Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 12 KASIM 1979 RADYO 05.00 05.05 06.00 06.02 07.30 07.40 09.02 10.01 10.21 11.06 12 00 1210 13 C0 13.15 13.30 K.32 '.5.?0 Açılış ve program Türküler ve şarkılar Ktsa hab«rler Bölgesel günaydm Haberier Sabchtan sabaho Kodın dünyosı Arkası yonn Bölgesel yavın Okul rodyosu Bölge hoberleri ö$le üzeri Haberler Hctlf müzik Bölgesel yayın Muzlk bahceslnden Dünden bugünden 90KUZ TRT 1 BsESm m Hafıf müzik Röige hooerleri Okul radyoeu Afcsoma doflru Cocuk bohçesl Bölgesel ycym 15 40 1600 1fcO5 1T0? 18.01 1816 19 00 19.30 ?0 02 20.12 20.15 20W 2100 21.02 21.20 21.40 22.40 23.00 23.10 23.40 00.02 00.55 01.00 Haberler Boigesel yayın Çocuklor tctn Oyun rtavaları Köy dagarcıg'ı Şarkılar K>sa haberler TurVüler gecldi Tangolor Şarkılar Türküler Haberler Şarkılcr Türküler Gece konsert Kısa haberier Program ve koponış T 07.00 07.02 08.00 09.00 09.03 09.30 10.00 10.30 1100 12.00 12.06 14.30 15.00 16.00 17.00 17.03 17.06 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22 00 22.03 23.00 01.00 Cumhurlyel EalSSC£B5BSa^3E55»^a^a5 BBBff^»g»55«^5^CaC.555B» 1929 12 Kasım 1 Büyük Ikramiyc Dünkü KeşideMe çıkmadı Abdülhamit veresesi İtalya hüküme tınce zaptedi len emvalin iadesini istıyorlar AbdOIhamlt tuıfmdın ttaty* n N ueyhln» Duıv. Blnıaa. Tnbtadest tnMTTirlalrl d a n m a rüyetlne dun 08.02 09.00 09.30 09.45 1».15 10.30 10.50 11.10 11.40 12.00 12 20 12.40 13.00 13.15 13.30 oe.oo Açılış ve prcgram 6ün baslıyor Otaytarın Içlnden Turküter Müzik eözluflü Şarkılar Saölıgımız Türküler Şarkılar Cocuklann yıh Cesttlı sotolar Şarkılcr TürkDler Haberler CeaitU ktaslk rnuılk Olayların Içlnden TRT Wm 2 Bl .»»»»•»•». • M L ^^ 14.00 16 00 16.20 16.40 17.00 17.30 Şarkılar Haflf muzlk Arkast yann Türküler Türk yorumcuları Fosıl 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 19.45 20.15 20.45 21.00 21.30 23.00 Türk Holk Müzigl Şarkılar Haflf müzik Haberler Ovun havctarı KOcük koro KOcük konser Türküler Blr sanatçımn günlügO BJzden seeler Kücuk konser 23.30 Hoberler 23.35 Soz eserteri 23.55 Program ve kapanış Acıiış ve program Gune boşlarken Sabah konseri Türkce haberler Barok müzik Foreigner'in »ForeJgnen albümü Cogdaş scnatcılarımız Dıskoteğlmızden ögleye doğru Türkce haberler Slzln lcın sectlklerlmiz Caz müzlgi Gunün kcnseri Oda müzjgl ' Türkce haberier IngiUzce hoberler Plâklor arosında Studyo FM Akşam konseri Uedler ve aryalar Melodiier gecldi Müzik tckvlml Türkce haberler ingllızce hoberler Pazartesl konseri Proçrom ve kapanış Bir dereceli ıntıhap Halk meb'usunu bizzat intihap Piyango dün çekıldi ounda lcra edilml^tlr. 8aloo ber »yu> 11 Inâa oldugu glbt <lto da «ok kkUbalıktı. Frymoco mım«r»l«n okunurken. ba&r bulu ronun toöteraru ulo Tajrymn pİTmofosonun yediDd tertlblnln * tacü kecUinS a t o m t 13 buçukta Darul nsto « Medlf< aalOIffilot ıçnnta O0r> Mtinından Uvdı BoyOk ıkmısîya dun çıkmidıfc dbeUe bu 9 da derıcD edlleoekm t U totQwp o*ul0 k Ikama edilecekUr tntüıap tobo t&düa a n n u ı k «elecek *mt nJh»j»tln<Je lacaktır Dijer t » nltan ATTUP» m u leketlertnd» ittdk adllen usuller tatktk edllecektlT tnl «dmkttt. Bo umılttnO K«kKWıhert e u l olao OJ danoaU, <lo{f ıı^ft Ur tiı. b * « t veneek v« yedl taubab«t bu ITELEVİZYON 19.00 HABERLER 19.05 ATATÜRKHAFTASI Zetceriya Kotadayı toroiındon gercekleştlrilen programda Kıtrtulus Sovası öncestrtde ülkemlzln lclnde butundu0u kosullar, Kurtuluş Savaşı, Cumhurryet'in ilanı onlatıtocok. Yapımda devrimlerden söz ediDyor. tu BOkemcttanlsl • • J u Naştt Bej tanuO «tmistlı ttelya hükftnnU da UaaD tao«tMö n trnk» ttalyımn Tttrktye « f l n buhman U. MonUoya tantmdan tam&ll edllmlstlr. Uktn tt»lT» f d . Tftt* HOkOlMil nta AbdOIhMnlt *•«»• nl budu' Q»nc4 atr clüeO* il***" ot olmadılıbunu rQy*te ulabljvtl Daneı d n «rrel lab baklkat oMutuno. ı l ı * bu oıx> DKnkettn Tr»bhı« baıbiodeo aoo n «ktedUeo «nlhniı» an Santa Maria volkamnın yeniden indifaı : 11 | M . ) OaktMnaikdııı aluun bJr telsnta u a n o Sacta llartk volkacı jnraden taulî» etrae&e b»jl»mıjur Ba*ki blr kntertn tecekkttl tvmi4 oldutu **Tm*1l 'TitBrtmti r ErveUa Indifmlarda vukua |«WD trkrfıi denoestnde faıl» taktM otanayaatı uoo«]Dmtktadir. Zbk, «t»U rolkao dnnn Dünya güzeli 500.000 frank mükafat alacak Kn bpynelmllel GOsalUk mOsabakuııun mOretttp ve 1ÜH Mr. UauTlca <te tadcn yanl btr mektup •ktık Bu mtktubunda «Bu mOMteedilecak oluı babtlTU kua Br«l!y«nm eo bü yük nzetelen.nOen o.n olan A Moite 'azevsi Ile Rlyo d 3 laneyro < belediyesl 20 U00 ^olM yanl ymklaşılt 500 000 (nnk (BUim pam U* 40 000 U n l v«nceklerdb Bu Mjtlttt ıtOO cyl^iunde rkpıls«k r« be; fcafta toa «decv.ar Gfteeller n n.Qkemmel btr tnrjvt';u> Uk v«puru Qe t cn fukaek kootor tçtote *uxel blr M l»c*kluthr.ı Bu «eotki Komik Naşit Bey sahneye çıkmadığı için evvelki gece Millet Tiyatrosunda kjyamet koptu 19.30 SPOR TRT Haber Merkezi Spor Şubesl'nln yapımında Türklye Uglerl tutbol karşılaşmalanndan görüntüler, Avrupa Kupaları'ndakı bosketböl tem»Ucimlz takımlann. ayrıca Avrupa Ug'lerinden özetlerln yanı sıra oeşltl) yurt içi v« yurt dışı spor haberlerine yer vertlecek. 20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU 21.15 YUKARDAKtLER AŞAĞIDAKtLER Dlzinln ekrona gelecek olon 21. bölümunde Elizabeth'in bir kızı oiur. Saroh kendlslnl bu göreve hazır hlssetmesine karsın. cocuğun bokımı, yıllardon beri ailenln dadılıgırtı yapon Nanny Vabster*e bırakılır. ikisinin ara sında sürtüşme çıkor. Sarah Elttabeth'i surekll olarak dadmın gorevinı lyl yopamodıflı yolunda ıryanrsa da, bu blr kıskançlık olarok yorumkjnır. HİKMET ŞIMŞEK: cKlasik Muzlk» programında Poust'dan bole mu ztğini seslendirecek olan Tetevizyon Orkestrası'm yönetlyor. (Fotoftraf: Şohln KAYGUN) TV*k TOrt UOktaıettntn bu dav» Ue d*x oMu(mm ttaly» Ham M MOD tUTD tattmh»! Ulcp ct tllnden s»UWj« • • ' » • t*t****h> Mklkl içtn nm taakm* bu tja *> «1M *^y «dümlıitı. Izmir'de âlemi manada Allahla görüştüğünü söyliyen mecnun bir softa adliyece tevkif tımlnl* Hatoolya etmttna» Mlkı t*pk> •leybina Uhıik e d n Posta T» Teltnf Ba«mQd0TİatQ memuriknndta Ccmal Nadir EJendl roOdöelumumUlte verüml«tlr. CtmaJ Nadir Etandl caml b»übl Beı t i Elendlyo mOnoat edenk teUts hitaben löyUyBcek bir k*c »ört butuodutunu söyleml» va hutbe Mdı lçlo toedbert ^ıhmş, blr t&kun betseiet ss^ başlanuıtır EjcumJe düny«yı ıncrour 6dlldl&inl 76 cunids fsp. kiı Uc otumft&uı igi^nıT*1' Için yskısık Ur «ekll olmadıSını *0ylenü«. huiüroet •Jejrblnde bir kaç «Csden sonn ta*md*Jd s*fric«p çıkmrarmk ycra stmıı T* tmi Ekim ayı TRT'ye yaramadı kim ayı TRT'ye bircok uzüntulen de beraberinde getlrdl. Yeni donemin boslangıcı kabul edilen ekim ayı ıle bırllkte TRT'nin uzerlnde kara bulutlar dolaşmaya basladı Geçtigimlz bayramda izlediOimiz özel programın ön hoztriıkları tcin Ankara'ya gelen Namık Kasapbaşoğlu Esenboğo yolunda geçirdig'i trafik kazasında yaralandı. Kasopbasoglu'nun dalagı alındı ve uzun süre çalışmasına izin verılmedl. Blr hafta lcinde üc TRTcl babaıarını kaybettller Önce Cocuk Yayınları Şubesi Mudüru Tekln özertem babasım yitirdi. Bayram özel programmı hazıriamakla görevlı Cenglz Baysal özertem'den birkac gün sonra babasını yitlren ikincl TRT'cl oldu. Baysal daha ne oldugunu edildi kadv v«ı»^«g^p tOrUjsrek JtDİ butUrle tmıadan ttUskai rtml» ve Anp barOertyle ımsumı atmi9 o suretle »bıt varakası tatulmuftur Cesui Nkdir Elendl Ile gftrü^eo fuetocUcr t^1'«V zd cübbe ba«ınd» Udrert renkta blı b e n Ua gOrmOsIenttr. Ocçeo R»m»t«n annda da bkn mımr evrakı da^ıtırkao T*^* 1 **"^ 1 ! olfto blr o Ttklt Ibtantto bBluDulmu«tu. tanı lma eterkan muh»ietett« mnma tnfirja geclnnltUr Tkiüökat e m ş>ft»»rte»ı««nvl» UUlat Uyatrocunds ovvelkı tk*am «ok t«rtp blr badise olmustur Tapıİ*D UncuıeU Uan usertne komik N««lt Beyln lenuUlerlnt gennek İçin UyBtrod» to^laoan cuılk H«K B*yto CÜBDUİI guu îörOnoe («vkalade mujber otetırra mui. (OrfiltO ve [*tır b yapank Naalt Beyin kutıunda, Partate TC Rlyo 1ö .'» t<UrUmestndc tsru «t mlsttr narroda TurUyeri Tiyatro mılbl tar»taasU edaoek ı*»rurn bndan N»«t BeriD r v bet tulde mflsteıoa t u hatsu oldugu sCjttEil gOxel olma» lazımeır tnl» ise * blr boçuk Onun lçln bOyOk btr •aatllk garret ve totldddıyet ve ebetnnııret l i i r r»Jmen abaU Ikks&bcden bu inü'»t% tıa ve oyuna oevam ek»ym bıddkl TOrk LU dllememlsUr <) ırsa» aeUemun l«tlnüdru n nalktan buüari o ak ca edlyorus $amkl ossılw< Bu kadu mOaaıt • , CemlTetirıe te « ve teoerrü teklil n i t "fttımfr DU u u ı vc bu teklit (Oaet aayabatter rapkfttnıl edilmlstlr EMk ve »ynl TTn"**1? ' Netlcede lşt polı^ Türk gOıeültJil. Dun müdahal* ederrk :a^t T* (OıeUerl annnda Beyl oulrr.uj ve umugOstermek. * t o o ı u ı mun tıınkıdıa ve mem bulunur bir t ı m t n nuoiveUerl «r*sın<)a otmet defUdlr Jahnere çıkanlmı; ve TOrk gUMUert. mHll oyun vaktı mu*ryenlnUr v*(Ue şekUm alkn den Ikl saM sonra s». bu munbakaTa l*Unk barıa k»r^ı bltroUtlr edislı. E 22.00 FOTOĞRAFLARLA ÇOCUKLAR tzmtr Televlzyonu'ndon Ero) Afcsoy'un hazırtadıflı programda 1979 Uluslarorası Cocuk Yılı n«danryle yurttaslonn cocuk uzerlnde dusünceterl ve cocuk cuklann ozlemleri, duyguton dile gele getlrillyor. 22.30 KLAStK MÜZİK 23.00 onlayamodan Bayram programının colışmolarını tamamlodı. Carşamba Gecesl programının yapımcılarından Vedat Tayyar Erdamar daha Baysal'a başsağlıOı dileyemeden hemen ertesi gün kendj babasını toprağa verdi Erdamar kotıldıflı prodüktör kursundan sadece bir gün t'zak kalabildl. Ertesi gün Işinin başına döndü Esen Onur trafik kazası geçiren ağabeyını bayram arefesinde yitirdi Onür'ün oğabeyl kazadan sonra beyin ameltyatı gecirdi. ancak kurtanlamadı. TRT Haber Merkezi elemanlarındap Erol Olgundemir gecirdığl rohotsızltktan kurtulamayarok bayramda aramızdan ayrıldı. Olgundemir Izmır'de görevll bulunuyordu. YARINDAN SEÇMELER «Ronderierin tKöpegi» (19.05), «Ana doluyaı <19.30>. «5 Doklka» (21.15). «Yaşar öael Söylüyor» (2120), T«to vizyooda Türk Şlnemosi: Hayai Bayram Olsa» (22.40) TİYATRO Tesı Salı ovun «ok Co< Pw Cumo C Te« 2100 C te«l Pazar 15.30 Pazar 18J0 «SaBÛYÜK SALOH tDeli Dum karca (Cocuk Ovunu)» Cor. rul» Cuma C. Tesl 20.00 14^0 Pazar 11.00 «Pot Paf» Pazar 14.30. MUH8IN ERTUĞItUI. TtYAÎ ROSU 140 7 7 » ) «ölu Ken OOA TİYATROSU f Anth iw Hab/n P Teat Son o gone» Salı. Cor. Per. Cuma run /OK Cor Per Cuma C 18.30. Te» 7100 C Te«ı Pazar 15 30 «Leke Cizgi Benek BonKAOIKOY ( N I I t i ) ıKo cuk» C. Tesl Pazar 11.00. VID Mektuo» Co' 9EHİR TİYATROUU» FATtH (2«S>W) <SwtMtn Per Cuma 1800 C Te# 15.00 Kocanın Kurnaj Karwı» P ıKaniı Dugun» Pazar 15.30 OEVLET TİYATROSU (455336) ÜSKUDAR (33 03 «71 «Has Tesı narıc her gece 21 00 C taıık Hastası» P Te» Son Tesı oazar 16 00 M. GEZEN (Kenter Tlyatroovun vok Cor Per Cumo C Tesı 2i 00 C Tesl. Pazar 15.30 sunda 46 35 89» «Vatan veya Memleketı P Tesl 18.00 21. Pazar 18.30 TEPEBAŞI (44 7 I M ) <Oo 00. Salı 21.00. Cor 2100 C. dot Geıdı» P Teei Şolı o Tesı 21 ..00. Pazar 2100 yun yok Cor Per Cuma. C N. SEREZÜ T. AŞKINER Tesı Pazar '830 Pozar 1530 lASt ((Mtüdat Sunot (Kenter Tlyatrosunda 46 38 89) S30S1I) t S u d C t w «Cttte Kumrulan Cor. 15.00 1700 ?030 Pa/Of 1500 Kalkacak 18.00. Per. 20.30, Cu 6 OLKÛ O. OZCAN ma 2030, C. Tesi 15.00 18.00 (46 80 911 fOh Olsun» P Pazor 15.00 18.00 SİNEMA AS (47 6315) K!einhoff Hotel R t DÜNYA (4«0tM) Baskazun Adamlan R Wıdmark B l*nc»rter R. L EMEK U4Bt39) Yangın A. Garner B. Newtnan EÜ. FtTAŞ (410186) Kleinhoff Hotel B J . BFY< " ' U > GAZİ (47M85) Medusa R Burton R.t tNCİ (40 45 95) Vay Başımıza Gelenler Z. Alasya M AJrptnar. KONAK (482*06) Supsr men M. Brando P. I. SARAY (45 64 27) Çok özel tliskller R ± StNEPOP (4370711 Allede Bir BeJdre RT. SİTE (47N47) A v a R De Niro R.L SAN (40 67 92) Bekçtler Kralı K. SunaL YENİMELEK (44 4289) Avcı R De Nlro R.L vtnce F Tayfur ŞAFAK (22 25 13) A v a R De Nlro R.T. KAOIKOY ATLANTtK (55 43 70) Vay Başunıza Gelenler Z. Alasya M. Akpınar. AS (36 00 50) KJelnhoft Hotel R.T. KADKÖY (37 74 00) Sflpoııneu ~ R.T. AKSARAY İPEK (222513) KleinhofT Hotel R.T. tSTANBUL (212367) Vay Başımıza Gelenler Z. Alasya M. AJtpınar. SUR (23 6712) İnsas Se Onsekizlnci Sokağa giden metroyu da uzun süre beklemesı gerekmişti. Çevresindeki insanlar da tıpkı kendisinin durumundaydılar sanki: Atlelerinden aynlmış, toplumun ne içine aldıgı ne de dışan itli^i İnsanlar, yuzlerinden başansızkklan, pişmanlıklan, suçluluklan okunan İnsanlar. Hiçbiri doğru durust giylnmemiş, traş oljnanu5ü. Herman onlan göziüyordu, affl« onlar ne onu ne de bırbiriertae bakmıyorlardı bile. Onsekizind Sokakta Inip Tamara'nın evtne kadar yurudü. İşyerlert aydırüaülmamıştı. Daha birkaç saat önce burada lnsanlann ali4 veriş yapUklanna 1nanmak olanaksızdı. Damlann üstunde yüdızsız. karanlık blr gökyuzü gerillydi. Herman Tamara'nın evinin buzdan cam gibt olmuş Iki üç basamagını dlkkatle çıktı. Tek blr lambanın ışıftında seçlUyordu Tamara. Paltosunu giymlş kendlslnl bekliyordu Altında gecell&i vardı, saçlan taranmamışU. yüzu uykusuzluktan süzulmuştu. Sesslzce kapıyı açtı ve asansör çalışmadıgı için ayaklannı surüyerek yukarı çiktılar. •Ne kadardır bekliyorsun?» diye sordu Herman. «Ne önemı var? Beklemeye alışkınım nasıl olsa.» Bundao ytnni beş yıl önce «Fllistln Yahudi sorununu çözebüir mi?> konusu tarUşıhrken ilk kez tanıştıgı Tamara'nın. kansı olan Tamara'nın bu kadın olması inanılmaz bir çeydl Tamara uçüncu katta durakladı. •Ayaklanm.» dedi. Herman'ın bacaklannın kaslan da gerilmişti. Tamara soluklanınca, Hastaneye glttı mi?. diye sordu. •Yadwiga mı? Artık komsular onu ellerine aldılar.» •Affla dogacak olan senin çocugun.» •Ne çıkar?» demek Istedi Herman ama sustu, bir şey soylemedi Herman blr saat kadar uyuduktan sonra uyanmışt». Soyunmadan. ceketi. pantolonu. çoraplanyla yatmışb. Tamara yine ayaklannı kazatiyla örtmuştu. Battaniyenin uzerln^ kendl eski kurkuyle Herman'ın paltosunu aönıştı. •Tannya sukurier olsun, çektifeim acılar sona ermedj daha,» diyordu. Jambul'da da hemen hemen böyle yasardık İnanmayacaksın ama Herman. bu yaşantıda avunacak blr seyler buluyorum ben. Çektiklerimizi unutmak Istemlyorum. Odanın Içl sıcak oldu^unda Avrupadakl o kadar Yahudlye lhanet etmişim gibl gellyor bana. Amcam Yahudilerin sureklı yas tutmalan gerektıgme inanıyor Tum Yahudiler alçak Iskemlelerde oturmalılar ve Eyüp Kitabısı okumalılar.» «Insanın Inana olmazsa yas bile tutamaz.» •Bu bile başb başına blr yas tutma nedenldir.» •Telefonda benl aramak istediglni söylemiştin. Ne istlyordun?» Tamara düsunceliydl. «Nastf başlayaca^ımı bilemlyorum Herman. ben senin gibl surekll olarak yalan söyleyemem Amcamla yengem bana birim hakkımızda sorular soruyorlar Pesheles gibt önemslz birine gerçeftl açıkladı^ıma gore bunu dunyadaki tek akrabalanmdan nasıl saklayablllrdlm? Senden yakınmak lstemedim, Herman. Benim de ayıbım bu. onlara soylemek zorunda kaldım. Senin bir Hristiyanla evll oldu^unu duyduklannda fileceklerinl sanmıstım Ama amcam yalnııca içlnı çekip. «Ameliyattan sonra sana da olur.» dedi. Bunu benden lyl bilen blr başkası oldugunu sanmıyorum. Acı amellyatın hemen ertesi günu basladı. Blziın boşanmamızı lstlyor dojal olarak. Bana en dUsmmılnr Yazan : tsaac Bashevis SÎNGER Çeviren: Mehmet HARMANCI on koca adayı buldu bilgill, okumuş adamlar. karv lannı Avrupada yltırmlş erkekler. Ne yanıt verecegımi bilemiyorum. Evlenmek Istemiyorum aslmda. Ama amcamla yengem ya Yadwiga'yı bosayıp bana gelme ni ya da benlm senl boşamartu Istiyorlar Kendı açılarındaa haklüar Annem bana bir zamanlar öldüklenmn farkında olmayan ölulerden söz etmişti. Yeyip içıyorlar. hatta evleniyorlarmış bile. Biz de eskıden bırlikte yaşadık. çocuklanmız oldu ve simdl de Hayaller Dunyasvnda dolaşıyoruz. neden boşanmamız gereksin anlamıyorum bir türlü.» •Tamara, bunlar bir cesedi bile cezaevine tıkarlar» •Kimse setü bir yere tıkacak degiL Hem neden bu kadar korkuyorsun cezaevinden? Şimdi olduğundım daha rahat yaşayabilirsin orada belki de » «Beni sınırdışj etmelerinl istemiyorum. Polonya'da gömulmek Istemiyorum.» l >> •Seni kim ihbar edecek ki? Metresin ni •Belki de Pesheles.» •Neden ihbar etsm senl? Ellnde ne kanıt var 7 Amerika'da kimseyle evlenmedln ki.» •Masha ile Yahudi nikahı yaphm.» •Bu onun ne işine yarar sanki? Beni dlnlersen Yadwiga'ya d6n ve barış.» «Bana bunu mu söyleyecektin? Artık hahamın yanında da çalışamam. Olanaksız bu. Kira borrum da var. Oysa yannımı çıkaracak param yok cebimde.» «Herman. sana bir şey soylemek istiyoruna, ama bana kızmayacagına s6z vermelisin.» •Soyle bakalım.» •Senin gibi insanlar kendileri hakkında karar versmezler Dogru. ben de yapamam bunu. ama kimi zaman başkalanrun sonmlanna çözüra bulmak daha kolaydır Amerika'da menecerlik denilen blr şey var bırak ben de senin menecertn olayım Kendini benım ellerime bırak. Toplama kampında bulunduğunu ve denilenj yapmak zorunda oldugunu düşun Ne yapıp yapmayacağıru ben söyleyeceğım sanj. Bir de tş bulacağım. Şu durumunda kendin İçin bir şey yapman olanaksız.» •Neden yapacakmışsın bunu? Ve oasıl?» •Bu seni ilgilendirmez Birşeyler yapantn nasıl olsa. Yarından tezi yok tüm gereksinimlerini ben karşılayacagtm. sen de benim her dedigtmi yapacaksın Gidip hendek kazmanı söylersem gidip heodek kazacaksın. tamam mı?» •Ya beni cezaevine atarlarsa ne olacak?» •Sana ylyecek gönderirim.» •Tamara. elindeki birkaç dolan bana vermek için bir yol mu bu?» AMCAS1 TAIUN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog