Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Anka... Avrupa Konseyinde Yedi Kocalı Bir Hürmüz CHP Kocaelı mı'letveKilı Profesör Turan Guneş Avrupa Konseyınder, yenı donmuş ulustGrarası <uruluştara katılmayı turıstık gorev sayaniar Guneş bır dınlesınler Parıs ve Strasboırg dakı gun ıerı çok /OUCJ gecmış .. Bırı bır kolumdan tutuyor, bır ko mısyono sokuyor, başka bıri gelıyor oman otekı komısyonda do bulunmanız gerekıyor dıyor Durmadan toplait' dur madon goruş one surmei' perışanlı* dıyo r Guneş Kımı aıplomatlar Yenı Kocan Hur rnuze benzetıyorlar Turan Guneş'ı Ayagının tozunu sılmeden yenıden Strasbourg'n gıaıvor onfımuzdek. gunlerde Turan Hoca'nın Fraisız secımlenyle ng !ı ızlenımlerı de cok ılgınc Bır arka daşımız hoynundakı kohverengı beı kırnvala hakarak espn yaptı . Fronçız so'u da »!?ln nravatınız n renkterıne benziyor gıdsrek dertı Gui pembesı be| uzerın» kovL Kar verengı «g» harflerıyie Fransız ıpeğn den nefı=ı bır Kiravat takmıştı Turan Gu neş Bır başkası takıldı Ne o Güneş kıravotlan mı rtokutuyorsunuz artık . Guneş kahkahayı bastı . Hayır sadece bir Gıvenchy kırovalı, dedı SAAT SAAT. DAKİKA DAKİKA TRT'NİN TARAFSIZLIGI nkaro Cumhunvet Savc Yardımcısı ougun toprago venlıyor Doğan Öz'un olu muyle 'Ig'lı cok sev /azılaı soylendı MHP'lıler de cok ugınc bır goruş one surduler MhP Gene1 Sekreter Yardımcısı Soti' Somuncuoğıu soyle aedı bu konuda TOBDER ve DISK'ın ıkı saatlık dırenı şıyte ilgılı soruşturmayı yuruien Savcı Yardım cısının oldurulmesı dıkkate deger MHP Geneı Sekreter Yordımcısımn b j akıştırmacas" cok ılgınc amo Ankara Cumhu nyet Savcısı Mehmet Elverend MHP /onetıcı sm sert bıcımde yalanlıyor DISK ıle ılgıli dosyayı oltı sovcı yardımcısı yurutuyordu amo Doğan Oz bunlar Doğan Öz'ün hangi dosyalarla uğraştığını en iyi kim bilir? A arasındo değlldı MHP yanetıcıleri bano bl' telefon etselerdı hangı dosyayla ugrostığır acıklardım diyor Ankaro Savctsı Oogan Oz un hangı dosvalarlc ugrastığı n' MHP lıler de bılır Konya Mılletvekıl 'hsan Kabadayı do COK >VI h'l" MHP Grup Baskon veK'i' g^nrlerr dıs> b • konuşmasında Oogan Oz un «maksattı tutumuyla oğrencılerı kışkırt tığınıs onc SJrmus Genel Başkon Turkes ae b r basm topıantısında adını «/ermeder. Oogan Oz der sozederek suctamalarda bulunmuştu MHP'ıierın konuşmalan tutanaklardo ve arşıvlerdeı'ken Dogon Öz'ur DISK ^e TOB DER dos,as>vtc jğraştıgmı sovlemeler tgınc degıl m ı ' TRT Gene Muaur Vek .ı Dogan Erden AP Geneı Başkan Suleyman Demırei ın ıddıaların' cevaplarken Kurumun ne denl. tarafsız oldugunu oartılerle <g !< /ayınlanan naberlenn sayısına ve yayınlann dakıka hesabıyla toplam suresıne dovanorak anlattı Y başından rpartm «kıncı hcftasına kodar r adyo » < televızyondan CHP nın 31 AP nın 82 MSP n n 78 MHP nın 33 CGPnıi 2 1 .e 3P nın 'ie 5 habe" vovınlanmış CHP ıcm 5^ dak'ka P sanıye AP ıcın ? =>aat 3C dokıka 5 san.ve MSP ıcm 1 saat 21 dakıka 4^ sanıye MHp ıcın 1 saat 17 dakıka 2 sanıye CGP ıcm 26 da < ka 5 sanıye ve DP ıc r de 7 dak ko 35 saniye zaman a/nlmıs ya/ınlardo TRT Genel Mjdur Vekılı «TRT ışte boylesıne tarafsız ve habercılık ılkelerıne uygur. bicimde îalısıyor» dıyO' Erden haber '.e su'e konus'inda tarafsızlığr nr tmet'k Dir şek Ide kanıttıyor Sanat çevresine gelen canlılık olumlu karşılanıyor Ku u r Bokon Ahmet Toner Kışlolı'nm op» raseverlıgın1 ve de lyımserıigını kutluyor sanatsevener Gurer Aykal ı Senel M jduriug» ataınasmı Deviet Operasına eskı ııteııgmı <azandırmak yolunda bır adım dıys nıtelıyorlar Opera sanatcıları da cok sevınc'ı rah m el' Ferıt Tuzun un cabalarını Gurer Aykal ın ysm ooyutlara vardıracağnı soyluyonar Devıet Operas.nın nereden nereye qeıdıgiDl oılenler de Gurer Aykal a «kolay gele» dıyoflar Yenı Gene, Mudur otuz aitı yoşındo sanatını kışılıgını yonettıgı konserlerlp kurucuları arasında bulundugu Ankara Oda Orkestrasıyla belgelemış bır orkestra şefı Artık bıraz fosflleşe.ı devlet operasına da taze ''an verpbılecek mı dıye duşunuyorlar Ankara Oda Orkestrasının bır başKa kurucusu. kemancı ve eleştırıcı yazar Foruk Guvenc de Fılormonı Orkestrosı Muduru oldu, atamoyla değıl, secımle şımdı butun gunlennı Kultur Bakaniıgında gecmyor, orkesıranın aorunlarını cozmege ugraşıyor Foruk Guvenc ınatcı kışılıgıyle tanmr ama orkestranın sorunları tek yanlı cobolarla co zumıenebılır mı acaba' Ne olursa olsun sanat çevrelerınde lyımser bır esıntı var cephe donemınde yaşanan olaybnn genlerde kalmasının lyımserlığı belV\ de Ozellıkle bole sanatcıları acı acı gulu/orlar Şu catının altından kımler geldl kimler gectı, dıvorlar Cephe donemınde Genel Muaur olan fızık cgretmenlerını ansıyorlor balerınlerın pembe papuclanna ıthal ıznı vermeyen bakanları papuclarının doma otıldığı gunlerı duşunuyorlar. tum sorunlar cozumlenemese de Devlet Opera ve Balesının cıddıye olınmasmdon memnun gorunuyorlor... Türkçe öğrenen yabancı kızların sayısı neden artıyor ? Boşkentımızde Turkce oğrenen yabancılar dalıa dogrusu vabancı gene Kizlar cogalıyor gıderek Nerden bu ılgı dersenı^ Turk dıplomatların1 ıdeal bıı koca olarak goruyoı yabancı gene kızlar Ithalaı reıımının cok sınırlandığı bır donemde yabancı ulkelerden bol bol gelın ıthal eden bır ulke durumuna geldığımız soylenıyor Dışışlerının ozluk ışlerıyle ugraşantor bır ıstasıtlık vapsaiar çok ılgınc bır tabloyla korşılaşabılırier . KIBRIS'A VALİ TİPİ BİR ELÇİ Mİ YOLLANMALI ? Mec'ıs Kulısınd» kımı r>ı,lletvekıllerı Kıbrıs ızlenırrner n aktarıyorlar Bılıyorsunuz, Butce Komısyonu Boşkanı ve uyelerı tatıllernı orada gecırdıler Ama dınlpnmeğe değıl Kıbns Adosmda b'r inceteme vaomağa gıttıler şımdı de bır ropor /azmağa narırianıyorlor Adana mılletvekıiı Meiıh Kemal Kucuktepepınar Yeşıl Adadan soluk tabiolar cızıyor > komısyonun kadın başkan vekıiı CHP Istanbul mılleivekılı Sevıl Korum da bır ekonomıst olaror, bokmıŞ Kıbrıslılorın yaşomına Sekız koy doloşmış, ılglnc gozlemlerı var Adornn ekoiomısını taşıma suylo donen değlrmene banzetryor Sevil Korum Rapor hazırlana dursun Sevil Korum gözlemlerını yetkıll bakaniora do anlatıyor durmadan Istanbul mılletvekılı Metın Tuzun adada en guzel saatlerını bır Rum koyunde gecırmış Dıpkarpasa gıderken yol kenarında bır Rum ko'ivesıne dolıvermış Metın Tuzu.i . Once bır şoskınhk «Jdu dıyor, merhaba ben Istanbui mıllelvekilıyım sızinle konuşmağa qeldım, deyınce bırden ılgılendıler Sonra kahveler geldı, soyleşımız totlılaştı Insancıl bır yaKlaşımla Turk Rum kesımlenndekı gergınlığın doha kolay cozumleneceğını soyledım guiümsedıier btr de popaz voM aralarında oyrılırke.i «cak ınemnun oldum» dsdl Kıbrıs ton en guzel anım bu benım . Butce Komısvonu üyelerı bi'oz da şışmanlamışlar dert yonıyorlar Durmadan kokteyl /emek, vaktımrzın cogu rla yemek yıyerek gectı .. Sfivt' Korum kokteyllere cok ıcerliyor ve de kokteyl dıplomotlığının sono ermeslnı Kıbrıs'a Vflll tıpl btr eicı /ollanmasını onerıyor .. Ankara'da Büyükelçi trafiği .... yoğunlaştı.. Moskovo elcımız Namık Yolga bır kac gundur Ankaro da Başka elcılerde ornegın Sofya Buyukelcımız Ecmel Barutcu Bruksel Buyukelcımız Sulhı Dışlıoglu da Ankaro dalar. Bakanlık korıdorlarında rastianıyor Namık Yolgo neden Ankara da dersenız, 28 martta Cenevre ye gıdecek Denız Hukuku Konferansına katılacak Tur< Heyetı Moskova Buyukelçımızın Başkanlığında oluşuyor. Venezuella'nın Başkentı Caracas'da da Yolga kotılmıştı Denlz Hukuku Konferansına Bu konuda uzmanlaşmış bır dıplomatımız Sovyetlerle ekonomık ılışkılerımız yoğunlaşıyor BaşDokan Ecevıt hazıran ayında Moskova'ya gıdıyor, Anlaşılan Moskova Buyukelcımıze cok Iş düşecek bu sıralarda bır yanda Cenevre bır yanda Boşbakanın gezı hozırlıkları , Şimdi de sıra polise gözdağı mı vermekte... 20 ocak 1978 tarıhınde hazırlonmı$ v» 3 poiıs tarafından ımzalanmış bır tutonak var Tutanak şoyle «19 1 1978 tarıhınde sacjt 22'de Ankaro Devlet Mımarlık, Muhendıslık Akademısıne başımızda Boşkomıser Mehmet Umıt. Komıser Remzı Bedır. Komıser Muavınl Uğur Poyrozoglu ıle bırlıkte goreve gıttık Saat 22 30 sulannda bır sınıfta ıkı kışı karşılıklı bırbırını dorp etmış solcu bır ogrencı sagcı bır oğrencınln elındekı cetvelle kafasını kırmıştı Sınıta gırerek ıkısını de aldık aşagıya ındırdık gırış kapısındakı bekcı odasında baskomıser Mehmet Umıt polıs memuru llyas Kaya ve ısmınl bılmedığım uc polıs solcu ogrencıyı bır sure copla kıyasıya dovdukten sonra mahallı karakola tes lım ettık Saat 22 45 te okui normal dağıldığın da once cıkan sol gruba arkadan cıkmakta olan ulkucü grup saldırmak ıstedı Amırlerımı zın ağzını acmadan seyırcı kaldıgı bu saldırıyı guclukle ve bazı kufur ıle hakaretlere maruz kalarak önledık. Saldırılorı başarısızlıkla sonuclanınca solonun ortasına bır maso getıraıler. hderlerı oldugunu sandığımız bın masoya cıkorak konuşmayo başlodı «Iktidarla bırlıkte tavır değiştiren polls m«murlarına sesleniyorum, sizlerın yardımıyla bir moskof tohumu, ulkucu bır arkadaşımzın kafasını (elındekı cetvelı gostererek) bu cetvelle kırdı Bugune dek polise karşı saygımız sonsuzdu, ama bu son ıhtar ve ıkazımız olsun, günah bizden çıktı, yarın sokakta kimın guclu oldugunu gosterecegız, bız bu okula gelmezsek kimseyl de sokmayız, bunu bılmış olun» dıyerek sozlennı bıtınrken «Şu cetveli de boşkomisere hedıye edıyorum» deyıp masadan ındı Bu konuşmalan bızımle beraber sessız ve mu dahalesız dınleyen baskomıser Mehmet Umıt ve Ugur Poyrazoglu bu konuşmacıyı yanlanna cagırarak, «Bizi yanlıs anlamayın, şlmdiye dek yanınızda olduk, bundon sonro da meslekten atsalar bıle yanınızda olacagız, elhamdullllah Turkuz, muslumanız» deyıp koluna gırerek Koc Yurduna kadar grupia gıdıp oıado tokalaşarak ayrıldılar Aynı gece saat 03 30 sularında okulo tahrıp gucu cok fozla bır bomba atıldı 5 Tutanak burada bıtıyor • BIR ZAMANLAR uUŞMAN TARAFINDAN IŞGAL 6DILEN YUODUMUZ BüGUN BAŞKA DUŞMAN TARAFIN DAN BUTUN MUESSESELERIYLE IŞGALE 8AŞLANOİ BU IŞGALCILER TEPEDEN IDARI KANAUARLA YUCE MIUETIMIZE IHANETI SANAT HALINE GETIRDILER 9U KUOURMUŞ KOPEKLERDEN HESAP SORA B A S ı N DA N CAĞIZ, ANLAÛ1KLARI DILDEN KONUŞACAGIZ > DIYEN TURKES (BUYUK YURUYUŞ1U BAŞLATTI YÜRRÜ ASFALTTAN Aynı ad, aynı tarih, aynı sayıyla çıkan iki ayrı dergi Turkıye Sosyalıst Işcı Partısmde ılgınc olayiar yoşanıyor son gunlerde Partınm organı «Kitle» r de gısının aynı tarıh ve aynı sayı ıle ıkı avn ekıp r to afından cıkonldıgı cne smuluyor Hor partıde olur bu tur goruş ayrılıklar TSIP dekı ayrılık 29 ekim 1977'de yapılan bır toplantıda başlad» galıba Merkez Yönetım Kurulu partıyı. «daha ust duzeyde bır ışcl sınıfı partisının oluşumu lcln bır plattorm, bır mayalanma alanı» dıye nıtelerıdınnce partı ıçınde bır dalgalanma o'nu TSIP ın eskı Ankara II Başkanlarından, Kıtle dergısının sahıbı Mehmet Yucel ve arkadaşlan bu tammlamoya karsı cıktılar Bır partıde goruş aynlığı başlayınca olaylar zıncırteme gelışıyor çok zaman Sonunda Kıtle dergısı de ıkı dergı gıbı cıkmağa başladı Aynı sayılı ve aynı tcrıhlı ayn dergılerde karşı gruplarm kuosıyo eleştırılerı yer alıyor MSP Genel Başkanı Necmeddın Erbakan'ın S yası Partı Yasakları Inceleme Kurulu'nda yargılanma":ının son gununde Resmı Gazete'de beklenen ya oa yayınlanmış Erbokan, kurul acıklomasa bıle resrren kurtulmuştu. Durusmanın başından ben hıcbır oturumo katılmayan Erbokan ı partılı arkadoşları Süleymon Anf Emre ve Şener Battal savunuyordu Oncekı duruş malarda bıraz tedırgın olan Emre ve Battal, son du ruşmadan once hoylı neşelı ıdıler Ellermde Resm Gazete'nın son sayısı durusmanın bır an once baş lomasını bekledıler Bu arado Sener Battal, sazetecılere donerek. Truva vapuruyla Basro Korfezınde bır gezl hazırlanacağı soylenıyor Başta Kuveyt, Korfezındekı şeyhlıklerın tunstık ıtgılertnı cekmek amacıylp düzenlenıyor bu vapur yolculuğu Sergıler yapılacak Turkıye'den man zaralar gosteren tabiolar sergılenecek turızm gelırlenne Arap ulkelerınm kaîkısı saglanacak sozun kısası Gırısımi olumlu karşılıyor turızmle uğraşanlor Ancak atı alanın Uskudar'ı gectığı soylenıyor Yunonlılar Arap ulkelerıne coktan el atmış bulunuyor Yabancı basına bır goz gezdırmek yeter bu konuda Turkıye, Ege'dekı komşusuyla bu konularda yarış edemez hıc bır zaman Voktıyle Los Angeles'de* Madrıt'de bılmem Bozkurt, Feyyat'ın dergâhına girseydi.. Meclıs kulısınde bazı CHP lı mılletvekıllerı AP Gumuşhane Senatoru Omer Nacı Bozkurt ıle son sıyası gelışmelerı konuşuyorlordı, o sırada Mehmet Feyyat da kulıste dolaşıyordu Ömer Nacı Bozkurt kendısını çağırdı . Feyvot gelırken, Kontenıan Senatoru Husamettın Celebı Sayın Feyyat dedı, Omer Nacı Bozkurt benım Valı olduğum yerde Mehmet Feyyat Sovcı olsaydı ne olurdu dıyor Mehmet Feyyat'ın cevabı sanKi hazırdı hemen yapıştırdı Benım dergâhıma girince solcu olurdu... Yüksel Çakmur iyımser... Genclık v e Spor Bakanı Cakmur konuşmalar yapıyor Meclıs kuUsınde Bakaniı gında değısen kadrolan ornek gosterıyor MHP un odak noktalarına /oklaşınca gelışen tepkılerı doğai karşılıyor ve olaysız gunlerın uzak olmadıgını soyluyor Bır de atasozu tekrarlıyor Cakmur «Ine yaklaştıkça kurtların uluması artar » "DAVANIN ZEVKİ KALMADI,, «Sonucu bildiğimız için, şahsen avukat olarak ben bu durusmadan hıc zevk almayacağım» dedı sonra da bır fıKra anlattı Adomın bıri sinemaya gıtmış, oncak fılm başladıgı ıcm koltuk numarosını yer gosterlcıye vermıs, o da verını gostermıs odam oturmuş yerıne Elıni cebıne atmıs ' k ' ^ j r i ' bakma yer gosterıcı bozuk para" \ok demış Yer gostericl hlc kızmamı?, ama adamın kulağına egılmis, «Hanı şu sıyah ceketlı adam var /a ışte o adamm gercek ' o t , olduğunu fılmın so nunda ortaya ciı'acal' Sener Battal hemen ekledı Bu auruşmado kotıl talan yok Amo ışın so nunu bıl.rce ge'cekten ınsan hiç zevk olmaz . AKIL BAŞA GELDİ AMA! Sıdney'de turızm buroları acmayı duşunenlerın Kuveyt de bır buro acmamaları tunstık bır pazarlama duşunmemelerı ılgınc değıl m ı ' Bır ekonorfist olan Alev Coşkun turızmde bu po zarları nasıl eıe olacak bakalım . Avrupa'da bellı merkezlerde tunzmın burolarınn cok şışırılmış kadrolarla c r ışmasını, memurlorın otu rocak sandalve bulamomalarıno karşılık Turkıyeye dovız getırecek Arap ulkelerınm gcden uzak tutulma sı dış gorevlenn de tunstık bır anlam toşıdıgmı sap tıyor dıs kadrolarda yopılan degışıklıklerden sonra her şe/ yerlı yerıne oturacak mı bakalım 9 AP'de neler oluyor ? Adalet Partısmde tuzuk ve program değısıklıgı ıstenıyor Komısyon calışmaları yapılıyor Partıye taze k i i vermek ıcın caba gosterenlere dudak bukenler de var Programı değistırmek yetmez kım uygulayocak ondan haber dıye soruyor kınn AP lı'er Anoyasayı rata koldırmosta usta olanlorm AP nın \enı programını nasıl uygıııc,cıcTgını merak edıyorlar Hayat İlhan'ın açıklaması lcışlen Bakanlığı Bosın ve Halkla llişkıler viuşavın Hayat Ithan bu sayfada gecen haf ta yer olan «Ilgı goren bir basın toplantısmın yarattıgı sorunlar» başlıklı habere bır ocıklama gondermıstır tlhan acıklomasında «15 yıllık bır gazetecılik hayatından sonra getlrildıgi bu gorevi meslekdaşlarının rfadesıne gore 11 yıldır buyuk vukuflyetle surdurduğunu ve bu sure ıçınde danışmanlık yaptıgı cesıtlı partı, flkır ve karakterde 13 bakanın takdır n< kazan dıgını» belırtmıs «ben hıc bır Kligır. malı degılım, ozellıkle cephesel alıskanlığım oimadı ve olamoz Doima tarafsız kaldım, hlcbır gazete veya aıans arasında ayıım vopmadon eşitlık prensıbinı uyguladım > iemıştır HAZIRLAYANLAR: Müşerref HEKİMOĞLU Hayri BtRLER Zafer MUTLU AU POLAT ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog