Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 HAZİEAN 1981 EKDNOMİK YAŞAM Cumhuriyet 5 EKONOMİDE Peşin faizli hazine bonosu yarın piyasaya cıkartılıyor Ekonomi Servlsı Maliye bın ya da 1 mılyon lıro odeneBokanlığı yuzde 28 net faizli cek 1980 yılının kasım ayındo cı ve uc ay vadelı 3 tertıp hazıkartılmış bulunan yüzde 28 net ne bonolarının yarından başla faizli hazine bonolarından alyarak Merkez Bankası ve Zıra at Bankası şubelerınde satıla mış olanlar da ısterlerss 6 ay cağını acıkladı 50 bın 100 bın vadelı olan bu bonoiarı yenı ve 1 mılyon lıralık kupürler ha cıkartılan 3 aylık bonolarla dehnde cıkartılacak olan yenı ha ğıştırebılecekler Yenı cıkartılan hazıne bonolarınn kısa vazıne bonolarının her turlü vergıden muaf olan falzlerı peşın delı olması \e doğrudan devlet guvencesı taşıması neden y odertecek le ılgı gormesl beklenıyor AnBu yeni uygulamaya gore 50 cak sağlanan yıllık net faız obın lıralık hazine bonoları pe ranının banka ve bankerlerce şın fai2l duşulerek 46 bın 500 vadeli mevduatlara sağlanan lıraya. 100 b,n liralık bonolar faizln altında kalması llk ba93 bın lıraya. 1 mılyonluk bokısta blr dezavantal gıbl gorunolar da 930 bln lıraya satıianuyor cak Bonoları satınalan tasarKAMU TAHVİLLERİNİN ruf sahıbıne üc cyltk surenın PAYI sonunda bononun uzerınde yazılı mıktar. yanı 50 bın 100 Vadelı mevduata uygulanan bonka faızlerının brut yuzde 50 duzeyıne cıkarılmasından once cıkartılan yuzde 28 net faizli ve altı a/ vadelı hazine bonoları anımsanacağı gıbl ılgıyle karsılanmış ve bunları satan banka şubelerınde kuyrukiar oluşmuştu 1980 yılırdakı toplam tahvıı ıhraclarına bokıldığında hazine bonolarını da ıceren kamu tahvıllerının toplam ıhrac edılen tahvlller ıcındekı payının yüzde 76.5 olauğu, ozel kesım tahvillerının ıse son yıllardakı büyuk artışa karşm yüzde 23,5 de kaldı ğı dıkkatı cekıyor. BANKER KASTELLİ'NİN PLANI 1980 yılında yaklaşık 7 mılyar lıralık ozel sektor tahvıll ve banka mevduat sertıfıkası pozarlayan Banker Kastelli' nın yalnızca önümüzdekı haziran ayı ıcınde 3 milyar 250 mılyon lıralık tahvıl ve mevduat sertıfıkası satmayı plânodığı belırtıldı Bu toplamın 1 milyar 250 mılyon lıralık bo 'umunu cesıtli ozel sektor sa nayı kuruluşlarına aıt tahvıller, 2 milyar lıralık bölümünü ıse bazı bankaların mevduat sertı•ıkalan olusturuyor BANKALAR MEVDUAT SERTIFIKASI PAZARLAMASINA KARSI Ml?... Bu arada bazı bankaların bankalarca cıkartılan mevduat sertıfıkalannın bankerlık kuruluşlan aracılığıyla pazarlanmasına karşı c'ktıkları ve konunun gecen hafta yapılan bankalar arası toplantı gunae me geldığı beiırtılıyor VORUMDCÜAN Prcfesyoneller... Tunus Ticaret Heyeti ANKARA (ANKA) Türkıye Tunus Karma Ticaret Komısvonu toplantısı ıcın Turkıye ye gelen Tunus Ticaret Heyetı bugün saat 10 00do Turkıye Odalor Bırlıgını zıycret ederek, Turk özel sektor yetkılılerıyle gorüşme yapacak Tunus heyeti ozellıkle tekstıl ürunlen, pamuk ve pomu* iplığı, gıda maddelerı, yapı malzemeleri, sıhhi tesısat. elektrikh ev cletleri, tütün, yaş sebze ve meyve. clmento, borup la , kıremıt, tuğla. seramık, cam, otomotıv sanayıl ürünlen, hububat, kereste, hozır gıyım eşyası gıbı ıhrac ürünleriyle ilgılen.yor. B lr gun italya'da, otekl gün ispanya'da, derken Asyanın bır köşesınde, daha onu unutmadan Amerıkada, bunun calkantısı sürerken yenıden Avrupa' nın herhangı bır ülkesınde... Düsen hisse senetleri " ANKARA, (4NKA) Tur kiye îş Bankası, Yapı Kredı Bankası, Koç Yatırun Pazarlama ve LASSA gıbi büyük kuruluşlann hısse senetlen îıyatlannda son haftalarda sureklı duşüs gorülüyor. Îş Bankası hısse senetleri, geçtığımi7 hafta ıçın de bm lıra değer kaybederek 34 bıa Uraya ındı. Iş Eankası hısse senetleri üç hafta once 37 bin lıradan lşlem göruyordu. Meban yetkılıleıinden edinılen bılgıve gore, geçtıglmiB hafta ıçinde en fazla değer kaybına ugrayan hısse seneneri Koç Yatınm Pazarlamanın oldu Bu kuruluşun hısse senetlennın fıyatı 3 bın lıra azalarak 850 lıraya duş tu LASSA'nın hısse senetlennde ıse 2 bln lıralık dü şuş gozlendı. LASSA'nın hıs se senetlen de 800 lıradan lşlem goruyor Meban poıtfoyunde ayrıca, Komma Tanm'ın hısse senetlen 400 lıra, Transtürk Holdıng'm hısse senetlen 350 lıra, Rabak'ın hısse senetle ri 300 lıra, Yapı KredJ Ban kası'nın hısse senetleri 200 Ura Fursan'ın hısse senetlen 150 lıra değer yıtırdı Bırbırınden bağımsız gorunse de teror olaylarınm sayısız yerde aynı anda patlaması. ıster ıstemez dünyanın dort bucağındakı olaylar arasında bağlantı kurmaya yol acıyor. En azından bağlantı kurmayı zorunlu kılıyor Örneğın bundan bırkac yıl once Fransa'da ınt har edenlerin sayısı gunde 57 arasında degışırken, bu rakam son yıl icmde gunde 30'o dek yükseimış Oysa, Fransa gorunurde hıc de o/le mutsuz ınsanlar dıyarı değıl Ya da bundan bırkac yıl önce tum dunya da aynı anda yurütülen bonka soygunu 29'ken, bu sovı son yıl ıcınde anıden 114'e cıkmış Bırbırıyle hic Hgısl bulunmayan, hıc bağ'antısı olmayan bu soygun olaylarının ya da genel kapsamıyla terorün cGenel blr mantığı» var mı'... Isının ehlı ıprofesyonellence sahnelenen terörün cgeleneksel yorum»u bu ışlerıo ekonomık bunalımla bırlıkte arttığı yolunda Ekonomık bunalım artarken, teror de belkı ondan daha yuksek bir hızla artıyor Ekonomık bunalım ulusal duzeyden cıkıp uluslararası duzeye donüstüğunae, teror de uluslararası boyutlara ulaşıyor «Geleneksel yorum»a göre, terör ekonomık bunalımdan yararlanarak fsistemi cokertmenln blr aracı» olarak kullanılabılıyor Radıkal gruplar, cok kez teror yoluyla sıstemı cökertmeye calışıyorlar. özetlenen tGeleneksel yorum» acaba günümüzde ne ölcüde doğru'... Dunyanın ceşıtlı bölgelerınde arka arkaya patlayan teror olayları, Insanlan şaşkınlıktan korkuva surüklerken acaba bu «goruşıün tersı de gıderek gecerli hale gelemez m ı ' . . . Sıstemın ekonomık hastalıklannı varolan sistem ıcmde cozemeyeceklerını gorenler. aslında cökmekte olan sistemı guclendırmek, yenl kan aşılamak amacıyla, teroru «pompalama» yontemınl secmış olamazlar mı'' .. Ekonomık bunalımı cözmek amacıyla sılaha sarılan terorıstler, gercekte «slstemin kendislniı^alaşağı etmeyı ongörüyorlar Ama bu yanlış eyleme glrerken, aynı zamanda ısorunlarına cozum bulmak istedıkleri Insanlan» da karşılanna alıyorlar İşte, belkl «ers mantık» tam bu noktada gecerhk kazanıyor Terorun ınsanlan karşısına almasından, terörun bu en carpıcı ve doğal ozellığınden yararlanan sıstemın koruyucuları terörü sıstemın ayakta kalması ıcın kullanıyor ola9 mazlar m ı Böylelikle ınsanlardakl csisteme bağlılık» duygusu pekışıyor olamaz mı?... Sısteme saldırdıkca. sısteme bağlılık teror aracılığıyla güclenmez mı''... Böylelikle de uygulamalara yonelık eleştınler. bır onlamda tbağışıklık» kazanmaz mı''.. Bu eleştınler Ikıncı planda gelmeye başlamaz mı?... Ister «Geleneksel yorum» cercevesınde, ısterse bunun dışında duşunmeye calışalım, her ıkı şıkta da, terorun onaylanamayacağı ortada Buna rağmen, terorün yolactığı bır baska gelışme tum ulusları ılgilendlrlyor. Uzmanların gozlemlerıne göre, «Uluslararası teror artık devletler arası llişkllerl etkilemeye doğru gidıyon. Bu aslında son derece tehlıkelı bır eğılımın gözleml Seksenlı yıllar, dünyanın Ikınci Savaştan sonro en sancılı yıllarını olusturuyor Bır bunalım dlğerlnl daha unutturmadan dunya bır yenisınln endlşesıyle calkalanıyor Ve «Bunalım teror bunalım» zınclrı blrblrlnl sormalarken bundan devletler de etkılenmeye başlıyor. Terörden devletlerın etkılenmesl Ikı yonlü olabilır. ilkl, tOrtak onlem» noktasmda toplanabılir ve devletın bırbırlerlyle dayanışması artabılir iklnclslnl Ise, Insan düşunmek blle Istemiyor Ama ne yazık k l . uzmanların gözleml de bu Ikincl noktada düğümlenıyor «Terör devletlerın o n r lonndakl illşkfleri bozmaya doğru götüruyor». Hatta bu gozlemlerml daha ileri noktalara gotürenler de var. Onlcra göre «Terör yeni savaşlorın haberclsl» nıteliğinde. Bu gözlemlerinl de kanıtlamak lcin tDewlet ellyle duzenlenen terör» olaylannı gösterlyorlar ozellıkle Arap dunyasının ve lsraıl'ın tutumlarını örnek gösterıyoriar Ulkelere tek tek düzenlenen saldınların, terör eylemlerinın devletler elıyle desteklenmesl ve bunun hatta bır «Dev let polltlkası» olması, uzmanların «Yenl savaşlann habercisi» yönündekl değerlendırmelerinl yoğunlaştırıyor. Bu gözlemler sılâhlann nereden ve nasıl sağlanmaV ta olduğu bılgüerıy'e bütünleşlnce, terörün «Profesyonellerlı değışmeye başlıyor Tetiği ceken, yıllarca cezaya carptınlan zavalhların «Amatör» kaldığı görülüyor. Türkiye videokaset dışsatımı yapacak Dinç TAYANÇ Türkiye'nin dışa acılma. ve glderek daha fazla urun dışsa tımını gercekleştırme cabalan arasında, ulkemız ve ekonomık yapımız Icın cok yenl, bır o kadar da llglnc bır «dışsatım urünü» ortava cıkıyor vıdeo . kaset Ortadogu Vıdeo isletmelen A $ . ya da kısa adıyla ODVI lle Sheraton Otel Zıncırı'nın Körfez Bolgesı ve Ortadogu bâlümü arasında varılmak Ü2e re olan anlaşma gereğınce Türk şırketı aralarında Abu Dabl, Dubal Irak. Güney Yemen ve Bahreyn gibı ülkelerın bulunduğu «otel zıncırune gıren 10 Sheraton'da tvldeo hız metı» kuracak Bunun karşılığında yılda 1 mılyon 650 bın dolar dolaymda bır dovız kazancı sağlanabilecek OÜNYANIN İLK VİDEO DİSCOSU TÜRKİYE'DE Vıdeo'l«rın evlerdekı kullanımları blr yana, ozelllkle dıskoteklerde llglnc blr kullanımı var Çalan plağm «shovou du vardakl bır dızl vıdeo ekranın dan Izleneblliyor anındo Ayrıca, kameralar aracılığıyla dans edenlerin kendılerinl Izle yebılmelen de mümKün. Vldeo . diskonun töncüsu» blr anlamda Turkıye'de. Bundan blr süre once, istanbul Sheraton Otell ile ODVI arasında varılan anlaşma gereğın ce, otelın odalarına sürek'ı müzık yayını ve renkll televız yonu bulunan 50 odaya da vl deo kaset yayını başlatıldı. Ardından da, dünyanın ılk vıdeo . dıskosu aynı otelde calışmaya başladı işte bu dısko, şimdı Körfez ve Ortadogu' ILKİ İSTANBUL SHERATON'DA KURULAN tVIDEO DİSKOıLAR ORTADOĞU'DAKİ OTELLERE YAYGINLAŞTIRILACAK TURKIYE'DE UCUZA MALEDILECEK VİDEO KASET LER ALMANYA'DAKI IŞC<LERİMIZE SATILACAK dakl bazı otellere yönellk. örneğin, Almanya'da 32 markton doldurulan bazı yabancı yapım kasetlor, blz, istanbul'daki studyolarımızdo 30 marka ya pobılıyoruz Soz konusu otellerde vldeo sıstemınln kurulmo sı, vldeo . diskolonn yapımı, bakım hlzmetleri, odalara sureklj muzlk yayını ve günde bir kez, otelın düzrnleyeceği haberlerln yayını olmak uzere ceîitll hlzmetler sunacağız Bunun karşılığında, toplam 10 Sheraton'dan yılda 1 mityon 650 bin dolar orolaylarında doviz geliri sağlamak mümkun. Üstelik, otellerde bu I? lcln ca hştınlacak personel Türk olduğundan, paranın hemen tomamı Turkiye'ye gelcblllr.» Bu arada, dışsatım bağlantı larının gercekleşmesı durumun da, ODVİ'nın Istanbuı stüdyolarında cserl basım» ya da csen kayıtı sısteml de gelıştınlecek. Böylelikle, otellerden gelecek cok sayıdakl fllım ya da belgesel ısteğlnl karşılamak mumkun olacak Turkıye'de üretılmeyen, teknolo|lsı tümüyle yabancı olan bir şeyi, Turkıye'de daha ucuza maletrrekle dışsatımının ülkemlzden yopılabilmesınln sağla nabıleceğını gostermesl acısından, vldeo kaset ve vldeodlsko dışsatımı sanınr kl i l gınc ve ilglnc olduğu kadar da oğretıcl bır örnek olacak Sirketlerde sermaye artısı ANKARV (ANKA) 1 oeak 1981 tanhınden 22 mayıs 1981 tarıhıne kadar geçen sü re Içinde şırketlerde net sermaye artışımn 40 mılyar 16 mılyon lıraya ınaştıgı hesap landı. Aynı süre ıçmde serraayelen toplamı 14 milyar 834 mllyon lırayı bulan 3.394 yenl şırket kuruldu. 710 şırket sermayesırd 25 milyar 852 mllyon Ura artınrken, sermayeleri toplamı 662 4 milyon lira olan 1.170 şirket fesaedildi Otomotiv yan sanayii için çıkış yolu: Dışsatım Ekonomi Servlsi Otomotıv sanayıının ıçinde bulunduğu bunalım donemının geçmeslne değın, otomotıv yan sajıayiinin onemli çüaş yolunun dışsatırnda oldugu ıleı*. suru'du Taşıt Araçlan Yan Sanayii Dernegi (TAYSAD)nın Isvıçre'nm Cenevre kentınde düzenlenen SÎTEV oto >an sanayı fuarına Uk kez TAYSAD üyesı 16 Turk firmasının katılmasıyla llgili olarak dun duzenledığı basın toplantısında bır konuşma yapan TAYSAD Yonetım Kurulu Başkanı Reştan Aras, «Her yıl olduğn glbi dünva otomotiv endüstrlsinin en son yenilik ve teknolojilerini sunduğu fuarda Türk firmalan, mal satabüecekleri veya Işbirltgî yapabllecekleri yabancı firmalann temsilcileri ile temasta bulunarak dış pazarlara doğnı bir adım atnuslardır» dedi Yan sanaylının dezavantajının pazarlama yetersizllgl olmasına karşın Ihracat olanaklannın daha fazla olduğunu vurpulavan Aras, sozlenni şojle sürdürdü«Ban otomotlr firmalan tthal malı parça kullanıyorlar. tthal malı zatnan zaman daha ucuz olabillr. Fakat blz de özel lıkle Ihraç edilecek araçlara konulacak parçalara dunva fivatlannı vermeye hanna, ancak ihraç eâilen mallara UÇRUlanan teşvik unsnrlanndan vararlanmak lstivoruz. Bngfin Türklye'de aşağı ynkan vüzde 40 kapasite kullanan otomotlv sanaviınin vedek parça kullanımı olan 56 bın yerli parça, Avrtrpa standsrtlarına çore çok kucuk hir savıdır. HaIfvle otomotıv van sanavil olarak ana sanaviinin belli bir iiretim düze\ine ırelnıesine kadar. ıhracat tek çıkış voln olmasa bile onemli blr çıkış yoludur.» Kısa... Kısa... Kısa... Bokanlar Kurulu, Turkıye lle Jopon Denizaşırı Ekonomlk Işbıriıgl Fonu (OECF) arasında Imzalanan Alaybey Tersanesının levzıl pro|esi finansmantnda kullonılacak olan 235 mılyon Japon yeni tutarındakı ekll kredı anlasmosını onaylodı SEKA Kâğıt Fabnkası ıle Petro Kımya Sanayli (Petkım) tesıslerınde kredılı satışlara bu sabahtan Itıbaren başlandığı bıldıriliyor. Türklye lle Blrleslk Amerlka arasmda 27 mart 19ffl torlhlnde imzalanan cPL 480 Tanm Urunlerl Anlasmaları cerçevesindeki odemelerln konsolidasyomı ve ertelenmesine lllşkln anlaşma» Bakanlor Kurulu tarafından onaylandı. Anloşma, 1 temmuz 1980 ve 30 haılran 1981 tarlhleri orosında vadesı gelen, bir yıldan fozla vadell •özleşmelere ilışkin yukumluluklerin geri odenmesinl du zenllyor. Guneydoğu Anadolu Bolgesınde uYgulamayo konulan hayvancılığı geliştırme proıesi uyannca bu yıl bölgedekl besicilere Bakanlıkça 10 mılyon nra kredl doğıtılacok. Ve rıten bllgıye göre. dogıtılocok kredller üretlcıler tarafından 1012 yıl vade lle geri ödenecek ve kredlnln yıllık faızı yuzde 24 olacok Balıkesir'in Edremıt llçesinde Turtzm Bonkosma ait Akcoy Tatil Koyü'ne bu yaz 15 b i n l yabancı olmak uzere toplam 35 bln turistin gelmesl beklenlyor. 15 bln yabancı turlstten 40 mllyon llralık getlr elde edileceği acıklandı. Konya Ticaret Borsasında hububat flyatları yükselmeye devam ettl.. Bu arada melez buğdayın flyatı 25 llra 5 kuruş yükselerek rekor düzeye ulaştı Konya Ticaret borsası yetkılıleri bu aroda hayvan yemı olarak kullanılan yulafın flyatının da 20 lira 66 kuruşa ulaştığını dığer buğday Orünlerfnln Ise 18 lle 24 lıra ara sında satıldığını söyledller. dakl ülkelerde bulunan bırcok Sheraton'un Türkıye'den ıstedığl bir chizmete» dönüştu DIŞSATIM GİRİŞİMİ OOVI'mn kurucularından De mır Baran Sarol, konuyla ılgılı bılgi venrken şunlan söyledı cikl yönlu bır dışsatım gınşimimiz var. Önce, dışardan gelecek vldeo kasetlerf Turkiye'de yerfi yapımlarla doldurup coğaltarak Federal Alman ya'ya satabileceğlz. Bu doğru crtn, oradakl Turk ışcllerine yo nellk bir çalısma ikincislyse, Körfez ulkeleri ve Ortadoğu' HISSE SENEÖ / TAHVİLLER / BANKERLER I 1 OBTAK PORTPOY PAYI SEÇENEĞtNlZ BORSAŞ, ORTAK PORTFÖY PAYI lle bırücim sahıplenne BEŞIİ GÜVENCEYLE ÇÎFT GELİB OLANAĞI SAGLTYOB: 1 AYLIK GELİR 2 ANAPARANIZA DEGER ARTIŞI » ENFLASYON SOBUN DEĞtL: Sİ2 aylık gellrtnlzl her ay BOBSAŞ'dan alırken anaparanız fiyat artışiannı yansıtan TİCARET BAKANLIĞI DEVLET ÎSTATÎSTÎK ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL TİCABET ODASI ve BORSAŞ menlnı: degerler lnaekslerine göre değer kazanıyor. SINDA ÎLK KEZ: 6 AY VADELt V* 42 NET 100.000 TL.'YE AYDA 3500 TL. • ÎKİ YIL VADELt AYLIK GELÎRLt % 50 NET 100 000 TL'ye ayda 4167 TL. • ÎKÎ YTL VADE DÖNEM SONU ÖDEME % 110 NET Yabaneı sermaye ve Türklye tZMtR, (Cumhuriyet Ege Bflrosa) Yabancı serma ıle Teşvık ve TJygulama Daıresl Başkanlıklannın bolgelere gore başlatacaklan «Ya b a a a sermaye ve Türklye'nln lmkânlan» konusundaJd toplantılann ılkının 5 hazaran günü tzmlr'de yapüacağı belirtüdı. EdJnüen bügüere gbre Ege bolgesı sanayı odasında yapüacak toplantıya Yabancı Sermaye Daires1 Başkanı Hüsml Doğan, Teşvte ve üy gulama Daıresi Başkanı Ekrem Pakdemlrll VP Yabancı Sermaye Dairesl'nden uzmanlar katıiacak. DEJERLE7 BANKERIİKVE FTNANSAL YAI'IKIMLAR A5 Atatürk Bulvarı IVIo 85/4 17Kızılay ANKARA Telf. 1735 35 179888 186173 Isçi Saghgı Sem'meri SAMSUN (a.a) Türk Metal Sendıkası'nın düzenledlğl «Işcı Sağlığı ve Îş Güvenlığl» seminerl, bugün Samsun do calışmalarına başladı Türk Metal Sendıkası Genel Sekreteri Ibrahım Delıbaş semınerı açarken yaptığı konuşmada, <lşci Sağlığı ve iş Guvenlığiının önemlne değindi ve bu konudakı kuruluşların yeterslz olduğunu soyledl. «Işcl Sağlığı ve iş Guvenlığı» sorununu sendlka • Işveren devlet üclüsunün başbaşa vererek cözümlemesi gerektığıne ışaret eden Delıbaş, yurt sathına yoyılacak bır eğltım kadrosu kurulması gerektığınl bıldırdl MEEKEZ: Atatürfc Bulean 85/417 Kmlay/AnKara. Tel: 17 35 8S • 18 «1 13 • 17 98 88 Kavakiıdere ^ubesl: Tunaiı Hilml Cad Kugulu Işhanı B Blok Kat 6 Kavaklıdere ı Anksra Tel: 28 07 6S Istanbul ŞısU Halaskargazi Cad Ncc. 358 Tel: 41 11 36 . 41 53 73 AlfmGümüş Hyatlan 1.6J981 CDMHÜRÎYET REŞAT (KULPSUZ) ...„ 24 AYAB STANDART GÜMTJS I BEŞLİ UDVENCENIZ Ortak Portföy Payı ralç aegerlerl topiamlan ltıbarlyle %50'sl TAHVIL %15'ı HÎSSE SENEDt %10"U DEVLET TAHVtLL «nlO'U MEVDUAT SEBTtFtKASI %151 ALTTNDAN oluşan deSerler bütünüdÜT. I VUKÜEK VEK1M BORSAŞ, 1 yıl radeU Ortak Portföy Payj yatınnıına %67.2 aylık vertml garana etmektedır. Yaonmınız 100 000 TL. tse 1 yıl vadeb OPP yaUnmıyla 420tı TL, Ayhk sehr alırsınız Her Ud secimde de aylık geHrlnlziT yanı sıra 8naparan'7 df artmaya devam edeccktlr ~ .... . . 1050010600 11 500 11.750 1605 1610 35 36 SERMAYE PIYASASINDA BORSAŞ Borsaş, iMtmar KadTOsunun bllg) blrlBmj ve çağdaş sermaye piyasa» uyfulamftlanvla; PonJaruifl ru&se* verlırj saglamaiî amacıyla binjtim sahiplennln. yaunmiarın tınansmanında çıkan gbçiüklenn gldertlmeslnâe yarduna olnmk amacıyla sanayı kuruluslannıo tuzmetlndedir. • 3 TAHVtL SEÇENEGÎ NÎZ BORSAŞ, GÜÇLO KTJRULÜŞLARIN TAHVÎL LERt Ue blrUdm sahlplertne ytiksek vertm sag layan 12 secenetinl sunar: • VADE SONTJ ODEME SÎSTEMÎYLE NET: 3 AY VADELÎ ... % 37 6 AY VADELÎ ... % 40 1 YIL VADELÎ ... % «6 2 YIL VADELÎ . % 53 AYLIK / 3 AYLIK / 6 AYLIK / YILLIK ÖDEME SÎSTEMİ TT.tr NET: 1 YILAYLK ... % 41 1 YTL3 AYLIK ... % 43 1 YIIr6 AYLIK ... % 43 2 YILAYLIK . % 43 2 YIL3 AYLTK .. % 44 2 YTİ6 AYUDK .. % 45 2 YTLYTJ.T.TK ... % 48 • Vadeslz ner an paraya çevrilebüir. Net: % 35 Aliaga Petrokimya kompleksinin açf/fsı 1983 e ertelendi IZMIR (Cumhuriyet Burosu) TurKıye'nın en buyuk petro kımya unıtesı olacak olan Alıağa Petro Kımya Kompleksı'nın proıesi büyuk fıyat artışlan nedenıyle 7 kez revıze edıldı. Bu nedenle 1982 yılında bıtırilmesi gereklı olan tesısın aCilışı 1983 yılına kaydırıldı. Konuya İlışkin olarak hazırlanan raporda fıyat artışlarınm olumsuz etken olduğu kay dedıldi ve söyle denıldi«6. revızyonun yapıldığı 1979 hazlranından 1980 hazlranına kadar genel fiyat artışı yaklaşık yuzde 97 olmuştur. Ayrıca muteahhitlere fıyat farkı verilmesi değlşken bedel nıtelığındekı bir cok ıhaleyı en az yukarıdakl oranda etkılemlş akar yakıt, demlr celik ve cımentoya gelen zamlar da malıyetleri yukselten unsurlar olmuştur.» Vefat ve Teşekkür 2141081 gunu yıtırdığımız çalışkan ve ıyılıksever tek varlı&unız oto alım . satuncısı LÜTFÜ ÖKMEN'in anı vefatı munasebetıyle yakın alâka ve ilgılennı eslrgemeyen, yapılan cenaze torenıne katılan, Turk Eğıtun Vakfı'na bagışta bulundn, çelenk gonderen, telgraf, telefon ve mektupla aciinızı paylasan, Turkıye Yardım Se\enler Dernegi Genel Merkezı, Istanbul Merkez ve Şubelen ve Emınonu Şubesı Yonetım Kurullanna Huzur Evlen Kurma ve Yaşatma Derneğı Yonetım Kurulu ve personelıne Darulaceze Yardım Derneğı Yonetım Kuruluna, evımıze kadar gelerek başsağlıgı dıleyen dost ve va kınlarunıza <denn mınnet ve şükranlanmızı sunan2. E$t Saadet OKMES ABLAS1. Hatıce OKMEN Bugünkü döviz kurları DÖVtZ ALJŞ DÖVtZtN CtNSt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 ı •K ABD Dolan Avustralya Dolan Avusturya Şılmı Alman Markı Belçika Frangı Danimarka Kronu Fransız Frangı Hollanda Flonni tsveç Kronu tsvlçre Frangı (TL) 103 65 118 26 6.30 44 60 2 74 14.17 18.74 4014 2100 50.10 DÖVIZ EFEKTtP EFEKTÎF ALIŞ SATIŞ SATIŞ (TL) :05.72 120.63 6.43 45.49 2.79 14 45 19.11 4054 21.42 51.10 9.15 8803 379.92 18.42 218.74 31.20 47 76 <TL) 103.65 112.35 6.30 44.60 2 60 18.74 40.14 21.00 50.10 8.52 8159 353 85 17.1b 214.45 39.06 44.80 (TL) 106.76 121.81 6.49 45.94 2.82 14.60 19.30 41.34 21.63 51.60 924 88.89 383.64 18.60 220 M 31.51 4823 BORSAŞ HtZMETLEB DÎZİSÎ DEVAM EDIYOR SERMAYE PIYASASINDA tLK KEZ: PARA TAHVtL PARA TAHVtL SlSTEMt tî.P. HTTM 52 ilde kadastro işlemleri tamamlandı ANKARA, (Cumhuriyet Büro' su) Türkıye de 67 Ilın 52 sının kadastro Işlemlerlnın tamamlandığı bellrlendl. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1 ocak 1981 tarıhıne kadar yaptığı calışmaları iceren bır raporda 52 ilin kadastro çalışmalarının tamamlandığı, 12 ilın kadastro çalışmalarının sürdürüldüğü, Hakkarl ve Tuncell ıllerınde Ise calışmalann henüz boşlamadıgı bellrtiliyor. Türklye'dekl 572 ilceden Ise 16S llcenin kadastrosu tamam landı. 77 llcede mustakıl mudürlüklerce 75 llcede Ise yetkl!l müdürlüklerce kadastro ca lışmalan sördürülüyor. 252 llcede kadastro oalışmalanna başlanılamadı. SAMİ GÜRTÜRK BÎDÎLİK Klmsesiz büyüyen blr çocuğun yaşam öyküsü; bır merakla okuyacaksınız. Ederl: 125 lıra Mara Cad. 40/2 Gazl Mah SİLtFKE u.n AYLIK DEGEB ARTIŞLARİ. Şobat: Net %5J Mart: Net %5 Nlsan: Net «i>5 HARCIYOR HEM % 38^ KAZANIYORSUNUZ, AYRINTTU BtLGÎ MERKEZ VE ŞUBEMÎZDE BORSAŞ: OBTAK PORTFÖY PAyL MtTJ.t BtB BANKAN1N MEVDUAT SERTLFtKAÜl ve GÜCLÜ KURULOŞLARI Ue jrüksek vertro saglsyan Qç seçeneglnl birUdm sablplerloin nlzmetlne 9 a . BANKA MEVDUAT SERTIFIKASI SEÇENEĞtNİZ 1 YIL VADELI DONEM SONU ÖDEMELÎ %50 NET 9 1 YIL VADELt AYLIK GELÎRLt %43,S NET 100.000 TL/ye AYDA 363S TL. • VE SERMAYE PÎYASA 891 îtalyan Lireti 86 30 Kanada Dolan 372 47 Kuveyt Dlnan 18.06 Norveç Kronu 214.45 Sterlln S. Arabistan Elyall 3039 •6 82 Japon Yenl » BORSAŞ, Hlsse Seneöl plyasasında blrlküD sahlplerinln ve hlsse sene dl sanlplerinirj bJzmetlDdedir. • HtSSE senetlerlnUd ger cek edeıiyle Borsas'da değerlendirebUlr, güo10 kuruluslann hlsse se netlerlal Borsas'dan edJ oebllinlnls. Doç. Dr. ULU SUNGU damar cerrauısı rri' "*ıassısı Doç. Dr. HÜSNÜ ÖNDER Eststık ~e £,c.ıel oerrahı mUtehassısı Tel: 37 66 81 Hastalarını kabule başlamışlardır. Ad: Kadıknt Bahanve Süreyya Sineması Karşrsı Mlralav NITITTI Bev Sokak tffet Apartmam Dalre: 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog