Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER uygarca davranışına yonelıştır Yurttaşlık yasamız, Medenı Kanun, bılındığı uzere Isvıçre'nın 1920'h vasalarından vararlanılarak alınmıştır \asa, Cumhurıvet Turkıye'sının laık veçağdaş duzeyıne, Mecelle'lerden sonra buvuk venılıkler getırse de artık gunumuzde yetersız kalmaktadır Son gunler ve >ıllar dakı vayınlar, demeçler, vasa ta sarıları, duşuncemızı doğrula maktadır Boşanmalan çoğaltan nedenlenn başında "şıddetlı geçımsızlık" gelmektedır Geçımsızlık, bır yerde somut, bır yerde soyut bır kavramdır Kımıne gore tek olay, kımıne göre bırçok olay boyle bır sonucu doğurabılır Aslında ruhsal dengesızlıklenn, zınalarm, terklerın, kotu ışlemlerın çoğu da bu baş nedenden, geçımsızlıkten kaynaklanmaktadır Kadın ya da erkek ınsana, msanın anlamına, yaşama hakkına aykırı her davranış geçımsızlık nıtelığını taşır Çağımızdakı gelışkın aıle ortammda kuçucuk bır olay bıle ev lılık kuruluşunu sarsabıhr, cekılmezlığe göturebılır, sonunda ortadan kaldırabılır İCUSUR BAĞIŞLANM l\ ORSA Geçımsızlığın "şıddetlı" dere ceye gelmesı ıçın ıse ılle de, varsayalım, baş yarmak, göz çıkar mak, kulak ısırmak, burun kes mek vb , yanı bu gıbı kaba, fı zıksel yaralamalarla karakollara, ortalıklara duşmek şart değıldır Aykırılıklar uyumsuzlukları getırebılır Getırmışse, oradaaynlıklar artık "faP'a bırakılmamahdır Yanlardan bınnın "kusur' 'u bıraz daha az, otekınınkı bıraz daha çok olabıhr Kusur ba ğışlanmı>orsa ve uvum, bırlık, mutluluk sağlama başansına goturulemıvorsa " e v " ıçınde hiv bır raşkınlığa, taş gıbılığe gerek yoktur Bıçımsel sozleşme, hemen ve en kısa \oldan yargı yollarına taşınmalı, mahkeme kararlarına bağlanmalıdır Onlardan, o "evh"lerden bı rının bu >oldakı başvurusu doğ ru, otekının dırenmes, ıse vanlış olacaktır Yanlışlıkların hemen tumu, "senben" ıddıalaşması ya da ınadından, " N e derler 9 " baskısından, "yazık" duyarlı ğından gunah" anla\ı>ından çevre ya da govde gostenlerın den çıkmaktadır Bıryanınmah kemelere dek uzanmayı goze al ması nedenı ve zorunluluğu unutulmakta, ya anlamsız kaprıslere, ya da başkalarının dedıklerıne kapıhnmaktadır Tanıklar aranmakta, tanıklara yalan soy letılmektedır Evlı olanlar, evın ıçındekı otekı uyelere bıle belkı hıçbır durumu anlatmamışken, anlatamazker, dış tanıklar ayrın tılı anlatılarda bulunmakta, gorevlı yargıcı yanıltabılmektedırler Yargıcın, bıraz da yontem yasalannın uymazlığından gelen kararı çoğunlukla çıkarcıdan, şırretten yana görunuşlerın, bıçımsellıklerın etkısınde kalmak ta, derın yaralar almış evlıhkle re yarar yerıne zarar getırmektedır Çunku dava >a çok uzamış, va da beklenen sonuç alınmamıştır Zıtlaşma son derece art mış, kaçışlar olamıyorsa bu kez "acı olav"lara ıstemeverek yer ve yon verılmıştır Zorlama, çı kar, kaçamak, yalan yanlışlıklar egemen olmuştur Sonuç olarak şunları dıyebılırız • Konu ıçın yasa tasarısı bır an once gerçekleştırılmelı, yontem vasası ıle bırlıkte venılık, çağına ve toplumuna uygunluk getırılmelıdır • Yargılıklar, vargıçlar, yorum ve uygulamalarında yasa boşluk lannı, çağdaş ınsanımızın zararına değıl, >ararına kullanmalı dırlar • Ekonomık sorun yoksa ve bır olçuye dek çözumlenebıhyor»a, evlılerden bınnın kusur derecesınde, salt bıçımsel terazının kullanılmasından vazgeçılmelı, onun "yargı"ya başvurması, duruşmalar açtırmavı goze alması boşanma ıçın yeterlı neden sayılmahdır • Boşanmalann da evlıhkler gıbı guzel, kaçınılmaz, vararlı oldu ğu unutulmamalı, ınsanın yalnız guncellığıne değıl, geleceğıne ılışkın kaçınılmaz, savsanamaz ol gulardan bırı olarak algılanmahdır • Özellıkle "şıddetlı geçımsızlık nedenıyle boşanma"larda, daha baştan, ya da zamanla ortaya çıkmış, evlılığı, bağımsız yuvayı yokluğa, "hıç"lığe goturmuş fızıksel, tınsel, gorulur, gorulmez "olay"lar, derın bır bılgının, bılıncın ışığı altında ele alınmalı, bu olaylara, "Bır hıç ıçın boşanma olmaz" onyargısıyla vaklaşılmamalı, gunumuz evlı lıklerınde nasıl "her bakımdan uyum sağlamak" başta gelıyorsa, yıne gunumuz boşanmalannda "onemlı derecede uyumsuzluk ıçıne gırmış olmak" da o denlı geçerlı baş öğe kabul edılmelıdır 25 AĞUSTOS Evlenmeler, Roşanmalar Boşanmaları çoğaltan nedenlenn başında "şıddetlı geçımsızlık" gelmektedır. Geçımsızlık bır yerde somut, bır yerde soyut bıı kavramdır Kctdın ya da erkek, ınsana aykırı her davranış, msanın yaşaına hakkına \e anlamına aykırı her tuıum geçımsızlık nıtelığmı taşır. İSMET KEMAL KARADAYI Avukat Evlenmek, kuşkusuz ınsan ya pısı ve doğa gereğı, guzel, guzel olduğu denlı de önemh bır olaydır Bır onemsenme olabılır e\ len mek Ne kı onun, her şeyden önce bır "eş seçmek", bır arada "kankoca"hk anlamını yuklenmesı gerektığı unutulmamabdır kADININ EZİKLtCt, KORKUTULMUŞLUĞU Toplumumuz evhhkienmn ço ğunda eşler, parasal, geleneksel, hatta "laık devlet" ılkesıne karşın dınsel aşılama \e zorlarnalara eğılımlıdırler Bu nedenle özellıkle kırsal bölgeler ve kımı kasabalarda kadınlanmız ezık, korkutulmuş, erkeğıne ne olursa olsun bağlı kılınmış durumdadır Bu ezıklık, bu korkutulmuşluk. bu bağlılık genel yazgısal boyuneğmeler yaratmış, gıderek kışılık, sağlık eksıklıklerını doğurmuştur Çocuğu, aş'ı, onun omur boyu uğraşısıdır, "aıle"ye guç veren uretısıdır İşı yoksa, gurbette çalışmıyorsa erkek, bu konuda kendı zararına eşıtlık bozucusudur Buvuk >a da gelışkın kentlerde durum bıraz daha değışıktır, yer yer de tersıne çevrılmış gıbıdır Kadın çalışrruyorsa erkek, tutn geçım yukunu ustlenmek. zorundadır Ve eğıtım, anlavış yeterlı değılse bır yanda erkek bencılhğı, öte yanda kadın tembellığı, rahatına duşkunluğu ya>gınlaşmıştır Ayrıca koşuşturrna, hızh yaşam, turlu sıkıntı\ı, bunalımı, başkaldınvı, >anı uyumsuzluğu "aıle"nın ta ıçıne dek getırıp koymaktadır Yukarıda evhlık ıçın eş seçmek, bır aradalık dedık Anlamda, yaşamaKta anlaşmaktır bu Anlamlı yaşamak sevmekle, saygı göstermekle olur Sevmenın, saymanın ıçınde sevgıler, ıçtenlıkler, emek katkıları vardır, olnıalıdır Sevgmın, saygının, anlaşmanın oluşmadığı, surdurulmedığı yer ve zamanlarda evlılığın anlamı kalmaz, " v u \ a " bo zuk duzen ıçıne gırer Çunku burçlar yabanc.laşmış, uçlar yıpranmıştır Gerçeğe, kışılığe, onura ılışkın ozler, ozgurlukler ortadan kalkmış, tam kullanılamaz olmuştur Yapının temelı su çekmış, anadıreklerı çurumeye yuz tutmuştur "Evet"ler "ezıyet"lere dönuşmuş, o coşunıcu (romantık) "bır yastıkta kocama"lar ya da "kuyruklu vıldız altında"lıklar geçerlılığını vıtırmış, evlılık saygınlığını yemış bıtırmıştır Ne pahasına olursa olsun evlenme sözleşmesının surdurulmesını ıstemek, ınsana, yaşama, haklılığa aykırı, yersız, gereksız duruma duşmuştur Oysa beklenılenler zamanında yapılmalıdır Yoksa, "guzel şev" dedığımız ınsanca yaşamaklar, yaşatmaklar "cehennem"e doner, dönecektır Şu bır gerçek Akıl hastalıkları dışında, şıddetlı geçımsızlık, zına, terk, kötu ışlem, hangı nedenlerle ortaya çıkarsa çıksın, toplumsal bır olgudur ve ulkelere, çağlara gore değışık çızgıler, ıçerıkler gosterır Evlenme bozukluklannı tarıhsel, toplumsal, ruhsal gostergeler açısmdan değışım \e donu şümler, ekonomı duşunce, gelenek gostergelen açısından ozgurlukler, cınsel guncel göruntuler açısından ıse kışısel ozellıkler yapmaktadır BOZUKLLKLAR1N EVLİLİĞİ SONA ERDİRMESİ Bozukluklann evlıbğı sona erdırmesı, yanı "boşanma >> yı getırmesı boylece kaçınılmaz olmaktadır Yurdumuz, her on aıleden, kan kocadan bmnın boşanma ıçın mahkemeye başvurduğu ulkelerden bırı durumuna gelmıştır Gerekçesı guçsuz olan lar da ıçınde, mahkemeye başvu ruş, zorla guzellığın surdurulemeyeceğı ınancına, eğıtımıne, CAGALOGLU Hurrıyet Gazetesı karşısı 15 Eylul Açılıyor CADDEBOSTAN Noter sokak, 26/2 ŞAŞKINBAKKAL 1 Eylul Açılıyor CİHANGİR BILSAK ALTI Soğan sokak 1 Eylul Açılıyor ESENTEPE Dedeman Tıcaret Merkezı AÇILDI Efes çarşısı 2 Kat Altıyol AÇILDI Tel 338 82 96 lstanbul Bebek, Germencık Sok No 4 Tel 165 62 31 EVET/HAYIR OKTAY AKBAL ILAN ERUH YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN HER Ttur CUMA KESIN HAREKET I I n 9un 9 gece tunzm sunar ^ ^ ^ ^ ^ TAM PANStYON KONAKLAMA T«sıslerdafl gun 7 gece Yazarın Gücü... Zaman zaman Vıctor Hugo'nun Günce'sını açar okurum 18301871 yıllarını kapsayan bır donem Hugo defterıne gördüklerını, duyduklarını, duşundüklerını yazmış Bırbınnden daha ılgı çekıcı tanıklıklar (Bır bölumunu Şıar Yalçın çevırmış, Yankı Yayınları'nda küçük bır kıtapta toplamıştı) 1843 yılında Fransız Akademısı'nden gozlemlerın, ızlenımlenn, konuşmaların yer aldığı sayfalar 23 ekım gunlu oturumda Charles Nodıâr kı o donemın unlu bır yazarıdır Akademı'nın, çıft sessız harfın yer aldığı atteındre, approuver, appeler, apprehender gıbı sözcuklerden ıkıncı sessız harfın kaldırılması gerektıgını bu sozcuklerın ateındre aprouver apeler aprehender olarak yazılmasının doğru olacağını bıldırır Gereksız bulur ıkıncı bır sessız harfı Vıctor Hugo soz alır, der kı "Derın bılgısızlığımı ıtıraf edeyım, ama ben Akademı'nın kararı kesınleşse de yine bu sözcüklen çıft sessız harfle yazmakta dıreneceğım Halk dılınde ıkı sessız harf kullanılmasa da, Akademı bundan yana olsa da " Bır uye, Vıctor Cousın "Bay Hugo'nun dıkkatmı çekmek ıstenm Yakındığı bu bozulma dılın hareketlılığınden ıterı gelıyor bu da bır çoküş, bır genleyışten başka bır şey değıldır" Vıctor Hugo şu yanıtı verır "Bay Cousın'ın göruşü kendıne vergı bır duşuncedır Benım ıçın 'dılın hareketlılığı1 ıle 'dılın bozulması, çökmesı' ayrı ayrı şeyierdır Hareketlılık hıçbır şekılde bır gerıleyış sayılmaz Dıl, ortaya çıktığından bu yana hep hareket halındedır, buna bır çökme, bır gerıleme denılebılır mı? Hareket yaşam demektır, 'çokme bozulma ıse olumdur" Bay Cousın'ın "Fransız dılının bozulması 1789'da başladı zaten" demesı uzerıne Hugo hemencecık sorar "Lutfen soyler mısınız, saat kaçta'?" Bugun Fransızca sözluklenne açıp bakın, çıft sessız harflı sözcükler Hugo'nun savunduğu bıçımlertyle yer almışlardır Bundan ne çıkıyor Akademıler, kurumlar, bakanlıklar, yüksek kuruluşlar, hatta buyük devlet adamlan ıstedıklerı kadar dıle kanşsınlar, dılı degıştırmek ıstesınler dıl uzmanı geçınenler sözlükler yaparak, bılımsel savlar ılerı surerek dılın gelışmesıne kanşsınlar boştur Işte örneğı Bır Vıctor Hugo çıkıyor halkın değıştırdığı ve Fransız Akademısı'nın de bu değışmeyı uygun görduğu bır konuda tek başına hayır, ben bunu doğru görmuyorum, hakın alışkanlığına ve Akademı'nın kararına uymayacağım, yıne çıft seslı harfle yazacağım sözcüklen" dıyor, dılın 'hareketlılık', 'bozulma' gıbı durumlarının etkısıne kendını kaptırmıyor Kımı çevrelenmızde sanılır kı, Turkçe'nın yabancı dıllenn egemenlığınden kurtarılması ışı yalnızca Ataturk'le ona uyan bırtakım adamların ışıdır Dıl zaten değışıyordu, an bır Turk dılı ortaya çıkıyordu, bunu da yazarlar yapıyordu Ataturk o eşsız sezgı gucuyle bu gerçeğı anladı Turk ınsanını yaratmak çabasında olduğu ıçın, Turkluğu Osmanlıhktan kurtarmayı gereklı gördüğu ıçın Turk dılını öz kışılığıne kavuşturmak savaşında öncüluğu üstlendı Ama bunu, donemının unlu yazarları, şaırlerıyle bırlıkte yaptı Yazarlar, Nurullah Ataç gıbı bu savaşımı sonuna dek sürdurduler Zaman zaman ıktıdar başında olanlar Turkçe savaşından vazgeçtıler, yenıden Osmanlıcaya donmeye kalkıştılar, 1950'de Anayasa'yı "Kanunı Esası" yapmak, Turkçe sözcüklen ortadan kaldınp Osmanlıcalan yenıden yürurlüğe koymak gırışımlerı gıbı1 Olmadı, sürmedı, başarılamadı bu tur gerıcı davranışlar 1950'den 60'a kadar dıl devnmının bılımsel oncusu Turk Dıl Kurumu her turlu devlet desteğınden, yardımından yoloun kaldı Ama Ataç'lar, Eyuboğlu'lar, genç şaırler, yazarlar Turkçeleştırme atılımım sürdurduler, gıde gıde yazı dılımızdekı yabancı sözcuk oranını yuzde ona on beşe dek ındırdıler Şımdı 'Akademı' kurulmadıysa da, ona benzetılmek ıstenen bır Yüksek Kurum var Bu Kurum'da yer alanlar ıstedıklerı kadar 'karar'lar alsınlar, ıstedıklerı kadar lugat'lar yayınlatsınlar, ıstedıklerı kadar Türkçe'yı ezmeye, yok etmeye çabalasınlar, boştur Hatta devlet gucuyle bırtakım Turkçe sozcuklerın yürurlükten kaldırılmasını ıstemek gıbı gulünc davranışlara gırışsınler, sonuçsuzdur, yararsızdır Nasıl bır Vıctor Hugo Akademı kararlarına aldırmamışsa, Turk yazan da doğruluğuna ınandığı yoldan donmez, dönmeyecektır CINSI MIKTAR1 Kuru vıvecek ve Gıda maddelerîö Kalem 1 cek 2 3 ları 4 ' V1UH\MMEN BEDELI 9 987 000 TL GEÇICI TfcMINATI 299 610 TL IHA1E TARIH1 10 9 1984 IHALE GLNU Pa/arlesı IHALE SAAT1 11 00 de IHALE SEKLI Kapalı Teklıf usulu ıle c JMARMARIS martı hotei 67.700.. MARMARİS 4 alaaddin ALANYA 33.700 VukarıdaunM mıktarı, muhdmmen bedelı gı>,n.ı Kmınalı ıhalt. tarıhı ıhaİL eunu ıhjlt. sualı ıhale şcklı va^ılı bulunan 26 kalem kuru vıye ve gıda maddelen 2886 savılı Ihale Kanununurı 3^ maddesının (a) btndı usarın^a kapalı tcklıl usulu ıle ıhaleve vikarılmıştır Ihalevle ılgılı şartname hergun mesaı saallerı dahılındt Okul Idaresındt üorukbılır Isteklılerın 2886 savılı Ihale Kantınunun \eışeaıl sarınamenın gcnkıırdığı bılgı. vcıemınal makhu/ları ılı tısı lune u\gun olarak hazırla>acak zarfları ıhale saatmden en az bır saat evvel makbıı/ kjrşılıgında saıınalma komı>\onu ba>kanlıgına \(.rnıelerı gerekır Po tada vakı gev.ıkmeler kabul edılmez Ilan olunur BTMII 2M0() atlantık hotel 42.700. jMARMARİS orkide v 1 ömer tatil köyü 50.700.. r EDREMİT u KUŞAPASI 42.700.. YOZME HAVUZLU HVUZLU ^ motel HAVUZLU VüZME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1984ÖSYS sonucu Ünıversıtemıan fakulte ve yuksekokullarına yerleştınlen öğrencı aday'arının kesın kayıtlanna 3 Eylül 1984 pazartesı gunü başlanacak, 9 0012 00 ıle 13 30 16 30 resmı çalışma saatlen arasında yapılarak, 25 eylul 1984 salı günu 16 30'da son venlecektır Söz konuu kesın kayıtlann, aşağıda belırtılen belgelerle, ÖSYM'ce yerleştınldıklerı fakülte veva vuksek okulun oğrencı burosunda, öğrencı adayının kendısı veya bır başkası tarafından yapılabıleceğı duyurulur htenilen Belgder: a) Adayın ÖSYM kımlık kanı ve ÖSYM sınav sonuç belgesı b) Adayın mezun olduğu okuldan alınan dıploma ya da yenı tarıhlı mezunıyet belgesı (Başan belgesı mezunıyet belgesı yerıne geçerlı değıldır ) c) Nüfus Huvıyet Cuzdamnın tasdıklı örneğı d) lkametgâh belgesı (yenı tanhlı) e) \skerlık çağına gelmış ve daha yukarı vaştakı erkek adaylar ıçın "Bır fakulte veya yuksekokula kaydolmasında akserlıkçe bır sakın ca olmadığı"na daır belge (ılgılı askerlık şubesınden) 0 4 5x6 cm ebadmda 15 adet sıyahbeyaz fotoğraf (Fotoğraflar bırbınnın aynı, baş açık, sade, cepheden ve >enı çekılmış, erkek öğ rencı adaylannda sakalsız bıvıksız, ceketlı kravatlı, kolayca tanınmalarıru sağlayacak, net ve kalıteb olmalı, numaralı bıle olsa, renklı gözlukle çekılmış olmamalıdır ) g) tstanbul Tıp, Dış Hekımlığı Cerrahpasa Tıp Fakultelerı ıle Florance Nıghtıngale hemşırelık ve tutün eksperlerı yuksekokullarına yerlertınlen öğrena adaylan ıçın, o mesleğı yurutmeyı engelleyecek ruhsal ve bedensel «akatlığı olmadığına daır tıp fakultelerı hastanelerınden alınacak sağlık kurulu raporu, unıversıtemızın dığer fakülte ve vüksekokullanna yerleştınlen öğrencı adavları ıçın ıse, adayın bulaşıcı veya etrafı ıçın tehlıkelı bır hastalığı olmadığını gösteren ve T C hu kümet tabıphklennden alınacak rapor h) Kayıt ve öğrenım harcı ıçın Unıversıtemızın fakulte ve yukse kokullanndan alınacak posta ceklerı ıle tstanbul Ünıversıtesı Butçe Daıresı Başkanlığının 20080500 sayılı hesabına 2 000 TL yatırıldı ğına daır herhangı bır P T T şubesınden havale alındısı ı) Sabıka kaydını gösteren belge (Cumhurıyet Savcılığından) Kesın Ka>ıtla tlgUı Onemlı Notlar: a) Posta ıle kesın kayıt yapılmaz b) Kesın kayıt ıçın alınan belgelenn suretı veya fotokopısı kabul edılmez c) Eksık belge durumunda kesın kayıt yapılmaz d) Belırtılen tanhler arasında kesın kaydını yaptırmayan öğrencı adayı herhangı bır hak ıddıa edemez Basın 23102 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI KARTAL 1. SULH HUKLK MAHKEMESt SATIŞ MEMURLUGUNDAN Dos>a No 1984 1 Satış Satılmasına karar venlen gaynmenkulun cınsı, kıvmetı, adedı, evsafı tzaleı şuyu suretı) le satışına karar venlen Kartal Kucükyalı Çınar mevkıınde kâm, 8 pafta 2193 ada, 16 parsel sayısında kavıtlı 992 m' mıktarlı, altında 12 dukkanı olan 20 daırelı bahçelı kargır apartma nın 16/366 arsa paylı uçuncu kat 26 No iu daıre (meskcn) 1İK hü kumlerıne tevfîkan açık arttırma suretıyle satılacaktır GAYRlMENKULUN EVSAFI Gayrımenkul Kuçukyalı Bağdat Caddesı Koşarlar sıtesı arka blokta kalan Emek Apartmanı 159/26 kapı No İu zemın kat harıç uçuncu kattadır Uç yatak odası mut fak, banyo ve tuvaletten ıbarettır MUHAMMEN KIYMETİ Bılırkışı beyanına gore 4 500 000 Tl muhammen kıymet takdır edılmıştır Salış şartlan: 1 Satış 1 '101984 gunu saat 14 30 dan 14 50've kadar 2 Sulh Hu kuk kalemınde açık arttırma sureııyle vapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın *"g75'ını ve ruçhanlı alaıaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyle 11/10/1984 perşembe gunu aynı odada saat 14 3014 50'de ıkıncı arttırmaya çıkarılacaktır Bu arttırmada da ruçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesı şartıyle en çok artırana ıhale olunur 2 Arttırmaya ıştırak edeceklerın tahmın edılen kıymetın Vo 10'u nısbetınde pa> akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıste dığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Dellalıye resmı, ıhale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn ( + ) bu gaynmenkul uzerındekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelerı lazım dır, aksı takdırde haklan tapu sıtılı ıle sabıt olmadıkça paylaşma dan harıç bırakılacaklardır 4 Satış bedelı hemen veya venlen muhlet ıçınde odenmezse Icra ve İflas Kanununun 133 maddesı gereğmce ıhaie feshedılır ıkı ıha le arasındakı farktan ve °?o 10 faızden alıcı ve kefillen mesul tutulacak ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5 Şartname, ılan tarıhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın da ırede açık olup masrafı verıldığı takdırde ısteyen alıcıya bır örneğı gondenlebılır 6 Satısa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve munderecatını ka bul etmış savılacaklan, başkaca bılgı almak ıstevenlenn 984/1 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ılan olunur snkntrıır aeneıur FETHIYE 44.700HAVUZLU 39.700.. ortur Ortur Ortur Ortur Ortur Ortur Ortur Tel 161 K> 74 Ifel 62 26 161 22 81 ORTun KAOIKOV 33616 60 club d a t ç a BarbarosBulvarı 35 BeşıhUs IST J istasyon sanat evi sanatkühifrveegitimindeiIközdatöJye "Güzel Şanatlara Girmek İsteyenler" ATÖLYEMÎZ 1984 85 ÜSS SINAVINDA 300 PUAN VE DAHA YUKARI PUAN ALAN ADAYLARI RESİM YETENEK SINAVLARINA HAZIRLAYACAKTIR. GEÇEN YIL ATOLYEMIZDE ÇAL1ŞANLAR, 5 BOLUMDE DE BIRINCILIK KAZANMIŞLARDIR T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. SULH CEZA MAHKEMESİ KARAR Esas No 1984/125 Karar No 1984/380 Davacı K H Sanık Mehmet ALKAP Durdu oğ Ayşe'den doğ 1942 doğ K Maraş Hayrullah Mah Nuf kayıtlı olup halen Yenıhal Cad No 1 de oturur, evlı, 4 çocuklu, okur yazar, sabıkasız, T C , ıslam, bıbercılık yapar HUKUM: Yukarda açıklanan nedenlerle; Sanığın sabıt olan suçundan eylemıne uyan TCK nun 398 Mad uyarınca takdıren 3 ay hapıs ve 5 000 TL ağır para cezası ıle ceza landırılmasına, Sanığın kışılığı gözönune alınarak hapıs cezasının beher günu tak dıren 300 TL hesabı ıle 27 000 TL ağır para cezasına çevrılmesıne, TCK'nun 72 Mad uyarınca sanıga verılen aynı nevıden ağır para cezaları toplanarak SONUÇTA, OTUZ IKt BİN LIRA AĞIR PA RA CEZASI ILE CEZALAND1R1LMASINA, TCK 'nun 402/1 Mad uyarınca sanığa verılen hapıs cezasına eşıt bır sure ılecurume vasıta kıldığı meslek ve sanatın ve tıcaretm TATİLI NE ve takdıren (7) gun sure ıle ışverının KAPATILMAS1NA TCK'nun 402/2 Mad uyarınca kesınleştığınde karar ozetının C Savalığına gonderılerek ışverme yapıştırılmasına ve ılan ettırılme sıne, 500 TL yargılama gıderının sanıktan alınarak Hazıneye ırad kay dına, Yasa yolu açık olmak uzere sanığın vuzune karşı venlen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 12 6 1984 Basın 23232 ( + ) Ugüıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 10340 AYRINTILI BİLGt İÇİN BİR AN ÖNCE BAŞVURUNUZ. MAÇKA C\D. M\ÇKA PAL\S NO: 4111 TEŞVIKİYt TEL. 140 56 50 MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI HESAP UZMAN MUAVİNLİĞİ GİRİŞ SINAVI Maüye ve Gumruk Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kunılu'nca 11 Eylul 1984 salı gunu saat 9 30'da Ankara, tstanbul ve tzmır'de Hesap Vz manlığı Muavınlığı gırış sınavı açılacaktır Sınava katılabılmek ıçın a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ıncı maddesınde yazıb niteuklere sahıp olmak, b) 1 1 1984 tanhınde 35 yaşını doldurmamış bulunmak, c) Sıyasal Bılgıler, İktısat, Hukuk, Işletme, tktısadı ve Idan Bıbmler Fakultelerı ıle bunlara denklığı Mıllı Eğıtım Gençlık ve Spor Bakanlığı'nca tasdık olunan yabancı fakulte veya vuksek okullardan bırını bıtırmış olmak gerekmektedır Sınavlara gınş şartlarını ve sınav konulannı gösteren broşur, yıı karıda ısımlen geçen öğretım kurumlanndan ve Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlığı ıle Ankara, lstanbul ve İzmır Grup Başkanlıklarından sağlanabıhr Isteklılenn 24 8 1984 gunu akşamına kadar Malıye ve Gumruk Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlığı ANKARA adresıne bel gelen ıle bırlıkte yazılı olarak basvurmaları gerekır Basın 20257 TEŞEKKUR Tratık kazasında varalanan eşım ELtFE \e oğlum SERDAR' >aptıkları başarılı amelıval sonucu sağlıklarına ka\usturan SSK Okmeydanı Hastanesı Ortopedı Mutehassıslanndan Opr. Dr. OLGUN BAKIRBURÇ ıle Hanaye Mutehassısı Opr. Dr. ARSLAN KAYGUSUZ a teşekkurlerı borç bılırım HACI ULURAK tLAN BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİ6İNDEN DOSYA NO 1984/9 Davacı Arsa Ofisı Genel Mudurluğu tarafından davahlar Cemıle Salman, Gazı Yorulmaz, Haydar Coşkun, Halıl Yılmaz aleyhlenne açılan tescıl davasında, Davahlar Gazı yorulmaz, Haydar Coşkun, Halıl Yılmaz aşağıda belırtılen adreslerıne duruşma gunü ve dava dılekçesı teblığ edılemedığınden zabıtaca yaptnlan tahkıkatta da adreslennın meçhul olduğu bıldınlmış olduğundan duruşma gunu ve dava dılekçesınm 6830 S K 17 maddesıne göre ılanen tebhgaı ıcrasına karar verılmış olup ka rar gereğmce duruşmanın yapılacağı 13 9 1984 gunu saat 11 OO'de duruşmaya gelmedığı takdırde davanın gıyabında devara edıp gıyabında bıtırıleceğı ılanen teblığ olunur Teblığ yenne kaım olmak uzere ılan olunur 20 6 1984 1 Gazı Yorulmaz, Haznedar Mahallesı Çapa sokak No 50 Haz nedar'Bakırköy 2 Haydar Coşkun, Yayla durağı No 70 Bahçelıevler / Bakırköy 3 Halıl Yılmaz, Römgen Sokak No 67 Bahçelıevler/Bakırkoy Sa^.n 23182 İSTANBUL BÜYÜK Ş^EHİR BELEDİYE BAŞKANLIGINDAN 1) Emınönu Hocapaşa Mahallesı Ankara Caddesı ndekı (bodrum + zemın + 5 normal katlı bına) 160 000 000 lıralık muham men bedel uzerınden ıhale olunacaktır Ilk temınatı 4 800 000 lıra dır (Emlâk ve Istımlâk Mudurluğunde) Muhammen bedel ve suresı ıle ılk temınat mıktarı yukarıda yazılı ış, 13Eylul 1984 perşembe gunu saat 11 00 de Buyuk Şehır Beledıye Encumenınde Kapalı Zarf antırması usulu ıle şannamesı v eçhıyle ayn ayrı ıhale olunacaktır Şannamesı ılgılı mudurlukte bedelsız olarak görulebılır veya tespıt olunan ucretı mukabılınde satm alınabılır Kapalı Zarf Arttırmasına ıştırak etmek ısteyenlerın ılk temınat mak buz veya banka temınat mektupları ıle hazırlavacakları Kapalı Zarf Teklıf Mekluplannı ıhale günu saat 9 30'dan 10 00 a kadar Buyuk Şehır Beledıye Encumenıne vermelen lazımdır BdMiı 2^13 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜ TARAFINDAN, 1 ADET AZOT KOMPRESÖRÜ İTHAL EDİLECEKTİR Şannamesı bedelsız olarak aşağıdakı adreslerden alınabılır 1' Iskenderun da D Ç Fabrıkaları Tıcaret Mudurluğu'nden 2 lstanbul da Yalı Koşku Cad Yalıköşku Han Kat 4 5 Sırkecı' dekı mumessıllığımızden 3 Ankara'da Çankırı Cad No 57 Dışkapı'dakı Genel Mudurlu ğumuzden ısteklılerın şartnamemız esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklıf mektuplarını en gev 4 10 1984 gunu saat 14 30'a kadar Muessesemız Haberleşme \e Arşıv Mudurluğunde bulundurmaları ılan olunur Basın 23035 İLAN BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLtĞİNDEN 1984/220 Aslıve Davacı Arsa Ofisı Gen Mud vekılı Av Turga> Barut vs tara fından davalı \bdullah Tabur aleyhıne açılan Tescıl davasında verı len karar uzerıne Davalıya çıkartılan teblıgatın bıla teblığ ıade edılmış olup, adresı zabıta kanalıyla da tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat vapılması na karar venlmıştır Da\alı Abdullah Tabur'un mahkememızce tayın olunan 26 9 1984 gunu, saat 11 OO'de duruşmada hazır bulunmalan ve>a kendılerını bır vekılle temsıl ettırmelerı, aksı takdırde duruşmaya gelmedığın den H U M K nun 509 510 maddelen gereğım.e gıvabında duruşma yapılacağı ve karar venleceğı hususu ılanen teblığ olunur Basın 23183 Davalüar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog