybettim. Hükumsuzdur. İLYAS PAP1LÂ Yavııztürk, Kahire"de temaslarına başladı Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk Kahire'de temaslanna dün başladı. Yavuztürk dün Mısır Savunma Bakanı Abdülhalim Abu Gazala ile bir görüşme yaptı, Meçhul Asker Anıtı ile Mısır eski Devlet Başkam Enver Sedat'ın kabrini ziyaret eden Yavuztürk öğleden sonra bazt tanksavar füze jabrikalannda incelemelerde bulundu. ya Cumhurbaşkanhğtnca liyakat nişanı verildi. Federal Almanya'nın Ankara Buyükelçisi George Negyver, düzenlenen törende Ümit Akpulat, Yılmaz Ismailoğlu, Okan Öner, Hazh Anker, Özdemir Cürsu, ile Orhan Dinç'e TürkAlman dostluğu için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti. DİSK davasına Basın ataşelerine bir ay aradan liyakat nişanı sonra yeniden Türkiye'nin Bonn Büyükelçiüği'nde görev yapan altı kisilik başlandı ataşe grubuna, Federal Alman Balkan ülkeleri matematik yarışması 7. Balkan Ülkeleri Matematik Yarışmasmda Türkiye teknik dalda ikinci, üniversite dahnda ise üçuncü oldu. Sofya 'da yapılan yanşmada teknik dalda ODTÜ elektrik mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrendlerinden Emre Telatar ve Bülent Baygın üçüncülüğü aldılar. Üniversite dahnda ise ODTÜ öğrencilerinden Fahri Surucu 4., Orhan Ankan beşinci oldular. Genç araştırmacılar arasmda yapılan yanşmada ODTÜ matematik bölümünden Dr. Doğan Çömez birinci geldi. (a.a.) Denizcilik Yüksek Okulu'nda kayıtlar başladı DenhciUk Yüksek Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanltğt'nca yapılan açıklamaya göre, okula girmeye hak kazanan öğrenciler 1984yılt ÖSYM kimlik kartı, sınav sonuç belgesi, nüfus cüzdam aslı veya noterden onaylanmış sureti, lise diploması veya mezuniyet belgesi, mezun olduklan okuldan alacakları okul durum belgesi, 6 fotoğraf, savauktan ahnacak iyi hal belgesi, araştırma formu ile kayıt yapuması için başvuru dilekçesiyle okul müdürlüğüne başvuracaklar. Kayıt işlemleri 20 Ağustos 1984 tarihine kadar sürecek. Maltepe'de askeri koğuşta yangın tstanbul Haber Servisi DlSK davasında 76'sı için idam cezası istenen 471 sanığın yargılanmasına bir ay aradan sonra Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde dün yeniden başlandı. Geçen oturum mahkeme tahliyeler konusunda ve soruşturmanın genişletilmesi konusunda karar vermek üzere dunışmayı düne ertelemişti. Dunkü oturumda Madenlş Sendikası davasında yargılanan sanıkların kimlik tespitleri ile sorgulan yapıldı. Sorgusu yapılan 11 saruk suçlamalan reddettiler. Mahkeme diğer sendikaların da DİSK davasıyla birleşeceğini gözönüne alarak askeri savcının, sanıkların ve avukaüann soruşturmarur. genişletilmesi konusundaki taleplerini daha sonra değerlendireceğini açıkladı. Tahliye taleplerini reddeden Mahkeme, duruşmayı 15 ağustos tarihine erteledi. TİKKO DAVASINDA 25 YENİ SANIK 1. Ordu ve tstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Savcılığı'nca TKP/ML TİKKO (5) örgütüne üye l'i idam istemli 25 sanık hakkında daha 2 Numaralı Askeri Mahkeme'ye dava açıldı. Böylece aynı mahkemede görülen TİKKO davalannda idamı istenen sanık sayısı 60'a, toplam sanık sayısı da 353'e yükseldi. Tekne bakarak ayda 1,5 milyon Ura kazanıyor Belediyenin arsasmda, belediyeye tek kuruş ödemeden tekne bakan Arkadi adlı yurttaş, tekne başına ayda 15 bin Ura alıyor. KEMAL KÜÇÜK tstanbul Caddebostan tskelesi'nin hemen yanındaki küçük koyda irili ufaklı tekneler demirlemiş, kıyıya da bir o kadan çekilmiş duruyor. Ama "ne iyi, ben de oraya teknemi demirlerim?" diyenler yanılıyorlar. Arkadi'yi bulmadan mümkün mü?.. "Arkadi", ne bir büro, ne de bir devlet dairesinin kısaltılmış adı. Arkadi, teknelerini küçük koya demirleyen, ya da kıyıya çekmek isteyenlerin ayda 15 bin lira ödemek zorunda olduklan bir kişi. Arkadi'yi bulup bilgi almak için Maksim Gazinosu'nun yanında kızağa çekilmiş sandallann arasmdan güçlükle geçip yerlerde uyuyan kedi ve kbpeklere basmamava dikkat ederek ilerliyoruz. Denize büyük bir hışımla akan ana lağımın uzerindeki tahta köprüden burnumuzu tutarak geçtiğimizde Arkadi'yi kulübesinin önunde ağ tamir ederken buluyoruz. "Evet, Arkadi benim" diyor mavi gözlü, orta yaşlı adam ve sorar gibi bakıvor. "Küçük bir teknemiz var. Buraya çekmek istiyoruz, ama pek yer yok galiba" diyoruz. "Yer varcanım... Hem senin tekne kaç metre?.. Motoru ne marka?.." diye soruyor. Gerekli bilgileri verdiğimizde, "Tamam... Sana bir beton blok dökeriz oraya bağlanz" diyor Bütün bunları herkesin kendi başına da yapabileceğini düşünerek, "Aylık mı vertceğiz?" diye sorduğumuzda, "Ayda 15 bin lira" diye yanıtlıyor. Tekne başına 15 bin liradan, yaklaşık 100 teknenin bulunduğu koydan ayda 1.5 milyon lira "kira" alan Arkadi'nin, koyun kıyısını nereden ve kaça kiralandığmı Istanbul Anakent Belediyesi Emlak İstimlak Müdurlüğü'nden soruyoruz. Müdür Muavini Ahmet Gökdere, "Orada herhangi bir kıyının belediyece kimseye kiralanmadıgını" belirtiyor . " Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alataş da bu kuçuk» koyun kıyısının kimseye kiralnnmadığını belirterek şunları soyluyor: "Biz bunlann hepsini ele alacağız. Denize inen bütün yerler işgal altında. Hepsini araştırdık. Biz bu tür yerlerden belediyeye gelir lemin etmek için yararlanacagız BELEDİYESİN ARSASl Istanbul Caddebostan tskelesinin hemen yanındaki küçuk koyda demirleyen irili ufaklı tekneler, A rkadi isimli yurttaşa 15 bin Ura veriyorlar. A rkadi 'ye 15 bin lirayı vermeden buraya tekne demirlemek olanaksız. Prof. Ismet Yılmaz, öğrencisine sarkıntıhktan suçlu bulundu Soruşturmacı öğretim üyesi, Prof. Yılmaz'ın üniversite öğretim üyeliğinden çıkarılma cezasına çarptınlmasını istedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. tsmet Yılmaz'ın bayan öğrencilerine sarkıntılıkta bulunduğu iddiasıyla açılan soruşturma tamamiandı. Öğretim üyesi Prof. Fatma Varış tarafından yürütülen soruşturmada Prof. Yılmaz'ın sarkıntılıkta bulunduğu iddiasımn doğru olduğu sonucuna vanlarak, üniversite öğretim üyeliğinden çıkarma cezasınm uygulanmasını istedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Tank Somer'ce gorevlendirilen Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Varış, soruşturma raporunu hazırlayarak rektörlüğe sundu. Prof. Varış 15 sayfadan oluşan soruşturma raporunda bayan öğrencilere sarkıntıhk ve bir oğrenciye smav sorularını önceden vermek şeklinde iki iddiayı incelediğini belirtti. Sınav sorularının önceden verilmesine iliskin iddianın bir uzman tarafından incelenmesi gerektiğini belirten Prof. Varış, sark.ntıhk iddiası konusunda 19 kibinin ifadesine başvurduğunu belirtti. Soruşturma raporunda once soruşturma konusu anlatıldı. Prof. Vanş, soruşturma konusunu ozetle şöyle dile getirdi: "Olay 18.1.1984 günü optik mineroloji final sınav ında Prof. tsmet Yılmaz'ın avucunun içine sıkıştırdığı ve elini sıranın üzerine koyarak üzerinde (bugün saat 12JO'da Bahçelievler postanesinin önunde buluşalım) yazan bir kâğıdı oğrencisi BG'ne göstermesiyle patlak vermiştir. Ağlayarak sınavını bitirmeye çalışan öğrenci, sınavdan çıkar çıkmaz otayı üç oğrenciye anlatır. BG gelemeyeceğini soylemek ü'ere Prof. İsmel Yılmaz'ın odasına gider. Kendisini neden çağırdığını lonır. 'Final sınavın iyi gitmedi ise, bir yere gidip kâğıdını duzeltiriz diye duşündüm' cevabını alır. Prof. İsmel Yılmaz, menfi cevap alınca *ya gelirsin ya öğrencilik hayatın burada biter. Senin gibi beni reddedenlerden hiçbiri mezun olamadı' der." Prof. Fatma Vanş soruşturma raporunda tanıklann ve bayan öğrencilerin ifadelerine yer verdikten sonra Prof. Yılmaz'ın iddiaları kabul etmediğini aktardı. Prof. Varış, Yılmaz'ın kendisine karşı komplo kurulduğu tddiabinın doğru olmadığını ifade etti. Prof. Vartş, raporunda daha sonra şöyle dedi: "Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde, öğrencilerin genel ve normal olarak, istikballerini güvence altına almak endişesi duyduklan, Prof. Ismet Yılmaz'ın ise, endişe ve kuşkuya dayah bir davranış sistemi içinde olduğu gözlenmiştir, devamlı surette, kendisine komplo yapıldığından söz etmekte, bu kuruntu ve endişe ile muhataplannı, ataklarla ezme eğilimi bu şahsiyet yapısının tezahürlerinden biri olarak görülebilir. Nitekim, kendisine BG'nin dilekçesinde konu ettiği sarkıntılıkla ilgili iddialar sorulduğunda, konuyu derhal, komplo, ideoloji peşindeki düşmanlar YÖK ve hatta hiçbir yerde adları asla geçmediği halde çok sayın Prof. Dr. Doğramacfya da geıirmektedir. Prof. Varış, 1979 yılında Prof. Yılmaz hakkında Ayşegül Levent adlı öğrencisine "gönül ilişkisi kurma" teklifinde bulunduğu iddiasıyla da bir soruşturma açıldığını anımsattı. Prof. Varış, evli ve yetişkin bir kız çocuğu olan Prof. Dr. İsmel Yılmaz'ın kız oğrencilerine yaklaşımı konusundaki iddiaların doğru olduğu kabul edıldiğınde, bunun izahının tıbın çerçevesine gireceğinin de belirlenmesi gerekmektedir" dedi. Soruşturmacı öğretim uyesi Prof. Varış, raporun sonuç bölumunde şuntarı belirtıi: "Prof. İsmet Yılmaz, hangi sebeple olursa olsun, yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelerek, üniversite gibi saygın bir kunıma devam eden başan isteği ile dolu genç kızların, şahsen ve içinde yaşadıklan cemiyetin hassasiyet gosterdiği ahlâk >e namusları konusunda. bir ucu öğrencilerin evlerinin oturma odalanna, diğer ucu yabancı ülke sefaretlerine kadar uzanan olavlar dizisinin faili olarak görulmektedir. Kendisinin öğrenim, eğitim ortamında buhınmaya devam etmesi halinde olayların daha sık aralarla tevali etmesi soz konusu olabilecektir. Temelde, öğrencilerin gözleri önunde yaptığı hareketler muvacehesinde kendisine yükseköğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve devlet memurları disiplin yonetmeliginin 11/g maddesinin (üniversite ögretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası) uygulanması. bu ağır bulunduğu takdirde kendisinin öğretim atmosferinden bir araştırma ofis çerçevesine alınması, bu arada endişe ve şupheleri konusunda tıbbi >ardım görmesinin saglanması önerilebilir." Prof. Yılmaz hakkındaki karar Ankara Üniversitesi Rektörlüğunce verilecek. Rektörlük dosvayı YÖK'e de gönderebilecek. Prof. Yılmaz., Fen Faküliesindeki kadrosu kalmak ko^uluyla bir sure için Anadolu Üniversitesi'nde görevlendirildi. Uyum kursları Türkiye'ye kesin dönüş yapan işçi ailelerinin çocukları için düzenlenen "uyum kurslan'na başvuru süresi yarın sona eriyor. 13 ağustos14 eylül tarihleri arasmda 67 merkezde sürecek olan kurslarda işçi çocuklanna Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Türk kamu idaresini tanıtmaya yönelik çaUşmalann da yapılacağı kurslar için öğrenciler Milli Eğitim Gençlik ve Spor şube müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekler. Haber Merkezi Kartal Maltepe'de dün askeri bir birlikte çıkan yangınla ilgili olarak 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından bir basın açıklaması yapılmıştır. Açıklama aynen şöyledir: " Istanbul Kartal / Mallepe'de askeri bir birlikte askerlik görevini ifa eden, çeşitli zamanlarda hastanelerde >atmış ve yine çeşitli suçlardan hapishanelerde yatan eski sabıkalılardan psikopat Adana Ceyhan dogumlu Metin Mandacı ani bir cinnet geçirerek arkadaşlarının bulundugu koğuşta yangın çıkarmıştır. Yangına süratle müdahale edilmiş, 80 kişilik koğuşU, 24 kişi muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altma aJınmış ve yaralılann isimleri ailderine bildiriİDiisıir." Kı/ımızın doğumunu tüm dost ve akrabalanmıza müjdeleriz. GülserenÖnder ÇELİK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog