Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

14 ARALIK 1983 HABERLER CUMHURİYET/7 Bir adım daha atıldı Tanınmayan isimler bilinen eğilimler... YALÇIN DOĞAN ANKARA "Sen peygamber misin, yoksa Allah mısın kı, hukumeti tek başına kuracakan?.." Anavatan Partısı Meclıs Grubu'nun geçen hafta yaptığı toplantıda Turgut Ozal'ın "Hukumeti ben tek başıma kuracağım, buna kimse kanşma>acak" demesı uzerıne, vennden doğrulan Artvın mılletvekıh Nevzat Bıyıklı Özal'a boyle bağırı>ordu Ko nusmasını bmrdıkten sonra kursüden men Ozal, doğru Arvın mılletvekıb Bıyıklı nın yanına gıderek, "Sen benimle eve bir çay içmeye gelır misin?" dıve sordn ve daha sonra da koluna gırerek evıne goturdu Sert tepkılerı ustahkla yumu şatmasını bılen Özal, hukumeti yıne ıstedığı gıbı, tek başına hazırladı Hatta, öylesıne tek başına hazırladı kı, bakanlık koltuğuna oturanların bu\L< çoğunluğu bakan olduklaıını, ancak hste açıklandıktan sonra oğrenebıldıler Bakanlar Kurulu lıstesıne bakıldığında, ısımlerın çoğu yenı Bir başka deyımle, demokrasıye geçış dönemınde kurulan yenı partılerden uretmelen beklenen "yeni politikacı tipine" uygun bir kabıne Ancak, hemen vur gulamakta yarar var, ısımler yenı olmakla bırlıkte, bu ısımlerın temsıl ettıklerı sıyasal eğilimler hıçdeyenıdeğıl Sıyasal eğılım lerın dışında, yenı bakanların polıtıka öncesı "ozel bağlantılan " da yıne bılınmeyen değıl Bakanların hemen tumu, mutlaka "Ozel scktor deneyinden" geç mış kışılerden oluşuyor Belkı bırıkı ıstısna dışında, tumunun özel kesım bağlantısının bulunması, dıkkatı çeken noktalardan bın Özel kesımm kendı ıçınde bir ayrıma gıdıldığınde, özelhkle "ENKA Holding'ın ağır bastığı göruluyor örneğın, Adalet Bakanı Nejıt Eldem, Malıye ve Gumruk bakanı Vural Ankan, Devlet Baka nı Mesut Yılmaz'ın ENKA ıle bağlantılan var Buna karşı Mıllı Eğıtım, Gençlık ve Spor Bakanı Vehbi Dincerkr'ın Sabancı Hol dıng'e bağlı PİLSA deneyı bulu nuyor Devlet Bakanı İsmail Ozdagtar'ın TAKSAN Genel Mudur luğu'nden sonra, Okurnuş Holdıng'tekı çalışması var Ancak Okumuş Holdıng MDP'yı destekleyınce, özdağlar'ın oradan ayrılması ve özal ekıbınde yer alması olayi var Sanayı ve Tıcaret Bakanı Cahit Aral'ın polıtıka öncesınde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın Ankara Tıcaret Odası Genel Sekreterlığınde deney kazanan "yenı politikacı" tıplennden bın Mıllı Sa\unma Bakanı Zeki \ avuzturk Elazığ'dakı Keban Holdıng'ın Yonetım Kurulu uyelığınden polıtıkaya atılmış De dıkoduları Turkıye'ye de uzanan unlu Lockheed davasından bera at eden emeklı Hava Tuğgeneral Abdullah Tenekecı altı devleı bakanından bın Belırttığımız bakanlar dışında, kabınede yer alan hemen her bakan özel ke sımm çok çeşıtlı alanlarında faalıyet gösteren firmalarda önemlı görevler ustlenmış Özel kesım deneyı \aninda, kabınenın bir başka özellığı, u>elerın neredeyse uçtc oırının Devlet Planlama Teşkılatı deneyinden geçmış olmalan Partı kuru luşu sırasında veto edılen ve ka bınede veto edılen tek kışı olarak >er alan Husnu Dogan Ozal'ın yıllardır en yakın çalış ma arkadaşlanndan bın Husnu Doğan avnı zamanda Turgut Ozal'ın kardeşı Vusuf Ozal'la bırlıkte DPT'de görev almış Vehbı Dınçerler, Mehmet A\dın, Vevsel Atasoy, Kâzım Oksay hemen akla gelen DPT kökenlı bakanlar arasında Özel kesımın böylesıne ağır bastığı bir kabınede, nedense ışçı ya da sendıkacı kökenlı tek baİcan yok Ama, buna karşı ışçı ucretlennın kısıtlanmasında bu>uk rol oynayan Yuksek Hakem Kurulu'nun vazgeçılmez uyelerınden, DPT Sosyal Planlama Daıresı Başkanı Kâzım Oksav sımdı kabınede devlet bakanı olarak göreve geldı Yuksek Hakem Kurulu uyesı .<en, toplu sozleşmelerde çalışanlara karşı tavrı bılınen Oksay'ın "partili bir politikacı" olarak bundan sonrakı tutumu gerçekten merakla ızlenecek Özal hukumetının, en lıberal ıkı kışısı Başbakan Yardımcısı Kaja Erdem ıle Malıye ve Gumruk Bakanı Vural Ankan. Her ıkısı de, hem ınsan ılışkılennde, hem de taşıdıklan dunva göruş lerınde son derece yumuşak, lıberal. sağduvuvu temsıl edrvoı lar En azından şu anda jtzım bılebıldığımız kadanyla Erdem ve Ankan bu nıtelıklerıyle ıkı onemlı mevkııde bulunu>or Tanıdıkça, belkı bu "liberallere" başkaları da eklenebılır Yenı Bakanlar Kurulu'nun son bır özellığı de şu Anavatan Partısı ıcındekı, "eskı siyasi egilımlerin bir koalisjonunu" oluş turması Başbakan Ozal, huku met hstesını hazırlar>en, "eski shasal eğilimlerin bir koalısyon halınde bır ara\a gelmesıne d e " ozen göstermıs olmalı Hükumetın fıılen oluşması \e bugun göreve başlamasıyla bır lıkte, "geciş döneminin bır adımı daha" atılmış oluyor Şımdı gözlerımızı lısteden kaldınp, ye nı kabınenın yapacaklanna çevırelım Özal htikümetînde kim kimdîr? Turgut Ozal (Başbakan, tstanbul Mtlletvekılı) 1927 Malatya doğumlu İTU Elektnk Fak mezunu Elektrık yuk muh Sırasıyla Elektrık İş len Etud Idaresı'nde genel dırektör vekılhğı dahıl muhtelıf gö revlerde, Başbakan Özel Teknık Muşavırlığı, DPT Musteşarlığı, Başbakanlık Musteşarlığı ve DPT Musteşar Vekılhğı ıle Baş bakan Yardımcılığı gore\ lerınde bulundu. 20 mayıs 1983'te kurulan Anavatan Partısı'nın genel başkanı olan Turgut Özal, evlı ve uc çocuk babası olup, İngılızce bılır kurulu murahhas uyelığı yaptı EvJı ve bır çocuklu olup Almanca ve Jngılızce bılır ANAP kurucu uvesı Sudi Neşe Tiırel (Devlet Bakanı, Antalya Mıllet vekılı) 1929 Antalya doğumlu İstanbul Yıldız Unıversıtesı mezunu Harıta ve kadastro muhendısı Şımdıye kadar Tapu ve Kadastro, Beden Terbıyesı Genel Mudurluklen ıle özel kuruluşlarda çeşıtlı görevlerde bulundu Evlı ve ıkı çocuk babası olup, In gılızce bılır ANAP kurucu u>e sı nu bırasıyla Çavkara, Sılvan Selçuk, Kemalpaşa kavmakamlıkları, mülkıye mufettışlığı, mulkıye muşavır mufettışlığı, Çankırı, Burdur ve Yozgat valı lıklennde bulundu Evlı ve ıkı çocuklu olup, Fransızca ve Arapça bılır ANAP kurucu larda kurucu ve yonetım kurulu uyesı olarak gorev aldı Evlı ve bır çocuklu olup Fransızca \e Almanca bılır Vergıler hakkında yayınianmış uç kıtabı var ANAP kurucu u>esı. Personel Daıresı Genel Sekreterlığı, DPT Muşavırlığı ve DPT Genel Sekreterlığı görevlerınde bulundu Fransızca bılır ANAP kurucu uvesı M. Vehbi Dinçerler H. Husnu Dogan uyesı Zeki Yavuzturk Abdullah Tenekeci I. Kava Erdem (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, lzmır Mılletvekılı) Safranbolu 1928 doğumlu Js tanbul Yuksek lktısadı ve Tıca rı Ilımler Okulu mezunu Sırasıvla Turkıye Şeker Fabrıkaldn' nda çeşıtlı görevlerden sonra Hazıne Genel Muduru, Hazıne Genel Sekreterı ve Malıye Bakanı olarak görev yaptı Evlı ve ıkı çocuk sahıbı olan Kaya Erdem, lngılızce bılır Kâ7im Oksay (Devlet Bakanı, Bolu Mılletvekılı) 1933 Bolu doğumlu Ankara ITİA mezunu Sırasıvla Turkıye Kredı Bankası, Tıcaret Bakanlığı, Toprak ve Tarım Reformu Musteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı'nda çeşıtlı görevler yaptı Ozluk ve Yazı Işlerı Genel Mudurluğu, Başbakanlık Muşavırlığı, Başbakanlık Musteşar Yardımcılığı ve DPT Sosyal Planlama Daıresı Başkanlığı'nda bulundu Evlı ve bır çocuklu olup, lngılızce bılır ANAP kurucu uyesı (Devlet Bakanı, Konya Mılletve kılı) 1926 Konya doğumlu Emeklı hava generalı Mesleğı ıle ılgılı olarak yurtdıştnda NATO'da çe şıtlı görevler yapan Abdullah Tenekecı, evlı ve uç çocuklu olup lngılızce bılır ANAP kurucu uyesı (Mıllı Savunma Bakanı, Elazığ Mılletvekılı) Kemalıye 1935 doğumlu İTU Teknık Okulu ve Mıchıgan Unıversıtesı mezunu Madenvemetalurjı muhendısı Şımdıye kadar uzman ve ıdarecı olarak kamu \e ozel kesımde çeşıtlı gorevlerde bulundu Evlı \e ıkı çocuklu olan Zekı \ avuzturk, lngılızce ve Almanca bılır (Mıllı Eğıtım, Gençlık ve Spor Bakanı, istanbul Mılletvekılı) 1940 Gazıantep doğumlu İTU Inşaat Mjh İstanbul Unıversıtesı lşletme lktısadı Enst mezunu Syracuse Unıversıtesı'nde sana>ı muh master eğıtımı gördu 19631970 yılları arasında DPT'de IPD sektörler şubesınde çalıştı 1973'ten ben muhtelıf kuruluşlarda kuruculuk ve yönetıcılık yaptı Evlı vedört çocuklu lngılızce bılır ANAP kurucu uyesı Ali Tanrıyar (Içışlerı Bakanı, istanbul Mılletvekılı) 1914 Kavala (Yunanıstan) doğumlu tstanbul Tıp Fakultesı mezunu Şımdıye kadar hekım ve yönetıcı olarak çeşıtlı görevlerde bulundu Evlı ve ıkı çocuklu olup Fransızca ve îngılızce bılır ANAP kurucu uyesı İ. Safa Giray (Tanm, Orman ve Koyışlerı Bakanı, TBMM dışından) 1944 Malatya doğumlu ODTÜ mezunu Inşaat vuk muh Sırasıyla Elektnk Işlerı Etud Idaresı'nde proje muhendıslığı, DPT'de araştırmacı, Tanm Bakanlığı'nda bakan ozel muşavırlığı, Araştırma, Planlama, Koord Genel Mudurluğu, TMO Yonetım Kurulu uvelığı, Otomotıv Sanavıı'nde koordınatorluk ve DPT Yabancı Sermaye Daıresı Başkanlığı görevlerınde bulundu Evlı, bır çocuklu olup In gılızce bılır Ismail Ozdağlar (Devlet Bakanı, Manısa Mıllet\ekılı) 1950 Demırcı doğumlu ODTU mezunu Makıne y muhendısı ABD îndıana ve Mıchıgan Unıversıtelennde ıhtısas, Takım Tezgâhlan Sanayu A Ş 'de genel müdurluk ıle özel kunıluşlarda yönetıcılık görevlerınde bulun du Evlı ve ıkı çocuk sahıbı olup lngılızce ve Almanca bılır Vahit Halefoğlu (Dışışlerı Bakanı, TBMM dışından emeklı buyukelçı) Antakya 1919 doğumlu Sıyasal Bılgıler Okulu mezunu Mezunıyetınden ıtıbaren Dışışlerı Bakanlığında çalışan Halefoğlu, Genel Sekreter Sıyası Işler Başkan Yardımcısı, Sıyası Işler Genel Muduru, Beyrut, Moskova, Lahey ve Bonn Buyukelçıhğı görevlerınde bulundu Evlı ve ıkı çocuklu olup, Fransızca, lngılızce, Almanca ve Arapça bılır (Bayındırlık ve hkân Bakanı, lstanbul Mılletvekılı) İzmır 1931 doğumlu İTÜ Inşaat Fakultesı mezunu Sırasıyla EIE ıdaresı, serbest muşavırlık, Karadenız Bakır Işletmelerı \e daha sonra ozel kesımde yone(ıcı olarak çejıtlı görevlerde bulundu Evlı ve uç çocuklu olup lngılızce bılır Mustafa Kaletnli (Çalışma Bakanı, Kutahya Mılletvekılı) Tavşanh 1943 doğumlu A U Tıp Fakultesı mezunu Doçent doktor Sırasıyla Ankara \e Antalya Unıversıtelerı Tıp Fakultelerı ve SSK'da çeşıtlı gorevlerde bulundu Evlı ve ıkı çocuklu olan Mustafa Kalemlı lngılızce bıhr Mehmet A\dın (Sağlık ve Sosyal Yardım Baka nı, Samsun Mılletvekılı) Samsun 1928 doğumlu İstanbul Unıversıtesı Iktısat Fakultesı mezunu Sırasıyla Savıştay murakıphğı ıle DSİ, DPT ve Tıcaret Bakanlığı'nda çeşıtlı gorevlerde bulundu Gıda Işlerı Genel Mudurluğu ve Ankara Tıcaret Odası Genel Sekreterlığı görevlerını yuruttu Evlı ve ıkı çocuk sahıbı olan Mehmet Aydın, lngılızce bılır ANAP Kurucular Kurulu uyesı Veysel Atasoy (ulaştırma Bakanı, Zonguldak Mılletvekılı) 1947 Zonguldak doğumlu Ankara Sıyasal Bılgıler mezunu Sırasıvla, Antalya Maıyet Memurluğu, Akvazı, Menemen, Yeşılova'da kaymakam vekılhğı, Selendı, Kaynarca, Varto ve Karayazı'da kaymakamlık, Devlet Hiıse\in Cahit 4ral Ahmet K. Alptemoçin (Devlet Bakanı, Bursa Mılletvekılı) 1940 İstanbul doğumlu ODTÜ mezunu Makıne y muhendısı Sırasıyla Bayındırlık Bakanlığı ıle yurtdışı, yurtıçı özel kuruluşlarda muhendıs ve yönetıcı ola rak çeşıtlı görevlerde bulundu Ahmet K Alptemoçın, evlı ve bır çocuklu olup. Ingılızce ve Almanca bılır Calp: Sorunlara süratle sivil otorite çözüm bulnıalı ANKARA,(Cumhuriyet Burosu) Yenı Bakanlar Kurulu'nun açıklanışı dolayısıyla Doğru Yol Partısı, Halkçı Partı ve Mıllıyetçı Demokrası Partısı Genel Başkanlan görüşlerını açıkladılar H P Başkanı Necdet Calp, "Turkiye'nın mumkun olan suratle sorunlanna sıvıl otonte tarafından çozum bulunur hale gelmesı lazımdır" dedı, DYP Başkanı Yıldırım Avcı, Lubnan'daki ABD bırlıklerine tanınan kolaylıklar konusunda hükumetın meclıse bılgı vermesini istedi. HP Başkanı Calp, yenı hukumetıe, "Birkaç ktşiden başka diğer bakanlan tanımadıgım" belırttı, şo>le dedı "Turkiye'nın mumkun olan suratle sorunlanna sivıl otorite tarafından conım balnnur hale gelmesi lazımdır. Yeni hukumete buyuk sorumluluk ve görevler duşmektedir.' DYP Başkanı Avcı, "Hukumet kurulmuş, tasdik de edilmiştir. Memleket içın hayırlı ugurlu olsun" dedıkten sonra, şunları söyledı "Bakanlık sayısının azaltılraasını, çok onemli hizmetlerın bırleştırılmesını uygun bulmuyomz. Koy ve koylu, konut ve şehırcdık, gençlık ve spor, tanm ve orman hızmetlen yıllardır ortaya çıkan çok onemlı ihtiyaclardan dolayı ayn bakanlıklar elıyle yurutuluyordu." MDP Başkanı Turgut Sunalp, venı kabınede Özal ıle Abdullah Tenekecı dışında kımseyı tanı madığını belırttı. Vural Ankan (Malıye ve Gumruk Bakanı, Iz mır Mılletvekılı) 1929 Aydın doğumlu Ankara Sıyasal Bılgıler ve Hukuk Fakultesı mezunu Sırasıyla Malıye Bakanlığı, Malıye Mufettış Muavınlığı, hesap uzmanlığı, vergı hukukunda serbest avukatlık, "vergi hukuku" ve "vergi uygulamalan" konusunda oğretım görevlılığı ve muhteiıf kuruluş (Sanayı ve Tıcaret Bakanı, Ankara Mılletvekılı) 1927 Elazığ doğumlu İTU mezunu Makıne yuk muh Karayollan Genel Mudurluğu'nde çeşıtlı görevler ıle muhtelıf kuruluşlarda genel müdur, yönetım kurulu uvelığı ve yönetım kurulu başkanlığı >aptı Bırçok kuruluşun kurucu uyesı oldu Evlı ve dört çocuklu olup, tngılızce ve Fransızca bılır ANAI kurucu uyesı Cemal Buyukbas A. Mesut Yılmaz (Devlet Bakanı, Rıze Mılletvekılı) 1947 İstanbul doğumlu Ankara Sıyasal Bılgıler mezunu Al manya Köln Unıversıtesı'nde yuksek lısans, muhtelıf ozel ku ruluşlarda kurucu ve yönetım M. l\ejat Eldem (Adalet Bakanı, Mardın Mıllet vekılı) 1928 Mardın doğumlu Ankara Sıyasal Bılgıler Fakultesı mezu 45. hükümetin profili Bakanlar Kurulu'nun vaj orlalaması 50 toplam va)i 1102 Kabınede Özal'dan vaşlı 4 bakan var Kurul'un en vaşlı bakanı 69 vaşındakı Alı Tanrıyar. Kurul 'un en genç bakanı 33 yaşındakı Ismail Ozdağlar. Bakanların dogduktarı tl savısı 18 Kabınede İstanbul doğumlu 3, Zonguldak ve Malatva doğumlu ıkışer bakan var Bakanlar 16 ılden mılletvekılı Kabınede tstanbul'dan 4, İzmır'den 2 mılletvekılı var Mılletvekılı olmavan bakanlar Haiefoğlmve Doğan. Bakanların nıezun ohtuklun \uksek okullar arasında başı ' bakanla İstanbul Teknık Unnersııesı çektvor Kabınede SBF mezunu 5, ODTU mezunu 3 Tıp mezunu 2 bakan var Kabınenın varısı muhendıslerden oluşuyor Bakanların 4'u ınşaat 3'u makıne, 2'sı elektrık muhendısı 42 çocuk artık bakan (roıuğu otdu Bakanların çocuk ortalaması 2'vı buluvor Kamu kestmınde hıç çalışmamış I, özel sekrorde hn, ^alışıvamış 5 bakan \ar Bakanlar Kurulu'nda bakanlık dene\ımı olan ıkı ısım, Ozal ve Erdem. Kabınenın tek asker knkenlı uyesı emeklı hava generalı Abdullah Tenekeci. Yurt dışında eğıtım vapan bakan sayısı 5, yurt dışında çalışan bakan sayısı da 5 Bakanların 18'ı lngılızce, 8'ı Fransızca, 6'sı Almanca, 2'sı Arapça bılıvor Kabınede DPT'de ça/ışmıs 5 bakan bulunu\>or (Enerjt ve Tabıı Kavnaklar Bakanı, Eskışehır Mıllenekılı) 1928 doğumlu İTU Elektnk Fakultesı mezunu 1978 vılına kadar Turkıye Elektrık Kurumu'nda, daha sonra çeşıtlı kamu ve ozel kuruluşlarda çeşıtlı görevlerde bulundu Bu arada Turkıve Sut Endustrısı Kurumu Genel Mudurluğu yaptı Evhve ıkı çocuklu olan Cemal Buyukbas, Fransızca ve tngılızce bılır M. Mükerrem Tascıoğlu (Kıiltur \e Turızm Bakanı, Sıvas Mılletvekılı) 1926 İstanbul doğumlu İTU Inşaat ve Belçıka Lıege Devlet Unıversıtesı mezunu Inşaat yuk. muh Sırasıyla İTU'de öğretım üyelığı, Ulaştırma Bakanlığı Planlama Daıresı Başkanlığı, KlT'lerde genel mudur muavınlığı yaptı Evh ve bır çocuklu olup, Fransızca bıhr özen, o bankaya duyulan güven'in gösfergesıdir. Bir bankanın hizmette gösterdiği Güven... emanetin temel şarü değil midir? 898'i yurt içinde, 6'sı yurt dışında, 904 İş Bankası var... İş Bankası'nın her şubesi, hizmeti yaygınlaştırmanın, hizmeti özenle sunmanın gereğidir... halkımızın İş Bankası'nda bulduğu u güven"in göstergesidir. TÜRKİYE $ BANKASI "Paranızın, istikbalinizin emniyeti."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog