Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 KAS1M 1979 Ü Zaire'de temmuzda 1721 yaşları arasmda 215 genç oldurulmuş PARİS, (AP) Zaire'den gelen haberıere dayanan Uluslororası Insan Hakları Federasyonu, Zaıre'nin Doğu Kasai bölgesinde geçen 19 temmuzda 1721 yaşları arasında 215 gencin ölduruldüğunu bildırmıştır. Uluslararası Insan Hakları Federasyonunun haberıne göre genclerln kamp yaptıklan bölgeye gelen askerler kampo kar şı ateş acmışlar, olayda 200 öğrencl v© çevrede bulunan 15 balıkcı olmüşlerdır. Askerler öldürdükleri genclen ırmağa atmışlar ve gunler sonra Lusambo kentı kıyılarına ardı ardına cesetler gelmeye başlamıştır. Kitlesel katlıam böylece açığa çıkmıştır. Bölgesel Zalrell vetkililer Ise. «askerlsrın bir yanlışlık sonucu gençlere ateş actıklarını öne sürmektedirler. NATO, BREJNEV'E YANIT HAZIRLIYOR BoIFvya'da • 3 MADDEDE TOPLANAN NATO ÖNERİLERİ, NÜKLEER BAŞLIKLI 1000 AMERİKAN FÜZESİNİN VE HER 1 AMERİKAN ASKERİNE KARŞl 2 SOVYET ASKERİNİN AVRUPADAN CEKİLMESİNİ ÖNGÖRÜYOR. BRÜKSB. (o.a.) NATO ya yakın yetkili cevrelerden alınon habere göre, NATO ittıfakı. SSCB Başkanı Leonıd Breınev'in 6 ekimdo Doğu Berlin'de açıkladığı ürere Avrupa'da1000 tcmkı geri çekme ve Avrupo'dokl nükleer silahlarlo ligii' gâruşmelere katılma kararına yamt olarak bir dızı öneri hazıriamaktadır. kı 20 bın Sovyet askerinin ve NATO ülkelerı Büyukeloilerı Konseyınde dün incelenen söz konusu onerılerın NATO'nun aralıkta yapacağı Bakanlar toplcr.tısından önce ocıklanmosı beklanmektedir. NATO'nun bu toplantısmdo, ıtt'fakın Avrupa'daki nukleer taktık silahlannın modernleştınlrresi görüşülecektır. NATO'nun önerıleri 3 noktada toplanmaktadır. NATO'nun 572 yent füzeyi |108 «Pershıng 2» ve 464 Cruıser Füzesı) kapsayan Avrupa nukleer gucünun modernlesttrilmesi plcnmı kcbul etmesı halin de nukleer başlıklı Amenkan fuzelennden 1000 tanesınin Avnıpa'dan cekıimes1. Orta Avrupa'da kuvvet Indirlmı konusundakı Vıyana gorüşmelerini hızlandırccak yeni öne riier, Federaı Almanya'nın gırişımıyle getirılen bu öneriler her Amenkan asker'ne karşı 2 Sovyet askerıriin cekılmesıni öngÖTnektedır. Bu da göaışmelert 1973'den bu yana bulunduğu çıkmazdan kurtaracok cılk adım» olacaktır. Son olarak Avrupa'da dengeII kuvvet ındırımi cercevesinds «Denetım önlemleritnın tamamını kapsayan önerüerın getınlmesi öngörülmektedır. Fransız Senatosu, yabancıların ülkeye girişinin sınırlanmasmı reddetti PARİS, (ANKA) Fransız Senatosu. ycbancılann ülkeye girişierini kısıtiayan ve oturma koşullarmı ağtrlaştıran yasa tasarısını reddetmiştır. Söz konusu tasarı, Fransa Parlamentosu'nun Mıllet Meclısı kanadında kabul edildikten sonrc Senato'yo gelmls. ancak buroda ceşitli değışiklıklere uğramıştı. Fransa lci$lerı Bakanı Chrıstion Bcnnet, Senato'da yaptığı konuşmada, hükümetın hazırladtğı vasa tascrısının, Senatodaki değişıkliklerle amacındon uzaklaştırıldığını belirtmiştir. Bu konuşmodan sonra Senato'da yapılcn oyıama 6onucu, yabancıların Fransa'ya girişlerlni kısıtlaycn ve oturma koşullannı ağırlaştıran yaso tosansı, 90'a karşı 110 oyla reddedılmiştir. Seçim kampanyasına başlayan Kennedy: "Carter zayıf bir lider,, CHİCAGO. (ANKA1 Senotor Edward Kemedy. ABD Başkanlığına adavlığını koyduğunu acıklar.icsından nemen bir gun sonra secım karnpanyasını başlatmıştır. Kennedy bir reseps yondo vaptıgı konuşmada. Başkan Carter"in gorevım yapamadığım söylenv.ş. Carter'Ti uderiık vosfinm zayıf olduğunu kavdetmıştır Edward Kennedy. başkanlık seçırr.i He ilgılj kampanyasını Oklahoma. Ter>nessee. South Caroiıno ve Fionao'da yap tığı konuşmalaria surdürmüştur. Kennedy'nin ycrdımcıiarından bir tanesi. Senatörün bundan böyle Bevaz Saray'ı eleştirmeyeceğini. daha zıyade olum lu politika önerılennde bulunacağını söy lemıştır tarafların yeniden karşılıklı olarak sertleştiği gözleniyor LA PAZ, (Dıs Hobarier Servtsl) Bolıvya'da taraflar orasında uzlaşma sağlanmakta ol duğu yolundc haberlere rağ men, sıkıyönetim ve sansür ya sağınm kaldırılmasmm aramdcn Albay Natusch'u hedef alan sert acıklamalar yapıimtştır. Parlamento'nun ccilmasinın ordından devrik Devlet Bcskanı Guevara dün yeniden ortoya cıkmış ve bakanlarıyla blrükte Parlamento'va gelerek, kendisinln Istifasının söz konusu olmcdığını. görev suresi dolunccya dek görevinl aürdurece^ıni söyiemış ve Albay Natusch'un yönetımıni gayrı meş ru ı'.ân etmıştir. Amerikan AP A|ansının haberine göre sendikalar kilise ve slyasal partiier de önceki gur.kü uzlaşma havasmın akslne olcrak Albay Natusch'a sert 8UC!amalar yöneltmişlerdir. Katolik Kılısesi tarafından yavmloran bildiride Natusch soykırımle suclanmıştır. DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN Ne Köprüsü ? 19701er, ceşitli politik olaylonn yamsıra, sosyal yaşantımıza buyuk bir yenılığın de girmesıne sahne olmustur. Ülkemıze geç gelen bu yenilik cağımızın otomcbil ile bırlikte inson yaşcmını en fazla etkileyen buluşlarından biri olan televızyondur. Her buluş. her yenilik gibl televizyonun işlevınl, yarar ya da zararından hangisinin üstün geidiğlni de kullanılış bicimi ve amacı belırlemektedır. Sosyal yaşantımızda televizyonun yer) de, tcrımımız da traktörün tuttuğu yere benzemiştır. Yararlar da sağlamış, yonlış kullanılışı, saptınlmış amaclarc yöneltilişlyle zararlar da getırmıştır. Toplumun gelışmesıne yönelik amacların. hosca ve boşça vakit gecirmek ve eğlendirmek ögesinin yanındc coğunlukla ıkinci plâno düşurülmesl icmeye ayranı olmayan bir toplulukta tahtırevanlı bir tüketım toplum yaratma amacını gercekleştirmek uzere tüketımi pompdamak ıcin kullanılması. bu yararlı aygıtın toplum ve düzeyi zaten pek de fazlo yüksek olmayan, yaygınlık bakımından da büyük eksikleri bulunan kültür yaşamımızı olumsuz etkilemiştır. İkınci, ücuncü sınıf yapıtların düşsel kahramanlanndan, kavramların simgelerinin cıkarılması. reklam spotlarının şakalarda nakarat haline dönüşmesl bir toplum icin onur duyutacak durum olmasa gerek. Ne var ki. ekonomik olanaklann. insan gücünün tlabildığine savurganlık icmde kullanıldığı ülkemızde, bu gerceklere hic dıkkat edılmemiş. birbirmi izleyen yönetimlerde televizyon en hafıf deyimiyle bir oyalama aracı olarak kullanılmıştır. Üstelık laman zcman, oyalama uyutmaya. körtletmeye kadar sorumsuzco vardırılmıştır. Dün gece televizyonda Mark Robson'un Imzasmı taşıyan bir film gösterıldi Filmin konusu Türkiye'yi de yakından ilgılendırmekteydl. Kore savaşına katılan Amerikcn askerıerinın oyküsü, bir kahromanlık destanı haline getirilmişti. Holywocd'un ikincl. ücuncu sınıf sıradan şişinme »ıtmlerınden biriydi bu. Ve Türk seyirclsi 103 dakika sürevle, Kore'ye müdahale eden Amerıka'nın kahramanlığı. barış ve özgürluk severliğl masalıyla uyutuldu. Filmde. ne Kore scvaşının nedenleri, ne ABD'nin burado oyncdığı karanlık rol onlatılıyordu Gercekte Amerikan emperyalızminın kabo bir propagandasından öteye gecmıyordu yapıt Kore savaşı, Türkıye'nin tarihinde kara bir sayfadır. Bcyarlı • Menderesli DP ıktıdarında simgeleşen komprador burjuvazısı. ABD tle işbirliğıni gelıştırmek, ülkemizln kapılarını ABD'ne sonuna dek acabılmek icin. yedi dağ ardıno bu yurdun ev'otlarını gcndermış ve orada pisl pısıne bıle değil. doha kotüsü pıs bir dava uğruna ölmelerine göz yummuştu. Demokrct Porti ıktıdarının karanlığında. sorunu bu boyutlarıyla koyup tartışmak bıle clanaksızdı. Öienler şehıt, yaralananlar gazı. donebıienler kahraman oldular Bazılcrının goğuslenne gumüşten. bakırdan yıldızlar da takıldı Sam Amca tarafından. Ama aradan yıllcr gecıp Kore savaşına yeniden baktığımızda. onu gercek boyutlarıyla emperyalizmın oyunu lcmdekl yerınde değerlendırmek olanağmı bulduk. Ne vor ki, TRT yöneiimi bu olaylardan ve gelişmeierden tümüyle habersız gorünüyor. Ve Türk halkına 1954 cevrılmıs kobc bir propaganda (ılmini sunmaktan çekınmıyor. ABD'de bile o zamcndan bu yana. Kore Savaşının gercek yüzü, ABD'nm savunduğu Sygman Rye'nın vönet'mı hakkında ıncelemeter. araştırmalar yayınlandı 1954'de cevrilmiş bu fılmın buncc olay ve gelışmesınden sonro, bir zamanlar Kore'de savaşıp modalyo alanların bir bâlümünün madalyalarını gerı gonderdıkıen bir dönemde, cynatılması hcngi mantığın ürünüdur?Ne olur böyle bir fılm oynatılırsa yanl diye sorablllrslnız. Bu soruya da. oğiumun okulda tanık olduğu bir okryta yanıt vermek Istiyorum. Filmin televizyonda oynatılmasından bir kac gün önce oğlum okuidcn döndu ve kendılerine derste. Atatürk'ün «Yurtta Sulh. Cıhanda Sulhı duşüncesinin okutulduğunu. öğretmenlerin bu düşünmeyl ccıklarken. yurdumuzda barışı koruduğumu2 gibi. dünyada da barışı koruduğumuzu ve bu amacla Kore'de scvaştığımızı söyledığini anıattı Doğrusu Kıbns olaylarını. Amerikan sılah ambargosunu yaşarr.ış, Vıetnam'da neler olduğunu görmüş olan 1979 Türkıye'sinde böyleslne bir bılincsızlık ınsanı ürpetıyor. İşte. bu gibi filmlerln oynatılması bdyle sonuçlar doğuruyor. Türkiye güc günler yaşamaktadır ve bu güclüklert halkımızın büinciyle cşacaktır. Tüm kuruluşların ödevi. halkımızın yurt ve dünya olaylarına sağlıklı bir acıdan yaklaşmasmı sağlayacak bllgileri sunmaktır. Yoksc Toko Ri Köprüsü adı oltında. billncsizlığin karanlıklarına doğru yönelen köprüler uzatmak değil,.. ACI KAYBIMIZ Develi eşrafından merhum Seyit Şadi Üstün ile Aliye Üstün'ün sevgili oğullan, Şükran Üstiin'ün kıymetli eşi, Yıldız Ozdemir, Gönül Besen, Tuncay Üstün ve Sumru İmrek'in sevgili ağabeyleri ve Tuğrul Besen, Yılmaz Özdemir, Sadettin İmrek, Selma Üstün'ün kaymbiraderi, Eşsiz însan, Kıymetli Yazar ACI KAYBIMIZ Üyemiz, değerli ozan, yazar ve gazeteci Nevzat Üstün'ü Ü elim bir trafik kazası neticesinde kaybettik. Cenazesi 10 kasım cumartesi (Bugün) Şişli Camiinde kılınacak öğle namazını müteakiben Rumeli Hisanndaki aile kabrine defin edilecektir. Allah rahmet eylesin. Nevzat USTUN'U • • • V • • yitirdik. Cenazesi 10.11.1979 günü Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazmdan sonra Rumeli Hisar'ındaki aile mezarlığında toprağa verilecektir. Ailesine, yakınlanna, okurlarına, tüm basm emekçilerine ve üyelerimize başsağlığı dileriz. TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI ABD'de150kiloluk bir tutuklu, hapisanede karnı doymadığı için şerifi dava edecek GREAT FALLS, (ANKA) ABD'nın Montana eyaletindeki Great Falıs kosabası cezaevin de tutuklu bulunan 150 kılo cğırlığında bir mahkumun, gıdasına yeterınce özen gösteremediği gerekcesıyie kasaban\n şerıfı aleyhıne dava acmaya tıo zırlandığı bıldırümiştır. Otomobll caimayc tesebbüs ettikten sonra hızlı koşamadığı içın yakalanan James Ball adlı tutuklu. cezcevinde yemek saatlerinde tutuklulara verilen sandvic ve pcstaiarın kendislni tatmin etmediğinl ve günde üc kez tdençeU ve sıcakı yemek yem&k ıstediğini bildirmiştir. AİLESİ Ankara Iktisadi ve Ticari îlimler Akademisi Başkanlığmdan Akademlmize bağlı aşağıda adları yazılı FaKülte ve Yüksek Okullara 1765 sayılı Onlverslte Persone! Yasosı hukümlerine aöre Istıhdam edilmek uzere kodrolu veya ders saat ucretlı, Profesör, Doçent, oğretım görevlısi, Asıstan ve Okufnan ahnacaktır. Istekınerın dılekçelerıne ekle/eceklerı özgeçmış leri, yayınları ve yayın lıstelerıyle bırlıkte 5. Aralık. 1979 günü calışma saatı bıtımıne kadar Akademi Başkanlığına başvurmaları ılca oiunur. Alınacak Eleman Soyısı 1 1 1 1 1 1 Fakülte veya Yüksek Okul EKONOMI FAKULTESİ Çaiıştınlacağı Alon Kadro Onvam Öğretlm üyesı veya Görevllsl öğretim üyesı veya Görevlısi Öğretım uyesı veya Görevlısi Oğretım üyesı veya Gorevlısi Dr. Asıstan Asistan Asıstan Asıstan Sıyasal Ekonomı Kursusu Kantıtatıf Ekonomı Kursusu «İktisatçılar Içln Matematık» «Ekonometrı» «Planlama Tekniklerl» Sıyasal Ekonomı Kürsüsu Sıyasal Ekonomı Kürsüsü Kantıtatif Ekonomı Kürsüsü Ekonomi Kalkınma, Buyume ve Uluslararosı Ekonoml Kürsüsü 1 * »* * v u w \A g 2 1 İŞLETME FAKÜLTESİ TIP FAKULTESİ Ekonomı Kalkınma, Buyume ve Uluslararası Ekonomi Kursusü, İngılızce Almanca Fransızca Anestezi ve Reanlmasyon KOrsOsü Anestezi ve Reanımasyon Kürsüsü Anestezi ve Reanımosyon Kürsüsü Kardıo Vasküler Cerrahı Kürsüsü Dahilıye Kürsüsü Genel Cerrahı Kürsüsü Cocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsü Noroşirürji Kürsüsü ' K.B B. Kürsüsü Uroloıi Kursusu Ortoopedi Travmatoloji Kürsüsu Anestezi ve Reanimasyon Kürsüsü Nöroloji Kürsüsü Gazete Haber Tekniği, Gazeteciliğln Teme! ilkeleri. Gazete Yayınlamo Tekniklerl, Haberteşm* Rejımleri. Haberieşme ve Toplum. Radyo Televizyon Yapım Yönetım (Programcılık), Radyo Televizyon Haberciliği. Radyo Televizyon işletmeciliği, Radyo Televizyon Metin Yazarhğı, Fiim Yapımı. Fotoğrafçılık, Spor Tarihi. Sı/aset Bıliml, Sosyolojl Haberieşme Sosyolo|is!), Sosyal Ps.kolojt. Halkla İlişkıler, Gazetecllık, Hukuk Hoberleşma Hukuku) Ekonomi Uygulamalı Matematik ve Istatistik, Genel Muhasebe Envanter Bllonco Ortaklıklar MuhasebesJ Mali Tablolor Anallzl Temel Hukuk Bılglsi Sosyal Hukuk Borctar ve Şırketler Hukuku Türk Devrim Tarihi işletme Malıye Asistan Okutman Okutmar» Okutman Profesör Docent Öğretim Göreviis! Docent Asıstan Asistan Asistan Asistan Asistan Asistan Asıstan Asıstan Asıstan 2 1 4 3 3 3 1 2 3 2 1 BAKIRKÖY 5. ASLÎYE HUKUK HAKİNÎLİĞİNDEN (İLAN) Dosya No: 1978/68 Es. Davacı Cüneyt Dayar nan vekıli Av. Şükrü Doğancan tarafından Bit^ lis, Taş mahallesi Şeyh Hasan sokak No: 769'da mukım olduğu biidirilen Bedriye Dayanan aleyhine açılan boşanma davasımn yapılan açık duruşmasında davahnın adresl meçhul olması sebebiyle dava dilekçesj ve günlü davetiye ilanen tebliğ edilmiş ve 7.6 1979 gunlu duruşmaya gelmedığinden bu defa aynı yolla adına gıyap karan tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 15İL 1979 günü saat 9 00'da bizzat duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksj takdirde gıyabınızda karar verilip hükum tesis olunacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu E. Ü. Tekstil Fakültesi Dekanlığından Asağıdakl dallara Uzman alınacaktır. llgiliierin 23111979 akşamına kadar belgeleri i!e Dekanlığımıza müracaat etmelerl Dal Derece Koşullar Tekstil Terbıye veya Kimya Tekstil Terbiyesi 6 Mühendısı (Tekstil Terbıye Laborotuvannda 5 v'l tecrübe) Tekstil Teknoiojisi 4 5 (Dokumo örme Konfeksıyon ve Tekstil Desenleme datlannda yüksek oğrenım gormüş olanlarda en az 2 yıl diğerlerinde 5 yıl tecrübe) GAZETEC'ÜK VE HALKLA İLlŞKİLER YÜKSEK OKULU nur. (Basm: 8070) 8500 öğretlm îfyesi veya Görevllsl 4 6 BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEK OKULU MUĞLA ıŞLETMECİLİK YÜKSEK OKULU , AslstaH Asistan Asistan öğretlm Öğretim Öğretim öğretim Öğretım Öğretim Öğretim Öğretim Asistan Asistan üyesi üyesi üyesi üyesi üyesi üyesi üyesi üyesi veya veya veya veya veya veya veya veya Görevlls! Görevlısi Görevlisj Görevlısi Görevlisi Görevlısi Görevlisi Görevlisi Diyarbakır Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından Fakültem'Zin aşağıda be ırtılen Bolum ve Kürsulerine karşıiannda gösterılen sayıda 1750, 1765 sayılı Onlverslteler Kanunu uyarınca Araştırma görevlısi ve Asıstan alınacaktır. 1 Isteklilenn Fen Fakultesının ılgıü boit1 münü bıtırmış olmaları gerekhdır 2 Fizık ve Matematik bilim ve yabancı dıl sınavı 16 Kasım 1979 Cuma günü saat 10.00'da Diyarbakır Üniversitesı Fen Fakültest Dekanlığındo, 3 Genel Kimya ve Analıtık Kfmya bilim ve yabancı dil sınavı 21 Kasım 1979 Oarşamba günü saat 10 00'da Ankara Üniversitesi Fen Fakültesınde yapılacaktır. 4 Botanik ve Zooloji bilim ve yabancı dıl sınavı Diyarbakır Un.versıtesı Fen Fakültesi Dekanlığında yapılacak ve sınav tarihi ad aylara bıldırüecektir. İstekülerin sınava gireceklerl bilim dalı ve yabancı dıli belırten fotoğraflı bir dılekce ile 15 Kasım 1979 Perşembe günü mesal bıtımine kadar Fakültemıze başvurmaları. diekcelerinde öğrenim, özgeçmışlerl ve askerlik durum ları hakkında kısa biigı vermelert duvuruiur. Uftvtmt t Asistan Asi6tan Asistan Asistan Asistan Asistan Araştırma görevNs! (Fizik Muhendısi olacak) wum aaıi: Fizlk Bölumü Matematik Bölümu Zoolo|i Bölümü Botanik BölümO Anolitik ve Sına' Kimya Körs'ısO Genel Kimya ve Fizikokımyj Kürsüsü a » » > Açılon kadro adedi: 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 BOLU SEVK VE iDAREClLİK YÛKSEK OKULU • istatistik İngilizce Fransızca Almanco Öğretlm uyesl veya Görevllsl Okutman (Ders Saat Öcretli) Okutman (Ders Saat Ücretll) Okutman (Ders Saat Ücretli) f 1 1 1 NOT: Asistan ve Okutmanlarm Yabancı Dil sınavları 12. Aralık. 1979 oönü saat 11.00'de, Aslston Adaylarının billm sınavları 17. Aralık. 1979 gunö saat 10 00'da ilgılı Fakulte VQ Yüksek Okullorda yapılacaktır (Basın 23322) 8496 (Basm: 23560) 8491
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog