Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÎKÎ CUMHURÎYET 26 MATB ÎOTO egalp Kandıî! nedenlyîe Fatîri CcrnfsfV de 15 mayıs 1980 cuma gecesı okunup TV'de canlı yayın olarak naklen verilen Mev'ıt sırasında kımi yurttaşlar (') ın çlrkın taşkınlıklarda bulunmalan ve Uiu Önder, ülkemlzin kurtarıcısı M'jstofa Kemal ATATURK'e «yuh» çekecek değın kendılennden geçmelen yüc» halkımızca ıbret ve dehşetie ızlenmıştir. 'Çırkın polıtıkacı'nın üretıp sokağa salmoyi marıfet saydığı koşullanmış ve bağnazlaşmış kafalarca sergılenen bu olayın beklenmedık bir olay olarak değertendınlmesl büsbütun anlamsız ve dayanaksızdır. Çünkü bütun bunlor. asu olan ulkenin geleceği endışesl blr yana ltilıp odün üstune odün vererek üste tırmanmo kaygı ve hesaplannın doğal sonucudur. Bunun da otesmde pohtıka, ama ılle de cırkln polit'ka uğruna 'dın'le 'Atatürk' arasında yapay çelışkilef yaratılarak Büyük önder'ı dın'e karşı blr IIdermış gıbı gostergjekten çıkar umanlar ortoda cırit atacak kadar cür'et oösterme ortamına »nşmışlerdır. Ataturk aleyhlne yapılon clrfctn taşkınlıklann da ılkı değıldır bu olay. Yıllardır Atatürk'ün bust ve heykellerıne, O nun tınsel varlık ve kfeılığıne saldırılar yoğun v e Siste'nlı blcımde yurütulmüş, bu ınce ve hesaplı politıka, sonunda TV ekranlarına değın sıcrama başansını gostertnıştır. Anayasamız Cumhurıyetın nıtelıklertnl soyarken şoyle der cTürkiy* Ctımhurivotl (...) tayik (...) bir hukuk devletidir.» Anayasasının, doloyısıyla Devletımızın temelıne egemen olan loyıklık büyuk çoöunlukla DOİıtfkacının lclne sindıremedığı, buna bağlı olarak da yureklılıkl* haika anlatıp kavratamadığı bir kavram olarak Anayasadan soyutlanmış; daha sonra da laylklığın temelıne dıncmıt koyma gırışımlerı lle oy ovcılığına çıkılmıştır. Uzun uzun kınamaya, uzun uzun eleştlrmeye de gerek yok aslında... Bir ülke. blr devlet be'ırlı ooeierden, belırtl esas ve temellerden oluçur Bfzım Devletımızde de kuşkusuz DU öge ve temeller vardır. Cumhurıyet ulusol demokrat'k layık ve sosyal nıtelıkler Devletımlzi oluşturan temel ve vazgecılmez öge'erdlr. Politıka Türkıye Cumhurlyetı'nın ulusal sınırion ve ülkesl Icmde yapıiıyorsa kuşkusuz bütün DU oqelere saygı sınırları Icmde davranılmalı ve polıtıkanın 8inırları Devletin temel ogeleri lie belinenmelıdır. Eğer bunun tersi yopılıyorsa o zomon polıtıka değı) bir başko şey yapılıvor demektır ve R C olaylar ve görüşler Av. Kâni EKŞİOĞLU Atatürk Aleyhindeki Suçlar bu "başko W(Je en aztndan Türklye Cumhurlyetıni ortadan Kaıaırma amacı yatmaktaaır. Köku. kökenı ne olursa olsun bu ülkede ancak ve oncak Anayasa'da sınırları ve temel ögelerl bellrlenen ılkeler ışığında politıka \apılabılır; Anayasa ve ona egemen ılkelere aykın davranışlar politıka kapsamı ıcmde görulemez ve bu nedenle de bu nıtelıklı polıtıkalara ödün verılemez Kurtuluş Savaşı'nın temel fe'sefesının sındlrilememış olduğu toplumumuzda politıka adına devletin temelıne dınamıt koyma gırışlmleri yadırganamaz Ekılen tohumiarın fıilzlenmesi bir doğal olaydır, bu bir doğa yasasıdır. ödunle devlet yönetme, odünle polıtıku yapma, ülkemizın çağdaşlaşma eylemını engelleyen başlıca davranıştır kâh esası ne aynı konunun 110 MotMesf HOfcmu, 5 Beynelmılel Erkamın, (raKomlann) kabulü Hakkında Yasa. 6 Türk Horflerinln Kabul ve Tatbıkı Hakkında Yasa. 7 Efendi. Bey, Paşa gıbi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına daır Yasa. 8 Bazı Kısvelerin Gıyllemeyeceğıne daır Yasa... (1) Burada bir blr adları anılan ve tümü seklz adet olan bu yasalar antiemperyallst IçeriKil Kurtuluş Savaşımızın da temel felsefesinı veren yasalardır Kuşkusuz bu yasalar üzerine acıklayıcı ozde eğıimek ve bunlara ayrıntılı blcımde değınmek bu satırlara sığmaz. Ancak şu kadarı acıklıkla soyleneblllr: Vartığımtzın ve emperyalızme boyun eğmekslzln ayakta dımdık duruşumuzun esasını oluşturan Kurtuluş Savaşı felsefesı ve ondan kaynaklonan yukarıda andığımız Devrim Yosalan'na. polıtikacının ağzında sakız olan din derslerıne verdlğımız önem kadar bir önem verse Idık bu acılı ve gulunc durumlara düşmekten kurtulmuş olurduk.. yıldan uç yıla kadar hapis cezası ıle cezaıondırılır. / Ataturk'ü temsıl eden he,kel, büst ve âbidelerı veyahut Ataturk'un kabrlnl tahrıp eden, kıran, bozan veya kırleten kırrseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapıs cezası verlllr.» Beş maddeden ıbaret bu yasanm özu ışte budur. Ancak ılgınc olan, Ataturk'e sovme lle büstünü kırma suçları arasındakı ayrımın ıctenlıksız bir ıçerığe dönüştürulmuş bulunmasıdır. Gercekten yasaya gore bustu kıran beş yıl. Atatürk'ün kendısıne soven üç yıl hapıs cezası gorecektır. Bu yasa. Atatürk'ün tınset (manevi) vartığını sımgesel nıtelıkte olan variığından daha önemsız bulmaktadır Kı bunun da Inanmayan polıtıkacının dış etkenlerle boyle bir yasa çıkarmaya zorlandığını gostermektedır. Bızce asıl önemll olan böyle blr yasonıtı varlığını gerektırecsk bir ortamı yaratabılmiş olnramızdır. Kuşkusuz bu yasa durup dururken çı karılmış bir yasa değıldır. Eğer oyle oisaydt Atatürk'ün yaşadığı ya da olumünü ızledığı donemde cıkarılırdı. Dem&k ki Atatürk'ün tınsel varlığını Devlet olarak koruyamadığımız, nalkımızo Ataturk ve devrımlerı bılıncını veremediğımız Içındır kı yer yer Atatürk aleyhine suçlar Işlenmeye başlanmış, sonunda da bu sucu önleme amacına dayalı olarak 5816 sayılı yasa yürurlüğe konulmuştur Hemen ıfade edelirr kl Ataturk'e sovecek ve O'nun tınsel varlığına dil uzatacak kadar cılgınlaşmış, \oşadığı ve bulunduğu ülkeyı yadsır duruma gelmış bir «münkır» ıcın uc yıla kadar hapıs yatmak büyük bir önem toşımaz O o denlı koşullanmış bir «munkır»dır kı hapısten kurtulduğu zaman Ataturk'un onderlığınde kurtuian bu vatan toprakları üzerınde rahat ve kahramanca (') cırıt atacağına ınandırılmıştır Boylelerıne yureklılık veren. böylelerlne el altından onur (') dağıtan politıkacıya ülkede ozgur etkınlik gosterecek ortamı verrrektır asıl suc ve cağdışı olan!. Güclüler yerıne sadece onların pıyonlan durumundakl suclularia uğrasmak blzlerl bu cağdışı kısır dongüden kurtaramayacaktır. (1) Devnm yasalarının tümü ıle 5816 sayılı yjasanın ozgun metınleri «BASIN VE DEVRİM YASALARI» adlı derlememizde yer almışlardır. Bkz Yasa Yayınları'nın aynı adı taşıyan kitabına. BAŞSAĞLIĞI Hotkımızın boğtmsızlık ve demokrasl mücadelesln* Onmm II katkıları bulunan, iyl Insan. iyi dost Dr.SevinçÖZGÜNER faşlst canller tarafından katledılişlnf şldderle kınryon» Yokınlonna, T. Tablpler Odası mensuplarına v holk». rniza başsağlığı dllerlz. BANK|S Türfcrye Banka Slflorta Buro İşclteri 8em Merkez Yürütme Kunılu (Cumhurlyet: 2893) TEŞEKKÜR KARDEŞIM. • • H. Haluk Güven'in vefatı dolayısı ile her türlü yakınlığını bıze büyük destek olan dostlanmıza mensuplarma, Galatasaraylı arkadaşlarına, telgraf, telefon ile ve bızzat gelerek acımızı paylaşanlara candan teşekkur ederız. GÜVEN. ÇELENK VE OKTAR AILELERt ADINA PERIHAN GUVEN (Kale: 309) 2882 Devrim Yasaları Anayasamızın 153 maddeslnde politlkacı coğunluğunun vatiıOmdan habersız şu hukurr) yer olmaktadın «Bu Anayasanın hlç bir hukmü. Türk toplumunun cağdaş uygarlık seviyesıne enşmesı ve Türkiye Cumhunyetlnın laylklık nıteliğını koruma amacı güden (...) Devrım kanunlannın (...) Anayasaya aykın olduğu şeklınde anlaşılamaz ve yorumlanamaz» Nedır Anayasamızda sayılan Devnm Yasaları? 1 TevhıdI Tedrısat Yasası. 2 Şapka Iktısası Hakkında Yosa. 3 Tekke ve Zavıyelerle Türbelerın Seddıne ve TOrbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve llgosına Daır Yasa 4 (. .) Türk Kanunu Medenisıyl» kabul edılen evlenme akdınln evlendırme memuru tarahndan yapılacağına dalr medenı nl Atatürk Aleyhine Işlenen Suçlar Işte Devnm Yosaıanno v« devfin» felsefesine onem vermeyışın sonucu olarak bl? 25 temmuz 1951 yılında 'Atatürk Aleyh na Işle. nen Suçlar Hakkında Yasa' çıkarmak ve yuce Onderı yasa ıle korumak durumuna dÜ3nıÛ8uzdur 5816 sayılı bu yasanm (1) 1. maddeslnd» oynert şöyle denılmektedir: «AtaturK'ün hatıro İLAN 695.000 ADET 100X150 CM. EBADLI 10 ONZLUK HAŞHAŞ ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR Şartnameleri Ankara'da Genel Mudürlüğümus Malzeme Satınalma ve tkmal Müdürlüğümüzden, Istanbul'da Karakoy'dekl Malzeme Şube Müdürlü^umüzden, tzmır ve İskenderun'da Bolge Mudurlüklerinden temin edilebilir. Teklifler 49 1980 günü saat 1230a kadar Genel Müdürlük Haberleşme Müdurlüğüne venlecek v« aynı gün saat 14 00'de komısyon huzurunda açılacaktır Ofısinuz. 2490 sayılı kanuna tabi degıldir TOPRAK MAHSULLER1 OPtSt CESEL MUDURLUK (Basın. 15139) 2885 OKTAY AKBAL EVET HAYIR Omuz Omuza geçit vermemek, / 1930 26 Mayıs Devlet Bankaa proJesinln tetJdkinl lkmal ederek raporUDu hükümrte veren maliye mütehassısı profesör M Morf dünkü An kara ekspresUe şehrimlza jelmlsür M Morf Devlet Baniası projeslnde esasalı bâa tadiiat lcra ttmijUr Lozan DarüIIünuounda raliye ve iktlsat profesörü olan M Morf Lozan Darulfümmundakı işlerinl bltirince tekrar Türkty»ye avdet eueçektir. M Morf eidericen muharrtrlmlze söyle demlstir : flsvıçrede talebelertm benl bekUyorlu'. onun Için bu aksam (dün) hareket edeceftım Ankaradan aynlırken bana orövar dediler adiyo demedller. bundan da snlasılac». gı vechile TOrkiyey» tekrar seleceRimj 'Cumhurlyet 1980'de soyfolar tutan blr '610 ltetewr var Bunlar 1979'da terore kurDan gıdenler. 1980"ln kurbanlar lıstesı sanırım bunun ıkı uç katı olacak. Demırel' In MHP desteklı azınlık iktıdarı yırmı iki aylık Ecevıt ıktıdarı dönemindeki 'kurban' sayısını İki uc kot arttırdığı Icın hıc deâilse bu alanda kendinı •başarılı' sayabıiır' •Bor*un Pazan Gecmeden' odlı yazımm uyondırdıflı ılglyl gorünce şoşırdım dogrusu... B»n. bilınmedık, duyulmadık bir şey yazmamıştım. Hep yınelenen olaylordı, durmaksızın yazdığımız. mektuplaria. yaşodığı acı gercakıen gelıp bıze anlatanların tonıklıklarıyle, gazetecl arkadaşlarm gezılerındekl gözlemlerlyle. Inandığımız polıtıkacıların her akşam her sabah duyduğumuz uyarılan ıle hep bılınen, duyutan, yaşanon bir gercektl benım yazdığım... CHP Genel Başkanı blr kaç gundür fâşlzmlnhızlı tırmanışı üzennde durmaktadır. Türkıye'nin adeta bir Nazı ya da Faşlst gücün Işgalinde olduğunu soylerken sozcüğü sozcüğüne tüm yurttaşların dertlennl dile oetıriyor: «Bu ışgal hızla yaygınlaşmaktodır. Bu Isgal karşısında caresız kalan yurttaşlardan olanak bulabilenler göcmektedır. Hükümet, MHP'nln ve onunla bağlantılı olorak tırmanışa gecea faşızmın tam kucoğına duşmüş durumdadır. Faşızmın devlete öz ve blcım değiştirme planı bızlm kurduğumuz hükümet dönemlnde uğradığı kesıntıden sonra hızlı bir uygulama icıne glrmiştır. Türkiye öyle blr ortamdadır kl tırmanış öyle blr noktaya varmıstır kl artık daha cok yitirilecek zaman yoktur» CHP Genel Başkanı eskl blr koşe yazarıdır, bir yozın ve sanat adamıdır. Zaman zaman kendisınln şımdJ bulunduğu, daha önce bulunduğu. beikı blr kez daha bulunacağı yerı unutup, bızler gıbi. yani olaylar karşısında düşüncesinl bellrtmekls görevll bir yazar. bir gazetecl gıbi konuşuyori Bız yazryoruz. o konuşuyor! Doğru, guzel, haklı şeylerdlr söyledıkleri... Ama o buvük blr partinin liderı. Pcriamentonun en kalabalık grubuna sahıp bir partinin genel başkonı, iki genel secımde ustün cıkmıs bir sıvasal partintn liderı... Yani, yazı yazmanın konuşmanın ötesınde gücler, yetkller var. Bız falanca partı Anayasa Mahkemesıne verilmeli, yasalar hesap sormalı dıye yazorız, ama o elindekl göcu kullanarak. Başsavcılığı da. Anayasa Mahkemesını de, yasalan da Anayasal, yasal yollardan uyarabllır, gereklrse dava açabilir, bu hükümetl düşürecek işlemlere gecebilir. ulus karşısında cok daha acık, cok daha karartj bir tutumla CHP*nın tarihsel gucüne dayanarak cok daha etkıli, cok doha sonuc alıcı davranışlara gecebıllr... Bunun llk koşulu CHP'nın yanında, arkasındo. uzun zaman yer aN mış bılınçîl yığınları, sağlam kunıluşlan, ilenci örgütlen, kısacası 61 Anayasa's.ndan yana "zınde göçlerf kazanmanın, onlarla lcten bir ilişkl kurtnanın, acıkcasi blr Anayasa Cephes nde tüm gucler1 bırlestınp sürekll tırmar.an faşızml yenık düşürmenin yolunu bulmaktır, aramaktır, yaratmoktır. iki günde bir köşe yazan gıbi. 'Faşızm tırmanryor* dıye demec vermek yetmez. Faşızmin tırmanışını ıse hıc ml hıc önlemez Bakın Faşızmın tırmantşı bir tümgeneraiın vurulmasna kadar geldi Her gün, avukatlar, CHP'lı AP'Ü polıtlkacılar, öğretmenler, öğrencıler öldürulüyor. Butün bunlar 'Fcşizmın' ısıdlr Şımdi •solcular da adam öldüruyor* dlyenler cıkacak... Solcu. sağcı yaftası altında cnayet ısleyenler. toplumu kanlı bır ba*ağa cevııenler, hepsi "Faşizrrı'ın araclarıdır, bılerek bılmeyerek faşızmırt bu yurda. bu ulusa egemen olTiasını Isteyenlen bu volda calışanlardır. Hic blr gercek solcu, bu Anoyasa! düzenın çökmesıne, Türkive'de zorbalık egemenlığının yerleşmesını ıstemez. Faşızm, 'solcu' dıye gecinen blr takım saskınları da kendı amacının aracları olarak her zaman kullanmışttr, bugün de kullanmaktadır Fcşızmi önlemenm bır tek, evet bır tek volu vor Anoe vosc Cephe !ide bi' yıımruk a *3' btrleşmek CHP Gene) Başkanmdan, OiSK Gerel Baskanıra, tüm demokratik kuruiuşlarırl boşkanlarına: so'da ver alan tum partllonn başkanlanna. üvelerine, yandaşlarına düsen görev budur: Faşızme karşı omuz omuza dırenmek, gec't vermemek... DEVLET BANKASI 6 AY SONRA AÇILIYOR SINA YARIM ADASINDA KOLERA Kahtrc M < » i . ) Mekkeden avdet eden blr kaç Mısırlı hacmın koleraya tutulmuş olduğu zannedlliyor Sina yanm adasmda çıkan bn hastahem Mı«!ira da sırayet etmesuıın önunü almak ıçm lan m selen tedbırler ittibaz edılrruştir KAMYON ALTINDA CAN VEREN KADINLAR Artts (Onfi YeıkOr lstssranındaa To». gata hareket eden posta kamyonu. yolda frenl tutmadıgından volculan tel&ja dılsüıerek atlamışlardir Bu meyanda atlıyan tkl hnnıtnın RÖgüslert üstünden geçen karayon »>valLlann ölümün» sebep olmustur DUYURU M.E.B. YAYKURAÇIK YÜKSEKOKUt MÜDÜRLÜĞÜNDEN Mesieki ve Teknık Kurs Öğrencllerlnln 19791980 öfi r»ttm yılı, cYılsonu Sınavları* 31 mayıs 1980 cumortesi günu Ankara'da yapılacaktır. ödrenoMern».kenöıl«rtne göodatilen duyurularınaa bellrtılen okullarda. sınavo başlarro saatınden engec yorım saat once sınava eıriş kattları ve kımllk belgelertyie haztr bulunmalan onemle duyurulur. (Basın: 14928) 2889 Arpa, Adana'da 3 kuruşa düsmüstür Adanada yenj sene mahsuli arpalar piyasava çıkanlmıştır Çıftçiler fjeçen seneM zaarlannı çıkarmak içln fazla »eriyat vapmıslar ıse de piyas»da r'karılan aroalann okkasına 3 kuruştan zivade flat verllmeml» ör Yunan itilâfı Hronlka gazetealnln mevsaklvettol lddla etö « bır habere göre Türk Yunan tnualiâk me«elelennln pek yakmda ve hatta bu ay zarfmda hal ve tes viye edlleceSı ve h^tta bu ltHftfaamenıc İM taraf mecltslertnın bu sene lçtımalar.nda tas dıklne vetıstır ecegl temtn ^dıljnekteaır Atinadan felen son haberlerde de Yunan parlâmentosımun bu «ene lçtlmaı blr ktç temdil JiildıSl bildırilmektedir SehrraıızdeM Yunan mehafül bunun. ım2ası bupünterdeömlt edılen Türk Yunan itüâfn» mesınln tasdlkıle alâkaaar olması lhtııns». Uni serdetmektedlr Seker ithalâtı artıyor Razirandan itibarerı muamele ve oktruva rüsümuna tabi olarak pahalılasacak olan (»• ker için alakadar t ü o carlar çımciiden fazls ithalata baslamıslardır Anadolu tadrlerl d s jehrimizden mubayaatlannj artırmıslardır Bu hususta seker ve petrol lnhısan umum müdürü HüsnO Bey demlstir M Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SEYİR HtDROGRAFİ VE OŞINOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN BILDIRILMIŞTIR DENİZCİLERE VE HAVACILARA 57 SAYILI BİLDİRİ 2 lle 6 ve 16 lle 20 hazlran 1980 tarıhlerl arosmda 09 00'dan 17 00'ye kadar aşağıdakı noktaların birleştıği saha icınde seyretme, demırleme, avlanrra ve bu sahonın 6000 metreye kadar olan yükseklığı can ve mai emnıyeti bakımından tehlıkelıdır. YAVRUM YARAM.\ZLIK ETME, BCYÜDÛCttN ZAMAN KADINLARI HtÇ BİR ERKEK ALMAZ... SEN ANISEMİ NASIL. ALD1N BABACIĞIMT. tJI HIYSUI Afyonktrah«annd» kövluıerln ektiklert hu susi ekinlerin satışı ile tesis edllen koy vardım ve tasanuf sandıŞının köyluler ıçin çok faydalı olduğu görülmeS) üıerine Kütahya vilayert de bovle blr sandık tesısine tesebbüs etmlstir ım sandığı Ya, buna ne buyrulur efendim ? ADAPAZARI'NDA BAKIR MADENLERİ BULUNDU Adapazannd» rengln bakjr madenlerl bulunmuştur Madenlenn ımtıyazuu almak içm Ist mıntıkası maden muhendisliBlne müracaat edilmlştır Bund&n ba$ka Cdremltte denlerl buluntnustur Bunl&nn ışletznek h&kkı Alsatt Sule?tnan Bey İsmitKto bir n t a T»rtlznlstir Sabık seyr'*sefer met kezı memurlanndan bir zat d a Aksam garetelerinden birine «Kımseye ceza yazm&djfım icin dort ay evvel bes yevmiyem kesildi Aradan iki ay daha geçtl zabıtlar tekrar iontrol edıldi Ben gene vicdanımın bırakmadıiı kotîlüklers tebaivet etmedını. Bu def& Emanete a»Um yazıld:» dlyor «Dünya seker flatlannm daha zlyade dü»mesi melhuz oldufu su sırada tılccann teenni ile hareket eönetstanbul esnafı, be sı ıcap eder» ledıye memurlannın son güJİerde cok fazl« ceza yazmaSa başladıklanncsn jikâyet edlyorlar. Karadeniz Şile (1) 41 derece 29 derece (2) 41 derece 29 derece (3) 41 derece 29 derece (4) 41 derece 29 derece 10 dokika 38 dakıka 15 dakıka 38 dakıka 15 dakıka 45 dakıka 09 dakıka 45 dakika kuzey doğu kuzey doğu kuzev doğu kuzey doğu Iran'da 2000 ceset bulundu OENİZCİLERE VE HAVACILARA DUYURULUR. CBasm 14818) 2890 Kibrit inhisarı Ankan » (Tflffonia) Kibrit inhisan j.im^k Jsteyen ecnebi erubu mümessillerile Maliye Vekaletı arasında müzakerata devam tdilmektedır Müıakerat musalt bir safhadb Uerlemektedir Ancak müzakerat müsait bir safhada üerlemektedir Ancak müzakeratm biterek blr itU&t elde edU diÇine dalr maliyede kdeml maiumat beyan HİNDİSTAN'DA t* I1.1.I Zabıta kamugavir olarak açılmı? olan bir tuz deposunds, taharrtyat yaomıs ve kullıyetlı mlktarda tuı müsadere etmıştir Bu esnada çıkan arbedede bir cok kimseler yaralanmıştır Tehditkar bir vaziyet alan ahali deponun dışansında birikıp toplanbaslamıştiT Butıun Qx^ rlne zabıts nalka aops O» b&cum etmiştir. Nihayet toplinan halkiD bir kısmı bir olay te«kiı ederek mecusilerle meskun olan mahallelerde dola$mı;ıtr. Bu nümayis esnasmda thtilatkarane sözler de sarfedilmlştir Bir müddet sonrm sükun «• hunır lad» edltaılstJr Geçenlerde vuku bolan zelzeleler esnasında harap olan yerlerde 2000 kadar ceset bulunduÇG tayyareler vasıtasıle yapılan tabkıkattan anlaşılmıştır. Tahraa n (»ju) Haimıkl bir yaç rOn evvel Şehremini Bey «Emtnet, halk d«mektir» dlve gtzetelere be yanatta bulunuyordu O beyanattan sonra esnafa ceza yazmıvor dl ye bir beledive memurunun azledllmesj ü«erine oruyoruı Suistimal Kocaelı defterdan Hayri Beyin Trabzon Defterdan ıken demır satışı suıstimaünden maznunen Surayi Devlet karanle tahb muhakemeve alındıBı ve Giresun vllayetl mahkemesinde muh»yaoılacagı YA BÜNA NE BDkemesinm YDEDLUR EFENDİM? haber Jmmıstır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SEYİR HİDROGRAFI VE OŞINOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN BILDIRILMIŞTIR DENİZCİLERE VE HAVACILARA 59 SAYILI BİLDİRİ Z Ite 5 hazlran 1980 tarlhleri arosında 05Q0*den 2QXK)*ye kadar aşağıdakı noktaları bırleştıren saha loınde seyretme. demirleme, avlanma ve bu sahanm 2000 metreye kador olan yükseklığı can ve mal emnlyeti bakımından tehlıkelıdlr. # 0 # 0 Sablbl : Cumlmrtyet Matbsabk «e Cazeteclllk T A 8 adma : NADİR NADİ Genel Yayın MüdurO : OktaT KURTBOKE S Tanislen MüdürO : t>«ıı ÖZR4TRAK ' CUMHURİYET BASIN AHLAK YASASINA ÜYMAY1 TAAHHÜT EDER ABONE ÜCRETLERÎ Aylar Yurt I » Tntt d ı * TA tnumk 325 KVt uuııeş M 19» ı 300 a a 22 26 MAYIS Karadeniz Yeniköy Akpınar (1) (2) (3) (4) 41 derece 28 derece 41 derece 28 derece 41 derece 28 derece 41 derece 28 derece 41 dereoe 28 derece 25 dakika 48 dakıka 19 dakıka 50 dakıka 19 dakıka 48 dakıka 15 dakıka 43 dakıka 22 dakiko 44 dakıka kuzey doğu kuzey doğu kuzey doğu kuzey doğu kuzey doğu (Basın. 14817) pantalon toptan' VURAL GİYİM SANAYİÎ llım Yeyma Iş Hanı 980 BakıciaristanbLii 26 56 93 27 9815 AIVFlJLjEANS Cekmez yıkanmamjş orijina! oksesuarlı /ftancıirtu 4074) 2883 • BUROLAR : ANKARA Konur Sokak Basan ve yayan • Cumtnmy« HatbseibK 24 4 Yeıüşehır Tel : 18 33 35 17 58 35 »e GazetecUtt T A S Caealotto TOrtoe». • tZMİR Halit Zly» Bulvan No 65, Kat : fc Cad No . 39 41 J Tel : 25 « 09 13 12 30 • ADANA : A Posta Kutusu 34£ tSTANBUL TM» , atatürk Cad. Türk Bava Kurumu 1» Banı fon : 20 97 03 i K a t : 2 No : 13 Tel: 14 550 1 » 731 800 1800 3600 «00 1.800 3 600 7.200 vw 1301 Oçsk Ocrett grsuplanna ve agırbtın» «Or» aynca uygulanır tUndı Atejttun 2029 17 09 Tata S255 Cumhurıyet 150 LİRA 97980 FRANSIZCA STRASBOURG ÖNİVERSITESİ MEZUNU ÖĞRETMEN TA> RAFtNDAN FRANSIZCA DERS VERILİR.. (5) OENİZCİLERE VE HAVACILARA DUYURULUR. tSTEMB ADRESİ • Turhoeağı Caddesı 36/41, Cağaloğlu tSTANBUL Tel: 58 68 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog