Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 18 MART 1982 EKONOMİDE Sıkı para politikası enflasyonu frenlemeye yetmiyor GÜNÜN AYNASI Yüksek f aiz, devaltiasyonlar ve hampetrol ithalâtına 1lişkin yeni fişlerin gelme si nedeniyle yenlden de ğiştirildi. Ham petrol it halâtı miktar olarak 5,5 tonluk artış kaydederken, değer olarak da 3 milyar 234.8 milyon do lardan 3 milyar 257,5 milyon dolara çıktı. Ekonomi Servisl I>svlet îstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan rakamlar Ulkemizde enflasyonun hortlamaya başiadığınm yeni ve anlamlı bir gös tergesi oldu. DlE'nin tüketıcı fiyatlarını izlediği 11 ilde de geçtiğimiz şubat ayında meyda na gelen artışlar bir önceki aya ve 1981'in şubat ayına göre hatırı sayılır artışlar gösterdi İstanbul yüzde 6,7'llk ayllk Iıyat artışıyla başı çekerken Dıyarbakır, Biırsa, Ordu, Eskişehir ve Erzurum'da da aylık fıyat artışlan yüzde 5.5'in ustün de gerçekleşti. Şubat ayında en çarpıcı fiyat artışlan ise gıda maddelerinde görüldü. Gıda maddelerindekı aylık fiyat artışlan Bursa'da yüzde 10,7'yi, îstanbul'da yüzde 9,8'i, Adana'da yüzde 9,1'i, Eskişehir'de yüzde 8,6'yı buldu. Alım gücü her geçen gün gerileyen halkımız, eline geçen paranm büyük bölümünü fiyat ları büyük sıçramalar yapan gı da maddelerine harcamak zorunda kalırken giyim eşyası t a lebinin hızla düşmesi, DİE endekslerlne de yansıyan fiyat düşüşlerine neden oldu. Mevsim sonu indirimlerinin de etkisiyle giyim eşyası flyatlarının çeşitli illerde yüzde 1,2 ile yüzde 9,6 arasında kalan gerilemeler kaydettiği görüldü. Giyim eşyası fiyatlanndaki bu ge rilemeler ise genel endeksi aşağıya doğru çekti ve daha da astronomik bir şubat artışının ortaya çıkmasını önlsdi. Ocak ve şubat ayındaki t u m fiyat göstergeleri özellikle îstanbul ve bazı dlğer kentlerde 1982 enflasyon oranmı yüzde 25'lerde değil yüzde 35'lerde tut manın bile olanaksız denecek kadar zor olduğunu göstenyor. Bu arada parakredi mus luklarını daha da* kısarak enflasyonu geriletme politikasının da bir darboğaza gelip tıkandığı konusundaki görüşler yogun luk kazanıyor. Uzmanlar ve işadamlannın bir kesimi enflasyonun hortlamasında özellikle üç neden üzerinde duruyorlar. (1) Yüksek faiz giderlerının maliyetlere yaptığı yansıma. (2) SüreKH deger kaybeden liranın maliyeflere yaptığı yansı ma ve (3) Dışsatıma konu olan gıda maddelerinln arz esnekliğinln smırlı olmasmın enflasyonu hortlattıgı öne sürülüyor. İSCİNİN EVRENlNDEN $UkranlOETENCİ 1981 dışahmı 8,93 milyar dolar olarak kesinlesti ANKARA, (ANKA) 1981 yılı ithalât gerçek leşmesi 22,7 milyon dolar daha arttınlarak 8 mil yar 933,4 milyon dolar düzeyinde kesinleştirildi. Daha önce 8 milyar 910,7 milyon dolar düzeyinde olduğu açıklanan 1981 yılı lthalâtı, gümrük kapılarmdan üretim azlığı enflasyonu azdırdı S DÎE'YE GÖRE FİYAT ARTI$LARI % Ocak 1982 3.3. 4.8. 2.2 2.7 3.7 2.2 4.9 22 30 22 3.2 Şubat 1982 3.6 6.7 35 4 5 37. 5.7 6.2 58 5.7 5.7 4.4 işçiler Aklanıyor Şubat 1381 1.3 2.4 1.4 3.2 2.8 0.8 0.8 0.3 0.6 2.7 0.7 Meşrubaflara zam yapıldı Ekonomi Servisl Meyve suyu ve gazlı meşrubat üreticilerinin geçtiğimiz günler içinde imzaladıklan bir protokol uyarmca meyve suyu ve bazı meşrubat ürünleri fiyatları artırıldı. I m b a t Meşrubat (Sensun, Coca Cola), Fruko/ Tamek (Fruko Yedlgün, Tamek, Pepsi Cola), Aroma, îms a (Coca Cola, Elvan, H a s Meyve Suyu), Meysu, Erbak (Uludağ), E r s u , Akkent ve Çamlıca ürünlerinin 17 Mart, 1982 tarihinden itibaren geçerli yeni perakende satış fiyatları şöyle belirlendr. 2035 cl'lik şişelerdc: Sade gazoz 2 0 . TL. Meyveli gazoz ve kolalar 25. TL. Meyve suları 3 5 . TL. 75 cl'lik aile boytı şişelerde: Kolalı meşrubat 60. TL. 1 lt'Ilk şişelerde: Meyveli gazozlar ve kolalar 80. TL. Aynı protokol gereği şişe depozitosu 20 TL ve tahta kasa depozitosu 140 TL. olarak belirlendi. Ankara fstanbul İ/mir Adana Antalya Bursa Diyarbakır Erzurum Eskişehir Ordu Samsun Temel mallarda 1981 üretimi 1978 düzeyinin altında kaldı ANKAIIA, (ANKA) 1980 yılına göre yüksek oranlı artışlara konu olan temel mallar üretiminde, henüz 1978 yılı düzeyine ulaşılamadıgı belirlendi. Taş kömürü, ham demir, şeker, yün ipliği, yünlü ham dokuma ve çimentoda, 1981 yılı üretimi 1978 yılı üretiminden daha düşük. Bu arada, son dört yılda sürekli gerileyen yurt içi ham petrol üretiminde de yüzde 25 dolayında bir düşüklük olduğu hesaplanıyor. Linylt üretiminde 1978 yılı düzeyine ulaşılmışken, ga zete kağıdı, pamuk ipliği, pa muklu dokuma ve elektrik üretiminde artışlar sağlandığı gözleniyor. Buna rağmen pamuk ipliği üretimi 1979 düzeyinin altında. Elektrik enerjisi. yıllar itibariyle sürekll artış gösteren tek temel mal niteliğini koruyor. Temel Mallar Üretimi dooo olarak) 1981 Tpmel mallann üretiminde kı son beş yılın gelışmeleri aşagıdaki tabloda gosteriliyor. 1980 1979 1978 1977 Gelirimizin yüzde 4l'ini gıdaya harcıyaruz ' ANKARA, (ANKA) Devlet Istatistik Enstitü8ü, bir yıl süre ile hane halkı üzerinde uygulanan ve 1979 yılı eylül aymda sonuçlanan «hane halkı gelir ve tüketim harcama ları anketi» sonuçlarını açıkladı. Bir yıl süre ile 18 milyon nüfusu ve 3 milyon 396 bin 498 hane halkını temsil eden 9.864 hane hal kı üzerinde yapılan anket sonuçlanna göre, nüfusu 10 bin ve daha fazla olan yerleşim bölgelerinde, hane halkının har camalan içinde gıda harcamalan yüzde 41,16 ile en yüksek payı alıyor. Harcamalann yüzde 14.85'i giyim için, yüzde 12.86'sı da konut giderleri için yapıhyor. DtE verilerine göre, nüfusu 10 bin ve daha fazla olan yerleşim yerlerinde hane halkının elde et tiği toplam gelirin yüzde 46.83'ü özel girişim gelirlerinden, yüzde 38.98'i üc ret gelirlerinden yüzde 9.40'ı transfer gelirlerinden, yüzde 4.04'ü gayrımenkul gelirlerinden, bin de 38'i menkul kıymet ge lirlerinden ve binde 37'si de ayni gelirlerden oluşuyor. Ham petrol (ton) 2.316 2.844 2.094 2.713 2.364 14.812 17.050 17.006 14 973 17.065 Linyit (ton) 6.598 7 018 7.670 7.742 Taş Kömürü (ton) 7.278 1.527 3.199 1.840 1.908 3.232 Ham Demir (ton) 973 1.031 785 1.090 1.080 Şeker (ton) Pamuk îpliği (m.) 42.356 41.453 44.437 30.276 37.787 3.425 3 541 3.743 4.251 Yün fpliği (metre) 3.031 221.698 177.172 211.154 208.880 178.915 Pamuklu Dokuma (metre) 89 86 77 128 88 Gazete Kağıdı (ton) 5.877 6 139 6.324 4.803 Yünlü Dokuma (m.l1 6.025 13.833 35.043 12.875 13.785 15.344 Çimento (ton) 21.597 24.897 23.275 22.528 20.547 Elektrik (milvar/Kwh) Kumas fabrikatörü Dinçkök: Girdiler yeterli olursa kaliteli kumas üretimi artar Ekonomi Servisi Türkiye'de kaliteli kumaş üretiminin günümüzde geçerli koşullar çerçevesinde sürdürüldüğü, kumaş sanayicllerine ilerl batı ülkelerin deki olanakların sağlanması durumunda daha bol mlktarda kaliteli kumaş üretilebileceği bellrtildi. Konfeksiyon sanayicilerinin «Kaliteli kumaş Ure tllmedlğl İçin konfeksiyon dışsatımı artmıyor» şeklindekl görüşünü yanıtlayan îstanbul Sanayl Odası Yönetim Kurulu Başkanvekiü ve Aksu yönetlcisl Ömer Dinçkök, «Bu iddiaya bütünüyle katılmak mümkün degildlr. Türkiye'de kaliteil kumaş Uretilmekte dir» dedi ve özetle şunları söyledi: « Memleketlmlzin şartları içinde kalitell kumaş üretimini sürdUrmekteyiz. Ancak bunun miktar olarak artırılması, sanaylcile re temel girdflerln yeterli düzeyde ve zamanında sağ lanmasına baghdır. Başta enerji yetersizliğl olmak üzere, kalitell hamtnadde, uygun faizli kredl, KİT'ler den sağlanan bazı girdilerin fiyatları gibl konular. batı standartlarına yükseltildlği taktirde, kaliteli kumaş üretimi de artar, konfeksiyon ihracatı da..» Günümüzde batı normlarına uygun kumaş üretimi nin elverişsiz koşullar altın da sürdürüldügüne de degl nen Ömer Dinçkök, «buna rağmen, konfeksiyon ihracatındaki darbo&azı bütünüyle kumaş kalitesine bağ lamak hatahdır» şeklinde konuştu. Sermaye Artırımiarı • TURtZM BANKAS1 Turizm Bankası'mn 500 milyon lira olan sermayesi 15 milyar liraya yükseltilecek, Sermaye artışı honusu, banhanın 30 mart günü yapılacah Olağan Genel Kurul toplantısında ele alınacak. Artınlacak, sermaye 1981 mali yılından itibaren 3 yıl içinde hazinece harşılanacak. • TÜRK PİRELLİ Yabancı sermayeli Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'nin 120 milyon lira olan sermayesi 600 milyon liralık artışla 720 milyon liraya yükseltildi. Sermaye artışını Ticaret Bakanlığı onayladı. Yabancı ortakların toplam sermayede yüzde 51 oranındaki payları korundu. • IKTİSAT BANKAS1 Iktisat Bankası'nın sermayesi 500 milyon liraya yükseltilecek. Bankanm halen 100 milyon lira sermayesi bulunuyor. Sermaye artışıyla ilgili kararın, bankanm 30 mart günü yapılacak Olağan Cenel Kurul toplantısında ahnması bekleniyor. Koç Holding yüzde 50, KA V yüzde 150 kâr payı dagıtacak Ekonomi Servlsi Koç Holding'in cirosu 1980 yılma göre % 65,5 artışla 271,3 milyar liraya ulaşırken kârı ise sadece % 4,1 artarak 1981'de 1 milyar 404,4 milyon lirada kaldı. Holdingin faaliyet raporuna göre, holdinge bağlı şirketlerin 1980 yılı kârlarmdan holdingin 1981 yılı bilançosuna yansıyan miktar 1 milyar 131,5 milyon lira oldu. Bu miktar bir önceki yılm bilançosuna göre sadece 2 milyon liralık bir artış gösteriyor. özsermayenin kârlılığı ise 1980 yılmda % 65,4 iken 1981'de % 49,5 olarak gerçekleşti. Diğer yandan, holdingin cari aktifleri 1982'de bir önceki yıla göre % 14 artarak 1 milyar 408 milyon liraya erişirken cari borçlardaki artış ise 1982'de önceki yıla göre % 69 düzeyine ulaşmış bulunuyor. Böylece Koç Holding'in 1980 yılında 2,4 olan cari oranınm 1981' de 1,6'ya düştüğü saptandı. Koç Holding'in hissedarlanna bu yıl % 50 kâr payı dağıtması bekleniyor. KAV ORMAN SANAVİİ ö t e yandan Koç Holding'e bağlı KAV Orman Sanayiı'nın 1981 çalışma dönemlnde 223 milyon lira satış k â n sağladığı, diğer gelirlerle birlikte toplam kârın 231 milyon liraya ulaştığı ve ortaklarma yüzde 150 ora nında kâr payı dağıtacağı açık landı. KAV Orman Sanayii'nin Ge nel Kurula sunulan çalışma r a porunda kuruluşun 1981 cirosu açıklanmadı. Buna karşılık toplam kârın 23ı milyon lirayı bulduğu ve dağıtılacak kâr pa ymın yüzde 150 olarak belirlendiği bildirildi. on gunlerde bazı önemll sanayi kuruluşlanmızın genel kurullan ardarda oluyor. Bu nedenle de, nasıl formüle edilirse edilsin, ekonomık raporlar bazı önemli gerçekleri sergilemiş oluyor. Öncelikle sanayi kuruluşlanmızm bankalara ödodikleri faizlerin, personel giderlerinin iki katına ulaştıgı ortaya çıkıyor; örneğin KORDSA'da finansman ve tamtım giderleri toplam satışların % 40'ma ulaşmış. LASSA'da personel ve idari giderlerin tümu gidorler içinde % 11 pay tutarken, finansman giderleri % 87'ye ulaşmış. önemli işadamlarımız sadece özel toplantılarda değil, kamuoyuna yaptıklan açıklamalarda da, en önemli sorunun finansman olduğundan, işçi giderlerinin çok büyük pay almadıgından söz eder oldular... Türklş.'in DPT çalışmalarını veri yaparak hazırladıgı ekonomik raporda, emek gelirlerinın yurtiçi faktör gelirler içindeki payının 1977 sonrası duştugü vurgulanıyor, 1977'de % 34 olan emek gelirlerl payı 1978'de % 28'e. 1979'da 26.9'a düşmüş. Gelişmlş ülkelerde ise emek gelirleri payı % bO70 arasmda değişiyor. Bir başka çahşmaya göre ise imalat sanayiinde gerçek ücretler 1978'de 8.2.1979'da 17 8.1980'de 16.8 oranlarında düşmuş. Bu gerçekler karşısında TürkIş gerçek ücretlerin artırılması değil, hiç değilse 197ö yılı baz alınarak satınalma gucunun korunmasını, toplu sözleşmeler yenilenırken olçunün buna göre saptanmasını öneriyor... tst. Universltesi Ik. Fak. Çalışma ve Endüstri llışkılerı Enstitüsü'nun Anayasa'ya ilişkin goruşü belirlenirken. 196380 dönemi özgür sendikal uygulamanın bir degerlendirilmesı de yapıhyor. Özet görua olarak, şu önemli gerçek vurgulanıyor: «Ülkemizin ekonomik ve siyasal koşullannın nisbeten elverişlı olduğu dönemlerde işçiişveren ilişkilerinde ciddi bir sorunia karşılaşılmamış. emek sahipleri artan mlll! gelirden adil pay aldıkları gibi ulusal uretlm ve verimlilik de belirli artışlar sağlamışür. Buna karşılık ekonominin darboğazlara girdigi, işsizligin arttığı, fiyat hareketlerinin pek az ülkede rastlanan bir hız kazandığı, devlet otoriteslnin hiçe oayıldığı, siyasal partilerin kısır bir çekişme içinde parlamentoyu işlemez hale getirdikleri dönemlerde işçitşveren llişkileri de bu durumdan etkilenmi;, toplu pazarlık süreçleri uzamaya, grev ve lokavtlar yoğunlaşmaya, yasadışı eylemler çoğalmaya başlamıştır.» Sanayi kuruluşlarımızın ekonomik raporlarmda, yıllara göre yapılan üretim tabloları ise bir başka onemlı gerçegi vurguluyor: Büyük grevlerin yaşandjğı 1980 yılı dışında, 1978. 1979, 1981 ureüm tabloları karşılaştırılmasında, hıçde kamuoyuna sunulduğu gibi bir üretim patlaması söz konusu aeğıl. Üretim toplamlarmda yıllara göre dogal gelişimin dışında, önemli artışlar görülmuyor. Oysa 1981 yıHnda, ışverenlenmizın üretim artışlarında ayak bağı olarak gösterdikleri, işçi harekellerı. söndikalar yoktu. Yine ışverenlenmizın kendi nçıklamalanndan anladığımız kadarı ile, son aylarda uıeumde çok daha önemli düşüşler söz konusudur. Bu kez kamuoyuna şikâyet edilecek sendikalar, grevler ve direnişler de yok. Üretim, aşırı stokıar nedeni ile, Işverenlerin kendi iradeleri ile aldıkları kararlar sonunda, kapasitelerin yarısının altma bile aüşurülebiliyor. Kısacası, Türkiye'nin. halkımızın çıkarları açısından arzu edllmeyen, istenmîyen iki olgu; «Ekonomik darboğaz ve sendikal haklann bir dönem için kııllajıılftmaması», Jşçilerin aklanmasına. sendikalann Türk ekonomtsinin, sanayiin gelışmesıniri sorumlusu olmadıklarmın anlaşılmasına yaradı. özellikle 1977'ler sonrası yoğun bir kampanya ile, işçiler ve sendikalar aleyhine yapılan propagandaların gerçeği yansıtmadığı, ekonominin bozulmasından işçiler ve sendikaların sorumlu olmadıkları kanıtlandı. BANKERLER" BANKERLER HiSSE SENETLERi HiSSE SENETLERİ .TAHVİLLER TAHViLLER 13 931. ı • KONYA ŞUBESİ: HUkümet Meydanı Mıhçızade Han Kat: 1 Yapı ve Kredi Bankası1 nm dıssatım mevzuafı kifabı İSTANBUL, (a.a.) Yapı ve Kredl Bankası, «thrscat Mevzu&tı» adlı bir kitap hazırladı. Turan Tümay tarafindan derlenen kitabın, ihracatçılar için bir el kitabı niteliğinde olduğu ve bankanm şubelerinden edinilebileceği blldirildı. BANKER KASTELLI jMtNKUL DEGERLER , 1 i TİtARtTÂS > . • ;; IST. MERKEZTEL: 205320/5hat : 22 3644 Telex 23324 H Î S S E SENETLERÎ TEL.: 20 53 20 22 36 44 22 14 79 îhracata bir bankadan bekieneni vermeki • Kuveyf'te altına hücum KUVEYT, (ANKA) Kuveyt'te halkın kazan dığını altına yatırma eğili mi artıyor. Halkın kuyumcu dükkânlan önünde uzun kuyruklar oluşturmalan üzerine polisin önlem almak zorun da kaldığı gözlendi. Altın alanlann çoğunun, ülkelerine dönünce bugünkü fiyat düşüklüğünden yararlanarak kolay kâr etmek isteyen yabancı işçiler olduğu kaydedlli yor istanbul Banknsı aklanndan Altın fiyatı gene düştü Ekonomi Servisi Altın fıyatlanndaki hızlı düsüs sürüyor. Dün, Londra borsasında btf ons altın 314.50 dolardan işlem gördü. Pazartesi günü 9 dolar azalarak 313 dolara inen altın, salı günü yeniden değer kazanarak 322 dolarda kapanmıştı. Dünya altın fiyatlanndaki bu düştişe paralel olarak Türkiye'de de altın fiyatları düştü ve Cumhuriyet altınının satış fiyatı 75 lira azaldı. hracat disi [ZZDÖVIZ KURLARI Dövlzln Ctnsl 1 ABD Dolan 1 Avusturalya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Alman Markı 1 Eelçika Frangi 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangi 1 Hollanda Florinl Dövlz AIıs 144.35 152.92 8.65 60.80 3.27 18.09 23.56 55.43 24.76 76.78 11.22 59.85 118.70 506.57 23.97 260.84 42.22 Dövlz Satı» 147.24 155.98 8.82 62.02 3.34 18.45 24.03 56.54 25.26 78.32 11.44 61.05 121.07 516.70 24.45 266.46 43.06 Efektif Alı» 144.35 145.27 8.65 60.80 3.11 18.09 23.56 55.43 24.76 76.78 10.66 56.86 112.77 481.24 22.77 260.84 40.11 EfektU Satış 148.68 157.51 8.91 62.62 3.37 18.63 24.27 57.09 25.50 79.U8 11.56 61.65 122.26 521.77 24.69 268.67 43.49 1 Isveç Kronu 1 îsviçre Frangi 100 îtalyan Lireti 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinarı 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabıstan Riyali îhracata geniş kapsamlı hizmetler, kesin ve ivedi çözümler sunan istanbul Bankası, kendi kaynaklarmdan başanlı ihracatçılara kredi yeriyor. Akreditif açıyor. Birkaç basit işlemle. Bekletmeden. Hemen! Ihracat, îstanbul Bankası'yla devam ediyor. IHRACATÇILAR, BUYURUN! • BANKEB KASTELLÎ A.Ş. Merkez: Vakıf Han Asma Kat No: 23 Sirkeci îstanbul P.K. 735 Telex: 23 314 TR. • ANKARA ŞUBESÎ: Atatürk Bulvan No: 94/7 Kızılay Tel: 17 59 00 18 32 54 • ANTAKYA ŞUBESİ: Atatürk Cad. Reşit Berberoğlu tşhanı Kat: 1 No: 6/7 Tel: 50 49 • BURSA ŞUBESt: Atatürk Cad. Kurtul tşhanı No: 59 Asma kat. Tel: 2P 363 11.336. • ESKİŞEHİR SITBESÎ: İnönü Cad. Porsuk tşhanı Kat: 2 Köprübaşı Tel: 16 185. • tZMİR ŞUBESÎ: C u m h u r t yet Bulvan No: 11 Meydan Apt. Kat: 1 No: 13 Tel: 21 20 94 Telex 52 678 ONAY TR. • SAMSUN ŞUBESÎ: BanKalar Cad. No: 5 Tel: 19 482. • KAYSERÎ ŞUBESİ: Cumhurıyet Mah. Vatan Cad. Büyük Aksakal îşhanı 16/2 Tel: o o o o o o • ARANAN MENKUL KIYMETLER: AKAL AKSA BAĞFAŞ BAŞKENT ÇÎMENTO BATI ANADOLU ÇÎMENTO BURSA ÇÎMENTO ÇİMSA EGE GÜBRE GÖLTAS ÎSTAŞ ÇANAKKALE SERAMÎK GÜBRE FABRÎKALARI ÎS BANKASI KARTONSAN KAHSAN KAV KOC YATIRIM KORDSA KORUMA TARIM NOBEL PA\nTKBANK ORMA POLYLEN RABAK SİFAŞ SUNTA TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kurumumuzun ihtiyacı olan bir adet kompresör kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satınahnacaktır. 2 Bu işe ait şartname TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Alım İkmal Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulv. No. 181 ANKARA ve TRT Bölga Müdürlüğü HARBİYE / İSTANBUL adreslerinden temin edilir. tŞartnameler posta ile g6nderilmez.) 3 Teklîfler en geç 22.3.1982 günü saat 14.00'a kadar TRT Genel Müdürlügu Gene! Evrak Müdürlüğü Paris Cad. No. 15 ANKARA adresıne rnak:m* mukabill teslim ediimest veya iadeli taahhüt'ü olarak posta ile gönderilmesi g«reklidir. 4 Postadaki gecikmeler dıkkate almmaz. 5 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tâbi dağildir. (Basın: 12607) 1956 ;ALTI Cumhuriyet Reşat Kulpsu» 24 Ayar 22 Ayar Bilezik 3 FİYATLARI 17 Mart 1982 11.550 11.625 11.800 12.000 1.740 1.750 1.585 1.685 44.00 45.00 16 Martla Fark 50 75 lira düştü Fark yok 1520 lir* düştü 15 lira düştü Fark yok dış finansman bankaa^, İSIANBUL BANKASI Gümüş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog