Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 HAZİRAN 1981 EKDNOMİK N2VSAM Bygünkü döviz kurları Mvtztn ctnsl 1 A8D Doları 1 Avuatralya Dolan 1 Avusturya Şllır»l 1 Botı Alman Markı 1 Bolcıka Frangı 1 Donlmarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florlnl 1 l«veç Kronu 1 Itvıcre Frangı 100 Italyan Llretl 100 Japon Yenl 1 Kanodo Dolan 1 Kuveyt Dman 1 Norveç Kronu 1 Sterlın 1 Suudı Arabistan Rlvall D&rit Ah? 108 35 124 60 653 4610 262 14 70 19 20 4144 2116 53 09 0 24 48 87 90 30 38641 1839 21697 31.78 DMl Satif 110.52 127 09 8.66 47 02 288 1499 19.58 4227 22.10 5415 8 42 49 85 9211 39414 1878 22131 32.42 EfeJctlf Alı, 108 35 118 37 653 4610 268 14 70 19.20 4144 2167 53 09 878 4843 B5 79 367 09 17 47 216 97 3019 Efaktff Sotış 111 60 128 34 6.73 47 48 2.90 1514 19 78 4268 22 32 54 68 952 50 34 93 01 39800 18 94 223 48 32 73 Cumhuriyet 5 EKONGMİDE •• ..•• GUNUN AYNASI AltınGümüs fiyatları 23 Hazlran 1981 Cumhuriyet Resat Kulpsuz 24 A>cr S*andart 22 Ayar Bı'ezık Gumüş 10700 10 800 11500 12000 1 640 1 645 1470 1560 36 37 22 Hazlran fark 100 lira artlı Fork yok 10 lıra arttı 510 llra arttı Fark yok Milli gelirde ücretlilerin payı azalmaya devam ediyor • BUNA KARŞILIK OCRETLİLER, MEMURLAR VE TARIM KESİMI DIŞINDA KALAN KES1MLERİN PAYI SUREKLİ ARTARAK YÜZDE 50YE CIKTI MiHi G«lirde Çegitli Kesimlerin P a y k n MTI 1. Ücretaiar 3. Memurlar S. Tanm 4 Dlfer Keslmlor aJdıflı poy 1860 d* yOzde 19.1'« yOkceldl. öte yandan t^çllerln mllH gellrden aldıklan pay aertl»m« göaterirken tarım keslrrri, Içctler ve memurtaf dışında kakm kesimln paymda ise önemtl artışlar meydan gsldiği gözlendl. Bu kestmfn mitll gellrden aldığı pcry 1977 yılındo yüzde 371 clvannda Iken 1979 yılında yuzdo 45 2'ye. 1980 yılında ıso yüzde 50'ye ulaştı. Torım keelmlrrin milli gellr lcindekl payı ise ekonomik ge lışmeye uygun bir bıclmde 1968 yılından berl Isrlkrarlı blr gerileme gösterdl. vm UJ. 134 24.3 46.2 1M0 1S1 213 50.0 AET'DE İŞStZLK ARTIYOR • Avrupa Ekonomık Toplulufu Uyesl on Ulkede İ96İS sayısnm hızla arttığı ve geçen ay sonunda rekor düzeye ulaştığı bll dlrıldi AET merkezmden bu fconuda yapılan resmi açıklamaya göre, mayıs ayı sonunda AET ülkelennde Işsız sayısı, bir öncekl ay ionuna gore yüzde 2,5 oraoında artarak 8,3 milyon kişıye ulaştı. ANKARA (THA) Işçl ve diğor ücretlilerin oluşturduğu kesımln gayrl safl milli hasıiat (GSMH veya mılü gelır)den aldıklan payın 1977 yılından son ra sürekll olarak bir gerileme oluşturduğu kesimln 1977 yılın da yüzda 20 8 olan milli gelır göstordığı belirlendl den aldığı pcy bu yıldan itıbcMilli gelınn bölüşümüyle II ren surekli olarak azaldı ve gili olarak Deviet Plânlama 1980 yılı geçıci hesaplarına go Teşkilâtınca yapılan blr calış re yüzde 152 düzeylne indl. maya göra, ışcı ve ücretlilerin Soz konusu araştırmaya gö re memur keslmlnln mllll gellrden aldığı pay Ise 1968 yılındo yüzde 10 3 Iken 1973'de yüzda 9 8'e, 1977 de 7 6'ya Indi ve bu yıldan sonra artmaya başladı Memur kesimlnin 1979 yılında yüzde 134 olan mllll gellrden • ANKAHA (ANKA) 1981 yılmın ocaknlsan dönetnlnd», yatınmlannın genijleülroestnl, modernızasyonunu, mevcut d»r bogazlanrun gidertlmesini T» k&llte lyüeştlrUmeslnl öngöran M fiımaya teyrik belgesl «ğkındı. Dört ayhk dönamde, belgeal alan bu projeler lçto toplam 20,5 milyar llrahk bir harcama gerektiği belirlendi. Toülam maliyetin yUzd* HTbrU oluşturan 2,88 mllyar llralık bolümünün lso, işletm» urmayesınden innyiAnımnftı besaplandı. Mevcut yatmmlarm yenilenroesi atnacıylA, satm ftlınftOAlc çeşıtli makıne, techlrat y» diğer eldpmanrn gerektirdlgi döviz tutan 79,6 milyon dolar dolaymda bulunuyor. Aynca l$letme dönemlnda İM 17,1 milyon dolarhk blr dOvlı gerekslnıml oldugu görülüyor 3öz konusu yaönmlann, tamamlandıgmda yüda 63,5 milyon dolarlık dövia gırdist sağ layacağı, bu arada 6241 kişlye yenl istihdam olanaklan yaratacağı belirtüiyor Modernleşme tesvikleri Dünya Bankası kredisi • Dünya Banknsı'nın TUrklye Stnai g«ıimtm» Bankası aracılığıyla kullandınlmak Uae re özellikla Ortadogu Ulkelerine yapılan et lhracmın geliştinlmesi amacıyla TtlrJdye' ye 20 milyon dolar kredl verdigi ögrenıldi Projenın ilk aşamasında bü yük baş ve küçükbaş hayvan larda ırk islahı çalışmalan yapüarak 1yi cins hayvan yetiştinlmekt«dır Projanln daha sonrakı safhalannda soguk hava ve paketleme tesislert ku rulafak ve taşımacılık konu sunda da yeni yatınmlar ya pılacak BESLENME BAKIMINDAN KENDİNEYÇTEN BİRİYIZ! Bu inanılması güç gelişmeyi nasıl gerçekleştirdik? Henüz yakın bir geçmişte yiyecek ithal eden ülkemizi '' beslenme bakımmdan kendine yeten" 7 ülke arasma nasıl yükselttik? Çiftçimizle. kövlümüzle. ^Onların her türlü yeniliğe açık olması, ttârımda makineleşmeyi, çağdaş yöntemleri Lemen benimsemesiyle. Onlarm toprak sevgisi, yorulmak bilmez çalışmasıyla. Türk Traktör Fabrikası, bu çabasmda Türk çiftçisine bugüne kadar olduğu gibigelecekte de hizmete devam edecektir. # Suudi Arabistan Üe TürUye arasında toplam 160 milyon dolar tutannd» ikı kredi anlaşması diin Ankara'da Malıye Bakanlığı ~p^7ma Genel Sekreten Nazıf Kocayusufpaşa oğlu ile Suudı Arabistan Kalkınma Fonu Genel Müdürü Mu harnmed Al Sugaır ara.'sındft im zalandı Iki aıuaşmanm imzalanmasnla S. Arabistan Kal kınma Ponu taralından Turkijsye veriicn kredi miktan 18ö mıljon dolan buldu. Kredi anlaşmasmdan sonra Maliye Bakanı Erdem'ı zıyaret eden Sugaır Suudı Arabıstan'm zor zaruaıılarda Tüıkiye ye yardım etmeyi bir gorev büdığıni soyledi, «Kredi şartfan oldukça yu muşaktır, hibe unsuru da yüksektir, gelecekte de odemeler dengesi goruoUnnın bir kısmını çöznıekte yardımcı olabılirız» deaı Maüye Eakanı Er dem de, «İmzalanan bu anlaşmaların ikl onemli sektorurnuz olan enerji ie ulaşun sektorune onemli katkılan olacaktır.» dedı. S. Arabistan'la kredi anlaşması • Birtin ardınca planlanan Me* KI Fuarlar üe îstanbul Baseı, Paris, PrankJurt gıoi bir nıeslek fuarları şahri haline gelmeye başladı Puarcılık se'cto'jrKie tz rır Puan gioı genel fuarlann aıtık dünyada r yerını z«l uzmanlık dallaruıda ür\in segıleyen raes^n fuarlarına 0 raktı^ı tmiınldi önun^üzdekı lj aj ıçmde Istanbul 'da. açucicaü aort rrcslek fuar 1 n hizrukları tamamlan dı • 8 kasımaa Marnnara Etap » ta c\ rı t?an 81» tuan 1 5 araLuîta Huvon da «MOC'ÎI^» fua rı 2 " şuba'ta i Sne aton'da «Eukona 82 > f^arı, 5 9 msyıs ta Sheraton'da cDırüence 82» luarı ^çılacaktır Istanbul fuarlar şehri ohıyor ^ w« rt TÜRK TRAKTOR FABRİKASI « \ *~ Turkıye Genel Dağıtıcısı: TRAKMAK A.Ş. ÎZMİR AET Ue TUSIAD'ın yapacağı görüşraeler TURK CIFTCISININ HİZMETİNDE Turk Traktor Fabrikası; 27 YIL 1954 yılında kuruldu. 1980 sonuna kadar Turk çiftçisine sunduğu traktorlerın sayısı 120.548. (Bugun, ulkemızdekı her traktorden bırı Turk Traktor urunu!) 1971'de % 50 olan yerli katkı orarara 1981'de % 81'e yukseltti. (Şimdi, amacı % 90'a.ulaşmak!) 285.000 m2llık bir alanda kurulu olan Türk Traktor Fabrikası, yılda 22.500 traktor üretebılecek kapasıtede. 1 (Ülkemızin en büyuk traktor tesısı.) Teknolojisini sürekli geliştiren ve kalıte kontrola büyuk onem veren Turk Traktor Fabrikası'nm urettiği TurkFıat traktorlen, dış pazarlarda rekabet edebıleceğını de kanıtlamıştır. # Onunuzdek;! hafta AET ile goraşıreler japmak uzera Briksele gıdecek olan Türk Snajıcuerı \s Is Adarnıarı Derne^ı \nue rı Kurulu Uyelerınden OIJSJ^K hejeun AET ilgilJeruıe cır n.eiîap \erecsk leri ve go'üş'neıe'de Turkıye AET ıhs'u srmdekı sorunlar uzenaae dorulacagı oğrenıldı THA nuhabınnın edındıği bılgıye gcre, TuSlAD Heyeti Bruksei'de AET Gensl Sekreten Enıl'e Noel ve Başkan Yardır"Ci.sı Haierkarap ue bırer Korusrrs yaDacaktıı Ortaıdiji Turk Masası Şefi de Cnateau ıle de bıraraya gelecek olan hfyetır. gorı^melen sırasında i*FT "niTaive ıl'şkılennds göz lenen scrurüar, 24 ocak kararla rnın T%tk sanayıcnerı tarafın dan de*eKİ'"dıfi ve Ttlrkiye'r n ıçjde bulonduğu koşullarm zo luUaımın farkmda olun 1 duği korulan üz°rınde duru lscaktır Ayrıca TÜSÎAD Heveti ta rafından fi^TT içıMeııne verılece* o l n m^k'ub^n hazir lanmakta o'dusj ve h"yet° ^a. tılmalan konusunda da tum Ynnptım Kurulu uvelenne caS TURKFIAT traktörleri 48 Beygır gucunde TurkFıat 480 ve 64 Beygır gucunde TurkFıat 640 traktorlen Fiat teknolojısının ustunluğunu taşır Ekonomık, uzun omurlu Fıat motorlarıyla donatümıştır Ülkemızin koşulları gozonunde tutularak gehştırılen bırçok ustunluğe sahıptır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog