Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTI CUMHURIYET 5 TEM3VIUZ 1980 ABD SENATO HEYETİNE GÖRE DEMIREL U2'LER İÇİN ABD'YE TEMİNAT VERDİ ı DEMIREL, DUN GAZETECILERIN SORULAR1NI YANITLARKEN, «BEN GORUŞUMU SOVYETLER E DANIŞMA HADISESI ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMAN SÖYLEDIM YA EVET DERSINIZ YA HAYIR, BU BAŞKA ULKELERE DANIŞILARAK KARARA BAĞLANACAKSA BIZ KENDI HUKUMRANLIĞIMIZI ZEDELERIZ DEDIM» ŞEKLINDE KONL'ŞTU. ECEVIT BBC'NIN HABER KONUSUNDA DEMIREL'İN AÇIKLAMA YAPMASINI BEKLEDIĞINI SOYLEDI. Cumhurlvet Haber Merkezi Gecen nısan oyında Turkıye dahıl bazı Ortadoğu v© Avrupo ulkelerınde ınceteme yapan Joseph Bıden başkanlığındakl bır Amerıkan Senato heyetı. Sovyetler Bırllgı'nın SALT 2 andlaşmasına uyup uymadığı nı kontrol ıçın Türkıye uzerınde planlanan U2 ucakları ko nusunda, Demırel hükümetının, Ecevıt hukumetınden daha değışık bır tutum takındıgını sap tadığını acıklamıştır. Heyetin Amerıkan Senatosu Dış llışkıler Komısycnunca basına acıklanan raporuna gore, Turkıye U2 ucaklarının kendı toprakları üzerınde ucuşuna Izın vermeden oncs Sovyetıer Bırlığının mutabokatını aramayacaktır. Aksıne Demlrel hukümetl, bu yondekı kararını, bağımsız devlet ilkesi icınde değerlendırerek almcryo calışırken «Ulusal ve ıttıfak (NATO) cıkarlarını da gozönünde bulundurmaktadır» ECEVİT ENDIŞE YARATMIŞTI Heyetın gscen nlsan ayında Ankara'yı zlyareti sırasında Başbakan Süleyman Demırel Ile de bır goruşme yopıldığı belırtllen rdporda şöyle denılmektedır: «Heyet üyelert, müstafl Ec«vit hükümetının U2 uçuşlarına oncak Sovyetler Blrlığımn mutabakatı ıle izın verılebıleceğı yolundakl acıklamasınm Amerıka'da cıddi endışeler yarattığını Başbakan Demırel e anlatmışlardır» Raporda, Demlrel'ın de. polltikada yapılan değışıklıgı heyet uyelerlne Izah ettıgı kaydedılmektedır. Assocıated Press (AP) a|ansı nın yorıiTiuno gore, mustafı Ecevıt hükümetının ızledığı potıtıka Amerıka'da şoyle bır ızlenım uyandırmıştır U2 ucuş lan icm Sovyetler Bırlıgı'nın mu tabakatını aromak peşınen olumsuz blr cevapia karşılaşmak anlamına gelecek ve bağımsız devlet ılkesıne ters duşecektır DEMIREL NE DIYOR? Başbakan Sülsyman Demırel, U2 ucuşları konusunda b>r sure önce Ankara ya gelen Amerlkalı senatorlere soyled ğl •özier konusunda blr ccikkjma yapmış ve senatorlere yalmzca Ecevıt'ın ABD nın bu Isteml karşısında Izled'ğl yontemi doğru bulmadığını anlattıgını bıldırmıştır Demırel, dun gazetecılerın bu konudakl sorularını yanıtlandırırken şunları soylemıştır «Benım bu konudakı goruşum gayet açıktır Ben goruşumu aanışma hadisesı ortaya cıktığı zamon soyledım Ya cevet» der sınız, ya da «hayır» dersınız, yani Turkıye'nın «evet» va da chayır» demesı bask 0 ulke'ere danışılarak karara bagianacak sa bız kendı huKumranhgırrızı zedelenz Ecevıt hukumetı Sovyetler Bırlıgı'ne sorun aem stır Ben yontemını tenkıt ettım ışin, o gun ne dedıysem Amerıkalı senatorlere de onu dedım Yanı ben «Danışmamaııydı musaade etmelıydı» demedım Ben tDonışmamalıyüı, ne dıyeceKse ken dısı demelıydı» seKı nde konuştum Bır asır sonra aynı soruyu sorsanız aynı cevabı alırsısınız » Demırel, ABD nln kendılermden U 2'ler Içln ızın ıteyıp ısterredığı ve bu konudakı terc hle nnın sorulması uzerıne de «Şım dı kımsenın bızden Izın falan ıstedıgı yok Boyle bır konu yok şu anda, bu konu bır sene evvelkı b r konu » denıştır ECEVITIN TEPKISI CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt uc bağımsız milletvektlının CHP'ye gırış torenınde yaptığı konusmoda U2'ler konusuna da değınmış ve bu konuda şunları soylemıştır tBBC'nln bu sabahki yayınm da Demırel'ın ABD'II senatorlere ABD rasus ucaklannın Turkıye SSCB sınırı yakınlarındo ucma Iznı verılmesı konusunda temınat verdığl haberl vardır 1979'dc sayın Demirel, blz hukumette iKen (U 2) Turkıye'nın ıhtlyacı değıldtr Bır catışma halınde Turkıye'yı topun ağ zına getırır dıyordu Sımdı bu haber üzerıne sayın Demırel n Turkıye'yi bıle bıle topun agzına getırmeyecegını ürrıt etmek ıstıyorum. Bu konuda yarın og leye kadar bır acıklcıma yapmasmı beklıyonjm » Yeşilköy yöresınde yarın ve pazartesi 11 saat elektrik kesilecek iETT Idaresınden dun yapılon acıklarrada Incırlı Merter arasındakı yol yapım çalışmala rı sonucu yol ortasında kalan elektrik dıreklerının yerlenntn degıştınlecegı, bu nedenle yann ve pazartesi gunu Yeşılkoy cevresındek bazı boigelerde elektrtk kesıntısı uygulanacagı belırtılmıstır IETT Idaresınden yapılan açıklama şovledır cKarayolları 17 Bolge Mudurıugu'nun Incırlı Merter arası yan yol calışmaları nedenıyle aşagıda belırtılen bolgelerı besleyen 35 kılovatlık ener|i nakıl hattının yol ortasında kalan dıreklerın değıştırılmesı ıcm 67 temmuz gunlerı saat 07 00 ıle 18 00 arasında el&ktrık verıleme/ecekttr Elektrik verılemeyecek bolgeler, Şırınevler, Mahmutbey koylerı. Halkalı, Sefakoy Kucukcekmece, Yeşılkoy, Yes^yurt, Florya, Altınşehır, Ikıtellı » Aytekin Kotil " C H P kendi içinde tasfiyeci politikadan vazgeçerse başarılı olur,, Istanbul Beledıye Boşkanı A/tekn Kotıt, CHP tarafınaan hukumetı duşurmek amacıyla verılen, ancak başarısız lıkla sonoclanan gensorudan sonra mey dana celen durumu degerlendırırken. tCHP kendı icınde tasfiyeci polıttkadcn vazgecmedıkce başorıya ulasamaz» demıs. Cumhunyet Halk Partıs. nın gucunu kendı kadrolarında arama sı gerektıgını bıld'rmıştır Istanbul Beledıye Baskcnı, gensoru nun olumsuzlukla noktalanmasının ha/ ret vencı bır olay olmaaığını 1974 yı lında da benzerı bır yanılgryla Mıllı Se lamet Partısı nın tutumu yanlış değer lendırılerek hatalara gıdıldıgını belırtmış «Bu olas lıgın da hesaplanmcsı ve ona gore davranılmcsı gerokırdı Doğru hareket bunu gerektırıraı Yoksa, her soyionene çore eyıeme gecmeK le sonuç alınamayacağı herhalde yenı Selim YALÇINER oğrenılmedı» demıştır Aytekın Kotıl, ozellıkle partı ıci DO lıtıkalara gore partı polıtıkası belırler.ıe nın ve bczı kışılerı horcamak ıcm pohtıkalor oluşturmar.ın son derece o l j n suz sonuçlar doğurabıleceğını vo bunun Turkıye'de dennokrasıye ağır yaralar verebıleceğmı do Ifade etmış, tıc durum başka, partı polıtıkası başka va hatta u'ke. Turkıye polıtıkası bambaşkadır Eger ıc polıtık, yanı part. ıcı po lıtık hesaplarla Turkıye'yı etkıleyebıiecek yonlıslıklara duşulmeye devam edı llrse, bu sadece ulkeye zarar verır Artık o noktada kısılerın onemı kalmaz» bıcımınde konuşmuştur. Istanbul Beledıye Başkanı AyteKin Kotıl. CHP'yı guclu kılacak ve halkın orgutu halıne geİTesıne buyuk katkılar oluşturacak kadrolarm C M P icınde mevcut olduğunu soylemış, «Cumhunyet Halk Partısı gucunu kerdı kad r o larında. tabanında ve yardcşlarında oramalıdır CHP bu guclen brleştııerek orgutle\erek \e onlara dayanarak ıktıdar arayışı ıcme gırmelıaır Bu guç, CHP'de fazlcsıyla va'dır Bu olabıld ğı olcude kamuoyu desteğı sağl^nır ve ulkenın bu/uk DUI alımları asılabılır.j Partı ıcı ıkt aar hesaplarına gore polı" tıka cluşturmak veya aavranış 'Cine gır mekten herkes vazgecmek zorundadır Tum partıKer hersey CHP ıcm anlayı şında bırleşmelıdırler Adamyeme tas fıye etme pohtıkaları terk edılmedıkçe pa r tıde buturluk saglanamaz ve başa rıya ulaşılanaz» cemıştır. Sultanahmet Cezaevi'ne tutuklu naklediliyor Istanbul Haber Servısı Yenıden cezae\n olarak onarılmasıaa başlanan tarıhı Sultanahmet Cezaevıne onu muzdekı gunlerde ılk tutuklu kafılesının konulaca^ı ögrenılmıştır Ilgıhler, tanhı cezae\nnm zemın katında bulunan hucrelenn onanm ışınm bu ayın ortalanna dogru tamamlanacagını ılk partı olarak dorder kışılık ranzalann konuldugu bu hucrelere uç yuz tutuklunun ko nulacagınm hesaplandıgım soy lemışlerdır Sultanahmet cezaevınm ta mamının onantnı tamamlandıktan sonra tutuklu sayısının artunlacagı da ıfade edılmıştır On hesaplamalara gore Sultanahmet cezaevıne ılk partı olarak konulacak sı yası tutuklulann yansı Istanbul Sıkıyonetım Mahkemelennce tutuklanan ve sıvıl cezaevlenne sevk edılen tutuklular arasından seçılecektır. ,. Halen Istanbul'da Sagmalcılar cezaevınde 3 bın, Toptaşı cezaevınde 600 ve Paşa kapısı cezaevmde 600 tutuklu bulunmaktadır Istanbul Sıkıvonetım Komutanlıgı'nuı emnndekı Sehmıve Kartal Maltepe ve Davutpaşa Kışlasındakı asken cezaevlenndekı tutuklu ve hukumlu sa yısı bu rakamın dışındadır Uç bırun ustunde tutuklu \e hukümlunun bulunduğu Sagmalcılar cezaevınm kapa sıtesı 1500 kışı olarak belırlenmıştır 600 er kışının kapatıldıgı Paşakapısı ve Toptaşı cezaevlennın kapasıtelen de 250 şer kışı olarak belırlenmıştır. DMMA'de yaz sınavları 10 temmuzda baslıyor Istanbul Devlet Mımarlık Mu hendıslık Akodemıs ne bağlı Galatasaray Mühendıslık Fakul tesmde yaz yarı yılı ogretımi dun sona ermıştır Fakulte yetkılılerınden alınan b''gıye gore, yaz donemı sınavları 10 temmuz 31 temmuz tarıhlen aras.nda yapılacak, QUZ donerrı sınavlan ıse 22 e/lul tarıhınde başlayıp, 9 ekım tarıhınde sona erecektır İSTANBUL (Hobef SsfVisl) Istanbul Beledryesınce Yeşılkov Demırc, cıkmczında ycpılması kararlaştırılan halk plâ|i ve rıhtım Insaatı surmektedi''. Bakırkoy Eieled ye Şube Müdüru Ibrahım Kolcuoğlu'ndan almon bılgıye gore, Cıroz mevkıınde yapılması plortlanan 50 bın kışılık halk plâiı v« spor tesıslerl ıhal» edılmıştır Muteahhıdın 75 mılyon lira ftyat vormesı uzerıne ınşaatm Beledıve elermjntarryie gercekleştlrılmesl karor luştırlmıştır Ote yandan Bakırkov Beledlye Şube Müdürlüğü, yoksul 100 cougun bugun sunnet ettırecektır Tozkopcrnn Sosyal Mpskeler Muhtan ile ortaklaşa gerçekleştırl len sunnet eylemı bugün saat 10'da Bahçeter Müdürluğu nun Tozkoparan parkında yapılaccktır. BAKIRKOY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HALK PLAJI İNŞAATI SÜRÜYOR İktisat Fakültesi Dekanlığından Fakultemızın aşağıda ısımle'i yazılı kursuierıne sınavla uzrr.cn ve 657 sayuı kanuna tabı G I H sınıfına memur alınacoktır. Isteklılerın kısa ozgecmışlerı ıle yobancı dıllerını belırtır bır dılekçe ıle 11 temmuz 1980 cuma günü mesal saatı sonuna kadar Dekanlıga müracaatları duyurulur. KÜRSUSÜ Sfyoset llmj Kursusö > 1 > YALÇINKUÇUK'UN YANKILAR UYANDIRACAK ÎNCELEMESt .. "Sâbahailin Ali ve Öliimli n EDEBÎYAT CEPHESİ'nin YALOVA SULH HUKUK HAKİMLİĞİ (İzalei Şuyu Satış Memurluğundan) 980/16 Yalova Sulh Hukuk Hakımllğinın 12/7/1972 tarıh ve 972/767879 808182 eso« ve 972/109 karor sayılı ilamı ıle gaynmenkuilerin sotılorak paraya çovrılmesine ve hıssedarlara tevzııne karar verilmış o!mokl« 1 Goyrlmenkulun tapu kaydı. o) Yaleva Koru Köyu Kıranlor m«vkil pofto 9, parsel 654'de 3268 m2. tarlo. b) > » » Cittlık mevkll patta 13. parsel 910'do 6720 m2. tarla. c) > » » Clftlık mevkil patta 13. parsel 911'de 8680 m2. tarla 2 imar durumu: Yerieşık alan dışında olup, mücovır sahadır 3 Muhammen bedellftfi: Yaptırılan bıUrkışl te<klkatına göre; a) 654 parselın 489 000 lira, b) 910 parselın 1680 000 lira. c) 911 porselın 2170000 !ıra krymet takdlr e<fltmıştir 4 Sctış günlerı Blrınci satış 8/8/1980 gunü 654 parsel icın saat 14 00 ıle 14 15 arasırda 910 parsel ıcln 14 15 1430 arosı, 911 parsel ıçın 14 30 14 45 arasında Mahkeme Başkâııplığı odasında yacılacak ve o gun alıcı cıkmaz ıse veya sjrulen pey muhammen bedelın % 75 ını bulmaz ıse ıkıncl satış 18/8/1980 gunu aynı yerde ve aynı saatlerde yapılacak ve en cok pey surene ıhale edılecektır Ihalede ruchanlı alacaklılar ıle masraflar gozonuncle bulundurulacak ve ıhals bedeh bu mıktan gecmış olacaktır. 5 Artırrmrya iştırak edeceklerın her parselın muhammen bedslmın % 10 miktarında temınatı nakden veya mıllı bır bankanın temınot mektubu ıle karşılamaları garekmektedır S Satış peşın para lledır Alıcı ıstedığınde ve muteber şahıs olduğu kanısına varıldığından kanunda yazılı olduğu üzere 20 günü gecmemek üzere mehıl venlecektır. 7 Damga ve tellâliye resmi alıcıya aıttlr Bırıkmış vergl borcları ı'e mali denge vergısı kıymet artış vegısı temınatı, ıcra borçları, satış harcı ılgılı yerlere satış bedelınden satış memuru tarafınaan odenecektır 8 Ipotek sahıfcM ulacaklılar ıle dığer ılgılılerden lntıfa hakkı sahıplerinın ga^'rımenkul üzeıındekl hakları hususu ı!e faız ve masrota dahıl olan kışılerın ıddıalarını dayandıkları belgelerle bırlıkte 15 gun ıçerısınde memunyetımızo bıldırmedıkleri takdırde hakları tapu sıcılı ıle sabıtı olmadıkca paylaştırmadan harıç tutulacaklardır 9 Satış bedeli hemen veya verılen sure ıcensınde odenmedıği takdırde IIK 'nun 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır Sonradan yapılacak ıklnci ıhaleden doğacak fark ıle 10 faızden bırınci alıcı sorumlu tutulacak ve kendısınden tahsıl edılecektır. 10 Sartname 'lân tarıhınden ıtıbaren daırede acık olup. ısteyen alıcı adayına masraf verıldlğı takdırde suret gonderılebılır 11 Satışa Iştirak edeceklerın şartnameyı görmüş v» kaosamını kobul etmış soyılırlar. Fazlaca bılgı almak isteyenlenn Mahkeme Başkâtibl Satıs Memuru Nurettın Yıldınm nezdındekı 980/16 sayılı dosyaya başvurmaları ilân olunur. 19/6/1980 (Basın 4798) 368S ÛNVANI 1750 S Kanıma tabl uzman G I H Sekreter 657 S Kanuna tabi uzman Memur ADEDİ 1 1 1 1 Umuml iktisat ve iktısadt Doktorınler tarıh. Genel Idare Hızmotleri Temmuz sayısındr Fıatı 30 Lira (Basın. 17342) 3688 6 &v!ık Abon« 150 lira Yillık Abone 300 lira âdrs Cağaloğlu Tasvır soV. Kul Han 1618/ tSÎANBUl (Cumhıırıyet 3693) Bahçelievler'de evli bir kadın başkasıyla ilişki kurduğu iddiası ile aile meclisi kararıyla öldürüldü Bahçelievler'de «Vahşert olarak nitelendırılen bir cinayet işlenmış. bır başkası II» gayri meşrtı ilişki kuran evll genc bır kadın aıle meclısının aldığı korar uzer ne oldurulere< boş bır arsaya gomulmüş tur Emniyet Müdürluğu yetkilılerınden alınan bılgıye göre, Şehmuz Ozkan ıle evlı olduğu bıldırılen Avşe adında genc bır kadın TraKya otogarmda lokantacılık yapan Kenan odında bır şahıs ıle qayrı rreşru ılış kı kurmuştur Bu ılışkı sonucunda bır de erkek cocuktarı dunyaya gelmıştır Bır süre sonra da 13 aylık cocuk, annesı Ayse Oz ve kocası Şehmuz Ozkan tarafından Tozkoparan semtınde bır caminın avlusuna terkedılmıştir Tozko paran poiıs memurları tarafın dan bulunan cocuğa Şaban Tozkoparan adı verılmiştır Şehmuz Özkan durumu aile meclısıne getırmış ve eşınln cezalandırılmasını ıstemıştır. Bu ıstek uzerıne bıraraya gelen Mehmet Sahır Ozkan Meh met Emın Özkan Ayşe Öz'ün oldurulmesıne karar verrrışler dır Bu karar uzenne Ayşe Öz oldurulerek Atakoy Beşmahai le cıkısmda boş bır arsaya çomulmuştur Ayşe Oz un komşularından bırsının ıhbarı uezrıne meydana cıkarılan olaydan sonra, kocası Şehmuz Ozkan Mehmet Ozkan ve Mehmet Emın Ozkan pons tarafından ele gs cınlerek gereklı soruşturmaya başlanmıştır KÜÇÜK İLÂNLAR... KÜÇÜK İLÂNLAR... KÜÇÜK DÖHGUL HAVLU FABRIKASISATIŞ MAĞAZASI imalattan aracısız satışlarıyla hizmetinizde İBakırcılar Carşısı Arkası Sarıca Sungur Sok |No5BURSA TEl 18898 , STENO «e MUHASEBE iSiNiZ HAZIR TURISTIK bdgelı olup. TURISTİK fıatlarin altında tarıfe uygulayan tek MOTEL RESTORAN VİLL&V pansn, n &£ Lâle ~ ören Burhanlye TEL: 343 T1 OREN • EMEKL1 Sanaığ'ndan aldığım 3.19 197320 Nolu Temmuz 1980 çekimı kaybettım Hukumsüzdur. Rocep Vahdettln AYHAN • IDMMA Kımlık kartınla pasomu kaybettım, Hukumsüzdur. Yılmaı EREN • ŞEBEKEMl yıtırdım, gecersızdır. Tamer KÖSELER • KASTAMONU Azdavay dan aldığım nüfus cuzdanımı kaybettım Hukumsüzdur Ali MERTOL • DIŞHEKİMLIĞl karnemı kaybettım Hukumsüzdur Tamer ONCUL • BAYINDIRLIK Mudurluğunden aldığım kımlık kartımı kaybettım. Hükümsuzdur.. Kodri BAYIN • İSTANBUL Trafık Mudurluğunden aldığım 403670 nolu ehlıyetımı kaybettım. Hukumsüzdur. Kuddusl KOC • Pasomu kaybettım. Hukumsüzdur Namık KÖSEBALABAN • Antalya dan aldığım nüfus cuzdanımı Vaybettım. Hukumsüzdur Irran ALDEMİR • Şebekemı yltlrdlm. Hükumsuzdur Lâlehon ÖCALAN Bilecik Organize Sanayi Bölgesi Mütesebbis Teşekkül Başkanlığıııdan 1 Bılecık Organize Sanayi Bölgesı Idare Bina^ı Banka PTT SagUk Merkezi ve 1 adet loıman mşaatı kapah zarf u^ulu ıle ve 1980 bınm fıyatları ve 8 505 sayılı kararname uyannca eksü1>meye konulmuştur. 2 Işm keşıf bedeh 13 736 254 65 TL 'dır. 3 Bu ışe aıt geçıcı temınat tutan. 412 087 62 TL dır. 4 Bu ışe aıt ihale evrakı ve proıeler, Bılecık Organize Sana> ı Bolge Mudurluğu nde çalışma saat^ lerı dahıhnde gorulebılır. Dosya satışı yapılmadıgından, ısteklıler Mudurluk bınasında dosyayı tetkık edebıluler. 5 Işm eksıltmesi 18 7 1980 gunu saat 15 OO'de Bılecık Organize Sanayi Bölge Mudurlugunde kurulacak ıhale komısyonunda yapılacaktır. b Eksıltmeye gırebılmek ıçm ıstekhlenn a 1980 yıluıa aıt Tıcaret Odası belgesl veya şırket ıse halı faahyet belgesı, b Başvurma dılekçelen ıle bırhkte(Teklıf şartnamesınde belırtılen usul \e esaslara gore Bayındulık Bakanlıgı'ndan alınmış asgan (c) grubu 30 000 000TL. tutarh muteahhıthk karnesını, malı durum bıldırısını alet ve donanım bıldırısuıı, banka referans mektubunu. teknık personel bıldırısını şartnamede belırtılen esaslara uygun asgan 20 000 000 TL tutannda benzerı ışı, müteahhıt sıfatıyla ıkmal edıp geçıcı kabulünu yaptırdığına daır ış bıtırme bPİgesmm asluıı Son hakedış raporu ıle bulıkte elınde bulunan ışlere aıt taahhut bıldınsinı, teklıf şartnamesınde belırtılen esaslara uygun olarak vermek suretıyle Mudurlügumuzden alacaklan Yeterlık Belgesmı, c Teklıf veren bır şırket ise, sirkülennı. teklıf mektupları ıle bırlıkte zarfa koymaları gerekmektedır 7 Yeterlık Belgesı alınması ıçın son muracaat tanhı. 117 1980 gunu saat 17 00 e kâdardır. 8 Yeterhk Belgesı alan fırmalar, belgelenni 15 7 1980 gunu mesaı saatı başından ıtıbaren Mudurlugumuzden bızzat alabılırler. 9 Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya tabı olmayıp, Yeterlık Belgesı venp vermemekte, ıhaleyi yapıp yapmamakta serbesttır. 10 Telgraf veya posta ıle yapılan muracaatlar ıle Bolge Mudurlugumuzun daha once yaptıgı ıhaleler ıçm, Yeterlık Belgesı alrmş, fakat teklıf vermemış olanlann müracaatlan kesmlıkle nazan ıtıbare almmayaoaktır. Ilgıhlere duyjrulur. • IETT \e okul kımlık kartımı kaybettım. Hukumsüzdur Aynur ŞENTÜRK ÖZKAN /ILE PANSİYONU Denız Martz^ısı, Özel Plan Sıcak Su konforuyla Hmetınızde ve Butun ÇEŞITLI BINALARINIZIN tamlrat tadılat ıslerı ıcin 64 99 45 • SALİH ÖZKAN Tel= îş Bekası 85 Pansıyon2l 35 Meteoroh Yanı ALANYA • KARTAL Aslıye 1 Hukuk Mahkemesınin esas1980/13 karar: 1980/45 ve 20 2 1980 tarihlı ilamı g e r e . ğınce Mısır olan soyadım Mısırlı olarak duzeltilnıiş. tır. Duyurulur Bahrı Yılmaz M I S I R SOYADI DEĞİŞİKLİĞt SÜMERBANK' KAHRAMANMARAŞ PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜCÜNDEN 1 Muessesemızde bulunan ustupü, pamuk telefl, parça bez, hatalı mamuller ıle hurda nalzeme ve ıhtıyoc fazlası malzemelerın satışı açık pazarlık suretıyle 9 7 1980 gunu saat 10 00'da ısteklılerıne yapılacaktır 2 Bu sotışa aıt sartname Muessesemız Tıcaret Mudurlüğünden temın edılecektır. 3 Pazarlığa katılmok Isteyenler % 7.5 muvakkat temınatları le bırlıkte belırtılen gün ve saatte Muessesemızds haz>r bulunacaklardir 4 Müessesemıs 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ıhaleyi yapıp yapmamakta veya dıledığıne vapmakta tamamen serbesttır. SÜMERBANK KAHRAMANMARAŞ PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESİ (Basın. TT338) 3691 Günes Enerjisi Teknik Lisesi kuruluyor Turkıye Gureş Enerilsi Araştırma ve Gel ştırme Vakfı tarafından Turkıye'de uc yıllık bır «Guneş Enerpsı Teknık Lısesm kurulacagı ve okulun tüm donanımının Federal Almanya Enerp Bakanlıgınca karşılanacağı bıldırılmıştır Turkıye Guneş Ener|isı Araştırma ve Gelıstırrre Vakfı Genel Sekreterı Ahmet Vatansever konuya ılışkın olarak yaptığı acıklamada 24 27 hazıran tarıhlen arasmrlo Mr.mburo'^T ya pılan uluslararcs Gun="3 Enerpsı Kongrssınae cuıe^. ener|isı uygulamalarının tum dunya da yaygınlaşmaya devam ettıği nı v© ıkı bın yılında dunya ener |ı ihtıyacının guneşten karşılanacağının ortaya cıktığını soylemıştır. ADRES DEĞİŞIKLİĞİ 270 M2 Hvs, manzaralı kat. Çiftehavnzlar Tepegöz Skak Tel: 55 52 76 S'HİBİNDEN SATILIK • FIKIRTEPE caddesl No 40/2'de bulunan Fıkırtepe Kalkındınma Derneği Kadıkoy Hasanpaşa Esın sokak No 11'e nakledilmıştır. (Basın: 17252) 3684
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog