Bugünden 1930'a 5.326.711 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

28 ŞUBAT 1983 HABERLER Cumhuriyet 11 Sheraton'daki açık artırmamn gözdeleri fincanlardı Belediye Başkam'nm mahalle muhtarlanna «Bira satan kahveyi kapatırım» demesi «bira olayı»nı yeniden gündeme getirdi. Deniz SOM Istanbıü Belediye Başkanı Abduilah Tırül, şubat ayı içinde mahaJle muhtarları ile yaptıçı toplantıda çe.şitli komılar üzerincîe görüşle. rini bildirirkon bir ara, «Kah velerde bira yasaUtır. şimtli buracSa enıir verivorura, bira satan kalıveler drrhal ka patılsın» dedi. Ba.şkan Tırtil'ın bu açıklamasıncian birkaç Kün sonra bu kez «Tiirkiye'nin en elkiII aikoüü ickilcr uzmanı» oîdufiu belirtilcn bir kişir.in görüsü »azetelerde yer aldı: 4 şişe hiranın sağlığa zararı yoktur! Zaman zrıman biranm yarar ye zararlan üzerine gö. rüs bıldirrn öıiretim üyeleri, din adarnlan ve tist düzey vnnoticileri arasına böylece İstanbul Beiodlye Başkanı da katılırken, geçroiş yıllarda Danıştay'a dek yansıyan «bira olayı» yeniden gündeme geldi. Üstelik biracılan oldukça tedirgin ederek.... Çünkü, İstanbul'daki kahve, gazino ve çay bahçele. rinde bira satışı yasaklanırsa, bu son derece büyük pazar, meyve suyu, kola ve gazozculann tekeline geçecek... BİRA OLAYININ GEÇMİŞİ Bira sanayiine 1969 yılında devlet des'eği ile özel sektörün girmesinden sonra İçişleri Bakanlıgı'nın 30.7.1969 °ün ve 2211110 sayılı genelgesi ile biranın öteki alkolsüz içecekler gibi serbestçe satılabileceği bildirilmişti. Fakat Emrıiyet Genel Müdürlüğü'nün 11.3.1974 gün Biracılar ne diyor? • Bira. başlıı B vitamini olmak ü/.ere bir vitamin ve kalori deposudur. 1 lt. biranın vordiği kalori 2/ lt sütc. 5 yumurtaya, 63 gram tereyağına veya 440 gram patatese eşdegerrJir. 9 OlçüKi bira içenler, birayı lıiç içmeyenlere güre daha az Ualp hasta'ıklarina yakalanırlar. • Bira. böbreklerin çalışmasını ve suytın böbrekler den atiimasmı kolaylaştırır. ® Biranın tüberkülozu önleyici etkisi vardır. ® Bırada. diğer içkilere oranla daha az sodyum ol dııgu için hipertansiyona bir zararı yoktur. 9 Tu/.suz yemek zorunda olanların diyet zorluklarıtvı dayajimaîanna bira yardımcı olur. © Bira l".m ve noksansız bir gıda maddesi olan tek içUiriir. < Birad». kaslarm yenilenmesi için gerekli olan fos& l'at vc potas bıılıınıır. $ !3ira. hamile ve lohusa kadınlor için yararlıdır. ® Bira. aşnr alUoIlü içkilerin tüketimini azaltır. lievva sııyugazoz üreticileri ne diyor? • KuHnnılan su özol arıtma tesislerinde üretilmiş ve niikrcplardan anndırılmış, kireçsiz sudur. Yaşlılarda kiroçlenmeyi önleyici etkisi vardır. • İçirıcîekî şeker nedeniyle besleyici değer taşır. ® ıVıeyva sularında yabancı bir madde yoktur. © Mcyva suîarınm vitamin değeri yüksektir. Her şeydi'n önce C vitamini vardır. © Kolalı içeceideriu saglığa zararh hiçbir yanı yoktur. Alışkanhk yapmaz. • CO 2'nin mikroplan öldürücü niteligi nedeniyle gaıoz ve kolah iceccklerdcn kesinlikle herhangi bir hastalık kiiynaklanmaz. ® Avrupalı ve Amerikahlar, yabancı bir ülkeye git tikleri zaman. o ülkenin kapalı şişe suyunu bile içmez, kolah irrrekleri tcrcih ederler. © Gazoz, meyva suyu ve kolah içecekler alkolsüz oldukları için ideal bir aiie içkisidir. arne • Bira, keyif verici bir içecektir. Ancak rakı, vokta gibi içküerin yanmda alkol doğeri azdır. • Gazoz, fcolah içecekler ve biranın sağliğa yararlı bir yanı, besi degeri yoktur. • Kolanin sinir sistemini uyancı etkisi vardır. • Köpürmeyi saglayan CO2 mideyi tahriş eder. © fcine yabancs madde katılmamış ve uygun koşullar da hazırlanmış moyva sulan zararlı değildir. 0 Yagdarı sonra en yüksek kalori alkolde bulunur, bu ImkmHan viskinin kaloıisi biradan daha çoktur. • Şekerlj icecokler çocuklarda diş çürümesine ne den. olur. Bu gibi içeçecklerdeki şekerin besi değeri bulunmaz. 9 G,!i.',nıe çağında olanlar için en ideal Jçecek sütiiir ve siit tiiketiminin özendirilmesi gereîdr. A Î3ira, hamile ve lohusa kadmlar için yararlıdır, *• Bira, ağır alkollü içkilerin tüketimini azaltır. ve B2211M0/571S2 sayılı genel tebliği i!e bii'a aikollü içkiier kapsamına ahndı. B'iınun üzerine biracılar Danıştay'a gittüer. Danıştay 12. Dairesi'nm İCİ74/1262 esas, 1974/2855 karar sayılı ve 16.12.1974 tarihli kararı ile sözkonusu toblig iptal edildi. Danıştay, biranın hafif alkollü içki olduğunu kabul ederken, 1580 savılı Bcledi. ye Yasasmm 15/3. maddesinin bira satışı icin bir hüküm getırmediğini. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nda bira satışını izne bağlayan bir hükiim buiunmadığmı, 2559 sayılı yasada da kabve, gazino ve ote'lerde bira satjşını izne bağla. yan bir madde cnmadığını gerekçe olarak gösterdi... BİRAGAZOZ SAVAŞI Oysa, bütün bunlann ardmda. bira üreticileri ile alkolsüz içecek üretenler arasmda kıyasıya bir mücadele sözkonusu. Gazete ve televizvonlardaki rekîamlar, kapaklarm altmdan çıkan ikramiyeler, cadde ve sokakları dolduran tabelalar bunun kamuoyun. ca bilinen yanı. Olaym fibür yiizünde. zaman zaman birayı yasaklryan ve daha sonra bunu iptal eden karaıiar ya da hiç ilsisi olmayan bir anda bir «ilgî!i»nin çıkıp «gsızoz 7.ararlu!ır» veva «bira zarnrlnlır» türürıdcn demeçler vermesi, açıklaıralar yapması yatıyor. B'racılaria gazozcular arasındaki rnücadelenin yanısı. ra, biranılarla biracılaıin, gazozcularla gazozculann kendi aralarındaki rekabet de şiddetli. zellikle. tabela, tente ve pla;rga7.mo şemsiyesi konusunda... Halkın daha çok bira ya da gazoz içmesi için yap'J.an, bu içecekierin sağlık yönünden son derece yararh olduğunu birtakım verilerle kanıtlamaya yönelik çalışmalar karşısınd.a yine de diinya standartlarmın çok altında bir tüketim sözkonusuymuş.. Kişi başına yılda 6 litre bira ve 30 litre kadar da gazoz, kola ve ıneyve suyu içiyormuşuz... Türkiye'deki süt tüketimi ise kiçi başına yaklaşık 9 ki. logram... Süt içmeyen bir toplumda daha çok bira ve gazoz tiiketilirken, Belediye Başkanı'nın son açıklarnası bakalım nasü bir sonuca ulaşacak... çünkü Belediye'nin hukukçulan heniiz Baçkanm kah* velerde birayı yasaklama emri doğrultusunda bir karar me*'ni hazırlayarnadılar... KAHVECİLERtN DURL'MU Doğal olarak biranın kahvelerde yasaklanmasmdan biracılar kadar kahveciler de etkilenecek... İstanbul Umum Kıraatha. neci, Kahveci ve Gazinocular Esnafı Derneği Baskanı İsmail »Şimşek, «Bana kalırsa buıuîa meşrubatçıların parmağı var» dedi. İsmail Şimşek, kahveci esnaJı olarak 10 liraya çay satıp ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını belirterek biranm ruhsata baâlı bir içki olmadığmı, bazı müsterilerin gazoz yerine birayı tercih ettiklerim söyledi. Dernek Başkanı Şimşek, «Bugüne katlar, hicbir kah. vcrie bira Içilmesi sonııcu kavsa çıkmadı. Ayrıca, dışarıria içki içenler kahveye gelip kavsa çıkartabilîr de. Bana kalırsa, meşnıbatçılar kahvehane paıarsna blr tek kendilerinin lıakim olmasını Istiyorlar» dedi. Kafesini açınca madeni bir ses çıJıararak *öten' üç m« kanik bülbül* 500 bin liradan ahcı buldu, Şenay KALKAN Yaklaşık 150 kişinin doldurduğu İstanbul Sheraton Otell salonunda 10 kişinin katıldığı müzayededa dört saat içinda 12 milyon 500 bin liralık mal satıldı. Değeri 10 bin lira olan bir adet fincamn 5 bm li. raya ahcı buiduğu açık artırmada en yüksek liyatla satılan bir baska eşya. «Mekanik Bülbiil»dü. Hareket etmeyen ancak kafesi açıhnca mekanik bir ses çıiutran «oten»mineli bülbül 150 bin liralık değorinin çok üstünde bir fiyata, 500 hine alıcı buldu. Dün yapılan miiüiyedede satışa sunulan 130 parça eşya arasında en çok alıcı bu'.an ve en yüksek fiyaf verilenler mineli, bronzlu, bakırh kahve fin. canlarıydı. 10 bin üradan satışa sumı!an ikili, üçlü kahve fin canlan 60, hatta 80 bine satıldı. Üstelik henıen bütün fincan takımlannı da aynı kişi satın aldı. Adını, mesiegini, bütün fijjcan'arı neden a!cîı.2mı büyiik özenle saklayan ve gazetecilerin objektiflerindrn kaçan «fincansevpv»in adını ancak müzayedeyi yönetenlsre söyiediği zaman öğrenebildik. Kahve fincanlarma yaklaşık tnplam 1 mil yon lira veren Büloııt t'lker bun ları koymak için de 300 bin liraya bir «maun vltrin» aldı. Çin. Japon, Pransız. A!man fincaniarı, 15. Louis stili Fran. KALABALIK ALDATIC1 Sheraton'dn açık artırmamn yapıldıgı salonda oturacak yer kalmamıştl. Ama görüntü aldatıcıydı, çünkü kalabalığm büyük bölümü açık artırmayı sadece izliyordu. Antika eşyalarm tümü 10 kişiyi geçmeyen «müzayedecilerw tarafından satın alıncü. sız ve îtalyan salon takımlan, bronz avizeler, şamdanlar ve sar.Llerin, Tebriz, Heır.2d:;n, Iadik ve Çin halıların sa'ışa sunulduğu müzayedsnin sonlarmu doğru açık artırmaya katılanîar birbırlcrine ikramlarda bulımarak, «arkadaş'annın da es. ya alabilmesini» sa;;lamaya başIadıîarMi/eayededo, fiyat artırmaya alışkın ki.şüer başları va da el. leriyle nçık artırınaya katılırk^n, acemiler heycoanlannı ve yeni oidukl;;'ını birden yüksek sesle bagtrarak belirfiyorlardı. »Sa'oalı ll.OD'cie başlayan, öğieden sonra 15.00'no biten aç;k artırmada satıîan en ucuz eşya 2 bin liraya bir tek kahve fincanı, en v>ahaîı?ı 760 bin liraya alıcı bııian 4.?0x3.3O boyuthırındaki Tebriz halısı oldu. Müzayedede en çok ilgi gören ve astıonomik rakamlara ıılaşan eşyalar kahve fincanlarından sonra lıalı'.ardı. Hanım. ların artırmaya katıldıjjı eşyalar ise çeşitli renklordcki «limonj» vazo ve tabaklavrh. Saüş bar.lamadan önce eşyalann defolannın bile büyük bir dürüstlükle belirtilmesine karşm fiyatlarda hiçbir düşme görülmüyor, tersino «nniîkalığı bclli ohıyor» diye daha ci;ı yükseliyordu. Çoğu dükkânlan için eşya alan beylerinin yanında gelen hanımlar artırmayı kazanan eşlerini büyük bir mutlulukla kut Iuyorlardı. Salondaki «gerçek antikacıların» yanısıra 20 bin lira değer biçilen üç «pörtige» lincana, pörtigenin ne olduğu. nu, sorduyumuzda yanıt veremeyen bir acemi antikacı gibi, 80 bin lira verenlsr de vardı. Sahte pasaporHa yurf dssma cıkmak isferken tstaııbul Haber Servisl Yeşilköy Hava Linıanında, saîı te pasaportla yurt dışına çı!ıınak isteyen bir kişi yakalandı. önceki akşam saat 13.30 sıralannda, Anısterdam'a gidetek uçağa binmek İçin gîrdiğl kontrol peronunda ele geçirilen Mıısa Özlek (33) adlı kişinin kullandığı pasaportun bir baskasına ait olduğu belirlendl. Sa nığın gözaltına alındığını belırten yetkililer, ola.yla ilfriîi soruştunnanın derinîeştirilerek sürdürüldüğünü bildirdi. Ozan Hasan Hüseyin 5 gündür komada Tophanc de bir işhanının çatı katmda çıkan yangın sonucunda Cezayir \akliyat firmasına ait büro tamamen yandı. Dün saat 11.00 sıralannda, kimsenin bulunmadîğı işhanmda çıkan yangın Bcyoğiu îtfaiye ekibiniıı çalışmalan sonucu bir saatte söndüriiidü. Beş katlı | yUII^IBl r • » V4C binarun çatı kaimda, heniiz bilinmcyen bir nedenle başlayan yangında, Cezayir Doğu Biirosu ve Cezayir Nakliyat Vapur Acentalığı'na ait büro tamamen yandı. Binan m bcton olması nedeni ile, yangının ait katlara ve çev rcclckl binalara sıçraması kolaylıkla önlenebildi. Yangın sırasında işyerinde bulunan büro malzemeleri İle ahşap kjsıuılar jandî. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bir beyin kanaması geçirerek, Ankara Tıp Fnkültesi Hastanesi'ne kaldınlan ozan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in durumunun dün de ağırlığını korudugu bildirildi. Salı günü, sabaha karşı beyin ameliyatı olan Hasan Hüsa yin Korkmazgil, o günden beri komadan çıkamadı. Ankara Tıp Fakültesi beyin terahı Doç. Dr. Yücel Kanpolat, Cum huriyet muhabirine, «koına öe vam ediyor. Durunuı pek iyl değll. Ağır durumda» demekle yetindl. ' ;özetle; Adalet Bakanlığı kuruluş yasası Merkez Teşkilâtı halen 1327 (1911) tarihli bir nizamname ile yönetilen Adalet Bakanlığı'nın kuruluşuyla ilgili yasa tasans; Orta Doğu Amme îdaresi Enstitüsü'nde hazırlanıyor. Tasan hazırlandığında Bakanlar Kurulu'na gönderilecek. Üniversite sınavı giriş kartlan Çöpler raîkrop saçıyor İstanbul Habtr Sevvisl Kentin bazı bölgelerınde so kaklarm girilmez hale gei rnesi, belediyenin çcp topla ınasmı engelliyo;. Bolediye Başkanı Abdulîah 'lırtıl'm • Çöplerinizi sokaklara bı rakmayın» uyarısına uymayan vatandaşlann bu dav ranışları cadde ve sokakla rı pislik yuvası haline geti riyor. Çöpîerin kapı önle rine bırakılmasının başka sakıncalarııjjn da bulunduğu na deginen ilgililer, «CöpIerin, kapalı torbalar içinde muhui'aza edilmcsi gerckir. Bu şekilde sokaklara bıra kılmayan çöpler, k»»di ve köpeklerle, çöplerden kâğıt ve diğer bazı yararlı maddeleri tnplayanlar tara fından etrafa yayılnıaktadır. Böyloükle çevrede mik rop yuvaları oluşmaktadır» dodiler. Belediye ilgilileri özellikl© işyerlerinin yoğun olarak bu lunduğu semtlerdeki dar sokaklarda çöplerin ciddj bir sorun ohışturdugunu, çöp toplama konusunda sokakla ra gizlenmesi nedeniyle güç li'ıklükle karşılandığmı belirtiyorlar. öğrenci Seçme ve Yerleştirme Smavı için baş\aıran öğrencilere smava giriş kartları ve kimlik belgelerinin gınderilmesine (. mart pazartesl günü başlanacak. ÖSYM Baştenı Prof. Altan Günalp, bugün başlaması gereken postalama işleminin bir hafta ertelendiğini açıkladı. Istanbul'da umumi telefon cihazları tahrip edilıyor îstanbul (UBA) tstanbul Telefon Başmüdürlüğü yetkilileri, 1982 yılında İstanbul il sınırları içinde 16 ankesörlü teia fon ile 10 telefon kabinirün tah rip edildlj'ini, kimliği belirsia kişiler tarafından 600 kordon, 3213 mlkrofon kapsülü, 3540 kulaklık, 500 kadran ve 2225 mikrotelefon çalmdıgını belirttiler. Istanbul'da 1230 kabinli, 9S0 kabinsiz, 161 de sama otoma tık tipi umumi telefon bulun duğunu söyleyen yetkililer, ka binlerin daha dlkkatli kullanü masını tahribat yapan kişilerm en yakm güvenlik görevlilerine bildirilme£ini istediler. Dışardan ortaokul bitîrecekler Orta dereceli okullan dışardan bitirmek isteyenlerin Milll Eğitim Bakanlığı'na başvuru süreterl yann başlıyor. 31 marta kadar başvuranlar, 1516^17 haziran tarihlerinde ilk basamak sınavına girecekler, 2. basamak smavlan 567 eylül tarihlerinde yapılacak. «Projeler gecekondu sorununu çözecek» îmar ve îskân Bakanı Ahmet Samsunlu, hazırlanan 5 proja nin önümüzdeki 5^1iarda uygulamaya konmasıyla gecekondu sorununa «temelrien çare bıılunacağını» söyledi. Bakan, DM BUtça Plan Komisyonunda bütçe görüşmeleri sırasmda 1500 kiralık konut, 500 halk konutu için sağlanan toplam 400 milyon liralık ek ödeneğin yetersiz olduğunu belirtti. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi kitapları Illc ve orta dereceli okullar için yeniden yazılarak basılan din kültürü ve ahlâk bilgisi kitaplan bugün satışa çıkanlıyor. Din kültürU İle ahlâk bilgisi, ilkokullann 4. ile 5., ortaokullann büt.ün sınıflannda zorunlu ders olarak okuhıluyor. Üç Bakanlıkta atamalar Enerji ve Tabiî Kaynaklar, îmar îsk&n, Gençlik Spor Bakanlıklannda boş kadrolara atama yapıldı. Etibank Genel MüdürlUğü Bankacılık Ekonomik Araştırmalar Daire Başkanlığına Metin Haktanır, Yüksek Ögrenim Kredi ve Yurtiar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Ferit Şahin Onur, îmar İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 1. smıf müfettişliğine A. Namık Ergüıı eetirildt Hemoroîdinsze Şifah züm otlarla kesin çö• Ulus/Ankara P.K. 522 Konut kredisi için Evren'e başvuru KentKoop'a bağlı 248 ortaklı Güzelevler Yapı Kooperatifi Baı, kanı Hallt Toraman, Cumhurbaşkanı Keııan Evren'den mektupla toplu konut kredilerinin işletilrnesini is*"edi. Toraman, Cumhurbaşkanına mektubunda, «Bizler yasanın enıretti!.'! şartlaıı fazlasıyla yprlne getirdik, şimdi sıra inandıncılığı esas olan devlette» dedi. Karadentz ve Boğaziçi yakınlannda toplaşan balık sürülert, kar yağışı ve soğugun etkisiyle yenıîendikleri ve «dinlendikleri» bölgeleri bırakarak Boğaz'a girmeye başladılar. Özellikle Boğaz'ın koylarında yrm arayan istavrit, lüfer gibi balık türleri Sarayburnu akıntısından kurtulmak için Köprü çevresine yaklaşınca İ2tanbııllu amatör balıkçılar kiyılara doluu. Tecrübelt balıkçılar, «Balığm kulağına kar suyu kaçtı mı, iîte böyle akın akın gelir,» dediler. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) DOBERMAN YAVRUSU 68 29 21 • SSK kimlik kartımı yitirdim. Hükümsüzdür. Nuh ÇALIK • Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. öztürk ÜNÜKLO Eski ABD Büyükekisi McConıber geldi ÇEVREYE YAYILDI Karaköy'dekl arka sokaklardan birlndc ç3p araçlarının giremcmesi sonucn çevreyo yayılan çöpler görülüyor. (Fotoğraf: Endcr ERKEK) ABD'nin Ankara eski Büyükelçisi McComber, Türkiye'den bszı tarihi eserlerin Naw York Metropoliten Müzesi'nde sergilenm» siyle ilgili görüşmelerde taulunmak üzere Ankara'ya geldi. Mc. Comber Büyükelçilikten emekll olduktan sonra sözü geçen müzede yöneticilik yapmaya başlamıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog