Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• • • • • Sohibi' Cumhuriyet Motbaacılık ve Gazetecılık T.A ?. adıno NADIR NADİ Genel Yayın Muöuru OKTAY KURTBOKE I Sorumlu Yazı isler! Müduru CETİN Ö2BAYRAK I Boson ve Yayon. Cumhurıyet Matbaacılık ve Gaz«1 t«clik T.A.S.. Cağaloğiu. Turkocoğı Cad. No.: 3941 Posto Kutusu 243 İSTANBUL, Telefoa • 28 97 03 CUMHURİYET BAS!N AHLÂK VASASINA UYMAYl TAAHHUT EDER BÜROLAR Ankara Ataturk Buivarı, Yener Apt. Yenlşetıır. Tel.: 17 58 66 25 57 01 • İZMİR Halıt Zıya Bulvarı No: 65, Kat 3, Tel: 25 47 09 1312 30 • ADANA Ataturk Caddesı, Uğurlu Pasaıı TeU 14550 19731 ABONE UCRETLERİ Aylor . 1 3 6 12 Yurt icı : 90 270 b40 1.080 Yurt dışı 165 495 9 X 1 &8D <> Avrupa, Yokın Doğu 400. Amerika, Orta Amerıko. Guney Asyo icin 800 Uzak Doğu jçm 1200 kuruş ucak ek ücreti olınır. T A K V İ M M EYLÜL 1978 imsak 458 İklndl 16 42 Guneş 637 Aksom 18 22 Öğl« 1310 Yatsı 20 54 Mfe ^ ' merkez dersanesi renterın Vehbı Sayar adlı bır ogrencı ıle bır sure once olourulen Tes Is Federcsyonu Elâzığ Sube Aroştırma Sekreterı Tolât D's'ın kardesı Mustafa Dış o.duğu bıldırılmıştır # Oncekı gun uc kışının oldurulmesıyle ılgılı olarak henuz fjozoltına olınan olmomıs sag egılımlı Hosan Yardımcı da d j n toproça verıimıstır Bu aıüdo MHP'lı Belea ye Başkanı Behçet Susmaz'ın esnafı Valı Gungor Aydın'a karsı eyleme gecırrr.ek ve dırenış yoptırmak uzere harekete geclığ1 oğrenılmıstır Valı Muavını Mshmet Ozer ve Jandarma Komutünı Beted.ye Başkanını uyarmıs boyle bı r tahrıkte bulunmamolarını ıstemışlerdır. DEMiZLI Eğıtım EPSMUSÜ ne gıtmekte olan sol eğılır",lı ogrencılere 40 kışılık bır komancio grupu toş ve sopalarla saldırrrış, oicryaa Bekır San'ı nın kolu kırJmış Sukru Esen de başından yarclanmıstır. MALATYA Sıvas caddesınrjen gecmekte atart Serdar Kurt ve Servet Erdoğan ad.ı kı devnmcı genc. kımlığı sap tanomoyan ancak yakalanama |S<!SS »CKUENnil.1 ÜMMN ÜNİVERSİTEYE HAZ1RLAMA İSTANBULB^™* 1 6E . 27A092.228318 'ZMİT ELAZIĞ 2704 GÖZLEM (Boştorafı 1. sayfada) Blz* iyl niyeth diktator lâzım... Bu ««U kırbaclı diktator»'un iyi ya da kotu «niyetli» olmosı, bizım bu dlktator* bakış açımıza gor« değisiyor. DiyeHm, ki işodamıyıi; o zaman toplu sozleşmelerl yasoklayonı eti kırbaclı «iyi niy«tll diktatör» olarak goruyoruz. Etllye • sutluye karışmayan bir yurttaş da trafik duzeninin tıkır . tıkır calıştığt, sokaklorın parıl pırıl otduğu kentleri ozleyip «iyi nıyetli diktator» arıyor. «iyi nıyetli diktator» kırbacını, trafik duzenıni altust «d«n aracların uzerina» dolaştıracak, sokaklara izmarit atanlan bi guzel kamcılayocaktır. Oyso siyosal tarih, «İyi niyatll» soyılan, oyle gorunmek Isteyen, «kırbaclı diktatorlerin» mezar toşlaııylg doludur... Toplumsal olaylarda iyi niyetın, elle tutulur, gozi» gorulur nesnel olçuleri olmadıgıno gore, diktatorun »llndekı bu kırbacın, hongi toplumsal olguyu yoraitığını, cesitli sosyal sınıflarin hongisini koruduğunu bılip, aniamak gerekıyor... Işte o zaman, «diktotor»'un gerçek kişiliğı ve kımlık kartı ortaya cıkar İkinci Dunya Savaşı'nın öncegi ve sonrası, «lıderler cağı» olarak nılelenıyor Elbette her sıyasal okım, her siyasal eylem bellı lıderlerce yonetılır. Lıdeılerın etkinlığıni hıç kimse yodsıyamaz. Fakat liderlerın, «yanılmaz ve yenilmez» yanlarıylo gorulup, yuceltilmeleri, ısler, ıstemez «lider fetişizmine» yolaçor. «Elı kırbaclı diktator», «iyi niystlı diktator» kavramları, kaynağını bu «lıder fetışizm»'inde bulur. Bize iyi nıyetli diktator lâzım .. Bırakm «eli kırbaçdyı», «eli kırbaçsız» diktatorlere de ozlem yok mudur?. «Eli kırbaclı diktator» kavramımn seruvenlerını iran' daki olup bitenlerden oğreniyoruz. Hıc bir diktator İran Şahı kadar silaha, oraca, gerece sahip degıtdır Cağımızda «eli kırbaclı» olmak, boylesine araclara, sılahlara, gereclere sahıp olmak demektır Sıloh yapımı, uretımı buyuk devletlerin ellerinde olduğuna gor», bu «eli kırbaclı dıktator»lerm «koklen» de, tom anlamıyla «dışarıda» olmuyor mu?. Diktatorun elmd« ealladığı kırbaç, kimin kırbacıdır? Bu kırbacın sapın da hangi tektllerin, hongi buyuk devletm damgası vardn? Ozetleyelim: Çağımızda diktatorlerin koklerı dısandadır! Bokmız, ABD Devlet Batkanı Carter, İran haikına korşı kan kusan Soh'ı nasıl savunuyor?, Evet, ev»t, «Sahıbinın S«si»... 6ERÇİ (Boştarafı 1. Sayfada) giniesmektedir. Atina bir yandan Moskuva iie ılışkllerinl tazelerken, bir yandan Pekin'e ocılmaktodır Kıbrıs Rum yonetimi, Sovyetler ve Baglantısızlarlo bırlikte, Avrupo Konseyı ornegınde oldugu gibı, AET utkelennin de des'eğını soğlayabılmektedır. Yunanistan ile Kıbfs Rum yonetımi ulus'aıatorı sohnec'e cok yonlu açı|ı;ıı ve oestege sohne olurken. Ankara'ya ıcok yonlu' baskının si';c!urulduğunu bslırtmek o'csıdır Halen Ecevıt yanetimin:n elmde Amenkan Kongresi nın bir metnı btılunmaktadır Ambargoyu kaldıran bu metın ıçerdıgı koşuliaria. bir yandan ABD nın Kıbrıs'taki rolunu daha agır lıklı bıcimde tescıl etmekte, o'e yandan da Ecevit yonetıminln dış politikasmı yonlendırme iddiasını tasımaktadır Ayrıca bu metnın yururluge gırmesı, Ankara açısından Turkiye'dekı Amenkan uslvrlnl gundeme getırmektedir . Atîna il« Kıbrıs Rum yonetimınln uluslararası sahnede yenı gırişımlere acıldığı bir donemde, Ecevit Hukumetinın elm dekı verıleri ve clanak!an daha ozen ve dıkkatle gozden gecirmesi gerekıyor.. *•** Merkez Bankası yeni Banka Meclisi göreve başladt ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Merkez Bankası'na yenı secılen uye.erı, dun Aslıye Tıcaret Maiıkemesınde yemın ederek goreve başlomıs'ardır Merkez Bankası Başkanı Ca fer Tayyar Sadıklar, Banka Mect'sı uyelerının yemin etme lennı onlemek uzere Nobetcı Asııye Tıcaret Mohkemesı'ne başvurmuştur Ancak Nobeicı Mah^eme hakımı, Sodıklar'm bu tolebını reddetrnıştır. Merkez BOOKOSI iV'sclısi'nın bugun en yoşlı u/e Zı y o Kayla'nın başKanl.gında toplonarak Bonka Deıietcnerının Baskan hakkında hozıriadıklan ra poru goruşme/e baslayacağı oğrenı,mıştır İSTANBUL VE ELAZIĞ'DA 2 KÎŞI {Baştarafı 1. Sayfoda) İSTANBUL Gultepeae b r grubun actığı ateş sonucu bır kışı olmuş, bır kışı de yaralanmıştır Harmantepe bolgesmde dun saot K 30 sıralarında son durakta m.r,ıbus« bınmek uzere olan ıkı kışı yaylım ateşıne tutulmuştur. Saldırı sonucu MHP uyssı olduklorı bıldırnen Zıya Agırbaş olmuş Recep Akgun de kasıgmdan yaralanmıştır Olay yerınde yapılan aramada cok sayıda bos kovan. mermı ve mermi cekırdegı bulunmustur # Pazartesı gunu sılâhlı saldırı sonuru olduruıen ODTU oğrencısı Nızomettın Orhangazı'nın cenazesı dun duzenle ner. torenle topraga verılmışgılı oiarak tutuklonanlann sayısı djn 78 s çıknıistır Valı Fıkret Kocok. sokağa cıkma yasağının surecegını. Eğıtım Ensiıtusunun de pazartecı gunu acılacağını soyleTiıştır VAN Gevaş to Dınkar mezrasında ıkı aşıretın bır mezraya yaptığı baskında yaî'ilan ev de bır caset daha bulunmuş «3 olenlenn sayısı 18'e yuksel'ııstır. RIZE Başka ken;lerden Eğıtım Enstıtusune gonaerılen ve Rıze'de olay çıkcrtcn KOmandolardan gozaltıno alınan 21'ınden 10'u tutuklanmıştır Vnlı Mulıa'rem Bortın «Dısardan surgun gelen komandolann yol açtıklorı otayıarın onlenmeıi ve yenı bır Malatya ve Sivas olayına nıeydan vermemek icin yogun bır caba harcadıklarını» sovlemıştır ELAZIĞ ll,er Barkosı 10 Bolge Mudurluğunde cclışcn \e sol eğılm'ı olduğu bıldınlen Bayram Ergul adlı bır kısı, dun soot 17 30 sıroıanndo Gozı caddesı cıvonnda btr ıs honınm onurde kursun yaöTiuruna tutularok oldurulmuştur Banko memuru Ergul'u oldudikları ıç'n gızli tutulan bir grubun s lahlı saldırısına uğramış, aöır yaralanarak Özel Ha:k Hostanesıno ka!dın;mışiordır. ANKARA Isporta Mıllı Eğıtım Mbduru Ismet Baş ve dorl mudur yard'.mcısı, Isparta Vaiısı Cemol Orhan Mırkelam ır uvgulamolannı protesto ama cıyla 'St'fa etmışlerdır • Genelkurmay Başkanlığ Genel SeKreterlığı tarafındar bugun basına yop.lan acıkla macta. soicu m lıtanlar tara fmdon oldurulciuğu one suru len Harp Okuaı oğrencısı A' Rıza Lapcın'ın arkadaşının ta boncosını muayene ederken tı bcnconın patlaTiası scnuc «kazaen» vurulduğu belırtıimı tır Acıklamada «Olayın hiç bir surette ideolo'ik yonu o madıgı kesınlikle tesbit edilml bulunmaktadır» denılmektedır • Mcmak Teoecık Beledıı otobusunu bır sure once ku şunlcya'ak dort kışının olum ne. ve 16 kışının yaralanmas na neden olan sanıklardan C han Uzun, dun yopılan duru masmdcn sonro tutuklanar cezaevme gondenlmıştır. HEMA'nın Kayseri ambarındaki makina aksamına bankalar, icra yoluyla elkoydu tr Kamran İnan (Baştarafı 1 Soyfado) orzusu ic'mdedir. Bu arzuyu nereye kadar gotureceğl teşkılatın bileceğl istir. AP Kongre'.erınin, buyuk kongrenin bil»c»ği Iştlr» demıstır. Inon. Turki/s'de demokrosmın baslaoıgındon bu yana, secımle partı lıaerı değısmediğme değınmış, Batrda hıcbır poîıtıkacının 15 yıl parti genel baskanlığı yo t)a başbokanlık yapmadığını belırt mıştır. Teskilat ve AP'll yurttaşlarla yaptığı temaslarda tabanda bir kayma gozleyıp gozlemedığıne, kayma varsa re|ımın selametl açısından bu gslışmenın najıl onlenebılecegı, ya da en azından frenlenebıleceğı sorusuna verdığı yanıtta Kamran İnan en buyuk kayrnanın 1973 secmj lerinde olduğunu soylemıştır. AP'nın zayıf kalması durumunda rejim bakımından sakıncalar doğacağını belırten Komran inan yonıtmda ozetle şoyle demıştır «;AP'nın tabamndan en buyuk kayma bıld'ğmız gıbı 1973 seçımlerınde olmuştur. Oy O'anı ıtıoanyle yuzde 46'dan 29'a san dalya sayısı ıtıbarıyle de 25«'dan 149'a duşulmuştur, Ve bu en buyuk kaymadır kı rei'mın o tanhten bu yana ıstıkrar ve guc bulmasını adeta onlemış ve zayıf koalıs/onlor devrını Turkıyeye getırmıştır. Bu kaymanın kısmen tamırı yolunda gosterılen butun cabalara rağmen 5 hazıran 1977 secımlerın de AP eskı oylorını ve sandalye sayısını bu'amamıştır. Şu hol de genej kaymanın sebeblerım arcmak gerekıyor. Ve kayma da kusuru, kabahatı kayanda aramaktnn cok bu kaymaya yol Gcon sebeplerdu oramak gere kıyor. Bir bara| su kacırıyorsa kabahat kacan suda değıidır. Baraım neresınde bir sakotlık ve boşluk vardır, oroda aranma lıdır > KAYSERİ (Cumhuriyet) Emın Hottot'a aıt HEMA Traktor AŞ nın Kayseri fabnka ambarında bulunan makina aksamları ve troktor lastıklerı ıle tess kurma aletlerıne bankalar elkovmuştur Kcyseri 2 İcra Memurluğu ka nalıyla satışo cıkorılan malların satıs değennın 11 mılyon 4 55 bm 213 lıra tuttuğu ve satışııı Cmkur tesıslerı salonunda yapılacağı bıldırılmıstır. Türkiye, Bern ve Moskcva Fuarlanna katılsyor İstonbul Hober Servısl Turkıye 2225 eylul tanhlen orcsında "svıcre'de duzenıenen Tekstıl ve Konfeksıyon Urunler, Fuarı ıle 25 kasımdo Sovyetıer Bırlığı'nde ocılocok Ihrac Fuarına katılma kororı olmışlır Turkıye adıno fuarların organızasyonunu yopon Interteks Yonetım Kurulu Başkanı Huseyın Avunduk, Bern Fuarına 90 ve Moskova Fuarına da 100 fırmanın katılacagını bıldırmıştır. Şii Lider (Baştorafı 1. Sayfada) AP Aıansınm habertne gore. bu arada, en az 1000 kışıye ülkeden cıkmamalan ve bulunduk ları yerde kalmaları emn verılmıstır IŞIKLAR'IN SÖZLERİ DISK Gene! Sekreten Fehmı Işıklar, ışçı sınıfının İran emekçı halkının yanında olduğunu ve iran halkının devrimcı demokratık mucadelesını sonuna kadar destekleyeceğını acıklamıştır TÜRKLER TELGRAF CEKTİ Madentş Sendıkası Genel Baskonı Kemol Turkler de, «Mad«nİ? olarak İranlı sınıf kardeşlerlmiıin, dost İran halkının faşlzme ve emperyaüzme karsı çıkışını dettekrryaîr, kanlı Şah yonetimini ve Amerikan emperyalizminl bir kez doha şiddetle mahkum edıyoruz» demıştır. Turkler, İran Boskonsolosluğuna bir de lelgrjf yollamış ve halklann sırtında kurulan tahtların ayakta duratnayacoğını koyrjedcrek I i n halkının demokrası vs toplumsal ılerleme kavgosının basorıya ulaştığını belırtmıştir. PSV (Baştarafı Spor'da) Dokıka 17 . San Lacıvertlılerın gorkemlı golu geldı. Kaza ntlan korner atışmı kullanan A Kemal'ın ortasına yukselen Raşıt, nefıs bir kafa ıle topu Eınd hoven fılelerıne yapıştırdı 10 Golden sonra bıraz toparlanan PSV, 20. dakıkada gole cok yaklaştı. V D. Kerkhof'un ortaladığı topu Ivoncevıc. ters vumrukladı, Cem cızgı uzennd«n tetilıkeyı guclukle sovuşturdu. Bu ana kadar, suren Ivoncevıc'ın hatalorı, 30. dokıkodo V D. Kerkhofun ortosına Brandts'ın kofa vuuşu ıle PSV Eındhoven'ın golunu getırdı 43 daktkada, A. Kemal vurdu, top kalecıden gen dondu, Emın'ın sert şutu Fenerbahce'yı 21 one gecırdı ve devre bu skorla kopandı. İKİNCİ YARI Bu yorıdo Fenerbahce hızlı lutbolunu surdurdu. 46 dakıkada Ccm'ın ortosında çok el verişli bir durumdo olmasına karşın Emın yorarlanamadı. 60 dakıkada Alpaslan'ın hatalı ce rı pasını İvançevıc guclukle on ledı. Bu dakıkadan sonra SarıLacivertlılerde belırgın bir yor Sur^luk goze carpttı. 71. dakıkada Cemil'ın, scğ toraîtan, ceza alanına cıVardığı topa, iyi vuramayon On6er. Fenerbance nın ucüncu aol sansını yıtırdı 81 oaKikada Kray'ın 30 metrecien ottıgı sert şutu son ando qucl'ikle on leyen Ivoncevıc, aynt zamonda macan skorunu do bslırledı. Fenerbohce 2 PSV Eındnoven : 1. Sütiüce hayvan borsasında ' d' ' grev başladı İstanbul Haber Servisi istanbul Sutluce Canlı Hayvan Borsasında dunden ılıbaren greve başlanmıştır DlSK'e baglı Banksen tarafından başlatılan greve 184 ışçımn katıldığı bıldınlmektedır Oğrenıldığıne gore komısyoncutar calışan ışcılenn ışcı olmadığı gerekcesıyle toplu sozleşmeye oîurmamıştır. Bu arada komısyoncuların İstanbul Iş Mahkemesınde yoptıkla'i ıt:raz bugun goruşulecektır. Gunde 20 mılyon lıra cırosu olan Sutluce borsasında grev ertesı koçak hayvan keslmın.n ortabıleceğını belırten yetkıiıler halkın dıkkatiı olmasmı ıstemışlerdır. • Ataturk Eğıtım Enstıtusunun acılışmı ızlemek uzere Fıkırtepe'ye gıtmekte olan Aydın hk muhabm Şenol Konukcu da, Karakoy vapur ıskelesınde komandoların saldırısına uğra mıştır Komandoıarın daha son ra saldırılarını vapurda da sur durdugu, Konukcu'ya sılâh kabzasıyla vurcrak ceşıtlı yerlerınden yaraladıkları bıldırılmıştır Komandolar doha sonra toplu naıde Kadıkoy'e gecmıslerdır • Bır oğretmenin oldurulmesı. bır oğretmenin de yaralanması uzerme 5 temmuzclan berı kapalı buiur.an Ataturk Eğıtım Enstıtüsu uun oğretıme boşlomış, ancok kop.ardolorm olay cıkartmo^ı neeenıvle yenıden bır gun tatıl edılmıştır Oğrencter sıkı guven lık onlemien altmda deıslere gı rerken, ckul karşıs'ndakı Cetın Kocoğlu yurdu onunde bınken konr.andolar, davul zurnavla halay cekmışleıdır Oğrencıler ıcerde derslerını surdururken ko ma..dolar bu kez okul onune bır cenoze araoası getırmışlerdır Cena7e arabasının uzerınoe boş bır tobutun buıunması dıkkotı cekn'istır Komandolonn bu taoutu gostererek, «Bu tabut dolacaka şeklınde oaçjirdık ları ızısnmıştır Üaha sonra bır grup, okula gırmış, ders yapan ogrencılere saldırarak «Komunıstler dısarı» d ye bağırmışlardır Saldınlar uzerme okul ıdaresı şuvenlık kuvvetlerınden ko „ maı do'ıara rrfuaahale edılmesıh'e ıstemıştrr Arîcok gbreviı polıs'* lerden ba7ilan mudahole etmek ısterken, dıgerlerının etkısız kal dıkları gorulmuştur Daha sonra oiayların surmesı uzerme okul ıdarösı bır gunluk tatıl karan olmıs ve okul guvenlık kuv vetlerınce boşoltılmıştır. 9 Uc gun once komandolor tarafından Gultepe'de kurşunlonarck olduru'en Ortadoğu Amme laaresı Enstıtüsu Sevk ve Idare Yuksek Okulu oğrencısı N.zamettın Orhongazı'nın ceno zesı dun bınlerce devnmcı gen a n katıldığı bır torenle morgtan olınarck memleketı olan Kors'o gonderılmıstır SİVAS S.vas olaylarıylo ılr Sağ Terör*de İstanbul örneği (Baştarafı 7. Sayfada) MHP BİNASINA BIRAKILAN SİLAH Sorgusu sırasında Al, mıllıyetcı olduğunu, uzenncia ele geçırılen sılâhı kendısıne Ulkj Ocakları Başkanının verdığını. ancok dana fazla acıklama yapomayacağını, yoksa oldur^leceğını soylemıştı. Olay sırasmaa Dort'er dershonesınde coiışan Abdulkadır Topçu ıle p yasa araştırmo merkezınde ca lışan Adnon Bal da olayla ılgılı olarak gozaltına alınmıştı. Abduırahman Al, gerek pol'Ste gerekse mahkemede ılgınc acıklamolarda DUlunur. Tum bu cınayetlenn ve Ulkj Ocaklarının MHP ıle nasıl ıcce olduğunu anlatmak ve anlamak bakımından duruşmasında Abdurrahman Al, cınayet sılâhmı MHP Şışlı bınasıno bıroktıgını ve bunu bır cok kez ylneledığını soyler tstanbul 2 Ağır Cezo Mahkemesındo yapılan sorgusunda soyledlklerı aynen şoyledır Abdurrahman Al'ın «Korşı taraftan çskindığım ıcm okula giderken uzerime silâhımı olmıştım Okula sılâhla girllemcyeceğinden sllahımı Şısli MHP bınasma bırakacaktım. Orada klmseye bırnkpmoıdırn. Bir bolme vardı O bolmeys bırakırdım Ekseri sılahımı MHP bırasındakl bolmeye bırakırdım O gun de her daim bıraktığım yere bırakacaktım » YARIN: Ksbnslı öğrcnciler ve ülkücüler 19681978 kanlı bir , , >" ^Bostarafı 7. Sayfado) cıs; okıncı Kemal Yıldız bıcak lanarak olduruldu. 6 Arahk • İstanbul Buyukcekmece'de Kıbrıs uyruklu devrimci DGSA oğrencısı Muharrem Özdemır, komandoıar tarafından ışkence edıldıkten sonra oğzındon kurşunlanarak oldurulmuş olarak bulundu. bay Osmon Çoyort k"urt< mayorok oldu 19 Kasım • Samsun'da komandolar Ankara DMMA oğrencısı devnmcı Nurettin Altaylı'yı zıncır ve demır çubuklarla doverek oldurduler. • İstanbul Bakırkoy'de MHP llce Yonetım Kurulu uyesı Hik met Ay kursun yogmuruno tutuıarc'< oldjruldu • Amasya'da MHP'nın bır sınemada duzenleJığı toplantıda patlayan oomba sonucu Gulte kin Erksan adlı komondo oğrencı oldu. 18 Arahk • Istanbul'da CHP'lı ol bıldırılen Selahattln Turgu mandolar tarafından kurş narak olduruldu. • Ankara'da bır kahvehc 15 aralıkta bomba atılma ra'îında ağır yaralanan oe cı Mustafa San kurtarılar rak oldu 7 Arahk • İstanbul DMMA Horıta Bölumu oğrencısı devrimci Abdulkadır Adanur, lalcota ıle komondolar torafından olduruldu. 19 Arahk • İstanbul'da DMMA c cısı komando Levent B calışîıgı buroda kımlığı b kışılerce kurşunlanarak ruldu. Mahmutpaşa (Baştarafı 1. Sayfada) Boyrampasa ıtfoıyelerı gondenlmıştır. Nasır Han yarım soot ıçınde kul holıne gelmış ve orta kat cokmustur. Aralıklı patlamalar halınde suren yangın daha sonra Mahmudıye Hanına sıcramış ve Cakmakcılar sokoğında bulunan Kuçukcorapcı Hanmı tehdıt etmeye başlomıştır Mohmudıye Hanının ust katlannı saran vangın alt kotlara gecmiŞ. ancak ıtfaıyenın calısması sonucu saat 24 sırclarında tum han yanmadan kontrol altına almabımlıştır. 8 Arahk • Eskiç.ehır'de 5 aralık gunu DevLıs uyesı Murat Dertlı'nın oldurulduğu olayaa aqır yaralanan İbrahim Boysan kurtarılamayarak oldu 22 Kasım • Molatya Hekımhan ılcestnde AP'lı olauğu bıldırılen Koya Çavdar kurşunlanarok oıdurul du. • istanbul Goztepe'de yapıîan bır operasyonda 24 ekım gecesı yoralanarak yakalanan TIKKO uyesı Zeki Şerit kurtarı lamayorak 6ldü. 22 Arahk • Istanbul Galatasaro hendıslık Yuksek Okulun şaat Mühendısi Fevzl komandolar tarafından tayla olduruldu. • Ankara'da ODTÜ n Salih Kandemir boğazı I kesılerek oldürulmüş bulundu. Kandemır'ın dı olduğu belırlendı. TYS, Şair Arif Damar'ın kitapçı diikkanına yapılan bombalı saldırıyı kınadı Turkıye Yazarlar Sendıkası Genel Sekreten Adnan Ozyalcıner dun yazılı bır acıklama yaparak şaır Arıf Oamar'ın kıtapcı dukkânına yapılan bombalt saldırıyı kınamıştır. TYS uyesı Şaır Arıf Darnar'm Suadıye'dekı Yeryuzu Kaabevıne ılk kez 6 eylul gunu patlayıcı madde atıldığını bıldıren Adnan Ozyalçmer. onanm çalısmaiarınm tamamlanmasınaan sonra 11 eylu! gunu açılması gereken kitabevınm kapısına potlomamış bır bomba KOnuldugunu, ancak patlayıcı maddenm zarorsız hale getKİIdığını soylern.ştır. HSP {Baştorafı 1. Sayfada) rnen, «Bugunku duruma gore Meclıs haftada fiilen en fozia 9 saat colısabılmektedir. Biz gerektiğmde Meclis bu sureyi uzatabilsin lstiyoruz. 10 kişi «ngelleme yapsa Meclis colışamıyor. Meclis buna da korar verebilsin İstiyoru2> demıştır. MSP, TOPLANTIYA KAT1LMIYOR o a.'nın haberıne gore, Mıllet Meclısı Başkanı Cahtt Korokas'ın cağrısı uzerme ıctuzuk değışıkiığıne ılışkın yasa oner;sını goruşmek uzere 19 eytul gunu olağanustu olarok toplanacak olan Mıllet Meclısıne MSP Grubunun kotılmoyacağı oğrenılmıstır. AP ve MHP grupları da «toptantıya katılmcma» eğılımındedırler. AP Meclis Grubunun bugun toplanarok konuyu goruşeceklerını bıldıren Grup Baskan Vekılı Turgut Toker, Danısma Kurulunun şmdıye kador styası portıler orasında yakınlaşmayt sağ'adığını, bu kurulun kaldırılması ıle partıler arasında kopukluğun meydancj geleceğim soy'.omıştır MSP Grup Baskan Vekm Oğuzhan Asılturk de Dan.şıio Kurulunun kaldırılması halınd© buyuK bunalımîar doğacağını one surmuştur. (a a) 10 Arahk • Corum'un Osmancık ılçesmde ıkı grup arasmda cıtoo catışmada komondo olduğu bıldırılen Mustofa Odabası ıle devnmcı oldugu bıldırılen Meh m«t Çıplak kurşunlanarak oldurulduler 27 Kasım • Konyo'nın Hadım ilcesinde MHP'lı Beledıye Başkan adayı Ahmet Bahar cıkon bır tartışma sonucu CHP'lı Mehmet Ka ba tarafından kurşunlanarak olduruı'dü. 11 Arahk • Ankora'da 2 arolık günü ODTU'ne komondoların yaptığı bombaiı saldında yaralanan devnmcı İbrohim Baloğlu kurtarılamayarak oldu • 11 oralık yerel seçimleri sırasında cıkan çeşıtlı olaylar da ve sonrakı tortışmalarda, Holit Aslan, Mehmet Yılmaı, Guzel Koc, Yusuf Ekincı, Asım Engel, Lutfu Çicekcı, Bozan Kılıç, Alı Berk, Guldane Aksu, Mus tafa Balcım, Emin Karabulut, Suleyman Durmuş, Abdulvahap Sincar, Emanet Slncar, Omer Guney ve Mardın'den uc kadın olmak uzere, 18 yurttaş ha/atlarını ymrdıler. 23 Arahk • istanbul Kadıköy ' dıslık Yuksek Okulu oç Mustafa Sacit Saraço< mandolar tarafından o caklanarak sonra tab vurularak olduruldu. • Ankara'da bır kıraa 15 aralık günu bomba sırasında ağır yaralan< MMA oğrencısi devrımc Sahinoz kurtarılomayar Çin'den (Baştarafı 1. Sayfada) makıneler, tarım aletleri, kımyevı maddeier. ılac hammaddelerı ve diğer sanoyı urunlerı satmafinırı mumkun olduğu konusunda goruş btrlığıne varmışlardır. Yüksekova'daki (Baştarafı 1. Sayfoda) işleri Bakanı irfan Ozaydınlı. Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Nurettın Ersın, Hava Kuvvetlerı Komutanı O'general Tahsın Şahınkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun da ızleyeceklerdır. «Kanatlı78» tatbıkatı, iran sınırıno 50 kılometre uzaklıkta yapılmıs. kalabaliK bir yurttaş topluluğunca ızîenmıştır. Saat 10'do Beşbulok mezrası yakınlarında duşman bırlikiennı temsıl eden turuncu kuvvetlere mensup gerıilalann saldırısıyla baslayan tatbıkat, mavı dost kuvvetlerin basarısıyıa sona ermıştır. 31 Kasım • İskenderun'da devrimci olduğu bıldıruen Suleyman Şen gul kurşunlanarak olduruldu. Kupalarda (Baştarafı Spor'da) tes tFranso) 20, Hıbernıan ds koçya) • Moorkoeppıng lisvec) 32, Gtıon llsponya) Tonno (Italyo) 30. Torpedo (SSCB, Molde INorvec) 40. Stordart Lıege (Belcıko) Dundee Unıîed (Iskocya) 10, Arsenal (Ingı'tere) Lokomotıf (D. Almanyo). 30, Tvvente (Hollando) M. Cıty (Ingıltere) 11, Polıteknıka (Romanyo) Budapest (Macarıstan) 20, Oınamo Tlfîıs (SSCB) Napolı (Italya) 20, Ha|duk (Yug ) Rapıd (Avus " > 20, Oınamo (DAO Kızıiyı'dız (Yugoslavya) 52, 1903 Kopenhak (Danımarka) Palloseura (.Yunamstan) 12, C J Jena (D. Alrnanya) Lıerse (Belcıkaı 10 Dukla Proha (Cekoslovakya) Lanerossı (Italya) 10. Arahk 1977 1 Arahk • Dıyorbakır'da Güneydoğ'j Ekspresını sovmak ısteyen kısılerın octığı ateş sonucu mokınıst Ali Com kurşunlanarak olduruldu 26 Arahk • Edırne'cle bır sür( Komandolann bıcaklı na ugrayan ve okınc bhdırılen Erdoğan Ttıı rılamayarak oldu. Eindhoven (Baştarafı Spor'do) boşluklar yarattı. Ne var ki. bu boşluğun hatasmı Şevki ustun başarısı ile kapotıyordu. Bunların dışındo Alposlanın kendısine ters gelen yerde oynatılması ve İvanceviç'ın yaptığı uc buyuk hata kanımızca Fenerbahçe'mn farklı galibıyetini tehlikeye sokon nedenlerdi Ve boylelıkle Fenerbohce dun gece aldığı bu skor ıle Isianbul'da ikinci tur şansını azalttı. 14 Arahk • Elozığ Korakocan Lısesmde ogrenctlerın catısnıası sırasında yoldan gecen Huseyin Dogan adlı yurttaş olduruidu. 27 Arahk • Ankara Motor Sa 'U oğrencısı devnmcı rasan b'lınmeyen kış zunden vurularok old • Urfa'nın Sıverek dustrıyel Meslek Lıse ru Al> Uslu evıne gıdı îıklerı bılınmeyen kış sunlanarak olduruldu AET ca, bazı uye ulkeler Kıbrıs sorununun bir an once Konsey'de sonuçlandınlması daha fazla sürüncemede kalmaması için ve Yunan. tara fının baskılanndan kurtu!mak için bu yaklaşımı bemmsemişlerdir. Bir kısım ue u yeterin ıse Türkıye'y ^ gunkü aşamads. son bır baskı denemesine girişmek jstedıklen de sanılmaktadır. AET TOPLANTIS1 Ote yandan Avrupa Ekonomık Toplulupru Dışişîeri Bakanlan dun Batı Almanya başkentı Bonn da toplanmışlardır. Toplantıda Turkıve nın Ortak Pa7ar'la olan îhşkılermın de uzerınde du rulacağı bıldırılm.şür. (Baştarafı 1. Sayfada) ^evindık ancak {Baştarafı Spor'da) lerker, de hemen beiırtetım kı her romcın öılımıze doladığımız «Aç tovuk Vendlnı buğday ambGri'ida scmrr.'iş» deyımını bu raacto soylıv&m'yeceğız ve ovuncle FsnPTbotice'nın vaDancı ekıplere karsı tır başarı doha ekledığını anlotacoğız Tum bu başcrı.' scnuca karfın Fenerbahce'nıo ZYUY. bu galtbıyetı ıle Avıupo Kuoosındo ıkıncı t u n gec resı olanoksızd'r Sanıri2 Eindhoven Hoüandociokı tkınci mocta boylesme bozuk bir gununcle olmayacak ve böylesın© defansa donuk oynamQyacaktır. A LTl N Cumhurıyet Reşat Reşat kulplu Hamıt Azız Napolyon Ingılız 24 Ayar 22 Ayor 18 Ayar 14 Aycr 8 Ayar 1 350 1 370 2 800 2 900 2 400 2 500. 1 550 1 650. 1 350 1 400 1 350 1 400 1 650 1 700 187 00187.50 171 25 171 50 140 25 140 50 109 40 109 85 62.35 62 25 (Baştcrafı 1. Sayfada) da yaptığı konuşmada şoyle demıştır 'Sızın guvenlığınız tum Yunamstan m guvenhğıdir. Kanırna göre guvenlıgımzi kimse tehdıt etmıyor ve hıç kımse de tehdıt edemez. Bu dıgınız gibi Turkıye ıle Yunanistan arasmda bazı anlasnıazlıklar ortaya çıkmıştır. Bunda bızirn sorumluîugumuz yoktur. Amacırmz bu anlaşmazhklara barışçı ve adıl bir çözüm bulmaktır. Türkıye'de de sonvntia Tfiü71 tıgın ustun geleceğim umut ediyorıtm » ANKARA'YA GORE Ote yandan. ANKA'nm haberıne gore, Dsşışleri Bakanhğî çevreleri Yunanistan Başbakanı Konstantm Ka ramanhs m bır savaş gemısıyle Ege dekî Yunan adalannı 7ivaret etmesmı 'Yunan kamuovuna yonelık bır oosîerı» olarak nıtelendırmış tir. Karamanlis 2 Arahk • Istanbu! Kadıkoy'de secım ofışleri asmakta olan devrimci Nevzat Bulut kurşunlanarak olduruldu 15 Arahk 3 Arahk • Urfa'da Ecevit'ın konuşmasındon sonro UlkuBır'den acılan oteş sonunda Romazan Çıcek adlı bır yurttaş vurularak olduruldu • Amosya'nın Suluova ilcesinde MHP gecesınm yapıldıgı s'nemodo bır bombcnın patiamosı sonucu 2 kasım gurvtı yaralanan komando Bekîr Con kurtcrılamavarak oldu. {Baştarafı 1. Sayfada) ce, Başkan Carter'ın, Turkıye' nın, Kıbrıs sorununa cozum bulunması konusunda ıyt nıyetli gınşımlerde bulundugu yolundc Kongre'ye rapor vermesınden sonra Turkıye've ye nıden Amenkan asken yardımı baslayacak, ayrıco Turkıye' nın parasını peşın olarak odedıği, oncok henuz teslım edılmernıs sıiohlar ıle sovaş arac ve gereclen derhal Turkıye'ye yollanacaktır. Kobul edılen Uzlaştırma Ku rulu tasarısı ımza icin Başkan Carter'a gönderilmıştır. (a.a.) ABD • İstanbul Gazıosmanpaşa'da bır kahvehanede Gazıosmanpasa Lısesı oğrencısı devnmcı Sinan Hepşen bır komondo tarafından kjrsunlonorok olduruldu. • Ankara'da 5 kısmın toboncalı sald'rısına uğrayon HurGenc uyesı AP'lı Huseyin Uçar kurşunlaiorak oldurulou. 29 Arahk • Gozıantep Nızıp Mudur Yardımcısı v < Başkanı Metin Karc sunlanaraK olduruldı • Karatepe'nın c kolcîınlması sırasmd cı bır zab.ta memur roz, Gazıantep'de b nede komandoiar Sıkıştırıldı ve kur Olduruldu 16 Arahk • istanbul'da Akmcılarla Komandolann orasında cıkan bır catışmada sonrodan komancioların sahıp cıktığı Vefa Lısesı oğrencısı Erdoğan Yılmaz kursunlanorck olduruldu • Elazığ Maden ilcesinde Necrni Boser adlı bır CHP'lı. APIİ Ahmet Ocar tarafından kursunlancrak olduri)W''> 4 Arahk • Ankara'da İmam Hatıp Lısesmden Hamza Gundeğmuş boğazı bıoaVla kesı'erek o'djrulmuş olarak bulundu. 30 Arahk • Urfa'n.n Sıvere İmam Hatıp Lıses oğrencısı Fık'et Kı ğı b.lırvne^en b'r I don tabancayla vı 5 Arahk • Eskısehırde Motor Sanot Meslek Lısesı mezunu ve DevLıs uyesı devrimci Mıırat Dertli bıcaklanarok otduruldu. 17 Aralık • A r k c o d o bı r kıraatlianeye 15 orolıkta bomba atılması sırasında ağır yaralanan astsu" YAEIN: KJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog