Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

15 ARALIK 1984 Ozetle "Ilkokullarda bit yo/f" htanbul Miltt Eğitim Gençlik ve Spor Müdiırü Ayhan Doğan, bit konusunda öğrenci velilerinin uyanbnasuıı istedi. "Benim okulumda öğrenciler bitlenmiyor. Tek tek görülen bit olayında da hitler dışandan gelir" dedi. HABERLER DSP programının örgütlenme bölümü açıklandı TKEP davası Savcı, 4 3 sanık için 124 yıl hapis istedi ANKARA (Cumhuriyet Bii ruma getireceği ileri sürülen DSP programında üniversite CUMHURİYET/7 "Halktan soyutlanan demokrasi halkın kaülımıyla somuüaşacak" programda demokrasinin gerçeklik kazanması ve sağhklı işleyebilmesi için şu görüşlere yer vejildi: "Siyasal ve toplumsal örgütlenme serbest olmalıdır. Halk siyasete örgün ve etkin biçimde katılabilmelidir. Parti üyeleri, parti çalışmalarına, yönetimine ve denetimine geniş ölçüde katılabilmelidir. Partikr ve politikacılar, toplumla yaygın ve siirekli iletisim kurabilmeiidir. Bu olanağı elde etmek üzere, partiler, degişik amaçlı toplumsal örgullerle de işbirliğine girebilmeli, aynca kendilerine bağlı dernekler, kulüpler ve vakıflar kurabilmelidirler." Demokrasinin değerini en iyi bilenlerin köylü ve işçiler olduğu kaydedilen programda, demokrasinin bu kesimler için işlevsel bir değer taşıdığı, onların örgün ve etkin katıhmına olanak vermeyen bir demokrasinin, "can damart ve kökleri kesilmiş cansız bir demokrasi" olacağı açıklandı. gençliği ve üniversite öğretim uyelerinin siyaset dışında tutulması konusuna da geniş yer verildi. Programda yükseköğretim gençliğine parti uyeliğinin ve örgutlenmenin yasaklanmasımn, yasadışı güçlerin ve karanlık amaçlı çevrelerin gençliği çıkarları doğrultusunda kullanmalarını hatta onlan şiddet eylemlerine yöneltebilmelerini kolaylaştıracağı belirtildi. Programın, "örgütlenme ve siyasal katılım" bolümunun son kısmında ise şu görüşlere yer verildi: mJYDVK/GÖRBtJK YAUÇ11S PEKSEIV Yurtta yangın Ankara'nm Keçiören semtindeki Atatürk Çocuk Yurdu'nda dün akşam depo olarak kullanılan E blokta çıkan yangında çok sayıda mobilya yandı. Saat 19.00 sıralannda başlayan ve yanm saat içinde söndürülen yangında can kaybı olmadı. SSK'de toplu sözleşme Sosyal Sigortalar Kurumu Ue TezKoopİş Sendikast arasında 2500 isçiyi kapsayan toplu iş sö'zleşmesi, dun imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli imza toreninde yaptığı konuşrnada, yeni dönemin başlamasmdan bu yana yaklaşık 300 bin işçiyi kapsayan bine yakın toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini bildirdi. rosn) Kuruluş çalışmalan süren Demokratik Sol Parti (DSP.)'nin programının, "Örgütlenme ve siyasal katılım"bölüraü açıklandı. DSP programında, "halktan soyutlanan demokrasinin, etkin, örgün ve siirekü halk kaülımıyla somutlaşbnlacagı" belirtildi. DSP Kuruluş Hazırhklan Bürosu'nca yapılan açıklamada, programın örgütlenme ve siyasal katıhm bölümünde, "Partikr, seçimler, seçimle oluşan parlamento ve yerel yönetimler. demokrasi için yeterli degüdir" deniliyor. Toplumsal orgütlerin partilerle yeterli ilişki kuramamasının siyasette yeterli ağırlık kuramamasına yol açacağı, yonetim ve yasama çaJışmalarını etkileyip denetleyemeyecek duruma geleceklerini, bunun sonunda, "güçlulerin egemenliğinde bir seçkinler demokrasisi" oluşacağı kaydedildi. Parti örgütlenmelerine sınırlar konulmasının, partileri görev yapamaz, demokrasiyi de göstermelik du İstanbul Haber Servisi tstanbul Sıkıyonetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen 55 sanıklı Turkiye Komunist Emek Partisi (TKEP) davasının dünkü oturumunda esas hakkındaki göruşünu bildiren askeri savcı, 43 sanık hakkında 1 Ue 24 yıl arasında değişen ağır hapis cezast, 11 sanık hakkında da beraat karan verilmesini istedi. Askeri savcı aynca 1 sanık hakkında da davanın ortadan kaldırılmasını istedi. Duruşma, savunmalar için 26 aralık günune ertelendi. • Aylık haber ve yorum dergisi MAYA'nın sahip ve yazarı Ûnal Yaltınk ile Sorumlu Yazı İşleri Mudürü Necmettin Önder hakkında "12 Eyliil öncesi siyasi çekişme ve çatışma ortamı yaratacak şekilde yayın yaptıklan" savıyla açılan soruşturmada İstanbul Sıkıyonetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca kovuşturmaya yer olmadığı karan verildi. "Tüm bu nedenlerle, Demokratik Sol Parti, siyasal ve toplumsal örgütlenme özgüriügü önündeki engelleri, köylülerin, örgütlü halk kesimlerinin, o arada sendikalarla meslek kuruluşlannın ve yiıkseköğrenim gençligiyle üniversite öğretim uyelerinin siyasetle ilgilenebilmeleri önündeki engelleri, kaldırmaya ugraşacaktır." Kadınlara dayak atılması olayını gundene getiren Perihan Savaş "ne zevk duyanm, ne boşlanınm" dfyor. (Fotoğraf: MEHMET AKIF) 66 filmde rol alan sinema oyuncusu Perihan Savaş: KTIAP/Y4YIN tfNİYERSİTE 1D1TLARI İçinde yatak sahnesi olmayan film iş yapmaz Yatağa girme, soyunma, hanım sanatçmm sevişme sahnesi olduğu zaman bunlar iş yapıyor. En iddialı filmde bile yatağa girme sahnesi yoksa iş yapamaz. Isterse konu olmasın ama yatak olsun, iş yapıyor. YILLARIN sinema oyuncusu ve son zamanlann gazino şarkıcısı Perihan Savaş'ın. eski sevgilisi İbrahim Tatlıses tarafından dövüldüğü ıddialanndan sonra yıldızı parladı. Toplumumuzda hâlâ egemenliğıni sürdüren "kadınlara dayak atılmasının yararlan ve zararlart" tartışmasını yeniden gündeme getiren Savaş'la dayak olayı, film, gazino ve özel yaşamı üzerinde konuştuk. Sayın Perihan Savaş, dayak olayı şimdi adalet önünde olduğu için ben üzerinde durmayacağım. Şunu soracağım size; bizde kadınlar dayaktan biraz hoşlanır diye bir inanç vardır... Böyle birşey var mı gerçekten?.. Dayak yemek nasıl bir duygu?.. Yoo... Hayır kesinlikle... Ben bunun kesinlikle karşısındayım... Ne zevk duyarım, ne hoşlanırım... Şimdi iddianız var mı? Gene yok. Gene aynı nedenler.. Çocuğum var. Onun geleceğini hazırlamak... Ev çok zor dönüyor... Bu parayla oluyor tabii... Tabii... Sinema üzerine konuşalım biraz. Ben bir filminizi görmüştüm... Kaşık Düşmanı değil, 0 güzel... Fakat İbrahim Tatlıses'le "Yalan diye bir filminizi göfdüm. Burada olmayacak bir hikâye vardı... İbrahim Tatlıses size âşık oluyor okulda... Siz hiç anlamıyorsunuz bu aşkı... Çekıp gidiyorsunuz... Tatlıses sizı bıraktığı tren istasyonunda on on beş sene kadar bekliyor... Sonra geliyorsunuz... Falan... Bu kadar mantıksız bir hikâye sizi rahatsız etmiyor mu? MECBURUZ ~ SANAT ostluk armaeanı EDEBİYAT BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK Lotus Edebiyat Odülleri Seçkisi Düzenleyen: Azız Çahşlar 650 TL. B1L61SAYARLA DEGERLEND1ICTE SERVİSİ BİDES KİM KORKAR MATEMATİKTEN? Nazif Tepedelenlıoğlu 300 TL. 1985 BİRİNCİ BASAMAK (ÖSS) İÇİN TÜRK1YEÇAPINDA NÜKLEER TEHLİKE Nükleer Silahlar ve Nükleer Savaş Haluk Gerger 400 TL HEP ARANIZDA OLACAĞIM Frederic JoliotCırrie'nin Yaşam öyküsü Güney Gönenç 450 TL. IRK VE IRKÇIUK DÜŞÜNCESİ Alâeddın Şenel 450 TL Abonelere % 25 indirımlı CİLTLER • 3. Cilt (2536) 1800 TL. • 4. Cilt (3748) 1800 TL. Okuyuculanmız. dergı. cılt ve kıtap isteklerinı Sümer Sokak. 36/1A KızılayAnkara adresınden yapabilirler... Tet ao 28 16 • 1. Cılt ( 112) 1800 TL. • 2. Cılt (1324) 1800 TL. BİLGİSAYARLA DENEME SINAVI BtRîNCtDENEMESINA VI 19OCAK1985 EDEBİYAT BİLİMİ I Gennadıy N. Pospelov Çevıren: Yılmaz Onay 450 TL. IKtNCt DENEME SINA VI 6NISAN1985 *• BAŞVURMAKTA. CECIKMEYIMZ SON BAŞVURU TAR1HI 28 ARALIK 1984 • BİDES C M K BULVAR] 69/16 MALTEPEANKARA TEL JO 92 67 BEN BİR FİZİKÇİYİM Aleksandr Kıtaygorodskı Çevıren: Osman Gürel 450 TL. kitaplıgınızda SINAV MERKEZLERİ ADA.SA AMYAMAI» ANKARA I ı . Cab.ro.. Drnsim T>l U51I Y«.«> [ k n ^ c H ) T < ı ı < k ı l o l > ı a G , TeJ 516015 I1MI6 Tel » M * Mrrkcaı Tri 1736 Tel 5597 Tel IMISlt« Tel 57D3MI 37109IB KAYSERİ HRŞEHİR KOCAEÜ KLTAHYA CEYHAN ÇORUM ESKİSEHtR STA.NBUL Tel TH Tel Tel Tel Tei 219» IM«! I1M 2U31 MH 4141 142M Ediyor ama başka gelirimiz yok. Mecburuz... Biz oynamasak başka birini bulacaklar... O film çekılecek.. Ama artık dikkat edıyorum... İbrahim den ayrıldıktan sonra Kaşık Düşmanı'nı çevirdim... Çok zaman kaybettik ama iyi bir film oldu... Sinema ve sahne dışında neler yaparsınız... Nasıl geçer zamanınız?.. Valla şimdi zaman pek yok... Çocuk var... Genellikle video seyrederim... Mesleki açıdan... Yani fılmleri ıncelıyorsunuz... Evet inceliyorum... Çok faydalı oluyor... Daha sinemayı bilmiyoruz ama meşhur artist olduk... ASİMOV AÇIKLIYOR 100 soru 100 yanıt Isaac Asımov Çevıren: Aykut Göker 600 TL. BILIM SANAT aydınhgı ODEMİŞ SAKARYA SAMSUN VAN RİZE B1DLS TcnMİcü^ı Muaotu Drn»nm ZONCULDAK BATEŞ'ten kitapseverlere INDIRIMLİ YENİ YIL ARMAĞANI Birbirinden değerli 3 DEV ESER Bateş Aile Ansiklopedisi • 2048 sayfa renkli ofset basküı • 4 büyök lüks cilt • 4611 konn • 2198 renklisiyah beyaz resim • • • • Ana, çocuk sağlığı Ev, bahçe dekorasyonu Dikiş, nakış, örgü Türk ve Dunya Mutfağı NOT MCNH4L ILLERE TEMSILCİUK VERILECEKTIR K\YNAKYAYINIARI Emperyalizm ve Azgelişmişlik Konusunda İki Yeni Kitap Rosa Luxemburg O n tane şarkı ezberleyip sahneye çıkıyorsunuz. Eğitiminiz nedir sizin? Sesimi Ortaokuldan terk. göstereceğim Eğitiminiz de fazla değil... Okumuyor mudiye bir şey yok.. sunuz, kendinizı geliştirmek için? Sinema adınızı Ben çok az kitap okurum... En çok film koyuyorsunuz. seyrederim... Senaryo olursa okurum... Bir de Haik sinemadaki çocuk problemleri ile ilgileniyorum... Perihan Savaş'ı görmeye geliyor. REJİSÖRÜN YATAK ODASI ~ Kimse, "sesi güzel demiyor Perihan Hanım şimdi özgür bir kadınsıki... "Yüzü ŞERMAYE BİRİKİMİNİN TARİHSEL KOŞÜLLARI Dunya sistemlnın merkez ınde gelışen kapıtalızmın. kendısını çevreleyen kapıtalızmöncesi ekonomıler uzerındekı. bir yandan bın yılların uykusundan uyandırıcı dığer yandan yağmalayıcı çökertıcı \.e bağımlılaştırıcı etkılerının. ılk ve klasık çözumlemesı Prof Dr Korkut Boratav ın Onsöz ü ıle Çevıren Neyyır Kalaycıoğlu 168 sayfa. 450 lira. böyle, eli böyle... Saçı böyle" diye onlan konuşuyorlardı. Şarkı konuşulmuyordu. Ama daha önce bir sürü olay olmuş... Bunları siz söylediniz... "Daha önce de dövüyordu" dediniz. Buna rağmen ayrılmamışsınız... Evet böyle olaylanmız oldu, ama şiddetli bir olay değildi... Bir tokat veya iki tane bılemediniz. Bunun fazlasına gidilmiş değil... O da çok sık değildi. Bir keresinde üç buçuk aylık hamileydim... Bir kere o zaman oldu. Kanama geçirıp hastaneye kaldmldım, çocuğumu düşürme tehlikesi doğdu. O zaman işte büyüklerin araya gırmesi... "Çocuklarınız olacak, olabilir" dendi. Belki düzelir diye bekledim fakat işte er> son olay... 66 FİLM ÇEVİRDİM ~ nız. Sizinle rahat konuşabiliriz... Sinema olayında hep söylenır. Kadın oyuncular meşhur olmak için rejisörün yatak odasından geçer diye bir laf vardır... Böyle bir kural gerçekten var mı? Valla var denir... Siz kişisel olarak böyle bir şey hissettıniz mı? Hayır, ben böyle bir şeyle karşılaşmadım... Diğer arkadaşlarınızdan bilirsinız... Ne derier?.. Öyle derler ama ben karşılaşmadığım için bilmiyorum. Diğer arkadaşlarımla da konuşmadık böyle bir şey. Onların da başına gelmemiş... Oyleyse rejisörlerin günahı alınıyor... Alınıyor gaiiba... Başka bir soru sorayım, sınemamızda zengin kız, fakır oğlan veya zengin oğlan, fakir kız hikâyeleri bitti mi artık?... Bıraz bitti... Şimdi nedir konular?.. YATAK OLMAZSA ~~ Bryan Turner indirimli fiyafa 11.250 TL. Batcş Hayvanlar Ansiklopedisi 5 CİLTLİK DEV BİR ANSİKLOPEDI • MEMELİLER • BALIKLAR • SÜRÜNGENLER • KUŞLAR • BÖCEKLER indirimli fiyafa 9000 TL. MARKS VE ORYANTALİZMİN SONÜ Bateş Necip (usta) Ertörk MUTFAK DİZİSİ Türk mntfağını Dönyaya tanıtan dönyaca ünln asçı Necip Usta'nın hazırladığı pınl pınl kâğıda renkli lüks basküı 5 cütlik dev eser Türk Mutfak Sanatı Türk Tath Sanatı Fransız Mutiak Sanatı Fransız Pasta ve Tath Sanatı Mutfakta Güzel Sanatlar İndirimli fiyab 4500 TL. Eskı Oryantalızm Weber sosyolojısı ve ATCITçu Marksısf yaklaşım. Orta Doğu topfumlannı ve İslâmıyeti tanhın genel yasaları dışındakı bir benzersızhk gıbı ele almışlardı Bu kıtap sözkonusu bakış tarzının kapsamlı bir eleştırısını ıçe rıyor Turner sınıfsızhk devrımsızlık ve sınıflarustu burokrası leorılerını olsun. Avrupa nın sıvıl toplum" kurumlarmı duz ve kesıntısız bir evrım ıçınde oluşturduğu, Doğu nun ıse bu noktada Batı yı laklıt edeceğıne tarîhı "zorladığı ıçın kendi azgehşmışliğınt busbutun agırtaştırdığı tezını olsun reddedıyor. Yazar bunun verine hem bırleşık ve hem de çokçızgılı bir tarıh anlayışı ıçine. Emparyalızmın Orta Dogu uzerindekı çelişkılı etkılerinin butuncul bir değerlendırmesini yerleştırmekte Çevıren Çağalav Keskınok 157 sayfa, 4 5 0 lira. Anlıyorum... Perihan Hanım bugüne kadar kaç film çevirdiniz?.. Altmış altı... Sinema oyunculuğu iyi para getiriyor mu? Yok, hayır... Siz nereden kazandınız parayı?.. Eviniz çok güzel... Bu ev benim sahneden aldığım parayla... Seksen yılında sahneye çıktım. Burayı aldım. Başka hiçbir şeyim yok. Param... Arabam... Hiçbir şeyim yok... Gazinoda mı sahneye çıkıyordunuz?.. Evet gazinoda... Sesiniz iyi mi? Fena değil, idare ediyor... Şimdi sadece güldürü ve seks... Güldürü derken sadece Kemal Sunal... Bir de seks olaytarı... Yatağa girme, soyunma, hanım sanatçının sevişme sahnesi olduğu zaman... Bunlar iş yapıyor... Porno filmleri mi bunlar?.. Hayır porno değil. Normal yatağa girme... En iddialı filmde bile yatağa girme sahnesi yoksa iş yapamaz... isterse konu olmasın ama yatak olsun iş yapıyor. Şimdi, ortalama ücretleri nedir bir sinema oyuncusunun?.. Hanım sanatçılar için... Zannederim birbuçuk iki milyon arasında değişiyor. Ne kadar zamanda kazanıyorsunuz bu parayı?.. Aşağı yukan bir ay sürüyor... Ne kadar sürerse... Genellikle yirmi gün ile otuz gün ara10 ŞARKI EZBERLEYİP ~ şı... Kaşık Düşmanı'nı otuz dört günde bitirdık. İddialı bir filmdi çünkü... Perihan Hanım şunu hep merak ederim... Erkek sanatçılar için durum nedir?.. İnsan pat diye sahneye çıkınca nasıl şarkı söy Genellikle yıne aynı ama süperler var... leyebilir?.. Ben seksen senesinde çıktım dediğim gıbi.. Dört aylık bir çalışma yapmıştık. Zaten geniş bir repertuar yok. On tane şarkı ezberleyip çıkıyorsunuz. Sesimi göstereceğim diye bir şey yok... Sinema adınızı koyuyorsunuz. Halk sinemadaki Perihan Savaş'ı görmeye geliyor. Kimse "sesi güzel" demiyor ki... "Yüzü böyle, eli böyle... Saçı böyle" diye onları konuşuyorlardı. Şarkı konuşulmuyordu. SİNEMANtN SÜPERSTARI Kimdir şu anda sinemanın süperstarı? Kemal Sunal. On milyon alıyor dıyorlar... Ama Kemal Sunal'ın büyük para alması... Yaptığı filmler o masrafı karşılıyor... Bugün söylediler şaşırdım kaldım. Dün geceki sinema haşılatı sekiz milyonmuş... Bir günde ve sadece İstanbul'da... Çok şaşırdım... Diğer normal filmler haftada hatta ayda yapmaz bu hasılatı... Son olarak Perihan Hanım, dövülme olayından sonra yaşamınızda bir değişiklık oldu mu? Özellikle çevrenızdeki erkeklerde bir korku yarattı mı bu durum?.. Yo.. Hayır... Zaman zaman arkadaşlar şaka yapıyorlar, ama kimsenin bir korkusu yok... Sizin? Benim de yok... İstanbul : Nuruosmaniye Cad 212 CağaloğluİST Tel. 520 66 27 Ankara : Konur Sok. 14/24 KızılayANK. Tel. 254401 Yazışmave Sipariş : P K 239 KızılayANK. Biz . . DENIZCILER İÇİN DAĞITIMDA ÖNDER YAYINDA ÖNDE... tSTANBUL (Merkez) Bateş Bavıiık Teşkılatı A ş çatalçe$me sok NO 48 Baces Han Cagaloğlu'istaroul Telefon 527 61 10 SATIŞ MAĞAZAMIZ Bates Baylık TeşKttacı A ş Ankara Cad NO 43 Caialoâlu ıstanouı Telefon 527 80 65 ANKARA BUROMUZ Bateş Savıiık Teşkıiatı A ş Mıtnacoîsa Buıvan 21 if. Anhara Telefon 51 82 50 31 82 51 O sırada şarkı söylemekte olan biri olarak bu sizi rahatsız etmiyor muydu?.. Yani siz şarkı söylüyorsunuz, ama kimse şarkınızla ilgili değil... Açıkça söylemek gerekirse rahatsız etmiyor... Çünkü ben ekonomik açıdan sahneye çıktım. Yani bir iddiam yoktu. Şimdi gene çıkacağım...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog