Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ON CUMHURİYET 25 TEMMUZ 1980 EGİTİM ÖĞRETİM ...EGİTİM ÖGRETİM ...EĞİTİM ÖGRETİM ...EGİTİM ÖGRETİM ...EÛİTİM ÖGRETİM $ükran KETENCI Tarım Meslek Okulları bir işlev yapmıyor Bugüne kadar eğıtimoğretim koşesınde hıç yer almamış bir oğretım kurumuna, tarım meslek okullarırm değinen bir yazıyı ıletmek ıstıyoruz. Zıraat Yuksek Muhendısı Ramız Akın, bızlm ılgılenmeKte çok gecıktığımiz tarım meslek okullannın durumunu ve sorunlarını anlatıyor. Tarım Mes'ek okulları Mıllı Eğıtım Bakanlığıria baglı olmayıp ve kurulduğu yerler genellıkle kent merkezlerınden uzaktodırlar Işte bu ozellığınden dolayı kamuoyunun bu okullar hakkında bıldığı yok denecek kadar azdır Gerı kalmış ulkelerde üretıme donuk oğretım yapan kurumlara gereksınım oldukCa fazladır Geçmışte uretıme donuk oğretım yapma çığrını Koy Enstıtülerı açmıştır. Hıç kuşkusuz o yıllarda koy enstıtülerının yurt ekonomısıne katkıları buyuk olmuştur. Ekonomık ışlevlerının yanısıra üikeye çağdaş ılencı nıtelıkte ınsanlar kazandırmışlardır Kırsal kesimın kalkınmasını ve bılınçlenmesını tehlıke sayan o günün ıktıdarları köy enstıtülerının kapatıp yerıne tüketıme donük eğıtımı yerleştırmışlerdır. Işte Tarım Meslek okullan da tıpkı köy enstıtülerı gıbı kuruluşlarında üretıme donük öğretım yapmayı amaclamışlardır Tarım Meslek okullarının; «Cıftcı cocuklarının, aıle ışletmelerınde bılfııl çalışarak, yurt ekonomısıne tarımsal uretım yonunden kotkıda bulunmalorını sağlayacak ve tarım olanında çeşıtll Işletme ve teşekküllerde çalışabılecek yeterlıkte ve pratık bılgıye sohıp Zıraat Teknısyenleri yetlştırmek» kuruluş amaçlarından bırıncısı budur. Gorduğumüz kadarıyla, son yıllarda Tarım Meslek Okullorında yetışen oğrencı pratıkten yoksun, teorık bılgılerle dolu, salt zıraat teknısyen! ünvonı alarak mezun olmoktadırlar Dolayısıyle hızmet devrelerınde klasık bürokrat nıtelıkten oteye gıdememektedırler Bir başka deyımle masa memuru olmaktadırlar Son üc yılda ıse Tarım Meslek okullannın pratıkten yoksun, salt teorık tarımsa! bıigılerle donatılmış oğrencılerı üstelık çağdaşlaşmaya tamamen zıt bir dunya goruşüyle de yetıştırılıyorlar Torım Meslek okulları adeta dın eğıtımı yapan belh bir sıyası portının eğıtım yuvaları nıtelığıne donüşmuşlerdır Kuruluş amaçlarından ıkıncısı «ur<e tarımının teknık ve ekonomık ozellık lere gore yapılması ıcın gelışmenın temınınde başlıca unsur olan her yaştakı kadın ve erkek cıftcı aılesı fert'erının tarımın her alanında eğıtım ve oğrenımını saglamak maksadıyla ozel yonetmelıkler uyarınca kısa ve uzun vadelı kurslar acmak » Soz konusu bu okullorın çıftçıye kurs acma odevı son yıllarda yok denecek kadar azalmıştır Tarım Meslek okullarının üçuncu odevi, «Tatbıkat işletmelenyle çevrelerıne ornek ve onderlık etmek ceşıtlı demostrasyon deneme ve tatbıkı araştırma faalıyetlerınde bulunmak suretıyle uretımın ve mıllı gelirın ortışına hızmet etmektir» Yıne pratik bılıme kapılonnı kapamış Tarım Meslek okullarının verımli topraklar da tarımsaı amac dışında kullanılmıştır Bu arazıler uzerınde cevreye ornek tanmsal faalıyet yapmak olanağı da bazı okullardo kalmamıştır Zıra arazılerın bir kısmı hayalı ağır sanayı hamlelerıne ayrılmıştır Bir kısmı özel sektöre Cayırova Zıraat okulunda olduğu gıbı fabrıka sahası olarak satılmış ve yıne bir kısım tarımsal alan ImamHatıp Liselerının kuruluşu ile işgal edılmıştır. Ozetlemek gerekırse, Tarım Meslek okul ları demokratık bir ışleyışe kavuşturulup. esas ödevı olan tarıma hızmetı amac edınıp, uretıme dönük öğretıml gerçekleştırebılecek nıtelığe kavuşturulmalıdır Akademi Üniversite çatışması, ÜSYM kararı ile yeni boyutlar kazandı Akademıler ve ünıversıtelerarasındakı kan davası, bir kez daha öğrencılere zarar vermış, USYM nın aldığı son kararla yenı boyutlar kazanmıştır Unıversıtelerarası Seçme ve Yerleştrme Merkezının aldıgı karar, kamu oyunun gozunun gundemdekı faşızme yoneimış olması nedanı ile basında yete rınce yer almadıgı gıoı nıtelıgı de anlaşılamamıştır USYM haklarında unıversıte lerce dava acılmış ve fakulte olma kararlarına ılışkın Danış tay ın olumsuz karar verdıgı, Akademılere baglı fakultelere ogrencı kaydı yapılmaması kararı vsrmıştır Bu konumdan şımdılık ozellıkle Istanbul ve Ankaradakı Iktısadı Tıcarı llım ler Akademılerıne bağlı Tıp ve Sıyasal Fakultelerı etkılenmektedır USYM sadece Danıştay1 dan aleyhlerme karar çıkmış o lan fakultsler cın oğrencı almama kararı aldığından ve bazı fakultelerle ılgılı davalar henuz surduğunden, kararın kaç fakulteyı kapsıyacağı henuz bsllı değıldır USYM Başkanı Altan Gunalp unıversıtelerden kesın bılgı gelmedığıni ancak oğrencı kaydı yapılmayacak yuksek oğranım kurumu sayısının akademılere bağlı 45 fakulteyı gecm yeceğıni, haklarında yargı kararı olmıyan akaaemılere bağlı fakülteler ve akademılere bağlı tum yuksek okullara oğrencı kaydı yapmayı surdureceklerını bıldır miştır USYM nın öğrencl kaydı yap mama kararı ile akademıler ve Diplomalı enflasyonu yaratan Yuksek Öğrenim Kuruluşları Ve Ünıversrte Akademi tartışmosında Ûnıversıtelerden yana bir goruşu, Sami Yahşı'aın mektubundan ıletıyoruz .. tAkademıler her yıl üniversite kapasıtelerlnın 23 mıslı ögrencı alarak bol r>ol mezun vermış diplomalı mutsuz ışsızler ordusu yaratmışlardır Ulkenın gereksınim'erı duşunülmeden verılen fazla sayıda mezun resmı vo ozeı sektorde sunum ve ıstem dengesızlığı yaratılmıştır Bazı bakanlıklar da kapılarını akademi mezunlarına acmamış bellı takulte cıkışlılar teksllerını bu yerlerde surdurrrektedırler Sunum ve ısterr denges'zl'ğı bu yuksek okul cı kışlıları lıse mezunlannın hızmet alanlarında calıştırılmasıno ve akademılerı lıselenn ıslevlerını yuklenen kuruluşlar durumuna duşur müştür. I T I Akademılerı bugune dek ünıverslteler onunde yığılmayı onlemeye hızmet etmış, ogrencılerın geleceğı ile hıc ılgılenmemıştır Akademıler dışındakı yuksek ogrenırn kurumiarı ogrencı alınımın da geleceğe yone lık onlemler olarak oğretım ve egıtımde bulun muşıar, mezunlarına ek ıstthdam olanakları sağlayacak kurumlanna saygınlık kazandırmışlardır Kanımızca I T I Akademılerı ayn uzlanım sahasında eğıtım ve oğretımde bulunmalı nıcelık yerını mtelıge terketmeiı mezunlarına ek kullanım sahalcrı yaratmalıdır Tüm oKademıler ve akademılı'er bu ılke etrafında bırleşmelı ve cabalarını bu yolda surdürmelıdırler» sıteıerarası Kurul Kararı oldugunu vurgulaTiak gerekıyor Unıversıtelerarası Kurul Bursa Kırazlıyayla da yaptığı son top 'antısındo USYM nın Danıştay' dan aleyhlerme karar verılmış olan akademılere baglı fakuıtelere oğrencı kaydı yapmaması kararını vermıştır USYM kuruluş olarak Unıvers telerarası kurula bağlıdır ve USYM Başkanı Günalp ın belırtfğıne gore bu kurulun 30 hazıran 1 temmuz tarıhlerı arasındaki toplantısında aldıgı karar' uygulama zorunluluğu vardır Yıne USYM kuruluş yonetmelığıne gore unıversıtelîre bağlı bu kurum dıleyen yuksek oğrenım kurumunun da oğrencı secme ışlemlerını yurutmektedır ümversıtelerarasındakl kan da ğı, öğrenim yapıp yapamıyavası yenı boyutlar kazonırKen, cakları, adlarmı değ ştırmek bu okulların yasal olup olmadı zorunda olup olmadıkları yenıden gündeme gelmıştır. Ancak bu noktac'a oncelıkte USYM kararının as'ında Unıver Yam yasa ve yönetmelığa gore akadsmıler USYM nın kayıt yapmayı red ettığı bu kuruluşlara kendılerı ya yenı bır sınav yontemı ile, ya da hıç sınav yapmadan USYM puan sonuclorına gore sıralama yaparak oğrencı alabıleoeklerdır. Vanı bır dığer anlatımla bu okullar ıcın tercıh yapmış olan oğrencıler bır olcude magdur olsalar dahı, bu okullar oğrencı almayı bağımsız olarak yüruturterse, öğrenci alamama gl bı bır durumla karşı karşıya kalmıyacaklardır. Ancak asıl sorun bu okulların yasal olup olmadığına ılışkın tartışmada yatmaktadır. Unıversıteier USYM ye karar a)r dırarak, akademnere bagiı olarak açılan fakultelenn yasal olmadığı savını b r kez daha kamu oyuna ılan etmek ıste mışlerdır Bu kararın «akademi lere bağlı fakulteler yasal degıldır» savından başkaca. fazlaca fıılde bır anlamı yoktur. Unıversıtelenn actığı davalar sonunda Danıştay akademi lere bağlı olarak acılan bazı fakultsler ıcın yurutmeyı durdurma kararı vermıştır Ancak akadernılerın ünıvers.tel kuruluşlar olduğu yolunda bır de Anayasa Mahkemesı ka rarı vardır En az bır yıldır iki en buyuk yargı kuruluşunun kararları tartışılmakta, hangısının gecerlı olacağı taraflara gore yorumlanmaktadır. Akadsmılerö gore asıl olan Anayasa Mahkemes kararıdır. Bu nedenle akademıierın açtıklan fakulteler yasaldır ve fakül te açma ışlemlerını surdurecek lerdır Unıversıtelere gore ıse Danıştay ın kararları kesındır. Anayasa Mahkemesınin akademılerı umversıter kuruluş tanıması başka şey, akademılerın un versıtelere aıt bır modei olan fakulte kurmaları başka şeydır. Ve hukuk düzeyınde, bılımsel duzeyde surdurulduğu bıldırılen bu tartışmanın ozunde karıyer paylaşımı yatmaktadır. Kımılerıne gore unıversıte oğretım uyeıerı ellerındekı unvan ları, dolayısı ile çıkarları paylaşmamaK ıçin ellerınde gelenı yapmaktadırlar Kımılerıne gore ısa de akademılerde, bılımsel kurallar çığnenerek ucuza unvan dağıtılmaktadır. Ozet olarak kamu oyundakı tüm parlak sozlare karşın tartışma nın ozu çok somut ve o ölçüde de çırkın bır çıkar çatışma sından kaynaklanmaktadır Bu catışmaya Devlet adına hükümetler ıse yıllardan berı seyırcı kalmaktadırlar Devlet ne ya sal püruzlerı yenı yasalarla dü zenleyıp, konuya açıklık kazan dırma ışlevını yapabılmış, ne de yargısal açıklık getırebılmiş tır Bugun gelınen noktoda, yanı bır öğrenim kuruluşunun yasal olup olmadığı en az 12 yıldır tartışılırken, Hükumetlerın hâlâ bu soruna seyırcl kalmaları, ne bır yasal duzenlemenın getınlmemesı. ne de yürürlüktekı uygulamanın hongısınin gecerlı olduğu konusunda bır gorüş belırtılmeme S| sorunun her geçen gün yenl boyut kazanmasına neden olmaktadır Doğal olarak da bu çıkar çatışmasından sodece ve sadece oğrencıler sade ce bu okullara gırsrken değll, oğrenımierım sürdürürlerken ve mezun olduktan sonra dıplomalarının 99çerlılıği tartışılır ken zarar görmoktedirler. "Böyle bir din öğrenimi olabilir mi?,, YAZ AYLARINDA HER SOKAK BAŞINDA GORÜLEN KURAN KURSLARI, TAKKELI, BAŞORTULU KUÇUK ÇOCUKLARA ILIŞKIN BİR YAZIY1 ILETIYORUZ. OGRETMEN NAZMI ŞENTUR, BU MEK TUBUNDA AILELERE, OGRETMENLERE, VARSA YETKILILERE SESLENMEYE ÇABALIYOR... «Yazın, kavurucu sıcakhğına mat Çagımızm ozellıgıne ınat Özgur ıstence ınat Yaşa ınat başa ınat Sarıp sarmalamışlar çocukları Gunahtır deyıp kapatmışlar başlarım Sıyah örtuler gıydır mışler Takke gıydırmışler Bir de kıtapçık tutuşturmuşlar ellenne Imam bılmem kıme, ya da bu ışı kunımlaşarak yapan bir yere, eskı Turkçe ögrenmeye gondenlıyorlar Pedogoglar, psıkologlar ve toplumbılımcılen Duyuyor 1 musunuz benı ? Okuduklannın ne anlama geldıgını bılmeyecek bu çocuklar Ama ezberleyecekler. Sayfalarda takılmak yok Atlamak yok. Hele kekelemek hıç yok. Eğer bunlar varsa, sopa da var. Sonra dızlen üzennde oturacak bu çocuklar Hepısı de çağdışı olan bir yıgın oğüt dınleyıp, oyle dönecekler evlenne kafalannda oluşan bir sürü hoşgörüsüz çekmecelerle dönecekler. Kendısıne demokratım dıyen herkes Sız de duyuyor9 musunuz benı 57 yıldan bu yana Cumhunyetle yönetılen «laıklık» ılkesını, devlet özellığı olarak Anayasasma koy muş bır ulkede oluyor bütun bunlar. Şu, son gelınen noktaya ne dersınız' Bır partı Aym tabandan oy aldığı öteki par tmın psıkolojık ve fızıksel gucünü boşaltabılmek. bu «Kerhen» zınltılarını bir an once ıptal edıp polıtık çıkar sağlayabılmek ugruna, en fanatık uygulamalardan çelnnmemektedır. V e bütun bunlar «Eğıtımi Millıteştırme» dolaplan çevnlerek yapılmaya çalışılmaktadır Eğıtımın damanna pom planan bu gencı, şöven ve parçalayıcı mantığın bıcımlendırdığı kafasız kafalar ise, gıderek artan bır hızla etrafı kana bulamaya devam etmektedırler. Tüm bu bağnazlıklara kar şı çıkan ılencı, yurtsever öğ retmen ise, akıl almaz kıyımlara uğramakta, can derdıne düşürulmektedir. Bir de, bu uygulamalara ku zu kuzu boyun egen, bazan da arka çıkan, ögretmencıkler var. Sözum ona bunlar tarafsızdır. Söz açıldığmda; «Ne olacak canım» dıye yanıtlarlar sizi «Burada dünyalık bılgıler alıyor. Oraya gıdıp ahıretlık bılgüer alsa fena mı yani • Işte mermer gıbı bır kafanın, sevımsız espırılen Yıne bunların okuttuklan smıftakı çocukların tümunü egıtmek dıye bır dertlen yoktur Bırkaç mutlu çocuğu kolejlere soktuklan an, her bırı bırer Napolyon kesılırler Hem sonra, kolej ıçm hazırlanan bu yanş atlanna, «Ahretlık bılgıler» vermeyı, hem bu soy öğretmenler, hem de aılelen, bır türlü akıllanna getırmezler. Ilencı, yurtsever, öğretmen, olümu pahasına, vazgeç medığı o guzelım ılkelerı yaşama geçırmeye çalışırken, hemen yanıbaşındakı bu tur olumsuzluklarla da başa çıkmak, zorundadır BERABER GÜLDÜK BERABER AĞLADIK 6 ıbri3 Türkü, Anodolu'da yersız yurtsuz kalmış kordeşlenne, buyuk «yardım kanıpanyaları» duzenlıyerek Ingılız yonetıcılerın ıznı oranında, Ingıltere uzerınden yardım gonderebılırKen Ingılızlerce Kıbrıs'a getırılen Canakkale tutsaklarına da yardım yolları aroma durumundadır 1878 den başlayarak 1914'lere, 1916 lardan 1920 lere dek aynı yazgıyı paylaşan Kıbrıs Turku ile Anadolu Turkü, aynı olguyu, bu kez de Magosa'da yaşamoktodır Canakkale, Golıcya, Kafkasya, Irak, Hıcaz, Kanal, Surıye cephelerınde savaşan Osmanıı orduları, yer yer başorıya ulaştıkco, Anadolu Turkuyle beraber gulen Kıbrıs Turku. bu cephelerde tutsak edılen askerlerımız Kıbrıs'a getırıldıkçe, kan aglamakta, Ingılız yonetıcıler nedenıyle, onlara el uzatamadıkca. kahrolmoktadır Bu kan ağlarralar, kahrolmalar, bu tutsakların şehıt olma veya sehıt edılmelerı nedenıyle, agıtlara donuşur, Kıbrıs Turkunün aılınde .. ingılızlerce ılkın Magoso lımanına çıkorılan ve perışan oldukları gorülen 215 kışılık ilk Turk tutsak kafılelerı, daha sonraları bınlerı buiur, dort bıne ulaşır Actırlar, bıtkındırler Onları, Mgosa'da, 1 Magosa surları dışındakı Karakol (Karao ) Bolgesınde, Imam Şevket Efendı ile Dr lsmaıl Şevkı karşılar Öfkelı ve somurtkan Ingılızlerın norladığı tutsoklarımıza kotu davrananlar arasında. onlara bakmakla gorevlendırılen Dr Aneksopulos adlı Dir Rum doktorla bır Ermenı doktor da bulunmaktadır. Ucuncu doktorları Dr Fraser adlı bır Maronıttır K Gazı Magosa'dakı Canakkale Şehıtlığı.. taşındaki yazıyı kazan Alı, ve ötekı ustalarla tutsak şehıtlerımızın mezarları ıse belkı de az bulunan bu sanatçı ustalannın da şehıt olmalarıyla, yazıtsız kalmıştır Sayısı bılınmeyen bu şehıtlerımızın tumunun kemıklen de, Karakol Tecrıt Kampından veya Magosa Mezarlıgından bır araya toplanıp, tAdsız kchramanlar» olarak, Evkarı Humayun un Magosa dakı Vakıf Turk Mezarlıgında, otekı 33 şehıdımızın yanındakı bır mezara gomulmuştur. 1974 temmuzundakı Barış Harekâtı, onlara da, gec bıle olsa Kıbrıs Turk Barış Kuvvetierı Komutanlığı nın 1979 1980 dekı ılgılerıyle «Gazı Magosa Canakkale Şehıtlığı» odı verılen daha duzenlı şehıtlıkte, Turk Sılahlı Kuvvetlerımızın ozgurluklerıni kazandırdığı Kıbrıs Turklerı ile topraklarını çığnetmedığı anayurt ve yavruyurtlu tum şehıtlerımızın yanıbaşında, huzur duyacakları bır yurt toprağı kazandırmıştır Csmanlı ordularınm ozverılı yurt cocuklarının yığıtlıklerıyle kazandıkları başarılara karşın, Turk un son yurduna çekılmesı bır yanda, Ingılızlerın Kıbrıs a getırıp Karakol Tecrıt Kampı Komutanı Kurmay Albay G B Mothervvell n ınsafına verdığı yıgıt askerlere, en çok tutsaklık koyuyordu. Ustelık de 'ngılızlere tutsak olmak Horlanmaları, hasta arkadaşlarına gerektığınce bakılmaması savaş alanlarında şehıtlık varken tutsok olunması, anayurt ve yavruyurt Turklennı tasoda bırleştıren nedenlerın bırkacıydı Şımdı bunla'a, tutsaklığı olumden beter gorerek olume Koşanların acısı eklenıyordu Cünkü Süveyş'te, Canakkale'de, Cıdde ve Mekke'de tutsak edılerek Magosa'ya getırılen askerlerımız, özgürlükierıne yenıden kavuşabilmek ıcın Karakol Tecrıt Kampından kacarken ya yakalanmakta, ya da, İngılızlerce arkalarından vurularak şehıt edılmekteydıler tOrduyu Osmanî»nın 4 Fırka, 12. Alay, 10 Bolük efradından ıken «Canakkale Harbi hunrızınde» (kanlı Canakkale Savaşında) tutsak alınan Konyalı ve Büyük Sınan Mahallelı Omer Alı oğlu Hüseyın de. 11 kasım 1332 (1916)'da, «vatona visal (kavuşma) maksadıyla kacorken Ingı lızlerce şehıt edılmış; tutsaklık yıllan arkaaaşlarının omuzları uzerınde Gazı Magosa'dakı ebedi istırahatgâhına verılmıştı. CUMA NAMAZLARINDA BULUŞMA C İki aşamalı sınav kılavuzu hazırlandı ÜSYM önümüzdetc! yıl uygutorvacok olan tkı aşamalı sınav kılavuzunu hazırlamıştır. Önümüzdekı ay baskısı tamamlona cok olan kılavuz, ekım ayı içer sınde lıse ve dengi okullara da ğıtılmaya başlanacaktır. Sınav kılavuzunda da belırlendığı gıbı oğrencıler ıkl aşamalı sınav Icın önce 17 kosım 1 oralık tanhlerınde ilk başvurulannı yapacoklardır. Nısan ayında 46 ılde yöpılacafc tseçme» sınavını, 2 5 ay sonra yapılacak olan ıkıncı aşama, «seç me ve yerleştırme» sınavı ızle yecektır. Ikıncl aşorra sınavı hazıran oyında 9 merkezde uygulanacaktır. Öte yandan bu yılfci sınav so nuçlarının değerlendirılmesının ağustos ayının ilk haftasında tamamlanorak öğrencılere duyurulması beklenmektedır. Öğrencıler gecen yılkı glbı kazandıklan yuksek öğrenim kurumu ve puanlarını bıldıren kartları posta Ite akıcaklardır. USYM merkezınden yapılan ocıklamaya gore kesln sırwva başvuran öğrenci sayısı, henuz bellı olmamakla bırlıkte, gecen yıllara oranla, ön kayıt yaptıran öğrenci sayısının sınava ka tılma oronı bu yıl çok yuksek olmuştur. Z umo namazı Için, Karakol Tecrlt Kampından Magcsa nın surlar ıcmdeki Aya Nıkola Camlı'ne (şımdıkı Lala Mustafa Paşo Camıı) gıtmeierıne Izın verılen tutsaklar, Kıbnslı kardeşlerıyle tlışkı kurup Tonrı'ya bırlıkte vardıklarında, ortak bır mutluluk da duymaktadırlar 8akımsızlıklorı, arpa ekmegıyle bol kabak yemeğınden oluşan yetersız yemeklerı, o anlar gerıde kalrrakta, uzuntü ve sevınc gıbı aynı duyguları taşımo, beraber gülup beraber ağlama olanağı bulmoktan bır ıc rahotlığı duyulmoktadır. aman zaman yedıklerl zeytlnlerın cekırdeklerını soklomaya özel onem gostermekre; bunlardan yaptıkları tespıhlerı, Kıbnslı müsluman kar deşlerıne armağan etmektedırler. Bugun Kıbrıs'ta, tutsaklarımızm yaptıkları çekırdek tespıhlerın, nrermer domıno taşlorınm, boncuk ışleme kese, tahta oymalaria yılonların, külahlann bulunduğu bıltnıyor. Ne var kl, cumo namazında beraber olmaktan bıraz olsun güten yüzler, Ingıltzlerın, halkla gorüşme ve Cuma namazı ıcın Lala Mustafa Paşa Comıi'ne gıtmeyı yasaklamalorıylo, ağlamoklı olacaktır. Bınlerce tutsak, artık, Karakol Tecrıt Kampı'ndakı mescıtle yetınmek; imam Şevket Efendı'yle bırlıkte tapınmak durumundadır. Müzık aygıtı bulunanlarm, Magosa'nın Turk bölgslerıne ulaşan seslerı ile müzık ve türkülerının, bu gönül üzgünlüğünün ızlerını taşıdığı ankrtılır. hâlâ... öylesıne dokunoklı, oylesine ıçlıdır bu sesler... İngilizlerin K.brıs'a getirdiği Türk tutsaklardan 33 unun mezarı belli Fırka, 31 Alay, 1. Tabur'dan Düzce kazastnın Sırkecı karyesınden Dervışoğullarından Ahmet oğlu Fehmı, 3 Fıkra. 39. Alay, 12. Bolük'ten Tarsus kazasının Kumetıye O karyesınden Osman oğlu Mehmet. 3. Fırka, 32. Alay, 9. Bolük'ten Edremıt kazasının Camıi Vusta mahallesırKlen Emln oğlu Muharrem; 3 Fıkra, 6 Alay'dan Sılıfke'nın Hasan Alıler karyesınden Mahmut oğlu mıtralyoz nefen Osman; 3. Fıkra, 22. Alay, 9 Bolük'ten Sıvrıhısar kazasının Çelık Nağlu C) karyesınoen Kadı Osman oğlu Mehmet; 3. Fırka, 32. Alay, 6. Bolük'ten Tarsus kazasının Alı Bey karyesınden Abdullah oğlu Mehmet; 3 Fırka, 31. Alay, 5. Bolük'ten Izmır Vılâyetı'nın Tımurcu karyesınden Hasanoğlu Halıl; 3. Fırka, 9. Alay, 9. Bolük'ten Mehmetoğlu Ibrahım; 3. Fırka, 31. Alay. 11. Bölük'ten Sınoplu (?) Velıoğlu Halıl vardı. Kayserı'nın Hacılar karyesınden Veli oğlu Mus tafa, «Canakkale'nın kahramcn müdafııterınden» olmuş; «Sedduıbahır muhaberotı hunrızonesınde, Kanal Cephesınde, Romanya ve (Fatıh) (Katı. ">) muharebelennde müteaddıt cerıha alarak», «56. Alay, 1. Tabur, 3. Bolük efradı» ıken «düçarı esaret» olmuştu. Bunlan, rrtezar taşı ve yazıt ustası olan tutsakların arkadaşları Için yaptıkları mezar taşları üzsrıne kazdıkları yazılardan okumaktaydık. Magosa'nm Karakol bolgesındekl Karakol Tecrıt kampında ölerek veya arkalarından Ingılizlerce vurularak şehıtlığe erışen askerlerımiz Için, arkadaşlarının hazırladığı mezar taşlarıyla yazıtlar, ne yazık kı, 33 tutsak şehıdımlzın adlannı getırebılmıştır günumüze Süveyş Kanalı harekötında tutsak olan Edremıtll Emın oğlu Muharrem'ın mezar Osmanlı ordularınm yer yer yenılmesınden otürü, Kıbrıs Turkuyle beraber ağlıyan bu tutsaklar arosında, «Orduyu Osmani Efrodından», «Suveyş Kanalı horekâtında dücârı esaret olan» 22. Fırka, 130. Alay, 2. Toburundan MehmetoSlu Cafer; 3. Fırka, 39 Alay, 13'üncü Bolüğü'nden Adana'nın Gırmıt Karyesı'nden (köyünden) Ahmetoğlu Hanıfı: 27. Fırka, 80. Alay, 3. Tabur ve Anamur kazasının Tekmellekelı karıyerınden Babuş Kâhya Mehmet; 3. Fırka, 1. Tabur, 1. Istıhkâm Bolüğü'nden ve Bılecık Sancağrnın Kefsıt C) karfyesınden Mus tafaoğlu Ahmet; 31. Fırka, 39 Alay, 8 Boluk'ten Konya'nın Karabıyık koryesınden Hacı Ahmetoğlu Ah; 21. Fırka. 128. Alay, 1 Tabur'dan Urfa Sancağı'nm Sıriz karye6inden Hamzaoğlu Mehmet; 3. SÜVEYŞ KANAU TUTSAKLARI YARIN: Ilhak DÜZELTME «Beraber Güldük, Beraber Ağladık» dızisınm 2i temmuz 1980 tanhlı ıkıncı yazısınaaki resımaltında yanlışlıkla Ingıliz bayragınm Gırne kapısmda çekıldığı belırtılmıştır. Araştırmacüann yanlış bır değerlendırmesıne yol açmamak ıçm Ingılız bayrağının dünkü yazımızda behrtıldığı gıbı Baf kapısmda askerî kışlada çekıldıgmı behrtınz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog