Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• Sch'bl • Cumhurtye' Motbooo'ıV 19 Go7«tecH v T A S o<i na .. .. NADıR NADİ CKTAY KURTBOKE CETIN OZBAYRAK CUMHURIYET BASIN ABONE OCRETLERt AYLAR Yurtıcı Vurtdısı1 3 6 12 150 450 900 1800 225 675 1.350 2.700 • Genel Vov.n Wjr>urü • Sorumiu Yazı Işlerı MudCrü • • Bason ve yayan Cumhurıyet Motbaacıiık ve Gazelecllik T.A Ş., Coğaloâlu. Turkocoğı Cad No 3 9 4 1 Poito Ku'usu • 246 İSTANBUL Telefon • 2« 97 03 jVMi/ İA/HI'UI EDER • BURÜLAR ANKARA Atatürk Bulvatı Yeoe/ Aol Yenışphır. Tel : 17 58 66 25 57 01 •İZMİR: Holıt Zryo B 1 vcr. No 65 Kot 3 T e ı 25 47 09 13 12 30 • ADANAAtatürk Cad Türk Hova Kurumu Is Nor» K. 2 No 13 TEL: 14 550 19 731 TAKVİM 10 AĞUSTOS 1979 Imsak 4 03 İkfndl 17 11 Guneş 6 02 Akşom 2015 Öğie 1319 Yatsı ??00 Ucak poslası lle grupıarıno göre ucok ücreM aynca oiınu Baslık » 2 ve 3 sayfalar (santını) Devom Suyfası Isantım 1 „ i an savfcıorı ısonfımı) Istanbul boskısı îsanfmı) Ankorc baskısı ısanfm^ ölüTt Mevtırj Tese^kur '5 =antımf) Nışon Nıkân. Evlenme. Dcîam 1000 Llra 3C 6 JC 2 2C S 200 130 .... 6 C C 600 URFA Vıran$^hır AP'M eskı Beledıye Başkanı Suphl Öztop ı'e oğlu. dun yazıhanssıTde Hm "iklen belırleneTieyen ıkı kışl tarafmdon acıîan ateş sonucu ofduru'mus ıkı cr<adasıriaağ<r varalanmıst'r. AP eskl Beledıye Başkanı Oztop fceledıye b.nosı karşısmdakı yazmrasnce Myt IOK Keten vs Yasar E*can lle oğlu NGdl Oztop'la oturduğu sı rado, 34NC 831 piako' beyoz renklı bir otomob'l ıls gelen M kısı tarafından otomatık Obancclcrla taranTiıştır Saldırıca Suphı Öztop ıle yomndak, oğlu olmuş. orkaaaşları ıse cğır çekılde yaralonj'ak tedavı alt ı i riınmıçîır Vıranşehlr Curnhurıvet Savc>«;ı. Oıoyda kullanılan otomobılın caANKAfîA Başbakan Ecevtt lıntı Olduğunu ve Vıranşe^ır cıBo<anlar Kurulj toplantısın kısında boş bır arozide terkedıl ücn once ve sonra yaptığı amış olarok bulunduğunu bıldırcıklamalar sırasındQ. ODTU'mıştlr Olayla ılg,1' olarok kırnnun aotlış törenı sırasındco hklert ocık'cnmcyon 4 kışı gozc aylora uzuldjğunu bıidırmış, oltına alınmıştır konunun lcışlen ve M,!\' EğıBAUXESİR Gectığimiz pa tım Bakonlan tarafından ıncezar çünü sılahlı sa!dırı sonucu lendığnı soyleyerek, «Dev!eyarolanan MHP Burhanıye ılcetimızds bu t j r davronışlara !sl 2 Başkonı Sıtkı A'Kturan tez n venlmeoi soz konusu dedavl eöılmekte olduğu hastdneğıldır» demıştır. de öncekı gece olmüştur Burhcnıye Devlel Hostanesınde 3 ODTJ uâretiTi Uyeler] Derkez amelıyat edılen Akturan noğı Başkanı Ers'n Tulunay, kurtarılamamıştır Akturan'ın ce ocnış sırasında bazı gruplanazesı dun oğle namazmdan rın Istıklal M c ş ı soylenırken sonra Burhanıye'da toprağo ayağa KOıKmamas.ni «Nefretle verılmıştır kınadıklarını» bıidırmış ve oTEKİRDAĞ Tekirdağ'da sol layın batun CDTU topluiuğLieğ'lmiı kışılere karşı gırışilen na maıedı'memes nı ıstem.ş saldırı olaylarındon scnık oiatır Tuijnay, «Gecmışteki korok oncekı gun haklarınaa gıyıp'arı kap3tna< ıcın oğretm vabi tutukiaıra karan çıkarılan uyesı. oğrencısı ve tuTi colı5 UGD uyes nın Mehmet B'işanlan «e bu^jk b r ozverı/Ie rran, Brol Derrnrtaş Ekrem caba gostrrme^ts o'iuâunuz S mşlr, Yener Rencber ve Ahbu gun erde, lerıde buyu< ka r met Duron Ku t oldukları bıldiyıp'ora yol DCOO lecek tutum r nlmıştır. ve dfivranışla dan ozenle kaçırihması gare«tığ nı bir kez Ksntte harlrcn ayından ben oaha vurgularız» demıştır sürdurulen sağ terorle ılgı'ı olo rak vakalancn 8 kışıden UGD Merkez Devnmcı Ganclık Bır Boskanı Ferıdun llk i'e dernek lığı Sekreterı Kurşat Yıidız, uyesı Aiaadd'n O'cun ve Metın öun /aptığı ac^lamado UluOngun. mahkemece tutuklanSdl Mar=.a katılmayanları «Sah mış. 5'ının de tutuksuz yargıte solculukıo» SOCIOTHŞ ve şun lamiast karorlaştırılmıştı ları soyıern şt r «ODTU gencBu arcda. Gvukat Emin Elığı b.r 0 'uc İGD I! ve Halkın ren'm öldurulmesınden once KL rtuluşcusurun tersıne şımdı kendisine ateş ettığı btldirllen ye kadcr o auğu gıbı bundan ulköcu Adem Seyrek hakkmda sonra da mıllı baöımsızlığma da tutuklama karan verılmış, sahıp c kocaktır. Sahte solaicak bu kişınln başka bır succularıa telidıtlerıne raymen oğ tan Istonbul S'kıyonetım Korencı er n buyjk bır çoğırnlumulanlığında gozaltında bulunĞu Istıklal Was nı saygıyla duöu bel rtılmıştır dınlemıştır » TARSUS 10 gün dnce MCır AP Gensi Baçkanı Demırel. sel Yalmon ad'ı sağ eğıllmll dün vcdığı demscte. «Turkıye' bckkalı sokakta ycylım ateşıne yı neyın tehd î ettığı hususuntutarok oldürduğu ve berabeockı tereddutler, Enternasyona r'nde bulunan Osrpan Ozdeiiır'l lın ODTü'nde soylenmesınn •^e varaladığı Iddiasıyla arancn tek sebeb dır 20 ay zarf'nda ış Necmi Ce'lk, öncekı gecs els te buraya ge! nmıştır» demış, geclnlmı$tır şunları eklemıştır«ODTU noe komumst Eiternasyonal marşını soyieme< cü ret ve cesaretını kend'Sinds go'en ern ar^asmda bu hukumet vardır» DeTokrot.k soi dernekıer terrsılcılerı adına yapılan acık. lomaaa ıse torenlere katılanlann bır boljTiunun Ulusal Marşın so/Ienmesı sırasında ayağa ka'kmamolarının bozı bosınyayın organlannda tum istanbut Haber Servlsl ODTU kıtlesne rraledılerek ya Tum Hastane Işc lerl Sendıkost yınland ğı ore sıjrjlmüşîür AGenel Bcşkanı Sadettın Ulfer cıklamada «Uıusal Marş a tar tarafından dun yapılan yazıiı şı saygısızco b r tavır takın Iacıklamada, SSK Süreyyopoşa masının ha ktnn kopukiuğun Sanatoryumunda lOOO'ı aşkm b r beli'tıs olacağı duşuncesıy hasta tarafındcn başlatılon dlle bu tur bır tutjmu ODTU'de renişin bastırılmak ıstendıği İledemokratık sol düşürceyi beri sürulmüştür. nımseyen haUcıdevrımcıler oUlfer. acıklamasinda tSSK larak ben mcemedığımızı ve kı Süreyyopaşa Sanatoryumunda nadığımızı tum halkımızo du hastolora dahc iyı bakılTiosı ve yururuz» dentlmıştır hastanede varo'an voisuzluklo9 Ankara Hos'anesı yemekra son venimesı ıstemıyle başhanes nde TUSDER' n Tam Gun layan bu saygın ve onurlu eyYcsasıvla Hgılı bü tenının dağılem hostalaro uygulanan türlu tımı nederıyle O'alarmda Anbcskılcrlo sind r'lmek istenmiskaro Hostonesl Bos'iekırn Vetlr» derrl5 ^onatoryum yönetik.lı MecJenı Suvor'oğul'arı'nm mınin hostalarn dırenışınl guda bulunriuöu Kuiak Arnelrvotı venllk kuvvetler nden yarariaAnestezı Teknısyen Vardcmc st narak kırrrtak lstedığ nl ıler! sür A'ı Tırn» ve krnır Hu<:evin Ca« mjstür fBaşiaroîı 1. sayfada) 400 ogrencımn yj<ttcn boşo lıİTiası sırasında herhcnS bır olay ciKmaTi.şTir • <ocarıjstdfopoşc'da dün sao" 20 40 s.ro'arında meydano geıen oluyoa Fevzı Savgın ad 1 genç olay yernae a e v y e gcz mekte o'cn erleın tDur» ıntarna uyrrrjrvınca ccılorı ates 50rıucu olmustur • DISK e boğlı Yera'ti Mcden Iş Senaı'ası Hukun Da nışmanı Azım Yalçın m !GD tı 4 kışının sa dK'S.na uğrao>gı bıldın'mştır DISK 3 Bo!ge Terrsılcısi Sa n Akbulut, sa! r> rıyı kınarruş, OISK m fravsıyoı'arın orgutu olrnccıg'ını 'SCi sınıfırın orgu f j olduğunu vurgu'amıstır. • İGD Genel Sekreten A'aettm Taş, «Son ıkı cjLnde 8 uvelerntn faşıst erce yaraiandıt\\n\ b^ıicırusn Esk şehır'de Nerrrı Goc""en ın, Sa'ıh' de Hü seym Önder ve lz"i r Kcrabağicr Şubs Yonetm Kurjlu uyeîi Ramazcn Korooglu nur oldua, ıfL* Kayserı şubeie'inin kaoat id'ğım, Dıyarhakır şube se1'reten Şemsı Arac O 3 a'kadns e td'ipın tutuklandığ nı Sıırt Şube ScvTanı Irfon Atoner ve 7 arkcdaşlorının gozcltmc olm. dıöını bıldlmıstır Tcş. MHP ve UGO'iın kopatılmasını cınayet vuvalorının kot>atı!rrıas)ni vıne erıştır • Evup'te Akarceşme Com lekcı sokaHok b r kahveys saat 22 sıra'orında k'Tillği be lırlsnoTie/eT <'şıierce aç\ an oteş sonucj Tay1ur> C'fttaş. Hasan TLfeVc, Resj! Koccb:yık ve k ml <5ı belırleneme/en t r k şi yaralcnrnış'" Cerra^pdşa Tıp Fakultesıne kdidırı'an yara'ılcrdan Hcsan Tufekcı'n n dLrumunun cıddı olduğu bı'dınirrtışt r • Kooasınar'da Cumhj'iyet maha'less Kıbng cGddesmdeki «Dostlar» kıraatnanestnae dun s~at 22 30 sıraiar nda neydnna gelen paMa'nada Sabanattın Yı'maz, Necmettın Guler Alı Yı'naz Mustafo Coşar va Asım Ellıce ceşıttı yerlerınden varolaTnışıatdır Çapd Tıp Fo ku'»esme kaldınlon yaral'larflan Scbohaum Yılmaz'ın durumunun ağır olauğu öğren.lmıs'ır İSTANBUL'DA gu/enhk gorevlılerınce gozaltırs alırtTişlardır. TUSDER tarofından c j n yapılan acıklamada, tTcm Gun Yasasıyla tigtlı vasa! b Id "i>ann n dağıtiTiı neaeTv e LC kışırnn gozaltmc aino ğı» behrîılerek ozet'e şov>e den.lmıştın <Tamcmıyle yasal bır bıldırJ o'cn buıîenmız aag'tılrken, sığ ga'uslu kışı er guven! k gorevlıte* ne yasa dışı bıldırı dagıtıldığı şsklınds as'lsız ıhoarlaraa tuıunmustar ve daha once doğıtılıTiış olan bıze aıt oimayan bıldırııer ı^oar gerekcesı olor'.k gosternışied r > Hak<'nda gı.ebı tutjk'ama kc^arı 0 düğu 1 e r ı suru'er TÜS DER Gene Boskanı Raır1 s Dopon guvenlı< gorev'ılenrcs bulunaT.a^ınca, AnKara Hastane•smde coı.şan esı Muiçai Doğon cranm s ancoi' o da buuranayınca kreş'e buıunar) 3 5 yosmda* kızı As't OcgaT guver'ı< gorevlılerınce Dertf"ka Karako'una goturuirrijş'ur. KONYA Konyo Anta'yo ks'ayoiundo dur uyarısına uymavcn 0 r arac surucusu güvea(ı< kuvvet'ennce ^.Ci cn a*eş s o u c u öirruştur Guvenlık Kuv vet er Beyşehır ı'cesı yakınarırtd.3 sayretmekte olan bır kam voretın durumundan şupheieretek «Dur» uyans nda bu'unmuş, arcak arac uvanya ratjmen voluna devam etnrçtır Acı'cn oteş sınucu kcn/onet surucCsu Hosan Kaiavlı oâır vorclonmıs kaldır'ldtği Bsys*h r Oevlef Hn«;torps'nde ol BİR VATANDAŞ 999 PENCEREÜ PLEKSİGLAS YÜZER CAMt YAPMAY1 ÖNERİYOR! İstanbul Haber Servısl Ahmet FehT' Ulgen admdak' vurttaş ddn bır basm toplanlısı düzenleverek son buiuşlannı gazetecılere antatmıştır. Yuzers caml Ataturk yılı ıc n ışıklı panolar, guneş enerıısınden fcvdOıanmo ve tum araçlarda yokıtia'1 tasarrut g bi kciulardakı scviarm acık'ovan Uige'ı öner'lerimn Beiedıye ve Hukbmet vetKilılerıne de verıjd ğ nı so/'smstır Ulgsn'ın vsrdlğı bılg ve go^e, vjzen camı. Se'ımıye canmsımn tan b>r kopyas o'acok ve pleksıglcscan vacıldığı Içın dışardan bokıld'ğ'ndo ıc! gorulebılece"<: r 30O k şın'n nama2 Vı mos na eiverişiı cam nin 999 penceres . ceşmesl ve okulj bti'unact.i'tır Ülgen yjzen camı proıe"; ıcin. yurdutnuza geiTieyeT yaboncıla'o camıier mızı tanıtmak duşjnces nden yo'o Cî^i'ğmı da acık'amıştır KAMULAŞTIRMA fBaştorofı 1 soyfodo) cevtıerlnln Bır boıümunj yurt dışırdar» btr boiumunu de yun lc.ndekı ceŞ'tlf maden ocaklsrından saSiamaktadır Madenlerin devletcs işlet.lmes nl ongören /asanm vurür'Dğe q rmssınden sonra 1979'un ma't aytrda. Ereğlı Demir Cenk tşletmeien demır cevherı olınrro g.nsrrıst'r Bu tarıhte Enerjı ve Tabit Kaynaklar Bakanltğı'na bağlı takalr kornlsyorları. d6m r n ham cevhar oiorak SOÎ korusu ozel ocaklardcn torunun or'alaTio 483 Urodan sotın alınmosını ko'orlaştırrnışlordrr Anrak, bu 'esmı tylırl* Baıolar Bakanlar Knroîn (Bo»lartrtı 1. «ayfoda» o umiLydu Topıantı lyl duzen!enrıeml$tl En otumsuz kosullar oliıasına rağmeo bekledğiTiızın cok otesinde bır llgı görauk» cem ş, 14 ekim &ec mle r yie t'gıh alorak da tSectm!erden COK urruî'uyum Muhalefetı, be:kl bızi de $as rtaca< sonuc c'abılırızı blcımırrie konuş^uştur Ecsvt. temel atma törenlerl Birasında top'antıiaro gelerek sManiar atan bazı fraksyonla r a catmıs JBIZI SDbote edlyorlar» dermştır Bokanlor Kuruiundc, Bokanla' ten tek Bokcnl kianyıo llgıll olo r ck soz aîıo koiusmuslor, Ecrunlanpı Boşbokano cktarrmslar cozümle llgdi oner'lennl E>~evıt «Bonka'af Vososı'nm bozı boğiTisız Ba'<anior ta r afm rJan ımzalanmamasına» lils^^n b r soru/a firzalonıp ırrzolon vanası ıcın once konunun 3a kan'ar Kurulu'nda gorusulmesı gerekır, onumuzdekı hafta yapı acak toplantıda görüşu'e cek, bu korıu bugün goruşu'nıo d » VTrı»mı veTnışt r Başbakan, Loockieed belge lerlnın kendış ne venip venlmedığı volundakl bır soruyj yon t'arken de, «Hoyır venln'e di, soruşturma rtormal ıs.emıy te devarr edıyor» şeklınde ko nusmuştur Ecevıt teknık personeis verıîecek bazı haklarlo ıigıli b'r soruyu yonıtlarken de bu calışmalar,n son aşomos.nda olduğtmu ka\aetm stır ÖNGUT BANKALAR KAN'JNUNU INCEÜYORUM Bakanlar Kurulu toplantısın dsn cıkarken gazetecnarın sorulannı yonıtfcyan Ula<5tı|ima Bakanı Guneş Ongüt. Bankolar Karufu'nu Inceledlğlnı be llrtmış, mceledlkten sonro Baş bokan'o sonucu ıleteceğml bıl di'mlstır Ongut sunları söylemışt'r tBankalar Kanunu'nu inceii yorum Orhan Alp ve ben henüz ınnzalamcdrk incelıyorum, inceledlkten sorro BaşbDkan'a orzedeceğım Sayın Mclıye Ba konı'ndan da bu konuda bır görusmo tolep etmedınrt EsaS.rda bu car blr usul değlldlr» «Orhon AID t'e bu konuda ortckloşa bır karar mı alaca'>smız?» bıcımındekl blr soruya Ise yanıt c'arak öngut «N« tör lu tefsır edersenız oyied m ds mlştır. FRANSA'DA TUTUKEVİNDEN KAÇAN BİR MAHKÛM GARDİYANMNA OTOSTOP YAPINCA YAKALANDI STRASBOURG la.a.ı • APP) Fransa n.n Strasbourg kentndekp tutukevmden kacan b r > mahkum oto srop yaparak boigoden uzak'aşma': ısterkei. el ka dırdığı arabanın sohıbı tutukeviıın gardıyanı cıkınoo \eniden viKT'anTi şt r «Yahovo tan klorı» mezhebl re uye oldugj ve askerl.k yap mayı reddett ğı ıcın 2 yıi ho p s cezasına çsrptırılan 20 yoşındaM Rane Chsne. tutukovın den Ğncekı gt,n kacrmş ve 60 km kador uzak'aşmştır Ancok daha l!erı,e oto stopla devam etmek ıs'8ven mahkum, k?ndıs,nı alan arabanın sahıbl vo surııcusunun gard'varı oldugunu gorunce ço< şoşırmış ve venıden cezaevme dönmek zorunda ka'nvstır Güney Afrika'da bir genç kadın dedesi ile evîenip annesinin üvey annesi olacak ROODEPOORT, (a o.) 20 yaşındokı bır Guney Afrıkalı kadın, bırkac gun sonra anne annes nın kocası ıle evlenıp, annesın'T üvev annesı olacak tır 20 yaşmdaKi Susanna Van Zyl'm evieneceğı 62 yaşındakı S'las Van Asvvegen, Susonna" n n nnneannes.nn 26 yıll.k kocasıdır Susanna nın annesı ıss Vcn Aswegen'ın ıik karısının ılk evi liğındenolan kızıdır. Idana'da (Boştorofı 1. sayfada) tıbbl ilöc ele gec rıiTiıştir. Adana merkezmae buyük bir ec za deposu sahıbi olan Hıkmet Savatlı'nın Karataş ılcesı yakın larmdakl çıftiığmde ele gecln len ılâclar 3 komyon ıle Emni yet Mudurlüğune getırılırker, Hıkmet Savat'ı'nın babasına cıt oncak şofor'ermin kaidığı Reşatbey mahoilesindekı evo de baskm yapılmıstır Hükamet (Baştarafı 1. Sayfada) b o i Iıyatı venleteğt büdlnlmektedır Hazıron ayında l'an edılen buğdoy toban fiyatları gectığlmız ayın sonlarında artan dünya fiyatları karşısında düşuk kalmıştır Bu nedenlo tuccar, Toprak Mahsulleri Ofısınln verdığt 420 kuruşluk f'yatın üzerln de verdıği fıyatla buğday toplamıştır Bunun yanmda koylü de, kış ayıarında fıyat cr'acağı diisuncesıyfe malını elden cıkarmayarak deposunda tutmayo ve iyı fıyat bekiemeve başiamıştır Toprak Mahsulleri Ofisl, a» cen yıla gors yaklaşık 500 bm ton do!ayında duşuk buğday alabılmıştr. Daha cok batı böl gelerindekı uretıcıier buğdayınt Oflse vermerfiş. yo beklemeyı, yo da 5 lıraya yakın f yat veren tüccar "« deglrmen clyi tercih etmıştir. Dünyada buğdov flyatlarıpn vükselme göstermesı ve yurtlclnde stokcuiuk eğilimlermln beiırmesi üzerıne, buğdaya pnm verme yoluna gıdılmesl kararlaştırılmıştır. Prım verme karan acıklanınca buğday larını Toprak Mohsullert Ofısıne teslım etmış olanlar do bu aradaki farkı alacaklardır. Bakanlıkiararası Ekanomik Koordınasyon Kuru'unun hafta icınde Başoakan Yardımcısı H kmet Cetln'in başkanlığmda yaptığı toplontıdo, bu konuda bozı kararlar alınmıştır Buna gore, TMO'ne hububotını tesllm eder ve edecek dretlcılsre tarırnsa! glrdıle'ln sağlanmostnda öncellk ve koloylık gösterılecektir. 8EK Kurulunun kararıno gö re. un lcln yenl 'ısans venlme sl, oncak TMO'nun stoklannm olanak vermesl ve un'un üretıleceğl buğdaym TMO'nden alınmas' koçuluyla gsrcekleşabilocektîr. TüStAD (Baştarafı 1. sayfada) serbest kredı bulunarak gercek leştınlen proıelerın daho ucuzo mal olduğu, daha ıleri teknolo|l ıcerdığl gorüşü savunul muştur. Bu yolun acılamomosı sonucu Doğu Bloku lle anlaşrra yapıldığı belırtılen değerlen dirmede şoyie devam edılmek tedır, < Bu ılk safhada 'yararlı' glbi görulurse de sonunda su fcturalar ortaya cıkar. a En İyı, veya aranılan teknolojı yenne, herhangl bır teknoloıi cok kere geri blr tek noloıı Cikeye gırmıs olur. Bu neden'e tesıs devamlı olarak kötu kalıte ve pahalı üretım vo por. b Tesısln devreye glrmesl gecıkse de nakıt odeme sözko nusu olmadığmdan karşı tarafı zorlomok Imkanı bulunmaz. c Tesis devreye glrse bile öngörylen kapasıteye uloşmoz sa yapılacak hıcbir şey kolmaz. d ilk safhoda porosal vuk hafif gıbı görülür Çünkü borc vs faız odemesı mal ile yapıla caktır. Fokat Üerde görülür kl. serbest pazarda dovjz mukabı İı satılması mümkün bazı mal lar bu I ışkıler sonucu bağlanmıştır. UlKe serbest dövız gelı fı kaynağından olmjştur. Sonucta karşı taraf kârlı cı*ar. Satamayccağı gerı tekno loiiyl, pahalı tesısı bıze satmış oiur Bızden aldığı malları tekrar ihrac eder. Onların karşılığında nakıt dövlz sağ'ar.ı Tüm Hasİs. Süreyyapaşa Sanatoryumundaki direnişin zorla bastırılmak istendiğini ileri sürdü nin binncilığı bulunaftamaktadır. Bayanlar 4X100 metre bayrak yarışması Balkan Ovunlarında Uk kez 1657 jnlında yapılmıstır 4X400 METRE BAYRAK» Balkan Oyunlan rekoru 3 32 2 ıle Romanya takımına ait bulurunaktadır. Romanya 4X400 metre bayrak bayan takunı bu dereceyi 1P75 yılında yapılan Balkan Atletızm Binnciügı'nde ympmıştır Balkan Oyunlannda uk kez 1959 yılında yapılan bayanlar 4X400 metre bayrak yanşmasında Türkiye' nın bınncilığl bulunmamaktadır PENTATLON. Besii yanşmalarda Bulgar Angelova 1970 yılında 4920 puan toplayarak Balkan Oyunlan rekorunu kırmıştır Bulgar ba yan atlet Angelov» 19697071 ve 1972 yıllannda aralıksız dört kez pentatlonda ilk sırayı aldı. Pentatlon da hemen hemen tüm diğer bayanlar atletizm dallan gıbı Balkan Oyunlanna 1657 yv Iında alınmıştır. BİTTÎ (Boştarofı t sayfode) yc«a criTızlo amaca uiaşamameye ragmen şu anda Ereğll yız BÜ n.teUtekı usu! td<uKu Demır Cetık vetkllııerin n ham an ayışına tarmrrsş dokjrtu1cevherlnın tonunu ceşıtlı orssl mazlık nut,akc »c'dt fırma ardon crtclcrna 1447 hTjrK hukukcusu en radan sotır» a moxto olduklan ıın! yapab1 ecek ciönemdedır oğrerılmıst r r Yetsr <ı buguirlen ca'ışT.ova Aradakı ac k • yot for<ndan bcsiarn'sm dola/ı Tjrfcıve Demr Ceı k işTur's adalet nde <oze!8Ştırı> letTieleri j,a!en dev et es' Hdonemme gecl'mekte zorunluk rmş bulunan ocaecîardcu saîsn vcrdır Cze'eştl'i guc''J'uk sıma'dıkiarı denır ceviie' 'cm fczgesialr Adcleîte gorev'ı yargıc, ladan toplam 150 mılyon lıra sovc! ve avukot rreTİeket TIIZödemdk zorunda ka'n şiord r ae özeleştırı yeteneğıne ulaşEldekı resmı belg'îiere gore. rrıs durumacdırlc Adalste ıkl yıioo toplam 150 m lyon ha cToptumsG' guven n vıtlr 'mssı, acıkton kazanc sağiaya^ ozel peş nisn soyısız so'unlar getı'Irralar arasında Ta"K ^ nın rır Değışen toolumla durağan ceşıtlı c'anlannaa cok tonnmış cccılet ce ıçkısi gıdsr Imeıidır » ünlü şırketlenn \'er aldığı b IEreT> 'JSUI vosa arınn, dıvidırllmektedır Blr buyuk 'ırma ıle levtık kuroılarmı scptıracak huE'Bğ'l Dem'r Cellk 150 bın tonkumlerie dolu olduğunu soy'eluk bağlantı ycpm'Ş, bunurt ''k verek konuşmos'nı şövle sürfıyatı ton başına 433 lıra olaaurmustur rak bel.rlenmıştl'. Ereğlı Demır «VüriırlViVtekı usui kanunları» Celık doha sonro ton baş'na mız. cıvalektık kurol^Gr'm saptı bu fıyatı 1447 iırayo vü<settraca< hukum'erle doiudjr Bu tnışfr Bır başka fi r maylo 90 1 oraJa sa'upmc 'ıcıkaTiı ıte idbm tan boğ'antı vapıln* ?, Ik dto nov.a~ıı crasmdokı esıti'ğı res^ıı bslıriemede f.yot 445 l>bozucu, vcgıcı fazlaca rrudoro 80 kuruş ıken, Ereğlı bunu 1 ho ec kı'an bır s stende <ha« 41O lıradon sat.n almcv'3 bo^ ororno ozgj''u*u» c'tcrrı tatı loniıstır 225 bln ton Dağ'antı on'amı ıle sağ'anm 5 sa^'oyasıtan blr ftnr.avo oncs 62? mcz Usuı kcnuniarsndakı bazı lirs fıvat ver'ifMş, dcha sonro nt.kum!er n tek amacı şudjr. bu fıvot 881 ıircwa vukseltılm ş«Uysjaüaşti'ilrmş savunma » tlr 8 T . ba$ko buyük f'rma le Bjtun demok'atık ulkelerde vop'ian 250 bm to"tuk bağlansc/un m 3 gorevının, yüruriuktetıdo do ılk f'va» 496 llra oldu,3u kı usul yasalanndakl 'nukümisrhalde sonradan tcr> başına öu le fozlaco sekıllendlrıld ğı donro 736 lıro odpnmeve boşİGndunjlduğu yarg m b raz da dı mıstır Yıldo 500 bln ton uk S'ndo tutuldjğu bu sakıncolo" bağlan* yopıla") b'r fırTtavo oo cice 622 ı ro. sonra da *î8' !'• g'dermeı<; icın savuirroyı doha cz bag'1 kHan JSUI sısten'erıne ro rdenrnıştır ç s : imenın gerek't ığı scvı be nınsenrr s vs usu1 yasalonnm Konuva Sanayl ve T»knolO'l scvunma oianak'on acısındon Bakanlığı yetkilılnr nın eğlme'evenıden duzenlenmeîine boşlari beKienmektedır m!T>ış*ır Bu aomın dışında ka! momızo olanak voktur » Faruk EreTi dohc soira Tur(Baştcrafı 1 sayfada) kıva Borolar Bırliğ.nin kurulubırllkt» , şundon 1979 yılıno kador 11 ovapi'dığı tonhten basicyorak lağon 3 ocğanüsu Gçne! K'j10 $ çunü ıcmde ^^erkez Bonru toolont'Si vootığını. 8ırlık kası Idare Msrkezıre gonderçYcretım KLrjluıun 242 kez b rceklerdır Teblığde bordrolonn oraya ge'dığmı sov'emış, nYargı denetımımn, gerek' ^mde yerel korar ar.ıin yeme aetırılmemedış temsılcı'ıkler el'v'e vapılas "i kıncrnck ıçın 6 7 ve 8 ocoöı kaydedıtrnıstir cak 1977 tanhmde alınan olaÖte vandcn Sosyai Güven'ık gan Genel Kurui karonna gore Bokaihörnın 2147 sayıiı yasaavukatlann durusmolara gl'tıenın uygularna esaslan konusun me'en nuyurulmuştur» bıcıdak' yonetme''kte vaptıO' değı mmde şıkl qe göre. yurt dışında calışarlcr yurt dışına cıkmadcn once bağlı olduğu Sosyai Guvenlık Kurulusuno va da Sos(Boşitratı 1 savfada) val Sıgortalar KurumLjna başttr Yenı kLru\azoV rna'ıkemövurarak bu kurulu$iarın ycsalerden sonrc AnKara'dak. Sılcrındakı haklardon vororlanabl kıyoneımi Mahken.elerı numalec.klerdır Turkıye de hlc ca raianara< anılacckıardır lışTiası olmayan ışc'er de. SEKİZ AYOA 2Î00 SSK'na bcşvurarak bu yaso hu TUTUKLU kun'srıne tab' oioblleceklerdır Oğ"emld rj'ne gere Ankora'Yurt dışına cıkmodan orca da sıkıyonetım n ıiân edlldiğl boğlı bulurduğu Sosva! Guven 8 ovlık donem ıcmde, 11 bln lık Kuruluşu'na va da SSK'no Kişı gozaltına alınarak tutukbasvurarak bu va^alardan valonmo'arı .stemrtıştlr. mahkerarlanmak Isteyenler 2147 * g . ms bunlaraan yüzae 20'sınl yo yılı konun hükuTlerıne g c e nl 2200 kışıyı tutuklomıştır gecmış hızmet surelerıne aıt En yakın mohkemeye yapıpOblemlerı «Borclanmak» surelon bu ıfraz'ardan 3^'u yerıntiyle 5 v,ı 'cmdf> ödeveceklerdfr. de gculerek, 34 tutuk'u sanık SO'ıverılTiışlerdır Bu oran da yuzde 4 85 tutmaktadır Tur<ıye de S'kıyonetım Mah(Bojtaraf! Spor Sayfasındo) kennelennde 12 bıne yokın sole atmada bınncıhgı bulunruşturmo dOEyası bulunduğu mamaktadır bıldınlm ştir. Mar'kemelerdekl DİSK ATMA. Balkan Oyun dava dosvası sayısı ıse 17 bln lan rekoru Bulgar Marta dolavlarndadır Sıkıyonetım su Vergova'ya aıttır Bulgar atres. •cnde 14C0'den fazia dalet 6818 metrehk rekor de vo dosyasmın koraro bağlandı recesını 1974 yılında yapığı ofiren'mıştlr laa Balkan Atletızm BinnEŞGUDUM TOPLANTISI eıllğı'nde gerçekleştınnışHr. BUGUN Turkıye bu dalda bınncihk Sıkıyonetım Eşgudüm Topkazanamamıştır. lanfsı bugun Ankara'aa Başba CmtT ATMAU Baîkan Okan Bulent Ecevlt'm başkanlıyunlan rekoru Bulgar L ğ nda yao'lacaktır. Toplantr/a Geneikurmav Başkam OrgeneMollova'ya aıttir. Mollova ral Kenan Evren. Bosbakan 1974 yılında cınti 82 20 metYordırr>cıiarı. Eyuboğlu. Sükan, reye atarak rekorun sahıbi Çet:n ıle Adalet Bakanı Can, olmüştur. Ük kez 1957 yılın Icışlerl Bakanı Güneş, Uloştırda Balkan Oyunlanna alıma Bakant öngüt, kuvvet konan bavanlar cirit atma damutanlarıOrgeneral Ersın. lında Türkıye'mn birincıiîğı Orarmro! Ulusu ve Orgenera! bulunmamaktadır. SaHrkoya ıla Mılll GüvenİK 4X100 METRE BAYRAK. Kurjiu Genel Sekreterı OromıBalkan Oyunlan rekoru 44. ral Ar f Akdoğonlar, MİT Müs 24 saniye ile Bulgaristan tateşa'i Adnan Ersoz. Ankara kımma aıt bulunmaktadır. Sıkryonetım Komutanı Korgene Bulganstan takımı bu rekorol Nihat Ozer. SıkıyönetlTi ru 1977 yıhnda yapılan BalEşgjdjm Daıresi Başkonı Kor kan Atletızm Bınncıliği'nde general Şahap Yardımoğlu ka kırmıştır. Eu dalda Turkıye' t''acaklardır. GÖZLEM (Eaştcra?ı 1 sayiadal fcrşı «E'src'im blzım loDiuTîai ar.cşmar z 0"t aşorr.av 7 • aerreK, «B z ucret erı be iı orondo deme< değ 1 da nedıf acaba'' Enflocycı hızırın ses duvarını cştığı bır u Ksde Toplur>saı Aılasma g b| ozur er karın dovu.maı Enflasy'on du'jj'uimazso ' yat artışiarı basgostanr Ftvatlar artt kca yaşarı pahalsnr Yaşom Dal~3'andıkco aa ışcı ve memur gıb' ocr ve sabıt ge ıriıierın vaşsm duzclen gjn gectipçe duşe r sofrolarındakı somun ufalr Bc^ıe bır ekonomık surecte ışcılerın u'et'e r nl şu ya da bu gerekceyle dcndurmayo kaikışmok dogrudan dogruvo ıçveren kazanclanm ortır'nak derrekîır Ozel kesım kazonclarını sın'r'ayamoyan, bırakın s'nıHamavı, bu hazonçlardan doğrudurust vergi bıle alamavan bır hu<ume" «Topiurp^al Anlaşma oı^un, şçılerin ucretlerı beıi oranda donajrulsun» derse ve hu hjkumetin belKemığı olan portı «derrokratik çol» etıket taşıvorsa. blrcz ayıp o'naz mı'' Özel kssım kazanclanna dokunrpadan koklü önlemlerle yapısai değışi"'ıklere gtrlşılmeden toprak, sanayı vs ticaret burluvazısınüen vergı almadan gozlerf kamu kesımiidskı yo^sul ışcıleın beş c ı kuruş parasına dıkme». hangı carpık!'ğın ozürü hanaı denok'atık solcuiuğun «hoKc» gere^ıd \ bilen ve an atan cıkar mı hey CHP'" dost!ar"> Izmr Be'ed yesmds 20 yı'lik b r şofor 5 bın 800 lıra ucret alıyo'Tuş Ş'fndı bu şofor dıreksıvcnun başından ovn'ırsa ve eUne ayda 3900 lıra gecen b r temızlık işcısl g^ev vapnrso jyapmo ka'deş m Toplumsol An'aşrra var sen /n© xor>ter c'nde 3 bln Uraya 5 bln lırava talım et» denılebılır ml'> Enfiasyon hızının b6y1eslne başını ahp dörtnala pittiğ bır ulkede ışcı sendıkaıarının yuzde yuz zam Isteğıyle grev yaprnalon doğaldır. Doğal olmayan Beledıye'e'e oelır saç"oyacak yasanm vıüardtr cıkarılmamış olmosı va Belî>d<,'e!enn boyle tcplu sözleşmelerds Işcı lerr/19 karşı Karşıya get rılmesldır !zm r grev hukLmetın olaya «Topiumsal Anlaşma»rın dar penceresmden değıi, cok daho gen ş acı'ardan bakmosıyla cozumie^ebıi'r Ve CHP ağırhklı bu hüküm«t. CHP'M Be'ed'ye Başkanlarıyla coğun uğu CHP'lı olan ışcı'd' karşı '.arşıya getırecek kcdar onsezıden yok sjnsa. soylenerek soz kalmoz. tşçileıin YUNANİSTAN (Baştarafı 1 sayfada) gill oîduğu ıisrı surulmektedir Fransız Haber Aıansı (AFP) nm Yunan koynaklarıpa "Jay3 narok vçrdığı haberde. Yunan Vonetıcıten Tiorevralar sırasın da Ege denızındeki kontrolun Yunanıston o ver 'nneyece^ınl öğrenmelerı uzer ne manevraia"O katılrnayacak arını b Idırmışlerdır Hazır kuvvet kavramına gore Ege denızmm kontro u, en guclu asken bırliğın kcmutailığma duşmektedır Bu durL.Tido sonfcoharda yap lacok olan NATO nun Akdentz rranevrolarırda Ege denızmm kontrolu bır Turk amıralıne verllecsktır Ovsa 1974 ağustosu"da NATO'nun oskerı kanadından cekıımeden önce Ege denızmm kontrolu Yunonıstan'o ver.lrrekteydı 8u arada Başaakan Kara,|nan'ıs'ın Yujnpnlstan'ın NATO'dan tumuyle cek'lmesı konusun da Sovyet yonetıcılerıyle goruşmeler yaptığına ılşkın blr haber veren sağ eğılımlı Eleftercs Cosmos gazetesi hakkın ca dava acılm ştır Yunanıstan'ca buyuk tepkı uyandıran hoberinde gazete Sovyetler Bırl ğı'nın Yunamstan'o NATO'dan C.kması, u kedekı ABD üslerın'n kaldırılması ve Sovyet gemılerının Yunan llmanlarını zlyoret etmes! lcin baskı yap tığını ılerı sürmuştO ITT (Baştarafı 1 sayfada) mesine karşın bu sovlor.n dış ulkelerde soruşturu'masım ve bundan sonrokı odemelerı acıklaıoayı kabul etmektedır ABD Eyoiet Mohkeıresınde varılan bu karar. eiTT> hakkında ABD guvenlık makamları vfl ceşıtti komısyonlar orasında bır yı'dır suren soruşturmanın co ZÜmu olrrakta, bu karorın en con alıcı noktas'm do, «ITT» nın gecmışte yoptıklannın goz den gecırılmesıne Izın vermesi otuşturmcktodır. 1973'de ocı lon davada guvenlık makamları «ITT»den DuyüK ısteklerde bu lunmuşlor, yonet m kurulunun butunuyle değıştırılmesını ve yolsuz öde"nelere lllşkın belgelenn verılmedıgı her gün Ic n 100 000 dolar alınmasmı ıstemışlerdır «ITT» ş rketı hakkındakl dış soruşturmalar Yale Unıversıtetesı Hukuk Fakültesı Oekonı Harry Hellıngton tarafınoan y j rutülecek, bır oıasılıkla da derlenen raporlar kamuoyuna sunulacaktır. «ITT» davasnda ruşvet alan kışılerin adları acıklonmamış, ancak hongl ü'kelerde ruşvet verlldığl belırtil mışfr «ITT»nln ruşvet dağıttiğı ulkeler arasiPda. Endonezya Iran, Fıl pınler, Cezavır, Meksıka. Italya, Türkıye ve Ştlı yer almaktadır. Sikıyöneiim Balkan CHP ve fiP (Baştarafı \. Sayfada) tılennın yıkıcılığına, tahrık ve engellemelerıne karşın çozum leneceğını» savunmuştur. AP AP Genel Sekreten Nun Ba yar. «Çekılen cıle ve sıkıntilar mazlnın değıl. Ecevıt'm eseria r» dem.ştır Bayar, 19 aylık hUKumet donemınde bonknot matbaasının gunde JC vardıya calıştırılarak pıyasaya karşılıksız surulen paranın lutannın. son 35 yıldanberı yapılmış emisyon toplamını aştığ nı ılerı surmuş, «Toplumumuzda en meye başlayan orta gelır grup iarı g derek yok olacak ulkemtz Ecevıt'ın «onlem zengınlerı»nden oıuşan bır yenl sınıfın cennetıne dönuşecektır» demlştır. Oyanlann Yuksek atlamada geçen yılın şampıyonu Ekrem Ozdamar. bu yü da bınncıiık ıçın yanşacak. Kagıt u2ennde Balkan Rekorunu 2 25 ıle yenıleyen Yugoslav Temım ve 2.22'yı aşan Romen Proteasa. favon görunuyorlar Bu yü en ıyl derecesı a.18 olan Ekrem'ın, bu kez daha ıyl hazırLıklı olduğunu ve iyı yarışUğım unutmamak gerek. Uzun ve uç adun atlamalarda Temel Erbek ük altıya gırip puan abnak tçın mucadele edecek. (Baştarafı Spor Sayfosında) TİP Bu Eşgüdam topHapf.sına, Sıkı/önetım Komutanlanndan sodece Ankaro Sıkryönetım Komutanı Korgenerol Nlhat Özer katılacok. öbür Sıkıyönet'm Komutaniarı katılmıyacoklar. dır. Bu Sıkıyonetım Komutanlorınin bölgelerınde kalmoları uygun gorulmuştur. Viski'nin tBostarofı 1 savfada > r n tensılci'e.ınaen b'rı, ABD Gı da ve ilac kuruluşuylo Uluslororosı Bilim Kuru'luşunun baz rlodıaı raDOrlarm iskoc vıski so ncvi'nı yok etmeyl omac'adığını öne sürmüştur. Merkezi Lond ra'da bulunan firmalordan birimn sorumtusu da olan tems \c<, raporun tamomen duzmece oiduğunu ve tahrlpkâr nltelıkll ctduğunu kavdetmlştır K mlıği aCıklanmcyan vetkıîl. ropor'or hakkında ycsal voMcro başı ura cakla'inı acıklomıştır Iskocva'ntn tüm dışsatırmn'n ^SO'ınl olusturart vlskl rrlktarının 1/3'G ABD taraftndan Ithol edılmekte dlr. Gectlğiml? yrl İskocya toclam 661 mllyoT poundluk vısk dışsatmı yapmıştır. kan aüetleri yanında puan almaya yetmeyebihr. Bayanlararası yanşmalar. dunya çapındakı Bulgar ve Romen atletlerinln çekış mesıne sahne olacak. OnC3K1 yıilarda oldugu gıbı. puan almamız oîdukça zor. tlk altıya gırmeje en yakm ftday. 3000 n ' d e Neşe Çetın. Neşe. bu mesafede ve 1500 m."de Türkive Rekorlarını bir kez daha yenıleyebilir. Difer dallarda ıse. 100 ?e 200 m 'lerde AJev Duygulu; 10O m. engelîide ve urun atîamada Ayşe Ozkol TC yuksek atlanıada Afltap Şahm kendilenne a'.t rekorlan yenıleyebıîır'erse b«şanîı olmus sayılacaklardjr. TIP Başkanlık Kurulu Oyesl Can Acıkgoz, «CHP bugune kadar vuruttuğü polıtıka ıle hep bllım dışı dogruluğu ve ıdan maslahatcılığı esas almıştırn demıştır. Acıkgoz, CHP"nm 6e cım paroıasımn «doğruluk» olduğunu acıkladığını. bu doğru luk sozunun ıçının boş oıduğu nu vurgulamış. «Doğruluk ama neye gore doğruluk, Vehbı KDC'T gore mı doğruluk, yoksa Atmalarda ıse. tek umuArcelık, Demırdoküm ışcılerıne dumuz çekıç atmada Uğur gore mı doğruluk, büyuk topSel'ın 60 m'ye çok yaklarak sanıplerıne, iğalara, şıh çan rekorunu bır kez daha lara gore mi doğruluk, yoksa yenileyebümesl Yıne de, böyle bir başan, K • 70 m. yoksul koylulere gore mı doğ ruıuk» drye sormuştur. dolaymda atan diger Bal TSÎP TSIP Başkanlık Kurulu uyesi Aydoğan Gezer tarafından tijn yapılan acıklamada «Sıkt yonetım altmda yapılacak se cmler demokrasıye zaaf getıt,r* denılmıştır Acıklamada, Ankara'da üc Sıkıyonetım Mah kemesınin doha kurulduğu Sıkıyonetım Mahkemelenndeki diva dosyalarının çokluğunun bu karar ıcın ınandırıcı neden sayslamoyacağı belırtilmış «Oe mokrat k hak ve ozgürlüklerın dzellıkle secım donemınde ek Slksız Ku'lanılmosmdan yana olan halkımıza ve demokrasl güçlerıne. TSIP olarak bır kez daha sssien yor ve onlan Sıkı yönetlnın uzatılmasına kesJnllkle karşı c'knaya cağırıyoruz» denılmıç'lr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog