Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 2 akanlar Kurulu 13 kasım 1982 tarihli 17867 sayılı Resml Gazete'de yayımlanan bir kararla; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı karann 7. jnaddesinin sonuna bir fıkra ekleyerek, «Uhıslararası borsalardaki değeri nazarı itibara alarak altmın günlük kambiyo değerinin T.C. Merkez Bankasmca belirienıp ilan olunmasını...». kararlaştınmştır. Bakanlar Kurulu'nun 13 kasım 1982 güuü yayımlanan ve yayımlandıgı gün yürürlüğe giren bu kararina göre. bundan böyle, bir cieğişiklik yapılana değin altın fiyatlan Merkez Eankasınca döviz kurları ile beraber ilan edilen fiyatlara göre ahnıp satılacaktır. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER bir aşama karandır. Ileride altın borsasının oluşmasına hazırlık mahiyetinde görülmektedir. Karann kamuoyunu aydınlaöcı ve devlet hesaplarında kullanılmak üzere alındığı ifade edilmiştir. 2 1 gram 24 ayar kulçe altının fiyatı belirlenmiştir. Ve bunun «Gösterge fîyatı» olduğu söylenmektedir. Bu ayarın altmdaki 22, 18 ve 14 ayar külçe altın fiyatı belirlenmemiştir. 24 ayar külçe altınm fiyatının belirlenmesi diğer altm türlerinln de fiyatlannı etkilemekle beraber, kuyumculann Maliye ve Merkez Bankasına etkileri sonucu son anda karar değişikliği yapildığı ve fiyat belirlemesinin 24 ayarla sınırh kaldığı gazete haberleri arasmda yer almıştır. 3 Serbest piyasa fiyatı ile ilan edilen fiyat arasında ayar farkı, Cumhuriyet ve Reşat altınlarının fiyatlerının belirlenmemesi ve halkın genellikle Cumhuriyet ve Reşat altını ve altm ziynet eşyası alması nedeniyle piyasada rahatlıkla çift fiyat oluşacaktır. 4 Merkez Bankası doların kuruna göre altm fiyatmı tespit edecektir. Serbest altın piyasasında ise, kuyumcular doların karaborsa fiyatı denilen, açıklanan dolar kuru üzerindeki fiyatını esas aldıklanndan ve değerlendirmeyi buna göre yaptıklanndan Merkez Bankası fiyatı ile piyasa fiyatı arasmda sürel) fark olacaktır. Türkiye'de altın alıcılannm belirli bir kısmı tanm kesimindeki üreticilerdir. Böyle olunca, kuyumcular hasat mevsiminde taban fiyatlan ve ödeme sürecini gözönüne alarak öbür etkenlerle birlikte altm fiyatlannı belirlemektedirler. 5 Merkez Bankası bugün olduğu gibi yann da altın fiyatını korumak için piyasaya altın süremeyecektir. 8 Merkez Bankasının döviz pozisyonu ve kaynakları altm alımına ve dahilde satmaya müsait değildlr. 7 Paranın değeri dünya borsalannda belirlendiğine gore. altmın fiyatı da dolar olarak uluslararası borsalarda tespit edilmektedir. lçerdeki durum tespit ve tescili ilandan ibaret olduğu için alınan karann bugün için bir önemi olmadığı kanısındayız. 8 Bu karann arkasmdan alınacak kararlar arasında herhalde altın giriş ve çıkışlannm disiplin altına alınmasıvla ilgili bir kararın almması da olasıdır. 30 KASIM 1982 B Altm Fiyatı MERKEZ BANKASININ ALTIN FİYATINI İLAN ETMEŞİ, PSİKOLOJİK BİR ETKİ YAPSA DA, SANIRIZ, FİYAT DÜŞÜRÜCü OLMAYACAKTIR. ANCAK, İLERİDE ALTIN BORSASININ I OLUŞMASINA HAZIRLIK NİTELİĞİ TAŞIYABİLİR. Virgüllerin Çokluğuna Aldanmayın... erkes yaşamında özlediği şeylerl görmek ister. Kimisi büyüyen kızma bakıp dua eder: Mürüvvetinl görmeden ölmiyeyim. «An» ile «süreç» arasındaki bağmtırun kördüğümünden doğan bir yamlgıdır bu yaklagım... Çünkü anaya babaya çok parlak gelen gümüg telli beyaz duvaklı düğünden sonra kankocanın derln mutsuzluğa yuvarlanması da olası değil mldlr? O sırada ana ya da baba dünyadan ayrılıp evrene karıgmışsa kime ne? Billsizlikle yaşayan kigi çocuğunun «mürüwetini> görmüştür ya; bu ona yeter. Gerçekte «bencllb» bir yaklaşımdır «mürüvret» özlemi; ve «benci» felsefenin mantıgından doğar. Eski masallarda ya da Holivut filmlerindekl «mutlu son»larla törpülenip körleştirilmlş insan mantığı, evrenin sonsuz süreçlerden oluştuğunu, unutur. Gerçekçi ozan ne demlş: «Aynlık yaklaşıyor her gün biraz daha güzellm dünya elveda, ve merhaba kainat.» Mehmet Ali TUNABOYLU ymlanan bildiride, «Tespit edilen fiyatlar bugün için kamuoyunu aydınlatıcı bir fonkiiycn lcra etmekten öteye bir anlam ifade etmeyecektir» denilmesi de ilan edilen fiyatların kuyumcu ve sarraflan baglamayacagım göstermektedir. Piyasada altmın 24 ayar esas alınarak işlem görmesine karşılık, düşük ayarlı altm, işçüik ve fire, fiyat değişikliğine neden olduğundan ve külçe altm yerine işlenmiş altın alım ve satımda ağırlığı teşkil ettiğinden Merkez Bankası piyasada altın alım ve satımı yapana kadar yani piyasaya girene kadar, alınan karar bir aşama kararı olmaktan öteye geçemeyecektir. Bu aşama kararı ile hükümet, Türk lirası karşılığında dahildeki halkın birikimi olduğu söylenilen 40 milyar dolar karşılığı altınm bir kısmını satın almak arzu ve karannda ise, buna olanak görülememektedir. Emisyon hacmi buna olanak veremeyeceği gibi, san madenin karşıhğı dahilde nereye yatırılacakttr? Böyle bir eğilimin belirmesı fiyatlan çok yükseklere çekeceği gibi, üç rakamh enflasyonu da peşinden getirebilir. Kaldı ki, san madenin değerini ve kuvvetlni bilen vatandaş herşeye karşın, altın almakta ve altın ticaretiyle uğraşanlar hariç, zorunlu haller dışında altın satmamaktadır. Bu nedenle toptan ve perakende eşya fiyatlan yükselirken ve yükselecekken altın fiyatlannın düşük tutulması mümkün olmadığı gibi, altınm da fiyatı yükselecektir. Binaenaleyh, Merkez Bankası fiyat belirlemesine karşın. altın fiyatlarına egemen olamayacak ve piyasada düzenleyici bir rol oynayamayacaktır, kanısındayız. Banka sisteminin yeniden düzenlenmesl çalısmalan sürerken faizlerin düsürülmesi de olası görülmektedir. Merkez Bankası, mevduat faizleri düşürülünce halkın birikimlerinin bankalar yerine serbest piyasada altına kayacağmı düşünerek bu karan almış olabilir? Bu düşünce ile karar alınmış ise, ilk günlerde altın fiyatlannın düşürülmek îstenmesi olağandır. Merkez Bankasmm fiyat ilan etmesi psikolojik olarak fiyatlar üzerinde düşürücü etki yapmış ise da, bu etkinin devamlılığı kuşkuludur ve buna aldanılmamalıdır. Altınla ilgili karar Merkez Bankası bildirisine göre; «... Türkiye'dekl bazı kamu kuruluşlan ile uluslararası benzer kuruluflar arasındaki hesaplaşmalarda ve Merkez Bankasının devri zorunlu altınlan n satın alınmasmda kullanılmak üzere...alınmıştir. Düne kadar uluslararası borsalarda bellrlenen fiyatlara göre yapılan mahsup Işlemlert sürüp giderken birdenbire bunu değiştlrme çabasını anlamak güçtür. Dahilde ister fiyatı belirlensin, isterse belirlenmesin nasıl olsa mahsup işlemi uluslararası borsalardaki fiyatlara göre yapılacaktır. Kanımızca, bu karar dahilde fiyat artışlarım önlemek: llranm dolar karşısındaki değer kaybını bu yoldan azaltmaya çahşmak ve Merkez Bankasının borç alabilirlilik • kredi verilebilirlilik derecesini artırmak amacıyla almmıştır. Son aylardaki fiyatlann yükselmesı v e ekim 1982 ayı fiyat yükselişinin yüzde 3.5 olması ve fiyat artışlarının devam edeceği kanısmın yaygm ve olası olması, istem artışı ve altına yatınmin artması. yani paranın altına gitmesi nedeniyle altın fiyatlannın frenlenmek istendiği anlaşılmaktadır. Liranın yıpranması önlenmek istenmektedir? Merkez Bankasının altın rezervlerinin yükseltilmesi düşünülmüş îse, altın almaymca altın rezervleri nasıl artabilir? 1 Merkez Bankasmca alınan karar H Karann Yasal Yönü 1211 sayıh yasamnt 53. maddesinin «a» fıkrasına göre; Merkez Bankası. sikke ve feülçe halinde altın alıp satabilecegi gibi, tdtın ithal ve ihraç edebilir ve alttn karşıIığında avans alıp verebilir. Bu itibarla, iki satırhk b i r kararname ile bu işler olmaz diyenlere hak vermek mümkün değildlr. Banka belirledlği fiyattan sikke ve külçe altın alabilir. Bu işlemlere değgin aynntıh bllginin kararnamede yer almasına gerek yoktur. Ancak, burada tslemin yasal yönünün müsait olması ile sonuclanıu birbırlnden ayırmak gerekmektedır. Kanımızca, yasa elvertnekle beraber. uygularaaya kısmen de olsa erken başlanılmıştır. Nedeni Ne Olabilir? Türk parasımn içteki değerini etkileyecek kararın neden alındığını anlamaya olanak yoktur. Altın para sistemi geçerli olraadığına ve san maden bir İddihar aracı olduğuna ve zorunlu haller harlç, devletlerce dövlz yerine ödeme arac» olarak da kullamimadığina göre. uluslararası duzeyde dolar altın arasında oluşan fiyat billndiğine ve Merkez Bankası hesaplannda da stok (mevcut) esas alındıgına göre. altmın dahilde kambiyo değerinin bugün için belirlenmemesi gerekirdi. Bu düzeniemeye l ü r k lirasının konvertibl olduğu / olabileceği bir zamanda gidilebilseydi. istenilen amaç belki o vakit gerçekleşebilirdi, Merkez Bankası 16 kasım 1982 günündeki ilk uygulaması ile 1 gram 24 ayar külçe altmın alış ve satış fîyatını belirlemiş olup, altmda çift fiyat uygulamasına neden olmuştur. Merkez Bankasmca ya H f okurlardan Istanbul Milli Eğitim Müdürîzmit Belediyesi, 1975 yıhnda 30 lüğünde halen görevli yetkililerce bin prefabrik ev yapacagını bildi197980 öğretim yıhnda haksız bir Işlemle gorevden alınmıştım. Anrerek çoğu dar gelirli olan memurYeterli sayıda toplu taşuaa aracak bu kararnameler Sıkıyönetlm lardan 16.580 lira toplamıştı. Bis c\ olan belediye otobüslerl adediyetkililerince iptal edilmişti. Bu dar gelirli memurlar dişinden, tırnin artınlması ve ulaşıma engel kez, 657 sayıh kanunun 76. maddenağından artırdığı paralan konut olan Kayışdağı yolu caddemizin de si gerekçe gösterilerek 28.7.1981 sahibi olmak için îzmit Emlak Banbasit de olsa bir bakımdan geçigünlü kararname ile, Davutpaşa Llkası 184 numaralı hesaba yatırdık. rilmesini bekliyoruz. sesinden Alibeyköy Güzeltepe OrtaAradan 7 yıl geçmiş olmasına okuluna nakledildim. karşın, ne evlerin yapımına başlanv îijfUtf Küçühbahkalköyü Emek Evler Evimden 67 vasıta il& gldişdodı, ne de istif a edenlere paralan ge•Mah. sdkinUri:aâıiMM * "lıöşü tioft'saât süren bir semte ri verildi. Yetkililerin bu konuya atanmam. beni büyük bir tedirgineğilmelerini bekliyoruz. % Petrol tnühendisleri liğe sürüklemiştir. Devlet Güzel SaMehmet Tellioğlu natlar Akademisi mezunu olduğura boşta gezer mi? Emekll Öğretmen halde ortaokula verilmekle aynca Kaynarca/Pendik önemli miktarda ücret kaybına ugTürkiye dışsatım gelirlerinîn ratıldım. Bugüne kadar hiçbir boytamamma yakınmı petrol dışahmı 9 Yolumuz bozuk, kota ya da örgüte katılmadım. Anar için ödeyen bir ülkedir. Petrolün şinin en yoğun döneminde bile bir vazgeçilmez olduğu günümüzde bu otobüs yetersiz tek ders saatimi aksatmadım. Besorunun tek çözümü dışa bağlılığı nimle birlikte ataması yapılan arbir ölçüde azaltacak petrol arama Bizler, 300 haneli Küçük Bak"kadaşlanm istedikleri yerlere dönve bulma, bulunanı en ekonomlîc kalköy Emek Evler Mahallesi nadüler. İki önemli rahatsızhğım neşekilde üretme seferberliğine başkinleriyiz. Mahallemizi iş merkezi deniyle ulaşım zorluklanna katlalamaktır. ve diğer meskun mahallelere bağnacak gücüm kalmadı. Tüm başvulayan tek yol Kayışdağı yoludur. Yetkililerce de böyle bir seferrulanma yetkililerce hiçbir yanıt Mahallemizde işyerleriyle birlikte birlîkten söz edilmekte, TPAO'nun verilmedi. Yetkililerin durumttmla orta Öğretim müesseselerl de buduyduğu mühendis sıkıntısı sık sık ilgilenraelerini diliyorum. lunmamaktadır. Bu sebeple, mahal yinelenmektedir. Bu durumun en Samiha Serap Afeoy le sakinleri ve ortayüksek öğretimsomut örnegi TPAO üretim gruGüzeltepe O.O. Resim Öğ. deki çocuklan ile birlikte, adeta, sa bunun nlsan 1982'de çıkan ve petbahları mahalleyi boşaltırcasına, # Bir köy ilkokulu rol mühendisi arayan ilanlandır. akşamlan göçraen kuşlar gibi yukitap defter valarma dönmek üzere tek ulaşım Bu yazının amacı ve uzülerek güzergâhımız olan Kayışdağı yobelirtmek istediğimiz konu şudur yardımı bekliyor lunda çilesini doldurmaktadır. ki; durum böyleyken.TPAO'ya bagKars ili Susuz ilçesi Büyük Çavuran ODTÜ ve tTÜ mezunu pettak Köyü ilkokulunda 200'ü aşkın Bizlerden bas.ka, Atatürk. Fevrol mühendisi olan bizlerin büroköğrenci. 1976 dopreminde büyük zi Çakmak, Kayışdağı, Şerifali ratik bir engel yüzünden görevlehasar gören okulda güçlükle eğitiÇiftliği, Yukan Dudullu mahallelerimize başlıyamamamızdır. mini sürdürmektedir. ri sakinleri ve Sangazi Askeri lojmanlan aynı çileli yolu mecbursn Depremden büyük zarar gören Sözünü ettiğimiz bürokratik enkullanmaktadırlar. Bu kadar mahalköy halkı fakîr düşmüş, okula degel mart 1982'de çıkanlan tum atalenin tek yolu bulunan Kayışdağı vam eden çocuğunun kitap, defter maları durdurma karandır. Ne yayolu bakımsızlıktan yoldan ÇOK. vs. ihtiyacmı karşılayamayacak duzık ki bu karar ülkemizde gerekköstebek yuvasına benzemektedir. ruma gelmiştir. Okulumuza gönainme duyulan ender mühendislik Yol bozukluğu yetmiyormuş gibi derilecek araç, gereç, kitap hem öğdallanndan petrol mühendisîiğini bir de toplu ulaşım aracı sorunu rencileri, hem bizleri sevindirecek» de kapsamaktadır. had safhadadır. Hiç plan, program tir. Yeni mezun petrol mühendisleri • • • • • • • • • • » • » • » » • • • • • 4• • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • » • • • • • •• •• ••• » • • • • • • • • • • • • • » • • • • •• • • • însan kısacık yaşammda herşeyl göremez; ama, bakmak ile görmek, görmek ile anlamak, anlamak ile algılamak arasındaki ayrımları öğrenebUir. Bu öğrenlmle başlar mutluluk... «öptü beni: Bunlar kâinat gibi gerçek dudaklardır» dedi. «Bu ıtır senin lcadın değll, saçlarından uçan bahardır» dedi. «İster gökyüzünde seyret, ister gözlerimde: Körler onlan görmcse de, yıldızlar vardır,» dedi. tnsan kısacık yaşammda çok seyi göremez; ama her seyi anlayıp algılayabilir. Fransız devrimini kim gördü? O devrlmin içinde yaşayan kuşaklar mı? Sanmıyorum, Yaşanan an ile süreç; doğru ile gerçek arasındaki çizgiyi de içerir. An'ı yaşarken sürecln bilincindeysen. gerçekten yaşıyorsun demektir; gerçeği bilip de doğruyu seçersen, tam anlammda insansın demektir. Bir seçim sorunudur bu... Ve mutluluğun tanımıdır. Namık Kemal, ulus için özlediği mutluluğu görmeden ölUrse mezar taşma «Vatan mahzun, ben mabzun» diye yazılmasını lsteraişü. Oysa insanlığm akışıyla insanın yaşam sürecl arasjnda aynm vardır. Klml insan, mutluluğu sandığa ya da kasaya kilitlenip saklanacak bir şey sanır. Olur mu öyle şey? însan dakika dakika. saat saat, gün gün yaşar; mutluluk ya da mutsuzluk saydığımız sürelerin yelkovanı durmadan döner. Zaman bir noktada durdurulabilseydi, o noktada mutlu olanların tümü sonsuzluğa dek mutlu: ve mutsuz olanların tümü sonsuzluğa dek mutsuz olacaklardı. îyl kl böyle bir noktalama olasızdır. ,.; ", Görmek... "Ama neyi görmek? Eğer insanın görüşü kısacık ömür sürecinln ötesindeki ufukları da kapsıyorsa, o insan herşeyl görüyor demektir. Böyle bir görüş, insanhğın ve Türkiye'nin geleceğini görmekle eşaniamhdır; ve yaşamötesl bir değer taşır. Namık Kemal'in yaklaşımı ise yurtseverlik özlemiyle içine düşülmüş bir yamlgıdır. Kimse İnsanın. ülkenin, toplumun geleceğine nokta koyamaz: bu bağlamda virgüllerin çokluğuna bakıp mutsuzluğa kapılmak ise çağdaş insana yakışmaz. BurhanİARFKD Besiktas'ta Çaykovsky 7 yıldır konut yapımına başlanmadı aruk Güvenç ve Muhlttin Sadak için yazılanlarda ortak bir yan vardı. Her ikisinin de Türkiye'de çok sesli müziğl yaygmlajtırma çabalan belirtiliyordu, Melih Cevdet Anday da geçenlerde müzik tartışmaları üzerine yazdıklannda, alaturka müziğin, Cumhuriyet'in başlangıç yıllarmda hlç d« yaygın olmadığını, ladyoların sık sık yinelemeslyle bugünkü durumun ortaya geldlğinl çok yerinde vurguluyordu. Minibüs, ya da arabesk diye adlandırılan Arap Yunan kırması haykırışlar, inlltiler, iç bayıltıcı ezgiler paçah bu türün yığmlan satıvermesinde TRT'nin günah payı büyüktür. TRT'nin halk müzîği dalında da günahları vardır. Cumhuriyet dönemt ilk bestecilerinin hemen sadece bir kaynakmalzeme olarak ele aldığı halk türkülerl, daha sonra kimi opera sanatçılarımızın özgün yorumlanyla yapıcı ve olumlu boyutlar kazandı. Ne var ki, bir toplum için 60 yıl gibl kısa bir süreyi geriye doğru ele alırsak, özellikle 1950'den başlayarak; Türkiye'de müzik kültürünün klml dönemlerde bilerek, kiml zamanlar da sorunun önemini kavrayamamaktan ötürü, geriletildiğini görürüz. Sık sık yinelenen: «Halk kendi müziğinl ister. Zorla müzik dinletilmez!» savı sadece bir demagojidir. Böyle diyenler çok sesü dünya müziğıni yığınlara yabancı tutmak için «Alafranga: Frenk işi» deyimini de kullanıyorlar. Oysa, kültür ülkelerinin hepsı de çok sesli müzik tekniğinl kullanırlar amma, dünyamızda bir Italyan, bir Macar, bir Alman, bir Avusturya, bir Rus müziği vardır. Halklarının rengini ve kokusunu taşıyan o ezgilerl bütün külttir ülkelerl insanlan kendisinden bilir. Verdl'yle heyecanlamr, Lizsfle kırlıklara açıhr, Beethoven'le kükrer, Mozart'la uçarcasma haflfler, Çaykovsky'yle hayallere dalar. Bütün bu müziklerin ortak ve blrleştiricl yani, insanoğlunu öteki yaratıklardan üstün kılan düşünceyi oluşturmasıdır. Gelin görün ki, Türkiye'de 1950'den güntimüze olumlu bir müzik kültürü politikası uygulanmamıştır. Toplumbllim açısmdan hemen her yerde «tutucu» diyeblleceğlmiz köylüyü daha da «köylüleştiren» bir müzik politikası, özellikle TRT araciiığıyla yaygmiaştınlmıştır. Toplumun en olumsuz yan kışılerl «lumpen»leri daha da sağuksızlaştıran «arabesk» kırması için böyle yapılmıştır. Ttirkiye Cumhurlyetinin kuruluş yıllarmda sadece bir on milyon yaşıyordu ülkede. Radyo yoktu. Gramofon sadece bir kaç şehrimlzde blliniyordu. Ne var ki, sesslz filmlere eşlik eden küçük orkestralar, ya da tek bir piyanist, karanlık salonda iki saat gözünü ak perdeden ayırmayan sinema seyircisinin kulağına çok sesli müzik alışkanlığı getiriyordu. Sessiz film orkestralarında çalanların ço|u yabancı müzlkçilerdi ve aralarında sonradan tine kavuşan Zirkm Kardeşler gibl değerlileri vardı. Muhlttin Sadak'ın da o günlerin sessiz film orkestralarında, sonralan ds ilk operet topluluklarında viyolonsel çaldığını biliyoruz. Türkiye Turing Kurumu'nun pek çok olumlu uygulamalarından birl de Malta. Çadır ve Sarı köşklerde çok sesli müzlğin kulağa hoş gelen örneklerini çaldırmasıdır. Kurumun Genel Müdürü Çelik Gülersoy, sevlmli meslektaşım Yalçm Pekşen'in «Beşiktaş'ta Çaykovsky yadırganmıyor mu?> sorusuna yaptığı kısa ve inandırıcı açıklamayı yer darlığmdan buraya aktaramayacağım. Fakat şunu söyleyeceğim: Müzik beğenisi kulak alışkanlığma bağhdır. Ne dlnletirsen onu dlnlersin. Şu da var: Geri kalmi8 toplumları yönetenler çok sesli müzikten hoglanmazlar, denmekte.dir. Bunun bizde geçerliğl olamaz inancında ve dileğindeyim. yapümadan ilgili belediyece 3 otobus tahsis edilmiştir. Bu çaresizlikler içinde çocuklanmız zamanmda dersler» yetişememektedir. Bu sebeple de okullanndan biz velilerine devamlı durumu tenkit eder yazılar gelmektedir. 9 Uğradığım haksızlık ne zaman giderilecek? Cumhuriyet Sahibİ: Cumhuriyet Matbaacılıkve Gazetecilik T.A.Ş.adina NADİRNADİ Cenel Yayın Müdürü Müessese Müdürü Yazıişleri Müdürü HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLICİL OKAYGÖNENSİN AHMET KORULSAN YALÇIN BAYER • Yazı Işleri Müdür Yardımcısı..Haber Merkezi Müdürü Mizanpaj Yönetmeni ALİ ACAR ADALET BAKANLIĞINDAN MÜNHAL NOTERÜKLER • Aşağıda 1981 yıh gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan üçüncü sınıf noterlikler münhaldir. 1512 Sayılı Noterlik Kanunu'nun 22'nci ve müteakip maddeleri gereğince üçüncü sınıf noterlerden ve noterlik belgesi sahiplerinden, bu noterliklere atanmaya istekli olanların Uan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanhğımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklanna başvurmalan lazımdır. Posta ile doğrudan doğruya Bakanhğa gönderilmiş olan dilekçeler başvunna süresi içindo Bakanhğa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. İlân olunur. Sıra No: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Münhal NoterUğin Adi: Cizre Noterliği Can Noterliği Domaniç Noterliği Hınıs Noterliği Keşap Noterliği Kelkit Noterliği Sanz Noterliği Sivrihisar Noterliğ Sivash Noterliği Mesudiye Noterliği Ula Noterliği Yeşilova Noterliği ADALET BAKANLIĞINDAN MÜNHAL NOTERLİKLER • • İ • TEMSİLCİCER • ANKARA : • IZMİR : • ADANA : SERVİS ŞEFLERİ • « .«~ YALÇIN DOĞAN HİKMET ÇETİNKAYA MEHMET MERCAN • • • Aşağıda 1981 yıh gayrisafi gelirleri ve isimleri • yazılı bulunan Birinci Sınıf Noterlikler münhaldir. % 1512 Sayıh Noterlik Kanunu'nun 22'nci ve mü • teakip maddeleri gereğince Birinci Smıf Noterlerden veya tkinci Smıf Noterlerden, bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanhğımıza veya bulunduklann yer Cumhuriyet Savcılıklanna başvurmaları lazımdır. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa göndertlmlş. olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. İlan olunur. Münhal NoterUğin Adu , Diyarbakır 1. No. Diyarbakır 2. No. Eyüp l. Noterliği 1981 Yıh Gayrisafi Geliri: 9.680.496.11 Lira U.019.858.30 Lira 12.554.747.00 Lira İstanbul Haberleri: Setahattin GÜLERDış Haberfer : Ergun BALCI Ekonomi: Osman ULAGAY Yurt Haberleri: Barbaros CENÇAK Kültur: Aydın EMEÇ Magazin ; Yalçın PEKŞEN Düzeltme : Konur ERTOP Araştırma: Şahin ALPAY BUROLAR * Konur Sokak No. 24/4YenIşehIr ANKARA Tel: 17 58 25 17 5866 Idare: 18 33 35 Halit Ziya Bulvarı No: 6 5 / 3 İZMİR Tel: 25 47 09131230 Tel:1455019731 BasanvBYayan: Atttürk Caddesl, T.H.K Işhanı Kat 2/13 ADANA • • • Sıra No: 1. 2. 3. 1981 Yıh Gayrisafi Geliri: 758.880.00 3.877.297.47 770.547.00 678.505.20 702.522.00 1159.713.60 846.357.00 ' 623.942.80 703.83300 700.218 00 992.783.83 795.978.00 Ura lira Ura Lira Lira Lira lira Lira Lira Lira lira Ura CUMHURİYETMatbaacılıkve GazetecilikT.A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41, Caftalotilu İSTANBUL P.K.: 246 Istanbul, Tel: 20 97 03 (5hat) TA1CVİM , 3() R A S I M xm, İMSAK 8.20 GÜNEŞ 8.03 ÖÖLE 13.03 İKİNDİ AKŞAM YATSI 19.19 (Basın: 25622) 7906 ••»•••••••••••••••»»•••••»••••»••••»•+••• Mülkiyelilere Çağrı Mülkiyenin kuruluşunun 123. yıldönümünU 4 Aralık 1982 günü BEBEK PABK (Belediye) Gazlnosunda saat 20.00'den itibaren kutlayacağız. Tüm mezunlanmızı bekleriz. İSTANBUL ŞUBESt ÎÖNETİM KURULU Davetiye ifiin asagıdakl telelon numaralarına başvunılabillr. 60 03 74 43 81 T7 ve 43 81 78 15.28 17.42 VEFALILAR! 30 kasım saıı saat 20.00de, BüyUk Maksim Gazlnosu'ndakl «GECEMÎZ»de buluşalım. Vefalılar Derneğl Sönetim Kurulu 8. 9. 10. 11. 12. Ortaokul öğrencilerine, Üniversite öğrencisinden Matematjk, tngilizce dersleri verilir. (Basın: 25621) 7808 Tel: 37 63 61 > • • • » • • • • • • • • •• • • » • • • •• • • • • • • • • » • • •<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog