Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

28 MAYIS 1982 Cumhurıyet 9 Anadohı Hasan, Ergün Murat. Esmer OUlay, Şanh Filiz, Peker T. Levent, ö z Emine, Orhon özlem, Çevik Hasan, Tannver Nazire, Ünver Hayri Murat. Usul GU1nur, Yıldız N. Doğanay, Gencer öznur, Erler Ahmet Sedat, Ataç Nalan, Koç GUlsünı, Taner Sirel. Ünal Dilek, Şen Utloı, Tatoğlu Oktay, Kaya Sibel, Deniz Hatice. Ünal Meltem, Aslan Ali Aydoğan, Korkmaz Adil Ercan, Ozan Kubilay, Kumaşoğlu Çiğdem, Şafak Nebahat, Sonat Güray Korcan, Keçeci Melin, Yılmaz Ziya Şakir, Yılmaz Melahat G., Şenkaya Emlne, öztürk Hülya, Sutekin Gamze, Selvi Tülln, Bakoglu AH, Keser Zehra, Topaktaş Bakl, Yıldız îbrahim, GUndüz Servet Ş., Teke Zafer, GUzelçakır Emir Sadık, özalp Arzu, Tulgar Hamlde, Avcıoğlu Can, GUrbüz Erbil, Şenel Uğur, Kural Hamdl, Alımlı Sedat, Kayserlll özlem, Şenses Kubilay, Yonar tpek, Dinç Resmiye Ahu, Şener Ali, BUyükak TUrkan. Türeyen. ler Hüseyin, Aydın Yusuf. Volkan, GUnaydın Serhan, Anıl Serkan, Aydın Mualla, Ozduru Clhan îrfan, Eştaş Tevflk Burak, Yüdınm Nurhan, Gerçel Erkan, Danacıoğlu Nazan. Boyraz Nurten, Demir Erhan, Seskir Göl, San îkyapan. Atıl, Dağdeviren CUneyt, Çellk Mustafa, Getlren TİJen, Ereren Murat, Delikanlı Mehmet, öztürk Ender Aybars, YerlUcaya Fatih. AUla Zübeyde, Acar Ay şe Ebru, özel Ahmet Murat, Eliuz Asb, DegirmenU Dilek, Akıntürk Orhan, Çürükoğlu Ta mer, TUrk Gökhan, Zeybek Ugur, Targutay ömer Nazlf, Çe kiç Petek, Bıçakçı Cenk Taner, Dombacı Tuğrul, Yıldız Serdar, Ceran Talat, Tunalı Bülent, Se vimay Devrim, Sözler Osman Hakan, tslam Arzu, Yeldan Ok tay, Gedik Lale, Aksoy Tuba, jflrol Sezgin, Göğercinoğlu Sadettln, Kür Şevkiye, Haldenbi len Soner, Sertöz Ayşe Pınar, Seçümiş Vedat, Alparslan Serap, Özcan HUseyin, Blzpınar özlem, Oyur Gülay, Dardeniz Alper, Töredl Mehmet Voikan, Çirkin îlkay, Yılmaz Cenk, Bu lur ömer, BentUrk Erkan. Gere Serkan, Çakmak Hanife, Aydın Esra, Kapıcıoğlu Hamdi, Pekkan Kaan. Gül Aziz Ertunç, Şahin Semra, Semen özlem, Yaşasm Nazmiye, Düzer Dilek, Görgün Gaye, Seyfit tlnoğlu Meysun, Paçacıoğlu Bur çin, Bozğaça Ali, Akdeniz Ser vet, Baykaı Talat, Sağdıç Ali CUneyt, Cengiz Çiğdem, Akkuş Berna, Parmaksız Sezgin, Yur dakul Leyla, Sevü Ruhşan, YU maz Zafer, Feridun Osman Tulu, Memiçoğlu Abdurrahman, Turan Muhammet Ali, Çimente pe Neslihan, Bostan ŞUkrU, Eessamoğlu GUlçin Y, Çatal Bike, Kfelmış HUlya M, özenbaş özden, Erk Şaban, Duygulu Şeniz, Alataş Sinem Rabia, Tuncer Aşkın, Yasal Murat, Kefe HUlya Dudu, Hatipoğlu Filiz, Erdaı Bora, Kuşçu Nazan, Çlçikçi Mustala Oem, Yangılı Benek, GUnhan ömer Murat, Çalışkan Ibrahim T., Erdem Engin, Savaşan Oktay, Durukan Rüştü Okan J., Tozan lıoğlu Mlne Patma, Özkaya Turgay, Delidüman Cem, Köşe Turgay, GUneş Elmas Ebru, Çilinglr Ebru, Pamuk Aslı, özdemir Özlem, Erzin Ertuğrul, Dobrucah PUsun, Sipahi Emir, Kızılöz Aşır Ergün, Sağlık Y. Mert, Küıç Meh tap, Açıkbaş Nihat, Taşçıoğlu, Zübeyde, GUzel Salih, ökmen Erden, Arslan Bediha, Adal Özkan, Menteş Osman Göker, Cömert Ceyhan N., Hepgüler Murat, Kaynak Erlan, Çeliker Bülent, Burhan Bostan, Odabaş Oguz Kaan, Tekeli Gaye, Akın Ilknur, Şentürk Eda, Se nıın Erhan, GUçlütürk Gönül, Utkulu Çiğdem, Vardar Esma, Dengizlı Hakkı llker, Saygmer Atllla Sinan, ErkUl Sevü, Turgut lsmaıl, Çıtak Salih Koray, Toprak Çiğdem, Meşe Patma, Arısoy Nejla, Sevln Zeliha Gül, Hatlpoğlu Gaye, Yaguş Yaşar D. Ece, Keleş Gül Suyum, Pasinli Korhan, Kuran Mahmut, Çittçioğlu Engin, özgür Fikri Zafer, Yarar Hakkı, Cevtz Kerim, Seçer Emre, Kibaroğlu Mehmet Altuğ, Andaç Ahmet Cetık, ölmsz Şakir Mehmet, Gök Şebnem Şelik, Kuşkaya Deniz, çınar Hakan, Ozbek Ali, Kılınç Aynur, Görün Uğur, Eğilmez Ali Hakan, Canbakış Mine, Ka dlfe GUlUmser G., Akalin Mus tafa, özbakış Mural AU, ApaK Tarkan, Yılmaz înanç, Yavu* Süleyman, özcan Ilknur, Demır kan Devrim, Erbil Zehre, Ballı Murat, Olgen Ziya Gökşen, Sar guı Ahmet, Arda Altuğ, Çeriba «ı Haluk, Çankaya Ergin, Yokuş Çiler, Şahin Esra, Tan Er su, Göksu Erdem, Ertuna Cum hur, Orhaneli Enis Alper, Mut lu Erol, GUler Engin, Şahinöcer Gülnaz, Balcı HUseyin, Go men Haldun, GOnendik Arlt Bu rak, Diker Funritı. Tunçol Gök çen, Baybars Banu, Mustafaog lu Ayşe, Ecemı? Hülya, Sevino. Aysel. Andöse îhsun Cemiı Alsat Muammer, OngUn Ayşegül, Boyacıyan Arno, Kirımlı Ayşegül, Ergüven oğlu Yusuf, Ara» özgen, Karataş Hasan Cengiz, Öz Utku, Tekln Funda, Esmer Betül, At h Çiğdem, tnanyavuz Veaile Z., Özakay Alev Kuyuou Faruk, Turgut Arife Eser, Saraç Bulent, Fırıncı Cenkkut, Ersoy Rethan, Muradoğlu Neslihan, Arslan Kemal, Ateşkan Ender, Plskln Sadbek B., Ekingen Nuran, Saner Nilhan, Çelikkol Flgen, Ketenci Taşkıner, Aksun Ercüraent E., Baybora Hakan, Polat Ufuk, Tozkoparan Hatay, Gençer Esin Şebnern, üğur Salüı Ş. K., Kartal Funda. Santas HUlya, llerlsoy Hatice, iveÖzdKoIcjIcriKazanaııIann'fem Akçın Gtilsüm, Şentürk FUlya Döner Mustafa, Ünver Kemal Hakan, Çınar Mehmet 8., Srty MUge, Dolapçı Çağrı S., Yerlikaya Ömer, KUçiikgözlü İsmet, öztarım M«hmet, Akbaşoğlu Fatlh, Şeker Mehmet M., Saray Serhat, Perdahçıoğlu Sel da, Eker Nıhai, Aksahln îbrahlm N., Çabuk Ayşen, Gerger Murat, Dereli Faize, Aybars Banu, özmutlıı Ahmet Hakan, Turhan LUtfi, Alkoç Mustafa A, Demirci Ufuk Metin, Akçam AH, Erdoğan Turgay, özansoy Esra, Koyun Ergül, Büyükdağ Baha CUneyt, Özdemir Emine Tuba, Çakmak Ufuk, Arslanbaş Timur, Karademir Gürbüz, Bülbüı Serdar, Karahasanoğlu Ali, öztürk Levent, Aral Yiğit, Tütüncü BUlent, Çelebloğlu Timur, Erden Murat, öztengiz Serkan, Özer Gülgün, Erden Sare, Dönmez Ruhan, Inan Mehmet S., TUtmez Aydın, Kesik Dilek, Çekmez Armağan, Şen Koray, Aktuz Kubilay, özkök Birol, Onal Hilmi Kerem, Sönmezler Nevzat, Çetinel Yeşim, Bottaro Gi ovanni A. C , Aşık Ahmet, Yağcı Reşlt, öneı Murat Ziya, TUrk Ercan, Şener Nuran, Yılmaz Camila, Akar Firdes, Karataş Bilge, Soysal Ayten, Duyar Gölen, Kurt Hatice, Topbaş Murat, Mentes Yıldız, Erol Ihsan, Pekdemir Güner, Tastan Esra, Büyükbeceren Ok tay, Sağ Mehmet U. Elbin Selaml, Bağcı Ender, Çalıkuşu ömer, Taşdemir özlem, Sakar Ayhan, Acar Zeycan, Kurnaz Emlne Era, Yağmur Elif, Aksu HUseyin, Karauçak Dilek, Akovalier Levent, Göktape Artürk, Ardal İlker, Gölnur Erdemli, Zengin AU Osman, Tekin Meh met. Sevinç Ayşe, Turan Ziya, Calikel Hurrem, Kavi Filiz, Oğuz Serap, Yavuz Ahmet, Kılıç Yılmaz, Künyar Hakan. Arıman Halllalp, Güneşler Meral Müge, Gökmen Hakan, Kurtoğlu Arzu, Ülgen özlem, Yalçın Sevtap, Cuci Tülin, Tacal Halll, Okumuşoğlu Hakan Ab bas, Yıldırım Mutlu, Erçelebi Ertuğrul, Erblrlik Ediz, Çetinbas Ercan, Turan Murat, Şa hinbaş Ayşegül, Akçay Ebru. Yengl Hakan, Solmaz Başak, GUvenç Flllz, Sancar lsmaıl Burak, Çavuş tlktan, Oflaz Süleyman, Düngel Ümit, Ata özlem, ö k e Ayten, Erdem Muruı, Satıcı Ali, Ünver Orhan Gazı, Dai Didem, Boırç Aycan, Kulu Adnan, Parlakbilek Inci, Mer mutlu Murat, Beyaz Nedlm, Yetklncan Yücel, Bayram Abdullah F., Çeşme Adem, Uysali Emel, Yıldırım Taylaıı, Yaşar Semih, Şenkan Meltem, Sıdar Burhanettin, Alp Ömer Damatoğlu Ayşa Tuba, Tugan Ülgen, Ozgenç Nazlı Alev, Yılmaz Hasan HUseyin, Zorlu Ha nife Caçla, Ay Uğur, GÜngör Hülya, Gökçer Alp, Erdoğaa Irep, özsoy Mine, Tezcan Murat, Apaydm Orhan, Ülkümen Didem, Yalaza Metin, Aydoğdu Slbel, Yenlçeli Yaşar Nüyan, Gonca Asuman GUI, Çicek tlker, Sağlam Ali İhsan, Blrkan Rıza, îşsever Barıs Tolga, Ak söz Muiıarrem B. , Demirci Sibel, Sanatman Canan, Tenhagu Okan, Doğanşen Ayşenur, Demir Murat, Odabaşı Mehmet, Yüdırım Hacer, Güven Şeyda, Yurt îbrabim, GUrses Selim, özkandemir Vol kan, Dumlu ömer Cenk, Erdem Ali, Soylu Mevlüt Yavuz, Değirmenci Aytaç, Akkerman îlhan, Karalar Neşe, Kocabaş Nezih, Çelik Ender, Açıkbaş SUleyman, Doğan Göknur, Gök çen Nilfty, Ballı Muhsin, PehU van Serdar, özdemir Yetkin, Tunalıer Nesrin, Turan Ogün Şükrü. Kara Özlern, Başpınar Mustafa S., Koç Yaşar Sultan, Akayay Yüksal, özdamar Nur han, Lalik NUkhet, Erkan Çelil. Tülü Hale, Tezdil özlem. Yılmaz llkay, Küçükhaskoylu Nurgün, Azcanşen Nuri, Trampet Sema, Candar Gökhan, Al tınbağ, F«yza, Selanık Gülay Umul Aslı, Yıldınm Bora, Çlmen Murat, Ertuğrul Cevahir Y., Taşcı Elif özlem, Ünsal Dı lara. Tunçarslan Levent, Çetinkaya özal, Yağlıkayış Şehla, Özdemir Anşen, Kanbaş Ayşe, Karataş Esin. Dölek Burçak, Yer gin Eser Ezgi, GUmüş Mehmet Barış, Irklçatal Eftal, Gürücak Göksel, Açay ömer Serhat, Hel vaoı Ercument, Beyhan Aydın, Çapar Nuray, lldeniz Nilgtln, Başarslan Kadir, Kürak Hasan H.. Narer Ayşe MUge, Bölünmez Haydar, özcan Mursel, Erk Murat, GUven Argün Ramiz, Kan Derya, Meriçoğlu Nıl gün, Gumuş Fatih, özköylU Serdar, Baran Emine, Kalendiı Ayşe Gül, Tatman Serhan, "kyoı Ahmet, Efes Baturay, Olcaneı Cem Saım, Balklr Haluk, Kara Ismail Feride, Erdebiı Patma. özdağlı Siyami, Pelı livan Cenk, öztarhan Hilmi Ozan, Tuncer Sabahat J., Akbulut Lale, Çalış Şirln, özdemir Faruk GUrbüz, Sermet Cansel. Alptekin Selltn, Ütebay Mehmpt Aklf, Koç Yeşim, Yener Emel, özdemir üğur. Erteno Ozan Fatih, Karakaş Mehtap, Aktay Hasan Nezih, Sakallı Bahadır, Erdem TUlay Nurdan, TUrel Pınar, Koç Volkan, Yılmaz Elvan Cenk, özder Ler zan. Boyar Cenk, Loş Nursel, Yazman Ayşe Nilhan, Varoı özlem, Gürbora Hanlfe Duygu, Kaptan özgür Burak, Ulaşt.ıncı Murat, Yakut ömer, Erkmen Mehmet Yahya, öztop Cengiz, Kunya Emel, Cankurt BUlent, GUlüm Emlne Dilek, Esen Meral, Yeğinsoy Yonca, Şensoy GUrhan Çetin, Onaran Banu, Koç Hüseyin S., Kılıç Fatih, Karakaya Ramazan, Ova lıoğlu Sinem, Ünlü Zeynep, Şe ner GUlay, Nay Serdar, Zık Şey da. Pamuk AU. özer Ebru, Ote gen Buhara, Özsoy Dilek, Küçük Tolga, Göçer llker, Satümış Demet, Dursun Işıl, Pehllvan Sevgi, Bostan Mustafa G., Ergin Sema, GUler HUseyin, Koçak Nejla, Fidanboy Cema lettin O., Kaya Ayşe. Sallantı Evşen, Oruç GUlden Demet, Adalı Seda, KUpeli Fat ma Eİbru, Yılmaz Mert, Balcı Sibel, Yüdız Aynur, Sel Yeşim Meryem, Tosyah Zeynep, Çelik Sami, Çalışkan Nur, Çckmcgil Banu, Şahiner Sinan, Şiltun Yael, Gezici Enis, Cıva llker, Kara Veysel. Eren Nesrin, Karakuş Devrim, Başak Muyesser O., Uycan Serkan, Baysa Nazlı Ebru, Alpaslun Em rah, Yeker Nadlde E., Biı Arzu, Yalçm Tuncay, Köruk Kenan Zafer, Hilal Behiye Sezı, Şenkül Timuçın, Koçak Cenker, İnandım Mithat, Çakmak Bülent, Dağ Abdullah, Öner Ay şe özlem, GUvenç Abdül Kerim, Tanta Hakan, özoğul Kerem, Karpuzoğlu Yaprak Piren, Zengin Levent, Yenica Cenkbülent, Malhas Kevürk, Vılmaz Yıldıray, Toksoy Dcnız, Varoı Meryem G., özcan Erare, Ağaçayak Ahmet, Çara özlem, Köse Mehmet Murat Karabucak Rabia Esra. Demiralp Ayşenur, DUlger Ha san Serdar, Seasr Özgür, Karabaş AU, Yılmaz Dursun, Lok manoğlu Murat, Ete Cem, Ber dibek Meltem, Arun AsU, Aydınay Eser, Ünsal Şebnem, Acar Selami, Coşkun Ayşe Ney han, Gerilmez Nazan, Çetinkuya Yusuf, Mutluay Ali Hakan, Lletin Meltem, Kaplan Betül, Turan Fatma, TUklücü Dilek, Borazan Recep, Erden Şeştap Yeşilbudak ZUlal, Işıbolat Nisa, Akbaysan Arzum N., Sözen "lüge, Altunel Kobra, Türkşen Aslı Nur, öner Özden, Erto: ın Fatma, Uzun Ayhan, Savaş Demet. Ünal Hakan. Taş Erkan, Arat Gülsen, Gökalp Be kir, Aydın Fettah, Yıldız Hafl Ş. Güney Neslihan, Yıkgpç Ece, Gözen Ali, özbakır özlem, Tunç SUheyla, Sinmez Mehtap, G., Danon JUlyet, Onbaşilar Şengül, Genca Şerare, Yıldız Fatma, Dedeoğlu Refet B., Beyhan Mehmet, Oğat Zehra Ebru, Yaz gan GUlay, Kıpçak Orhan, Topaloğlu Şeyda Ayşe, Çerçl Gülin, İskeçeli Hakan, Kurtuluş Yasemln, Erdoğan Denizhan, Derya Ahmet Sefa, Birsin Atil la, Mısırlı Mustafa, Timur Ay şin, Suludag Mehmet Kadir, Al gan Hatice Tuba, HaUpofilu Ni han, Balkan Seval, Gençtürlc Selami Murat, Altun Sinan, TU fekçi Billur M,, Pakel Erdoğan, ÇötreU Hülya, Sümen Emre Ek mel, Gökçimen Göksel, Bektaş Slbel, Güler Beyhan, Topuz Cem, Yuca Uluç, Karaçam Ercan Şaban, Yılmaz özay, önder Cemal, Karagöz tlhan, Sort baş Nilgün, Ayhan Sevinç, Sarı Ramazan, Uysal Ufuk, Vardar özlem, Başdar Ersef, Kıran Emingürcan, Pamukogullan Demet, Seçkin Engin. Imer Banu Hayriye, Yazıcı Eda, Ser best GUI, Arda Kaan, Yılmaz Esra, Sanca Serkan, Alten Esra. Güleç Mehmet Zekl, Erol Se vay Berna, Kılınç tbrahim, Kut lar Sonya, Karatay Hasan, Özbarlas Bayram Resat, Toraman Ebruşeyda, Tusünbayrak Arbehiç, Sözmen Emine N., Türker Selen, Bahar Ibrahim, Kır malı Yıldızhan, öron Nilgün, öztaş Murat, Pembegül Şeyda, Taycı Zühal, Daggeçen Sahh Erdem, Kan Fatih, Yavua Nes rın, Kıraç Yusuf Serkan, Ercan Vlldan, Fettahlı Baransel, Aydın Abdullah, Tuzer İrem, Çozgener Taner, Çelik Yeşım, Bayrak Bahar, Soaer ErcUnıend, önal Hasan, Ersu Kıvanç, Tan Kaan, Tuncei MUrsel, Beton Murat, Uysal Ayşe Zehra, özer Ahmet, Engin Bur hanettin, özdemir' Ahmet, Taş can Sorpll, Karamustafaoğlu Ünsiye Nazlı, Dogru Sema, Horoz Burak, U lusoy Ahmet Rauf, Ünlüsoy Berra, Küçük Faruk, Baykal Arzu, Arslan Salman, Yıldırım Hakan, Dursun Orhan. Şafak Cengiz. Saglam Dilek, Çeliksüngü îlker, Türk Mustafa, özkum Meral, Aşır Mithat, Sert Uğur, Gülle Özgür Kutlu, Krlıç Etem Gökhan, Çapkur Nil, Kıluıçka ya AU Niyazi, Doğan Melek, Er çoban Gökhan, Baysal Yelda, Ortan Oğuz, Berberyan Maral, Surgun Murat, Özbay Tolga, Akşın Mehmet, Uçurum Tuncay, Güntay Esra, Akakuş Selma, Dayanıklı Taner, Turgut Özer, Kulu Banu, Yıldırım Em rah Turgay, Dogancil Türker, Ürun Ayşegül, UUnal Durmua Hakan, Turgut Murat, Topal Ayşen, Salman Husnü, Ayrai Nadir, Ekmekçi Yürnaz, Dönmez Murat. Pak Dursunluali, Dökmeci Serdar, Ergenç Koray, Şener Sevinç, Oba Gülgün. Türkerden Mehmet Alper, Öze ren Lale, Sağkan Mehmet Ali, Çal Barış, Öner Gülay, Uzunde de Fikret Murat, Erdoğan Ebru, Soydaş Alper, Esin Burak. Erd<arin Meltem. Karasu Haluk, Yazar Ersen, Altınyay Yasemin, Sayın Zerrtn, özdemir Sımla, Yaşar HUa niye, Yurdakul Turhan, Körpez Fatih, Nazlıoğlu Hanife, özyavuz Çağla, Arıkan BanugUl, Dlp ligüneş Mehmet, KırıılO Betül Funda, Kaloğlu Engin, Arslan Foyza, Şenoğlu Yavuz, Şerbet çi Cem, Elhan Ayşe Derya, Ün İU îbrahlm, Çeklrga Orkun, Arpınar Nazmiye Esra, Dede Nadide Aslı, Altun Sedat, Karanfiloğlu Selim, Kaptan Yüdız Banu, Beşaran Hasan, Şahin Funda, Gündoğdu Perin, Kala Ragıp Oktay, özdemir Zeynep, Civan MUşfUc MUjde, YUdu Ebru, Çlviı Filiz, Sarıhan Hakan, Ak HUseyin, özdil Mehmet Ali, Takiş Feridun, YUcel Erkan, Aydemir Köksal, özsoy Sulhlye Ebru, Çekin Şükrü, Er ogiu Gökhan, Yurttutan Filiz, özkahraman Hande, Hepkün Banu, Essizoglu Baran, Uluç Selhan, Tutar Naşit, Menmet Taner. Girgin oğullar Bahar. Tuna Didem Özgür, Pınarba şı Hatioa Okşan, Türer Ebru, Dogu Ramazan. Kölegeç Ha gop, Çelik Oktay, Deviren Ce mil, Akkuzu Başar, özdere Cenk, Işık Hılal, Koç Zeynep, Aydemir Gökhan, Fidan Seda, TUrkmen Oguz, Küçükkömürcü Gani, Erdoğan Begüm, Yoldaş Filiz, Karagöz îlknur, özöktem Fulya GUI, Gacemer Ön dar. öztürk Mehmet, Kuzıun Hatice TUrki, Atalay Funda, Günay Hüseyin, Şenman Nur Özlem, Çavuşoglu GUnseli. GUI soy Tahir. Zorlu Habibe, Kököz Alp Emre, Karaömerlioglu Filiz, Boga Jale, Yavuzol Ergin, Daban Selim, Kutman Banu, Eren Pervın, GUI Haydar Kerem, Geliş Osman Serdar, GUı îsmail, Çalışkan Tayyibe, Bayatlı' Süleyman, Karakaptan Kubilay M.. Körostan Zeynep, Tekin Mustafa, Dikbaş Şükran, Bıçak Zuhal, Isaoğlu Şnner, Bardakçı Mehmet, Ertekin AyUn. Karadağ Meltem. özdoğan Zeynep, Ünal Murat, Kaynak llkay, Aktalay Bige Ayşe, Taptuk Sunay, Balıca Uğur Aytaç, Apa Mustafa K., Ay Fazilet, GUçer Cem, Eğin Yonca, Özadalı Sıtkı B., Sever Cem, Turgut Hasan Sezgin. Ke ser Turgay, Ural Olcay, Dura GUlsün Gül, Başparmak Erdoğan ö., Görgüş Ferda, Bal Erhan, özkutucu Suzan, Tan Cevahir, Ime Fitnat Ş., Balaban Mehmet C , Tannöven AU Ulvi, Kaya AU Osman, Menevşe Ayberk, Makaracı Ahmet Zafer, Yümaz Nejat Ferit, öztürk Emel, Temurtaş Şuhudi N., Yavuz Oğuzhan, Atüla Tarkan, Doganer Mehmet Serol, Eezer Serkan, Hamarat Hasan AU, Pınar Murat, Doğan Arzu, Koyuncu Abdullah E., Karakaya Mehmet AU, Apelyan Faustina Mar. GUler Feyzullah, Uslu llker Şaban, özcan Tahir, Buru Zeki Hakan, ödemiş GUrhan, Türkoğlu Hasan, Çakı HaUt Çl nar, Şahin Murat, Uçar Naclye Pınar. Erdoğan Esra, BUcUtoğlu Ebru, Usta Yeşim, Tanerl Flliz, Ay Bülent, YUcel Yonca Fatma, Göksel Deniz, Çobanoğlu Aycan, Canbek Ayşen, Karaman Kenan, Emlroğlu llker, Kurt GUrkan, Tekin Yetkin, Dana Candan, Bostancı Îsmail, Kcstanhoğlu Ebru, Erten Ner min, Erdurak Meral, Abalı Fa ika özlem, Haşşerbetçi Kemal Hakan, Çltim Celal, Kapan Tuncer, Kınay Tufan, ö r s Erol, Uzel NUkhet, Çil Namık Kemal, Balta Mustafa, Sungur Mehmet Murat, Acur Yıldınm, Bilal Yelda, B a n ş Reyhan, Unveren Hande Sabiha, Sangu Melek, An Gülsüm, Gök Tahire, Haznedaroğlu Sertaç, Arsai Baki, Hatem özkan, Bakkalcı Mehmet, Alemdar Banu, Altun Ilknur, Doğan Semih Suavı, Yılmaz Ilknur, Yılmaz ŞUkran, Başçlftçi örsan, îpek Suna, özbılen Onur, KUlekçi Savaş, Kara Rıdvan. Danyal Devrim, Katırcıoğlu Nurben, Ates Arzu, Kaçar Enise, Artıkoğlu HuUsl, Çalucı AU. Stinnetçioğlu Mustafa, Şahin Barış, Kayıtmazbatır Uğur, Çe tindağ Safiye, Kılıç Esra, Şahin Reyhan, Rydos Menekşe, Gültekin özlem, Can Mehtap, Oktar Ugur Burhan, Gordrama Mehmet, Türkmen Hasan, Soy dam Aserkan, Nilgün, Taşır, Balcı Ercihan, Arıcasoy Ahmet, Demirağ Mehmet Murat, özdemir Atakan, öğüt Emel, Kumbasar Ali îmran, Şit Berna, Kıyak Jülide, Altun Şebnem, Dur muşoğlu Elif Bilge, Mürşitoğlu Nlhan, Çorumlu Sinem, Türkbay Funda, Kabaalioğlu Voikan H., Alper Hülya, özengin Aysu Ramazan, Bora Nihan, Şöien Şebnem, Partal Öznur, Demir Elif, Uğur Dilek, Güngör Nuri, Güleyin Dinçer, Fota Nurgül, Keskinel Keyda, Yetimoğlu Se na, Cam Hatice Ş., Ebedi Mak bule D.. Sermen Ayça. Uğurlu Burçin, ö g e Yavuz, Pınar Hatice Nuröl, llhan S«rna, Mangoyan îra, Toksöz Nec metUn, öner Hülya, Yörük lar Umur, Oktay Îsmail Çağla, Mehmet, Şahln Mualla, özbayKayış Murat, Arslantaş Ercan özgan Hakan M., Kaplancıklı Zafer Asım, Çetl Filiz, Kayserl Göksel, Dayıoğlu Hasiba, Ersöz llyas, Gençelll Mehmet Mu rat, Uçar Meltem, Demirbaş Funda. Peçen Tülay. Turhan Fl gen, Melek Banu, özkuiay Ahmet, ö z Banu, Kara Sultan G., Şirin İhsan, Canver Orhan, Güçlü Tuba, Eldeleklioğlu Ersan, öztürk Orhan, Ertem Uğur can, Ünsal Handan, Özcan Emin Murat, Saydar Banu, Kökner Nlsbiye Gamze, Pişer Bora, Günhan Çagatay, Akgöz Nıırullah, Diker özlem, önder Mine, Varlık AyUn, Arslan Beyaz Gül, Çlçek Canan, Can Muammer, Bilge Ebru, Ekmek çi Kemal. Üçsel Emrah, Topçak Meral, Al Metin. Köseler Ayhan, Bayram Umut, Yılmazer Ayşe Sema, özcihan Elif, Yelkarası Gülizar, Çetinler Mehmet îrfan, Şahin Neslihan, Çalıkyan Alm. Eroğlu Oktay. lUıan Ser dar A., Algan Berk, Kahvecl Zontul Metin, Tutuk Sinan, Cem Galip, Bayçelik Hüseyin, dınlar Mehmet, Eraslan tlhan, Oral Ahmet, GUrkan Kaan, AyTn^tan Arzu. Emecan Ayşe, T» gay Alper. Tank AH, GUlenelr 3elim. Cihan Uftur Fatma, Sarpkaya Arzu, HimmeUl Serpll, Gören îrem, Söylev Mahmut Kadri, Başaran Ercan, Al dıkaçtı Enis, Koca Ebru, özyurtseven Ebru, Tozman Çiğdem, GiinRören Esin, Arslan özer, Demircioğlu Erhan, Cenk çiler Şehnaz, Bahadır llkay, fakbeşe Okan, Balcı Berat, Ha lu Cenk, Aksoy Mevlut, Çand'.r Ahmet Mart, Kulaç Ayşe Pınar, Candaş Pınar. (16.480 başarı sırasuun sonu) TUrkay Bekir Berkay, Develioğlu Hatico Ülkü, Konak Sel da Nur, Burcu özlem, Cömert Mete, Egerci Büşra, özyavtız gil Özlem M., özden Oya, Keler AU Rıza, özcivan HaUmc Hacer, Işçimen Neclp Cem, Ay dınül Ayşe, Ay Funda, Erencı Ahmet, Tezer Funda, Riva Cen giz, Karaduman Dilek, Tamçelik Sibel, Ugur Ferudun, Conik Mehmet, Mataracı Melis, önder Nazmi Tansu, Gürler Tar kan, KUçükay Mesut, Karaçalı Ebru. Yurttaş Emel, Şenözlü ler Harun, Altıntaş Serdar, Se val Kaşif Alp, Ercan Serap, Bayar İlker, Işıklan Nadir, Gedik Rüstem, Sagman Makbüle D., Turunçoğlu PUren, Demirçinik Zuhal, Köprülü Kobra, Bayman Murat, Dağıstan Nurhan, Köselioğlu Murat, Kayaer Ebru, Delibaş Blrül, Eligül Can, Bayraktaroğlu Necla. özUguzel Mehmet Emin, Güngör Murat, Duru Zerrin Arzu, Veziroğlu Mustafa Bora, Şahin Murat Se lim. Sert Leyla, Cihaner Yılmaz Tekin, Altınay sibel, Erdem Ha lil Murat, Gelenbe Gamze, Şiş li Mehmet Şenol. Akın Hatice Özlem, Öztürk Ali Remzi, Akkurt Sahll, Turan Ramazan G.. Fidan Abdülkerim, GUrses Gon ca, Temürtürkan Can, Çevikıaş HUlagu, Razi Cenk, Turan Nihat, Sözen LUtfiye, Yılmaz Cenk, DUlger Recep, Esen Akın Durur Hakan, Aytaç Semih, Arda Eser, Mandıralıoftlu Gülgün, Yıldınm Bilge, SUrekçi Dt dem, Ulusoy Alp Levent, Doğ ru Emine, özaltun Salih, Uyar Yusuf Ruhi, Kanburiyan Janin, Demlrtaş Erdlnç, Karadağ Atalay, SUlük llker, Devletli Han dan, Sadi Fatih, Bahadır öğün, Acar Devrim, Yakar Deniz, Boz agaç Bilge, Gün Mehmet Akif, Özan Yaşar Gökmen, Kuzucu Kutay, Söğütlü Kemal, Kırkgöz, Murat, Tunca Nevzat, özdemir Sayit, Tezcan Nalan, Yıl maz Gurol. Ocal RUştU Fatih. Çekem Ke nan, Naşl Yakup Çeki, Zanguç yan Karüı, Karagöz EUf, Erdem Mustafa, Işıkçı Erkan, Ka ya Alican, Karaman Selçuk, Çıbukcılar Birol, Aksu Kamil, Durakçı Nalan, Özer Çiğdem Dicle, S a n Ümit, Akbauk Yeşim, Büngül HUlya, NazilU Mu rat, Ajuelü Moiz, S a n Dolunay, Şengül Mürüvvet, DemirKol I. Mehmet Metin, Akan Yeşim, Sözlü Nurcan, Taşkın Ayşe Nlhan, Toprak AH Rıza, Çıngır Hakan, Padalı Tibot, Te kin Sevtuğ, Bolükbaşı Alpaslan, înci Bülent, özkan ömer Ziya, GUndüz Zafer, Dural Me sut, Bıçak GUnnur, GUven Mu rat, Saylş Hakan, Korkmaz Kor kut, özel Erhan, Ozçer Uğur, Tunçel Melda. Sadir Nermin, Babuş Serap, Akka Ş. TUrkan, YUm Ayşe Banu, özarslan Ayfer, Kasap FUsun, Sağbil Hasan AH, Alp Suat, Arslan Tekin. Uçar Yeşim, Coşkun Mehmet, Çolakoğlu Afşin, Çiftçi Ali, Korkut Sema, Daşçı Abdul lah, Elmacı AH, GörgülU Hasibe öykü, ZeyUnoğlu Harun Re şit, îyigün Yasemln. Basat Es ra. Göçebe Bema, Yılmaz özlem, Doğan Ilgen, ÇeUk Lale, Saka Osman Serdar, Sargut Canan, Aktuğ Bora, Altıntaş Tevfik, önal Arzu, Hasarlı Be kir. Yağcı Ufuk, Hayta Hülya. Öztürk Öznur, Aşan Cem, ÖEhan BUlent, Alibaba Işıl, Bozkurt Aydın, Demirkesen Hakan, Ercan Pınar, Erdiş Alkım, Altıntaş Zeynep. Gökel Şule, Tor Süleyman, Çetin Tuba, Ko çak Pınar, örtülU Muhsin Yavuz, Kocatürk Ayhan, Kuştemir Hazan, Nomak Affan, öztürk Arzu, Çıvgınoğhı özlem, öz Meral, Caner Berna, Kale Ismail, Aksu Ahmet Akın, Tut Gülay, Ceylan Ceyhan, Kuter Mehmet Remzl. Tıına Mehmetemin. Subaşı Leman ö . E. TUraman Meryem, Tekiner Yusuf Tekln, ö z kan Can N.N. Güner Işıl, Çrtoğlu Mustafaserhat, Yerll Kemal Devrim. Taş Ziyn,, Sanya şar Arafat Murat, Örten AU Kerem Gü. Akçal Yelda Nihal. Adısanoglu Şebnem, Erdal Cemilr tlkorür Yunus, Oktay Zey nep. Baştuğ Gonca, Karakurt Karakurt. Cihat, Çakı önder, Tuğcu Osman Nuri, Dağıtan özlem, önder Kenan, Erdem özkan, Yıldız selami, özcan Se her, Çevik Ayşe. Muratoğlu Ez gi, Bayram Murat, Çerkeş Ahmet Cem, Dere Umur, Karakaş ömer Murat, Birlncl Dijle, Ünal Leyla, Kaya Emel, Dikili Ali. DerinköylU Canan, Sakallı Hale, Çevik Bellz, Kılınç Ismail tsmet, Salmanofelu Emrah, Aslı Demirbağ, Keskin Ka dir Noyan, özen Cem, Er ŞUk ran, Çevik Serpil, Erben Mustafa, Olfaz Oğuz, Gider Ercüment, Günaylı Muhsin Tamer. Çiftçidurmaz TUrkan, Gülaydın Elif, Aker Ayşegül, Doğru Murat, Uluğkay Mustafa, Akpulat Sündüs, Kttçüktathdil Yeşün, Sanlbrahim GUrtan, Çakır Sinan, Turgan Serkan, Ünal Uğur, tmançlı Havane, Doğangönül Cengiz, Durali Sabih, Diker Dilek, öztürk Şengül, Yalçmlar Arzu, Malkoy Muzaffer, Tonbul Milhan, Yavua Osman YUksel, Suloftlu Ne Jat, Aydoğan YUcel, Çetin GUlden Oruç Ahmet, GUnday Hasan Uluç, Bilban Benan, Yayger îlkay, Satılmış Emlne, Solakoğlu GUrhan, TUrker H. Ha kan, Sırttuna Dilber, GöcUm Oktay, Tatayoğlu MUrüvvet, Sicimoğlu Ada, Vatansever Rahime, Can Aygül, TUrk Selahattin S., Kısakol Altan, Uğur Mehmet, GUredin Necati Eren, TekcUoğlu Dilek, Yeşübursalı Mehmet, Şahin Voikan, Arslan Emel, Şeremet Levent 1., Savtekln Tumlçln. önal Mustafa, Koman Hüsnlye Ç., Cigerd Elçi (Baştarafı 1. sayfada) fes ve Dalaman Havaalanlan insaatında haksız kazanç sağlamusuıa yaıdımcı olmadıgını, bu iki havaalanının denetıminde görevli Ersay Soyak'm inşaat lan gereksiz yere engelkmesi ve işin bltirilmemesi nedeniyle gorevden alındığını savundu. Ersay Soyak'ın yerine getirüen Adil nemiryürek'in Badur'un sı nıf arkadaşı olduğuiıu bilınedı ğıni öne süren Elçi Mehmet Kı lıçer aracıhğıyla Badur'dan 1 nulyon 680 bin llra rüşvet alma dığını savundu. Daha sonra mal varlığı konusuna değinen elçi, milletveki U olduktan sonra malvarlıftınrtıı urtış oldugunu, ancak bu aruşın gayrimeşru yuııaıdan üiıııadığım belırtti. Mardin'de 15U0 dönunı arazisj, müstakil arsa, traktör, araba Ve eşinin ziynet ii nuiunduğunu kaydeden Elçi «Ben parlaiiıcınüya V^'n'mı sfirte süıte gelmedlm» dlyo konuştu, Soruşturma Komisyonu raporunda bakanlık döne» miııde menküllerirıde artış olBU iddia edildığini anım.satan elçi «artış ojuamıştır eksilme olmuştur» dtye cKİedı. Elçi, Gaziosmanpaşa ve Mithatpaşa'da satın oldıgı iki daıreyı sünnet düğünunde elde ediien Uç milyon civarındaki pa ra vşe ziynet eşyaları ile aldığı m sözlerina ekledi. Mehmet Badur sorgusunda, Mehmet Nimet Kıhçer'i 1973 yı lında tanıdığını, kendisi ile ticari ilişkileri oldugunu söyiedı. Badur, Anayasa Başkaru Şcvket Müftlgtrin «işerafettln Elçi İle Mehmet Nlnıet Kılıç'ın lliş klsinl biliyor muydunuz?» sorusuna «göz altına abnnıadan blr gün önce öğrendim» sekllnde yamtladı. Sanık Badur, Mehmet Nimet Kıhçer'e 2 milyon 300 bin Uraya yakın çek verdiğinl belirtti. Badur, Müftigil'in «Bu çekle ri Şerafettin Elçl"ye vereceğim şeklinde bir konuşma geçtl ml» sorusuna lse «söylemedl, söyle seydl de vermezdlm» yanıtını verdi. Duruşma sorgulara devam edilmek Uzere bugün 14.30'da bırakıldı. Cüneyt Arcayürek (Baştarafı 12. Sayfada) DOGAN Bunun somut ilk bir iki orneği var mı? ARCAYimEK Vardır. Çünkü. artık Türkive'de Jonhson olayının etklsi sadece slyasaı ıktidarları degil. halkı da derındon etkilemiş ve sarmı^tır. Çünkü müli bir dava olarak gördüğü Kıbns'a ABD' nln müflahale hakkını kullandırmaması ve «Karyına silalıla çıkarım» diye gelmesi, Turk halkını gerçekten rencide etmiştir. Türk halkı o güne k»dar dost gördugü bir devlete karşı «kırgınııktan öte duygular duymaya başlamıştır. Bugün ABD'nin aklı başındaki adamları, Johnson Mektubu nun Türk . Amerikan ilişkilerini kökünden sarstıgını kabul edecek kadar gerçekçidirler. DOGAN Dış polltikada somut değisikliklerden örnekler... ARCAYÜREK Var tabii Örnekler... 1965'ten sonra iktidara gelonler her ne kadar Batı'ya ve Amerikan dostluğuna önem vermışlerse de. görmüşlerdir ki, Amerika istediği bir noktanın «{erçekleşmesi için kredi verir. Yoksa vermez kredi, yardım filan... Oysa. mesela Türkiye'de bir demir çeUk, bir alüminyum sanayii kurmak gerekir. Türkiye'ntn bunu yapabilecok gücu ve kaynakları vardı, ama kredisi, parası yoktu. Sovyetler ile 1963'lerden başlayan ve kademe kademe ilerleyen görüşmeler. işte o günkü aşamada Türkiye'ye kredi sa^lamıştır. Konya'daki alüminyum, Iskendcrun Demır Çelik, Izmir'deki rafineri bence böylece kaz.nnılmıştır. Bu fabrikaların yapımıyla Türkiye ne kaybetmiştir?... Bence kazanmıştır. Önemll olan bizim içişlorimize ve müli bütünlüAümüze karışılmasın... Budur önemli olan... DOGAN Mektubu yayınladın. Bu işin adalet yani nasıl işledi? ARCAYÜREK Basınm bir kısmı, beni sevmeyenler benim aleyhimde yazılar yazdılar. Sevenler. bir ölçü içinde alkışladı. Devlet ise, beni mahkemeye vermekle mükafetlandırdı. Mükafatım. devlotin gizli sırlarını ifsa etmek gibt Türk Ceza Kanunu'nun bilmem kaçınci maddesiyle ortaya çıktı. Mahkemede Savcı, benim 7.5 sene hapsedilmemi istedi. Ancak Yargıtay'a geldi. Bozuldu. Tekrar gittik. Tekrar geldl. En sonunda, sanıyorum, Istanbul Üçüncü Aftır Ceza Mahkemesi'nde «Ne diyorsun» denildi. Gazeteclllk görevlmi yaptıgınıı sanıyorum efcndim, kamuoyunu aydınlattım» dedim. Karar «Gazcteclllk görevinl yapmıştır» şeklinde çıktı ve beraat ettim. DOĞAN Teşekkür ederim... BITTİ (Arkası 9. Sayfada) Iran (Baştarafı I. Sayfada) Irak savaşının Amerika"nın rjölge'dekl dostlarının hayatl çıkarlannı tehdlt ettl ğinl öne sürdü, Chicago'da düzenledlğl basın toplantısında Halg bu nedenl bunahmda ülkeslnin faal blr rol üstleneceğini sözlerlne ekledi. Israll Savunma Bakanı Arlel Shenon, Iran'a blr miktar sllah yardımı yaptık larını söyledl. Ancak bu yar dımın Irak'ın bölgede tehdit oluşturmaya başlamasından dolayı yegledlğinl de sözlerine ekledi. Kuveyt'te bulunan Sovyetler Birllgi Büimler Akademisi'nin önde gelen isimlerinden ve Sovyet dış politikasmda etkin yetkililerden Primakov ise bir demeç verdl ve Sovyetler Birlifti'nln bölge polittkasınm Breinev'In Körfez Planı'na day»ndı£ını ifade etti. Brejnev'in 1980 aralık aymda Hindistan ziyareti sırasında açikladıgı Körfez Güvenligl Planı şunlan öngörüyon 1 Iran Körfezi'nde yabancı askeri fisler kurulma maması ve Körfez fllkelerlnin bölge dışı yabann Ittifaklara glrmemesi. 2 Bölgenin nflkfeer silahlardan annmış böl^e olmasr. 3 Bölgedekl devletlerln Içislerine karışılmaması. 4 Bölge devletlerfnin kendl dogal kaynaklan Ü7t<rindeki hükUmranlıgına ve haklanna saygı göstarilme5 B5!ge devletierlnin ya da onların deniz olasım yollannm tehdit edilmemest. Iran hükümet sözcüsü Ah met Tavakoli, çarşamba jîecesj bir basm toplantısı düzenledl. Tavakoli basın toplantısmda, İran kuvvçtlerinin Irak'a girebilecegini ilk kez resmen açıkladı. İran hükümet sözcüsü, İran kuvvetlerinin Irak toprık'anna girme Ihtlmaline KeMkr» o larak sınırdakt Iran kent'erini Irak topçusundan koruma zorunlulugunu çftiterdl. Öte yandan. Mısır Devlnt Başkanı Hüsnü Möbarek, Kuveyfte yayınianan ElSlyasa ga^etesine verdiftl demeçto, Iran'ı Irak topraklartna Kirmemesi kon>wunda uyardı. Mübarek. tran. smınnda durmalıdır. Yoksa bizım tep klmiz çok şiddetll olacaktır> dedi. Mısır Devlet Boskanı daha sonra şu lfadeyl kullan dı: «İran'ın baska kaytıaklardan sllah aldığını 5%renln ce biz de Irak'a sllah yardımı yapmaya basladık Mübarek, buna karşıhk. hiçbir Mısırlı askerln Irak safırda savasa kattlmadığını bildirdi. Türkiyeden | f • ^ • Esklşehiı'in merkeze bağlı Aşağtkuzufmdık köyünde blr traktöra yıldırım lüşmesl tonucu 45 kadın Işcl yaralandı. • Kahroınonmarüş ve Elbiftan'da blr ay lclnde yapılan op« rc.8yonlarda TKP ML Devrlmcl Halkın Birllğl örgütüne mensı.p olduklurı belirtılen 10 klşi yakalandı. • Bayburt'un Hacıoğlu ile Balca köylülerl mera onlaşmaıh ğı vüzünden blrblrlne glrdl, cıkan kavgada IkJ köy haHcından 13 kişl yaralandı. • Istanbul'da Kutsavan bcya (abrikasında yangm cıktı blr kczanın pctlomasi' sonucu başlayan yaaemcia Mehmet Akkaya ve Arif Kılıçoslan adlı iki Işçi yaralandı, İlk bellrlemelere gör» 3 milyo:ı llralık hasar meydana geldı. KISA 1 m Ihanete uğrayan (Baştarafı 12. Sayfada) Arkastndan Inönü'nün cevabı ve büyUk bir devlet adamının hayal kınkJığı, güvcndiği bir dostun ihanetine ugrayan bir büyük insanın ölçülü. fakat acı tepkisi... NATO'nun, Türkiye'yi, sadece NATO'nun çıkarlan İçin destekleyeceglnin anlaşılmış olması ve NATO dısmda mllII bir vurucu kuvvetin. milll çıkarlanmız İçin kurulması karar ı... Türkiye. dünya harltasında yerinl ylne bulacaktır lnancı... Evet. o günler buhranh gunlerdü... Tflm güçlüklere anavatanın sıkıntıları vardı, engelleri vardı... Bunlar, blrer blrer anlatılacaktı... Johnnon'un, o kUstahça yazılmış, mektubu, zannederim ki. o günün görevlllerini tüm engelleri asacak milll bir hazırlığa götürdü.» KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Johnson'un Mektubu» ve Inönü'nün yanrtunın «Kıbns'ta ne zaman ve nasıl ögrenildiğlni bilmiyordu. .Kıbns'ta yoktu. Bunun yanıtını. Kıbnsta'kiler verecekti. Ona göre, «Bunları, Sayın Orek'le konuşmakta yarar vardı.» YARINı OSMAN OREK NE DİYOR (BHStarafı 1. Ssyfada) blçimlenmesindo hiç bir politik feoygtmn ön planda ethili olmadığmı düşündüğümüzü söylerken, yüzlerce gazeiecinin, tinema yazarınm ortak görüşünü dile getirdiğimizin bltiri' mesini isteriz. Seçiciler Kurulu'nun on uyesi arasında olan Pransız yönetmeni Jean Jacques Annaud. yaptıkları oylamalarda •YoUun devamlı on oy alarak tartışmasız bir biçimde ödül lendirildiği bilgisini aktarırhen. «Yol'u Körmeden önce Güney'l tanımıyordum ve öncokl filmlerinin hiç btrini gftrmemiştim» diyerek. filmin kurul üyelertnin ortah beöenisini feozanmasındo, sanat ve sinama dışı nedenlerin etkili olmadığını açıkhyordu. Obür ödüllere gö'z attığımızda, beğendiğlmlz ve yanlarımızda sözünü ettigimiz yapıtlann hüyüh bir bölümünun eli boş donmedlğini görüyoruz. «Taviani Kardeşler. Seçiciler Kurulu büyük özel ödülünü ahrken dünya sineman nm usta yönetmenleri arasındahi yerlerini pekiftinyorlar. •Bir Kadının Kimliğl» filminin yetmif yaşındaM yönet meni Antonioni, kendini yenileyebilen. her yanıyla çağdas bir filme imzasını atmış usta bir sinemacı olarak «Otuı Beşinci Yıldönümü Büyük Ödülünü hazanıyor. VVerner Her zog'un «Fitzcarraldo»su sahneleme (mizansen) ödülüyle admı duyururken. Jerzy Skollmovski'nYn •Moonltghting* isimli yapıtıyla senaryo ödülünü alması dikkatlori çekiyordu. En îyi Erkek Oyuncu Ödulü .Missing»defet yorumuyla Jack Lemmon'a verilirken, önceki yazımızda sözünü ettiğimiz önemli diğer bir tilmde, Macar yönetmen Karoly Makk" m yapıtı «Blr Başka Bakış.to ortaya koyduğu başarıh yorumla, Jadwlga Jankovska Cieslak En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. CANNES SÜRECEK (Bsştsratı ı. Sayfada) sayısında yayınlanan kararda, Vezirköprü Agır Ceza Mahkemesi'nce 30 yıl hapis cezasına hükümlü Saadettin Sevindi'nln sürekll hastalıgı nın Samsun Devlet Hastanesl ve Adli Tıp Mecllsl rapor lanyla saptandığı belirtildi Kararda Basbakan Rülend Ulusu ve Adalet Bakanı Cev det Menteş'in de Unzalan buluyorv Evren (Baftarafı 1. Sayfada) saat 14.00'den sonra da halk Sunay'ın naası önünden say gı geçişi yaptı. Kapatılan AP'nin Genel Başkanı Demirel. X4.30'da kalabalık bir parti yöneticisi kadrosuyla yürüyerek TBMM'ye geldi ve eski Cumhurbaşkanı Sunay'ın Katafalkı önünde saygı duruşun da bulunarak dua otti. DM'nin birleşiminde de Kazım Öztflrk ve Bekir Tunay'ın önergelerl ö/ertno Cevdet Sunay için Cenel Kurul'da bir dakikalık saygı duruşunda buluncildu. Cevdet Sunayın nuası bu sabah saat 09 00'da katafalk tan alınarak top arabasınn konulacak ve 09.45'de kortej yürüyüşe geçecek. Harp Okulu öğrencileri tarafından çekilen top arabası Genel Sunay topraga kurmay Başkanlığı önflnde kısa blr duraklamadan son ra Maltepe Camü'ne getlrlle cek. Burada kılmacak cena ze namazım taklben saygı duruşunda bulunulacak. Da ha sonra Sunay'ın naaşı def nedllmek Uzere Cebecl Şehit ligfne götürülecek. Kortejln TBMM'den hareketinden itibaren noaşın kabre konulmasına kadar her beş dakikada bir top atışı yapılacak. Bugün saat 0900dan «ün ba tımına kadar tüm yurtta ve dış temsllciliklerimizde bayraklar yanya indiriİ9<iek. KALUTSYAN DA KATILACAK Türkiye'rloki Ermeni toplumunun Ruhani Lideri Patrik Şlnork Kalutsyan bajkanlığındaki bir heyetin Sunay'ın bugünkü cenaze torenine katılacağı bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog