Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHüRİYET 4 KASIM 1979 DEŞ Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi, görev yaptığı 10 ay içinde 12 idam kararı verdi Askeri Mahkemenin ölüm cezasına çarptırdığı suçlular arasında Misır Elçiliğini basan Arap gerillalar ile Doğan Öz'ün katili ibrahim Çiftçi de bulunuyor. ANKARA fANKA) Ankara Sıkıyönetim Asken Mahkemesı, 12 kısiye ölum cezast venriştır Geçtlğımiz rıl arahk avmda Sskıvonetim i'an ed 'tr.esınden lıemen sonra kurulan Ankara S'kıyonetim Mahkemesmın. 10 a>îık süre içınce ö!üm cezasına çim^ırdığı kisiler arasında. peçttğiTnz temmuz aymda Mı«>r E'ç l::rnı basan 4 Filısnnh gpn'li s!*> Ankara Cumhınyet S».vc» Yardımcısı DoEran Oz u o'düren Ibrarnm Ç <"tcı :'° bulı.nmak tadır Ibrar.im Ciftcı evnca Bahçelievlerie 7 TÎP nm ö'düru rao" ">!<>' T da öiüm ce/ai' ıs'egı ıle \ a r gılan;naktscîır Ankara Sık>\^np*ırr Aiçri Ma.hkemp^rvn ve'dı: d>ğe> ö!um tjarî>in aa^mria ıkı ki?ıVî ö'cîı 'Cn bj r çuvala kovan ve tmrahor köyun de boş bir arsaya bırakan Fıkri Ankan, KemaJ Özdemır ve Eyup Özmen adîı kısıler ds bulunmakladır. Bu hükumlulerden Kemal ö;demı r tedavi görmekta oldugtı hastaneden kaçm'şUr Üte yandan 1B77 tsrnmuz aymda Ismetpaşa Mahalle«;inde bır kfh\ ehanevi sıiah la f aravsn ve 2 kişimn oiüm"ıne ned?n olan Kemal Erpın ve Necdct Adah a^!ı kij l»r geç'ığım.z avia^da ic'am» ce7;ısına çarptınimıs. ancaV hökürrılü'erden Kerra\ Erffin lu'vk'ıu bu'undug\.. \rj '.ra Crzasvinden kaç rr.ıstı Bjvlece hak'arında ö•um karan V6rılen hıjkum'üIfrien ikısı fırarda buiuam"V"ıiır BALGAT KATLIANO Türkıve ??rıat<:ı Kurtuluş Crdusu fTÜÇKO) adlı yasad.M b;r orffü*'"n e'emenlan oldugu b'1d!n'»n tsa Ama^f>n vo Mvıstafa Pehî'vanlıoğhı adlı itn k'«ı de Balçattq uc kahveha^eyi sılahla »a rnvjrak ? ki c nın ölümüre ve 12 kışının rip PSW .ar"I ^ I T P C W I e^.hohı«*«ıt vermek ten ölı'irn cezasına çarptirı!mıs'irdi'Bu ar'da Ankara Sık'y&ne'im MablîerneM çsrt'^m'z ayınıia Mıvr'ın Anr?.k 2 Türk Emvıivet görev'ivni nlduren ve rcerıde buîuranlon 4T "ssat sure iîe rebın tu'an 4 Fılıstınli gerli* «ReVor bir «üre vpTnısnr Merv»n ?"b»nu M'i^Tafa Besev'v KUSPVI" Sö'.e'.Tnan \bcıllah ' e Mıı^^mrned Dio (oifir, Tı'ırk Ce^a Yis'srnın ''<rılı hukumleri uvannra l r gy ıcıprte ölüm cezasma Fıbs>tm\ı eenllaler ^e î*m^'oaşa Vfhalipsmdp iki k'«:vi r'duren '<euısl Erpin ve Vscdet Adatı dışında1!! f m ölum cezaian TCK'nun M^'I marfdesi 9ereğınce v«nlmıçtir Bu hükümde. halkı hükümete karşı ayaklandırmaya teşebbös eden'.ere 'dam re7^sı verilmesi 6ngörulmeV.tedir Venien idarn kararlan, bundan sorra A'keri Yargıtav'da pöruşuIeceVtir Karar lar Yarsıtflv'ca onayianvrsa M.l'et Mecl^i'nde ve Cutnhunvet Senatosunda ele aljrarak ve vire kabul edilirse Cumhurbaskanımn onayna sur uîacaktır Kararlsr Cumhtırbaskanı tarafmdan ÖH tasdık edıldığı takdirde u>gulamaya konulacaktır. fSTANBUL HABER SERVİSİ Posta İdareleri Turizm ve Kültür Kuruluş9arı Kongresi yarın başhyor İSTANBUL HABER SERVİSİ Aralorınaa PTT Gsneı Mud'jriüğu i j n de ,e alaıç,' «Posta ve Te!e'<om^n krs v on Idare!er' Turızrr ve Ku'tyr KuruIÜŞ'O'I Bıri'ğı 20 Oioğan Kongıssn 59 kasırn gunlernde Istanbuı'oa /apı'ocaVUr Kısa adı fUIC • PTP olan örgutun kcigresıre uye 42 uikeden 15' nın kci'laccgı ve 5 gun süecc< oalı^'ıa a m Sâ't Holıfn Paşj Yansı'nda ycn bosioyacağı be' r ! lnıştır. Uluslanrası Kongede 15 uye Clke 23 Ue'ege îarcfındcn tem s<\ eds ece^t'.r Kıbns ıse kongreve t,n Tuvk ciığerı Rum as'l İ! oimok uzere 2 d9iege gondemrştır. öts yartdan kangreye kosjt oiarak auzsnienen PiâstıV Scnctıar Sergısı. yann saot 11 de fstanbul Beiedive S~ra.ı Meclıs So cnunda aclacok'.ır. Yağ|! Bovo SUIJ Boya, Vuray, Sıyah Beyaz Fotcğrof ve benzerı plâst k scnatlar örrel'lermdeıi 200 esenn kat'iacağı ssrgı 9 kasırm dek OCK kar lacaktır Serg^e katılan esa ter |un torofndun degerlenanîerek aduıle.pchr lecektir. Ceşıtli olayiora kanştiğı Iddias'yla tutuklu bulunan ve Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Turk Ceza Yasasının 141. naddasinden cezalandırılmosı (Stenen ârr>â avukat Eşber Ycğmurderelı'nın son olarak. kapotıldığı Mardın Cezaevınde hücreye konulmosı nedeniyle sjvunmo avukatı Neb' Barlas. tTürkîye Borolcr 6'rlığıne» vs «'Jluslorarası AJ Örgütüne» basvurmuşiur. Tutuklu sanık âmâ ovukat Eşber Yağmurderelt'nın SamS'jn 2. Ağır Ceza Mahkemesınâe yargıiandığı haid« once Trabzon dahs öonra Amasya ve şımdl de Mard'n Cezaevıne göndenlme8ini ve bu nedenie mahkemenır karan olduğu haide Cz celsed.r duruşmada hazu bulundurulmamasını kınavan avukat Neb1 Barlas. başvuruiannda, tAvukat olan ve usteiık göz'erl görmeyen sanığ n Mardın Cezaevinde hucreve konutmasının, insan onuruna ve ınsan hokianno acıkca aykırı oidugu ortadadir» demıstır. Avukat Nsbl Barlas. gerek 7"0'k Baroiar Bırlığıne ve gereVse Uljslarorosı Af Orgutune vcptıâ' başvjrulannda müvekkıl tuTukiu sarrk amâ avukat Eşber Yağmurderelı'nn 128 km ve Samsun Maram vargıiandığı Scmsun 2 Ağır arasının da 937 kilometre uzak Ceza M3hkerı"esıyie göturül lıkta olduğu hesaoianmıştır. dugj ~e^o?v erınr'sVi uzakhğı Ilgı!ıl3'. Adaiet Bokanlığının 1a ueiTfn st" Sarnsjn Trab ^alen vcrçıioTnakta o'an turo" 3S3 kT: SGT^Î'J'' A^kara tuk'u san;klorın yargılandıklan MARDİN CEZAEVİNDE TUTUKLU AMÂ AVUKATI N HÜCREYE KAPATILMASI KINANDI Fırtına sırasında Darüşşafaka Lisesiııe yıldırırn düştü, binanın paratoneri eridi İSTANSUL HABCR SERVİSİ Is anbul oo oc/'am suresmce ;opıjn33i olcyionn ve ETinr.et Muüüriuğune vapılan baçvuru•ann buyuk ölcude azaid gı çoz lenrt" ş, buna ka'sıl.k kacak nscct yapım calışmalarnıo alabı cığıne artığı suptan'TıÇ'ı'S^yamın IIK gurunde se. surek' yağ'$ yaşamı olumsjz stkıle^'ş bu orada Dcjrusşa'cka L'sesıne duşen yıldınm voredokı vurttas'ar'n telaslantrcta'ına yolacmış;r. Bavramır1, !lk gunü Daruşşafa ko Lısesı'ne yıldır'm duşmustur Ycğışlı hcva sürerken, lıssde buyük bır patloma o'duğu auyulmuş ve b'nadan alarrn venlmeye başlanrnışt'r Okulun çevresınaekı konutiorda otJ'ao yurttoşiar durumu Seleforla 13tanbul Emnıyet Muc^Driüğüne bıldınrnıslerdır L'seye gönderllen ekıpler pot'amanm binoyo düşen yıldınm reden'yle mevdana geldıöınl saotamışlar ve alarmı duraurmuşlordır Emnıye* yetkılıler rın verdıklerl bılgı/e gore yıldınm duşnnes. scnucu Daruşşafako Lisesı'nın paraîonen erımı^ vs pcra'.orer cevresmde hcsor meydana gelmışt.r İstanbul Be'edıyesl Zabıto Mü dürluğü'ne vapılan tele'on 'tibarlarında da. kacok ınşaat sahıplennın ba/ram sıras.nda çclışmaiann surdurduk;erj beı>rtrlTiıştır Zabıta yetk'iıierı. 'hbcr lcn kısa sure ıcnde değe'lendırdıklennı ve bıldtr len verîere ekıpler gondererek kacak ınşaot ları durdurdjk'arını soylem şler dır istanbul Beiedıyesı Zabıtc M i durluğü veîk lıiemm verd.kierl öıîgıve gore bavromdo be'cdıye Ve baş\urorı yutîcşiar.n b ı boumu de şıdde't' voç ?!•' neden vıe ceşitlı oi'enie" o'TnıosıT ıstem>ş erö'r is'anbuı'da Dayrom s^ esırca ^apılan S9h rleorası te efon goruşTele'iras de. oncekı bay'amlnra oranlo azaima olduğu oğrenılmıştır. PTT yetkıhıerı, ssh rîerorası goruşmelerın azalnasını cKurban bavramın n ookjz gunluk tat'le dönu.resı n» aenıyle yurttaşlarm bır bolumunun me'rleketlerırie g'tmeleri ve genel olarak bayramlarda yurttaşların blrblrle'in1 araTialan olgusunun azaima gostermesl» nedenlerıne bcğiamışlordır 01 ıstıhbaratın da. genellıkle hova dunjrrrj hckkında bılgi alınabılecek tsletcn ıCın arandığı belırtımıştir Eşber Yağmurderell'nln avukotı, müvekkillnin hucreyo kapotılması karşısmdo Baroiar Birllğl Ile Uluslorcrosı Af Örgütüne başvurdu. evınden rıahkemecls hazır bulunması icm a'ac tutmak ve kendısml get"en qörevlılerm de yol porasm vsr^iek şartıv la b < bın lıranm uzemde b ' e3 masraf yaptiğını öne sürmuş şerfln kllometre'erce uzağındakl cezaevlerıne kapatılmalannı kınamaHadırlcr Adtrtın ocıklanmasını ıstemeven bi' ılç iı < İ 5tanbu"da ya'gılanan bc sanığın kapatıldığı Kocael' Ceza Şiddetü Izmir'de 3 kişimn ölümüne ve büyük zarara yoSaçtı IZMİR. (Cumhuriyet Ege Burosu) Boyramın 1 gunu saot 20 30 dolaylcrındo bcçlovan ve çaco boyunca so'en şıddetll vağış ve aolu kentte buyuk za roro yolacarken Tı cocuK 3 klşmn oiumune neden oimuştur. Yağrrıurun ardından Izmır'ln buyük bolumunde elektrıkisr kesılirken, Bahcelıevlsr'de su kanalına duşen 14 yasmdcki Senol Bakar adlı bır ogrencl boğularak yaşamını yltırmiştlr. Eşrefpaşa'da arabacılık yapcrt Tahsın Dedebağlı odlı bır kişı sel sularına kapılan atını kurtarmak Isterken. Kadifekcle'ds !se 80 yaşındakl Hatics Tunca adındakl kadm evirtl bascn sulardan boğulmuşlardır. Meteorolo|l Bolge Müduriüğü vetkıl'leri, bayramm 2 gunu oğle sactlerıne değın bo'gede metrekareye 65 kılogroın dolay larındo vağmur duştüğCoü bilqı clarak vermişlerdir. Bu orada Tepecık. Alsancok, Guze!valı ve Karşıvakc başta oimak '/•«ere kentın çeşıth semtlerlndekı vuz'erce evın ve ışyerlerının clt katları su altında kalnustır ıttaıye Müdürü Ahmet Yetmsn. ekıpterln gecell günduz'ü o arck gorev yaparak bu rclardcKi temıziık Işlemlerıni sağlıkiı bir bioımde sürdürdük l ennı acıHlomıştır. Ayrıca la•nızlık Işle»! Müdürlüğü de, mol e ve cÖDlerle dolan cadde ve sokaktann temizlenmes! İcm cai ksız bir bıcimde calışmış'ardT. Yolcıı hostesi ısırdı, ııçak Ankarava indi CCLOMBO MOSKOVA UÇAĞINıN PİLCT'J S'Nİ5* KRI2I GEC'REN ING'UZ YOLCUYLA YOLA DE'AM ETMEK ıSTEMEYINCE. ROBERT KİRBV HACETTEPP HASTANEStNOP TEDAV,YE ALÎND1 ANKARA. (ANKA) Co'ombo Mosko«a ssferını yapan Ingılız Hcva Yoliarı (BEA) uccğında s rvr krızı geciren ve ucagi'! Ankcra'/a 'nrres'ne ">enei olan Srı Lanka asiılı vg ng . L L/rukj Robert \/ınston K rby nn tedsvısı Anka'a Hacef eps Hcstciss'^de sjrmek:ed r Robert Krbv, S V.aıKa'"ın Dasi sntı Co'om^o ccn Moskovo vo g>'mek uzere coğa bı irri!5. AncaK jcok navalandıktan sor'a, garıp hare^etler yapma ya baş'artiiS ve bu arada b*r hosîes ısi'mıştır. Ucck görev!ı!p'in,n yo cuyu etkısiz na!e qstır'Tieîer nden sonra p'lot >o.3 davcm etmek stemem ş ve en vckin havaalop' olan Arkara /a 'fısîi' BEA ucağı Ar^kac Esenboğo dts saa Rooert K'rby !ng Itere Bu/ukeicı i,ğ' yeık>'i!arınce Hacsttepa Hastanes'ne ka'cJırıirrıştır. Hcoettepe Hcsîanesmde !ado v s sj'sn Robert K rbv'pın afc>la^ının önümuzaekı gunlerc9 Turkıye'ya gslerek kordesın, IngJtere'/e gotürec?ğ ve tedavs.ne oado nevoT> edılecegı ogrenılmışfr 'ngıltera Bjyu'Kelcıl'ğl yatk ! ier« ola/ hak<ında ay'intı.ı bılgı vsrme'teA kacmrnakta ancak hernangı b r kaCı'Tj evlem'nm SOZKOIIÎU ohıadığını one su'mektedırıer. . kucük e§itimöğretim Özel Boğaziçi Dersanesi .. 1 kelimeşi 15 lira tei«fon . 289703 28 6629 kücük üaruar.. Satılık Araba 1975 rtıodol, 1600 Station FORD araba. Cok temız. Sotılıktır. Tel 27 39 02 Sa« 812 arosı flKayıp: • Pasaportumu 5itirdım Hükumsuzdür. Taner YILMAZ • 34 DT 644 plâkah arabamın rahsaîını yitird'm. Geçen=:zdır. All MERMER • 220 Diesel 1978 model Mercedes arsa veya dükk&nla da değıştlrılır. TeL 2120 20. Satıl'.k 11 Asanı Pentax 8 p2 norma! ob lektff le BAYRAM'DA ANKARALI SÜRÜCÜLER 114 BİN LİRA PARA CEZASI VERDİLER ANKARA, fCumhuriyet Bürosu) Kurban B3y3Ti"in ucuncu görunde Apkorplı sürucüıer îop'am ,13 bm 300 I>'D pars C62D5I v Gazyağınm pariaması sonucu bir öğrenci yanarak öldü SAMSUN. rCumhurlyet) Fatıh Mahaı'esı Ağboii Caddesınde otuan V9 Namık Kemal Ortooku'u ucüncu smıfmao o^rencı bu'.jnon Ayşe Acar, piastı'fC bır b don ıcer sınde bu'unan gcr.'ağım, banvoyu tutuşturr rrsk üze 9 kullanmak ıstediğl bır sırado. anıden meydana geisn bir par'ama sonucu elbısesı 'uîuşcrak >anmıştır Ayşe Acc, ysralı oiarok kaldtrı'd'ğı SSK Hnstanesınde kur îo'ilarnayarak oinrjsiur. 2) Zeıss Ikon dla gösterlcısi Tel Saai 20 00"• den sonro 27 61 58 27 05 15 BEKLEMELILERE Üniversite Hazırlama Kursları Caddebostan Bağdct Cad. No. 293 O. 7 (Asyapazcrı kcrsısı Zıroat Bonkası ustQ1 • Kömür. Tel: 718105 47 Sipahioglu Reklâm fil 03 IS ÎŞTE AÜANS DUYURU SAYIN ÎLKOKUL SON SINIF CXİRENQ VEULERINE AiMANCA OGREIIM VAPAN IstaahuJ Erâek ÜsesL FUANSIZCA ögretım »apan Galatasaray Uâesl INGILIZCE OgreUm yapan Kadıkây Maarü Koleıı. yab&oa dUla ö^retım yapan dıgeı kolel ve benterl oJsuUaı Ile parasız yatüı DEVLET ÜÎVfAOKUL gır.3 sınavlanna o^renaiert tıa nrlamak amacıyla ISTANBUL ERKEK USES! OCRENQ KORLMA DERNEGI tarafuadan ber yıl oldugn gıbı bu ders v> Unda da r/EST YET1ŞTIRME VE GELIŞFÎRME çalışmalanna 20 10 1979 tarihmde uzman ögrBtmenler tarafından yurutülecek derslar. İSTANBUL £B KEK USES1 oinasmda bet haftanın cumar*esı ve ^azar «rünlaıi :,;«rıC!İerin bos bus rSTAV ÖĞRENO CT tarpf'ndan her ?T3" SAY7N n.KOKUL TT!TT Ankara Emn yet Müdür'Oğü'nden echr, len b gıye gore, aynı gun 25 oto [ra'i'ten yasa* lonmıŞ, uç e^hvetı buljnnıavon SürâcO ee gccıninştr Ayrıco ik, kavıt 'esc!i<> z ve ıkı a'kalr tu su'ucu c.e /ckolanr> ok i'ivlarından sorjş^urmc! ocılmışlır. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği SINAV DUYURUSU VABANCI 0IL KONUŞTURMA MERKEZI ÇUKUROVA, YAĞIŞLARDAN BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ İNGİLİZCE DİLEOİTİMI 3 yıldan berı başarıy'a yurutulen, OXFOP,C UNIVERS1TY PRESS d;lbilımcılerının hanrladığı BAKIRKÖY DE NEDİM GÜRSEL . VE a'dan oluşan ogret>m «aJosu t«ralmdan ılnckji 4 ve 5 sm;f!a.rdan S'n?>la t>aüııi eJıleceK s'mrlı sayıda cjencılerB Î0 krşılıl" grı^olat halınde venlacek venı eyı. (ım hızmetımız. Memleketimizde boşlugu hissedHen MUHASEBE L'ZMANl ihtiyacınj karşıiar mayı ve Meslegı gelişttrmeyi amaç ecLnea TÜRKÎYE MUHASEBE UZMANLARI DERN'EGI Uzmanhk SertJfıkasi Sınavı 10 Aralık 1979 Pazartesı jrunü başlayıp uç gun devan edecektır. Sınavlara katüabilmek tçın IküsadJ. Ticarl v e Mall alanlarda Yükseiı O#renlm ccezunu olmak sarttır. Sınavlara g^riş tçin 9cn müracaat tarib! 30 Kasıffl 1979 dur. Istekhlenn yazüı olarak muracaatlan rica oîunur. MÜRACAAT: TÜRKIY2 MUHASEBE UZÎ1A,Nfl.ARl DERNEG1 Beyoglu Tüne) Ek Beledıye Cad. 5/2 TELEFON: «S 06 4S T Llsesl DERNEsaatJpri içinp 5a SON SINTF OG YAPS5AÎ C B!H GÖRUŞLE YA2IN V£ EKİNİMI/.S DcĞJRLENDİRlYOR FD?.PJ : 30 Ü R * İsteme adresî: K#LEJLERE HAZIRLAMA 722144 Incıriı Caddesı 25 YOGUN TEST UYGULAMALI MOraraa' Teîefon 37 01 S? Volkançelik Büro Mobilya Sanaji A. Haydaı Kater • K. Erden 8uro OkU Hostor» Kofetarvo Ev mob'elen kompJe tafrişı. PROGRAMLAR1NA. KAYITLARA BAŞLANMIŞTIR Balat'ta Cadde Üzerinde Acele Satılık Kat 3 yatak odası. 1 antre, 1 salon, tamamj 800 bin, vadeli 850 bin. Müracaat: Metin DtZER tşyeri Tel: 28 97 03 Ev: 25 28 62 ADANA, (Cumhuriyet GüneY İllert Bürosu) Kurban Bayramının 2. ve 3. gunünde düşen şıddetiı yağ,şiar. Cukurova ve r Güneydoğu ıl!e ı>aekı ekıli alan larda buvü'< c'cuöe zara'O yolccrr.stır Cuma günu saboba karşı bcs'.ayan ve oralıVS otarok devam eden voğıs'ar, Adona, icet, Kahrcmanmaraş ve Hatay'da <k !ı pciuk unjtürıe bjyük ölci'Cte ^arcr ve'meî1n.n yanı srs, Mersm Gaz'ontep ve Dıvcroat'f ıt.ennd© e'ektnV kes>1n»e!°r'.ne yol üo mıs. normol vasarrı teics uğ ratmışiır Ikı gur Wisa a.ciıkiaria sDren S'ddet1' vağıs'ar cioiav'is'vle Mer s n. Gaz anfep ve Dıyarbakır'da bırcok ev'ierı su basm.s bu aradG ru^s&fm etkıs1 ile Kazcn r !• verıcı ı«t^ o" ıidT r>e ona gelen eie^'rv ie^ılmes sonucu Mersır ds« CukL'Ova Roovosu CLino p^nu 7 saa! va.m ^apamatmst.r Op Dr. Koyışdog Cod No 14 Kadıköy ISTANBUL Adnan Kürkçüoğlu Taksım Curehtıriyet Cad, .No 47 Okay Apf. D : 1 Tel: 45 20 ı : 4.:; 20 r> Tel: 33 73 08
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog