Bugünden 1930'a 5.320.613 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SEKİZ CUMHÜRİYET 25 AĞUSTOS 1980 «Terdhli yollar yarış pistine döndü» İstanbuı Haber Servısl IETT ışletmelerınde ve Istanb j l un cevre beledıyelerınde ça lışan şoforlerın uyesı o dugu «Motonu Taşıt Şoforlerı Dernegı nın dun başlayan 9 Genel Kurulu naa bır konuşma yapan Dernek Başkanı Bek r Kaya traf k kazalarının u'usal bır felaket halıne geldıgını, tercıhlı yol'arın yanş p stıne donduğu nu soylemıştır Bekır Kaya kazclar konusunda da şoyle konuşmuştur «Geçlıgımız bır kaç ay ıcınde meydana gelen trafık kazalarında can verenlerın sayısının anarşının aldıgı can sayısından dokuz kat daha foz a olmasına karşın ılgılılerce konuya gereken onem verılmemekted r SorumsuzLbLn ne Gen oldugu traf k ka^alcına bjndan boyle ."afık cınayet e rı» demek daha yer nde o j r Tercıhn yollar denet me tabı tutulmadıgı ıcın adeta olum tuzagı halıne gelmıştır OzellıKle gece gec saatlerde ası gençlerın yarış pıstıne donuşturulen tercıhh yo'Iarda trafık anarşısı koi gezmektedır •> BASMEN 16 ustaya 'yaşîılık ve hizmet beratı,, verdi Istanbul Haber Servısi Ba sırn Mensuplan ve Emeklılerı Demegı nın geleneksel boreklı toplantılarınm 14 su dun yapıl mış bosın sana/ııne 60 yılını vermıs ve yaşlan 75 ın ustundo 16 ustaya «yaslılık ve hizmet berat ve plaketlerı» verılmıştır Dernek Başkanı Ibrahım Bıl ge, toplantıda yoptıgı konuşma da «Babıalı'nın ısırrsız kahramanları sevgılı agabeylerım, arkadaşlarım Hepımızın en gu zel yılları o yokuşta geçtı Bu berat ve plaketlerı veren derne gımız sızlerın |ub lesını yapıyor. herzaman berabsr olma>ı ıster uzun omurlu olmalarınızı dılerız» demıştır «Yaşlılık ve hizmet berat V9 plaKetı» alan ustalar şunlardır Salıh llgın Ekrem Baran On n k Sırmakeş Izzet Dızıcı Emirt Guvenç Edın Tutkun, Refık Kı zılgun. Mahmut Dızer, Huseyın Can, Naım Kalabaş, Talat Tıhan, Ah Muren Remzi Özboyın. Hayn Uygun, Vasıp Metı, Müm taz Tutuncu Duzenlenen toplantıda yaşîı ustalar anılannı anlatmışlar, da ha sonro borek y&mışlerdır. Sıırtlı ve Nıgdell hamallor arasında ortaya cı kon çatısmadan öturü yuk boşaümanın durması Istanbul Sebze ve Meyve Halı'nl pıslık ıçınde bı roktı. Hamallar can güvenliği istiyor lstcnbul Hober Servlsl Sebze ve Meyve HolındeKi dırenış sebze ve meyvelerın curumesıne, yolaçarKen, hammaller adına yapılon yazılı cçıklamada dırenışın can guvenlıklerının saglanması haiınde kald rılocağı bıldırı mıştır Acıkıamada can guvenlığının sağlannnası ıcın Hal de alınması gereklı onlemierın yetkılılere bıldırıldığı belırtılmıştır Bu Istekler, Rıhtım Iskele ve Bahkhane kapılarının saat 19 dan sonra kapatılması gece Hal'ın ışıklandırılması, Hal'ın butun kapılarının anahtarlarının nobetcıye verılmesı ve Hal KaraKOlu nun yetersız o'uşu nedenı\le SKiyonet mce onlem olırtmasıdır. KAN DAVAS1 ügilıler, Sırtli ve Nığdeli harr>mallar orasındakı gergınlığın yıllar oncesınden kaynaklanmış olabıleceg nı belırtm şler «Bc> nu Ç I Burhan ve Arap HÜSSO catışmasın n bır devamı sayıyoruzı demşıerd r Bıündığı giDi Isianbu! Sebze ve Meyve Halı'nde son 10 gun ıcnde uc kışın n oldurulnıesı Sıırtlı ve N gdelı horrmailar arasınaa gergınlıgı artırmış bu arada dırenışe yo! acmıstı Bt> yuzaen geruş guven! k onlemlen alınan Hcl cevresınde bozı kamyon'Gr b3şa!!ılamadıqı ıcm cabJk bczulan bazı mallarm curumeğe başladığı gorulmüştur Kabzımallar bu nedenle kendı mallarını kendılerı toşımayo başiamışlardır T K P bır acıkıama yaparak Haldekl gergınlığın gıdedrı'mesi ve sorunun cozume kavuşturulrrasını ıstemıştır Trafik çizgileri yenilendi İstanbuı Beled'yesı tarcfından dun saa» 07 00 1100 arasında trafığe kopatı'an Ga.ata Koprusunun trafık C zgılerı yenılenmıştır Koprunun trafıge kapatılmas* uzenne, Karakoy Emınoru arasındakı geçışıer Perşembe Pazan . Unkapanı Hal yolu uzerınden verılmlştır Yol guzergahının degıştırılmesı, hafta sonu tatılı olduğu ıcm trafık tıkanmasına yol acn amıştır Fotografta Gaıata Koprusu nun trafık çızgıler yen lenırken goruluyor (Fotogrof Erdogan KÖSEOĞLU) ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ I DENİZ EĞÎTİM KOMUTANLîGlNDAN DUYURULUR 1 Genel Başarı Sırası 47 •48 49 Aday No 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 10127 36166 405C5 35299 35498 40111 50130 35231 105C6 35465 40338 35546 35194 36132 10198 10005 10644 10941 11134 35221 35142 40063 35529 10553 20542 11193 10333 40060 30492 36190 30310 35516 35317 40680 72 73 74 75 76 77 78 79 80 (Baştarafı 5 Sayfada) Toplam Standart Puan Adı ve Soyadı Metın Topcu 309 806 309 649 Mehmet Sucu 308 104 Necatı Seven Nevzat Calışkan 307 999 Hamdı Unal 306 402 Mehmet Ovalı 304 909 Şahın Ozen 304 857 Ismaıl Akbaş 304 857 Mehmet Engın özsn 304 805 Ibrahım Gungormez 304 753 Hıkmet Hakan Dagıstonlı 303 103 Hakan Tezconlı 303103 Ertugrul Kurtulan 301 558 Hıdayet Sunalı 301 506 Hasan Sumer 299 856 Mustafa Bal 298 416 298 364 Olcay Erdal 298 311 Gokhan Kaaan 298 311 Zekerıya Duran Ercan Var 298 311 Nsvzat Özkalkan 298.311 298 311 Tayfun Balkan Fatıh Akalın 298 207 Faruk Dumlupınor 298 237" Cemal Ipek 296 819 296 768 Yıldıray Demır Ahmet Yılmaz Avdan 296 505 295 117 Nuvıt Akdenız 295 065 Adem Cokay 295 012 H t r k a n SaKar Hasan Huseyın Yılmaz 294 960 293 415 Neşat Koldur Tah r Karataş 293 383 293 363 Cemal Eraslan Genel Başarı Sırası 81 82 83 84 85 86 87 83 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Aday No 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 35246 20002 3C877 35716 40229 30066 35574 10050 11290 10097 10793 35740 40628 20442 35179 20459 10555 35580 10098 35119 35837 36025 20421 35272 10210 10424 40166 35486 40550 40158 1015/ 11155 35481 35061 35004 10086 Adı ve Soyadı Metın Atlas Hacı M u r a t Irmak Ahmet Ispartalıoglu Hakan Şahın Ibrahım Has Arıf Elsoz Hdsnu Iremlı Lutfı Yurdakul Ayhan Aya 1 Murat Özaylar Zekl Oz Mehmet Sezgın Fuat Tekerek Adnan Karaca Yaşar Coban Haluk Çetın Şaban Erez Ayhan Kılıc Huseyın Akaya Celolettın Özpalak Musa Atık Nazrtv Ekıcl Engın Erdem Ahmet Guvenc Bekır Cıhan Özcan Adnan Uzmez Metın Durmaz Şaban Yoman Mubtafa Gungor Sedat Bıkmaz Cevat Isbıi r Gurbuz Tcşcı Hasan Catakiı Bulent Özdamar Erdınc Kazan Aıi Ka/cnç 293 911 291 870 291 818 291 766 291 766 291 713 291 661 290 221 290 168 290116 290 064 288 623 288 623 288 623 288 519 288 467 288 414 288 414 287 078 286 974 286 974 286 922 286 869 285 377 285 324 285 272 285 272 285 272 285 220 285 220 285163 235 168 283 832 283 727 283 623 283 513 Toplam Standart Puan Genel Başarı Sırası 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Aday No 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 30353 30736 30781 11143 40087 10181 40592 35493 35445 10163 35259 35177 40207 40375 40604 10261 35652 35677 35214 35816 35148 10121 35020 35062 10584 10656 35013 35114 35812 30110 35033 11151 35243 11055 10405 10177 Toplam Standart Puan Adı ve Soyadı 282 025 Ismaıl Demır 282 02b Burhan Kılımcı 281 9"3 Huseyın Derelı 280 533 Hosan Yılmaz 280 480 Cetın lcen 280 480 Kadır Akkoç 280 480 Huseyın Arıcı 280 428 Yılmaz Karakaş 280 428 Şenol Topcu 280 376 Ekrem Gınık 280 376 Nacı OztU'k 280 37ö Sadık Arslan 280 376 Cengız Dalh 278 831 Celalett n E/ıgör Ahmet Ş a h n Kaşer 278 779 Yucel Mustafa Ucar ?78 779 278 779 Fevzı Bı'ge Alı Lutfu Kırantay Murat Dınce' Cetın Aıtan Eie Omer Matur Ismoıl Şoncar Mehmet Mutlu Erdem Mut Nurettın Kayalıca Fıkrı Atkoşor Levent Karabulut Aydın Kulok Hasan Atık Bulent Ortemız Tayfun Sancar Şenol Değ rmencl Gunay Özturk Velı Pekmez Koroy Ökse Selçuk Gursoy 278 724 278 674 278 674 278 674 278 622 277 234 277 181 277181 277 129 277 129 277 129 277129 277 077 276 972 276 91? 275 584 275 532 275 480 275 427 Genel Başarı Sırası 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Aday No 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 '18O 10792 35785 10t>68 30377 35328 30400 36093 0560b 10369 30021 50005 10358 40622 35103 10446 35226 30884 35110 10091 11210 30090 40058 10974 35579 35236 20538 35585 10520 30421 35618 11360 35962 10868 35747 50030 11103 181 182 183 184 185 186 137 152 183 Toplam Standart Puan Adı ve Soyadı Kutlay Halıl Furtuna 275 427 275 427 Suat Ozcan 275 373 Irfan Demez 273 987 Erkcn Balcı 273 987 Guven Karataşlı 273 935 Eyup Palacı 273 935 Alı Büyukadalı 273 935 Bırol Gırgın 273 935 Abdulkadır Dogulu 273 882 Ahrret Serrata 273 882 Murat Kulakac 273 830 Mustata Sert 273 830 Cevat Aslankara Muzaffer Parmaksız 273 830 272 390 Huseyın Guler Mehmet Sertce 272 390 Erdoğan Yılmaz 272 337 272 337 Bulent Yuksel 272 285 Ufuk Besler Şeref Kavalalı 272 285 Adnan Duman 272 285 Erkan Ataklı 272 285 Ibrahım Babadoğ 272 285 Erdal Altınbaş 272 233 Murat Gel bolu 272 233 Omer Temızkan 272 181 Recep A y d o g d u 270 888 Ceng z Doganay 270 888 Bılal Guven 270 683 Erdol Muslu 270 427 269 091 Mdrat Guven Arıf Necml Ture 269 033 Cemal Durnaz 269 038 Coşkun Aksu 268 986 Osman Şah n 268 986 Velı Paşa Yurdakadım 268 934 Genel Başarı Sırası 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 Aday No 35750 10492 30635 35084 11456 35207 10523 11090 35576 35424 30311 40001 40073 35645 30183 10978 40289 30281 35557 50084 40804 36149 30578 36121 10714 35450 11095 30724 35623 35335 35948 10817 30242 35770 10967 10247 219 220 221 22? 223 224 Adı ve Soyadı Tamer Bozkan Ergun Tuno Emın Şen Murat Sezer Rıza Yazıcı I Huseyın Şengul Metın Kırdag Mustafa Gozubüyuk hı<met YerebCfvan Hakan Şomhal Muammer C cök Huseyın Adalarlı Nedım Gunduz Alı Arıf Aktuğ Ayhan Çakar Güray Korakaya Fehrrı Yılmaz Kasım Buğdaycı Metın Şımşek Rahmı Temel Levent Ozdemır Ercan Okumuş Erkut Metın Ahmet Ozkan Cengız Ayhan Salım Akkaya Ramız Cıftcı Osman Alpan Kok Yavuz Zaım Murat Karakoyumlu Şukru Kermen M j s t a f a Sarıdağ Naım Ayan Şuat Albayrak Mustafa Ihsan Çapan Ferdı Elıaçık Puan 268 934 268 934 268 934 26S 882 268 882 268 882 268 882 268 829 267 548 267 494 267 441 267 441 267 389 267 337 267337 267 284 265 896 265 844 265 792 265 792 265 739 265 739 265 739 265 687 265 687 265 687 265 635 264 299 2b4195 264 195 264 195 264 142 264 142 264 142 264 142 264 000 Toplam Standart 1. YEDEK DİZELGE Genel Başan Sırası 225 226 227 223 229 230 231 232 Aday No 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 243 249 250 251 252 253 254 35660 40079 30335 10449 35327 40046 35401 35039 11185 30517 30596 30273 30263 35555 10358 20307 30595 11230 10263 30413 10S07 30014 40232 35663 35865 3504? 10596 3000" 1004'S 10089 Adı ve Soyadı Alı Uzay Durukan Vehbı Güven Ertan Guney Tuncay Çıtak Şenol S u t ç ü l e r Semsettın Elçı Cevdet Uğurlu M u h a m m e t Cendık Ahmet Kızılkaya Alper Selcuk Zekı Ay Bulent Cork Ramazan Esen Karrıl Tarık Gurtek Hamza Baştuğ Yusuf Yıldız Alı Aşcıoğlu Rafet Tunc Kılıc Mesut Orhan Ayhan Eryılmaz Cevdet Bırge Mustafa Ekşl Alaattın Tasbolat Dervo Yılmaz Ayhan Zaım Unal B l'Ci Hamd Karabağ Alı Kucükguzel Askım O7er Tan|u Çetındağ Toplam Standart Puan 264 090 264 090 264 038 263 985 262 545 262 545 262 493 262 493 262 49C 262 493 262 440 262 440 262 440 262 388 261 000 260 948 260 896 260 896 260 843 260 843 260 843 260 791 260 791 260 739 260 686 259 403 259 351 259 298 259 246 259 246 Genel Başarı Sırosı 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 Aday No 279 280 281 282 283 284 36133 11441 30332 35689 30208 35553 10240 35159 35583 30719 40250 10429 40059 36071 20274 10038 10141 10568 36047 35766 1161 30038 40186 35968 36162 30?23 30397 20474 4032 10647 Adı ve Soyadı Dsmır Boy Şelahattın Uslu M u s t a f a Sarcak Setahattın Kayabaşlı Sadı C'mentepe Mehmet Meyman Cem Koya Muzaffer Müsellım Aynur T a m a h k â r Recep Turken Aşkın Cmar Selım Dıncel G o k h a n Erdal Alı Şenol Tezcan E r t u ğ r u l AKka/a Bekır ErdogmL,ş Hasan Cılıcı Ugur Yanılı Alı Aslan Onder Koca Ahmet A k b u r a k ç ı Ismet Çımen Huseyın Aydın T u m Serdar Yılmaz Mesut Yılmaz Muzekker Y Imaz Turgay Akar Hılmı Seker Unsal Atık Abdul ah Ekıro 259 246 259194 259194 259 194 259 194 259 142 259142 259142 259 142 259 089 258 932 257 649 257 649 257 649 257 649 257 597 257 597 257 597 257 597 257 597 257 544 257 544 257 492 257 492 256156 256 156 256 052 256 052 256 052 256 052 Toplam Standart Puan Genel Başan Sırası 285 286 287 288 289 290 Aday 291 292 233 294 295 2S6 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 509 310 311 312 313 314 Toplam Standart No Adı ve Soyadı Puan 35347 Ibrahım Koklu 256 052 40579 Holıl Ibrahım Şenturk 256 052 36135 Serdar Ergelen 255 999 55939 Erol Cokal 255 9S9 255 974 35310 Ismaıl Gokcen 35873 Avnı Oktoy 255 947 10592 Hacı Eyyup Başak 255 947 255 947 40109 Zıya Şenturk 35512 M e h m e t Aslan 255 895 40337 Mehmet Aşan 255 895 35863 llhan Özturk 255 843 36029 Menakres Aydın 254 50/i 30130 Ayhan Buz 254 40Î 30327 Omer Cınal 254 35C 40147 Levent Yurtlu 254 350 40521 Selamı Şenoloğlu 254 350 35867 Ahmet Saml Yucer 254 35C 10?25 Bılhai Aslan 254 35C 112 7 6 Doğon Şımser 254 298 40350 Goksel Dınsever 254 29F 40151 Turan Ozcengıl 254 298 50675 Tamer Karvan 254 29? 56830 Recep Akuz 254 29? 10979 v Recep Fıdanboy 254 298 ••0614 Mehmet Akqun 254 248 10513 Ismaıl Atasever 954 24e 3018? Cemal 8u/ükars!an 254 141 35842 Hasan Umur 254 141 3 K 277 Dervıs Akaul 252 P05 35^01 Taner Elıf 252 805 Genel Başarı Sırası 315 316 317 318 319 320 321 322 3?3 324 325 326 327 328 329 Aday No 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 10711 11426 10841 10906 35587 35802 10255 35372 36729 40299 11156 20011 16960 35698 35437 30553 35587 40190 40118 10699 30851 11138 35336 35343 35395 30069 40035 35673 10498 30370 Toplam Standart Puan Adı ve Soyadı 252 753 Candan Kavak 252 753 Osman Özturk 252 700 Davut Karokaya 252 700 Yucel Akıncı 252 700 Erdal Şolmaz Mehmet Yucel Erdem 252 700 252 700 Veli Alıordağ 252 700 Alaaddln Kabak 252 648 Ahmet Tufan 252 600 Yahya Cılıng r Gurcan Bostanoğlu 252 648 252 648 Ökkeş Bayrak 252 585 Sabrı Akdogar 252 596 Can Kıygı 252 540 Fatıh Doğan 251 206 Saban Sezer Mehmet Yavuz 251 155 Onur Keser 251 155 Erol Guncan 251155 Ramazan Ulaş 251155 Turgay Gülle 251 103 Mehmet Buyukkeskın 251 103 Serhat Dömeke, 251 103 Ercan Kasap 251 051 251 051 Sırac Yücesoy Ismet Bulur 251 051 Sadık Kutlucan 250 999 Sulhı Kara 250 999 Tımur Demırcl 250 999 Bayram Karakaş 250 946 Genel Başarı Sırası 345 346 347 348 349 350 351 352 C53 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 3S8 369 370 371 372 373 374 Aday No 35267 10577 20253 30160 35658 35598 11243 30447 10280 35514 40296 40120 11250 40405 30668 35627 35592 35258 30684 35002 30313 3C365 20171 10919 20449 10344 20047 10804 11024 20216 Adı ve Soyadı Şedat Ozleyen Zekı Salıh Şanal M Dogan Yılmaz Alı Kaynar Ozkan Yenıcl Erhan Bılen llter Bıkmaz Mulayım Baltolı Kadır Gokeşme Omer Faruk Cırıç Adnan Cayırlı Mehmet Gunvor Ferıdun Kalı Ramazan Macai M u s t a f a Gezgın Ogun Can Yaman Erkan Tankus Rustem Pehiıvan Zekerıya Yılmaz Eyup Yurek Alı Aykasım Suay Oguz Sam Kurt Sumer Tamer Mustafa Baygın Serdar Kendır Azız Sevım Unal G u n g o r m ü ş Cengtzhan Baskaya Güney Yılmaz Erturer 249 610 249 610 249 506 249 506 249 506 249 506 249 506 249 454 249 454 249 454 249 454 249 454 249 454 249 401 249 401 249 349 249 297 249 297 249 245 248 065 248 013 247 961 247 961 247 856 247 856 247 856 247 856 247 856 247 804 247 804 Toplam Standart Puan 2. YEDEK DİZELGE Genel Başarı Sırosı 375 376 377 378 379 38" 381 382 Aday No Adı ve Sovedı Toplam Standart Puan 247 804 247 752 247 752 247 752 246 311 246 259 246 259 246 207 246 207 246 207 246 207 246 207 246 207 246 207 246 207 246156 Genel Başarı Sırası 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 Aday No 35118 35748 35614 35309 20411 35273 35051 10399 38" 381 385 386 387 388 530 Erdoğan Akka/a Adnan Ipekcan Umıt Usturalı Erson Kaygusuz Mehmet Yuksel Cevat Tuna Taner Bayır Nak Ozdemır 3517e Omer Artar 35735 Orhan Cakır 40759 Vlehmet Ozkan 11040 Kemal Oztur* 3527 C Cunevt Başegmez 40468 Bulent Şahın Ahr^p 4ksu 1113U Ha&an Huseyın Metın 11595 35178 35884 40284 35477 30712 30464 2008E 10646 35289 ?0287 35695 3529* 3552P 35278 Toplom Standart Puan Adı ve Soyadı Ibrahım KucJk Erdem 246 155 246 155 Seferal Adıbeke 246 155 Halıl Kızılgul Mevlıt Tetık 246 102 246 050 Huseyın Doğan Fahrı Temeı 244 766 Ahmet Oz 244 766 244 714 Hüse/ın Zambak Erdogan Kahroman 244 662 Sevkı Erduran 244 662 244 662 Mustafa Cakıcıoglu Hasan Başaran 244 662 u 244 662 a s a n Mo'la Zekâ Can Kolamanlar 244 662 Faruk Şekıp 244 662 Kersambaş Genel Başarı Sırası 406 407 408 4&9 410 411 Adav No Adı vs Sovodı 11418 rfan Sunar 4052^ 1 event Dogan 35715 Ahmet Ateş 4065^ smaı Karakaya 36144 Ergın Hokan Arslar 11410 Mehme' Alı Yıldız 3O80P Teoman Yasar 35122 Turhan Deyecı 36124 Samım Mcyoko r ı 1Û30r Necat Kaya 10129 Husevin Teme1 1016P 4lı Seder 3076' 3 Oguz Konakov 40R44 Hay E^kıcı 3560' Şenol Kıray 11032 Serdar Tanrıveroğlu Toplam Standart Puon 244 662 244 662 244 662 244 610 244 610 544 610 244 610 244 610 244 610 344 610 544 557 244 557 244 £57 244 557 244 557 244 557 Genel Başarı Sırası 422 423 424 Adav No 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 41"3 413 414 415 41*5 41"? 416 419 420 421 30189 10617 10612 35211 30261 11066 35*69 40179 40275 35841 35731 40097 35391 30194 36140 36137 20050 Toplam Standart Adı ve Soyadı Puan Mustafa Cengız Uysal 244 557 Ah Cıftcı 244 557 Mustafa Masducan 244 557 244 557 Alp Okutucu Ahmet Hamamcıoğlu 244 557 Ahmet Rıza Özgen 244 557 Nurettın Şahın 244 505 Ahmet Mulkut Sarıgül 244 505 Ertan Cetıntaş 244 505 Mehmet Kanbur 244 505 Erol Turan 244 453 Coşkun Cuvelenk 243 063 A Hı'mı Celebı Uras 245 065 Bılgın Sezgın 243 012 Necatı Kızılelma 243 012 243 012 T Ersan Isın 243 012 Mehmet Rıza Ayaz Genel Başarı Sırası 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 «51 452 433 454 Aday No 10170 35295 35638 35573 30186 35519 11435 10053 30170 11269 30325 35454 3^539 35830 35484 10413 Adı ve Sovadı Fuat Yıldırım Mehmet Eren Seyfettın Omer Oktay Koroglu Zıya Tezel M Haluk Okmen Ahmet Duman Mehmet Munır Karagoz Huseyın Ulger Fatıh Cakmak Savaş Ceyhan Hasan Uzunuk Omer Kemal Fahrı Cevık Aydın Aytekın Toplam Standart Puan 242 960 242 960 242 960 242 960 242 960 245 960 242 960 242 °0S 242 908 242 908 242 908 242 908 242 908 242 908 242 900 242 900 0 <D ^^^ / Levent Eregel ACIKLAMALAR: 1 Asıl ve 1 dızelgede bulunan a d a y l a n n en gec 28 ağustos 1980 g ü n ü saat 16 00'va kadar Denlz Astsubay Hczırtama O k u l u Komutanlığı KayıtKabul Komısyonu Başkanlığı Beylerbevı/İSTANBUL adresıne başvurmaları zorunlu olup başvurmayanların ya da başvurmama nedenlerını aynı torıhe kadar PTT kanalı ıle bıldırmeyenler t ü m haklarını yıtırırler 2 A d a y l a n n başvuru formlarında belırttıklerı adrese a y n c o duyuru yapılrmş olup, gelırken dıploma aslı, nufus hüvıyet cuzdanı aslı Cumhurıyet Sovcılıklarından 1yi hal kâğıd ıie 1P odet cepheden cek ırrnş fotoğraflorını bırlıkte getırmeler gerekmektedır 3 Lıstelerde adı bulunmayan ve 15 eylul 1980 torıhıne k a d a r kendllerine başkaca bır duyuru yapılmamış olan a d a y l a n n gırtş sınavındo aldıkları sonuçlar ekım 1980 ayı sonuna Kadar adreslenne duyurulacaktır. 4 Kesın kayıt Işlemlerine llişkın bılgı almak isteyen adaylar ıçin başvurulacak teiefon numaraları aşağıdadır 33 59 50 veya 33 59 51 a m ^lllllllllllllllllltlllllllllllllllIllllM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog