Bugünden 1930'a 5.329.968 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

demiş: Biz, tnjnu son demir zammından yaptıkl Sıra sıra, bahçell, zevkil zevksız boyanmış vinalari Meram'daki güzelim parklara'a, bahcelerde oturulamaz olmuş. Hele. bır başna bır kadın dünyada oturamazmış... Bır arkadaşım ar.lattı: öğrencı'ık yıllanmızdo, Konya'nm Hükumet Alanından, Atatürk anıtına kadar yürürdük arfcadaşlarla. Bazı arkadaşlarımız. tam Ataturk anıtına yaklaştığımızda, geri dönerlerdi. Atatürk onıtının önünden geçmek Istemezlerdl. Sonra ekledi: O zaman Ataturk'un öfiündsn gecmetc Istemlyenler, onu Oftrmemek lç!n gerl dönenler, şımdl polıtlka yapıyorior. Unutmal O zaman, Ataturk'un anıtı önünden geçmeK tetemiyenier. şhndı sağ partiierdeydiler. Merom dönüşü, Atatürk anrtı ftnunden gectlk, Kım yaptıysa, onıti, Mevlana dervlşlerinln zevksiz tjöigeteriyle oevırmiş.. Atatürk anıtı ve dervişleri Mustafa Kemal göreydi. anıtını ne derdi? Konya'da yaklaşan seclmler lcln nabız yoklayacaflım.. N w «leryse, ucan kuşun nobzına bakacağıml Halktan bırine yaklaşıp dc, cBurada seclmler n« olur? Oyunu nereye vereceksln?» dlye sordunuz mu, hemon uzakla$tverir yanınızdan. Kuşkulanır, klmslnlz. In misinlı cin mlslnlz ne bilsln? Sâzde, pek klmsaye ocmak Istemedlm natoa yofcladıflırm.. fc çenin berbeti; fısıldar glbl, eğlllp takıldı: Çantan nerde, çanton? Ne cantası? Conım, şöyle not filan almok Için.. Sen boç durmazsın. yoklarsın adamı? Ge) de nobız yoklaU Gözlerde, hanl önlu devlmryle, «blllnçlenme dOzeyl»nl on» yorum. Blr toplum, yıllar boyu cabalarla, karanlıklara öyle Itileblllr.. Nerede. hangl yörede olursa olsun, yöro halkı, tümüyle tu« tuou. tgerlci» değıldır. Onu, bazı politikacıiar. özeoe uğraşa kendilerıne benzetırler dlve düşünurum... Konya. eskiden böyle değlldl amo. Anlattılar Blr Kur'on kut* •undo namaz kıhnacafc. Müftu, varmış Kur'on kursundo. İmamItflı o yapmış. Müftü gittıkten sonra, kurstokller. Bu ncıraz olmodı, yenl baştan kılmolryız»... d«rrıtşlor *• Muftunün kıldırdığı nomazı ylnelemlşler! Müftü İmam Hatlpll, Kur'an kursundakiler ise, Süleymancıtorın elmdei. Ş eker bayramının ItV günu, Meram'da avran Içlp dondöR Konya'ya. Merom nasıl da guzeU Yol boyunco şınn evler, vıllalar yapılnnış. önünden geçtlğimlz evier, Konyalı demlr tüccariarınınmış. Bır demlr tüccarının eşi, şöyle KONYA Mustafa EKMEKÇt | CHP Konya'da iktidar olamamış. Hükümet gerçi güç koşullarda geldi ve koşullan yenmeğe uğraştı. Ama, partili partisiz, sade vatandaşın gözünde, propagandalann da etkisiyle yoklar yaratan, sorunlann altmda kalan, verdi^ umutları gerçekleştiremeyen, bunu kendisi de anladığı için suskunlaşan bir hükümet izi bırakmış. Konya'nın en işlek caddesi «Zafer» alanı ülkücüleria «Kurtarumış bölge» si olmuştu. Oradan hicbir ilerici geçemiyordu. Eğitim Enstitüsü öğrencileri, hükümetin önünden binip Eğitira Enstitüsiine giderken «Zafer alaıu»ndan gecemeyecçkleri için, belediye otobüslerinin yolu değişürildi. | AP adayı Şaban Karataş' ın propaganda konuşmasından: «tnsanoğlu bu dünyaya Allahın adını yüceîtmek için gelmiştir... Asnmızda bir din gibi ortaya serilen Marksizm. bunun için bıze uymaz. tnsan eşini seçm^k ve neslini sürdürmek lıakkına sahiptir. Bu bakki da kimseye ve devlete devir ve temlik edemez...» YJLLAR SEÇMEN KULL ANILAN OY VE ÖR ANI GECERLİOY 477 332 333 745 69.9 313 12S 78 308 25.0 4 514 926 60.3 230 767 63 170 21.7 4 144 151 4S.S S I 580 883 65.1 358 059 74S69 20.9 ! 4 48 249 13.5 ! 2 33.9(6 706 590 489 01S 63.21 469 368 147 126 31.351 5 132 232 28.17J 5 310 721 ' 378 545 9 • I 169 612 AP MSP'NÎN GÜCÜ B u seclmterde MSP'nln Konya adayı, Oktay Başer. Konya gazetelerlnda, «Türktye'de ılk Hacı Vali unvanını aıan 0<tay Başer» diye haberler cıktı. Konya'da MSf» hayü güclCHür Demırel, «oyları bolmeyin» dese de, MSPiılenn büyuk bölümu, AP adayına değıl. kertdi adaylarına verlrler OY'arını,.. Konya'da MSP 1 Başkans AI! Güneri'yle konuşurken şöyl» 1 «Jedı: Bız Be'ed'ye seçmnlerlnl merkezde kazandıfc. öyle «oylon bö'meyın» gıt> şeylere kapılmayız Beledıye seçimlerınde de avnı şeyl yaptı AP'Mer «Burası solun kortrgâhıdtr, o/lan böh dumey'n» dedıler. Vatandaş. bize ay verdl CHP'nın ne olduğunu bılryoruz. AP'den secılenin, ne kodar AP'li olacağı bellı deŞı' AP'nin maksadı hükümetl düşürmek değıl, böyle bır havada süruD gıtme* CHP mi"> CHP umut oimaktan cıktı. Umut baionu ortık scndü Aradakl fark da o kadar büyük değıl. Beledıye Bagkcni ğı secvı nl 1977'den sanra aldık Bu secımlen de alccoğız. MHP'nn bJ>ün dayanağı kavga. Mıllet, kavgadan bıktı. MHP, CİA'mn da desteğıyle, belırll bır noktava seldı... ŞABAN KARATAŞ'IN ADAYLIĞ1 Adaviann etklnllkleri. seclmlerde rol oynayacaksa, AP aday» K«j ota$'ın, 6ağ oylan toporlamado daho başarılı olacağı, bu baVıırdon AP'nin ryl blr sec'rn yaptığı lleri sürülüyordu Ankara'daykgn. Bazılorı da şöyle diyorlardr. f Şaban Karataş'ın Konya'da tabonı yoktur. Klm tanır, Şoban Karataş'ı? B:r çerkesler oy verir, onlar da sınırlıdır... Şaban Karataş, AP'ya odaylık lç:n başvururken, «Merkez Yoklaması» Istemlş. Demek. bir önsecimdo kazanamayacoğını biliyordii. Buna korşılık. eskl mıl!etve'<lllerınden Mekkl Keskin ile genclerden Tuncer Tuncay, tönseçim» Için adaylıklarını koymok ıstenışlerdl. yetıştirmeyl vazıfe olarak vermıştlr. Onun lclndlr kl, b'lHaçso blz'm kultürümüzün ve medenıyetımızın cekirdeğl aıledtr.. > AP ıl yönetıcHerryie koniıştum. Ramazan bcvanca boş durr~.amışlnr, polıtıka yapmışlar. coml camı... MHP'l.lerı de. her ceçidıyie kend'lermden sayıyoriarmış. tOnlar. b.zdendır» dı\orlordı MSP'lı'er de oy vereceklermış... MHP Konya adayı emeklı Profesor Lütfü U'kürr'en 75 yaşında Erzurum Atatürk Unıversıtesinde Islamı llımier Fakultes1 06kanlığı yapmış Kahramanmaraşlı Şeyh torunuymuş Eskı DP Mılletvekıllerınden Demokrat Partı'nm Aydm M'i'et 'ekıhyker bu partınm müfettışlığını de yapmış Sonra AP'ye gırıp 1964 vıhnac AP Ankara İ' Bcıskanlığını ycpmıs. Kur'anı Kfr'm Arcpcası bıldıg nı, özgecmlş'nde kendısl acıkiıyor. O da, Karataş nasıl bas.nda «t3vukcu profesor» odmı almıssa. tarımcı qercekte Halkalı Zıraat Mektetnl bitırıp bağ bahçe üzerıne uzmanlık yapmış Konya'da göstemelık adav dıye cıkmış adı öncelen. MHP, «Secıme g'rmlyeceğı volundakı propagandalan, böy'e güclü. irronlı, If'kod b ralan SGğlam oian bır odayla kırmış bulunuyoruz» dıye açıkiama yaptı... CHP'n n adayına en sonra geieceğ'm. Konva'do dokuz partî seclme gıryor Yanı. secme katılar buUn partıier Konya'da adcy gösterdıer. TlP'ın adayı: All Kurt, isçı tekrnk resscm tTek oy da alsak. sec me gııeceğız» demıstl, Kor.us^am z s ros.ida TS'P'in cdayı. bağ rrsiî, yazar Hasan Izzettın DmaTO, C3Pr;n Yusuf Aıper. SDP'nın E'der irrıe TBP nn do Fevzl Yurdakul... CHP'liler hem umutlu öü gorunuyor hem de 'ama önce yoklar yok olmalı,, diyorlar 54.2 . !,• 9 2 • •• \ 0 ÜÇÜKIC1İ ' PARTI r İ 29 389 g 31 139 u 121 470 ! | 92 694 9.4 10.7 2 19.75 3 MİLLETVEKİÜ GENEL SEÇİM SONUCLARI CHP ADAYI AVUKVT MUSTAFA lonnm karş.smda ölr avukat olarak oyn' doğrultudc dığer aka daşlanmıa b'rlıkte görevımi sürdürüyorum» 1977'de 27 bin oy a lan DP'nin tabanı artık erimiş. AP'y' destekleyecek. Seçimde saçinın akı önüne düsmesin diye seçimlere qirmiyor besbelli. İKTİDAR TÖBDER tLİŞKİLERİ... CBDER, Konyo'do etkln bır orgüt TÖBDER 'okalı on Vovanı g'bt ,ş'ı»or CHP 'ktıdannın başlar'no. Konya' da suyun başındakı sağmilıtanlor. uzaklaşıırıımışiar etk.n yerier^en Yerlenne. uyanık, bıiınciı bürokratıar gafılırış.er Ar.cak sağ munaieîetın «CHP TÖ3DER'den, POLDER'den *o!'ma( a; yor» b.c m ndeki sozîerl. Iktıdan gıdarek y id'rmış Vs sag mılıtanlora nerdeyse ödun verılmeye baçianrnş Bu <ez. v ne CHP'nm Isbaşıno getırdıklerı. uzaklaştırıimıs ışbaşmcian. Kend» yaptığını kendı bczmaya başlamış CHP Gazı Lıs°5 önünde. bır oğretmen. polıs tarcfmdan tokatıonTş Polıs ocığa a'ınamamış.. Ûlkucülsr ıse, poJtsten büyük aestek gorGyorlarmış. T tlreme 'er, bunu kendısı de cnladığı ic'n suskur.laşcn b:r hukumet ızl bırakmış CHP'lıler'e konuşunca, gerceVıen bılıyor'or \e partllerını tum konularda savunuyorlar Ancck, »yoklar> koiusunda onlar cio gucierırn yıtırmışler Henn r.edenleriru açıklama yetenekterı /ok hem de vok'arı kendıleri de yasıyorlar. Türkıye'nm pek cok ver oC8 oze<ı vih Ege bo'oes>r,de cözürnlenen maıot ve benz.n vTk'ufu KonyT'fa CHP'lıyl geniş olcüde savurmasız bırakm:s 8 t CHP'lı. sov'e dedı: Pomazan avında cekılen yağ sık'nîısmm hesabmı vermekten '"iT.den aucsü/ Kaidık Ayrıca. işin Dızı daha do cok üzen r t or"j hukurıetın bu kor'nda vurdurrduvmazlığı1 'Yağ uretlrnlnin sat nn,n c e i sektorOn elmde olduğunu pek kımse b lmivor...) Bır Daşkosı sov e dedı: Geçen secırn'erde. anasını sırtlayan sandık bnsmo götüfdü S~v e sırtloyıp aoturecek, hava ve he/eecn bu secımde vokl CHP'lıierden bırl de şöyle dedi: OUıo bıtenler I977'd6 doruk noktasına varvn militan ruhu bu""ık olcüne söndürdü Parti örgütu, yanlış ve eksık kadrolaS3n büro^ro« ile ıyt 'lıskl lcıne giremedl Ve etkınlığ.nı yitirdl. Burokrrtlar koltuğa otunmalarını kendilert lcln yeterll sayd'lar. Hükurrptm ve partınin güncel sorunlarınm bıle gens'nde kaldılar. Bürokrosı nerdevse «Hükümetın muholefetı» hal'ne getdl Bunun soi PCU. part' tcbcnır'da bir küskunler grubu oluştu. B J küskunler. gecıc' de olso. scndığa gitmeme/l düşünmeye baş.'adılar... Edındığım izlentm. Hukümetm buğdayc prtm vermesl, ova kSv'ennde olıım'u etkı yaomış. ceklrdeksiz kuru üzuma verllecek t3ban fıyatı da, uıum yetıştıren köylerl etkıl yebılır. Ama. seçlmlee g derkert cyoHar yok olmal'!» dıyor cok klmse. llın, güvenlık sorjnlcrı cozülürse, Konva'dakf gar.cı vs fasıst ak.mlor. sinebilir. Bir oğ'etmen çftyle dedl: 6 nısanda Anadohj L'sesl taşlandı Taşlayon'cr, camiye gırdıler Bu gercekt* blr oyundj. Camlye g'rlp Olk*ı"ı|pr aransoydıiar «Camrye soloular ealdırdı!» diye kıyometı kopanrlordı Ovsa b'r fjlkuîö 6§rencl poliss glder; Poı's amco, bano *l'cn öğ'^nci «faş'st» dsdi. dtye ştkayeîle bu'unursa meseî© tamamdı. tum öğrenc î©r. emnıyete go turü ür saçları ketili'dl. CHP Iktıdarının başlormda. Dlkücuier. Güner'den azar Işltrlerdl: MHP"1I Agah Oktay VE CHP ADAYI Konya adayı, avukat Mustofa Ccğîcr, 31 yaşmda, Konya'da Hadım hcesınde doğciu. Oğrenimını Konya'da ve Ankara Hukuk Faküıtesınde bitlrdıktan sonra, oskerlık donüşu ovukatlık stalını yaptı. CHP Gencl k Kollanndan polıt.koya boş'odı 1973 yılmdan 1977 yılına deg.n Konva'da CHP II Başkanlığı yaptı. Mustofa Cağiar"ın ıl başkanlığı yaptığı dcnemîsr. TjrKve'nın da Konva'nm da yaşcdığı en ağır nonemiercı. Mustata Cağiar'la konuşurken. bu calısmalarını şöyle anlattı: «12 Mar! dönemında her türlü zoriuğa rağmen görevlmlzi surdurduk. 12 Mart sonrası Devlet Guvenlik Mahkeme'erl dönenrnde hoksız kovuşturmaya uğrayan ve Adana Deviet Güvenlık Mahkemeîe'ince tutu<!anan gençlerın davasını Adanc'ya kadar defaiarca ve Karsılık beklemeksız.n giderek tahl ve edllme'erınl sa§',odık. Dava'arına en az 1015 kers g.tt ğlm gençleHn hıcbıri CHP Oyesi değildiler. Şımdı Konya'da diğer sol portlleri kurdular ama ben duşunce özgürlüöüne saygımın ve mesloğınvn llerıcilık anlayışına bağlılığımn gereğl olarak bunu br gorev bildım ve üstlendim. Ayrıca, bunu Gsnsl Baskanıma ve katılaniara b'r tez olarak anlattım, Kücük Kurultay'a getırdim. Orada benımsend1. Ertssl günü Tandoğan nnting'nde Gensl Başkan tBır il başkanımın söylediği gibl, bizlm solumuzda olan lan. düşünce özgürlüğune saygımızdan dolayı sovunacağız» dlr ye vu gulamıştır. Devlet Guvenlik Mahkemelerl sonrasmda da Konya'da $u* besl bulunan Cağdaş Hukukçular'm blr üyesl ve duşunce suc «HAYRÜL RALEF» * » ^ r ^ f c Merkez Yoklaması yapınca, AP'nin Altınekln Ilc*f^L 1 . ^ sl Beledıye Başkanı Ahiıet Tonoğ'u. AP'den ayrs^1 m • lıp CHP'ye girdi... Tonoğlu Istlfadan bırkaç gün sonra, yenıden partisıne döndü... Şaban Karataş'ı anlatıyorlardı... Babası yoksulluktan dılenecek duruma gelmış de bakmamışl AP Genel Bcşkanı Demlrel, Konva"yı Itce üce dotaştt Şoban Korataş'ı da yanından ayırmadı. tBakın, gorun Adcyımız işte bu'> Kcnyo gazetelerlnl kanştınvonım... «Türklye'de Yarın> gazfttesi, Şabon Korataş'ın basın toplantısını venvor: AP adayı Karataş, tEcevlt halndir» demiş. Öbîır gazetelerde ve basına verdlfll yazılı metinds bu tür oğır söz yok. Basın toplontıst metnı de dınl poiıtık cıkarlan lcin kullanma örnekleny!© dolu Şöyle diyor. «... İnsanoğlu bu dünyaya, Hırıstiyonlarm zannettiğl g'bl 8irf gunahlardon temizlenmek lcln değll, fakat Allahırt adını yuceltmsk ve kendi nefsıni o yöcelıkte eritmek icın gelmiştir...ı Nedense. sözü Markslzme getiriyor. Şöyle: «...Asrımızda bir dın gibl ortaya serllen Marksizm, bunun lcln blzo uymaz. insan eştnl secmek ve neslınl sürdürmek hakkına 6ahlptir. Bu hakkı kimseye ve devlete devlr ve temıik edemez. Blrım mensup olduğumuz Islam medenıyetl bıze • hayr • ul halef CHP Gazl Lıseaınl kaybeninlz, Artadolu Lteeslrtl kaybettmlz Ne yüzle yanıma geiıyorsunuz? Ş^mdıyse. durum değışmlştl. Konyo'da nobız yokladığım sırada, sayılart yırnrbeşl buîan okul müdürü, yardımcısı ve belletıcı görevlerinden ıstıfa etmişîerdl. Yunok'to CHP ılçe başkanı, CHP'ii Mületvekıllorıne şöyle dedı: tktıdorımız. d.ârt tane faşistl Yunak Usesinden alamıyor. Bunun lcin dövız gerekıyorsa, dövız ds bulalım! Konya'nm en ışlek caddesl, tZafer^ alanı U!kücüie~n ikurfarvlmış bötge>sı olmuştu. Oradan hıçbır ilerici gecem:yordu Egı*.lm Enstttüsu'ne gıderken, «Zafer Alanısndan gecemıvece^ler ıcın, be'edıye oîob'is'erın'n yolu değıstırıldıl Ramazonda lokcntasını ocan bır vatandaşın «Zafer Alannnda lokantası cayır cayır yakıldı? HÜKÜMET SÜRECEKMİ? CHP 'nın Konya adayı Mustafa Cağlar, üır noktayo değındi konuşmamız sırcsında: Hükümetın devam edeceğl Imalı kesır»1 kle varatıima'ıdır. Boömsız baVanların oart vs kavdı vopı'mah, transferier yoluyla htıkümetln devam edecejı havcsı kes.nlık kazanmaiıdır..» dedL CHP İKTİDAR OLAJVIAMIŞ KONYA'DA Konya'da beklendlğl gıbl İktidar olama' mış. Bu, cok verde söylenıyor. Hükumet, güc koşullarda geldl. Ve koşullan yenmeğe uğraştı. Ama, parMı partlsiz sade vatandaşın gözünde propagandala>ın da etkısiyte yoklar yaratan, «orunlann altında katan, verdığl umutlan gercek.eş CHP Ccölar'a göre: gercekte. CHP Iktidon, Konya'ya hayll hlzrnet götürmus Cok aianda, on yılda yapılamayonı bırbucuk yılda gerçekleştırmiş, CHP'nin blr ovantah da, seçim ortamına glrerken, muhalefete alışamavan AP'nin karştsındc, sorunları daha rahat bıcırnde ortaya atabılmesl APiller, gecmlslerinl yaşamaktan oldukça ürküyorlardı CHP Ise, AP'yl hep geçmişl ila mahkum edegelmıştl. Mustafc Ccğlar, $5yle konuştu daha sonra: «Ortada görünen, seçiml başan noktasına g5?3receğiml« ze Inanıyorum. CHP Konya örgütü, cok lyl koşmanın ve sonuc almanm omek'erini blrkac kez vermlştir. Bu kez de aynı ömeğl vereceğıne Inanıyorum. güvenıyorum.ı MSP KONYA'DA GÜCÜNÜ KORURSA SEÇİMİ CHP AÜR, AP'NİN KAZANMAS1 MHP OYLARININ EN AZ 0/0 20'SİNİ ALMASINA BAĞLI Konya'da, seçim sonuçlannı en çok etküeyebüecek hükumet politikası. tahıl taban fîyatian idı Serbest piyasada bu yü daha çok değer bulan tahıl, özellikle buğday. bır ara CHP kesiminl peşin ünutsizlı|re itti, ama son pnm uygularaası ile gösterge Konya'da yeniden «dengelı» bır durum göstermeye başladı. APnin «peşin favori» görunumü siliniyor. Konya'da henüz satılmamış 600 bin ton dolayında bufday bulunduğu sanılmakra. Bu da, örneğin Edime'de olduğu gib!. büyıık bır kesimin, ürunünü serbest piyasada sattıgı için pişman olması sonucunu do^urmayacak. Taban fiyata ek olarak pr.m uygıılaması Konya'da CHP lehine bir gelişme olarak kabu.1 edilmeli. Terör olaylan bir ara Konya'da, umuîanın uzennde tırmanış gösterdl Cinayetler. bombalamalar alabildığine çoğaldı. Ancak son birkaç ay Içerisinde olaylarda önerrıli bır daraksama göruldü. Bu da. Konya'da CHP ağırhkh hüküroetin şansım artıran etkenJerden birısL Genelde Turkiye'nin sorunlanndan olan akar>rakıt sıkmnsı ve duzensiz fiyat arUşları, hükumetin aleyhinde olan en büyuk faktörler arasında yer alıyor Konya'da da. Yağ dağıtımında bir türlü beklenen düzen sağîanamadığı İçin, sıkınö ve kuyruklar seçim eırefesi olan bu gunlere dek sürdü. Turkiye Kenelinin aksine. Konya'da CHP'nın oyları, kırsal kesımde daha yo DEMOKRATİK PARTÎ OYLARL 1977'de Demokratık Partl 27 002 oy almıştı. Bu kez, bu partl secıme gırmiyor. Konya'do lierl surüldüğüne göre: tabanı erımlş. Tabanı erlyen DP llgllllerl, AP'yl destekllveceklerlrrt büdirdiler. DP Genel Başkan Vekılı Sükan b'le. AP adayı Karataş lehine ağırlık kovuyor havasmda.. Amo, DP örgütu varia yok crasındaymış anlatıldığına göre» Seçimde saçının akı önüne düşmesln diye. eeçımlere girmıyor olmalıl Sonuc mu? Gecmişte, Konya secımlerlyls lîglll blr olavı onım» satmak ıstıyorum: Yıl, 1950/den at önce Konya'dan blr heyet, o zaman henöz Cumhurbaşkanı olan Ismet Paşo'ya gallr ve 1950 seçimlerınde. adaylığını Konya'dan koyması ıcın rıcadc bulunur. İsmet Paşa, buna cok sevinlr. «Konvolılar ne kador kad rş.nas insanlarl» ÖU ve gecirır belki de usundon. O zoman, Konya miüetveklll olanlandan Hulkl KoragOllo il« konuşurken. Pasa Konyciılar, bano adavlık teklif ettîler... der. çok sevlndlml Aman Poşam, dıve ka'Şiiık venr Hu'kl Karaçülle, Konyc'» dan adav oîmayın. Konya'da biz secimieri kazanamavacağızl S'z en ıysı ''endi memleketlnlz olan Mciotva'dan adaylık koyun bona sararsanz. Oradan kazanırsınız. Bız kaybedeceğiz Paşaml Bana anîatıianı aktarıyorum O zamon. Pc^a Huîkl Bey'e ancık gönül kovar. «Benım Konyo'dan aday olmamı, kazanmomı îstemedı!» dıye 1950'de 14 Mavıs secfmlerl olur Konya'de sec'mleri Domok» rat Parti odayları kazanır Ismet Paça, 14 Mayıs geces!, bır kişiyl ! dusunür Kendlslnt uvaran HulH Karnqu' e'vl Ismet Pasa Ankora ve Malatva'dan cday olmuş Maictya MılletveklM oıarak Meclise girebılmıstf Hulkl Karaguue, o gerçekci adam, Konya'da 6öcim!ar| yıtırmlştir. Ismet Paşa. sonra aöröstüijü Hu'kl Koragulle'ye teşekkör •• der Konyo külahı gıvmekten kurtcrdıâı "cn olmalıl Konva'dan cvrıltrken, otobüste yol boyu levhalara yazılmış yazılan okudum durdum: ıHakırtıiyet Aüah'ındır Akmcılar» «Anarştye hovtr, evet Akınc^ar.» Feyyaz CANER ğun. örne^in. Merkezde Belediye Baçkanlığı seçimlerınde CHP ıkj kez, hem de farklı yenilgilere ugradı. Merkezde MSP ezici bir üstunluğe sahip. Ancak. Konya'nın nüfusunun pek önemlice bir bolümunü oluşturan kırsal kesımde. CHP. oylann dağılımında bırincı parti durumunu, sağlam biçimde koruyor. CHP oylan Konya'da son dort seçırndjr duzenli bıçımde artıyor. 1975'te yapılan tek Mşilik Cumhuriyet Senatosu seçimmdeki oy oranmın 1977 miHetvekih aenel seçimlerininkinden yuzde 3 fazla olmaEi da. o zaman tek senatör edayı olan C1T1 H Erdoğan Bakkalbaşı'nın kışılığıne aa?lanmaktaBu düzenli artvşm, bu seçimlerde belki yınelenmesi beklenemez Ama, THPnın hele hele önem'.i ölçude oy vıtirme sı de, uzak bir olasılık CHP adan ıviustafa Ça^lar'm. II Başkanlığı «îirasında da. seçira çahşmalannda da, ilericj kesimle kurduğu olumJu ve uyrımlu dıyaiog CHP'nin olası bır oy kaybını önlevecek düzeyde olablllr. Bazı örgütienn seçırn boykotu çağnlanna karşın Konya'd^ CHP ötesindeki sol'un da oy kullanacağı. yeni bir cephe hükütneti kur'j'masına olanak verilmemesı tçın CHP'nın 1estekleneceği saaıhyor. Konya'nın bir özel'iğ' de biraz «tutucıı* kabul edüebiierek. «Konyab ti&y arama tutkusud'ar PartUer arafeında adayı Konyalı olan tek örgut CHP . AP adayı Karataş'u eskı TRT Genes \iüduru olmasından ote Konya'da tanısan yok. AP örgutünde de bu konuda citiak sesler çıktığı uzun z.amandır bılratyor. Adalet Partısi'nın son aitı seçimde Konya'da aldığ! oy sayısı ve yuzdesi, büvük dalealanmalar eöstcriyor. Bunda. Milü Setamet Partisi ve DemokrEtik Parö «prçegının buyuk rol'eri var. AP bu oartiiere kaptırdıen oylann tamamını aer'smperi tODİayabılecek mi? DP'nın oylann'n tümünün AP'ye gereceği doşünuletnoa. DP tabanında. VTSP lehine bır gpl'îme de var Bu MSP'nm vine sab;r vurae 19'iuk oy oramnı koruyabileceğinı gös tenyor Konya'da bir zamanlann en pariak portısı Demokratjk Parti tükenmek uzare Artık. bır sandalyelik soluklannm bUe kalmadıfeı sanıhyor. Curfhuriyeîçi Güven Partisî ise. tamamen tukendi DP nın surBk!ı dusuşü de\am ederk^n CGP nın dp Konya da s'ya^al jraşamdan silinmosı en büyük olasılık. Mıilıyetçi Harsket Partisi'nin >;tratensı ıse büyıık bır karmaşa içindeKendı ariayı ıcm c.li^P gucunu koruduğuuu kamtlamak üe. cephe olanagı ya ratabilecek geüşmeler İçin AP adayını desteklemek arasında bocaüyor bu parti. Zaten, Şaban Karataş'ın APden çok MHP'ye yakın olduğunu da herke3 fısıldayıp durufor biribinne. Ancak özellikle Konya Selçuk Eğıtım Enstitjsü ndeln militan kadrolarını yıtırmesı. sokaklardaki terörde de umdugunu bulamflmaaı, MHP yandaşlar;nm moralın; Konya'da oldukça bozdu. Tabanından AP'ye gen dönüşler bekleniyor. Seçim sonucunu da, MHP'den AP'ye kayacak bu tabanın oy sayısı belirleyecek gibi. CHP ile AP arasuıda Konya'da oran olarak yüzde 3'ü bulan 15 bin oyluk bır fark var. Adalet Partisınde oy artışı, CHP'de tse düşüş değil. oylann koronması bile, seçım sonucunu •tahmmi şüç» hale getirir. Gücler biribinne çok yakm CHP kırsal kesımde yine ümitll MSP merkez ve yöresinde alabildığine euçlu. MSP gucünü artırabilir. haHA koruya bilirse ki konıyacak ızlen;mij veriyor • sonuç CHP lehine olur honucun bu durumda AP lehine olabilmesı iç^n. MHP oylannın en az yüzde 30 snı APoin aiması gerek. Konya'da sandalye dagilımlan. aşagi yukan Turkiye geneline çok vakın btr şörünüm sergihyor uzun zamandır Son seçim rakamlanna bakarak. Konvn rfa fazlaca blr değişiklik. dıkkat cekıci bır oy kaymaa olacağuoı söylenıek oldukça zor. YARIN: EDİRNE HATAY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog