Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÖET CUMHURİYET 20 TEMMUZ 1979 TURHAM SELÇUK BAKAUM... ii, ÜÜÜÇÎ. Tarsus'ta 2 işı olduruidu, Diyarbakır'da kurşunlanan bir avukat ağır yaralandı CUMHURİYET) HABER MERKEZİ Tarsus ta teror olayları doruk noktosıno varmış. salı akşcmı ve carşomba sabahı öldurulen kışilerden 6onra dun de bır gazete bayıı oldu r ülmuştur Önceki akşam yaralonan bır genc de dun tedavı edıldığı hastanede kurtarılomayarok con vermıstır Deviet Hastanesı bıtışiğındekl gazete bayıı dükkomnı sobah 06 8iralarında acmaya calışan Avnl Kocak (45). motosıkletle yanına yaklaşan ikı kışının silahlı saldırısına ugrcmıştır. CHP'll oldugu bi'dırılen gazete bayıı Koçak, ceşıtH yenerınden oldığı kurşun yoralan sonucu olay verınde olmuş saidırgonlar ıse kaçmışıardır Emnı/et yetkılı'en 17 19 yaşlanndo olan 80ldırgonlorın kiTilıklerimn saptonmasıno calışıidiğını ve vnkolonmnlorı lcin aenıs conto arama ara bcşıandığını soyleTarsus un Bovath kövönde de Ramız Karmut od'ı genc, Muhorrem Postaı odlı bır kışı taratından tabarca ıle vurulmuştur Durumu ağır oldugu ıcm Adana ya goturij'erek Tıp Fakjıtesı Numune Hastanesıne kaldınlan Kormut un dön olduğu oğrenılTiistır Önceki gece meydano oolen olaydan sonro kacon Pcnoi'm oranmosına baçlonmısl" • Kent n tonınmıs kısılerm devaaı ett.gi Seh'r Kulubu oncekı gece sıiahlı bır grup tarotından bnsılmış ve ıcerdekı'erın uzer.ndekı paralor alınmıştır 15 kışıl'k sold rgan grubu clavbon sonro kacmısîır İSTANBUL Moltepe Cemal bey sokağındo önceki gun evıne gıderKen bır otomobilden acı an ateş sonucu o!du r j en Tohsın Eser'ın sağ goruşlu Oıduğu bıldırılmıştır. • Samatya sahil yolunda dun soat 18 30'da korsan goston «Jiizanlsyen so! jeğılımtı b r grup ve~c tosîiK yBKaraK bır sure tra f ığı engel'emışterdr Po lis yeıkılıierı gosterı ycpan gönç e'in güvenlık kuv^etlerı gelmedoo dağı'dığını bi'd rnıştır MERSİN Sltlfke'de örıcskl gun Zraat Bankasmı soyduktan sonra yaKalonan THKP C «Aci'cıler Genel Konsevı» üyesı Mırza Turgut. Mehmet An ve Erdınç Durgafin sorgu suno Mersm de başlanmış bu arada gözoltıno aiınanların sayısı 12'ye yukselmıstır Ba orada gizlendık'e'ı evde sılah.ı catışma sırasındo Göksu nehrına atlayorok kaybolan Recep Gürgen'ın cesedıne dun de rasr lanmamıştır DİYARBAKIR Avukat Umur Dıcleli dun 10 sıraların^a Adliye'ye g.derken. Soraykocı semtinde kımlıği henüz beıırlenemeyen bir kısl tarafından to bancayla ağır şekılde yaroianmış ve Numune Hastanesi'nda tedavı altına alınmıştır Görgü tanıkları. sokJırgonın ovukata 6 el ateş ettığinı be lırtmışlerdir Dlclelı'yi boynundan ve bacağından ikl kurşun la yaralayan soldırgon, o<ay yerlnden hızlo uzoklaşmıştır Çoğunlukla ağır ceza davalonnı üstlenen avukat, aynı zamanda Diyarbakırspor Kulübü Onur Kurulu üyesıdlr Olay la llgıll araştırma ve soruşttr mo sürmektedır. BALIKESİR Bıgadlc llcesinde sağ gorüşlu Ismaıl Acar ın, scH goruşlü Ali Acar'ı tabanca kurşunuyla ağır şekılds yoralamasından sonra MHP Bı gadıc Hce Merkezi ile UGD Şubesl blr grubun saldırısına uğramıştır. Tartışmayla sonuclanan yaralama olayından sonra kacmaya çalışan sol görüşlu Sacıt Aktaş ve Cengız Şanokav cı yakalanmış. sağ görüşlü Ok tay Hatoy Ile Ismoıl Kumbak ın arandığı blldırilmıştlr. ERZURUM 1975 yılındo «Alpagut» odlı plyesm oynonmosı sırosmdo Erzurum Atoturk Ünıversıtesı nın sağ göruşlu oğrencılerının cıkorttıkları olaylarla ılglll olarak Sıkıyonetım Komutanlığı'nco v»nıden soruştjrma oçılmıstır. BJJ arado bazı kışıler gozaltına ahnmıştır Olay gunu sağcı oğrencıler cok kışıyı dövmuş, bu aracia Mehmet Aytekin Odlı gazeteclyı de yaralamışlardı. Sıkıyonetım makamları, olayda yaralanan gazeteclyı coğırarak bılgısıne boşvurmuşlardır. BURDUR Bucak ılcesinde TÖB DER Şubesıne patlayıcı madde atan ve CHP llce yönetıcileri ıle oğretmenlerin evlerlne saldırıdo bulunan 2'sı UGD nıkların kcldıkları evlerde yapılan aramalarda bır dınamıt, pat loyıcı madde vapımında kullanılan boru porçalorı fıtıl, kapsüi ve tabancc ıle mermıler Dulunmuştur. MANİSA AkMsor Cezoevınde oncekl gece e ektrikiern kesıldığl bır sıroda isvan cıkar tılmıştır 1 ve 3 nolu koğuslcrda bulunan soğ ve sol goruşlü tutuklulor arasırda sfogan otmo S'rcsındc bır grup cezoevl tavanıno ckarak 1 koğuşo sol dırmıstır Olay Man<80 ve ce\reden get'nlen guven'ık guc ierın n yardımıyla kısa surede 3 no u koğuçun ccm ve cercevelerı kırıimış, oioyo karıçtık lon saptanan tutuklu Fahrettın Ka'adağ. Cıhan Dı'll, Zeynek C ftci hoklarındo soruşturma aCilmıştır. • Turgut'u llcsmde *!m'ikler sootanamaycn kışller CHP I ce Yonetlm Ktıruıü uyesı Selamı Atak'm e"nı ücuncu ker kur$uniamışlardır Oloyda can kaybı olmcmıştır ANKARA Arkara Stkryonetım Komutanlığı Askerı Mahkemesı nde bugune de< bakılan davotardon Stkıvönetifs ıtenını gerektven yayflm şlddet eylemıermde adam oldjrmek ve kıtle kot iamı gırşımmds bulunmaktan. 4O'ı scğ gorüş'j olmak üzere 74 samklı 32 davo dosyası sonuclandırıimıstır. Bu sucladan dolıyı 71 scnık toplam 768 yıl ağır hapıs 2'sl sol göruşlu 3 sanık da Ğnrıur boyu oğır hapıs cezasına carp tırılmıştır. Bu arada Ankara Sıkyönettm Komutanlığı Asken Mohkemelerıne kuruluşlcrmdan bu yona ık! birt dava dosycsının ıntıkal ett ğ' öğrenılmışttr o a 'nın hatrerıne g5re bu dosvalardon 400'u karara bağtonmış, 150 dayo dosvası da blrleştırılmıçtır Birleştinlen 1S0 dosyadan 100'unun dnemlı d » vaları kapsadığı bunlorm ICinde Aktepe Ulkucu Gencllk Derneğı Boşkanı Sovoş Colıskon He orkodcsı Oğuz Denlz'in on altı ayrı suctınun tsk dosyada loplandfğı da bellrien miştir İZMİR Ene OnVersHssine bağlı Buca M marlık Fakültesl'nde dün soat 18"de olavlar Cikmış, aralarında Buco ÜGD Ikıncl Başkanı Bavram Recol Gültekin'In de bulunduğu bır grup ülkücu ö^'enci sınavtora girmek Isteven 6 öğrenclvi bıcak ve musta'arla yarola'flişlordır Yaralı'ar orasmdo sol aörüs'O Kazım Uvsa''ın dunı^unun ağır oldugu bıldirllmiştlr. SlYASAL EYLEMCİLERİN TOPLUMSAL ANATOMİSt Dr. Doğu ERGİL Cezaevine gırmeden önce vurtto oturan eyıemcı'er aro smda soiculorın oranı %6. sou sıiarın oranı ıse %11 dır. Kendısi bır alle kurunco. so um ulukian kendt egosunun aKs^nınden cıkıp boşKOicrını •ia kopsoynca bıreyler n da ' a ılımn olacağı mm.aniıkıon re*ormcuiugo dogru kayaca^ı kanıtlanmış bır gerceklıktır To GII bu bır geneiıemedir. oma ccgu kez gecerlı bır kuraldır. Istısnaiarın bo/utlanm onla mak uzere sorduğumuz «Evll mısınız» sorusuna alınan >onıt lara gore tum eyiemc .enn % 23 sı tevet» demışle'dır Bu o ran solcuıar arcsmoo Ü27. sağcnar arasındo %25'tu. r SÎYASAL GÜVENStZLÎK DUYGUSU NE KADAR FAZLA İSE YASA DISI EYLEMLERE GIRIŞME EĞÎLİ1Mİ O KADAR ARTIYOR So'cu eylemcilerin yuzde 62'sı, sağcıiarın ise yüzde 72'sı aıleleriyle birlıkte oturuyor ŞİDDET, SİYASAL EN KESİN YABANCILAŞMA BELİRTISİ, GÖSTERGESI OLUYOR Ş.ddetın hedeflen sag ve solda tar*lı BEKARLIKLA İLIŞKİ Bekariık ıle eyeınc *ık cras.nac onâmiı bır ılışkt oldugu SOJIII ben msefKen e\lı olanların srım3onri3^ccak bır kıSTiı nın da h9rşe r ı goze a'arak mu cads eye en sert bıçımıerde g rciKİsn an aş imak'adır Bu durum yabancılaşinanın boyut lannı gosterırken. e^erının c!e c k e k eylemcıterın duşuncelerı nı pa,!aşan, onları destakleyen gencîar o l d j g j duşuru'abılır B»i Kanjda o'dukca cok soyıd3 onek bcsına zc'an yansımıştır Ev'l olunsa S le evıencıiıkte o,.e e!f,.sınl araştırmaK., dona cogrusu iıem evi o up nem oe ona • baba evmde oiurmanın ey emcı turu ıle tnr ılıskıs o i j p cimadıöı sorusuna yonıi aror ken yöneltt.ğımır «Eviı ısenız, cezaev.ne gırmeden once oıler z!e birlıkte mı. yoksa ayrı n ı otuaiYordunuz'» sorusuna evlı solculann % 53 u. eviı sağcıarın % 67 sı «birlıkta» korşılığmt vermışlerdır Bu soyıior. ılk elda, genclertn eko nomık bakımdan buyuk orando bağ'nsız oımodık'arı^ı gosîerır Ama öte yondan eylemcılerin aıle buyüklerinın cevresınde bıle eylemlerını surdureblldıklenne göra bu konudo bu aılelerın belırli bır hoşgörusü var demektır Ya da yaboncılaşmış olan genc. bağlı bulun duğu sıyasol doktrrne ana baba es uclüsünu dohı aşacok kadar kuvvetle bağlanmtştır Bu vorsayımlorın sağ eylemcller arasında % 14 oranında daho gecedl oldugu gözlemlenmekte dır Oyleyse bu nasıl bir olledir kl eyletncıler yetıştırmektedır, ya da ona (aiteye) rağmen ey lemcı kendi yolunu kendisı secebllmektedlr? Bılindığl glbl alle sosyolo|lslnde esterden ve onlarm evlenmemış cocuklarından oluşan «cekırdek alle» Ile onlarm ötesınde. boşka akrabalorı da barındıran «genış alle» (bobo otoritesi ve kan çizgısı gecerl| oldugu lcln ataerkıl gtnls oile o'arak da anılmaktadır) 0larok ikl temel tfp aile turü ayırdedllmektedir Sonuncusunun do İkl oyrı turü vardır Bunlardan ilkl olon «gecici genlş aıle», baba ve oğulun aılelerfnden ve torunlardan olueur. Ikinclsl ıse «atoerklı • geniş alle» yanl dikey ögeler yonmda evll kordes ve kuzen ollelerlnln de bir arada yaşadığı daha genls blr alle tipldir. YARIN: AİLE YAPISI B BaşVaîdtnmn b l ' dovrrmış tO rö oloraK benımsenmesı $ıddeti sıyüsoı bır tfaoe. sıyuset >opmanm btr arocı olarak sec meyi de fceraberınde geîlrır S> yosete basko törlü kctılamavG coklorı, sıstenı olağan yottorta kendl vurananno etk leveme yeceklen oolnsılmco sıyosaı ko •or merkezıntn dış'n^akt grup ve stn'dar sıdr"et volu/la sıvo set scnnesınoe ses'ennı duv'J' mak zormdn KGlır'cr. kaiccak larü'r. Ancak sıdret'n hedef'e rl de varnmak «sıenen amcc gıbı fa'klıdır sa§ ve soi ş d oet eğ'lır'ılen ıc n Sıödei b j cn omdo sryaEcl yaboncılaşmanm Dir be'ırt sı ve «Tl kcs n jasterges dır An"c sıyosaı vcbancılosnrıanın şıd detten yanl acık başkoid nCon boşKO ta<ie bıcımien var dır A.tvatcn lutumHf ı!e bun torm von'911 ra qı davron ş bı çımler arns'"dckı ıııskl türen şoy'e aester ebıtır 1) S jasal aı.csjzifjk Ouvguso ne Voiaı fcvla ıss s vo sette" ceMme eaıiırnı o kodar 2) S vı"<!ai an l amsızlık duvgusu i '8 kT'af e czio ıse Q6 lsfev«p ı 'o vo T sıyosaı WG tıirrtc b•c T'er IseciTiler mıT tlfijnp' k c i r r " i / o nrl o fcoor ' GEÜR DURUMU Tablo 8 da goruieceğl glbl 12 bın T L gelır dılımında solcu ar %168 ıle sağcılcrın (%12 3) onundo gıtmektedırler Aynı şey 23 bln TL çelır tilllmt ıcn de »ozKonusudur Bu grup. Solcutarın %Z1 6'sını olustururken saöcılann ° O 191'I g! yör?emlerte. kımler tarafmdan. n& g bı uyorı turlerı (bılp; ueğer ve ımgeıer) yolayla kosuliandınldıkiorını anlcmak Seceku OTURDUKLARI YER Su kaöarı soy'enab lır kl. so mloro yonıt a'abılmek i c n yol nızsa nesnei kosulları onlama d r Bu gruburt orcnı solcularan %18 sagc. ordo %12aır «Dıqer ve par.s ycS»'fotel «b 1 katesonsme gııen er sOtCi.larda oc3 i'en sağcıiado %2aır Bu son bu r>u tek boşma kalonlar oras rda solcıiar n s:öcı ara gore onemlı bır orondn taıo oduÇunu ortaya Ko/raktaARKADAŞLARLA OTURANLAR dıkla'i ya da başorı&tZ ktit^olanndand r Bu bcşluft ckuilcr» *e Vuruiuş oroo co!< yc^'Un otarak sunuro'en aec'ouk bomb^'d'non »e doidjruıarck dey m ver nae ıss orogrcmıanmıs »nsanlar yurotılmoktadır Vokso h c tan madıi'ları top'u uklora. Hgıstz cocukioro ve Kadın'aro 'SMacı duşrrıan askerlerının bıla yaprayocagı b ' qaddorlıkıo ölau."nek ıcın saıdırrr.ok koiay olmaso qerek Anelerın nrlıton yoratnada fiılı katkısı ya da vetersızlıği sağcılar arasında %1O oranın da daha faiiodır Tark aıles.n n oîorter, cocuğa 1yı ve Kotuvu kendl ayırıncoya kodar desiek olrnak verıne toplumsal değer va kurolları ona zorlo ve hoşgorüsuz bır katıiıkla benımseten o vuzden de kıçiyl özgür sec'Tie ve kendı ıradeslnı kullanabl>ecek esnekliğe kavuşturamayan yapısının bunda önemlı rolu oldugu konısın dayız Bağnozlık katıiık, hoşgorüsüzluk doğal nıtelıkler değıl yonlış btr eğıtım (resmi ve gayrıresmı) politıkasının sonuc larıdır Aıiesıyie oturan genclere bu teşhi8 konabıliyorso onlardan önce onlorı yaratan aıls yapısını suclamak gereklr YURTLAR Yurtların son yıllarda blr en dokrınasyon Isiyasal öğretl yayma) yuvası hallne geidigl. hatta gasp edılerek eylem üslerl olarak kullanıldığı bllırv mektedir Son yıllarda sağ eğl lımiı hukümetler döneminde bu konu pek cok şlkayete neden olmuştu Bulgular da bu durumu bır ölçüde kanıtlar nltelıktedlr TABLO B. E.'eTcılerin A le Ocogıno G're*ı Ge! nn Doğılımı (%) Toplom Aylık Galir (TL) 10CO 2000 2001 3000 3001 5C0O 5001 70C0 700110000 10000 den acho cok Yarıt aiınamadı Soiculor 16 8 21 6 344 12 8 80 56 08 Tcc'am Aylık Sağcılor 123 19 1 3S5 157 43 Ayrıca, solcblor orasında tut tıı^u evde orkadnslnrıyla bır >kte kalnna eğılımının fazla clr.os solculann ya kendı baş'onna ya kpndı aralorında fokot ga/rı 'esmı blr etkileşım bıcıml icinde yaşadıklannı ortayo koy maktadır Rıkat bu alanda göze carpan en llgınç bulgu. soğcı eylemc.lerın %72'sının, solcu eylemcilerin Ise %62'sınm clel«nyle birlıkte oturduklarıdır Ailelenn ctesteğının kontrolunun ve yol gösterıcılığının war oldugu durumlardo genc'erın adam öldürmeye varon yasa dışı eylemlere başvurmaması beklenır Bunu hem scsyal bılım ılkelerı hem saOduyu emreder Ama aılelerın. üstlen dıklerj toplum8alloştırmo (toplumun temel değerlerıni ve bek lentılennl yenl kuşdklaro aktarmak) Işlevlnl yo yapomodıkları ya da milıtan yetıştırecek bıçımde ekslk yaptıklan turund« bır acıkiamaya yaklaşılablllr Aılelerın yasalara ve yerleş:k değerlere bağlı gencler yetıştırememelerinln nedenl artık slyasal kutuplaşmanm aılelerın etkısıni aşacok ölcüde yabancıla?mış gencler yarattığı kadar, toplumsal kuralsızlıgın oıleleri de belkl Inanmakta zor luk cektıkleri değerlerl genclere oşılamakta istekslz davran 8.0 0.0 to.' ! "di' 1 lom! b 'qı ^oksun'ı.(5undcn o turu vcîbin^'lrsTilor keTi'f rtm bcştn vobocıloçtıror bu kaoolı^ı r^ baaiı koM'kco voban 1 Cll'JSTO d 'iji^ıo' Sfj'are* ve » or'OTs •ı w fi ı,cı s^nr'ar K ,• POKO' ve'orıi <e / on tüKjr^Tv *6 CİL>^T3o bu.CiK K i H ı< t'n Ipr'nn eve «>•:r n p tnlnn kortın r.'j1 sunun ı[ipppi «'sc^^' fut rt* t"î ır onlcmsıı'lık Bı «rifp>orı<iel'! b r re"te' hı"r 'ik oi/>cı'ı.in va^"! yol tS'13 cıl"*i'37*or O"!orn lorıi d rt aro^^'c!' n 'i co aylarındadır 35 bın TL ve 57 bın TL dılımlermde %4 c o i ı n d o soğcılar daha agırlıktadıriar Sağcılann aıie'erı içın de %8 orcnıröq bır grup 10 bm TL ve dafia fazla geiıre so h D ıken solcular icındo bu grup "066 oranmdo koımoktodır So.culann en ait gelır dılımınden SOTO sngcucnn cnune gec tıklorı tek Qenr dıl mı olan 710 b n TL bcsarr.ogındc voâunlaşan mesıe^ aoöıUnmiı anlamak ıcn vooı'an savsal co^Cmd€n CIKOD sonı.cıcra gore bo gelır dılımırdek' solcu arm ba^cılarınıi c c ^ u r j n »nesleöi ıscılıktır Stvsci vaba"cıicsrro oıayını !n^j>'e.rken bu tnnımo gıren gencıer n sadece toplumsaı ko ke^ler m aeaıi fakot ovnı onern Ğ5 nosıl tooıumscıHostıklarmı ya /ö^eıık sorulcr sormok durumu"daydık Yoruma yonelık soruioro genc eylemcilerin yanıt vermeyeceğ . ısm başında beli' edıimıştı. Bu yuzden bız cncak doiaylı yoidon sağ ve 60' eğılımh g«nçlerın nasıl ve ne voilo eıkılendlklerını araştırrrok durumunda koldık Bu cmaclo sorulan blr dızı sorunun nkı cezaevıne gırmeden once eyiemcmin narede oturdu^una vonıt arıyordu Sonuc tara gore soicuiarın %62'sı ve soğcılorın %72'si alielerıyle bır lıkle oturmaktadırlar. Yurilorda kalan solculorın oranı %6 ıken sağcncrınkı %11'dır Akrobalarınm ev!nde oturanların arasın da onemi! bır fark yoktur (Her ıkısı de %3) Göze carpan b.r farklılık arkadoşları >ıe tuttuktan evlerde oturonlar arosmdo ALTIN CumTiuriyet Reşat Reşat kulplu Hamıt Azız Napolyon Ingılız 24 Ayar 22 Ayar 18 Ayar 3*00 1500 5 2 0 0 *.VX) 4300 4'.X> 3SO0 « 0 0 3200 3300 3000 3100 4300 4">00 400 00 500 00 448 00 458 0 0 375 00 383 00 2 gusu r •P kndar : ı I T O r 3O dlŞı qo/ ' ^ ^'u •• r» gT'S « «a 1 m o l e r s r c '07 !ad r 3 ne koc!or t>z r ı<sp a! Sr 'e ka' " ı i r a o r u " e PO e ıpn ^ C TÜ3KİYE KÖMÜR İSLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Küijmümuz a bağlı MuğlaYatağan Tertnık Santral Komur Hazırlama Teslslerı 151 teklil alınmak suretıye ıhcie edilecpktlr 2 Bu 'şe aıt şartnanrte Süleynian Sırn Sokak No Vde kı Gene' MudurluğCımuz Satınalma Dalresı Başkanlııjı 806 no ıu odadan dılekce Ile mürocaat edılerek saot 14 00 16 00 orosı 5 000 T L karşıhğında enebılıt 3 Is'ekiı'erm er gec 1081979 cuma gunü soat 1400'e kodar tekııflerını kapolı zarfla. zarfın üzerine 64 ATKı/244 dosyo ışaretl ıle ıhole konusu yazılmak suretı.,o Genei Mudürluğumüz Genel Muhaberat Ser vısıne vermelerı şorttır <! TEK ıf aynı gun saot 15 00'de 1 kat Kütüphanede ccı icaktır. 5 PossadoKi geclkmeler gözönune olınmat 6 Gene flndır Müduriugumüz 249C sayılı kanuno labl de TÜRKİYE SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Zonguldak/Devrek Conakkale/Can Sinop, Amasya, Mardin/Mazıdagı ve Sllrt fabrlkalarımızm tmalat makınaları monta|ı. posianmaz celikten yaptırılacok olan yerli Imalatlar ve hıdrofor teslsi He bağlantısı 19lerı kapalı zorf usulu ve teklıf almak suretiyle yoptırılocoktır lEteklıler tekliflerlni Karanfiı Sokak No 20 Kızılay/Ankara adresındeki Genel Müduriuğumuz Haberleşme ve Arjlv Mudurlüğüne en gec 30 7 1979 tarlh ve 8aot 18 00'e kadar vermek zorundadıriar Ihale konusu tşierle Hgılı «Teknık Şartname» 1500 TL karşılıgmdo Malı Işler Dalre Başkonlıflındon. 25 71979 larıhll carşambo akşamıno kadar lağlonmalıdır Postada meydano gelecek geclkmeler ve telgral\o yapılon başvurular dlkkate alınmoz, Kurumumuz 2490 soyılı vosaya boğlı değlldlr. Istekiıler teklıflerinl 6 odet fabrlkodo yapı'ocak mcntai 19i icm verebileceklert glbl blr veyo blr koçı >cm de verebıleceklerdır. r ra ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜCÜ'NDEN 16 4.1879 tarllı 7/17407 sayılı Bakanlar Kurulu karan çerçevesinde. D^SI k u l f ' P ko>ı|n"3 e S l.mı^ın o xcdnr torıo otrrc ğ nn e'k S'vie ouc^nebt'' .o do ycNf'avoblf ör>~eaır bu ! etkenisr n en o"pr«l Pnpden b rt bırevı'i Sosvo Ekcomık Stc tösudur Sosvo • Fvonrinık Sto'u (SEfiı o'cO'ter.nm ceikı er Cnır| de gsıeT o 'e occC o 9ı'e<" Be."dır E.'tpmcıier n aıieie" nırt ga'ır i revıenn' oörprmek ıclfı so'u'on soruvc a!ı n on ya Tt'ar tatıo 8'&e gösterllmıs tr İLAN İST. TÜNCÜ 8ULH HUKUK HÂKİMÜĞİNDEN Soyı. 1979/1S8 Va« Arrtovutköy Sucubahce S. 3/6'da oturan Ayse Sıdıka öztürk hastalığı sebebıyte hacır oitına otmıp ovnı adreste kızı Neca Yalım vosi tayln edlimistlr ilfln olunur. 17/7/1979 KÜTAHYA MANYEZİT İŞLETMELERİ A.Ş. (KÜMAŞ) ortaklan dlledikltrt takdirde hlsse senatîerinl nomf. nal bedellert üzerlnden baakanuza &ataolieceklerdlr Hlsse senetlerlnJ s&tmak isteren Sann OrtakImnn ETİBANK ŞUBELERl'ne basvurmalanna rlc* (Basın 18438) 5728 (Bosın 18285) 5728 (Basın 5409) 572S 'Basın. 18283) 5718
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog