Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 MART 1982 Cumhuriyet 7 Çocıık mahkemeleri ile ilgili çalısma başladı tCumhıırivet Bftrosu) Adalet Bakanhfiı. çocuk mahkemelprinin kuruluşuna ve bu mahkemelerde görev alacak yargıçların saptanmasına Illşkin ön çalışmalara başladı. Adalet Bakanı Cevdet Mentcş. Cumhuriyet'e yaptıfeı açıklamada, İlgi yasası 1 hariran 1982'de yürürlüge girecek olan çocuk mahkemelerinin her 1 ve Asliye 1 Mahkemesi örgütü bulunan her ilcede kurulacağmı beHrterck. tllerde kurulan çocuk rriahkemelerinin bir başkarı ve iki üyeden. ilçe ve merkez ilcelerdeki cocuk mahkemelertnin lse bir yar Riçtan oluşacağını bildirdl. tl merkezlerindekl çocuk mahkemplerinin agır ceza, ilçe re merkez Ilçelerdeki ço cuk mahkemelerinin asliye ceza mahkemeF.i derecesinde olacağını ifade eden çocuk mahkemeie Adalet Bakanı Menteş, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada ilgili yasanın 1 haziran 1982'de yürürlüğe gireceğini bildirerek her il ve asliye mahkemesi bulunan her ilçede mahkeme kurulacağını söyledi. rine ilişkin şu bilgilerl verdi: «fl ve ilçe çocuk mahkpmelerinde srftrev yapacak hakimler. Hakimler ve Sav cılar yiik«îek Ktınılu tarafından doğrudan doftruya hu mahkemelere atanabflecekleri gibi, is ve kadro imkânları nazara alınarak, gö rovli oldukları mahaldeki cocnk mahkemelerl nezdinde yetkî fle de görevlendirilebilecp.kler. Çocuk mahkemelerinin lıütıin yurtta kuruluşu ve ilgili kaııunda yazılı müesseseler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaıen beş yıl içinde tamanılanacak. Çocuk mahkemesi kurulmamıs olan yerlerde kurulu ncay a kadar, küçükler tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturtna söz konusu kanunda ya zıh usullere göre görevll mahkeme ve cumhuriyet savcılığinca yapılacak. Küçiikler hakkında bu kanunda gösterilen tedbir ve cezalar uygulanacak.» Inanmadmız degil mi? Ankara'nın Kücükesat semtindeki Sosyal Sigor talar Şube Miidürlilgü kapısına bir yazı asıldı. Yazıda aynen şöyle denlyor: «Saat 12.00'den sonra iş takibi yasaktır.» Bu, şu anlama geliyor: «Saat 12.00'den sonra hiçbir yurttaş bu binaya giremez.» Türklye Cumhurlyetl'nln mesal geleneklerine Röre kamu görevlilerl ak şam 17.00 ya da 18.00'e kadar cahşıyor. Ancak SSK. geleneklerln esiri olmayan delikanlı bir kuruluş olduftundan bu kuralı uygulamıyor. Pekl yurttaşlar işlerlni nasıl takip edlyor? Yurttaşlar sabah ellerindeki evrakı metnurlara teslim ediyor. îşlemler uzun sürdügünden saat 12D0 ye sellnce dışarı çıkarılan vurttaşlar. kapıda bekieşmeye başhyor. Saat 12 00'den 17.00'ye kadar ara sıra İkinci katı n penceresinden bir baş uzanıyor ve bir ses geliyor: Had! özttiiiüflurk, Cinçin CaddesJ 51 taksim yedlH... Kalabahktan blr klsl 2 adım öne cıkınca yukardaki memur ellndekl bplsteleri aşagı atıyor. Belgeler uçuşup park etmlş bir arabanın altma giriyor. SSK'nın önünde bekleşen vatandaşiar arabayı havaya katdırıp altındaki belgeleri çıkarıyorlar... Bnvlece Işler sonuclanmış. bekleyen vatan Geliı Vergisi Jeyannamesı nasıl dnldu •J Sorular... Yanıtlar... Bülent SOYLAN rilmesi. bu eüvenlik kurumunun işletilebilmesi içindir. Satışlannızm tümünün faturalı olması sizin bu uygulamanm dışında bulundurulmani7! sağlamaz. sadece arada bir fark vnrsa izahta bulunurken sizin deHliniz. dayanağınız olur. Venri dairesi ara daki fark konusunda sizi dinler ve kararını verir. Satışlannızın tamamen faturalı olması sizin mutlaka h&klı bulunacağınızın işareti sayılamaz. Verei Usul Yasası'nın ispat konusundakî hükümleri verjri dairesine. sizin açıklamalannıza her türlü delille karşı çıkabilme vetkisini vermektedir. Ancak makul olan herşey mutlaka go/önünde tutulacaktır. • Ihtiyari toplama 39. SORU: ÜCRETİM 600 BtN. KONUT KİRASINDAN GELÎRİM 480 BİN, DÜKKAN KİRALARINDAN GELİRİM DE 030 BİN LİRADIR BUNIAR1 TOPLAD1M İKİ MİLYON ON BİN LİRA Ç1KT1. HEPSİ İÇÎN BF,YANNAME VERMEM GEREKİH Ml? KİRALARIN % 25İNİ CÖTÜRÜ GİDER OLARAK İNDİRİRSEM GELİRİM OLDUKÇA DUŞÜYOR. ÜCRETİMİN İNDİRİMLERİNİ DE HESABA KATAMAYACAK M1Y1M? Vergimi ödeyemezsem 37. SORU: VERGlMt ÖDEYECEK PARAM YOK. ACABA SUREYt UZATACAKLAR Ml. ÖDEYEMEZSEM NE OLUR. BAZl VERGİLERDE SÜRE UZATMALAR OLUYOR, BUNDA DA OLUR MU? eyannamenin ne zaman verilmesi gerekttfti, Gelir Vergisi Yasası'nın 92. maddesinin hflkmudür. Bu nedenle beyanname verme süresinin uzatılmasına yeni bir yasa çıkanlmadıkça Imkân yoktur. Beyanname ver me süresi EmJâk vergisinde uzahlabilmektedir, ancak bunun içîn özel bir hükümdp,n yararlanılmaktadır. Gelir Vergisi için süre uzatımı yaJnız verginin ödenmesi için sfiz konusu olabilmektedir. Bu süren)n uzatıhp uzatılmaması Iç1n şimdiden birsey sövlemek mümkün değildir. Odeyemezsem ne olur sorusuna îki türlü cevap vermek gerekir; 31 mart günü akşamına kadar beyannamenizl verir ama vergiyi ödeyemezseniz 1 nisandan başlamak üzers r>•>•« birlncf ayda % 10, lzleyen aylarda % 3 ora ntnda gecikme zammı ödemek zorunda kalırsınız. Beyannamenlzl de vermemişseniz. 15 nisana kadar vermek şartıyla yalnız ikinci derece usulsüzlük cezası ödersiniz. Bu sennaye şirketlerinde 3.500; sennaye şirketleri dışında kalan blrinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı içln 2 000: ikinci smıf tüccar için 1.000 ve diğerleri lcin 500 liradır. 15 nisandan sonra beyanname verecek olursanız. artık hlç beyanda bulunmamış gibi birinci derecede usulsüzlük cezası ödersiniz. 15 nisana kadar verilmeyen beyanname sahibinin kazancı da Takdir Komisyonu'nca belirlenir. B B eyanname vermek ve bunlann tümünü göstermek zorundasınız. Çünkü üç türlü kazancmızin biraraya • gelmesiyle ihtiyari toplama hakkinın kullanılabileceği İki milyon lirahk sının on bin lirayla aşıyorsunuz. BilindİKİ jribi iki milyon liralık sınırın hesaplanmasmda bu kazanç ve iratlann eayri safî tutarlan esas ahnıyor (Md. 86) ve istisnalar hesaba katılmıyor. Ancak ücretlerin vergilendirilmesinde tanınan özel ve genel indirimler beyanname verilip verilmeyecegi konusundaki hesaplarda. istisnadan sayılmadıklarından fMd. 85) iki milyon liralık toplamada dısanda bırakılarnıyor. Bunun gibi. kazancın payrısafi tutan esas alındığmdan. kira gelirlerinizden indireceginiz % 25 götürü giderin de hesaplamada önemi yok. Erken ödemenin yararları 40. SORU: VERGİNİN ERKEN ÖDENMESt BAZl İNDİRİMLER SAĞL1YORMUS. BU İNDİRİMLER NELERDİR, NE KADAR YARAR SAĞL1YOR? G Ortalama kâr haddi 38. SORU; ORTALAMA KÂR HADDİNE TABİ, ANCAK TAMAM1 FATURALI MAL SAT1YORUZ. PIYASANIN DURUMU NEDENİYLE ORTALAMA KÂR HADDİNDEN DAHA DUŞÜK KÂR ELDE ETTİĞİMİZDEN ARADA BİR FARK DOCUYOR. BİZE CEZA GELİR Mİ? O talama kâr haddi bir verpi güvenlih kuumudur. Görevi. beyan edilen kazanclann doğruluğunu kontrol etmektir. Kısmen dahi olsa perakende satış yapan 19 yerlerinin ortalama kâr hadlerine uyup uvmadıklannın genel olarak gözden geçi elir Vergisi mart, temmuz ve kasım aylarmda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Ancak peşin vergi de dahil olmak üzere vergilerini normal vade aylannm ilk haftalannda ödeyenler % 1. ikinci haftalarmda ödeyenler yüzde yarım oranında indirimden yararlanırlar. Eğer ikinci ve üçüncü taksit vergiler birinci taksitle birlikte toptan; ya da üçüncü taksit. ikinci taksit sırasında ödenirse % 2 oranında indirim yapılır. Bu şekilde hem indirimden yararlanılmış. hem de bazı ufak taksitlerde gidip gelmeden kurtulmuş olabilirsiniz. Mart ayının sonlanna ya.klaşıldı£ına göre birinci taksidin erken ödenmesi süresi geçti. Ancak diğer taksitleri de bu ay içinde öderseniz. bunlardan ödeyeceğiniz tak9it ya da taksitlerin yüzde ikisi kadar indirimden yararlanabilme şansınız hala var. Örnegin ikiyüzbin lira vergi ve altmış bin lira peşin vergisi bulunan bir yükümlü. tamamım bu ay öderse; ikinci ve üçüncü taksit tutarlan 173.333 liranın % 2'si olan 3.467 lira indirimden yararlanır. Maliye Bakanlığ 1 HESAP U7MAN MUAVİNLİĞİ GİRİŞ SINAVI Mqlive Bakanlıürı Hesap Uzmanlan Kurulunca t« nısan 1S82 pa?artp«i gunu saat 9 30'da Ankara, Istanbul ve !7inir'de Hesap Uzman Muavinliği giriş sınavı açılaraktır Sınqv3 katılabilmok için: a) Devlet Mcmurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde va^ılı niteliklere sahip olmak. . b) 1 I 1082 tarihinde 35 yasını doldurmamış bulunmak c) Siyasa! Bfljriler tktisat. Hukuk, tşletme ve tdari tlimler Fakülteleri ile tktisadi ve Ticari tlimler Fakülte. Akademi ve Yüksek Okullan veva bunlara eşitli&î Milli Egitim Bakanlıfcı'nca kabul olunan benzer yabancı Fakülte vpya Yüksek Okullann birinden tnezun olmak eerekir. Sınavlara eiriş şartlannı ve sınav konulannı cftsteren bıosür. yukanda isimleri geçen ögretim Kurumlarınrian ve Hesap Uzmanlan Kunılu Başkanlıftı ile Anknra. tstanbul ve îzmir Grup Başkanlıklanndan safelanabilir. İsteklilerin en eec 2 nisan 1982 günö akşamına ksdar Maliye Bakanhfrı Hpsap Uzmanlan Kurulu Başkanlıfeı ANKARA adresine belgeleri ile birlikte yazılı olarak başvurmalan gerekir. (Basın: 11402) 1958 ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1220 ADET HURDA OTO LASTİĞI SATILACAKTIR Kurumumuz Ulaştırma Müdürlüğü sahasmda bulunan asağıda cins. ebat ve miktarlan yazılı toplam 1220 adet hurda oto lastiği teklif alma usulü ile satılacaktır. CİNSİ DIŞ LASTtK DIŞ LASTİK DIŞ LASTİK EBADI 820/20 900/20 MUHTELİF MİKTARl 120 Adet 000 > 200 » KAPALI YERLERDE SIGARA IÇEREK İÇMEYENLERÎ DE ZEHİRLEMEYELİM 2 Bu işe ait idari şartname Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satınalma Dairesi Başkanlıgı RİZE. tstanbul Bölge Ticaret Müdürlüğü Sinan Paşa Köprüsü Sok. No: 19 Beşiktaş ÎSTANBUL ve Irtibat Müdürlüğü Konur Sok. No: 28 Yenişehir ANKARA adreslerinden temin edilebiür. 3 îhaleye katılacaklann şartname esaslan dahilinde hazırlayacaklan teklif mektuplannı en geç 6.4.1982 salı günü saat 17.30'a kadar Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satınatma Dairesi Başkanlıgı RİZE adresinde bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak gön dermeleri veya elden venneleri gerekmektedir. 4 Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 5 Kurumumuz 2490 sayılı yasaya bağlı olmayıp ihale3ri yapıp yapmamakta, kalem kalem yapmakta veva diledigine yapmakta serbesttir. (Basm: 12645) 2115 tstanbul Haber Servist MLSPB orgütü davasında ölüm cezası istemiyle yargılanan sanıklar, Hasan Şensoy, İbrahim Yirik, Mmaffer Başar, Nazh Çağlayan (Yirik) ile ayrı bir davada faal nedamet içinde olduğu için TCK'nın 59. tnaddesi uygulaımrak ömür boyu hapse çarptırılması istenen aynı örçüt militanlarmdan Şemsi özkan, dün ek iddianame ile açılan yenı bir davaaa ilk kez bir araya geldiler. Sanıklann tümü bu kez ıdam cezası istemiyle yargılanıyor. Dava konusu olay, İstanbul Emniyet 2. Şube Eaşkomi&srlerinden Ahmet Ateşli ve şo£orü polis memuru Mümin Man dil'in 5 Temmuz lM79'da Merter'de yaralanması eylemıni kapsıyor. SanıkJann sorgulamalarına geçilmeden önce söz alan avukatlar, aynı eylemin örgut davası iddianamesinde yer aldığını, bu davanın mülcerrer olduğunu belirttiler. Bu dava dosyasında müvekkillerinin Ua delerinin olmadığını da söylayen avukatlar, usul hüküınlerinin ihlal edildiğini öne sürdüler ve sorgulamanm esas davadr yapılraasını istediler. Askeri Savcı, Şemsi Özkan'ın yakalanmasmdan sonra bu sanığın beyanlarına göre, bu eylemin faillerinin belirlandiğıjıı, onun için ek iddianameyle bu davanm açıldığım söyledi. Mahkeme, sarukların sorgulannın yapılması yönünde karar aldı. Sanıklardan Şemsi Özkan, Sovcılıkta verdiğı ıfadesini kabul etti. Diğer sanıklar, böyle bir eyleme katılmadıklarını bslirterek, bir komplo altında kaldıklarını öne sürdüler, Şemsi Özkan'ın da bu ' komplonun bir aracı oldugunu iddia ettiter. Bu sanıkların, Emniyet, Savcılık ve Sorgu Hakimligi'nde verdiklerl ifadelerinde, bu eylemle ilgili beyan ları bulunmadığı görüldü. Sanık Şemsi Özkan, sorgusunda «diğer arkadaşlanmın benimle Ugtli suçlamalaruıı kabul etmiyorum. Ben, bazı trajik olaylara, birçok klmselerin öldürülmesine, birçok klmselerin yaralanmasına sebep olan zihniyetin devam etmestnde bir fayda olmadığı kanısın dayun. Diğer arkadaşlanmın da bu hususu vicdanlarının sesine bırakıyorum. Ben, bu örgütün üst düzeyinde sorunılu olarak yargılaruyorum. İfadem alınırken Askeri Savcılıkta ve hakim huzurunda hiçbir teslrin etkisinde kalmadan ifade verdim. Herhangi blr kinıse de bana bu hususta vaadde bulunmadı. O ifadeleriml serbestçe verdim doğrudur» dedi. özkan'ın, Savcılık ifadesinde eylemin oluş şeklini ve beraberüıdekilerin ısimlerini verdiJi görüldü. Söz alan avukatlar, dosyanm örgüt davası Ue birleştirilmesini istediler. Askeri Savcı da aynı görüşte olduğunu belirtti. Mahkeme, şahsi ve flili ilişkisi sebebiyle bu davanın 275 sanıklı, 105'i için ölüm cezası istenen MLSFB örgüt davasında birleştirilmesini kararlaştırdı. Eylem sırasında yaralanan Eaşkomiser Ahmet Atcş de bu davada dinlenecek. 3 nisan 1979'da gerçekleştirilen Hklrtepe îş ve Ziraat Bankası soygunları ile ilgili olarak açılan ikinci davada, Hasan Şensoy, Mehmet Faruk Aydın, Ahmet Parlak, Işık Ergüden, Emin Bayraktar, Hulnsi Köprülü ve Semsi özkan sanık olarak yargılanıyor. 3 numaralı Askeri Mahkeme' de dün öğleden sonra başlayan duruşmada da Şemsi özkan, diğer sanıklardan bir sıra geride ve iki güvenlik görevlisi arasmda oturdu. Bu davada da tüm sanıklar TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca ölüm cezası istemiyle yargılanıyor. Duruşmada sanıklardan Işık Ergfiden sorgusunda, soygun olayına arkadaşlan Hnlusl Köp rOlfl ve Tamer Tabak'la birlikte katıldığını, buradaki diğer sanıklan tanımadığını söyledi. Şemsi Özkan, Savcılık ifadesinl kabul etti, bu davanın sanıklanyla, eylemi yaptıklarını anlattığı görüldü. Sanıklardan Yıldız DMMA eğretim Uyesi yüksek makina mühendisl Emln Bsyraktar ve diğerlerl böyle bir eyleme katılmadıklanm belirttiler. Sanık Hasan Şensoy, bu eylemin diğer dava iddianamelerinde de yer aldığmı, bu iddianamenin özkan'ın da katılımıyla bir komplo olarak hazırlandığını öne siirdü. Duruşmadan vareste tutulmak istediğini belirten özkan, bir dilekçe verdi. Sanık Şemsi özkan gizli otunımda yargılandığı ayrı bir davada, bu dilekçesi da, MLSPB Bu dava dosyan ele ahnacak.örgüj; davası ile MLSPB davasında sanıklar Semsi Özkan'ı • sucladılar • daş evraklannı almış oluyor. Inanmadmız değil ml? înanmak içln SSK Küçükesat Şubesine kadar gidivermek gerek. Amarikanya'da annadm mı dolmuslar.. Akşam, iş dönüşü. Istanbul'un civcivli zamanı yani. Bir «mavin», ardına de ğin açık kapıdan sarkmış. avazı çıktığınca bağırıyon «Bahçeli, Şirin... Bahçe li, Şirin...» Salkımsaçak, binenleri kolundan tutup tıkıştırıyor içeri... Insanlar neredeyse minibüsun tavanından ve ön camlarından dışarı çı kacak. Mavin habire tıkıştırma çabasında... tçerde bir bayan var. Huzursuz alabildiğine. Durmaksızın kjpırdanıyor, dönmeğe çabalıyor... Ardında. yüzünde alabildiğine yapışkan bir gulümseyişle. bir lümpen... Ağzı hafiften içki kokuyor, belli. Ve yine belli ki önündeki bayanın kıpırdanışından. ahlak dışı bir şeyler oluyor ortada. Ama kimsenin umurunda değil... Bir süre sonra bayan başhyor avaz avaz bağır ma£a sürücüye. «Daha nereye adam alıyorsunuz kardeşim. Üst üste gidiyoruz zaten... Sizin hiç mi ananız bacınız yok?...» Arkadaki liımpen durmaksızın sıntıyor. Direksiyona yan oturmuş, bıçkın sürücü. dönmüyor bile arkasına. Acı bir fren derken... Yeni bir yolcu daha tıklım tıkış olanların üstüne... Bayanın bağırmalan sürüyor. Bu kez dönüyor sürücü her ne hikmetse ve açıyor ağzıni: Bekir Erman Eskişehir' de tanınmış bir sanayicimizdir. Bir çok kuruluşta büyük hisseleri vardır. Yatınmcı bir düşünüşe sahiptir. Ancak nedense bürokratik güçlükleri bir türlü aşamamaktan yakınmaktadır. Bekir Erman bundan 18 yıl önce Bursa'da' bir arsa satm almış ve buraya uygun bir fabrika yapmak istemiştir. Bunun içindepar selasyon işlemleri, tapu. vb. gibi işlemleri yerine getirmiştir. Hazırladığı projeler, fizibilite raporlan tam anlamıyla yapılmıştır. Arsa 16 ayn kuru luşun denetiminden geçmiş «olur» almıştır. Ama 16 yıldır bir türlü Bekir Erman'a fabrika kurma olanağı tanınmamıştır. Geçenlerde Bekir Erman «Ne barrıyosun be ablacım .. İş saatlerinde va tandaşı düşünmekteyiz annadın mı?... Herkes bir an önce evine gitmek istiyor annadın mı?...» Duruyor bir süre önün deki yola gözatıyor. Ama bu bir kaza yapmamak isteğinden değil de. içeri tıkılacak bir yurttaş daha aramasından... Bakıyor ki yok. dönüyor yine şöyle ekliyor: «Dünyanın en medenl memleketi annadın mı, Amerikanyaya gitsen an nadın mı, iş saatlerinde dolmuslar böyledir annedın mı?... Sonra, «kıyak blr teker gıcırtıcı»... Solluyor önündeki aracı... Ardından da bir küfür ve «... annadın mı?...» Acaba sizler «... annadınız mı?...» Bir meslekfas Kültur ve Turizm Bakanı ilhan Evllyaoğlu, basın toplantısı yopıyordu. Turizm Teşvik Yasası'na İlişkin bllgılerl sıroiadıktan sonra sıra gazetecilerin sorularını yanıtlamaya gelmiştl. Basın toplantısına katılan ve Ankara basm piyasasınaa tanınmayan bl' gazetecl İlhan Avliyaoğlu'nu soru yoğmuruna tutmoya başladı. Yalnız soruları pek bir goripti. Hani «dam üstünde saksağan vur beline kazmoyı» türünden sorulor. Bir sür» sonra basın toplantısı İlhan Evllyaoğlu ile bu gazeteci aıasında söyleşiye döndü desek doğru olacak. Konu konuyu acıyor, vakit geçiyordu. Her halde bu gazetecinın «haberi Taşra baskısma da yetlştireyim» gibı bir kaygısı da yoktu. Evllyaoğlu, soruları sabırla dinleciikterı sonra gereken yanıtlan verlyordu. 8u gazetecinin ?ohbetlne de doyum olmayacak kl. basın toplantısına katılan diğer gazetecilerde bir kıpırdanma, bir homurdanma başladı kl sormayın gitsin. Acıldıkca acılıyordu meslekdaşımı^. Gazeteci Kıbrıs kokenl! oiduğu icln konu Kıbrıs'a geldl. Efenriim Kıbrıs'da değerll bir sonatcı varmış. Kendısinin cok iyi resımlen vormış, bir koç kez de .«ergi acmış. Ama gel gelelim, yeni sergiler acması için gerekli parası yokmuş, acabo, Tur'/m Bankası kendisine kredi acar mıymış? Bu nokta gercekten cok önemlivrlı Ne olacaktı şımiı' Bu çok gerekli soruyu da yonıtlodı Bnkon Sonundo diğer gazeteciler daynnamndı ve hep Dirhklfi ayağa kalkorak, Evliyaoğlu'na teşekkür ettıier. Söz konusu meslekriasmiız, sohbete doymomış oiocoi< kl. herkes odadan cıkorken. Evllyaoğlu'nıın yonıno aıttı ve «sayın Bakanım sUlnle biroz tek başımıza görüşebllir mlylz?» diye sordu. Ne yopsak, ne etsek"? Bundan bövle bir bosm toplnntısı yapıldığında kapıya «özel İş takip edilmeı» diye mı yazdırsak? Sanayicilere uyan: Fabrika yapacagınız arsadaki kiremifleri atın konuya ilişkin şu anısını anlatti: «Eğer böyle bir yatınma girişecekseniz; tecrübell kisilerdcn bilgi alacaksınız. Yoksa yandığinızm resmidir. Bakın benim başımdan geçen bir olayı anlatayım. Arsada fabrika kurulabilmesi için bir çok kuruluşun de nptiminden geçmpsi gerekiyordu. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'n dan bir arkadaşımız da arsada inceletne yaptı. Arsada nereden geldiğri belli olmayan bir Mnrsü ya kiremiti parçası buldu. Bunun bİ7im için bir sorun olmayacağını söyledi. Ama uyardı. Böylesi bir kiremit parçası (eğpr bir de hava knşulları iln yıpranmışsa) bulunursn bunun tarihi pser olup nl madığının araştırılacağını söyledi. Ve de pkledl: O zaman ufacık kiremit parçasının kimbiür hangi sürede. kimbilir hangi yerlerden geçtiUten sonra kiremit olduğu an laşılacaktı bu bilinmfz. O nun için bpn dikkat pttim ama bu kadar dikkatli ol mam 16 yılımı aldı. Halâ da alıyor.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog