Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET tfi TEMMITZ 197t SOIÜZ OTOMOBILLI YASAM Yazan: Öya EHRENBEURG Çevirea: Şemsa YEĞİN Fransız işçisinin ahlâkından sözediyorlardı Lafosse'un ceblnd« blr tabanco vordı. Koeup Nr tane daha buldu Bır osker tabancasıydı bu. O. blr taknlk re3samdı. Blr aliesi vardı Vermuta bayılırdı. Askerllk hiç ona göre defllldl. Ama artık dönemezdl. Bekcl kulübesin» glttl. Burosı ryl bir gozleme yerlydl. Kapıiar nerdeysa grevcllere boyun •ğiyor. acıııyordu. Blr daklka duramazdı Lafosse. Şurdakl... Lafosse nişan aldı ama ell tltredl. Kacırdıl Tüh! pencerelere toşlar yağıyordu. Bır daha oteş ettl. Bu kez, kalabalığın gümbürdeylşmi yırton teK blr cıfllık duyuldu. Blr kadın cığlıği. Artdre Sabatier'nin babası blr metot Iççlslydl. Annesl de fabrikada colışırdı. Andre ondört yaşına b£sınca fabrikaya Sirdi, Sobotier, Lafosse değlldı. Blr Işci olarak kaldı. Sobotier alleslnın blr geleneöi vardı: Erkekıer siloh fabrikasında. kodınlorso Rodyo Teknik Şirketinda calışırlardı. Bakanlar atıp tutuyor. Fransız Işcislnln yüksek ohluk d«Oerlerlnden söz edlyorlardı Ozanlar zamano ayak uydurma cobosı lclnda yürüyen bantın guzelllğinl dile getlrlyorlardı. fHumanfte. Cln generallerlnı ya da VoroşlloVun en «on konuşmasını goklere cıkarıyordu. Ancok burada yıllar gecıyor, rüzgâr afıs yırtıklannı ucuruyor, fobnka düdüklerl her soboh Inllyordu Andre kahveylo ağzını yakıyor, obur tabrlka kapılarına dalıyordu Yıllar gectl Ne yangın, ne bır devrlm, ne de btr felâket otanadı. Parıs fokstrot dansı yapıyor ve harıl harıl La Garüonne'u okıryordu. Andre yırmı yaşına geldiğinde Jeanne'la tanıştı. Suresnes sokakları gıbi sade ve kesın oldu her sey Andt* askere çağrıldı, Jeapne fabrikada colışmaya başladı. Sabatıer allesınin bir kadını Andre'nın karısı olarak Radyo Teknik Şlrketlne girdl Derken bir çocuk doğurdu. Andre askerden dön memlştt. DörtdüğOnde, oglunu ofcşodı ve doğru fabrlfceya gfttı. Akşomlan Andre okurdu. Gözüpek araştırmacılan, Loul*e Mlchel'i ve Rus Devriml özerine yazılmış kllaplon okudu. Bltlçfktekl kooperatlf dukkanında Marseilles sab'inu vardı. 1 Mayıs günlerl Işçiler göğüslerine birer yopma gul takarak mltinglere glttiler. Yürüduler. marşlar soyledıler 2 Mayıs'ta fabriko düdükleri işcılerle ıcın Için alay eder gıbı inledi gene. Andre Sebatier'nin yaşamının yirmi dört yılı hep bdyle gectl. Yalnız komşuları ve ıştekı yoldaşian tanırdı onu. Sesslz. utangao bir gençti. Derken 12 ekim geldi. Suresrtes'ın voşamında kucük bır aksaklık başgösterdi. Andre'nin kızkardeşi Radyo Teknik Şlrketlnln fobrtka*ırtdo calışırdı. Bugün greve katıldı ötekılerle blrllkte kapılarda baflırdı o da: «Dışan cıkııın I» Andre evdeydl. Kızkardesl dısarda. Nerde o4obl!lraTf Pol i sokaklara dokülmüştü. Bır şey ml oldu diye bokmaya glttl , Anre Uzun süre dönmedl. O da kendinl kapttrmıs. fabrlka kapılarında halnlere bağırryordu: «Halnler!» Arkasından birl. cHaydl dönellmt dedl. tYeter bu kodar.» Ama nasıl donerlerdl kl? Andre kaprya yüklenryofdu. Tobonco sesi Ve arkolardan bir cığlık. ıPusuya yatmışlar! Alçaklarl Katlllerl..» Kalabalık bir an ıcln gerıler gıbi oldu Ellerdekl slseler, taslar, tuğtolar fabrıkaya doğru ucuyordu şlmdi Andre pormaklıktan ayrılmadı Genellık'e uysal uysal bakan gözlerl kupkuru ve sert bakıyordu artık Gitmeyecekti. ölse ayrılmayocaktı burdan «Katiller!..» Bır tabanca seei daha Bu kez Lafosse'un kurşunu bosa flltmedi Andre arka üstü yere düştü. Sesslzce duştü Andre Annesl bır cığlık attı. Onun yanıbaşında duruyordu kadın. Her şeyi görmüştü: Kan. düşüs ve kısa süren can çekışmesl. «Yardım edin! Tanrı aşkına, buraya bakın'» Ama klrnse bakamadı. Kimse duramadt. Lafosse gene ates etti. Taşlar gene havada uotu. Sarhos bekcı. Andre'nin üstüne su sıkıyordu hâlâ. Pencerentn ardından golgelefin telâsı görOldO. «Polıs1 Askerl» Klmden korkuyorlardı? ÖIO işçlden mr? Kodırtdon mı? Yoksa belki de uzun sokaklardan korkuyorlardı... «Yüzlerce polıs gellyorl Kac...» Lafosse emeklaye emekleye bodruma Indl. Blr seksen boyundaydı ve dev yumruklan vordı evet... Ama onlar, pek çoktular Otuz değıl, otuz bin değll, mllyonlarcoydılar Lafosse'un uzerlne atılıvenrlerdl Kendinl avutmayo oalıstı: Onu klmoe gormemiştı. Başkasının ateş ettiğınl söyleyebilırdl Canı cehenneme! Zam almasa da olurdu. Canınm derdine düşmüştü simdl. Lafosse heluya koştu. Stlahını kubura ottı. Ates etmemlşti! Namusu üzerlne and ıcerdl ki ateş etmemişti! Sllahı dolu değıldl ki1» Helâdakl borulara ve karanlığa bunları söytedl. Sonra gittl bodruma yüzükoyun uzandı. Kafasını kollarıyla orterek gızllyordu Müdur onu orada buldu. (Arfcan 50 YIL ÖNCE 1929 Kuracusa: Yunus Nadi 16 TenmnB Eğerfiçgttn larfmda notaya cevap verilmezs» Rnsya diğer vasıtalara müracaat edecek MOSKOVA 14 ( u . ) Sovyet hukümetl U raimdan Çla maalahatgüzanna verilen ne taao derjliyor kl Duban mahaUı hükümBtJnın Sovyet memurlan oıan denaıryollan mOdttrü ve muaTİnl Ua anlaşmadan verdlSl emir a^ıkça giyrlkar.jnl bir mahlyettedir. So"vyet müdurü lle mıj a\ ıuının görevlerinden alınmalan ve yerlertne geçlCT da olsa Çln m» murlannın tayinl Jkl hukümet arasında an* lasmayla belirleaen de mıryoll&n ldareslnl tamamen değlşürmektecir Çln makamları bu da^ramşlanyla Sov yet huSumetlnln bu ko nudaki lyl niyetinl sul Uümal ederek Sovye* Rusya'ya gayet kaba Mr tecavuze tesebbO* etmlş'.erdjr Sovyet hükumetl bu tecavüı» fcr.rşı Sovyet Rusya*!!!!) meşTi haklaruu korumak lclö yetertl gOee sahip oldujunu Çin hO kümetlne haarlatmak taecbunyetlndedir j Nota bu meselenln derhal halli içrn blr konferana toplanmasım aksl takdlrde Sovyet hukümettalr mejru haklarmn konmm&sı içln gerekli başka yollara ba?\Tiraca?ını büdlnnektedlr RUSYA ÇİNE ŞİDDETLİ OLTİMATOM VERDİ Japon Gazeteci Motbaomızt ztyoret eden Japon mes lekdaşımtz memleketlmizde Iktlsacfl ve içtimai tetklkat lcra edecektlr. Bir ALTIN BAŞAKLAR ARASINDA CAZİNIN ZİNDE VÜCUDU BİR ÇALIŞMA ABİDESIDIR Türklje ıle Japon ju arasında mevcnt Ul^kıienn geüşmesı ön ceslnde bulunu>onız Son geligmelertai Batı mederüyeü ila kumuk l«n sılo baglaatı « Ul*kly« borçlu oiac J* ponlar son zamanlar da TOrtöye Ue de do« mdan doSruya ekonomık üışM teurmaya 0nem venr.ege Da»la mısl&Tdır Japon nüi letlrJn Bat:'da dattna yenl fcayna<lar aram&k Konusundakl lhtlyacını dıkkate alan aA*£hı» gazetesl el Und yıldbnümO nederriyte. muh&mrlennden M Takahaski'yi inceleroeltrde Dulunmak fizere «ebnmize göndennlstlT Asahl gazetesı Japooya'mn eskl TB en çok satan bır nazetesidir GvınlUk satışı lkl mUyon 500 biıü bolnıaktadır Ga Bazretleıl btr çillçlylt kono^ırkea Rize'deki felâket Seller bir dağı ortadan yardı Yotnız Rhe havollslnde hasar 2 mRyondan fazladır. lOİbtS bOfttk Gazi yirp^^ tArlasmm başınds oigun *• baslan sarkık a n başaklar arasında blr îlftçt glbi çakşmaktadu GflrtOn ber hangi natinds çlftüçtn Scfisdao geçersenl» ge«5lnlx. Bu ulu dehiyı beymı keten elblsesl, açık yaiah gömleîi va Panama japkasiyle daima çalısırken gorürsonu». aerlall{lnda, 0?lenln rafacı neav T» ak?MTiın alaca karanlıgıoda büa o. traktörO başında meşguldflr. O kadar meagulddr kl bzıl saçlanyls aydınlık yüıü alüc başakiaı arasında yuıa yana hınçtan blr heykfil oUnus zlnde vücudu bir ablde glbl dlklesmistir Gazlnln jimdl en buyflk wv!d burada çaliîmai ve daha gerdj deytnüe bütün mlllete taria başmd& modem araçlarl& çalışmanıa tevkını aşılamaktır SOtıaılanm'îda BOyOk llderln mırtu (ÖV gelertndea blnro serglllyorua. GÜZELLÎK MÜSABAKAMIZ 20 TEMMUZOA REY VERME MUDDETİ BİTİYOR, LUTFEN İSTİCAL EDİNİZ Aldıtımu rarlertn Blr tasmını daha tasnlf ettlk Çıkan sonuçlsra gör» 31 numaraU Semine hanım 350 18 cumaralı Melek Aslan tıar.ım Ml 94 numaralı Sema banım 337 119 numaralı Muallâ Suzan banun 330 21 njmaralı GOnes nanım 331 113 numaralı Mel Eleıu Lagudakj 319 122 numirah Si yah tnd haiım 318 82 numaralı Mel Araksi hanıra 309 4 nuiıaral] Eıcran han.Fi 284 V numaralı Turkin Ra sim hanım 281 rey al m.şlarctır Okuyucularımızın reyle rl geldikçe alınan sonuçları &çık!ayaca?ıı. TELEVİZYON 19.00 19.05 OKUYALIM TARTIŞALIM RtZE 14 (Hn. Mn.) Son gflnler zarfıoda mutemadiyen yagan TaSmunır tahrlbîıtından müteesslr olmıysn köv yoktur Dvtman kaıa köyünda 12 ev taıramen yer» batmı? ve fcöy civanndakl dag ortadan yanlmıçtır Bir çok kOylerde büıslar yıkjlnuşnr Ol'ta bir köya tamamen n l basrtuş ve her şeyl sürükleyıp götürmüştoı Yalnız Rlze tavo'lslndeki hasar 2 milyoc Uradnn faziadıı Türk İran Dostluk Muahedesi TAHRAN M (Ha.) TQrk • İran dostluk andlaşmasına katkıda bulun&n 15 temmuz 1538 tarihll protokolun pa rsfe edilml? (copja lan yakinda Tahran'da kar;ılıklı «rilecektlr. Temmu» ayı ıçtode A2erbeycan sınınnda btr Türk iran komlsvonu toolanacaktır iran adına lcomlsyona Ayetül mülk G«3eral Abdürnza Han kablacaklardu Üsküdar Amerikan Kız Lisesl Mektep •ylulttn truncu perşeınbe gOnfl açna&ktır FUyıt T» Kaou] lçln a^ustoa 8*dan eylül 6'ya kadar <alı oıma gflnlerl mOdıriyete tnuracaat a> dllmelıdir Ayşe Bayramgıl'ın hazırladığt ve yönetıml Canan Arısoy tarafından ger çekieştlrılen programda Beklr Vndız" ın «ölümsuz Kavak» adlı kıtabı tanıt lıp resımlerie özetlenıyor Konıık yozor olarak Bekıı Yııdız'ın yöneticl o'orak do Övkü Yazarı ve Edebıyat Öğretmeni Saade! Tımur Ulcugur'ün yer aidikian vapımda beş cocuk «ölurrsuz Kavak» hakkındo yazara sorular voneltecekler Cufnhurfyet Ucuzluk Kuponu 16 temmuz salı I RADYO 05 00 05 05 06 02 0750 07 30 07 40 09 00 09 02 10 01 1021 11 05 1140 12 00 12 10 12.55 13.00 13.15 13 30 14.32 15.00 Açılış Türkuler Bolgesel Günaydın Koye Hoberler Haberler Scbahton Sabaha Kısa Haberler Kadın Dünyosı Arkosı Yarın Bolgesel Yayın Türkuler Çarkılor Böige Haberlert öğle Ozerl Radyo TV Haberlerl Haberler Haflf MOzft Bolgesel Yavm Muzik Kısa Hobertar 19.30 BEBEĞÎN İKİNCİ YIU . 1 Dızının ücuncü bölümünde be bek artık tırmanmakton buyuk zevk almaktodır Anne bobaların daha dıkkatıı olmasmı gerektiren dönem baslamıştır Bebek kâğıt ve kaleme duydugu ılgıyı artırmıs, düz ve heiezon bıcımınde katiar cizebılmekte, bır yandan da kendıslnın ve başkolarının vucut organiarını ayırmayı ögrenmektedır I Kl 1 20.00 SPOR AKPINAR ZEKI ALASYA IRT Spor Subesl'nln yapımifKJo ceşıtlı ic ve di9 spor haberlert lle spor fılmlerı ekrana getlrılıyor. 20.30 21.15 HAVA DURTJMU MİNİK KONSER Akpınar \lasya Ramazan Sohbetlerıni hazırhyor Ramazan ayında Metın Akpınar • Zekı Alasya ıkllısinı de Izieyeceğız. Ramazan suresnce her cuma akşaTiı («stan^nl Televızyon'undan Cumhur Ata lav ıle Atılla Candemır'ın gercekleştirdıklerl tRamazon Sohbetlerı» odlı prograııda karşımıza gelecek olan DevekJsu Kabare Tıyatrosu'nun KI r/uncusu Metın Akpınar Ze*l Alas ya bu kez eski ranazinlan görmüş ve bugün de yrşayan holktan birıni. cOsnan ^ u r ı Bey» tıpiyle canlandırıyorîor cOsman Nuri ile Söyleşı'er» şu bö'ümleri kapsamaktodır: cOsman Nurf'den Tesrlkleo. «Dovulcular», tOrtaoyunuı ve ıY»nı Ramazanlan. YAR AİLESİ DE RAMAZAN'DA DINLENEBİLECEK Gectığımız günlerde ylne Maç ka Stüdyolan'nda bır baska ramazan programının daha cekıml yapılmıştır. Ramazan prog ramları içınde yer alan cGecemlz» de Hayrl Yar ve çocuklan Vedat Yor Melek Yar Bülent Yar ve Sedat Yar tBltlis'te Beş Mınareı ile fKoronfll Eken Bılln adlı türküleri eoyluyorlar. 15.01 istanbul, Izmır, Oukurova, Antalya IGecen Hafta) 15.20 Şarkılar 16.00 Bölge Haberieıi 16 05 Türkuler Geçıdt 1630 Şarkılar Geçidı 17.00 Kısa Haberler 17.02 Aksama Doğru 18 01 Çocuk Bahçesl 18.16 Laf Lafı Acar 13.26 Bolgesel Yayın 19 00 Haberler 19 30 Bolgesel Yayın 1955 Çevremızde Yann 20 02 Dakıka 20 12 Oyun Havalan 20 15 Köy Dağarcığı 20.40 Şarkılar 21.02 Turküler Gecldl 2120 Tangolar 22 22 Şarkılar 22 40 Türkuler 23.00 Haberler 23.10 Beraber Şarkılar 23.40 Türkuler 00 02 Gece Konserl 0100 Kapanış 1 Ki 3 Acılış ve Program Gune Başlarken Sabch Konserl Turkce Haberler Borok Müzik Argent Topluluğu Cogdaş Şanatcılarımız Diskoteğımızden öğleye Doğru Turkce Haberler ingıiızce Haberlef Ş zın Icın Sec'^ienmlz Konser Saatl Caz Müzığf Guiun Konserl Oda Muzığı Turkce Haber'er 'nq lızce Haberler Plâkiar Arasında Studvo FM Akşam Konser! Liedler ve Aryolar Meiodüer Gecıdl Müzık Takvıml Turkce Hoberler InaıMzoe Haberier Gecenm GetırdiHert Pa2ar Konsen Gscg ve Muz'V Progrom ve Kooanış •II 07 00 07 02 08 00 09 00 09 03 09 30 10.00 10.30 1100 12 00 1203 12 06 13 00 14 30 15 00 1600 1700 1703 1706 1800 19 00 20 00 20 30 21 00 22 00 22 03 22 06 23 00 24 00 O1 00 Tuvana Alton (pıyano) Chopm'ln <Do dıyez Mınor Nocturne» adlı yapıtını yorumlayacak 21.20 IRAK ÖZEL PROGRAMI Irak'ın uıusal gunu nedenryle ger cekleştırıien programda guneydoğu komşumuz tanıtılıyor Acılıs v» progrom Gün başlıyor Olayların Içinden Turan Engin'den türkuler 06.45 Müzık sozluğü 10.15 Akın Uğur*dan şarkılar 10.30 Saglığımız 10.50 Turküler v» ovun havalan 11.30 Yarının bO>ükter1 cocuklartmız 12.00 Çeşitli scdolor 12^0 Alaeddın Yavaşco'dan sarkılar 12.40 Deyimler, deylşler. ezçiler 13.00 Haberter 13 30 Olayların lctadert Ayşe Resenerden şarkılar 15.00 Solistlerden secmeler 15 30 Turküler ve oyun havalan 16 20 Arkası yarın 16 40 Can Etllı'den turküler 17.00 Türk yorumculan 17.30 Fasıl 18.00 Turk halk muzi§! toplu Droaramı 14.00 08.00 08.02 09.00 09^0 18.30 18 50 19.00 19.30 19 45 2015 20 45 Işte doğa Hafıf müzlk Haberler Cesıtll halk colgıîarı ile oyun havalan Kücuk koro Kücük konser Hıkmet Oğuz'dan türkuler 22.00 ASAĞIDAKÎLER YUKARIDAKÎLER Eatondoki evde heyecan wardır Bu arada evin kızı eğıtim gördügü Almanya'don donmektedlr. Boy Bellamy lie Lady Marjorıe kızlarınt Londra sosyetesıne sunmak icm buyuk bır nazırlığa g.rişırler. Elızabeth ıse bu cevreden pek hoşlanmadığını hpr fırsatto bslli etmektedır. 21 00 Bır sanatcınm pünluğâ 21.30 Bızden sesler 22 00 Törkuler gecldl 22 30 Şolıst'er gecıdi 23.00 Kucük konser 23 30 Haberler 23 35 Saz eserleri ve saz soioian 23 55 Program ve kaDO"i9 22.45 TÜBÎTAK m Hüseyın Kanyılmaz, Oğuz Mutlucon ıie Turhon Erdemgıl'ın blrlikte hazırladıkları. Türkıve Billmsel Tetkık ve Araştırma Kurumu tTÜBITAKn tcnıtmaya yonelık programm ücüncü toiumünde Marmara Bılımseı ve Endustrıyel Araştırmo Enstltüsü'nün mal zeme Araşt rma Enstıtüsü ile beslenme ve gıda teknolojıs! üzerınde duru IUVOI. bazı ara$tırma oroieleri anlaulıyor. Bekir Yıldız küçük okurlarının sorularını yanıtlayacak Okuyaıım Tartışolım programında bu aksam Bekır Yıldız kucuk okurlarının sorularına yanıt verecek. Gercekten de bu tür programlar yazarlarlo oku r lann aralarında b i ' lletışım kurmaları ocısındon cok yararlı oiuyor Özellıkle Bekır Y'ldız'ın kıtabını okuyon cocuklorın onunla yapacakları söyleşı sanırız ılgı gorecek. Özellıkle programı Saadet Tımur Ulcugür gıbı blr sâyecl '/e edebıyat öğretmenının yönetmesı gırışım! hiç kuşkusuz daha başarılı kılıyor Dileriz bu tur programlar coğalsın. SİNEMA Işık, SINEPOP (442422) EmmoDÛNYA (409166): 1 Vah rtuelle R T şı Dılber, 2 Kllnıta KardeşSİTE (476947): 1 0c Azıler R I lı Kopek. 2 Sew FaKat Incıt me R. I EMEK (448439): 1 Cılgın Savoşcılar. 2 Şan SabastıŞAN (406792) "anza Dalar vanın Toplorı R. L Osman Çaiar S Günerl RTAŞ (490166): 1 12 Koh S Alışık raman Haydut, 2 Erıka R T YENIMELFK (4442C3) 1 INCI (404595) 1 Şoför Tek Kollu Boksorun Intıkamı H Koc/ıgıt 2 Hashas i. Tatlı Bakıreler R T BEYOĞLU: A AKSARAY v a n n En Tatlı Kadını, Kıng Kong R T. 1 23.15 HABERLER KRISTAL 1215766) 1 BPJ KADIKÖY: ce Lee öıduren Ka'atecı 2 002 Perıler Arosındo R T AS (360050) 1 Otostop. MARMARA (223860) 1 2 Se ıstıkten Sonra R I Kasırga Harekatı, 2 Bır SUREYYA (360682) 1 ÖManyağın Itırafları R T lüm Kumarı. 2 CanavarlaŞAFAK (222513) 1 TaMr>n Gazabı R T de Seks 2 Gur'pyen YumUSKUDAR '332475) 1 Bo r jk R T yac, Carrnn 2 VILD/ ' T n r 7 l 1 Dun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog