Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 6 7 AĞUSTOS 1981 Türkiye Bireysel Türkiye Boks Birinciliği başladı Izmir'de Âtletizm BıranciİBgı sutopu r Balkan yüzme atlama ve Dünya rekortmeni Volkov çok formda IZMIR (Cumhurı/et) Tu kıye b,re/sel atletızm bır ncıiıgı bugun Izrnır AtaturK staamda yapılacak varıs ^alar a başııyor 67 ılden yaKİası* 400 otıetın katıidıgı bırıncılı<<te yenı Turr r kı/e reko la ının kırı.ması bexlenırken. otleîızr feaercs/on Tjrkıya bıre/ssl atletızm b.nnCılığınm Izmırlı atletız seve'ler ıc n tcm cmlamıylo bır ct.etızm şolenı olacağını dıle getırıyor1 lar Atıeîızm federas onu yetkılılermden olınan bııgı/e gore 10 agus'osa dek sjrecek otan b rıncılıge katılaca* sporr cula bugyn sact 10 00'da da sağliK TuayenBsndeT gecırılecekler Yenı rekortmen Konstantın Volkov 5 84 metreîık gorkemlı MİLİÇ «KUPA MAÇLARI performansmdan sonra verdığı derneçtö jenı rekor mujdeledi LİG HAVASINDA OYNANIYOR atletızmseverlere Volkov 151>5 aâTistos tarıhlennde Yugoslav Spor Serrisi saha Genç Bayan voleybol takımı AMÂTOBLER KÖSESİ j vanın Zagreb kentır.de duzetı bol takanı rekmk Beşıktaş fut vardı Ancak ikınci yandavardı. dırektonl da başka br Beşıktaş Kocoel nde yapılan loplu çalışT lenecek A.rupa Kupası fmal Do de Mı'ıç. < kupa maçları lı? Suraüı b'r ia^bol sergıleven ta ma kampı sonijnda açiKlandı. lerınde Polonvalı Kozakıevv cz hfvasırda oynamyor» deaı kımım çok gol pozısjonuna gır • Eski Beşıktaşlı Tımcav De ıls T,?p?cagı mucadelede re^oru 8 13 Eylul tarıhlerı arasınd; ancak sonuca gidemedı 45 mirtaf ın çalıştırdıgı Ortakuv 5mSK) auzejme çıkmava çaba Fenerbdhçe ıîe yautıkları kar da Yunanıstan ın Corınthe kenyeni futbol donemin] Srref sta sarl edecefeinı sovledı ve şojle 51 kiloda: Burhan Koç <Ko (Maıatvai 5^3. Salıh öztürk şı ?sma r» ılgılı olaıak gous dakıka rakıbım^s oranla ustün tındeKi gençler Balkan voleyMehmet TEZKAN caeLO Huseyin Genç'l (îst » 50 (Anüara) Necmı Turkeş (An dında yapılan töreule açtı. Tun Takımın lennı açıklajan Doıde Mılıç bır oyun sergıledık konustu. <ö 34 gıbl mamjnaj bol şompıyonasına katılaco< henuz tanı ıskeletmi olusturma cay Demirta?, «Genç ovuncuşunları soyledı: Ceraal Tufan (Ankara) Petlı kara) 50, Cengız Bavergı (Kaolan genc bayan vo'eybol tacm. ÇunKi lıglerın başlamesılardan ohısturduğurauz kadro bır yuKsekl ğı astıktan sonra tay» Öraer Lutfu Bılır ( I s t ) Temur'u (Erzurum) aoondene Turkıje Bırejsel Eoks Bırınkımında şa sporcular bulunnun basanlı olacajını ıımuyo kendıme daha çok guvenmeye «Rakibımiz karşısında vedıfı na daha bır avlık zaman var 4 1, ııe, Bayram Karaşanrnogıu basladım zasreb'de 5 W ı aşcılıği Spor ve Sergı Sarayı'nda rnm» dedi. n.ız bır goits macı kavbettık. Bu zaman ı^ınde çok çalışıp tr makta . (Konya) Ibralmu Gılnduzu 67 kilo: Anf Atag (Istanbul) mava çalışacagım Basanrım başlaaı. Ilk gun karşüa&nıalaKaı şılaşmanın ılk yansırda sa kımm ıskeletını oluşturacagım (Ankara) 41. Yakup Kılıç < lzmır) 50, VeNaian Gulergm (Guney Sa• Istanbul 1 Amator Fut başaramam bılmem ama uğra nada çok durgun oır Be^ktaş dedı. ıında favorıler govde goster.sı aat Otsoy vAnjiara> SaDah^*57 kilo: r a h n Sumer Clstanbol Lıgı takımlarmdan Muradı na/'J, Şehnaz Karagoz (Benîjaparsen dokuz vengı kaza^an tın Işık (Zonguldakı 5 0 Eıdal ye kulubu yenı futbol donenı bul) Aıi Kahramanı (Aııkara) spor) Banu Turan, Alev ÇağaIstanballu boksorler bsşarı ı\ Kırj loglu (Ankî:a> Ergun t n lennı >arın saat 18 00'de Şeref 50, Adnan Oza±:arr.ın dzmır» tay. Sıbe! Ozgul, S.nem Beraı Boksta bır patlamanın caşstadmda yspüacak torenle aça vers (Eskısehıriı KSC Hanetı Emogan Bostancı\ı ıAnkara) tam, Yurdagjn Işıkcı, Arzu langıcı olaraK nnelendınleb'ie caklar Bajraktar ıBursa), Isınaıl &a HSC üe, Iskender Bejaz a"a:»ı Calış, M ne Gundoğdu (Eczocegırmz zevklı ve kalıteu rnaç ha'vı (Eruzıumı RSC ıle • Ferıkov Kulubu'nun DıiNesırru Setul dstamUi) RSC lar ızıeaık. Gecenın en onemıi cıbaşı). Fergun Akıncıer, (Gazeıledıgı «Ataturk Futbol Tur ! e, Mıkael Bozcğld (Istanbul», 11 kiloda: Os'nan Dag (An maçınaa geçen yiluı 75 k.lo şam latasaray) Sema Alkıs (Bagtuıvasi'ra devam edı'aı Faruk Karatoü u flstanbul) 50 kara Şaban Yanık ı (R.ze» RSC pıyunu Jîaksut Kuçuk ıle £1 kı larbaşı) S bel Gurkan (Arcelık) Alınan sonurlar şoylp oldu. üe, b0 kilo: Tahzr Hazel (Istanlo Selamı Kara^eıle nın sava^ı \s 7S Doçangfme?: 11. Hav Pıpar Erel (Koleı) Şen z lnqol *3 kilo: Selamı Karakalle bul) Mehmet Melekı ılstanbulı mı ızleoık Yıllarm boksoru <Istanbul) Massut Kjçuk (Is kospor Ale\«por: 30. Pov 41, Alı Çukur (Munıh) Ismet (DSI) Nss' u an Sonmez, ipek Kucui; kaıştfaşmaAi 50 yıtırırrazspor Sönnıezer: 30, Ok tanbıiDu 50 vendı Terzı (Bursa) yı dıskalıfıje ıle Ozgjden (hm.rspor) ken eskı gucunden de çok ucıdar Zaferspor: 30. Sa 91 kiloda: Cumhur Asılkefelı Yener Durmuş (Istanbul) Is Genc ba/an voleybol takımızakıajaı va=spor Yavla 32 tnıı(Aı.ıc*raı Or.ıası Gçgen (Is: ) nıet Ozcan (Izrrurıı 5 0 nın teknık dırektorluğunu Cen spor C*nç II: 13. Karade Dun ;.apılan karşılasijialar S0 kilo: Msnmet Demır (An R&C ıle Tufan Bolat (Ankara» gız GollJ yapocak Huseyn da alınan sonuçlar şovle. Hajrullah Kalafat ı (Ist) 5 0 niz Gamsanspor 02. M.ıç kara) Erhan Karakurt (Içel)u kaspor K. Şîrnşek: 32. Oz Özcoşan Aıtrenor Turgoy Ka yendı. 4 1. 4S kiloda: Geçen yılm şam kurtulos Doçuşspor: 02. rabulak da ontrenor vardımcısı 63J kiloda: Oktay Denaınnen pıjoı.u Gurer PÎÇI (Ist.) Sakıp Kordontepe Seymenspor: olarak gore1. a acakiar cı Ust ) HJiusı Yümaz lAr.ka Karataş'ı (.Ankarai 2. raundNotlar ra) 50, Emın Tokav (Kocaea) da naıia\t ıle, Mustala Geng • Feıücov futbol takımj or.il Remzı Aktaş'ı (Kocaeh) 4 1 Ce (ıst) Keınal Anuk'u 'Bjrdurı BALKAN n.U7dekı pazar BpndiTna^poı.ıal Vı .^.i tlst ı feelçuk Yuce RSC ı e \encu 1İ3 ıkı maç yaomak ıçm a\Tii YILDIZLAR gun saat OfiOOda Bardırma'.a eıdecek BİRİNCİÜĞİNDE • Istanbul 1 \mator Futbol Uıri'nıtı adçeki vaat 16 00 da bn YUGOSLAVYA'YA Ismet bLRKAN jriin Bolee '»Iüdurlöeunce varıı 9770 YENİLDİK Taner OZAL lırkfn, 2. Amalor Liç saat 17. 00 ve 3. Amatnr Liç !çin ^aat DEMİRÖREN «İLK BEŞE GİRMEK AMACIMIZ» Balkan Yıldızlar basketbol DI ^ /sel Boks Bı18.00 da Rruplar belirlenec*k. nncüığıne katüan takımunız inncılıgı, uu • lotar.oul Spor ve • Fethive'den ^tuha^rem. Ga S Sirkecl futbol takımı yenl futbol doneminl Cankurtaran sahasuıda yapılan gorkemli torenTurkıje Buyıikler Bireysel Boks Şampı>onası geçen yıllara kınci maçında Yugoslavya'ya 97 le açtı. S. Sirkeclnın başkanı Ergin Demiroren «Istanbul lerel Futbol Lıgı'nde flk beşe girmek Se'gı Sarü/ı nda başiadı. Bu lata'dan Cıhan, YS. Selim'den oranla heyectn potansıjeh \e oıganızas>on açısından olumlu bır 70 yemldı. içln savaşım verpcegiı» dedi. Demirdren avnca Besikuşlı 'Mete, Adanasporlu Ertuğrul. BoluIsma'.l, Ayyildız'dan A^a, Beyler spor dalının yurt çapında duIlk maçında Yunanıstan'ı 63 not a'dı. Bunda Cemıl Erkok Federasyonu'nun rolu çok büyuk'u. beyi'nden Ahmet'ın alan tstan sporlu Erdem, Yucesporlu Aziz, Tekirdağsporiu Murat % Erol, Galatalı Ekrem, Alibeykorld e Karşılaşmalara gelen sporcular sıkı bır elemeaen geçırildıkzenlenen en bu/uk organızcs60 yenen başansı gosteren yü bul en eski takımlarmdan olan Sait, K. M. Paşalı Ercnment ve Yedikuleli Metiııi alarak giiçlü kadro olusturduklannı söyle ten sonra çağrılmıslardı Gunduz seansında taran kırana nıüsaba /OPU olTiasına karşın, bırıncı dız oasketbol takımımız Yugos Halıç Lıç'de de basanlı olmak di. Demiroren ayrıca ara transfcr a\ında da noksanlarımızı gldcrerek araacırruza ulaşaeağılığe ılgı azdı Oyle kı bu şampı lavya onunde başarılı bır ojıın kalar ızledık. Şohıeüı eldıvenlerden bazılannı bu karşılaşmalara ıçın haftada liç çalışma yapa mın umuvonım şeklinde sdzlerini nofctaladı. l e n l döneme giren S. Sirkecili yonetıci \e futbol 111 hazırlanmadıkiarı kor.disyonlannm yeterslz oluşu ve maça >ona ıcm oyrılan 5 b,n kışılık sergılevemedı ve alandan 27 rak hazırlanıyor cular toplu lıalde. (Fotoçraf: rehnıı ÖZGILER) konsantre olamayışlan apaçıi: ortaaa ıdı. En büyuk eksıklığıraız sayılık bır farkla yenık ayrıldı Spor ve Sergı Sarayı'nda 90olan ıyı mudafa yapmamak, atak halınde kontra yumruklar al Yıldız takururnız uçuncu maçı 100 kışı varaı Bu ssylrcılerın mak burada yıne kendını gosterdı. Gecenın klas ısımlerınden nı bugun Romanya ıle oynaya se sadece 8 ı kadındı Fahn Sumer'ın netıs ayak oyunlarının yanısıra vurduğu sağ aı cak. relderl tek bırakmayıp anında sol kroşe üe tamamladıgı an Av63 5 kıloda Istanbul Tekei' rupa çapırda bır yıldız olur. den Oktay Değırmencı ıle doİzmir bölgesi vuşen An<ara bolgesınden Turkıve'de boksu en ıyı bılen sporculardan bırı olan Adnan bisiklet yarışları Özakalm ıakıbım sol aparkatlarla bıtırdıkten sonra tek sağ kont Hulusı Yılmaz ın ücuncu rara ıle netıceye gılt:. Pasat bu arada mudafası çok açık verdı. Faundda a/akkabısı cıktı Buyarın yapılacak ruk Karatop, Mıkael Bozoğ.u musaoakası baştan sona çok harenun jzenne Hulusı Yılmaz ortadan kalkmasmm büvuk 4 ketlı ve sert geç'ı. 1yı hazırianmasmm karşü^ğjn maçı kazanaKarşılaşma,ı tek ayakkabı ıle bır rolu olacaktır. Bu aa anİZMIR. lzmır bolge bisık rak ıspatlajan Faruk Karatop oldu. Almanya'dan kendi olanakcak beslenme bılıncınm oluşbıtırdı Sofra kultürumuz letçılerinın katılacağı saate kar lan ıle şampıyonaja katılan 1860 Munıh forması altmdakı AIi masıyla sağlamr yor demıştik. Dunvada <U şı yol ve knteryum yanşmaları Çukur boyunun ve kolunun avantajını çok ıjı kullanarai nefıs ••• BESLENME BİU.NCI.. sofra kuiturunu etüievenienın 8 ağustosta yapüacagı açık ayak oyunlan uçlu konbıne yumrukları ıle baştan sona faullıl Türkı/e B.reysel Boks BıEvet. Herşeyin oldugu gıbl, rıa Dasında ekonomı gelıyor. landı. rincılığmde, daha once yapıdovuşen îsmet Terzi'je dıskalıfıye üe galıp gelırken sporseverlebeslenmenın de bılmcı var. Sofraıan Kaldıran, lokmaları Bolge genç ve büyuk kategore nefıs bır karşılaşma ızlettl. Bu kiloda ıddıalı oldugunu ıspahlan organızasyonlara benzeme Bılınç, bılgı deme^ degıl. kaçulten en büyuk etsen enlerindeki bisikletçüerın katıla ladı. Senelenn boksorü Yener Durmuş her zaman gorev adamı yen bır yan var. Bu da herşeÇok kışıde bırçok konunjn konomı. Ama, dunya beslen eagı yanşmalar Bomava Mani oldugunu gosterdı. Gostenşsız boksunan yar.ısıra fevkalede supyın belırlı bır duzen ıcensınbügısı vardır, ama, bılıncı mek kulturune sandouçı arsa doner yol kavşağuıda saats lefcs bır adale \e genıs tyr akcıger kapasıtesı ıle uzun yıllar bu ae yurumesı Daha onceki bıyoktur. Bılmç, bılgının omağan eden olay, olr Ingılız favı vol yansıyla başlayacak. 35 işı devam ettıreceğe benzer. zumlenmesı, yaşama uygulan rıncılıklerde başhakem masaLoraunun oyun duşjtunluğukılometrelık kreryum yarısı ısa Maksut kardeş, camndan çok sevdığın boks seni bırakmadan ması surdürtümesı Bıhnç dur. Bu olaydakı ekonomı, eskj Belkahve yolunda yapıla sı hanc. otekı masalann kıms«n boksu bırakmalısın . auzeyme gelmeyen bılgı kazaman ekonomısi. 4. Sandcak. lerın olduğu ve ne ışe yaradılıcı olmaz, etkıü olmaz. Bu wıch Lordu, Jonn Montagtı ğı pek bılınmezdı Oysa şımbakırndan amacımız, beslen(17181792), oyuna ÇOK medl, basın, hakemler. proîokol, me bılgısl vermek değıl, bes raklıdır. Yemek ıçın bıle oorganızasyon komıtası ve tek lenme bılıncı yarataoümek. yuna ara vermek ıstemez. nık komıtenm nere/e oturacak E^er beslenme bılıncını bır Yaruna, kuçuk ekmeklenn lorı bellı. yazı dızısı yaratabılseydi ışiıçme soguk yıyecekler koyamız çok kolay olurdu Ama, rak getırirler. Oyuna merak••• Fikret ne bızım boyle bır savmııa lı Lord da, bır yandan buSalonun kapısını İstonbu! var, ne de boyle bır durum gun adıyla anılan sandovıçKaragücu takımının boksorlerı olanaklı. Ancak, hep bırliKte, lerm atalannı atıştınr, dığer tutmuş Içerı gırrnek ısteyenyazanlar, okuyanlar. bırbırıyandan da açhğım gidenr. mışlardır. Işte, bugjn gırılen çıkmaz »o ler n kımhkler nı gormeden btUlkemızde «kıtle sporusağuk içln ne anlatanlar ortaklaşa bır Lord Sandwıch, nasıl bır çıkaklara yıllar oncesmden atüan yanlış arakmıyorlar. spor yaşam boyu spor» gıbı uygulabeslenme büincı varatmayı ğır açtığını bılmeden oldu, dımlarla geundı. aıalann "henuz bılınmeciığı \e kavram oamaçlamaljyız. Şışmanlık, gıtti, anıa sandviç olayı buEn yetfcıiı kamu gore\Usınden sade larak bıle kullanılmad.gı donemlerde yogorduğumuz gıbi, kısısei bir yudu, gelıştı. İstanbulKuşadası vatandaşa degın, yaptıklan sporla ve bauetımler ışleruiı çoi kolay yurutmekteyolay değıldır. Şısmaniık, top Beyoğlu'nda meraklılann şarı duzeylerıyle hıçbır untısı olmayan, aüer. Topıorr.un spor >apma alışkamı^ lumsal bır olaydır. KıUturuYat Yarışı çok ıyı bıldıği bır Kıtap Sa ialt renk ve ısımlerıne kendılenni gonul laıı da yeterınce gelışmedıgınaen deger muze. soframıza, alışkanhkla rayı vardı. Bır gun verine lu tutsai eüen yı^zbınle.ce sporsever yubugün başlıyor dçulen ve eleşıırı duzejien oldukça sırımıza, geleneklerımıze, sosbır sandor.ççı dukkânı açıllarca bu tuLsuyla kencuierını avutmuşlar nırlı kalıjoıdu. Genış kıtleıerın yararıayal yapunıza, ekonomık vamak ıstend:. Knametler kop dor. Hertarlu ıletışım araçlan ıle ve ozeı Spor Sernsi Açıkdenız nabılecegı tesıslenn variigı üe yoklugu pımıza bağiı bır olavdır. Bumuştv. Ne deme^tı, kıtap ye iüıe yazııı basınuııızla coşa.uiu kıtlelerm Yanş KUIUDÜ ıle Turk Donantanı oiara.i ajıraedılemıyorou Aslmaa tun bunlardakı yanhş.arımızı rme sar.ctovaç satılnıası YTayarattıgı bu guzeüm taololarda acımasız ma Vakfı"nın bırlık^e duzenle kıtlelerden geıen boyle bır ıstem de heauzeitebılmek de kışıse! aezılar yazııdı. tepkıler gostefırça darbelerının sahıbj geneJıkle budığı 10. Yü «Türk Donanma nuz soz konusu değüdı. Yoaetımler açığıl, topluırısal bır olavrır. Or.ldı. Ama, nepsı bosunaydı. iaç adı buyuk kulubun yonetıcuen ol% akfı Kupası» Istanbul • Kussından, Toplomun spor konusundakı genun ıçındır ki, burun topluSandbvıç kitabı venmışti Bu muştur. adası Yat Yanşı bugun de Hey ıeksmTielennın belırleıımesmde bır kaç mu etKüememız. butun topgdn her taraf sandovıç'ene belıada Denız Harp Okulu obayuk Kuluoun goru^unu almas yeterlıylumaa bır beslenrne bılıncı Eır yandan var olan tesısler bu ayrıdolu. Turlen arttı. Fıvatlan nunde başlayacak 305 Denız dı. Onîarm ısteklermı karşıladıgınız anda yaratabı.rreraız gerekır. calıkıi kuluplerın kullanınuna devredılırarttı. Hayat pahal'laştıkça m'lı olan Is^anbul Kuşadası iılke dazeyınae sporun sorunıa/ını da ço Ken, aıger yandan sınema ve dıger eglen sandovıçe rağbet de artn. musabakasında Klas I Klas zumiemış sayaDiln"dınız kendınızı. Sışıuarhij,ı ıncelea.sımız za DOKTOR ERDAL ATABEK ce verlerıne gırışlerde, gışelerden uzatıPi'atık zekâmız a sonunda II KiasIII, KıasIV, KlasV man, çocucluk donemlerınae lan bıletlere Dir eı£ büetın de taiiip geı «yengen tostus aa bulduk ve Gazı sınıfında yansacak oBır devlet adamımn «adı büyuk» bır kı etkılerm çok onemlı olduaıgı, jasal olmadıgı nalde tartışıimasma «Yengen tost», ya da çevnnlan tekneler ^^armara adası kuluoun başkan ya d i uyesı ıle bırlıkte gunu goruyoruz. Bır çocuaeger gorülnaeyen «x kulubune jardım» Iskelede bırakacak Canaidıale sıvle «ktzarmış vcngen» ıkı gozukmesi, oır yandan kenaısı ıçın bır ogun beslerjııe bıçımı, yagayretkeşlıkierı yaşanagelmıştır. ı Beyoğlunda merukhların çok iyi bilBoğazını geçro Bozcaada Dam esanek dıhmcıği'iın arasına nurlanma ve ov~unç neaem olurken, ote sam suresırce etkılennı surIşte, bızım spor dunyamızda kurulan .aeık Ferıermı Iskelede bırakıp ?ar gıoı kaşer pevnırıyle ınyandan bu goruntu toplum iatmanlanndiği bir kitap sarayı vardı. Bir gün yeaurebılnıektedır. Cocuğun duzende kıüsleraı sporcuya olan sevgısı M'dıllı adası açıgından geçe cecüc bır salam aılmunın ko aa da taKdır^e anılan ve devlet. aaamına bu donemmde jedıgı besınrine sandviççi dükkanı açılmak istenıle spo:a olan tutkusu bojle sormırulaa rek Sak'.z kanalmdan sejrede njp ısıtılmışı Neden «»enkazancuran bır o^ay s>avılı\ordu. ler, bunlan jeme bıçımı, yeDevletın olanaicarınm teıt jonıu kulres Kusada<n Yat Lımanı onun een» bılmıjorum. Yemefe di. Kıyametler kopmuştu. Ne demekti mek yenıe siK'ıgı ıleıde çoBu çok dogal Oır olguüur. Çunku, lanı»mabi, naınjmızm DU denlı kauusı orcıs Fınış %araca'<lar. mızahla kansık bır seks mı cuk buyuduğu zaman aa bakitap yeriııe sandviç satılması?.. YadeUet adarra gıoı, Yurdun en ucr<» koşt tada ıken vaıııan >er, .ponjn ner dalınkatılıyor cersımz. Ama, tutuzı izıer oırakrrak'a. bazı bı1 SJıaeiu vatanoaş aa bu Koşuıldnma ıçerıa* başarısıziıkliıi olmuştur. Yabancı ant lu;or. Değışen be=lenme Joıl zılai yazıldı, tepkiîer gösterildi... Ama, rakılması zor ahşkarJıklann Konyaspor sınüe spora bakıyor, de^er olçulen ae renorlerie yaoancı sporculardan mucıze turumuzun son orneklenr.kaynağı olmaktadır. EıcmeS hepsi boşunaydı. Sandviç, kitabı yenbu boyutlan aşamıyordu. Boyle öır yanıımanlar, neaense transterlerde kulup den. pazar giinü yıyerek buyüyen, ekmek yılış yunlenaırme ıle oluşturulan kamuoiu kasalarının anahtarlannı eliermde taşımisti... yerek doyina alışkanlığînı EKMEK AUŞKANLlGl yanıııda yonetımae etkın yerı olan burok ' anlar olmustur. Ne yazıktır kı, bu gıbıGazianteple çocukluğunda edınen kısıler Ulkemızdekı ekmes auşratlar da aynı janlışı meşrulaştııacak şeler sporumuzdakı başarısızlıklann asıl buyuduKlerı zaman esonooynuyor kanlıgı ıyı bııınır. Her şeyı kiıde hareıiet eaereK bugunlere unsuru olduklanru gızlemeyı bugüne de dır «Eli ekmek tutnıak». «ek de e/cmeg.n çok yenmesı samık duromla'i oıanak verse, tu Yıljarcıır deg.şmeje'i ou tm başarmiî,!ardır. Kısısei nuîuzjarının vesek de, erimıes vemeaen mek p*rası» bızım deyımlerı dece ekonomık nedenlerle ol de gene ekmek \ıytre'^ doyKONYA Kon/asporLn 9 topluiıiun beden egıtıraı ve spor artmasıncta sporunıuzu araç edenleiin dovmajız Cogumuı ı; n e.. mız Eirnejın kultürumuzde, sa,dı, çözum de kuskusuz ma duvo'usunu bıra>c<imamal£ ıs es. ve gcreâsinmelenr.deiu buyutne aı gerçek yuzlerı artık ürtaya çkmaktadır Aaustos pazar gunu Gazıanmeıv. koskusuz sadeoe bır a oze1 ••k's ıncelenmesı gereı:en sadece ekonomık olurdu. Atadırlar. Boyle o.unca da, tınüan kaljulamaz boyutiara ulaşnuştır. Bı.mçh spor kamuoji!, başanya u.asmalışkanük degıi. Besıenmeozel bır yerı var. tepspor'ia b r hazırliK nnaçı ya ma. durum pek bo\le değıl. beslenme oaha başmda yanO gurüerde yapılan stacyumlar, sayılazı nm yolunu her geçen gun daha net olanuzae uas koşe ekmeğmir. EKITIP<Î, besır turu olarak Ekmek yemek alışkanlık Ü > pacagı açıklandı lış koşullanmış olmaktadır. sınırlı olan bırKaç, spor kulubunıln maç rak gormekte ve gostermektedır. Gerı kalana «katık» deıız karbonhıdrat Ilerde gorecerumuna gelınce, hıç gereğı Konyaspor basın sozcusu Bu bskımdan aüenın genel larına ve çalışmaiarına yanıt verebılrnev Ekmek, ülkemızm en buyun gız, beslenmede valnız ekolmasa aa, ekmek yenmeve Yaşamlannı bır meslek uğraşı ıçınde Turhan B ige, «takmın ıyı yon tutumunu şışmanlıkta onemte ıken, dıgerlerını ne ılgüıler duşionmu^ telorı kaynagı. Neden; de mek :eır.e':, tek vonlu. janspora verenier, spor yonetımlenne bır devam edılıvor Bu durum ar da oldugunu, kendı sahoların lı bır rol o>namaktadır. ne de toplumda bu doğmltuda bılınç.ı bel!ı. Dı^er besm maödelen lış b.r beslenme turanu olushobı durtusu ıle oturanlarıiı yerme geçU]i bır aT"*kanir<rır vanı Dır ıst«k gorulmuştur. Dahası, «bır gt da olumlu sonucıor aldıklarını, ne gore uouz Her zaman da tıklerı gun ıjlokta belırecek ılk parıltıturu'or. Ya da ekmeğı gp psıkoloj'k ptkenler ondedır YARIN : Şişmanük nun beylıgını beylık sayan» ku^up jone ancak deplasmanda da n^ac ha ucuz larla bırlıkte spor dunyamızı aydınlatarekenaen co ; "emek sısman Turcıye'de şışma.ıUgı onletıcılerı gerçek temsü gorevlerıru yapma yaprranın faydalı o acogını, b j caklardar. lamaya yol açıyor. ülkemızEkmek oıaım IÇÜJ Kutsal mekte, yanüş alıskanuklann neden zararb? Genç Ulusai Bayan Voleybol Takımı açıklandı ERKEN GELEN' FÎNAL 37 kiloda dütı erken gelen bir final >aşandı. Bn sıklette Burhan Koç ıe MııstaU Genç karşı karş'\a geldileı Gu7el blr boks çıkartan Burhan Koç 50 sayı Ue kazandı totoçrı'ta bu karşılasmadan nir an gorulujor (FotOfraf Ender ERKLK) Favori boksörlergövde gösterisi yaptılar kan Yuzme atlama ve sutcpu bınrcıhgı dun yapılan karşıiaş n^a'ar ıle Yunanısfan ın Kavala keTj~.de basladı Bırmcüığın us. gununde altı vu~ıcı.UTnız fınalîere .iatünıa haiuım kazanarak fınaııerde sa vaıun vercııler Dan sabah seansında yapüai seçme^er sonuounda İÜ0 m ser teai'e Bayanlarda Yakut Alca erkeklerde R'ha Ortaç, 200 m kuroaşalama bavanlaraa Yasemm SavteKin 100 m kurbcga a rna erkek".et(?e Alı Ozuak, 100 r m kelelje.iLe erkeiderde Sua Bılger • e 1500 metrîde de Ce r mal Sa ai fmaî cre katnma hakiinı kazandılar 9 Agıstos tanhıne kadar su recek olan Balkan Yüzme, atla ma ve sutopu bırmcılığının ılx gunıuıde yuzucuierımızden \enı bır Tjrkıje rekoru haberı gpl mezken sporcıılanrmz guçlu ra kıplerıyls basa bas oır savaşım verdıler birinciliği basladı K.U \L\ (Cumhuılyet) Bal ' Z A G R E P ' T E 5.90' I GEÇMEM KOLAY OLACAK SANIRIM, Spor Servısı Sınma atıa ma a'letızmın en kısa surede en bu>u.; gel^smejı gosteren oalı olarak kaoul edılıvor Rekor ustune rekor kırılan sı rkıa aılan:a son yülarda Fran S J ve Sovyet auejerm egemen lıgı a'tm^la oulunuvor. Geıçek ten de 1930 ve 1981 yı.larında knılan sekız dUnya rekorun dan ık^sı 5 72 ve 5 78 meTe ıle Polonyalı Kozahevv ıcz e aıt Ka lan 6 tanestnı ıse sovvet, Fran su a'leıler. kırmıslaı. Bunlar dan uçuna Vıgneron 15 75 5 75 5EJ) bırjıı Eomıon (577), ;.eiıi emıs îKısi'iın sahıbı ıse Sovvct P^ıvoiov ( J 8 1 I ve Volkov 5 84 Sırıkla aiamanm bu gelışı muiın onuınuzdekı gunlerde de durmajıp surmesı oesen mekte şacagım» Sovyet atletın derecesını bır yılda 15 cm gelıştırdıgını anımsavarüar onun bu sozlerıru abartma oıarak cuşun mujorlar \e «Neden olmasın» dıyorlar. Silahlı Kuvvetler Pentatlon Sampiyonası izmir'de sürüyor IZMIR (Cumhuriyet) Stlch lı Kuvveîler Pentat'on Şampıyonas Izmir'de suruyor Narlıdere Istıkan Okulu ve Eğıtım Mer<ezı KoTiutanlığı tesısler n de auzenlenen şampıyonada ergeı kosuda Kara Kuvvetlerı Komutanlığı'rdcn pı ot yuzbaşı Muhıtt n Doğrrus 2 dak'ka 33 sanıye ve 1049 puanla bınncı olou Kara Kuvı/etlen'nden horp OJ'ulu oğrencısı Abdü la^ı Barutcu 2 dakiKa 34 sa n ye ı'e ıkıncı Jandarrra Genel Komutanl>ğı'ndon assuboy bascavuş Adnan Apa/dın da uçjnculuğü a'dı Genal sıralamada Kara Kuvvetlerı Komutanlığı 8750 6 puan,a bırincl Jandarrra Genel Komutanlığı 7465 2 puanıa ık.ncı, Hava Kuv vetlen Komutanlığı S824 8 puanla uçuncu durumdo bulunuyor. Silahlı Kuvvetler Pentatlon Sampıyonas.na bL'gun Izmı' Ataturk Yuzme Havuzunda >ao lacak engeltı vuzre yanşma an ı e devam edecek. Güzel bir basîangıç birincnige iigt SANDMC CAĞI Spor yönetiminde toplumsal bilinç ZAYIFblK nedenle Gazıantepsporla anlaş ma yaptıklarını» so/ledı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog