Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ulkemızde de ceşıtlı Kuruluş lar tarafından kut aiTiıştır Is tanbul daKi kutlama torenı Barış Derneğı tarafından auzen lenmış! r Havonin yağışlı o! ması nedenı ı e Açık Hava T yatrosu ndo yapı'ması duşunu len toplantıya Spor ve Sergı Sarayı naa yer venlmıştır Ge ceye bınlerce kışı kotılmış vs coşkulu gecen gece sırasında Bulgar sonatcı Lilı Ivanova şarkıları 'le bjyuk ılgı topla mıştır Geceye aynca Zelıha Berksoy da kotılmış Be'ksoy u Turk Holk Dons an Ekıbı ızle mışt r • Dunva 8arış Konsey (DBK) ıle Turkıye Barış Der negı'n n o'taktaşa djzenledtk lcr dUkıslararası Işbırligi Kon feransı» Istanbul Beledıye Mec lısı Salonu nda saat 10 00 da yapılmıştır Dunku oturumlar do onumuzdekı donemde Bal kan "e Orta Doğu uıkelennn katılmaları ıle ge'cekieştırı'e cek olan Ulus ararası Konfe ransın hazırlı* calışmalarının surdjruldugj bı d rılmışt r • Kısa adı IKD olon llerıcı Kadınlar Demegı dun Taksım Cumhurıyet Alanı ndo bır top lantı duzenleyerek Notron Bom basının yopımını kınamıştır Toplontıda Notron Bombosının Turkıye de depo edıldığı one surulmuş ve bunun ulusal çı korlar acısından yarattıgı sa kıncalar uzerınde durulmuştur Toplantı sırasında IKD uyesı kadınların «Notron Bombosına HayırB yazı'ı gomlek gı/me'erı d kkatı cekm ştır • Ankara da Işci Kultur Der negı nce duzenlenen toplantıda Dunya Banşmın kalıcı bır or tamda korunması ıç n tuTi u lusıararası guclenn eylem bırlıgı yapmalan ıstenm şl r • TurVı/e Işcı Partısi (TIP) Gerel Boşkaiı Behıce Boran Işcı Kultur Derneğ n n Anka ra da duzenledığı toplantı/a b r mesaı gondermlştır Bo r an TlPın Dun o Barısının korun mosı ve guclend rılnesı bıln cın İ9 olduğunu oelırte'ek D j n /a Ba r ısı rrucade e ^ n n e ı ge nıs devrımc cephelerde s j r d j ru mes nı ıs'em şt r Bornn SOZ'P rnı «Ulus'ararasi capta bır sl lahsızlanmaya gıdılrresı şart t,r Nukleer sılahların gelıştırıl mesı ve uretımı durdurulmalı mevcut sıloh stokları yok edıl melldır Sıcak ve soğuk savoş kışkırtıcılıgına karşı, yogun bır mucadele venlmelıdır» d ,eek tamamlamıştır • «Kadın Dayanışması Der gısı»de Dunya Barıs gjnu ne denı le Bursa Mersın ve De nızlıde toplantnar duzenlem ş tır Toplantılarda Dunya Ba rışı ıcm emekçı kıtleler n ve emekcı kodınlar n uzerlerıne duşen gorevı yer ne getrmelerı ıstenmıştr • Turkıye Sos^ohst Işc Par t sı (TSIP) Genel Başkanı An met Kacmaz «Kolıcı bir Dunyo Barışı Içın mucadele etmenn ontı emperyalıst savasın ekse nı durumundo oldugunu*» be I rtm ş* r «U'usol bagımsızlıgın Dunya Barışı ıcin verılen mu cadei'den oyrılomayaccgını» so ism s! r 9 Tw< ve Işc Ko/lu Partısi (TikP) 1 Eylu.1 Barıs g j n u top lartıla'i nedenl 'e b r bM r \ayınnmış «Dunya Bar sına vapılacok en buyuk kotulugun Ereınev ın barış ninnılerıne ıncnmak o'dugu goruşunu» so vunmuştur B idınde «Dunya Barifinın korunmosı icın em peryalıstlere karsı mucadele veri'mesı gerektıgn be) rt Irr s tır • TOB DER ın ı1< kongre s nje sec en Boşkan Gj'te kın Gazıoglu da Dunya Ba nş gunj kutamaiarı nedenı le \a ınladıgı b'd rıde savaş an cnpe'val stlerm <or omacı ıle baslattıkları gınştTi'er o dııq ı r u ore SJTTIJŞ ve şoyle dem s DlÎNYA BARIŞ GÜNÜ DUZENLENEN BİR TÖRENLE KUTLANDI > Spor ve Sergi Sarayında Barış Derneğince düzenlenen törene çok sayıda insan katıldı. > ÎKD, Taksim'de düzenlediği toplantıda Notron Bombasmı protesto etti. > TİP Genel Başkanı Boran ve TSİP mesaj yayınladı. ı urKiye nın onerııerını A t r y e rvuıs.ciici \a vermesi ekim ayına ertelendi Önerileri belirlemek amacıyla 8 eylülde Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında bir toplantı yapılacak Türkiye, AET'ye kendisi için belirli bir bağışikhk dönemi tanmmasını isteyecek ANKARA, (ANKA) Turkıye ıle Avrupa Ekonomık Topluluğu (AET) arasındakı ılışkılerı yenl den canlandırrr.aya yonelık Turk onerılerının Bruksel e go turulmesınde bır aylık bır ge cıkme olm ştur Dışıslerı Ba kanlıgı yeık'iıle'inaen edınılen bılgıye goro Turk onerılerinı Bruksel de AET vetkılılerıne sı. nuiması buyuk bır olasılıkla 5 ekıme kalacaktır Dano once Turk onerılerinın AET yetkılılerıne eylul ayı ba şında sunulacaoı açıklanmıştı Turklye'nın AET ıle olan ılış kılerı duzenlemeye yonelık one nlennın belırler mesı konusun dakı cahSTialar Dorduncu Plon calışmaları paralelınde surmek tedır Bu cerçevede 8 eylul cuma gunu Dısışıerı Bakanlığı nda Başbakan Bulent Ecevıt ın başkanlıgındcı bır toplantı yo pılacaktır Toplo'itıya Dışışle rf Malıye Tıcaret Gıda Tarım ve Ha/varcılık Sanayı ve Teknoloıı ıle Fnerıı ve Tabıı Kaynaklat Bokcrlıkları yetkılı lerl katılacaktır BAĞIŞLILIK DÖNEMİ Edınılen bılgıye göre AET'ye Turklye kendısı lcınn belirli bir cbağışıklılık» donemı tanınmasını onei6cektır Tanın mosı ıstenen boğışıklık donemının suresı kesın olarak belır lenmemıştır Ancok genel eğı1 mın Dorduncu Plan yıllarını kcpsa/acok b'cımde beş yıl su relı b r bağışıklıl> doneml bıcı mınde olduğu bıldınlmekte dır Bağışıkl'k donemınde Türki ye nin sanayı ürtınler'ndekl mık tar kısıtlamalaı ıle gumruk yu kumlulüklennın ertelenmesı soz »'onusj olocaktır Turkıye nın goruşune gore bu donem de AET nın Torkıye'ye olan yu kumluluklerı ıse surmelıdır Bo/lece Turkıye AET nın o zellıkıe tekstıl konusundakı ko ruma hukjm'erne bosvurması nı onlemeye calısmoktodır Goz lemcı'er Torkıyc nın bu ama cında başarıya ulaşmasının g j c olduğunu sovunmoktodırlar Brukse! dskı AE"f yetkılılerı Tur kıye ye bağışı^lık donemı tanın masına yatkın gorunmektedırler Ancok bu bağışıklık donemınde yukumluluklerın Turklye acısından tek toraflı olarak ertelenmesl yerir.e karşılık askıyo alınması gerekt ğinl savunmok tadırlar TAM ÜYELIK Turkıye de bcğişıklık donemi sonrası ic i ıse ıkı farklı goruş bjl^nrroKtadır Tıcaret Bokanlığı ido bu konuda bır sure once ozpı kesım yetkılı leriyle yrpılon toplantıdo ozel ke c ım temsılcılp'i bağışıklık do nemı sonrasında AET ye tam u ye olunmasını "e bo ıstemın AET ye bagışıkl k donemı ıste mıyle bırlıkte bıldırılmesını o nermışlardır Bcgışıklık donemı sonrcsına ılıskın resml goruş se bagısıklık oonem sonro sında Turkıye ekonomısmın va racagı aşamaya bagl o'orak katmo protokol do ne gıbı degı ş klıkler gerekt Ğını belırleneoıieceğı vonuraedır mamloyıcı protokolıun mecllslerce onaylonacoğı yolunda bır guvence verılecegl de koydedılmektedlr Bilındığı gıbı. tamamlayıcı protokol un tıcarı hu kumlerı fıılen uygulanırken ma lı hukumlerı meclıslerce oray lanmadıgı ıci" yurumemekte dır Buna bağl, olarak AET de Turkıye ye ocmayı ongorduğu proıe kredılerın ışletmemektedır Tamamlayıcı protokol un ona>ı konusunda AET'ye verıle cyk guvenceyle bırlıkte Turkı yp P n kredılerın kullanmak i ıcın AET ye proıc de sunması I b'klenmektedır I PROJE KREDİSİ gelen Japon Heyeti görüşmelere başladı • ÖZEL KESIM TEMSİLCİLERINDEN OLUŞAN HEYET OZELLIKLE 2 BOGAZ KOPRUSU VE PENDiK TERSANESI ILE ILGILENIYOR ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Japon ozel kes n temsı'c e r nden oluşan b ' he/et dun An«ara JO ge m S ve Turkıye de uzer nae duru on bazı bu yuk vatırımlarla q lı otarak Dış şlerı /e huKumet vetkılıla rı ( le goruşmelere başlamıştır Japon Isadamları Heyet ne Japonya nın en bjvuk fırmalarından o'duğu bı dır len (IMI) S rket n n Genel Dırektorunun başkanlık ettıgı bıldrılmekte d r Japon ısadam'arının ozel lıkle 2 Bogaz Koprusu proıesı ıle yıllardır bıt rılemeyen Pend < Tersanesının yapımıyla ıl gılendıderı b Idırılmektedır IMI Sırketının Pendık Tersanesının yıllarca once yapımına boşlan dığında proıeye katkıda bulun dukları şımdıkı goruşmelerde de bu Işbırlığını yenılemek ıstedıklerı belırtılmektedır Turkıve'de 2 3 gun kalacakfarı bıldınlen Japon işadamları nın alt yopı yatırımları konusunda ışbırhğı konularını goruşmek uzere Dışıslerı yetkılılerı ve hukumet temsılcılerı ıle temaslar yapacaklorı bıldırılmektedır Japon he'etı dun oğ leden scnra Devlet Bakanı H k met Cetın ıle bır goruşme yap mışlardır ^ AET gecen yıl Turklye' /e vermeyı koranaştırdıgı 387 mılyon dolarlık proıe kredısını 1972 den bu ycra lurkı/e Buyuk M llet Mecl'Si nae onaylanTAMAMLAYICI PROTOKOL madan bekleyer tamamla/ıcı Öte yandan ekım ayı ba protokole bağlarnıştır Bır boşKa de/ımle tarraloyıcı protokol şında AET ye Turk onerılerı go Turkıye Buyuk Mıllet Meclısın turulurken AET rın Ingıltere de onaylanmadırj surece bu Danımarko ve Ir'anda nın katıl38/ milyon dolarlık kredıyı Turmasıylo bırlıkte genışledığl zakıye kullanamayocaktır. man Turkıye ile ımzalanan ı t o AP Izmir ıl örgütünde mucadele hızlandı n Başkanlığma adaylıklarım kovan Ilayıettin Yorçancıoğlu ilc ÎUESS îzmir temsilcisı Tacettin Hicyılmaz arasında suclama kampanyası suruyor I2MİR, (Cumhurlyet Eg« Bu rosu) 30 eylül gunu yapıla C3K olan AP II Kongresl ı c n partı ıc nde genel merkeze karşı olaniaria genel merke? vanlılan arasındakı kulıs ca lışmaları ve boşkan ada/ları nın b rbırlsrını S'JCİarrofcrı yoğL.mocmıştır AP /e yakın cevrelerden e dınılen bılgı e r e qore il Bcş «on''gı ıcın a'iaylıklarım ko. duk'orırı belırt°n ş md k Boş kan Ho/rettın Vorgancıoğlj e MESS Izmır tensılcısı Ta cett n Hıcyı TIOZ /op* kıarı a cıklaaıo orda bırbırlerını suc aTiaktadırlar Genel Başkan Suleyman De Tirel e karşı oimadıgım ancok L,enel yonetım kuruluno karşı aidugunu partı ıcınde «kan degışınınjı zorunluluguna de gınen Hayrettın Yorgancıoğlu öır sure once Ceşms de du zenledığı semıner nedenıyle iUreklı olarak eieştınlerls kar 3i karşı/o kolrnok t a''ır Hayrel t n Yorgancıoğlu zamcn zo man yaptığı acıklamalarda «Partı iclndekı cekısmeleri en aza ınd'rmek özcllikle dışa donuk mucadelede başarı sağ lamak tek amacımız olocaktın şeklındeki goruşlerını yınele mesi Genel Merkez tarofından Igıyle ızlenmektedır Merke? llçe Kongresl once ''i delege secımlermın hılplı /apıldıgı yolundokı soylentıler jzerlne Genel Başkon Yardım cısı Saadettin Bılgıc Izmır e oslerek ceşıtM toplantılar yap mıştır 30 e/lji gunu yapılacak o lan ıl kongres ne Genel Baş kan Suleyman Demırel in b z zat Izmır e gelerek gellşmele n ızleyeceğı yoiundakı söylen tıle'de Yorgancıoğlu na karşı adovlığını koyan MESS Izmır temsılcısı Tacettm Hicyılmaz ı harekete gecırmıştır. Hlçyılmaz yaptığı acıklamolarda Hayrett n Yorgancıoğlu nu CHP'II olmakla suçlamaya boş lamıştır Genel Merkeze karşı yenıleşme horeketıne karşı ol duğunu yıneleyen Tacettm Hıc v>ılmaz AP nın butuniugunu ko'umayo calışacoğını soylemek tedır Öte yando nenüz adayiıkio rını acıklamamalarına karşın Demırel ın odomı olarak boş <anlığo odoylığını ko/obileceğl belırtılen eskl II Başkanla nndnn Halı1 Unalp ın kongre ye Genel Başkanın gelmesl durumundo adaylığını koyacağının beklendıği öğrenılmıştlr Turizm İş ile TCDD toplu sözleşme imzaladı ANKARA TCDD Genel Mudurluğu ıle yenı Tunzm Iş Sendıkası arasında toplu sozleşme mzalanmıştır Ankara Istanbul ve Izmır1dekı Yemekll Yataklı Vagonlar ışyerinde colışan 360 dolayında ışçın n yararlondığı top lu ıs sozleşmesı 1 ocak 1978 tanh nden ıtıbaren gecerlı olmak uzere ıkı yıl surelı ımzalanmıştır EBK. hayvan alım fiyatlarını yüzde610 artırdı ANKARA (Cumhuriyel Burosu) Et ve Balık Ku r umu canlı hayvan des'ek'eme alım fıyat larına yuzde 6 ıle yuzde 9 7< orannda zom yapmıştır Yenı fıyatlan acıklayon Devlet Ba kanı ve Gıda Tanm ve Hayvan cılık Bakan Vek lı Ahmet Şe ner, artışa ragmen EBK rra mullenne zan1 /apılmayacağını bı'd rmıştır EBK canlı koyunun kılosu nu yuzde C I k b r artışla 36 lı radon cciıı s "jrın Kilosjnu yuzde 6 7 9 7 lık artışlarla 34 radcn alacak yuzde 55 ran dımanlı hayvan'ara v u z üe 3 5 /uzde 64 randmanlı hayvanla ra aa yuzde 4 p'im verecekti' Bakan Sener «Hakkari de ds yenı bır alım merkezi tesıs edıldıgını, Van'da da ıki yenı alım merkezırın faaliyete ge cecegını. boylece uretıcinln aracı ve tefecılere muhtac bırakılmayacağını» soylemıştır Orta Doğu Teknik Universitesi Rektörjüğünden Unıversıtenrz inşoot Işlerı Genel Mudurluğu Mo torlu Taşıt Ba^ım Onarım Atolyesme sınavla aşogıda gostenlan eıemonlor olınocoktır 1 MotO'lu Taşıt Bakım ve Onorım ustası (Dızel ve Senzınlı motorlar) 2 Oto Eıekink Usıası 3 Kaporta ve Sase Bokım onarım ustası, ADAYLARDA ARANILACAK NITELIKLER a En oz ılkoKul mezunu olmok b E i az 5 yıllık ış tecrubesme sal p oımok c Aske'ı K gorevını yopmış olmok Adaylann en gec 18 Eylul 1978 gunu okşamına ka dar ODTU Pereoneı Mudurluğunden alocaKiarı murocaot formlonnı doldurorak ıcde etmelen ve 20 Eylu1 1973 gunu soot iCOOdo Işietme Bakım Boşmuhendrsltğınde yapılocak sınovda hozır bulunmaları qere.<mektedır (Basın 22876) 11169 ULUSLARARASI YAYIN VE TANITIM MERKEZİ Turkıye ntn neresinde olursazuz olunuz, lstedıginız kıtabı evınıze odemelı yolluyoruz. Bıyografık Ansıklopedj Her meslekten yuzlerce kışırun havat hıkayesi özellıklen zevklen ve fotografîarı 300 hra. Cstekte bulunurken lütfen 12 hralık posta pulu gondennız ) TVRKIYE'DE URETIM SANAYI TICARET Bayuk sanayı ve tjcaret kuruluşlannın sermayelerı adreslen yoneîıcılen üretım miktarlan çahş tırdmlan personel savısı ıhracatlan 100 lıra. (Istekte bulunurken lütfen 8 hralık posta pulu gönderınız ) IKONU ŞIIRLLRI ANTOLOJIS1 Turkıye nın bu buyük devlet adamının ölumünden sonra ozel olarak yazdınlan ve adını yuceleştıren 102 şaınn 120 şıın Aynca fsmet Inonu nun ha>at hıkâypsı ve kendısıyle ılgılı anılar 50 lıra. (Istekte bulunurken lütfen 6 lıralık posta pulu gondenrüz) ODEMELI ISTEME ADRESİ. PK 802 Sırkecl Istanbul TURK1YEDE K1M K1MD1R? tır «Savaşa karşı olmak barısı sovunrpak °mper>alızme korşı kurtuluş savoslarmı savunmok gerel'ir Empervalızm ve so muru yok olmaymca tam bır sı'ahsızlanmon n olmayacagı bılınme'ıd'r » CHP'DE 390 BIN ÜYE KAYDI YENİLENDİ ANKARA (Cumhurıyet Burosu) CHP Geie' Sskreterı Mus'a a Us'ndag dun partı ge rel me'kezınde duzenledığı ba^m top an* sın w a u/e ya z ~n \s »enı ene ışlem en ha<kında bılgı vernvş 398 bın 539 uye koydmın yen lendıgı n hatıriatarak bılgı sa/arao /jzde 2 yanıina b r tekn k nata b u l u r d j g u n j bu oronında ^cgdaş stcndar* arın altnda Djlundugdnu ka/aetmıştır 400 bıne yaKin Ka/ıt yenıters srasnda 7 bın c /arında 'ekn < hata bulundugunu, a/ıca \enıleme be ge^ı d o d j r •na,an uvelerm ^a/ıtların n da ba;/uruaa bulundukları an /en leieceg n ka/oeoe'' Ustun ia<5 h CD r pa r t lı uyenın por tıden cıkarıl'naai ve/o u*/el g n n sıl nmesının sozkonusu olamayacağını hatırlatmıştır Hacettepe Universitesi Rektörlüğünden 1978 1979 Unıversıtelerarası Seçme Sınavı sonunaa Unıvers temıze gırmeye hak kazanan adaylann kesın ka yıtları Fakulte ve Yuksek Okjllara gore aşoğıdak gunle'de sabah 930 113C ve 1330 1630 saatlerı arasmdo resmı calışma gunlerınde Oğrencı Işlerı Mudurluğu Ka yıt Burosunda yapılacaktır (Hacettepe Universitesi Beytepe Kampusu) 1978 79 Unıversıtelerarası Secme Sınavı sonuclarıno gore Unıversltemızın ceşıtll Fakulte ve Yuksek Okullarını kazanan ancak mezun olamayan adaylorın kayıtıarı 17 27 ekım 1978 tarıhlen arasında yapılacaktır GUN FAKULTE YUKSEK OKUL VE BÖLUM 1112 Eylul 1978 Tıp. KGN Eskışenır Samsun Trab zon Sivas Tıp Fakultelerı Eczacılık Fakultesı, Dış Hekımlıgı Faku tesı Fı zık Tedavı ve Rehabıiıtasyon Yuksek Okulu Hemşırelık Yuksek Okulu 1315 Eylul 1978 Sosyol ve Idarı Bılımier Fokultesi lAlman Dıh ve Edebıyotı Frorsız Dıl ve Edebıyatı Ingılız Dıll ve Edebıyatı In g lız Dıl Bıhmı Ps KOIOII Sosvcloıı Sos yal Ca'ış'T'a • Sosyal Hızmetler Eko nomı Sanot Tarıhı Tarıh Feisete Iş letme Yonetımı Turk Dılı ve Edebıyatı, Kutuphanecıl k ) 18 20 Eylul 1978 Fen Fakultesı <Bıyolo|i Matematık istatıstık/, Kımyo Fokultesi (Kımya Muhendıslığı Kımyagerhk) Muhendıslık Fakultesı (Fızık Mühendıslığı Jeolojl Muh Ma den Maden Mühendıslığı Hıdroıeolo|ı Muhendıslığl Pılgısayar Bılırrlen Mu hendısliğı Elektnk Elektronık Muhen dıslığı Gıda Mühendıslığı) 1978 Ev Ekonomısi Yuksek Okulu (Ev Idoresi ve Aıle Ekonomisl Cocuk Gelıştmi ve Egıtlmı ' Saglık Teknolo|ısı Yuksek Okulu (Beslenme ve Dıyetetık) Teknoloji Meslek Yuksek Okulu (Agaç Işlerl) Saglık Idaresl Yuksek Okulu 22 Eylül 1978 Mazeretlı olarak yukarıda belırtılen tarıhler arasındo kaydını yaptıramayan adaylorın kayıtları, KESIN KAYIT İCIN ISTENEN BELGELER: 1 USS kımlık kartı ve USS sınav sonuc belgesl 2 Mezun olduğu okulun diploması veya yenı tarıhll mezunıyet belgesı (Başarı belgesı cıkma belgesl yerine gecerll degıldır) 3 Nufus 'ıuvıyet cüzdanı örneğı (Noterden tasdıklı) 4 1959 doğumlu ve daho yukarı yaştaki erkek adaylar ıcm bır Fakulte veya Yuksek Okula kaydolmasında askerllkce b r sakınca olmadığına daır belge (Hgıll Askerllk Şubesınden) 5 Cıcek aşısı belgesı 6 12 adet (4 5x6 Cm) ebadında fotoğraf 7 100 TL Kayıt Harcı (Posto cekı yukarıda belırtılen kayıt gunlerınde ünıversıtemız Öğrencl Işierl Mudurluğunden sağlanacaktır) ÖNEMLİ NOTa Posta Ile kesın kayıt yapılmayacaktır b Kesın kayıt evraklarınin suretı veya fotokopısl kobui edılmeyecektır c Noksan evrakla hicblr şekılde Kayıt yapılmayacaktır Bu torihler dışında koyıt yapılmayacaktır Aynca belırtılen sürede kaydını yaptırmayan adaylar hic bır hak ıddio edemezler NOT Hacettepe Onıversıtesl Aracları Hacettepe Kampusü Hareket Memurluğu KulObesl önünden hareket edecektır (Basın 22606) 11168 Kotil, bugun IngHtere'ye gidiyor Istonbul Haber Servısı Isiaıbji Beeoı/e Saş<anı A/ tekın Kctt OCDE iktısocı Kc1 r kınn a cın Işbır, gı Tes<ı.ot> nın cagrılısı oıara* b j g j n saa' 13 00oe lnaıterc\= g'»ece< tr Ing i ere r le B m nşhom ve üv^rpoc! Bele'1,eernn hatk h zne ennı r e şe< He yurut t j < e r n ı yerınde nce emek aı zuSLin^a o ' i j g j n u b Id r e i Ko 5 tıl daho ";onra Parı e gececek tır ANKARA (a a ) Atom E nerpsı Genel SeKreterlıg nden nukleer tesısler ıcm ışletmeci veya ışletme teknısyenı yetki belgesı almak ısteyenler sog Bir milyon lık raporu alırken tıntıhar et. Hralık kaçak msyl duşünup duşunmedıklerlnl» ve «ıntihara teşebbus eotomobil dip etmediklerinı» raporda belırtmek zorundalar parçası Başbakanlık Atom Enerıısı ele geçirildi Genel Sekreterlığ n n Resmı Gazete de yayınlonan yonetmelığlnde, nukleer tesıs ışletIttonbul Hober Servltl Ismecılerıne yetkı belgesı verıltonbul Emnıyet Mudurluğu Narkotık Şube ekıplerı. kente mesme aıt bolumde saglık esrar ve mermı getıreceğı ih raporunda açıklığa kavuşturul bar edılen bır kamyonda yap ması gereken bılgıler acıklantıkları aramada piyasa demıştır Nukleer tesısler ıcın ğerl 1 milyon Hralık kaçok oto ışletmeci veya ışletme teknısmobıl porcaları ele gecırmışler yenı olmak ısteyenler saglık dır Olaylo ıtg I o'arak kamraporları alırken şu soruiara yonun şoforu ıle ıkı kışi gozalyanıt vereceklerdır tına alınmıştır cAteşll romatızmi geçırdınlz mı'> Sık sık veya =ıddetll baş 54 AL 804 plakalı kamyonun ogrılarınız var m ı 9 Baş donIstanbul a esrar ve mermı getıme*l veya bayı'ma belırtıniz recegının ıhbar edılmesl uzenne Narkotık Şube ekiplerl An var mı? Goz bozukluklaı şeker hastalığınız var mı ulsekara ve Londra asfaltlarında nnız var m ı ' Omuzunuzda kente girışlerl kontrol altına al devamlı agrı vpyo başka bir mışlar gelış gunu ve soatı anormallik var mı? Dirsegınız belll olmayan kamyonun 29 de devamlı ağrı veya bcşka ağustosta Londra osfaltı yolu herhangl bir anormallik var Ile ıl sınırına gırdığıni saptaya m ı ' , Felc gecırdmız m ı ' Sarak ızlemeye boşlamışlardır ranız var m ı ' , Herhongi bir Meşrubat yuklü kamyonun şodeprasyon veya aşırı uzuntu foru Izlendığınden habersız ogeclrdinlz mı? Hafıza kaybı larak aracı Fatıh te bır acık veya unutkanlığmız var mı? gara|a pork etmıştır Bunun uSinirll mısiniz' Hiç hayat slzerme bır narkotık polısı olıgortasına başvurarak reddedllcısı görünumunde şofor Horun dlniz mı, cıddı olarak Intıhar Topcu ıle ilışkı kurarak meşrubat almak istedığlnl belırteetmeyl duşundunuz mu ve/a rek pazarlık etmeye başlamışteşebbus ettınız m ı ' Son setır Şofor Topcu karşısmdakı nedır kac iş değ'Stırdınlz'» kışının polis olduğunu bllmeİLAN den tartışmaya gırmiş ve «Gft başımdan, ben meşrubat fllon TURKIYE GIDA SANAYIİ satmıyorum > d'verek alıcı roİŞÇILERI SENDIKASI lündekl polısten kurtulmak ısteGENEL BAŞKANLIĞİNDAN mlştır. Sena kamız n Genel Merkez Polıs'e, şofor arasındakı tarOlağan Genel Kurul toplantıtışmanın buyumesı uzenne şosı 16 ek m 1978 pazartesı gufor yardımcısı Ramazan Cetın nu saat 10 00 da PARK OTEL de polısı uzaklaştırmak isteso'onunda başla/ıp 17 ve 18 mıştır Bu sirada ekıpler baskı ekım 1978 gunien de^am edenı gercekleştırm şlerdır Kamcektır GjndeTi cşagıya cıkayondakl meşrubat kasaları alr deıegele 9 tında yopılan aramada, 1 mil rılmıştır Uyelere, ve llgılılere duyurulur yon llra değerinde kocok otomobil parcaları ıle otomobil bılyaları ele gecırılmıştır Nükleer tesise alınacak personele intiharla ilgili düsüncesi soruluyor GENEL YURUTME GUNDEM KURULU Olayla ılg lı olarak şofor Ha run Topcu, yardımcısı Rama zan Çetınkaya ve Huseyın Akıncı gözoltın i alınmış, soruşturmaya geçılrrıştır. İLAN İSTANBUL 2 İCRA MEMURLUĞUNDAN 1978/4317 Mahcuz olup satılmasına karar verıleo 30 000 lıra kıy metlnde 172 odet Rour Bert rant, Bush Abme. Kaplan marka nerolı esonslar ıle 50 odet kaplan marka Mılıs lerın acık artırması 1391978 gunu saat 16 3017 00 orası Eminonu Marpuccular Caddesi Demıroz Han No 4'de yapılacaktır O gun veniecek bedel mu hammen kıymetlnin % 75'ni bulmadığı takdırde 14 • 9 1978 gunu oynı mahal ve saatte kınc satışı yapılarak en cok pey surene ıha le edıleceğı ihale karar pulu ve dellalı\enın alıcıya aıt bulunduğu ıcr oiunur TEŞEKKÜR Adsını ve yck uguru hıcbır zoman unutamıyacağırrız 27 7 978 oe efat eden degerlı vorııgımız eme<lı /ar gıtav Uyesı 1 Yo<lama ve acılış 2 Geiel Başkanın Kongreyı acık konuşması 3 Sa/gı duruşu 4 Konukların konLşması 5 Başkanlık Dwanı sec mı, 6 Kom svoniann sec m a) Orgutlenme Kom syonu b) Toplu Sozleşme Kom syonu c) Basın Yayın ve Egıfm Komısyonu d> Tuzuk Tadıl Komısyonj e) Korarlor Komısyonu f) Akcalı konulan ncelerne ve Butce Komısyonu g) Secım Tasnıf Komıs/onu 7 Raporlann okunması 8 Roporların goruşulmesl 9 Komısyon raporlarının goruşülmesı 10 Kurulların aklanması 11 Secımler a) Genel Yonetım Kurulu b) Genei Denet m Kurulu c) Gensi Onur Kurulu. d) DISK Genel Kurul. deiegelerı, 12 Kapanış AVK. FERİDUN BAGANA'nın cenoze torer ne katılon çelenk gonderen Turk Eğıt m Vakfı no bagışta bulunan telefon telgrof veya bızzot geıerek acırnızı payloşan dost ve yakınlarımıza ku'Uluş lara en ıcten teşekkurierımızı tekrar sunarız A I LES I (Alons 76172) 111 FRANSIZCA VE SAKATLAR JEKATLARINIZ OERNFĞI TELF ICİN rORKİYE SUBESI ISTANBUL STRASBOURG UNIVERSIIESI MEZUNU BAYAN OĞRETMEN IARAFINDAIM FRANSIZCA OERSI VERILIR BUTUNLFMELI OĞRENCILER SINAVLARA YETIŞTIRİLİR 21 38 82 TEL: 58 68 96 55 37 98
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog