Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8 MART 1983 •••• HABERLERİN DEVAMI Cumhuriyet 11 Kohl: Türkiye ile (lîaştarafı 1. Sayfada) larımrı canh oiarak değerlendi nldiği bır ?.çık otunını yaymlanıyor. Paru nderlerinin ka tıldığı bu ilk açık oturumdau ortaya çıkan bır gerçek vaı: CSU Başkanı strauss ile CDU Başkanı ve Başbakan Knhl bır araya geldiklennde ele alacak ları önemli bir konu Dışişler; Bakanlıgına kimin geleeeğı. Dışışlerı Bakanı şu anda koalisyon ortağı olan FDP'nin lideri (ienscher. FDP'nin şu anda 4 bakanı var. Bu sayı büyük bir olasıhkla ikiye me cek. Genscher Dışişlerı Baka nı olarak kalmak ısUyor. Eğer Yeşiller yüzde ö'lık barajı asamasalardı, o zaman CDUCSU tek başma çogunluğu sağlayacak ve Genscher iie aynı masaya oturup pazarhk yapma gereği dogmaya caktı. Ama Yeşiller parlamentoya girince koalisyon üç ayaklı kurulmak zorunda Kaldı. Yeni nükümetın eı ataca£ı ilk sorunlardan biri işsizlik ve bununla bağlantılı olarak Almanya'daki Türk iççileri cıacak. Başbakan Kohl öncekl gün yaptığı açıklamada şunlan söylcdi: «Yabancı işcilerle ilgill rapnrumuz haz.rlandı. Seçim on ccsinde bu raporu beklettiın. Ama şimdi hazırlanan bu rap«r, hükümette görüşülecek ve hazı kararlara gideceğiz. Koıuı ikı taraflıdır. Bizim kadar Türkiye"yi de ilgllendirir. Bu nedenle çBzüm lçîn Türkîye ile masaya oluracağız..» Kohl, Almanya'daki yabancı işçilerin sayısmı kesinlikle aza.itmaktan yana. Bu nedenle do işçilerin Türkiye'ye kesin dönüş yapmalan üoğrultusun da önlemlenn özendirümesi beklcniyor. Bu özendirmenin elbette değişik yönleri olabilir. Haftâ zaman zaman işçiler d« belü rahatsızhklar yaratacak zorlamalar bile oîabilir. Hükümetler arası siyasi iliş kiler açısmdan farklı bir durum var. Kolll, NATO'ya en çok inananlann ve önem ve renlerin başmda geliyor. TUr kiyo'nin NATO'daki görevini de sonuna kadar savvınuyor. Bu nedenle Kohl yönetimindeki AUnarıya'dan Türkiye'ye as keri yardımlann artmasını beklemek doğal olabilir. Ama aynı artış skonomik yönden de gcçprli olur mu. bu nenüz beî Yargıc iddianameyi Savcılığa iade (Baştarafı 1. Sayfada) Erdost yarmlandı (BaştsiHh ı. Sa\rada) d\r. Avusiralyddcı Işçi prırrisi'nın, ya da Alnısnya'dn lutuculaıın basarısı s.ıy vcyu üol açısmdan bir prnellcmoye gitınoye elveriilı ıni'.'."? Adı Qfç?n, üUîclcrde pcıırl seçimier'c ir.san haî.'iannn v ' ' fi'nir özgurlüfıüne dcıyalı çol'. pnrfı'ı reıinı ara•nnda bir hcuın': ynkrur 'lilidcrn snl da uc/sc. fag da ge.ise. sistem işleyece!: siyox:ıi yasnır,(h dpmokraiik güvencelcr fi''çcrli hclac.r:!;tır. ıVp var l'i iktidarda s'o! veya zaçı pcırtılpr d? hıtlunia bütOn ülkeler uhtnhrnra.s1! el'.onom'.l: bwıj!vrt\udan pcıyını cılınalUa. lıcdk kil'elc i'ini menui'.m ctnu'h rnrlnşına'."îuc/!r. İktidar knltuyu doard olarniz ^•ıorat!cıd:r. Ehonumib. sıkııU'!Cir:n hiri!.:in:i hcılktn f/eğişı'.v'ı7i tıcrksinmcsini uotnprjai'iaktcıdır. Bu da lînnh damnhratik rejim'.crdc ]\âbrt d'jyişimı oîpi'.sunn yn! açmakladır. Sistsmin dogal isleyişi içincîe üzc.rin:le dııruhr.riRi grrekeıı en üfjinç olay bdlii Fedcral Almanya'daki Yeşiller evleıiü'dfı". İktidar sprencgi olıtstıırmayan aıv.u yüri.irlükle!;i düzene karşı protasto içeriği (aşıyri'i bu a'nmın s?.:idtktaki hcşansı tophımsol istek lerin genç kuşaklardak! yan sunası cAnrnk nyi'irrı iııce «Açıkhğa kavuştuıun» îddianamenin okunmasından sonra duru^ma yargıcı Varbay Taner Candcmir. iddıanamode alcnî oiarak tahrik» iddiası olmasına karşın, sanıklarırı tahrik etükleri suçun hangi suç olduğunun bcürlenmedigini, bu hususun açıklanmasınm yargılama hakimlerinin tek ya da heyot olmaları açjsmdan da önemii olduguna da işarct etiı ve şöyle dedi: •Gençliği silahh saldırıya davet otiiği, tahrik ettiği iddia ediliyor. AncaK lıangi sıı çu tahrik ettiğini anlayamıyorum. Açıklıga kavuşturun.. Bunun üterine söz alaıı Savcı Nuri Kar tal, mahkemenin yöntemi yönundon el<ahndığında ilk aşamada sevR inaddesi ile bağh oldugu görüşünü bclirtti. Iddıaname nin 2 ve 3. sayfalanndaki yorum ve iddıa kısmında durunıu aşar nitelikte satırlaıve görüşler yer aldığı düşüncesini 1a$ıdır;ı nı söyleyen Savcı Kartal devaınla ^nylo i «Bu baknndan. buna benzer duruınlarda metinleıi açıklamanin daha Keçerli VP uygulanıaya ııygun olaca>iı düşüııcesi bi/ı> <hal<im olmakla beraber, bu ko<nmıın yino de mahkrmece değerlendirilınc".i görüşün doyiz." OPEC (Baştaraft l. Sayfada) }ıanı Garazi, «Bizim tartışmaya lıazır oldıığumuz knnu fiyallar cleı>il ürctinı kotalandır», acdi. AP Ajansı'nın haberine göıe Gaıazi halen 34 dolar olan OPEC gösterge fiyatmm düşürülmesine hiç bir şekilde razı olmayacakianm söyledi ve güıı. de 2,5 milyon varil olan üretım kotalannı 3 müyon varile çıkartmak istediklerini açıkladı. Garozi, «üretimini biz değil, Suudi Arabistan düşürsün, oniara ı;üm!e 3 milyon varil yeter», dedi. Garazi'nın açıklamasından son ra görüşmelerin kaderi konusur.da belirsizlik havası eserken gazetecilere bir açıklama yapan Venezüella Petrol Bakanı CaJderon Berti, İran'm istegi üzerine 13 OPEC üyesi ülkenin de katılmasıyla dün yapılması gereken toplantınm bu sa. baha ertelendiğini açıkladı. OPEC siyasî 8 ülke arasında geoen halta yapılan öntopiantılarda OPEC gösterge fiyatının 34 riolardan 28.50 30 dolar arasında bir liyata indirilmesi ve toplam OPEC üretiminin gür.do 17.5 milj'on varil oiarak tunırlandınlması ilke olarak benimsenmiş ancak bu ilkelerin t.üm OPEC ülkelerinco onaylanması ve her ülkcnin üretim kotalarıy la uygulayacağı fiyatlann belirlenmesi için dün Londra'da bir araya gelmcleri kararlaştırılmıştı. TCK'nın suç kabul cU;ği bir eylcm. tsiı rili lıali nö/konusu değildir» dcdı vc bu durumun bir beraat nodeni olacagını soy ledi. Daha sonra duri)';ma yargıcı Candemir. Biz janığın s:irgu.suım yanamıyorıız diyoruz; sen. şu suçu i^jlemişsin ciiyoıniyoru/. Hanıyf s'jf.u taln'ik ettiıjini bu iddisınamcden anlayanüynrvim ben şahson» dedi ve kararı .'apta söy'e «eçirdi: »Sıkıyönetirn nıahlfvmesinin h'.'vet lıalinde veya tek hakimlfî bakılmasınm önem tasıması. bu davanın başîanpıanda losbit cdilnıpsi halinin uygun düşecegi. bu ncdenlc hir sıu.'un işkınmo«.ini alcni olarak talırik fltikîannöen S'ö/. odilmcklp boraber lıaııpi suçun islenmrsınj tahrik i'Miklrri açıklanmedvç'.ndun, bu konuda sanıklann sorıtusunda eylemlerin l;:m olarak anlatılıp gt'crrU açıhlık safîls^n^madışından icl'l'mnamenin lı:r fot<>kooisinin as'icri savcı'ıga göndrri'mesino, sanıklann hangi suç'm islrnmosini alrni olnraU lahvik püiklcvî Vıususvınun açıkça ya/ılr.") göndorilmosijir' bu lıusus yerine srrtirilnıeden. bıı asarıııda somııva gpçmcnin yargılama nmaçUMrı vc ilktltriyle u yusjamayacapı pörüşijyie sorırulamanın sö zü eriilon yazı nlınr.lıKtnn sonra yr.pılmasına. duruşmanın 2» '..1983 pa7.?,vtr«i saat 11 öD'e ortelrnıncsint1.." ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yayıncı ve yazar Muzaifor Erdost'un kardeşi Jlhan Erdost'un olumü üe ilgili olarak liollanda tolcvizyonuna verdıgı demeçle, «Devletin hariçtcki itibarını küçük düşürdü&ü» savıyla yargılanmasına dcvam edildi. AııUara Sıkıyönetinı Komutanlıgı 3 Numavalı Askeri Mahkemesi'nde dün yapılan ciuruşmada, Hoılanda televi/.yonunca çckilcn filmin getırilmesi için Askeri Savcılığa yazı y.azıİ!rmsma karar verildi. Duııışma ilori bir giinc bırakılcıı. e yı yucei rı MahUemrsındo dün yapılan duruşmatla svıvcı, iddianar uıeyı okuriu. Uatıa sonra sorgusu yapılan Işık Ycnersu, oır ttyatro s;uıatgısı olarak Jcjra; vc asal «örevierincien hırinın de ir.rer sanat ürünü c!an şiirleri seslenclirmek, onlaru yaş".ın vermek old'.ığuııu söyledi. Fransız Külîür lîiikanlıgüiın sanat bursımu kazanarak gittiği Fransa'da, Fıımsız Kültür Bakanı Jatk ! aııç'm himayesindc Nazım lliUmet ir;in bir anma toplaıicısı clüzenlendiğını, kendıhine bu topiantıda iki şiir c)kunıak üzere çagn yapurtıgını iî'ade edcn Ycnersu .şunlan söyledi: «(.iHtvc UatılmaUta lıiçiıir sahınca sörmedim. (,iiıı. kü vıllarıiır Türkiye'dı »Uiv.eıılenou küHiir gpccıcrinde N;t/.ım HiUnıet'ton ijiirlor o'oıtlnm. Bu gecclcrin hcpsi de M^lkili ın.ıiviuııl.'.nn izninc haplı olara\' vapılmıştir. I'Urkîye'de, Xazım Hikır.cı'ir. tüm esor'.crinin scrb.TiK'H s::tı!diiiını dila getin'n Venersu, jdduuıaıııedo, Nazım llikmet'ın «Vataıı Haini» şürine i'işkin yapuan yorutna katıîmadığını söyledi. "VcnerEU, sorsusunoa şu görüşlerc yer verdı: ulîu ^iirin ivrTİğindr nc liivU ulusuna, nc Tiirk devlelinc. nc de oııuıı yönetim bıriıni olan Cumlıuriyct'e Iıakaıet unsuıi) vc kastı yoklnr. ^iirclc. ozanııı lıeucfi bir çazcddir. (Tıımhuriyrt des';it. lîıt şiiri tanıanıpn sanats.ıl duyarlıkla okuyan l>en, nasıl oluyor da (Cumhuriyeti talıkir)le suçlanabiliyorıınıV Arlaınak nıümUiiıı dcsil. Bıı şiirli'iin 20 vıl once >;ızılınış ııldu%unıı <la iı/ollikie hatıriatnıak îstcrim. Türliiyc'de dcfniarca oUuyıi|> lıiç'ıir liovuştıırına.va UKTamadışjıi" bu üd şiiri dünyanın Si>ı>at nıcrkpzi l'aris'te OKU. nıakla Türkiye f:tını!iııriyrtini yiiksi'ltnıck kascını taşıyabilirinı ancak. tahkir t'tmt'ii tlt'SÜ». •Savcımn, «Vılmaz (iünev'U müşterob (•alışrrası olup olnındığınııı Işik Venersu'djn sorıılınası» istenn mahkeme hoyetinco reddedildi. Ajpnra Savcı, Nazım Hiknıefin her :kı şürindR cie komüniz:n propapandası yapılchğını iliide ederel:, suçun TCK'nın • îu maddesine ginnesi ov,\Mh'jınır btılur.du^umı, bu ri'^dpnls ek sorgıı yapıimasını istedi Bu istenı. ınahkeme neyetınce, «Davanın mülalâa aşamasma ^fHnmcdiği» gere<ı;esiyle reddedücli. Işılt Ycnersu'mm s»vu;ıma avukatı Metin ŞekerclORIU söz alarak, Nazım Hikınct'in tüm esrrlerinin Tiirkıye'do yjyınlanchgmı, hiçbır oserir.don dolayı mrjiku. miyfit karan bulunır,adı;;rmı . • > ,e i • < •l d. DıiiUiiııa sonunda, I^ık \ rueısu'nun dogıun kuydının. sabıka kaydmııı bckleTiünıesıne, karar verild:. fdc.ianuınede, Isık YcnJr.su'nun «Cunıiıuriyeti tahkir» ct!:.i; savıyla TCK'nun JMJ'1 maddesi uyarmca 116 yıl aSır hppis c.ezası ile cezalandınlması isteniyoı. Mii«stüi;ıl> I '••'' (f.nştaraf) 1. Sayfaüa) '..< sozlerj üzerine duruştna konuliara ilişkin yasa tssnrısı yargıcı. bO: iım^ öPÇmek için bangı sucun ele alır.acfık. Bir maddciık tatalırik edildı^min açıkça bilınmcs; gnrektisarıya göıe, yurt içinrio Başbakanlık konutu ve Bakanlara sit gıne ışaret etti ve Sorpuda. w suçu i!?!elojmanlarla Başbakanlık Müstn. meye teşvik etmişsiniz diyeccğiz Ama buş"rlan. Başbakanhğa bağh kunun lıangi suç olduğu"ıı anlayaınadımruluşların müsteşarları vs BaSftklinde konuştu v e konuya ilişkin olarak knnlık müsteşarları lojmanUnn cia yapılacak İiarcamalar devlet. samk avukatlannın görüslerinı sordu. ço karşılanacak. Tasanda. yurt Söz alan samk Avukatı Uğur Alac^Kapdışmda devlete ait veya kirası tan, bu durumun, iddianamenin usulune dovletçe ödenmek suretiyle büuygun liazırlanmadığmı gösterdiırinı soylcyiikelçi, iîüsyon şefi, elçı, dai di. îddianamenin usulüne v.ygun olarai; hami delege, silahll kuvvetler temsilcisi, birinci derece daimi zırlanması gerektiğini, böyleco hans'i su v la delege yardımcısı, elçi müste. yargılanacaklarını öğreneceklerini bildirdi. şar, maslahatgüzar, başkonsolos ve misyon şefi kcnsoloslara «Tahrik söz konusu değil» t?hsis olunan konutlarda her yıl bütçe yasasında belirler.en Daha sonra söz f,an Istanbul Barosu tüm mal ve mzmet ahmları Başkanı Orhan Apaydin, Uğu r Aıacakapiçin ynpılan harcamaların da dcvletçe karşılanacağı hükme tan'm, iddianamenin vsulüno uygun hnzır bağlanıyoj. Ianmak üzere ladesi görüşüne katıldıcım Danışma Meclisi'nde bu ta vurguladıktan sonra, lıanpci suçla suçlansnnnm arkasmdaıi Cafer Aks;ı dıkiarını bilmedikinrir.i hatırlattı. Bu duru Altıntaş hrıkkında verilen öîüm mun. suçun olmadıgınm b j r kanıtı oldugucpzasınm yerine getirilmesinp nu da belirton Apayjm, ortada, id»iianame iüskin yasa tasarısı görüşülede kışkırtıldıgı ileri surüle n bir sucan bııcek. Devlet Güvoıılik Mahkemele lunmadığını, suçurı olrnasının nıümkün oîri'r.in kuruluş ve yargılama mayacagmı, Cumhuriytît'in korunmnsı için usullen hakkmda yasa tasarı Atatürk'ün gençliğe Irtabesj her yerde ası sı gündemin üçüncü sırasmda iı d u r u r k e n ortada s..ç teşkil eden bir fiyer alıyor. ilin olanıayacagını savunclu ve «Ortada DGM tascsnsa uc? S İ/.leviciîer Duruşmayı, tnKiltPre Kraliynt Basın Konseyi Başkanı I.ord Oliver McGregor, l'luslararası Basın Knstitüsü UPD'nin göz1smcisi ^'.fftıyla i^ledi. Bnn tlıınyysının en ı.'lkm kuruluşu o'an C1PI)"nin gazete sahipleri ve G'.^ne! Yaym Müdürleriyla yazarlarO.'.n olu;an 2.000 üycîi bulunuycr, Duruşııı.'iyı avnca, «London Tımns» VR Intemationa] Herald Tribunp» yazarlarından ve tKM'ı Cıyesi Amir TAHERİ, îngüiz Kon ^olos Yardımcısı Dr. Jolın Milchiner ile Basın Yayın Gerıel Müdürlduü İstanbu! Bnsıtı Vıprkezi Müdür Yardımcısı Z.eki Zengin tie ı /ledi ler. Prof. Cahit (Baştarafı 1. Sayfada) hif Talas'ın sosyal pclitika konusunda çeşıt li ki;ap ve cahşmaian bulunuyor. p Minıar Sin.'in Ünivprsıtpsi'ncien ' "İ'i" fnı üycsı emckliligini. bir ug'.vtını üyesı de istifnsını istcdı. Emelililiğini iMeyen Prof. S;;dun Ersin Mimnrhk Fakültesi İc Mimarlık Ar.a Sanat dalında. Prof Neşet Gün a ı Guzel Sunatlai" Fakültesi Resim Uölümü'ndc. isfifysını i.^teycn Doç. Haydar Karabry de ÎNlınıarlı'.v lakülte Şehircilik bölümünde gorev yapıyorlar. Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeleri önümüzdeki günlei'de yoni is tifal.orın beklondigini bildirdilcr. lenmcyc deçıer. Türkiye açısında'i oU:ya baktıgınuzda Bntı rfemo/orasilehndeki tahU'revaUinin. iniş ve çıkışlarını goriiyoruz. Bu gel ç/it'lpr ıı:ım sürpli vc serAs ufukhı bir yaklaşımia değcrlendirîldigını'p ilrrici pariilcr iktidara gcetikçe yajiünn rpfnrnılorın dcı demokrnsücrde knnmduğunu pöstermeltte.dir. Türkiye'nin rr.iim sorunlrırı ISP bu dünyadan olduli <:a uzakta honulan içennektodir. ••• Eımenier (Kaştarafı 1. Sayfada) na'da öldürülen diplomat Ga!ıp Özınen'ir. söylendii.'; gibi sı radan bir kât.ip olmauığı iddia cdilorek şöyle denildi. «Bütün düııyayı dolaşıp, Krmcııi orgüflerinin nercdeıı cınir aldıklan ve çatışmalarıııı nasıl sürdünlüklcriııi saptama,\a yünclik bilgilcr toplayaıı yiiksck dcreccde bir dcvlot nıc rauruydu. Yaııi diplomat üeKİI, casustu. Bir kav (jün i(.inUe Türklye'ye döneıek 'aporunıı suuacaktı.» Ennent liderinın yazısında, ASALA'nın merkezinin Ermeni ler tarafmdan daiıi bilinmedigi, ancak Beyıut'un dışıaua oi duğu, Israil işgah ile iErmeni sorununun ağir bir darbe aldı ğı görüşüne yer verildi. Yazıda, İsvailiilerin 150 b;n Ermeniye dokunmayıp, ASALA üyelerini Türkiye'ye teslim ettiği öne süıüldü. Amerika'nın son zamanlarda Enneni so rununa ihanet ettiği, kpndilerini bırakarak Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardımi artırdiğt iddia edildi. Türkiye'nin doğu bölçresindeki 175 bin kilometrekarelik alan dıjınd.'i Sovyctler Birliği'ndeki üç l)üyiik kentin de Ernıeni toprük larj olarak istendiği bellrtilon yazıda, bir Tiirk Sovyet. çatışmasının kaçmılmaz olduiiu ve bu çatışma sonunda Enne nistan'ın kurulacağına (iiın Er menilerin inandıjı öne. süriildü. Tilrklerin yıırtdışmdaki Ermenilerl vurmak için ajanlar gönderdiği, ilti ay önce Bfiyrut tan İhtilalcj Knner.i Koruederasyor.u Partisinın bir yetkiiisi olan A'oraham Aşçıyan'ın kaçınkUğı ve öldürülmüs ulaoağına emin bulunıüduğu da yazıda öne sürülüyor. Grizu focicası fBastarafı 1. Styrada) nc^ine dün grc» yarıs'.ıifiv.Ji sonra gctirilen 49 cesstten KL:V iikleri saptambilenler şunlBr: 5'uju.ftpr Karalıan, Salim .\y clııı. Ifasan Scrbprkaya, Meiımft lUiliilibaşı. Muzaffer Güler, ."ılchmet Ayrtm, Tevfik • luda.C. Yencr Öztürk, AJımrt AI tay, Ceıııil Tysal, Aydın Solinı. IIiınniRt Topal. Melımet Bayram, <>.vat Acar, Raif Duınaıı, liüseyin Krdcm, Sefcr Kurtul, Mehmet Kolay .Mchmrt Kılıç. Vahmcttin Diklci, IMettn Yaman. ^Iıızafl'er Sarı, tsmail Jîak la Dııysal, İsnıail Valçınkavıs. Nıırettln Akyol, Alım<t Yıjj't, scyartı saptanamayan Tevfîk. Ü Olavtlm kurl.ulsn işçilcrdcn l)iri olay;n (;ncesi ve scnn'.sı hakkında şu toilgileri verdi: «Ocakta dsha önce birik: patl;,ma olmuş. Dün de (önoe kl gi'n) yanjfin varcü, ocaklal'i o bölüm kap&tılrnış ve tahliyp pdilmiçti. 17.15'de yeni ve büyük bir patlama oldu. 15 daki ka sonra <ln. kurtarma. için aş;,ğtya inildı.» Cankurtaranîa Zor.gulciak'n göndcrüen işçüerden biri de, T.1ÎA muhabırinn «Ben faciaıuıı nıoytiuıiii çcUllği yf.rdpıı .îcıı ııırtrp ıı?;ıklıkta ralışıyordunı. Bııhınılıııiıın. ncakta aratlar rç motorlar yuvarlaıulı. bîz paili'ırnııın şirtdetiylp dışarı fırladık. Korknnr hir rşeydi..» dodi. VAf.İNiV SOZLERf ^onşuldak VMisi (ialip Drnıirorde'i ahnan bilgıye göt'f, rfîini kayıtlarda ocafta ginnesi scrrlp.i işçi sfyısı 406 olması ns ragmen. kurtarma çalıçmaîr.n sonucu 67 ccset. Ki yarniı f ile S23 işçı olrr.ak üzero ocaktan toplam 37fi kişi çıkarıklı. Demirel, UBA'ya yaf.Tığı aç:klamada, ocakta göclik altınc'a 30 işçin'n kalmış olabilecegi ih. timali üzerino arama ve kuriwma çalışmnlarırun saat 0:Vden ponra ikinci kez, başladığım bildirdi. KVRE\ VE TÎLUSU 1UUİİ VU)t Cumhurbaşkanı E\Ten ve ETihakan ritısu. sıksık Zon".uldak'ı arayarak yetkiliJerdcn büs'i aldıîor. R.MvANLAR GİDİYOR Oiayın Ankara'da duyulması üzenr.B EKI Genel Müaura Hasaıı Mıııntu hemen bölgeys harcket etti. Encrji ve Tabiı Kaynaklar Bakunı FaJıIr Ilkcl ]!e Sosyal Güvenük Bakaıiı Sadık Şidenin sabaha karşı 04 :ı ralarmda Karndeniz Ereğlisi'ne lıareket ettikleri bildirildı. ()ZER .NF OİYOR? Türkiye Mnden Federasyony Başkanı Kemal O/.cr, Ankara'da yaptığı açiklamada, Ereğli'd':ki EKI ilgıliierinden aldığı bılsiye göre, 7U kişinirı öldüğünün, 10 jş.çinin kayıp oldu^unun belirlondiğini biîdiroi. Ankara'dan tsletonla görüştüğümüz. Ö::er, grizu patlamasınm ci'n!/; seviyesinden 450 ile . ,'İ5O V:atıntiı\ meyüana ge'.Uigini hildirdi, olay hakkmcia şunlan söy ledi: «İlk bilgilerde, grizu patlaması l(,:li vardiyasuıa giriltnedeıı oııce mt'yda;ı geliyor. Hıınpn tedbir alınıj), yangııı bara.jı konulııyor. Fakat şimdi, çrizıuıuıı ordan deiji) de, psas könıür çılfarılan ycrden oldufru h:tna siiylendi. Ki vard.îyasına !iire;ı • K Işçlnin tüınünüii (ic, J O Rvizu patlaıuasına ıısramadiL'i anlaşıldı. liüyiik Ijöfümü başk* biiliiınlerdeynıiş. Cirizu ilk pat)anıada tazyiîıiidii". gittikçe azalır. Çok iizKÜnüz.» İSTAMH'La fiKTİRİLENUOR Grizu paüanıasından yarala nanların bir bölümü Istanbul'a getiriidi. Ambulansla getirileıı yaralılardan 14'ü Göztepe ÖSK Hastanesindo tedavi altına alın (iı. VücuUannda ağır yanık olduğu görülen yaralılardan kimliklerl belli olan ]2'si şunİHi": Ali Kaya, iMustafa Turaıı, İl)ralıtın Orhanlı, Hüscyin Ayt;tç, Mohmct Kaçar. Nazım Ak ka>a. Asıf Oünıiiş, Hiispyin Ce ıak, İllıan KorKut, Sclahatliu (>çcn, İlyas (.'an ve Recep üeınirtaş. EKi bölgesindeki ilgililer, sa baha karşz ölü sayısmı en av. 7l>u olarak bildirirleıken. y,n zu pat'amasının nıeyclana geicu gi ocakta göçükten iıenüz 350 'katma girilemediğini, burada yok sayıcia ülünlin olabıloc.egi n: belirtiyorlar. Zonguldak 100. Y'ıl Kültür Şeıılikleriiîin sürdüğü bir sıra chı meydaııa Relen f;<cia k'Snli yasa bogdu. BilimBirlikBasarı YAŞAR HOU3İNO A.B. TUTUNBANK BASAR f Geçtiğimiz yıllar, Tütünbank için, büyük ysnileşme ve atılım yılları oldu. 58 yıl önce Baü Anadolu'nun bağrmdan doğan Tütünbank, şimdi sanayileşen Türkiye'nin büyük bankaları arasmda.,. Tütünbank'm büyük banka olmasmda,iştiraki TUBORG'un. payı vardır. Fransa'da (Baştarafı 1. Sayfada) Halbukl belediye seçinılerinde sag ve soı arasmdalti oy da. ğılımı bu sonuçlann tam ter siych, I!k turda sol, yönetiminde bulundurduğu, 15 büyük kent yönetimini sağa kaptırırken, Jios üamanlai" Bakanı Anı're Nenry, Gençlik ve Spor Baka nı Edwigc Avite, Posta Bakanı l.oııis Mexandeau, Denizcılik Bakanı Jeaıı Lc Garrec, Kültür Eakanı Jack Latıı; vo Sosyalist Part; Genel öekre teri Uoncl Jospin Belediyo Başkanlığı için aday bulunduk ları yerlerde seçimi kaybettı ler. Paris'te de muhalefet unıuı madik bır zafer kazandı. Çalı. 5>;m kimselerin yosiım bulunciu gu ve solun geleneksel oy de poları olan yerlerdn bile ımıha İPfet. biişarılı oldtı. Paris Bcie diye Eaşkanlığı secimine so lun orlal: adayı oîarak ka tılan l'aııl Quilcs. kendi b?le diye bölsesinde bile seçimi ka zanamadı. '".*: Almanya da ( ş n 1. Sayfada) iktidarda kaîması haliyle Tiırk işvüeri arasında kaygılaıa yoı açtı. Almnnya'da UZUQ yıllardır ya:;omalarına rağmen hiçbir seçimi bu dtroce ilgiyle iziomeyen Tiirk işçilerı bu Vez partiler arasmda ki tartışTrja ve tutum iarklılıklanvla çok il.'riliydiler. Üstelik, iİKinç ama. çoğu. Sosyal Demoknıtlara da faz la güven duymuyoı «Biz oy vcrsek, jabancıları en fazia savunaa Ycşiller'e verirdik» dıyorlardi Almanya'daki yaşama korullannın politik dü zeyde CĞİİşmelerine ne dere ce yakından bağh olduftunu, kavraypn. Türkler, Ybsilleı••n yabanctlara gösterdiği y • kınlığıa genellikle farkuıda. Almanya'da 23 mart gü nü baslayacak yeni yasama donemi ilginç bir şekilde açı lacağa benzer. Meclisin ilk oturumunu en yaşlı mületve kilinin açnıası kural. Parla mentonun yeni bileşiminde en yaşh üye de. 75 yaşındaki Yesıl ınilletvekili VV'erner V f > gel. Ben, Tuborg'un kalite kontrol müdürüyüm. Yıllardan beri, ünlü Tuborg birasını biraseverler için üretiyoruz burada. Ülkemizin kaliteli bira ihtiyacınm. büyük kısramı karşıhyoruz. Tüpgazta (Baştarafı Spor'da) bu gençler bekleneni vermekten çok ama çok uzakmış. Böy le olunca cia takımda gerrekten başanlı olan futbolcular te ker teker satıimı.ş. • GA2380/Eabaeski numarah firmamıza ait vergi makbuzu. :ıu kaybetıik. Hükünısüzdür. MLZAFFER CEVİK ve ORTAKLARI Babaeski • Taşajhl Köyii • Pasomıı, şebekemi yitirdim. Hiikümsüzdür. İBR.1HİM BİNER sıldı*: zaman a!cv uzar veya çev resinda görülebilir mavi renkli bir «halc» ıneydana gelir. BoylP'.'e modenci alpvin uzanıa mikt:'.rına göre ocağın havasındaki oranı kontrol cdebilir. Mevcut, «Ocak 1'alhnnamesiıii;ı> m'.n'e her vardiya degişindfcvıî çjhşnıa süresi âçincle süreii li oîarak grizu kontrolu yapılması şerttır. Grizu oranı tehükPlı sınırı aştığı takdirde ocak amir'eri çahşmayı tatil etvnek ve üretimi durdunrıak zorundadıriar. KAMîİLT.t GAZ OKANI E \ YtKSEK OCAKTI Knr.dilli ınprien ocağı Zongıildak kömür Jıavzası içinde grizu Oîanı en yüksek ocakların başında sclnıektodir. Zonguldak Marien İ.şçüer: .Sendikas1 ıZMIS) geçmiş yıllarda ocakla^ d.i can Küvenîiginin sağlanması için yetklilcre defalarca başvurucla bulunrmıştu. Kandiili böleesinde ça'ışan işçiler ise RSZ, oramnın yüksek olduğtından devamlı ?ikâyet etmekteydiler. tutunbank "bankanız" TÜTÜNBANK ve TÜBORG, blrer YAŞAR HOLDİNG iştirakidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog