Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8 AĞUSTOS 1981 •••• CEVATKANİÜNER MİLLİ PİYANGO GENEL MUDURLÜĞÜNE ATANDI Cumhuriyet 7 BuKösedbn Kıbrıs'ta Rumlara (Bastarofı 1. Sayfadcı; yor. Tümüjle cep oluşturan Akıc cılar (Lurıcına) bolgesuıde, sa kmlerımn buyuk bır boıumu Akdogan'a yerleştırılen Akuıcı .ar koyu ıle Gazıler (Pıroyı) koju, ba arada bu bolge içın ae Turk bırlıkleu denetımın ae kalan ve Rumların yıılar dan ben açtırmak ıstedıklen Lefko.e Larna.:a ana yüıi bulunuyor. Bu bolgede KTFD sınırlan dışmda bırakılmak ta. Gemiltonagı nin bıraz ötesın den Yedıdalga kesıraınden Bağlskoy'e, yanı kuzeyden gu r,eje ulaşan keskın bır çızgı ıse, Yeşılırmak bolgesmı tu rnuyle KTFD smırlan dışında, Rum kes.mınde bırakıvor. Bu bolgede de Yeşılırmak, Günebasan, Suleymanıye, Kurutepe, Bağlıkoy, Eademlikoy, Şirm ve Omerli gıbi koyler bu lunmakta Zumrutkoy'un guneydogu sunda kalan «Avlona Bulgesi» ile dort jönü Rum koy ve bır lıklenyle çevrılı bulunan ve oır avuç mucahıtce korunan ErerJcoy bolgesı de, Federal Cumaunyet'ın iki bırımını ayıran suıır çızgismin guneyınde k2lıyor MAR4Ş BÖLGESt Maraş harıtasında da, 1978 yılmda Rumların jerieşunıne açılması önenlen bo'ge, daha da selıst^nlıyor, Demokratıa cadaesmden başlıjan ve Maraş şehnnın buyük bolümüyle Denrya bolgesınl dışanda bırakarak îngılız Dıkelya usle nr.ın g'jney doğu ucuyîa bırleşea bır suur rızgısiyle, Rumlara buyük bır yerleşim olanağı sağlanıyor Sınır çizgısıiın guneyınde kalan bolgenın bazı jerlerınde Turkler de bu lunTiaktadır Yt'ZDE ORAN1 Turk or.enlerınde belirtilmi yen yuzde oranı, altı bolgede yüzde besı buimujor Ancak bu oranın, <'insansız bölgeler» le bırlıkte, yuzde altıya yaklaş tığı sanılıvor ANK4R.VNIN TEPKtSt Ote vanaan, Ankara Buromuzun haberıne gore, KTFD nı'i Kıbrıs sorununa bır ç o 7'im buımak ^macıyla surdu rulen toplumla'arası goruşme lerde dejıştınlmış onerı pake t".ı Rum tarafıııa ı:e*mesın den sonıa başkenttPk' Ust dti ?svde sıjası çevreler Paım ^cv net.mının Turk onerılerıni cıd dı bır şekılde ele alması ge roktıgı goruşunü bildınyor lar. Bu gbrüşti belirten resmı çevrelere gore, «Turk tarafı masaya petirdiği onrnlerlc muspet hir tavır ortava koymuş ve nerfken esnekliyi gos termiştir. Bundan sonraki a>amada Rum yonetimi dp Turk önerilerine ciddiyetle egılmeli ve en kısa zamanda lurk önerilerine ciddi bir şekllde karşılık vcrmelidir.» Yıne aym çevrelerde ıki top lum arasında müzakere surecı devam ederken Kıbns sorununun uluslararası forunılara gö tUrülmemesi yolundakı llke ajıiaşması hatırlatılmakta ve konunun ejlıll ayında çalışmalanna başlavacak Eırleşmış Mılletler Genel Kurulanda bu vıl da getırilmemesi dileği ifa de edılmekte Bu arada, başkenttekı ye'ki lilere gore, Türk onerılerının Pum tarafına ıletılmesi ile iî gıli olarak çeşıtlı merkezler den gelen ılk tepkıler genellik le olumlu. Bu olumlu tepkılere bir ömek olarak ta resml kayıtlara geçecek Bırleşrmş Mıîletler bıldınsı gnsfen tyor Soz konusu bildinde Ttırk b nerileri «kapsamlı» olarak nı telendirıîmlş'i. Ote yandan, KTFD Dışışleri, îçışlen ve Savunma Bakanı Dr Kenan Atakol Türk onerilerı Konusunda bır demeç ^?^erek toprak konusuvia ılgılı olarak yaTnlanan haberlenn havalı oî dugunu soyledi Türk oneenle rıiLn Denktaş Makanos ve Denktaş Kıprıanu ilke anlaşmalan çercevesınde hazırlandı Şını belirten Atakol şunlan soy ledi «Bilineceği gibi Türk ta rafı btedenberi, toprak konusıınun belirli Knterler çerçeve sinde çözumlenebtlecefei sörüsunden hareket etmlştir. Yine bllineceği ıribi toplumlararası çöruşmelerde jrlzlUik Ukesl mev cuttur ve Türk tarafinın bu U keden uzaklaştnayı sörkonusu deçildlr. Ancak, son çönlerde Rum ve Turk hasınında loprak oranlarıvla ileıü Inzı haberîer cıkTnakt.>dır. Bu haberler haya lıdir; tiımüvle spekülaarondan ibarettlr.» RfM B4SININD4 Kıbns Rum basınında Ise Türk öneTıİPiinin kabul edılekıhr olmadıSı one sürulüyor Krıgas eazetesı, Turk önerilen nin kabul edılebeüır olmadığı nı, çünkü ölU \>e\se dışmda çok az tooragın iadesıni öngordüğü nü ve az «Bvıda Rum göçmeni nin s^rı <"önmpsıne olanak sa? ladıgım bnp sürüyor Rum so^vVl^t Edek Partis! nin vayın nrfrprıı Ta Nea pazet*» si dp güvenıhr kayraklann Türk ön»rilerW kabul edUemez olarak ni*eledikh!enni bne sür mekte Gazetp, Tiırk bnerilen nm bazı tonraklan Rumlara bırakırken bu tot>r?klann ba* lı bu'unt'uftu k^7İeri Rumlara ALJAN ÖYMEN (Boştarafı 1. Bayfooo) değerı bu yıl 2 5 Alnan markı olduğu ıçın bu sayı. 3 rnılyar dolardo kalıyor. Gene de cok lyı bır sonuç... Mılletce sevınmemize Jeğer Işın bır başka sev ndıncı yanı da şu: Bu sayeda nlhayet görulmeye başlandı ki; ülkemızın osıl turıst potanSıyell, «gokte yıldız arayan munecclmı gibı aradığımız sarı soclı mavı gozlu yabancı pasaportlulardan çok, b zım bu «gurbetcı»'erımızdedır Daha once'erı de bel rîmeye ca'ışmıstım Tunzm pol tıkamız, bu gerçeğe gore yenlden duzenlenmelıdir. Yabancı ülkelerden gelen ışcilerimızın bu gelışi, tarımda hovonın lyı olusuna boglı blr uretım ortışı gıbi sadece elıkolu bağlı bır memnunlukla seyredllmemell, bunu ozendırecek her önlem en kapsamh ve koordlne btc mda almmalıdır ÖTieğ n istanbul'dak' buyuk otellere bakınız Bu yıl Du mevs.mde yatak sayılannin beşte bırını dotduramıyorlar. Fıyat po' tıkalan da, bıze bonzer ülkelerte karşılaştınlırsa feaket... Iscanya'da 2530 dolara kalınabllen aynı düzeyde otel bızde 75 dolar, 90 dolar... Ama belkı toplu muşteri bulsalar, kalınabılır fryatlara razı olacaklar. . Toplu müşterıyl ıse tsarı saçlı mavl gozlu* lerde boşuna aramak yerıne, bızım csiyah saçlı sıyoh gozlünlerde ds bulmak mumkün. Iş onlan buna özendKebılmekte . Büyük ote'len de gerek fıyat acısından, gerek psıkoloıık arıdan, en azından belırlı mevsımlerde thalka açık» hcle getırebılmekte... Bu yeiı keşfed lecek bır sey de değil... Başkolan avnı şeyl yıllardır yaptp duruyor cOnku . Bizlm Işçl'erımız de Blr haftalığına Roma'da Grand falanca otell... gıdışgelış dahll .. 399 mark... Dryen turlst flrmalormı dınieyip oralara gıdsbılıyorlor Gercı bunu b'zımkıier de yapmaya calışryorlar ama bızımkilenn değıl yabancı pasaportluların peşlnden koşarak yapmaya çclışıyorlar Bır de bunun Türkce ılanloria, brosürlerle Türklere yönelık yoğun bir propapgandayla yapıld'ğmı düşunjn . Vatandaşımızın aynı fiyattokl yabancı ulke tatıil yerıne, aynı fıyat ve konfordakl Türkiye totıllni yeğlemes! bek'enmez m ı ' Hatta sadece o kadar da değıl.. Turizmde ver ttercih»ımn başta gelen etkenlerınden blrı, bir tanıdığının telkınldır Btri Ben orayı blliyorum... Su avantaılan vardır. Oroio gideceğim Sen de g«l... Dlyecek .. Bunu, lyı bır tatil gecıreceğınden emln olocak Törk şcısı, fabrıkadakı ustabaşına, apartrrandaki komşusuna da soylemez mı1» Yonl bızım so/ut olarnk seslenmeye calıştığımız «yabancı pasapor!lu»va ulaşmanın da somut vollanncian biri bu değıl mıd r"? Bu tabıi yabancı ülkelerdekı vatandaş «servet»ıml zın ulkeTiıze kotkılannı artırmak ıcın yapılması gereken şeylerden sadece bıri... Bunun gıbı Uçağımız azdır, olonları do ıvı organlze edllmez... Işc leriti'zl, ülkemıze yabancı ucaklar taşıyıp dovizi onlar alır Oradon oılelerine gönderdiklerl poralar gereken hızla transfer edılip yerıne ulasmaz, dovlzlerl. otomatık telefonla Türklye'yi cevlrıp Türk porasmı ıkl 8aat ıcınde oaeten karaborsacılar toplar . Bütun bu dövız kacağı kapılarını, zorla değll. Işclnin de cıkanna olccok yollordan kapatabilen dıkkatll duzenlemelerie Işcitunst dövlz nde bu yıl kendilıÇlnden başlavan artış hızını cok doho yükseltmek mumkün. . Bu yıl uc milyar dolar... Gelecek yıl dört milyar dolar olso ...Bu ne demek* tir lyi düşünelinv. OECD ülkelerlnln, Amerlka'sıyla, Almanya'sıyla, Fransa'sryla. Kanada'sryla. Norvec'iyle. Belçlko'srylo... Ve bm nazla bu yıl toahhüt ettıklerı ve buyük kısmının da ne zaman odeneceğl bellı olmoyan kredlnln duvlı oiarak karşılığı 1 milyar doları bulmuyor. Hepsi 938 mılyon dolar.. (G«rcl kredide TOrk Hrası karşılıÇı derdı yok ama, blzım asıl derdimiz de şu sırada doviz) yanl dış ulkelenn tumunün dış ödemeler dengemıze katkısındon daha fazlasını. bızım «dış ülkelHemımız blr hamiede karşıla/abılecek durumda... Iş o hamleyi yapab lecek bakış ocısı değişlkliğınde. Dlierlz kl bu yılkl bir arkadaşımızm devlmlyl« •gerçek turlzm patlamcsra, bu bakış actsı değlşlkllğlnin bcşlangıcı olsun... ANKARA, (ANKA) Üst derece memurlan arasuıds yeru bazı atamalar yapüdı. Resmı Gazetenin dünkü sayısında ya yımlan&rak yürürlüge gıren atama kararlanna göre. Samsun MüîtlilUğune Estaşehır MUstü sü ismaU Cömert Mıili Pıyan go Idaresı Genel MUdürülügu ve Yonetim Kurulu Başkanlığı na Ise Cevat Kanl Üner acandılar. Tıcaret Bakanlığı Bakan Uk MUfetüşliklerlne Naci Snlkalar ile Reşat Nadir Özsoğuk atamrken, Yüksek Sağlık Şu rası üyehğıne Dr. Necdet Ereniis getırıldı. Orman Bakanlı gı"nda Ise, Erzunun tl Vetenner Müdurlügü'ne Kınkkale îlçesl Şube Başkanı Neviat Öıta?, Bakanlıi Personel 1dan Genel Müdürü Yardımcılıgı'na Mehmet Tek atandılar Teftış Kurulu Başkanhğı'nda müşafır müfettiş olarak gorev yapan VeU Seyisofclu da ısteği Uzerme gorevlnden alında. Bu arada, PTT Genel Müdürluğü YoneUm Kurulu ülaştırma Bakanlıgı Uyesi Gallp Baydar'ın gorev süresi yemden uzatıldı. DışlşJen BakanlığıYıda bazı yeni atamalar yapüdı. Resmi Gazete'nln bugünkü sayısında yayınlanan atama kararlanna gbre, Merkez Teşkllatta çalışan Onü Akpün Londra Başkonsolosluğuna, N. Avdın Tosnn New York Başkonsolosluğuna getı rildiler. Burgaz Başkonsoloslugu'nda lklncf suııf maıyette Baskonsolos Ümlt Avtor, PUibe Başkon soloslugu'nda iklncl smıf mai yette Başkonsolosluğa atandı. TEK (Bastorcfı 1. Sayfoda) tahsis sLstemi'nin» önemme degmdi ve «Bu sistemle sanavl kunıluşlannda buyiık enerji tasarufu sağlanacaktır. Yapılacak faallyetlere daha cok enerji tah siîıi çerçekleşecektlr» dedl. TEK Genel Mudürll yeru sistemle sanajT kurulusîanna be lırlı miktarda enerjı tahsısi vapılacagını, enerji gereksinimi artan isletmelere «Makul ölçülerde» elektnk venleceginl bil dırdı. öte yandan THA"nın haberi ne gbre sanayicJer Türkiye Elektnk Kurumu'nun «tahsHH elektrik ujrtrnlanıasını serbest pKasa ekonomisi knsullanna avkın» olarak nıte'edıler Uv gulama konusunda Turkıye ! ; •• \eren Sendıkaları Konfpfleras \onu Gpnel Başkan Vekılı Ref'k Ba\dur «Bu tekelci bir u\iılamadır» derken Istanb'll Sanavı Odası Meclis Bar':arı Saban Çavnşoğlu «tahdit edılmiş enerji deınek uretiminin tahdit edilmesl demektir» bıçımınde konuştu TİSK Genel Başkanı Reîık Bavdur sanavide belli işkollarının «FullTlme» calıştıklarını yıün ilk yarısmda FullTıme ça lışrnayan kuruluşlann ikınct va rıda bu tür bir çaîışmaya gırmelerl durumunda tahsisli elekt rik uyguîamasından magdur ka lacaklannı savundu «Türld\e'ds üretimJn bir kısmı hâlâ ithalata davanmaktadır» öi'.fn Baydur, yılın birinci yanstnda parasal olanaksızlıklar nedenıyle gerekli ithalaü ve Uretiml yapamayıp îkinci yanda bunu perçekleştırecek kuruluşlann da sdzkonusu uygulamadan olumSUÎ etkileneceklerini kaydetH. ÎSO Meclis Başkanı Sahan Cavnşoflu da konuya illşkln açıklamastnda «thracata ajhrlık verflmesl öngBrülen ve wr. hest ptvasa ko«rullarnnn Işlerlîk kazanma«ınm tKtendlJI hlr ekonomlde hovle blr uv^ulama nm l«tenilenl e*rcekleçtlm?«k ımsnrlann harekete geçmeslnde çaydıncı olacağun» vurguladı. ANKARA (ANKA) Avrupa Konse^'nın orgam «Forum» dergıSiîide Turkıve Konsey ılış kılen konusunda jaymltnan >a zıda, gelecek donemde Danıs ına Meclısı'nde Turkıje uzenn de yapııacak tartışmaların «ılgnle beklendlğı» kaydedıldı rorm Dergısınuı son sayısm da yajmlanan yazı, Fransa"nın ünlU Le Monde gazetesinın mj habirl JpanClaude Halmn tara fından kaleme alındı. Yazıda, Avrupa Konsevl Da nışma Meclisi'nin, «SFçilmis ol maraalan» nedenıyle. Türk uyelerin temsil jetkısını kaldır mış olmasıra ra5men, Türkii." Dışışleri Bakam'mn Konsey Bokanlar Komitesı'ne katüma ja devam edeceğl hatırlatılıyor Forum Derglsmdekı yaada Av rups Konseyi Danıçma Mecli si"nda TUrkiye konusu tartışıhr ken meydana gelen bölünme nin «aliîilmamı» nsullerin Isla tUmesine yol sçtığu kaydedildı Avrupa Konseyi yayın organında Türkiye • Konsey ilişkileri konusunda bir yazı yayınlandı KURBAĞALIDERE, BELEDİYE İLE BALIKÇILARI MAHKEMELİK ETTİ resta tutuinıasını aa talep ecU. Avukat Ilhan Dışçl soz alıp, (Bursa'daki oiaylarla ilgıll oıarak verılmış b.r beraat karanran lotokopısını mesr.et olarals verıyor ve bu kararın aslın aa Bursa'dan celbını taleo edıvorum) diyerek ikı fotokopi savîasından ıbaret yazıyı verdı alındı. Okunup dosyasuıa kondu. Aynca (Sanıklann ortak savunma hazırlaj'ab.lmelerinm te mınıni ve lura sanıklarm tahlıyelermi taısp edeTim) dedı. Avukat Huseyın Duman soz aiıp, (bız bılhassa benjn mü\e.ikılım Celal Gül ve dığer sanıklar açısmdan suçun ı^enış tarihı açısmdan bu da\ ^ a sıvıl adlıyede bakılması gerek'ığı ka nısınaayız, görev hususunun teamulunu îalep ederım) dedı. Gereğı dıişunüldu Görevsizhk ve tahlıye konusunda goruşu sorulan savcı, sa nıkların işledıkleri suçlann bır kısmı ozellikle yasa dışı orgut uyesl olmak eylemı gozetım altma alınması tanhme kadar devam etmıştır. Bu nedenıe mahsemenın gorevsızlığı iddıa olu namaz. Dosyadakı mevcut delıl ve suçun nıtehğı ıtıban ıle tahlıyelennın reddı ıle tutuklu hallerinin devanımı mutalaa olunur dedi. Avukat Husejon Duman'm daha or.cekı bllırkışı talebı konusunu teamul edecek asıl mercu mahkeme olduğundan bılirkışı tayını hususundakı talebin reddıne, Ankara Emnıjet Müdürlügüno müzekkere yazılarak 26 7 1981 tarihli yazılannın ılgisi verılıp A11 şubat 1978 tarıhlen arasın da TÖB DER'm demokratık e§ıtım kurultayı ile ilgili tutulan bantlann asıllarırın vani bant kasetlennın ıstenmesıne bu bantlar bulunabildı*1 ta'sdırda avukat Halıt Oelenk'ın bıllrkışi konu5undaki talebinin teammülüne, Sanıfc Alı Bayraktar'm istem uyarınca ve mahkeme 353 S K. nun 136 '3 maddesıne gore duruşmalardan vareste tutulmasma, Avukat Ilhan Dişçi'nin ortak savunma ıçm sanıklann bır arava getınlme talebı cezaevi idaresi ıle ılgılı olup üsül hukumiprınde bu konuda açık bır hü kum olrnadıguıdan ve bu husustakı muracaatlann cezaevının baglı oldugu komutanlıga her zaman yapılabtleceği naza ra alınarak mahkememıace yemden bu hususta karar ittıhazına mahal olmadığına. Avukat Huseyın Duman'ın gdrevle İlgili talebinde 1402 S. K.'nu değıştıren 2301 S K "nun 13 maddesine göre suç ö^^rütsel laaüyet iddıasından ibaret olup bu hali ıle bu maddede amlan şartlan tasıdıgı anlaşı! makla mahkemenin görevli olduğu net'cesine vanldıöından gdrevsizlik talebinin reddıne, Dosyadaki delıl dururou nasara alınarak 50 sanığın *ııtuklama nedenleri ortadan kalkma dıiından henüz bu asamada tah livo İEtemlerinin reddi ile sanıklann tutukluluk hallerintn devannna oyblrliğıyle karar ve rıldi» TÖBDER (Bastaratı 1. Sayfada) GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) oroyalımı dryeniero. geçmış donemierde yapılan saldırıları anımsarsanız, petrol konu3undokl Ihanetın boyutlorını daha tyl anlarsınız Akaryakıta yapılan her ZOTI ıle bırllkt» TPAO eski Genel Mudurlorınden Dr. Ihsan Topaloğlu'nu, yardımcısı Ozer Derbıl'ı, Hukuk Muşavlrı Prof. Muammer Aksoy'u, Petrol Ofısı Genel Mudürü Ayhan Acıkalın'ı saygı/la anryorum Onlar, yıllar once, Turkıye'nın bugun karşılaşacağı acmazları gorüp, savaş verdıler Ve bu savaşı verırken de yabancı petrol şırketlerınden kaynaklanan saldırılarla karşılaştılar O gunlerın Dasınını alıp acin onunüzs, tmilllyetçllık, muhafczakarlık» adı altında cok uluslu petrol şırketıerırtın avukat'ıManrtt ycpanlara rastlayacaksınız, bir de bunlara karşı cıkan ılerıcı yazarlara 1 Ve bakın ulusal petrol davasına sahip cıkanların başlarına ne belâlar ge'dı, ne belâlar' Bır yıllık dışsatım gelırı, bır yıllık akaryokıt fliderlne yetmeyen bır ulkede, dünden bugune alınması gereken onlemler yok muydu? Vardı Orneğın, otomotlv sanayiınl sınırlamak, karayolu taşımacılığı yerıne demıryolu taşımacılığına ağırlık vermek, bunlar yapılırken de petrol orayışlarını hızlandırmok gerekmez mıvdı? Gerekırdı elbet Otomotıv sanayli. Turkıye'ye cok pahalıya malolmuştur Petrol fıyatlorı düşukken, taksıtle elbıse satarcasına orta gelır dılımlerine yerli yapım arabolor satılmış, bu gellr gruplannda arabo kullanma alışkanlığı özendırılmış; yüksek tıra|lı gazeteler, taraba dağıtıyoruı» maskesi altında faızsız pa r a toplayıp. bu paralan başka alanlarda kullanmış, oraba satışlarında «cift f l yat» denllen dolandırıcılık yontemlerl ıle bır sürü orocı, komlsyoncu zengin edılmış. ozetle Turk halkı. otomotıv sanoynni cok, cok pahalıya odemıştır. Bugun, hıçbir devlet memuru, bınek arabası kullanamoz; bu benzm fiyatlan karşısında, dün taksıtle araba alon devlet memuru arabasını evlnin önünde park edıp, seyretmek zorundadır Şımdı, « M t ı satamaz, ckutlan» kullonamaz, özel arabalar başlara be'â olmuşturl Bunun gıbi. kalonfer ıle ısınan evlerde kömür ıle çalışan kazanların fueloil kazanlarına cevrılmesınl teş«ık edenler. bu fueloıl kazonlanndan milyarlar vuronlar kimlordlr dlye sormaz mısınız Sorarsınız amo n«ye yarar' Aman sormavın. . Bizler. buna benzer soruları yıllardır sorduğumuz lcln adımız «jokıncalılar» kutuğüne düşulmüştür. Aman sormayın böyle sorulan, size ne efendım' Leydl Dıano'nın gelinlığı n« guzeldı'' Düğun törenlnde masal prensesı gıb'ydı Diana değ'l mP Genc clft, balayının blr kısmını da Marmaris'de mi geclreceklerTtış'' Aman, ne mutlu bızlere1 Bu glbl konular varken efendlm sıze ne petrol flyatındon otomotlv sanayıınden fue! oıl kazanından... Gecen yıl, «dolar yuz llraya yukselecek» dendığınde b'zlere Inanılmıyordu şımdı «normal b«nzin| 100 lîroyo doldurmaya olışın» dıyetım, yıne ınonrnayıni Petrol konusu bır «lurnusol kâğıdt» gıbldlr öyle blr turnusal kağıdı kl, mlllıyetcmin sohtesl ile gerceğıni oyırıri KISA • ÇALIŞMA Bakanı Tırrhsn Eien«r, raptıfı bir •çıkhtmada «rnr» dışuıda çalışan ve pasaportlannda Iş ve İşçi Btılma Kuromu taralından bastlinış bsriçte geçimini temui etnuştir damgası bulunan işçilerin hlç Mr makBm ys d» kurumdan çüos iznı Utamlerüıe gerek buhunnadığını» aöyledı. • ISTANBTJL'da baa tllpgaz bayılerfnin evlere servis yapmaJctan kaçmdıklan one sürulttyor. Belediye yetklllleri tüpgaa bayilerinin Ucretsia eervis yapmak zorunda olduğunu belırttıler. • MERStN'de »on 10 gün tçinda 8 eocugun bağırsak enfeksiyonundan öldü&ü sçıkluıdı. YetkiUler Olen çocnklann 2 İle 10 »vlık olduklannı, ve tüm gağbk önletnlerinin alındığtnı söylediler. • DOĞU Anadolu bölgeslnde B«kanlığına baglı kuruluşİ8rda incelemelerde bulunan Kövtşlerl şe Kooperatıfler Bakanı Mümr GUney Kars'a gıderken, Selim ilçesinde trafik kazası geçırdl. Kazada Güney yara almadan kurtuldu. Kars Jandarma Alay Komutanı ıle Koruma eri jaralandı. • tT( Muhendislik Mimarhk Ilsans sonrası öğretimi için oğrencl kayıtlanna 31 afnstosta ba^Unıyor. KayıtUr 11 eylul tarihine ksdar sürecek. KONKORDATO KOMSERÜĞlNDEN ALACAKLILARA BİLDİRİ Dosya No 8i: 981/90 Istanbul Tlcaret Sıcılıne 137839/85278 No. n« kayıth olup, Eyüp Demırkapı Kışkı Caddes, Topcular Sanayl Sitesl 3A 58'dekı adresmde Tıccretle ıştıgal eden Turkoğlu Basınçiı Döküm Sanayı Koil. Ştı Erbey Turkoglu ve Ortağt'nm Konkordato aKd taleb'yıe Evup 2'ncl lcra Tetkık Mercıı Hok miığına *akı muracaatı Haklmlıkce kabulu şayan goaıle r ek otacaklılarına teklıf eyledığı Konkordatonun muzakeresı Icın 14 7.1981 Gun ve 981/80 Esas ve 1981/87 Sayılı kararıyle (IKIAY) Mehil verılmıştır Bu mehılle bırlıkte Konkordato Komiserl olarak Eyup icra Memuru Cafer T Taşkıran Komıser tayın edılmış bulunmaktayım. Konkordato mehlı ılanı Hurrıyet gazetesl'nin 20 Temmuz 1981 gunlü nushasmda basın. 5952 numara sıyla neşredılerek ılgılı dosya komıserlığımlze tevdı edılmlştır Bu sebeple. 1 Borçlu: Turkoğlu Bosınçn Dokum Sanayl Koll. Ştı Erbey Turkoğlu ve Ortağı fırmasından alocağı bulunan hokıkl ve hukmi şahısiann ışbu ı'anın neşrınl müteakıp YIRMI gun ıcınde Konkordato komiserlnin bulunduğu Eyup lcra Dairesıne, Alacaklarını tevsık eder belgelenn FotoKop lerını veya Noterâen tasdıklı suretlerıy e bırlikte dılekçelerinl tatıl günierl harıç her gün saat 14 00'dan 16 00 arasında müracaatla kaydettırmeleri, 2 Yırmı gunluk müddet ıcerısmde konkordato Komtserlığıne muracaotlo alacakıorını kaydettırmeyen alacaklıların Konkordato muzoKeresine kabul edilmeyeceklerı, 3 Alacaklıiar alacaklarını kaydettirlp tahkıkl yopıldıktan sonra alacağı reddedılen Alacaklıya İIK'nun 297'ıncj maddesi son fıkrası gereğınce reye ve nl9aba Iştlrak ettırıimesi ıçın Mercı Hakımlığlne Başvurması gerektığl zımnında keyfıyet ayrıca bildlrllecektlr. 4 Alacaklılar Toplantısına tekaddum eden ON gün ıcinde alacaklıların doayadakl vesaıklen tetkık edebıleceklerl, 5 Borclunun Konkordato teklıtl Müzakereslnln 11. Eylül. 1981 Cumo gunü soat 14'de Eyup Adlıyesl lcra Doıresi bıtışığındekı (56) No'lu Salonda yapılaca gı, Alacaklıların bu toplantıda hazır buiunmalorı veva kendılerınl bır vekılie temsı! ettırmelerl 6 Konkordato muzakeresı netıcesınde verllecek karara vakı ıltıhakların toplantıyı taklp eden (ONGÜN) lclnde Konkordato komıserlığının /azıiı adresında oyrıl •aatler lclnde kabul edıleceklerı, Hususıort HK'nun 292'mc| maddesi gereğince llan olunur. Turkoğıu Baamclı Dokum Sanayı Koll. Ştl. Erbev Turkoğlu ve Ortağı Konkordato Komlserl Cafer T. Toşkıran (Basın: 6439) tstanbul Haber Servlsl Kurbagalıdere gırışinin temizle nerek kıyj şerldının yeniden dU7enlenmesine ıhşkin çalışma UT nedenijle Beledıye üe balık çı ve sandalcüar mahkemelık oldular. tstanbul Belediyesi, kı yı şendınl düzenlerken balık çılara belli blr yer ayırarak van rana tek tıp venı baraka yaD mayı plaıılâdı Balıkçılar ise Beledıye'nln yapmak lstedıgı barakaların ve yanyana olması n'n calışma düzenlenne uvma dığııu one surerek mahkeme ve başvurdu'ar. 18 barakanın bulunduğu Kurbağalıdere gıri •smdekı balıkçı ve sandalcılar «Bizl yanvana dizerlerse çalışa mavız» dıyerek çoyle konuştular «Buffün bulundujnmuı *tr\e re tek tip ancak bizim ihtivaç lanmnn karşıla\acak barakala nn vapılmasım Isllvoruı. Hatta hıınlan kendl paramızla da va pahlllriı. Blzleri verlerimlalen alıp, janrana dizerlerse çalışa mayız. Herkesin malzemelerine, «andallanna ayıracağı blr yere ihtivacı vardır. Beledive nin projeesinde Ise bu konular dikkate alınmarniî.» ESektrik (Boştarafı 1. Sayfodo) boiunıü, Dıyarbakır. Istanbul' un bir bolumü. Izmır'in bır bo lumu, Kastamnnu, Kavsen'nın bır bolumu, Konya ve Manı sa'nın bir bolümü, Kahraman roaraş, Mugla'nın bır bolümu Nevşehir ve Uşak 14J0 • 16 ARASI Antalya, Aydın'ın bir bolu mu, Balıkesir'ın bir bölümu Bıtlıs, Bolu. Bursa'mn bir b o lutnü, Cankırı Denızli'nın bır bolümü, Eskışehır, Isparta, Is tanbul'un bır bolümü, tzmlr'm bır bolumü, Kocaeli, Konya nin bir bolümü, Mugla'mn bır bölümü, Muş, Sakarya'nuı bır bolümU, Surt, Tokafın bir boIomü, Van. GECE KEStNTtLERt 20.30 21 ARASI Eskışehır Muğla, Nevşehir B.ths, Mardın, Muş, Siırt. 20.45 21.15 ARASI Zonguldak, Amasya, Çorum 21 21.30 ARASI Istanbul'un bir bolümU, Izmır'ın bır bolümU, Afyon, Uşak, Balıkesır, Denızli, Kayseri'nm bır bölümü, D. BaJartn bır bolümü, Gaziantep, Kahraman maras. 21J5 21.43 ARASI Bılecık, Bolu, Kütahya, Sivas Adana, îçel 21.30 22 ARASI Istanbulun bir bdlümü, lzmır'ın bir bolümU, Bursa"nın bir bölümü, Kocaeli, Sakarya, Aydın, Manısa, Kaysen'nin bır bolümü, Konya, Diyarbakır'ın bir bdlümü. ürfa. Van. 21.45 22.15 ARASI Hatay, Kastamonu, Samsun Smop, Tokat 22 22.30 ARASI îstanbul'un bır bölümü, îz mır, Burdur, Bursa'mn bir boI ımü, Çanakkale, Kırşehir, Nı<t c'e. Yozgat, Adıyaman, Bıngol. Mslatya. 22.30 23 ARASI tstanbul'un bfr bölümü. îzmır'rn bir bolumu, Antalya, Çankın, Isparta. DÜSSELDORF, (ANKA DPA) Pederal Almanya'nın Düsseldorf kentl mahkemesl ülkenın en büyük uyuşturucu madde dağıtım şebekesini ydnettigl gerekçesiyle Tank Cetın adlı 25 vaşmdajd bir Türkil 11 yıl hapıs cezasına çarptırdı. Kaçakçüık şebekesı eleman lan olduğu bildırilen 3 Tür< vatandaşı da 4 • 9 yıl arasında degişen hapis cezalanna çarptınldılar. Mahkeme, karan açıklarken yataızcft Tank Çetinin ülkeye mllyonlarca mark degerlnde eroln sokmus olduğunu kay detü. Almanya'da 4 Türk eroin kaçakçılığından mahkum oldu ANKARA <a.a.) PTT Genel Müdürlügu, Kurucu Mecllsin açılışı dolayısıyla çıkarılacak an ma puluna bastırılacak kompozisyonun seçiml lçin Türk sanatçılan arasuıda «Pul Resmi Yarışması» düzenledi. öte yandan, PTT ile TUrkiye Pilatelist Derneklert Federasyonu'nun düzenlediği «Balkan ülkeleri 8. pul serglsi» bugün Atatürk Kultur Merkezi"nde açı lıyor. 16 ağustosa kadar surecek olan sergıye Türkıye, Arnaytıtluk, Bulgaristan, Yuna nistan, Romanya ve Yugoslavya'dan pul koleksıyoncuian katılacak. Kurucu Meclis pul kompozisyonu yarışması açıldı (Boştarafı 1. Sayfada) • Turizm işletmeleri t»bi olduklan her turlü beledıye vergı, resım ve harcını yüzde 50 ındlnmli olarak öderler. # Turizm işletmeleri, elektrik, havagazı ve an ucreUerini aseari tarifeler üzerinden öderler. Tasan aynca, turizm merkez ve alanlannda tistyapı yaünmlannın gelişmesine yatınm tutannın yüzde 15'ine kadar katkıda bulunmak amacıyla, Turam ve Tanıtma Bakanl'Sı emrındft bir «Tnrlzml Gellştirme Fonn» kurulmasmı öngoru yor. Tasanda yer alan bir htikme göre de, turizm işletmelerinde çalışan îşçilerin tümü bir sendikaya bağlı oluyor. 10 kişıden daha az işçi çahştıran işyerlerinin sendıkaya tabi olma z o nmluluSu bulunmuyor. Aynca, ••urizm ışîetmelerinde sezon boyunea grev ve lokavt vapüamıvor. Turizm sektbrunde uyerulanacak özal huktlmler iş yasasmda ver almcaya değın, Bakanlar Kurulu karanyla düzenleniyor Tasanda, bu hükmün eerekçesi şöyle açıklanıyor «Turizm Sektörü'nün fiıclllkleri, gerek Işyeri ve gerekse Iş kollan yönfinden di%rr »oktörlere göre farklılıklar arzetmektedir. örnefln, rarsonun lokan tada 8 saat arahksız çalıştınlması, tşin niteüği sebebiyle ün kin dahilbıde değüdir. Aynca turizm sezonunda tşletmelerin sürekli hizmete açık tntulması ülke yaran bakımından ıorunludur. Ba ve benzerl nedenlerle, turizm sektöründe çavlışma esaslan 6zel bir diizenlemevi Rerekll talmaktadırj BelgeU tunzm yatınmcüan nin, yatırunlarmı altı aylık dev relerde, işletmelerin ise gerek 11 verileri üçer aylık devrelerde Bakanlı'ga bildırmesini on gören tasan, yasaya uymayan lar konusunda 10 bln liradan 100 bin liraya kadar para cezalan getiriyor. Aynca, yine yasaya uymayanlar hakkında sürell uyarma, teşvik belgesı nin Eüreli olarak geri alınması. tunzm belgesinin iptali gıbi cezalar da söz konusu olabileoek Bakanlar Kurulu'na verilen Tasan, turizm merkezi olarak saptanmış ve Resmi Gazete'de iian edilmiş olan ve beledrje teşkllatı bulunmayan köy ve bucak merkezlerinde ntifuslan na bakılmaksızın belediye teşkllatının kurulmasını ongorüTor. Turizm (Bastaratı 1 SayfCKla) olan yurt dışuıda çalışan işçtlerimizin bol bol döviz getirdigıni belirtti. Şıklar işci dövt« leri glrişiyle ilgili olarak şun l«n Rdyledi* «Biliyorsnnm isçJ dOvizleri konasu fizerioe flnemle dnrdnjhımuz blr konndnr. Ba yıl flmit edllenln çok daha ttzerinde bir takım gercekleşmelerle ksrfi karsıyayız. Bugfin htıdnt kapılarumz Turkive'ye (telmek Bzere yola çıkan tşçilerimlzle doludur. Bu işçiler Turldye sat hında yayılmışlardır. Getirmış nldtıklan dovizleri de bo! bol bozdunnaktadırlar. Haziranda 180 mllvon dolar civmnnda blr işçl dövtzi girisl bekliyorduk. Şu anda en son rskam 186 milyon demekkl tah minlerimlz gerçekleşralş oluyor. Yalnız bu 186 milyon dolar derken yeni dolardan bahsedivonını yani bugun içln 2,50 mark bir dolar hesabıyla yapa cak olursak bu 186 milyon dolar aslında 250 eski milyon dolan Uade eder. İşçi dövtzlerinde temmuz ayı içinde beklenen 300 milyon dolar da gerçekleşmek üzere. Aldığunız bilgiler hunu teyid ediyor. Ve öyle tahmln edryorum ki, aynı tazlı artı? »gTistosta da devam edecek.» Şıklar POLONYA'DA (Baştorofı 1. Soyfada) toplantı düzenledi. Toplantıya hukumet temsücUeri de davet edıldı. Kania yönetiml ise, son buna İşçi akını (Bostarofı 1. Soyfada) ğını bildiren Oğuz Anter gerek li onlemlerin alındıgını bildirerek şunlan söyledi: « Billndlği pibi Kapünıle' de girişteki 28 peron dışınds 9 adet de çıkış peronu bulunmak tadır. Çıkışta izdlhamı azaJtmak için giris peronUmın yo punlnpun sevrine före çıkışa tahsis edeceğiz. Yalnız işçUerjmiıe önetnie şu nu hatırlatrnak isterhn U, girışte beklememeleri için bir kolaylık vapılacak beraberinde getirdiklfri televizyonlanmn gumruk işlemleri yapılmamış ve yalnızcs pasaportUnna kaydedilmiştl. Bu dunundahJ Işçitertmi» mutlaka, televizyonluuuıiD i*lemlerini lç tumruklerde yaptırsmlar. Ba işlemleri çıkısa bı raktıklan taktirde. asın yoğun luk nedeniyle kapıda beklemek zorunda ksUMlirler.» (Baştarafı 1. Sayfada) •dılen 38 kışının olaylarda el bombası va molotof kokteylı aunak ve suçsuzları öldürmekt«n ö'ümlo cezalandırıldıklarını duyurdu JANDUUIA KOMUTANI ISTtFA ETTt Öte yandan İran'da ülkenln ileri gelen sıyaset ve dm aoamlanna yonelen suıkastlan engelleyemedıği gerekcesıyıe bır suredır yoğun eleştinlere hedef olan Jandarma Komutanı istıîa etü. Şiddet olaylannm son kurba nı çarşamba günü lktıdardakı Islam Cumhunyeti Partihinm kururu üyelerinden Mületvekılı I>r. Hasan Ayat olmuştu. «Pazar» tüccannın, son altı hafta ıçmde 250'den fazla idam cezası vermiş olan Devnm Mah c kemelerım daha sertle meve ça ğırdığı, suıkastçüer karşı dev nmciler ve özeılıkle amaçları na varmak için teröre başvuranlar hakkında daha sert karar •verilmesini istedıği duyu raldu. HUMEYNİ'YE KARŞI GRIT öte yandan dün Waşhington da bulunan Cezayir Büyükelçihğinin tran'uı ABD'deki çıl:arlanm gözeten bolümüne gıren ve beş kişiyi rehine alan Hu meyni aleyhtarı bır tranlı Grup polism düzenlediği bır baskın sonucunda tutuklandı. Olay sırasında bir kışının yaralandığı ve 1520 kışırJn tutuklandığı bUdJıüdL Iran'da Kayyım (Baştarafı 1 Sayfada) «tş Kannnunım 2320 aayılı Kanunla deçiştirilen 13. maddesi, Genelkurmay Başkanlığinın tamimleri gerefince, 31 ınart 1981 tarlhinden itibmren iş akdlniz fesh edilmiştir. Kıdem tazminatınızı abnak örcre Heyetimiz Mallye ve Ma basebe Amiriiğine müracaatıDIZ lıizümu tebliğ olunur» Konsey karan ıle faalıyeü BS kıva alınan DISK ve bağlı sen dıkalsrın yonetıcüerl, sendıka lann faalivetlerının askıda oldu gu süre ıçın, 2316 sayılı yasa y& gore atanan kavyım heveti nm karanna gore. tazmınatları nı almak içuı başvuruda bulım madılar Tutuklu DtSK yöneti cıleri, yasal olmadığmı bildır dıkleri karara karşı, avukatla n aracılığı ıle Istanbul Sıkıyo netım Komutanlığı ve Bakırkoy Iş Mahkemesıne yazılı baş vuruda bulunarak gereginm jn mlmasını istedıler. Başvuruda DISK yoneticılennin seçimle goreve geldıkleri, iş akıdl ile bağlı olmadıklftn, sendika yo netıcılerinin görevlerinln sona ermesi hallerınin yasalarla be Urll olduğu goruşü savunııldu. ümlan görtişmei üzere bugün için olaganüstü toplantıya çağırdığı Merkez Komıtesi'nln otu rumunu salı gününe erteledı. tngillz BBC radyosu Varşova muhabın. Polonyalı yoneticılenn son durumu gönişmek üzere haita sonunda Moskova'ya gıdeceklenni ve Moskova'dakl görüsmeler ve Dayanışma Sendıkası'nın pazartesi günü yapacağı toplantının sonuçlarının beklenmesi amacıyla Merkez Komıtesi toplantısının salıya ertelendığini kaydedıyor Bu arada Sovyetler Birlıgi, Polonya'daki gelışmeler konusunda son hartalardakı sessızlığinı nıhayet bozdu. Sovyet Komünist Partısi yayın orgam Pravda, «yalnuca yoğttn çalışmak ve Marksist Leninist ilkelere donuşle, Polonyalı asırı sendikacılann ulkeyi sürüklemekte olduklan felakrt önlenebüir» cümlesıyle ozetlenebılecek bir makale yaymladı. Sov. yet TASS ajansı ıse, Polonva ordu gazetelennden Zolnıerz \Volnosci'nin sert bir makalesıni yayınladı. Makalede ordunun Polonya'da sosyalizmi korumak içın her yola başvurmava ve tüm güçlenni seferber etmeye hazır olduğu belırtılıvor KANtA HASTANEYE KALDIRILDI Öte yandan, Komünlst Partl Sekreteri Stamslaw Kanıa dun Varşova'da bir klınıkte te davı altuıa alındı Kanıa'mn ra hatsızlığının nedeni ve klırugm hangi bolümüne yatınldığı belırtılmedı. Askeri (Baştarafı 1. Sayfada) [ bu da berobennde sıkıyonetımı. sıkıyonei.rı de baskı, ışkence, zulum ve zorbalıgı getırmıştır) şeklindeki kısmını *le alarak sanıklann devletın askeri kuvvetlerinı alen*n tahkır ve tezylf ettıklerinl kabul edıp bu suçtan mahkumiyatlerı cihetme gitmış ise de; T.C.K.'nun 159uncu maddasinde yer alan devletın askeri kuvvetlerini tahkır ve tezyif suçunun tekevvunu ıcirt, yazılan yazının devletin askerf kuvvetlenni tahklr ve tezyıf maksadını taşıyan özel bir kast altında yazılması lcap •d«r. ifte sanığın bu kostını tesbit ıcln de yazının tumunün tetkikl gerekir.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog