Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4 Cumhuriyet SANAT o EDEBIYAT o MAGAZİN Sergi İSTANBUL 2 MART 1981 HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ Müzik İSTANBUL • WOLFGANG Scheldt yOnettaıJndeîci İstanbul Devlet Senfonl Orkestrası cumarresı 1100'de Atatüric Kültür Merkezi'nde verecegı konserde şu yapıtlan yorumluyor Beetboven «Coriolan Uverturu», «3 Ryano Kon çertosu», Brahms «Senfoni No 2». Konser de solıst olarak dınlenebilecek olan Ova Sün der piyano oğTeıununi Verda Ün, annoni öğrenımıni ise, Raşlt Abet fle yaptı. • VERDA Erman perşembe 19 0(rda Atatürk Kültür Merkea Konser Salonu"nda btr resıtal verecek. • GÜRER Aykal'ın yönetügl ctnnhurtaşkanlığı Senfoni Orkestrast cuma 2050, cutnartesi 1100'de bir konser verecek. Solisfc Sevta Berk (arp) • ONOL Buyükgönenç cuma 17 30'da Çagdaş Sahne Kültür Merkezı'nde vereceti konserde gıtar eşhğiyle kendi bestelerinden re geleneksel türkülerden seçmeler okuyacak. Gösteri ANKARA • TURKFransız Kultur Deme ğı gorülebılecek fılmler Pazartesi 18 3& «Kırmızı Çizmell Kadın» (Yön Juan Bunuel, Oyn Catherine Deneuve, Fernando Rey), 20 30 cKahvenln Aynaları» (Yön A'aın Robbe Grıllet, Oyn Catherine JourdanPıerre Zlmmer) • UĞUR Kangal yarm 18 30'da Çağdaş Sahne Kultur Merkezı'nde «Akdenız'den Renkler» başlıklı müzıklı dıa gosterisl sunacak Gosterı ülkemızde İS panya'da, Yunanıstan ve Fas' ta Akdenız havasının ınsanlar da, sokaklarda, kapılarda pen cereterde yansıttığı renklerl ser gıleyecek Tiyatro İSTANBUL • Istanbul Devlet Tıyotrosu'nun bu hafta Ata'.urk Kuıtur Merkezi'nde sergıle/eceğı oyunlar «Akumu atorlu Rcdyo» (Yazan. Tarık Bugra, yoneten Raık Alnıaçık) salı perşembe cuma 18 30, «Bır Yaz Gecesı Rü yası» (Yazcn Wn lam Shskespeare. Cevıren Nurettın Sevın. Yöneten Davıd Conv I e) perşembe cuma 19 00 ıKahvede Şen ık Var» (Yazan: Sabahottm Kudret Aksal, Yöneten Can Gürzap) pazar 15 30 lYorah Geyık» (Yazan Necatl Curnalı, Yoneien Raık Alnıaçık) pazar 15 30 cYok'ar Dağırdaki Nar» (Yazan Mümtaz Zekı Taşkın, Yöneten Faık Ertener, cocuk oyunu) cumartesi 14 00 pazar 1100, cKedı Evı» (Yazan S Marchak Yoneten Raıf Alnıaçık çocuk oyunu) cumartesi 11 00 • pazar 14 00 • 1974 yılı Devlet Totbikı GOzel Sanatlor Yüksek Okuiu Dekoratıf Res m Bolumu mezunu Habıp Aydoğdu Istanbul'dakl llk serglsını bugunden başiayarak 2 nısan tarlhıne değın Aksaray'dakı MON TUR Sanat Golcrisı'nde ızletıyor Sanatcmın sergısınds kırk yağ'ıbcya ve guaş teknlğlyls yapılmış yapıt bulunuyor • ABDI ipekcı Caddesl üzerındekı Urart Sc nat Galerısı'nde 22 marta dek DGSA Serom k Bolumü Öğretım Görevlısı Unal Cımıfın ıkı yuze yakın form yontu ve ceşitli çanak an ssrg lenıyor Cımıt Federal Almanya Offsnbach Maın Tatbıkl Güzel Sanatlar Seramık oğrenlmı sonrosında Höhr Grennousen Seramık Okulu'nu bıtırmiştlr • EREN Eyüpoğlu'nun ilk reslm kıtabırnn yayım'anmosı nedenlyle Eren Eyupoğlu 19301950 Resımlen boslığıyla Bedrı Rahml Gaierısı nde düzenlenan resım sergısı 3 mart 4 nısan tarıhlsrı arasında Iztenebillr • 1974 yılında Dev'et Tatbıkı Güzel Sarratlar Yuksek Okulu Graflk Sanatlar Bölümü Serbest Grafık lllustrasyon Aslstanı olan Fevzi Karakoc suluboya ve gravürden oiuşan serg sınl cuma punünden başlayarak 11 nisan tarıh ne değın Harbıya'dekl İM Sanat Galersı'nde acık tutuyor llk klşlsel sergıslni Turk . Alman Kültür Mîrkezı'nde acan Karakcc'un ceşıtlt yurt lcl ve yurt dışı yarışma ve sergllerden diploma İle ödüllerl bulunmaiftadır • İNGlLTERE'deVl Duvar Reslmlîrf baştıklı sergı Ankara. Bursa, Esklşehlr'den sonro cumartesi günü Taksım Sanat Galerlsl'nde acılıyor. • ŞIŞLİ KültOr Merkezl Sanat Galsrisl'ndo Levent BesVardes'ın Venedık So'<akları ve Fethi Akgun'un cKedıler» başlıklı resim sergılerı 14 rrTH kcdar her gün 13 00 20 00 arası görüleblilyot • OSMAN Hamdl Sanat Ödülterl sergisi 3 17 mart torlhtsrl erasmda Devlet Güzel Sanatlar Akademîsi Osman Hamdı Salonu'nda • TÛRKİYE Cumhuriyetl 1 e Sovyet Sosya1 llst Cumhurlyetleri Btrlığı arosındakl kültürel ve bılımsel dsğ şım programı cevreslnde bugünden başlayarak 14 mart tanhine kodar Güzel Sanatlar Galerisi'nde «Sovyst Cagdaş Resım Serglsl» yer alacak. • 0MİT lyem'ln seramlk serglsl 14 marta kadar Voli Konağı Caddesı uzerindekl Hobl Sanat Galerlsl nde. Hoblp Aydoğdu lstanbul'da ilk serglslni oçı MfflMBTi« ™ İ ^ ^ B l İSTANBUL • ATATURK Kültür Merkez!*n de bu hafta şu fılmler goıu ebl liyor Salı 18 00 «Sen Ben. Diğerleri» (Yon Claude Lolouc he, Oyn Yves Montand Mıchel Pıccolı), çarşamba 18 00 «Unu tulmayan Sevg lı» (Yön FronCOISÖ Truffaut, Oyn Jeanna MoreauOscar Verner). cuma 18 00 tYaşomak lcını. (Yön Claude Leloushe Oyn Yvea MontandAnnıe Gırardot), cumortesl 15 00 «Sen ve Ben» (Yön. Francoıse Truffaut, Oyn. Yves MontondRomy Schnelder). cumartesi 18 00 «Bır Aşk Gecesı» (Isvec fı mı. Oyn Jori Kulle Crlstina Scho'in) • FOLKLOR ve Etnoğrafya Arastırmacı Sabıha Tansuğ'un cumartesi 18 00 de Sadberk Ha nım Muzesı'nde yopocoğı cCıceklerın Dılı» başlıklı konuşma sında ayrıca cıçekierl konu edınen dıapozıtıf gosterısi de sunuluyor. ANKARA IB OVASÜNDER Sinema ÎSTANBUL TALIHLl AMELE / Başar Sabuncu'nun senaryosu üzerlne Atıf Yılmcz'in cektlği Talıhli Amole filmi ceşilll tallhsız serüvenlerden sonra nıhayet gösterılebılıyor San6Ûr tarafından yasaklanan, Damştay'ca İse cncok birkac sahnesinın kes Imesı koşuluyla serbest bırakılon fılm Atıf Yılmaz'ın ustası olduğu kara mlzah türünde ku cük bir başyaptt Bir banka tarafından reklam kampanyası lcın secılen ve luketim toplumunun nımetlerine kavuşturulan kendi halınde bir Işoının tra|ikom k serüvenlerı aracılığryla gercekleştirl BURSA • BURSA Ahmet Vefık Paşo Tıyatrosu'nda Ahmet Kutsi Tecer"ın üc perdelık tKoşebcşı» adlı oyunu sahneye getırılıyor. Yalın Tolga'nın yonettığı. dekor lan Hüseyın Mumcu, g ysılerl Sevinç Gur ük tarafından hazır lanan oyunda otuza yakın sanatcı rol alıyor. coflunlukla Osküdar manrarolan yer olıyor. • LEVENT Efe, YonVı Yazgan Reha Erdem. Firuz Kutal'm hazırladıkları tBana Ne» konulu Bez Karıkatür Sergısl Ankara Sanot Tıyatrosu (AST)'nda açıldı Bell bır kurgu İle Işlenen v= mart ayının ıkınci haftasmda kapanacak olan sergı, bez üzerıns toprok ile yapı'mış 60 parçadan oluşmaktadır • ORTADOĞU Teknık Ünlversıtesı'nde dört cy ıcerslnde gercekleştırılecek oltı sergınln ikmcısı olan Mustofa Ayaz • Vsysel Gunay resım serg sı oçıldı Doğa, Insan va kadm fıgürlerl İle dans ve oyunların işlendığı yağlıboya resım sergısl 13 marta kadar acık tutu lacak. • VAKKO Sanat Galerfsi'nde Hokkı Anlı'nın reslm serglsl var • MİLLİ Eğıtım BaVanlığ'ı AtaturV'On Doflumunun 1C0 Yıldönumü nedenl İle 313 mart tarıhlen arasında Devlet GJZBI Sanatlar Gaİ9rlsl"nde «Buyük Atatürk» reslm sergısj gercekleştırecek. İmza Günü İSTANBUL «Talihll Amele» uzun bir seruvsrKton sonra slnemalarda.. len önemll bir tüketlm toplumu eleşürısi. Yılın görülmesi gerekli yerlı yapımlarırtdan. llyas Salman, Hümeyra, Ismet Ay. Metln Sareziı, boşrollerde. (Venüs. vs.) • AKADEMl Kitabevl'nde salı 16 00 19 00 arası Recep B Igıner kıtaplarını Imzalayacak Gü nümuz oyun yazarlarmdan Bılg ner'ın şımdıye dek yayımlanan kltapları «Utanc Dunyası». «Yunus Emre». «"Gazetecıden Dost». «Ben Devletım», «Sarı Nacıye» ve «Parkta Bir Sonbahar Günüydü» Aynı gun Yüksel Yazıcı «Hasat» ve öiekl kıtaplarını Imzalayacak Cuma 16 0 0 1 9 00 arası Akademı Kltabevl Ödüllen'nl kazanan yazarların İmza günü var Bu cer cevode Ayşegul Dora Güney «)• ran'da Devrım». incı Aral «Ağda Zamanı» ve Abdullah Netes ds «Sürgun Hlkayelerl» başlıklı kıtaplarını Imzalıyor. OperaBale • İSTANBUL Dev e' Opera ve Balesl cumartesı 15 00"de Ataturk Kültür Merkezi nde Ferlt Tuzün'ün «Mıdas ın Kulaklan» adlı ikl perdelık operasına baş lıyor Metnıni Gungör Dılmen' in yazdığı, orkestra seflığınl Carmen Moral'm yaptığı opera yı sahneye Gurcıl Çelıktoş koy du Koroyu Gokce n Koroy yönetıyor Dekorlar Erkut Uzelll. kostumler de F gen Koyunluofllu nun. Topluluk ayrıca salı 18. 30'da «Fıgaro'nun Duğününnu. çarşamba 18 00 de «Uc Bale'yl. pazor 10 30 da «Polarıa» adlı cocuk operasını sunocak. » İSTANBUL Beledıyesi Kort»ervatuvarı Bale Topluluğu bugun 19 00"da Harbıyp Muhsın Ertuğrul Tlyatrosu'nda «Yedl Bale'yl sergıleyecek. İZ>IİR • OZAN / Ressam Met'n Eloğlu, son yıllar ürünu olan otuz yağlıboya yapıtını 4 22 mart tnrihlerl arası Galerı Guzen'de serglIsyecek. • GÛLTEKİN Clzgen Fotoğ>af Serglsl 4 mart 4 nisorı tarihlerl arasında Vakko Sanot Galer sl'nd* TELEVIZYON 20.00 AÇILIŞ 20.05 ATATÜRKTEN ANILAR Dızinin bu akşamki bolümunde Tayfur Sökmen'in anılan yer ahyor. Sokmen'ın Hatay'ın kurtanlmasına ve AtatÜrkiin Ha tay sorununu nasıl çözümlediğine ülşldn anılannı anlattığı progranu Ankara Televıryonu'ndan Nazmi Kal haarlauı Hatay eskl Cumhurbaşkanı ve Curnhurbaşkanlığı eskı Kontenjan Senatörlerınden olan Tay fur Sokmea'ı 3 tnart 1980 tarirunde yıtır mıştık olusan progranada, birçok küçük dan iokomatif yapen avukat vo chavacava» eatanlar tanıtılıyor Aynca Dundar, Kınkhan'da iki saatte takma dış yapan aileyla ve depremi önceden tahmın eden aleti bulan mucıtle konuşuyor. Kabare Oyuncuran'nrn hazırladıfı «Burçlar» gUldUrusUntln ve Esın Enginin düzenledlği «kuarteds adü müzıklı guldürünün de yayınlandığı programda altı ayda yUzellibın lira kazanan emekli bğretmen de konu edJllyor. «GUnlenn Getirdıği», ünluler korosunun sdyleyeoegı bir parçayla biüyor. ANKARA • EVRENSEL Kltobsv» Sonat Galerlsrrtde Hoca All Rıza'nin tas baskı reslm serglsl 10 marta kadar Izlsneblllr 1858 yılında Osküdar'da doğan All Rıza Bev''n karakalem catışmclarının baskılarından olusan sergide EDİRNE • AVUSTURYA Başkonsolosluğu Kultur Oflsl İle Edlrne Güzel Sanatlar Galerlsl Müdürlüğu Işblrlığl sonunda otuşturulan Wlll| Hengl Fotoğraf Sergısl 13 martta *opanryor. yurt haberlerioyurt haber ler i c yurt haberfleri Bandırma'da 3564 kişi verem taramasından geçirildi BANDIRMA, (BALIKESİR) Bandırma Verem Savaş Demeğı Gezıcı Verem Tarama ekıbi gectığlmiz ocak . o y ı ıcmde Çanakkale Jandarma Er Eğıtım Tugayı ile Cımento Fabrıkasında ucbın 564 klşıyı verem toramasından geçırdl Yetkılıler verem taraması sırasında sağlık durumları şuphelı gorülen 26 klşının mahalli demeklere sevkedildiğlni de kaydettıler. Öte yandan Verem Tarama eklbinln şubat ayı Icmde Bandırma ve Gönen'deki ceşıtll kuruluş ve ışyerlerlnde verem tarama calışmalarını surdürerek, calışmalar sırasında b n 300 kışı verem kontrolunden geçırdığl bellrtıldl Sağlık durumları şüphelı görulen 48 kışıden SSK'ya bağlı olanlar sıgorta hastanelerıne, dığerlen ise mahalli Verem Savaş Demeklerlne sevkedıldıler. 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.50 GUNLERÎN GETIRDİĞİ 22.00 SPOR 22.50 HABERLER Uğur Dıındar'ın sunduğu prograTi tstanbul Televizyonu tarafından nazırlandj Muzık, magazln ve güldüru bolümlermden YARINDAN SEÇMELER «Temel Reis» (20 01), «Stttdyo I» (21.05), «Smitb. ve Jones» (21.55). HAFTADAN SEÇMELER BU HAFTA BAŞTAN SONA ÎLGINÇ SPOR OLAYLARINA TANIK OLACAGIZ ÇAKŞAMBA GECESt FüTBOL, CüMARTESÎ GECESİARTISTIK PATİNAJ UAKIES YAYINLARI NEDENIYLE HAFTANIN TEK SİNEMA FİLMÎ PAZAR GÜNÜ. eyecanlı, eglendınd, baştan sona zevkle izlenebılecek bir nrestem. 1951 yapımı fılmın ybnetmeni Henry Hathaway, oyuncıılan Tyrone Power, Susan Hayword, Hug Marlove ve Dean Jagger çok başanlı Eawhıde geçidinde bulunaaı bir posta istasyonuna haydutlar tarafından baskın yapılacağı haben gelir Haberi getıren posta arabasında bulunan bir kadınla, küçuk kız yolda başlanna bırşey gelmemesı içjı ıstasjon sahıbi tarafmdan alıkonurlar. Hay dutlar bir sonrakı posta arabasmda buia nan altınlan almak ıçin istasyona gelır ler tstasyon sahıbmi oldurürler Oglu Tom ile kadını karı koca kızı da unlann çocufu serdıklanndan bırşey yapmazlar. # RAWHİDE GEÇtDİ H lacak DUnya Arttstlk PatinaJ Birtaeüiğtel persembeden başlayar&lc pazara Kadar 1» leyecegıa. Perşembe geceal çiftler serbest hareketler flnali 23.20'den başlayarsk ekrana geleoek Cuma 22 55'de erkekler sertest hareketler fınall ile çiftler gösterisi yayınlanacak. Cumartesı 2155'de bayanlar serbest hareketler fınalı üe erkeklenn gösterlten var. Pazar güntl spor programı içtnde gosterl programı yer alacak. Çocuklannı dllenerek değlt. çolısarofc gacindlrm All PEKDİNAR. Tek ayaklı Ali dede geçimini günde 4 ton odun kırarak sağlıyor BANDIRMA (Cumhuriyet) Sol ayağını. geçırdığl üc Iş kazası sonucu amel yatla kesıle keslle kaybeden 61 yaşındakı Bandırma'lı Ali Pekdinar, cecımınl odun yarıcılığı yaparak sağlıyor. Eşınl ve üc cocuğunu dılenerek değıl de. calışarak kazandığı parayla gecındıımeyi yeğleyen Ali Pekdırar cok se ri bır şek Ide odun vardığı ıcın aynı zamanda Bandırma' da odun sa'an depoların aranılan emekc sl «Gunde 45 ton odun yarıyorum Tonu 100 lıradan yevmıyem 4 500 lırayı buluyor Çok ssrı odun yaran kişl olarak tanındığım lcın hamdolsun Işslz kalmıyorum» dıyen All Pekdlnar dede, Bondırma'nın Kayacık köyu yolu uzerndekl o~ dun satış depolarındc oturdu ğu yerde, sakat ayağınin altına odundan bır destek koya rak bir elınde balta olduğu halde cok serl odun yororken görenler, kendısmı hayret le Izlıyor Mahrukat satıcılon da Ali Pekdınar dededen «cok serl odun yarıyor ikı adamın yapacağı ış| yapıycr Kendi sınden cok memnunuz» dıyerek memnunlyetler.nl belırtlyorlar. 0 UEFA KUPASI ÇEYREK FİNALÎ © DUNYA ARTİSTİK PATİNAJ BIRÎNCİLİĞI z evkle ızlenen Artistik Patinaj'da bu kez dunya binnciliği var Bırleşlk Amerıka'nın HajTford kentinde yapı ir suredır ara verilen Avnrpa Kupal*nna bu bafta çeyrek flnal karçılasmalan üe yenlden baslanacak TJEFA Kupası çeyrek finalınde Standart Uege ile Koln karşı karşıya gehyorlar St Liege son baftalarda form düşukluğü gostenyor. Kbln de toparlanma var Maç IJege'de yapılacak. Zevkli bir maç izleyeceğte. Çarşamba, 2155 B BURSA BELEDİYESİNİN YENİ ZAMLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ BURSA (Cumhuriyet) Be ledıye Mec'ısının su, telefenk, tetesıyej ve Kültürparka gırış ücreüenne ynptığj sarnJar dün yurürlüğe gırdi. Suya gelen zam kademeli bir tanfeyle uy gulanırken telefenk gıdıs donüş bilet ücreü 180 lıradan 240 hraya, telesiyej Ucreti 80 liradan 120 lıraya, parka girış 5 liradan 10 lıraya yükseldi. Yeni zamla suyun metreküp fivatı kademeU olarak ytlisell yor 15 metreküpe kadar BU kuJlanılsm, ya da kullanılmasın tum abonelerden flç aylık donem lçın 225 lıra almacak. Bu uygulamada suyun metre küpü 12 liradan 15 lıraya çıkmış oluyor 45 metreküpe kadar ise suyun fıyatı 22 lıra olacak Buna gbre, bç aylık dö nemde kullandıklan su miktan 45» metrekupü asmayan abonelere 10 Ura zam uygularacak Ku'lanılan su mıktan 45 metrekupıl aştıgı takdarde abonelerden metreküp bası"3 30 lıra ajınacak. Kademeli su tanfeslnin halt:ı tasarnıfa ybneltmek ama^'via düzenlendiğl bildirüdi. 1 Dort kısı > ^ ' ^ ' d3 kullandığı su miktarlarmm 45 metreküpü geçmeyeceğınin sanıldığı ügılılerce ifade edilıyor. Gübreslnl alan Bflectkll hanım 05 00 Açılı? ve progam OSOS Eza ttervanı Oo 30 Sarkılar ve oyun havaları 06 00 KISJ. haber ler 06 02 Bolgc^el ya> a 06 30 Koye habeler X« Günaydın 07 30 Haberler 01 40 Atatürk diyor b 07 45 Gunün ıçlnden 10 00 Ktsa haberler 10 02 ArkaEI vann 10.22 BblgeseJ yayın ve reklamiar 1100 Kn* habe'ler 11 03 Oiml radyosu 12 00 Kısa hıberler 12 05 Keklamlar 12 10 Ogle Uaert (1 > 12 55 ReklamİET ve radyo TV progri.mlan 13 00 Habe'ler 1315 Sa» eserlerl 13 30 BS'gesel yayın ve reklaınlar H 30 Geçen haita 14 45 Oğleden sonra 16 00 Kısa baber ler 16 05 Oku) radyosu 17 00 Olayların Iç'nden 17 30 Pasıl 18 00 Kısa hataerler İS 05 Çocuk bihçesl 18 20 Haltanın çocuk tarluu 13 23 Bölgeseı yayın ve reklamlar 19 00 01 00 TRT II Ue ortak yavın 19 00 Haberler 19J0 Yurttan sesler 20 00 Köyümüj köylunü» 20^0 ŞarlaUr 30(0 TOrkce Bfizia bafil TRT I tnüıil! 21 00 Kısa haberler 21 05 Erkekler topluluğu 2130 Türtc sanat müzıg, dlnleyicı lsteklert. 22 00 Kısi haberler 22 05 Türküler 22 20 ÇeşiUI mOzlk 32 40 Çartalar 23 00 Haberler 23 15 Geoentn Içinden 00 55 Günün haberlerlnden özetler 01 00 Prog rara vo icaparu$ 01 05 05 00 Gece yaıısı 07 00 Açılış ve program 07 05 SoUstlerdeo seçmeler 07 30 Haberler 07 40 Türküler ve ovun havalan 08 00 Sabab ıçia roü ılk 09 00 Ştrfalar 09 15 Taııhte bu hafta 09 30 Muzik sCzlu gü 10 00 Bir solistten türküler 1030 Sarkılar 10 4C H lŞten geç meden 1100 Türkültr geçldi 11 20 Tflrkçe sözlü hafll müak 11 40 Sarkılar 12 00 Bir tolıst ten türküler 1215 Ankara rad yosu çok «esll fcorosu 12 30 Beraber şarkılar 13 00 Haberler 13 15 Haiıf müzık 13 30 Öi e konser) 14 00 Blıden Sizlaı bızden gesler 14J0 Yabana dü 1530 Küçük konser 1S00 «artalsr » J 0 Arkuı 7 » nn. 16 40 Türkülerden bir demet 17 00 Olaylann Içlnden. 17 J0 Fransu garkKntan 18 00 KOçük koro 18.30 Atatflrk'ün yurt gezılen. 19 000100 TRTI ile ortak yayın Eskişehir Eczacılar Odası <( Başkanı: İlaç üretimi dengesiz uygulama içindedir,, ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) Türk Eczacıları Birlığı 9 Bölge Eskışeh r Eczacı Odası Başkanı Azmı Kermen ılac konusunda Oda goıuşunu yansıtarak, cTurkıye'de ılac otayı başından sonuna uretımden tüketıme kadar, her aşamada dengesız, kötürüm ve yanlış uygulamalar ıclndedır» dedı hac uretılırken üretım yerlerı olan fabrıkaların coğu hemen hemen %90'ı bir rnontai sonayı gıbı üretıcilıkten uzck, sadece paket eme ambalaılama yapan yerlerdlr Uretım aşamasındo ılacm ilk temel maddesı olan ham mcdde ıthal edılır Buradakı fabrıkalara genellıkle ambalaılama ışı duser Kal te kontrolundan yoksun oldLğumuz gıbı. asla araştırmaya yönelık bır calışma yapılmaz» dıyen Kermen, şovle konuştu«Ilac sanayı halk soğlığını sömuren bir kâr meka nizmasının işled ğı bır olan olarak görülür İ!ac kontrol lan da sadece Ankara Hıfzısıhha Enstıtüsü'nde yapıl r kt 5000'e yakın uretllen her ılacm burada kontrolu ola naksızdır Türklye'de Ilac her aşamado korkunc b r denetımsiz lık ve b Igısızlık tcersınde bazı cevre'enn ısîedıği doğ rultuda üretılıp tüketılır Bu bir kesmekeş olup. derhal bu duruma son vermek gerekmektedır» TRT III C7 00 Açılı» ve program 07.03 Güne başlarksn 08 00 Sabah kon seri 09 00 Turkçe haberler 09 03 Barok mOzık 09 J0 H&tiı mUzlk 10 15 Türk ttnat raüligi 10 30 ÇeşıUl müzjk 11 00 Oğleys dog ru. 12 00 Turkce haberler 12 03 Inglhzce naberler 12 0S Pransızca banerlfr 12 09 Diskotegl nuzden 13 00 Konser eaatl 14 30 Caz mlzıŞl 15 00 MUzlkli dakt kalar 16 00 Gunün konsert l"0f Tü^kçe haberler 17 03 IngillzcF naberler 17 36 Fnnauca htber ler 17 09 Slzler tçin 18 00 Fık !ar arasmda 18 00 TOrkçe habe ler 19 03 tnjrtlteoe baberler 19 08 Pransızca haberler 19 r oda maziğı 20 00 çagd&f mizık 30 30 Caz mUagl 21 00 Ur tulmayan yorumlar 35 00 TO'lce haberler 22 03 tnglllzee r berler 22 0« Fransızca haberı»ı 22 09 Gecertln tetlrdlklerl 23 rUOzlk takvtml Î4 00 Geoe T mOzlk. 0100 Prognın ve kapı ru». BİIecik'te çiftçilere 1362 ton gübre dağıtıidı Blleclk Teknlk Zlroot Müdürlüğu merksz ve ilce örgut lerlyle T Zlraı Donatım Kurumu orgütlermın ışblrliği Icınde. Bıleclk'te kimyevi güb re satışlarına devam edıllyor Ocak ayı ıcersinde clftcüere toplam bın 362 ton kımyevı gubre dağıtıldı. Bılecık Teknik Zlraat Müdurlüğu'nden verilen bllg ye Core, bu mlktar gubrenin 974 tonluk bölümünü «Azotlu Gübreter» teşkıl edlyor. Bılindıği gıbl, bu dönemde cıft çller hububat ekılışleri lcın cok mlktarda azotlu gübre kullanıyor Cunkü azotıu güb reler, kardeş'enmenın başladığı bu günlerde hububat tar lalarında bir köktsn oluşacak başak mıktarını coğaltmaktodır Mudürlük llgllilerl, ocak ayı Icersinde bolge cıftcilerlne 387 ton cfosforiu gubre» dağıtıldığmı bıldırdıler Fosforlu gubrenın bır bölümu ılkba har ekılısisrı ıcın kjllanılmak ta olup, kalan bclumü ise Bileclk'in spesıyal ürünu şerbetcıotunun gübrelenmesınde kullanılacak. TRT II
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog