Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 24 EYLl'L 1!*SO Oc Dış basın IranIrak savaşını nasıl yorumluyor? D'ş Haberler Servısı Iran • Irak savaşına dış basında genış yer verılmıst r Amerıka nın etk n New York Tımes gazete 61 kan Irak savaşınin ABD nın Ortadogu petrolune bag mlı lığının ne denlı tehlıkelı bır polıtıka oldugunu ortaya çıkardı ğını yazmakta ve «Bu catışma da ABD tarafı ya da ABD ye dusman taraf yoktur Bu cotış mado ABD cıkarları vardır Ve petrol akışın' durdurmamak cın ABD soruna barışcı bır cozu tnu kısa surede bulmalıdır» de mektedır New York Tımes Bırlesık Arnenkayı bolgede ıTehlıkelı polıtık gırışımler ve fıele askeri maceradan kaçınma /a» cagır makta cKucuk cıkarlar uğruna düşmonlıklorı koruklemenın ne yerı ne de zomonıdır» demek tedır Gazete Bırlesık Amerıka nın taraflar arasında derhal ateş kesılmesını soğlamaya calışma SIPI taraflan anlaşmo ıcm mü zakerelere başlatmaya teşvık etmesını bır yandan do Iran'ı Batı ıle normal tıcarı ılışkıler kurmanın yararına ıkna etme gırişımlerınde bulunmasını oner mektedır Öte yandan bır Mısır gazete• sl Iran Irak arasında şıddetını artırarak tırmanan savaşın, butun Ortcdogu yu ıst krarsızlıga ıttıgın ve Arap Israıl anlaşmazlıgına barışcı cozum yolu bulunması cabalannı golgeledıg nı belırtme<tedır Arap Isroıl bunalımının çozurrung engel olmak ısteyen cMechul bır elı bu kıvncımı baş latmıstır» dıyen «El Cumhurı ye» gazetesıne gore Iran Irak arasında savasa donuşen catış ma Ortariogu bolgesını saran tehlıkeler zmcırıne bır halka daha eklemıştır FINANCIAL TIMES Ingıhz The Fınancıal Tımes ıse Iran Irak savaşının dıger Ortadogu savaşlarına oranla en onemh farkının bu savaşta bır ABD ve bır Sovyet tarafının bulunmaması olduguna ışaret etmektedır «Bu savaş ulkelerınde super guclerın etkınlıklenni azaltmak ısteyen ıkı petrolcu Musluman ulke arasındakı savaştır ı dıyen Fınancıal Tımes, ABD ve Sovyetler'ı sılah ve dığer askerı yardımdan kaçınarak bolgedekı patlamanın boyut larını genışletmemeye çağırmak tadır IranIrak olaylarmın son dört aylık kronolojisi BEYRUT, {a a) Iran Ile Irak arasında topyekun savaşa donuşen s nır catışmalannın 1 hazıran ıle 21 eylul tarıhlerı arasındakı kronoloıık sıralama sı soyledır • 3 Hczıran Iran raporları na gore ıkı ulke arasındakı sınırda meydana ge>en uc gunluk catışmanın ardından 48 sa at ıç nde 122 Iraklı asker o'du ruldu • 12 Hazıran Iran dakı Ikı Iraklı dıplomatın tutuklanmasmın ardından Irak ta bulunan Iranlı \k\ dıplomatınm dovuldu gu one suruldü • 17 Hazıran Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyın Iran ı Araplara karşı duşman gıbı davranmak ve Sasra Korfezmde yayılma polıtıkası ızlemekle sucladı • 5 Ağustos Dort Iranlı yetk lı Iraktan sınır dısı edıldı • 8 Agustos Iran'ın Mosko va Büyukelcısi Sovyetler Bırllgı'n'n Irak a yaptıgı sılah yardınvnı kesmesını ıstedı • 19 Ağustos Kuzıstan dakı bır magazada meydana gelen patlama sonucu dokuz kışı oıdu 35 kışı de yaralandı Olayın bır koza oldugu soylen dı • 27 Ağustos • Irak raporla rına gore Kasr ı Şırın kasabası yakınlanntia meydana gelen catışmada ıkı Iranlı asker ölduruldu • 30 Ağustos Iran reıtmını devırmek ısteyen 16 kışı ıdam edıldı Darbe gırışımının ordında Irak'ın bulundugu one suru'du • 7 Eylül Iran ın sınırında bulunan Mehran ve Dehloran kasabalarında Irak ın actıgı a tes scnucu altı sıvılın oldjgu Iran tarafından açıklandı • 8 Eylul Iran aynı bolgede b.r gün sonrakı catışma sırasmda 50 Iraklının öldürülduğunu ve bır Irak helıkopterının dusurulciuğünu bıldırdı • 9 Eylul Iran savaş ucak lannm bır cok Irak tankını ım h a ettığı ve karşı tarafa ağır kayıplar verdırttığı belırtıldı Bu arada. ıkı Iranlı asker ö<du 20 sı de yaralandı • 10 Eylul Iran dort Irak Mıg uçağını ve dort helıkopterını duşurdu Iran bırlıklerınden altı kışı oldu, 35 kışı de yaralandı Irak Iran sınırından 120 Km toprak aldıgını ıddıa ettı • 11 Eylül Irak ıkı iran Fantomunun duşuruldugunu ve yedı Iran tankının ve personel taşıyıcısmın Iran'a aıt beş nofc taya yapılan saldırı sırasında ımha edıldığını one surdu • 12 Eylul Irak savaş ucak ları Beıt Saad Hela ve Hadr smır noktalarını bombaladı • 12 Eylul Irak hava saldı rısı sonunda Gılan Mına ve Kasrı Şırın bolgelerındekı Iran mevzılerınde 12 vangın sap tandı Ikı Iranlı asker dort tank ve ıkı arac ele gecırıldı • 13 Eylül Irak tarafından ele geçmlen uc sınır karakoıu Iran tarafından gerı alındı • 14 Eylül Bır Irak savaş ucağı Iran Devlet Başkanı Benısadr ıle Iran Başbakanı Muhammed Alı Recaı n n bındıgi helıkoptere saldırdı Olen ve ya ralanan olmadı Iran Şattularap nehrl Ozer nde seyreden Irak'a aıt ıkı Mıg ıet ucağının, Irakta Şeyh Saad bolgesınde Iran'a aıt ıkı Fantom duşurulduğunü one surduler • 1517 Eylul Iran'ın bır Mıgı düşürdugu ıddı 0 edılırken. Irak Iran'a aıt bır tanksavar üssünü ve dort tankını ım ha ettığıni, dört askennı de ya kaladığım one sürdu • 17 Eylül Irak Devlet Baş kanı Saddam Hüseyın ıkı ulke irasında 1975 yılında ımzalanon sınır anlaşmasını feshettı • 18 Eylul Irak Şattu'arap nehrınde seyreden tum gemı'e rın Irak bayragını cekmesını ve Irak ın em n^r nı d nıemesını ıstedı • 20 Eylul Iran sınırındakl operasyonların tum ıdaresını Iran Devlet Başkanı Ben sadr ustlendı • 21 Eylül Tahran dan oelen habenere gore catışmatar Hurremşehr ve Kuzıstan smırındakı kasabalara kadar yayıl dı Irak Şattularap nehrınde Iran'a aıt sekız savaş gem sı nl tahrıp ettığıni one surdu DÜNYADA BUCÜN AÜ SİRMEN Ortadoğu'da Yeni Savaş ülardır gergınlıgın odak noktalanndan btri oVma >apısım korumuş bulunan Ortadogu. üç gundur yenı bır savaşın sahnesıdrr Bölgeds, son yıllarda genelhkle Arap tsraü çatışması çeklınde somutlaşan buyuk çekışme bu kez Irak Iraa savaşı hahnde ortaya çıknuş bulunuyor. Irak Iran savaşımn ıkı ulkeyle ılgıli nedenlert bırkaç ana noktada toplanabılır Bınncı onemlı nokta Iran ıle Irak arasında yıllapdır onemlı bır sorun olan Şattularap konusudur Fırat ve Dıcle nehırlennın bırleşıp, genış blr su yolu olusturdu^u noktadan başla^an ve Basra Korfezme aktiKi \ere kadar uzanan 75 kılometre dolayındaki bu lolda gıcLş gehşı a>arla\an anlaşma, Ikına Dunya Sa\aşı ertesınde Irak yararına bazı hükumler getırmekteydı Ikına Savaşı ızleven gunlerde, Irak'ın Ingılız etk'snde bır ulke olması Iran m ıse güç kosnllar vasaması anla^m^nın Bagdat lehıne pek halth savılmayacak hokumlerle bezenmesıne yolaçmıştı Şah Rıza Pehlevı Musaddık'ı ıktıdardan uzaklaştınp saltanatını guçlendırdıgı ulkesını Batı'ııın en buyuk petrol yataklarmdan bırı ve mılyonlarca Iranlmm kanı canı yaşamı pahasına istıkrarh bir gorunuşe burundunaD ABD nın bolgedekı jandarmalanndan bın ha'ıne getırmeye koyuldugu sıralarda Irak ta 1958 devnmı olmuş ve Ingılızlertn büyuk dostu Nun es Saıd devnlmıştı Bu durumda Şah gıttıkçe daha fazla üstlendıgi Basra Korfeanın landarmalıgı rolunu tam olarak >erıne getırebılmek ıcm Şattularap ıle ügıll axıla§manm degıştınlmesi yolundaka gırışımlenıu yoğualaştırmaya başladı Bındokuzyuzaltmışh yıllar Irak'm Barzanl hareketıyle kıyasıya savaştıgı toprak butunluğunü korurrak ıçın olağanustü çabalar harcadıgı bır dönemdı Ve bu donerp süresınce Şah Iran Irak sınınndan Barzanı guçlenne adam, sılah ve malzeme sızdınyordu. Iran ıle Irak arafaindakı bu ıki yanlı çekişmo 1975 yıhna kadar surdu Bu sure ıçınde bir zamanların Batı yanhsı Irak Iran ve tsraıl'ın üzenndekl baskılannın da etkısıyle eskı baglantılannı koparmış Moskova ıle daha yakm ılışkıler kurma yolunu tutmuştu. 1975 yılında Şah Barzanî güçlenni desteklemek ten vazgeçme karşılıgında Irak ıle Şattularap konusunda bır anlaşmaya varmayı başarmış ve sozü geçen su yoiunda sınınn Iran kıyılarından başlaması yenne orta çızgıden geçmesını kabul ettarmıjtı Bu anlaşma daha sonra Irak'ın Şah'ı gıttıkçe daha fazla tedırgın eden Ayetullah Ruhullah Humeynı yı sınır dışı etmesine kadar varacaktı Ne var kı Basra Korfezınde Emırhklere aıt olan baaa 1 adalar ele geçırmış olan Pehlevi, iraB'ı da bu ker, Ikıncı Dunya Savaşı sonrasındakı Irak yararına dogan haksız durumu duzeltıp kalıcı bır banşı sağlama yenne kendı lehıne pek haklı görulemeyeceik bır durum yaratmış ve Basra Korfezındekı ustunluguvle ıstedıgı an Irak ın bogazını sıkacak bir ö»tunluge enşmıştı Ancak 1975 yılında îran ardmda büyuk güçler ve elınde en gehşmış Amenkan sılahlanyla Irak içın kolav karşı konulabüır bır komşu görunuın.üııde degıldı Iranda Şah yonetımının devrılmesi uzerine öd komşu ulkenın sorunlarını dostça ve akılcı bir yöntemîe çözmelen beklenebılırdı Ne var kı bu beklentı çeşıtli bagnaz ve duygasal nedenler yuzunden suya duşmuştür Ayetullah Ruhullah Humeynı Şah ıle anlaşan Irak'ın Wr sur» sonra kendısmı topraklannda banndırmaktan Tazgeçmesını bır türlu ıçıne sındıremıyordu. Bağdat'ın Humeynı'yı sınır dışı etmesının nedenı ıse yalnızca Şah ile Barzanî konusunda anlaşmaya varmış olması deçıl Şıı ümmetçısi Humeynı'nın üD«sınde yandan fazla olan Şu nufus uzenndekı etkısınden de çekınmesıydı Y Somoza'yı Arjantnü Montenero genilalarının öldürdüğü saptandı ASUNCION. (Paraguay) AP) Paraguay polısı geç tıgımız hafta Nıkaraguanın eskı dıktatoru Somoza yı olduren grubun dort kışıden oluştugunu saptamıştır Üçunun Arjantınh oldugu v e Arlantın dekı genlla orgutü Montenero ya mensup bulun duklan bıldınlmektedır Dor duncusunun kımlıgı bıhnmemektedır Paraguay polısı geçtığımız çarşamba gunu Nıkaragua dıktatoru Somoza nm oldürulmesıyle sonuçlanan makınelı tufek ve bazukalı saldın>a ve>a bu saldınnin plan lanmasına 7 kışının katıldıgını haber vermektedır Somoza nın otomobıhne yapılan sılahlı saldırı yenn de hazır bulunmamalanna karşın saldınnin planlaması m yapan ıkı kışının Alfredo Irurzun ıle bayan Sılvıa Mer cedes Hodgers oldugu one su rulmuştur Irurzun perşembe gecesı kaldıgı kıralık eve yapılan baskın sonucu oldurulmuştu Evı kıralama an laşmasını yapan bayan Hodgers ın nerede oldugu büınmemektedır. ( Thatcher: «Yunanistan I derhal NATO'nun askeri kanadına dönmelidir» ATINA (a a ) Uç gunluk resmı bır zıyaret icm Yunanistan a gıden Ingıltere Başbakanı Margaret Thatcher, «NATO'nun guney kanadımn guclendırılmesı Icm Yunanistan en kısa zamanda NATO'nun askerı kanadına gerı doimelıdır» demıştır Yunanistan Başbakanı Yorgo Rallıs tarafından onuruna venlen oğlen yemeğınde konuşan Thatcher «Yunanıstan'ın NATO'nun askerı kanadına donmesı hem Yunanıstan'ın, hem de NATO nun yararınadır Ortcdoğudakı tehlıkelı gslışmeler Avrupa'nın ve Batı bırlığının savunmasının guclu olması gerektığını bır kez daha gos termıştır» şeklınde konuşmuştu' Turkıye dekı gelışmelere de degınen Thatcher, «umarım Turkıye de yonetım değışıklıgı en kısa zaman ıcınde olumlu sonuçlarını gost9rır» demıştır Thatchef konuşmasında Sovyetler Bıriığı'nı de. komşusu Afganıstan'ı ışgal etnıesı nedenıyle bır kez daha kınamıştır Yunanistan Başbakanı Yorgo Rallıs de Kıbrıs konusunda yaptığı konuşmada, Yunanistan ıle Turkıye'nın Kıbrıs sorununun, adodakı Türk ve Rum toplulukları arasında çozumlenmesı gerektığı üzerınde goruş bırlıği tçınde olduklarını belırtmlştır Rallıs, 1 ocak 1981 de Avrupa Ekonomık Topljluğu'na tam üye olacak olan Yunanıstan'ın AET çinde Ing'ltere ıle sıkı skonomık ve polıtık ışbırlığıne gırmeyı ıstedığım belırtmıştır Ingıltere nın Yunanıstan'a askerı malzeme satmayı ongoren anlaşmalar yapacağı bunun yanısıra bazı enerM bırımlerının kurulmasında da ıkı ulkenın ışoırlığı yapacakları bıldırılmıştır NATO, Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü için yapılacak filme 6 milyon veriyor BRUKSEL (ANKA) Ataturk ün 100 Dogum Yıldonümü ao layısıyla vapılması kararkıştınlan NATO Turkıye ortak yapımı fılmın fınansmanının ıttıfak payına duşen altı mılyon TL na ılışkın ılke kararı Bruksel'dekı NATO Merkezınde yapılan bır toplantıda aiınm ştır Currhurıyet oncesı ve sonrası Turkıve'sını Ankara ıle NATO arasındakı ılışkı'enn onemını konu alacak yarım saatlık tanıtıcı fıhn>n cekılmesı bugune ka dar burokratık nedenlerden ge cıkmeye ugramıştır l k once Turk Dışışlerı Bakanlıgının fıl mın yapım'na ılışkın yeter i ve ıvedı ılgıyı gostermedıgı daha sonra da Fransa nın NATO fılımlerının yapılma yontemınde daha degışık kıstaslar ve ılketer uygulanması ıcın dırendığı ogrenılmıştır 10 5 milyon Turk Lırasına malolacak fılm ıcın NATO ıkı yıl sureyle Turkıye y6 6 mılyon Turk Lırası vermeyı kabul etmış ve butce yontemlerı Ile teknık avnntıların onumuzdeKi gunlerde Ankara'dan gelecek bır yetkılmn de katılacağı top lantılar sonucu be ırlenecegını bıldırmıştır. Iller Bankasından Eskışehır Fuarı ve Dınlence Eglence Kültür Alanlarının planlanması Turk Muhendı3 Mımar ve Şehır Plancıları arasında Mımarlar Oaası viımarlık ve Şehırcılık Yarışmaları Yonetmelığı kural an ıcmde yarışmaya çıkartılmıştır Danışmon Juri Üyeleri: CCMERTOĞLU Naım ÇELEN Erol Eskışehır Valısl Mımar ( I D M M A ) Eskışehır Fuar Bırlıği ve Beledıye Meclıs Uyesı lcışlen Bakanlığı Merkez Valısı (Eskışehıt eskl Valısı) Y Muh Mımar (1 T U) Imar ve Iskan Bakanlıgı Muşavır Mutettış (Eskı Planlama ve Imar Genel Mudüru) Bıyolog (A U Fen Fakultesı) Cevre Musteşarlığı Egıtım Mevzuat ve Flnansman Daıresı Başkanı Esk şehır Beıedıye Başkanı Inşaat Y Muhendısl Iller Bankası Genel Mudurluğu Yapı Daıresl A D M M A Ogretım UVes DEMIRÖZ A Nazıf ERONAT Orhan I I . GURPINAR Tansu SEZF.NI Hcrl TEz.CAN Guner Asıl Jun Uyeleri : ALTABAN Üzcon Y M mar ve Kent Plancısı ( D G S A . Lverpool) Ankara Metropolıten Alan Nazım Plan Burosu Y Mımar (O D T U ) O D T U Şehır ve Bolge Planlama Bolumu Ogretım Uyesı Y M mar ve Kent Piancısı (DGSA I V U Parıs) D G S A Ogretım UyeY Mımar ( D G S A ) I D M M A Mımcrlık Fakultesı Ogretım Uyesi Y Muh Mımar (1 T U ) il er Bankası Genel Mudurlugu Imar Planlama Da resı Y Mımar ve Bo'ge Piancısı (O D T U ) Turızm ve Tanıtma Bakanlığı Y Muh Mımar U T U ) Iller Bankası Genel Mudurlugu Imar Planlama Dcresı Şehır P'ancısı (ODTU) Iller Bankası Genel Mudurlugu Imar Plerlama Daıres Y Muh Mımar (ITU ) İller Bankası Genel Mudürluğü Imar Planlama Daıresi ... . 350 320 270 220 175 150 150 150 000 T L 000 TL. 000 TL 000 TL. 000 TL 000 T L 000 T L 000 T L sı 1980 Bölge Fotoğnaf Yanşmalan Sonuçlan ANKARA BÖLGESf: 1. Odul . Mehmet Hengırmen 2. Odul : Yener Boran 3. Odul : Osman Azız Yeşıl Mansıyonlar: (3.000 TL) Guner SoyluGuner Soylu Doğan Yaşar Yenisehir/Ank. Keçıoten/Ank. Izmır Afyon Bodrum/Muğla Izmîr Burdur • • 15O0O.TL 10 000.TL 7.000.TL Sıhhiye/Ank. Ank. Yenımahalle/Ank. 15.000TL 10 00O.TL 7.000.TL AKBAIMK BURSA BÖLGESİ: 1. Odül : Turpay Uykusuz 2. Odül : Hüsnü Gursel 3. Odül : Fikri Soylu Mansiyonlar: (3.000.TL) BULCA Avdan Bursa Adapazari Balıkesır Balıkesir Izmıt Kozan Adana Adana Adana Adana Adana Edtrna Edime Edıma Saray/TekirdaS Edırna Edırne 15.000.TL 10 000.TL 7.000.TL CUBUK Mehmet Mustafa Gırgin Cemal Turgay Cemal Turgay Nıtekun, Humeynı yonetımının, Iran devmnini komşu ulkelere yaymaya çalışacagını açıkça ilân etmesı üzenne Bağdat ıle Tahran arasında gergınlık bır kez daha doruk noktasına enşta Ustelık. îran devnmmde ıktıdan ellennde tutanlann akılcı olma \an tutumlannın alevlendırdıgı etnık sorunlar. Irarlılann Kuzıstan, Iraklüarın Arabıstan olarak nlteledıklen tran m gunevdogu smırındaki petrol bölgesınde de Bagdat yaranna bır aynhkçı hareketi gelıştirmıştı Tum bu etkenler giderek tırmanan bir gergınhk ortamı yaratıyor ve bu ortamda Batı'nrn etkı alanmdan dışarı kayan tran'a karşılık çeşıtli ıç ve dış nedenlerle Moskova ıle ılışkılenni soğutan Saddam Huseyuı yönetımı de gıtükçe Batı'ya yaklasıyordu Iste Iran Irak ıhşküenmn sınır çatLşmalanndan savaşa donuşmesınm ardınriakı gehşmeler bualardır. EGE BÖLGESİ: 1. Odul : Hakan A/doğan 2. Odul : AIı Helvacıoğlu 3. ÜdJİ : Metın Akçalt ÇUKUROVA BÖLGESİ: 1. Odül : Huseyın Canımana 2. Odül : Ozgen Özgenal 3. Ödül : Beyazıt Özgür Mansiyonlar: (3.000.TL) Ayhan Guneş A. Kadir Kecar A!i Yıldı? 15.000.TL 10 000TL 7.000.TL HIZIROĞLU Ertun TUNCALP Orhan Mansıyonlar: (3.000.TL) Hakan Aydoğan M. Denız Eroğlu KARADENIZ BÖLGESİ1. Odü! 2. Odul 3. Odül Verı neîTnitır Yedek Jürı Uyelerı: BENOVENLI Cahıt TRAKYA BÖLGES»: 1. Odul : Taner Serım 2. Odül : Gül Karasu 3. Ödul : Taner Serım Trabzon Arhavı/Artvin Gıresun Mansiyonlar: (3.000.TL) Yayla Boztaş Mehiap Comert Erdoğan Sezgın 15.000.TL 10 000.TL 7.0O0.TL KOSEBALABAN Erol Mansıyonlar: (3.000.TL) T. Ccm PırselıriGğlu H3san Ozk3z3rç Izzst Eırsan RAPORTORLER: DEVELIOĞLU Yusuf ORTAANADOLU BÖLGESİ: 1. Odul : Mermet Uçaroğlu 2. Ödul . FTUU lah Gjney 3 Oo , : Envar Kara oc Mansiyonlar: (3.000.TL) Enver Karakoç Enver Karakoç Emrullah Guney GUNEYDOĞU A N A D O L U BÖLGESİ: 1. Odu! E^ver Ozkahramsn 2. Odul . Oğuz Karakoç 3 Odl Mansıyonlar: (3.000,TL) Konya Elâzığ 15 000TL 10 000TL 7.000.TL ÜSTUNER M Bedrettın ISTANBUL BÖLGESİ: 1. Odül : Ahmet Öner Gezgın Fındıklı/lst. 2. Ödul : Ahmet Kuzık Kızıltoprak/lst. 3. Ödul : " Mansiyonlar: (3.000.TL) Ayhan Erolgıl Suat Ernan Nsrrr.i Erdur Şişli/lst. Caddebostan/lst. Sırkecı/Ut. 15.000.TL 10 000.TL ^00<WL • Şebekemı kaybettım. Hu kumsuzdur. ALAATTIN GUNDUZ • T C D D huvıyetımı kaybettım. Hokümsuzdur fflDIB TANKAS • NUFUS cüzdanımı kaybettım, hukumsuzdur Ahmet BATUK • NUFUS cüzaan'mı kaybettım, hukumsuzdur Cem BATUK • EVLENME cjzdanımızı kay bettık, hukumsuzdur Zehra Gül KABUK • NUFUSUMU kayoettım, nükumsuzdur Şubube ÇOBAN • UNKO kartımı. kımlık kartımı ve yemekhane kartımı kay beUım, hi'kumsüzaur Hamıyet KARAGÖZ ÖDÜLLER: 1 2 3 4 5 Ödül Odul Odul Odul Odul Konya Elâzığ Hakkari Kahromanmareş * * Verilmemiştir 15.000.TL 10 000.TL 7.000.TL • İ T O kımlıgırr" pasomu kaybettım HuktTisuzdur Fatrna GÖZUPEK • Macka Meslek Lısesınden aldığım tasdıknamemi kay bettım Hukumsuzdur Semih CİFTÇİ • ADMMA şebekemı koy bstım, hukumsuzdur Haluk GOKÇEN Mansıyon Ayrıca gerekırse sat n alınacak proıeier Icm 200 000 TL |urı emnne verılmıştır 12 ocak 1981 günu sona erecek oian yanşmanın şartnamesı ve ekien 2 500 TL sı karsılıgmda 29 eylul 1980 tarıhınden ıtıbaren Iller Bankası Genel Mudurlugu Imar Planlamo Daıresı Baskoni ğından temın edılebılır Not Yarışmaya katılrr>ak isteyenlerın en gec 28 kasım 1980 tanhıne kadar başvuruda bulunmaları gerek mektedır (Basın 20920) 5376 AKBAIMK (Repro: 678) 5371 KÜLTÜR HİZMETLERİNDE DE FRANSIZCA STRASBOURG UNİVERSITESI MEZUNU OGRETMEN TARAFINDAN FRANSIZCA DERS VERILİR. • Sılahlı Kuvvetlor fısımj kaybettım. Hükümsüzdur. Seçkin Kodlr EREZ Askerı kımlığımı ve 2 Flk> glnş kartımı kaybettım, hukumsuzdur Asteğmen Nodl CEÜK A Nüfus cüzdanımı ve sıgor ta kardımı kaybettım. Hükümsuzdür. Yokup ZAMAN • Istanbul Teknık Unrverelte6i Makına Fakültesi Isı Teknığı ve Ekonomısı Araştırma Ensııtüsü nden 1961 aoneml almış oldugum teknısyen belge mı kaybettım Yenısınl alacaĞımdap eskısi hukumsuzdur Yervant EKNEYAN • 271451 271500 No'lu deftenrrı kaybettım Hukumsuzdur Talho GULER • I D M M A . gunduz öğreti mı Mımarlık Fakultesı nden 1979 1980 ogretım yılında a\dığ.m I E T T ve kımlık kartımı kaybettıri Hukumsuzdur Ruhşar TEMEL • Hüvıyetımi kaybettm Hukümsuzdur Aygun SÜSLÛ • Sıgorta ve Maııye kartımı kaybettım HuKumsüzdur Aloatim HAMZAOĞULLAR1 SOYADI DEĞIŞİMİ FURAT oıan soyadımız OskO dar 1 Aslıyo Hukuk Haklmlığ.nın 16 91980 tarıh ve 980/415 saylı kararı ile Fırat olarak dü zeltılmıştır Alı Hıkmet FURAT Ayşegul FURAT • Matematık Fızık, Klmya Fen Bılgoı oğretmenler) alına caktır. 21 22 10 TEL:58 68 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog