Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALT 2 CUMHURİYET 1 ARALIK 1978 Haftanın Filmleri 38.30 HABERLER 18.33 MARCO ÖÛ Dızının on D r r c . b o ' L m j /a>>n!macak Varco bırktırd gı tum para\ı kuk'a t'vatrosundakı koitese >lac aimak ıcın hcrcor Bu o r c o onnesındar d? mektup geımıstır COK ssvırıir A i r a k şırvdı parasız kalmısiır Annesınm yanma nasıi g deb lecegın rfusurmeye başia' Gununuz sınemasının en gjclu oriıeklerınden baz larını da Italyan smeması verıAmerıkan s.neması^la y or bagla'in kopmus oıdugu son r'illardo yuzlennı Fransız s ne Tiasına cevıren fılm getırtıcı (ermız ne yazık kı Italvan smenasın' uiuttular Bu s ne monın en alt kultur ornegı ucuz yopımıarını geiırtırken polıtık Italyan sınemasıda bu yuk onem taşıyan Italyan ko medısı de ıhmaı edıldı BJ turun bır basyopıtını Dmo Rı sı nın «Kadın Kokusu»nu ya kında gormeyı beklerken Rı sı Scola Lattuada Mon cellı gıbı ustaları ozlerken, u c u n c j snıf b.r yonetrıen olan Mar co Vıcorıo nun «Kadın Delısi',» 1e yetınmek durumunda kalı yoruz AtiUâ DORSAY 19.0ü HAYVANLAR ANSİKLOPEDIM Hayvanlann ycsamiarını ılg'nc ycnlerıyle ekrjna getıren dıs kaynaKn b°!gssei r bu v'ksamkı Doljtıunde zebralar \e oanu Gr konı e rt ,lmektedır Kadın Delisi 9 (PACLO IL CALDO) / YONETMEN MARCO VICARIO / OYUNCULAR GIANCARLO GI ANNINI, POSSANA PODESTA, ORNELLA MUTI V,TTORIO CAPRıOLI, GASıONc MOSC HIN ADRIANA ASTI L I O N E L SLANDER / RENKLI ITALYAN FILMI (EMEK) 19.30 ZOR YILLAR Dızının uc'Jncu nolu'nu «Ateş Bacoyı Sodı» başıığını taşıyor Louısa IIP Harthaus orasınoak d j \ g u s a l ıhskı ortaya ciKcr 20 30 HABERLER VE HAVA DURUMü 21 10 MİNIK KONSER 21.15 TELEVİZYONDA SINEMA: «RIHTIMLAR ÜSTÜNDE» (Yopıîlan once fılm n yonetmeni Elıa Kazan ıle yapılan kısa bır soylesı sunu'acak ) flıa Kazon m 1934 vılındo /onettıgı <Rı tm'ar Ustunde» adlı \ n p i n ızlpnebııecek Basrollenn M a r l c ı B'Ondo Lee J Copp Kral Ma'den ıle E> o >v1ane Snnt'ın payLee J Coop Krol Maiden ı!e Eva Mane So nt poyia$ıyorlar 23.00 JULİO İGLESIAS SÖYLÜYOP 23.00 HABERLER iK.aranlıgın Golgesu fılmınden bır sahne. Karanlığm Gölgesi Kanalıc kopruier eskı yuz I J \apilar ksntı muze şehır Ve ncoık b r tuızm tarıh ve sanat merkezınden bır korkular ve o'umıer Kentf holına nosıl do nuşebıiu' Ka"a!lar boyunca sess zce ka,an oır gondol ,uz vılhk bır aş<ı ya'îayan yenı ev lı bır cı'îe dekor cluştuTnanm yOTis^ra olumu banndırab n r mı'7 San Ma'co neydanının > 6 ya sayıs z kucuk kıiısenm de gışmez konuklcrı guvercınıer belırsız ve u r kunc sonların us otesı olaylann da lıabercısı mı dırlar 9 Venedık te yaşayan bu Ing lız cıftınin oeşınde dolaşon nedır' Kuçuk kırlarının batak lıkta boğu'masınrlan sonra oğjlicrının da <oza gecırmet.ı b ı r ı Kor oian 2 e=rarlı kızkar d^sın «ga p ten tcşıd kiarı bı! g ler kadmın sureKİ' olarak es kı bır kılısenın onarımıyla ugro =on kocnsma bu kentı ter<r,t neyı onermesı neym ışaretıdır'? Tehlıke kımden pereden rasıl gelecektır'' Ikı garıp ta> ırlı kız «ardeşten m ı ' Ce 'reye b rb rı a'cıpa olumle r g>3tıren bılınms ,er katılden •nı'' Yoksa karı kocanın kendısınden m ı 7 Kodın Irarltere ye kcza gecıren oqı>llarını g o m e y e aıtmıştır Ama 0 ne 7 K ırlı vı zlu sulardn ses s z tekdure kayan bu gon'jo • luv onurde ( t u ^ r uzgun pe , » •ceir knd.n o doğıl rr dır? Yanında esarlı kızkardeşierls bir ! 1 k t e 7 Genc muhendıs korku'ucu karanlık gız dolu bır Vene dık gecesınde karısmı ararken olum hangısınm pesınded r° Gercektei tehlıkorte olan kımdır' «Koranlığın Golcesı» Dapl ns du Mauner mn bır oykus^P den uyorlonmış Mouner nın romantık yapıtlan yanındo (<Re beka> q'bıi doğa otesı oyku erp me'ak! 1 bır yazar o'dugu nv bılıyoruz (Hıichrock un «Ku^!ar»ı da bır Du Mauzıer oykusuvdu) Yazarın getırdı<5ı molzemo Ing'lız yonetmeni H choias Roeg IQ da uyuşuyor cun ku Roeg da 2 mevsım once seyrettıgımız «Dunyaya Duşen Adamıdcn anımsadıgımız gıbı doqaotesıne bılım kurguya meraklı oır yonetmen Roeg oykuyu tom bır bıc 'n deremesı halırde ışlı/or Krnriı r kullandıgı kamera^la (kam6 a manlıktan qe'na Roea kcnd' îılırlenm cekne/ı surduruyo') ve cok ozeniı cambazlıklar a dolu bir kurguyla oykuvu ola bıldığ nce karmaşık hala getı rı\or a/rıntıları <nuans>lan on plona cıkorıyor Roeg un vaptıgı her esror VP aerılın fı' Tiınde oHugu qıbı COZUTI yollanm zorlaştırmak seyırcı1 yı şaşırtmak olayları olabıld gıpce meraklı ve anlaşıl^az kıl mak Me var kı Roeg un bı cım tutkusu «Dunyaya Duşen Adam»do ofdugu gıbı kerdı oley hıre colışıyor fıime gorsel acıdon zengınl k'er estetık acıdon nefıs cekımler kazandınrken fılmın ve entrıkanın ozu gume gıdıyor Tı'.rde'o (b r hayh cureti.) sevısme sahnesı estetık acıdan ıfqınç ve n'ce «Emmanı.elle» \apımcılarım kıskanclıktan catla'abı'ır Arra burdo da bu boiumun fılmın c k u s u va gerıl n ı ıcmde ne croc'ıgını ne ısiev gcrrtuğuru sorra I T ^ kolav değıl ıKaramığ n Golgesi' N'cho los Roea hokkında Ingılterede kı buvuk basarısmın te'sıne Frans'Z el?sfırrrsnler nın latdığı ortak yaraıyı bızce <1« pekı^ tırı/or Pee; onlatacak bırşeyı soyleyecek bır 1 olma an bır ^nema dır b r b C'Plrıdır ve bu b ı c " 1 tutkusunun o'tındon gozuKp" boslu'tan bn'îka bırsev deâ' 1 dır «Karantıcjın Golqes > bn/ sıner.a derslen verıyor k j suz a(r\a oTsmlı bır fılm ' Bu yorucu bıcım deieresı red Irrese He o'ur . GOZ HASTAIJKLAR» M0TEHASSISI [ RADYO TRT 1 05 00 05 05 07 40 10 CO 11 05 09 05 13 00 13 15 14 32 15 CO 16 00 16 C5 17 00 18 01 18 16 20 15 D0 4C 21 02 21 17 21 45 22 00 22 02 2217 22 35 2300 2310 01 00 08 00 09 00 09 30 10 30 10 11 12 12 12 50 40 00 30 40 Ac lıc e noqrom Turku'er ı e sarkılar Sabah'an sabaha Arkası vann Okul ıaavosj "adın Junyası Habeer Oyun hnvalorı Yurttan sesler SızİPrle bırlıkte Bolge hoberlerj Okul radyosu Akşama dogru Cocu* bohcesı Bolgssel yayın \ov GOğorc oı SarMar Haf f muz'k Yasa »a best?cılerı"nız Tjrku'er Kıso hcber e' TBMM Santı Sarkılar haf f muzık Harerier Totıl qecesl Program ve kapimş bdlfinr Olaylann ıcmder Geş'tlı snlolar Turkıye da sannyıleşme ve g.eU'jmesı Haf f muzık Gufteler ve soyledıklerı Turk hafıf muzıöı Yaşcvan ekonomı *J Hılkot Culha d i n sarkılar Habcrler Oyun havalan Olaylar p ıcmden Bsrı Gal bansc'ım Ycboncı dı| ogrenelım Şarkı'ar 16 30 Arkosı yoyın 16 4C Beraber se solo turkuler R Bırgıt ten 17 00 O Orhon sarKila* 17 30 Hafıf müz k 1800 Yurtton SfSİsr 1830 Dın e ahlâk 19 00 haberler 19 30 Turkul«>r 19 45 rOSil 20 15 Ovun hovolon ?0 30 Olovların ıcnden 21 15 Spor gaze'esı 2145 Sarkılar 22 00 Hafıf batı muzıql 23 0C Muz kts coaior 23 35 Caz muz qı 23 55 Progran v« kapanış (Dont Look Now) / Yonetmen • Nıcholas Roeg / Oyuncular Donald Sutherland. Julıe Chrıstıe Massımo Scratn / Rcnklı Ingılız Italyan yapımı (Yenı Melek Sıte) yı yıne c nsıyet ve kadın lar aracıiıgıyla a.amasm ız lı o'uz Paclo ne yazı* kı ba «Kadın Oelısı» Itafyan s ne şa 1yı elae edenıyor cınsı/et mosınır pek sevdıgı bıc mde 1 e kadın aracılıgıyla mutlulu kanramanının hayatından u zun bır boluınu e'e alı/or co ğa varamıyor Gercekten ss/ aıgı ve evlendıgı teK kadın on vaşlı'ıga dogru azo nan genış Pır zaman d 1 111 bu kez ona c nsıyel acısmGon ısteoıgını ve eiıı/or Paolo yı cınde so/iu oır aıieden gslen ne se<se «snfahate» kaldıPjolo nun se'uvenını z!ı/o r • 1 iTn " yosmütarına donu/or uz Bu seruven cınbe' /oşa Fılrn bu donusu bu/Jk bır mın cercevesı 'Cinden vsr lı TIUİSUZIUK tabiosu olarak c yor Pao'o nun askı bır hızzen karamsar b r hava\'a sonetcıden ogrenmesını tonıdı na erıyor qı ılk kadm'arı aıle ıcınde ta «Kodın D«lisı», oz olorak tun < oldugu ve onu ıcten yıknn tucu bır fılm 1930 ve 40 ların lışkılerı fbabasımn oldugj Ital/on f Imlp'inr'p colf mogsce onnesmın amcasıyla yot da oldugu bıcımde mutluluğu nası gıbı) sonra hayatta ba kesınlıkle oılede, tek eşte bu lunan bırşe/ olarak gosteren coKkadınfılıgı kadm ve seks duşkuniuğLnu «zomparolıgı» mahkum eden kışıyı mohvo go turen bır hayot bıcırnı gıb 1 sunan bır f ı l n Ahlaka ve yaşamo boyie bır bakışın gunumuzde aşılmıs olduğunu soyiemeye qerek yok Gorunu şune ıe rıavasmo karşılık, bır gulduru bır taşlama değıl «Ko dın Delısı» Tutucu bır mesoıı sırılsıklam bır duygusaMiK ve gozyaşı ıcmde ı/ermeve cabacyan bır fılmr k Buna karşıii fılmın o^eihkle Paolo nun cevresı a lesı ve donemı ıle olon ılışkıle'inde bellı bır topum=al panorama vermeye ça hştıgı sek c konusunu bâtlı bır donemsel ve toplumsal teıtıp'e oturtmaya calıştıgı do v e yer sezılıyor Boylesms ucuncu sınıf bır fılmde bıle sezılen bu b'revsellık / toplumsal lık bagıntısı Italyan sınemasının sozkonusu ettığımız gücunu ve onemını gosterıyor bıze Ne yazık kı fılmın taşıdığı bu ı!g nc von do seons saatlerme uydurulmak ıcın olsa gerek ıyıce kısaltılıp kuşa cevnlmış o'masf nedenıyle zed«lenıyor Sonuc olarak taşıdığı bellı bır oz de kısmen sansür, K'smen de sahıbı taraftndan kesı'dığı ıcın ıyıce zedelenmış ve onemını tumden yıtırmış bır f Im Gorıı'rnes» de olur TRT III 07 00 07 02 58 00 09 00 09ÎC TV ae Smema aa bu akşatı Elıa Kazon ın onemlı bır fılnıı \ar 1954 vapı.Tiı «Rılıtımlor Uzerınne On the VVater front» Once tekn k b 'qı Fılm Malcolm Johnson un cır aızı roportaımdan ^ola cıo rcK v n e qa?etec I kten gemio B ıdd Sclıulbf rq ın n?ıriod'qı bır senaryodan CPVI mıs Ka TRTCüi II 10 °c 11 00 1 2 0f 12 30 13 C0 14 30 1500 16 nr 16 45 17C0 1800 *e?o 19 00 ?0 00 30 ?C 71 00 2145 ?? 30 ?oOO 24 00 01 00 13 00 13 15 13 30 14 15 14 35 160C Acılıs c orooram Gunp baslarken Saban ıcır Barok muzık Pıak olbumlennden Caz muzıa Ogleye dogru Gıtor solo'arı Hofıf bat muzığı Konssr soatı Hafı' batı muzıg Gunun konsen hofıfc bo«ı muz g Ankara radÇosu cokses lı korosu Mu7 k sohbet'erı Akdenız Akdenız Hafıf batı mu?ı<5' S»nfonık muzık Muz kte cağlar B T caz solıstı Denevsel muzık Pop coz KJCUK konser zan'ın «infıras T'arnvayı» vo «Vıva Zapotn^ qıbı 2 başqn5i nı ızleyen fılmt unlo Rus snema adamı Dzıaa Vertov un ka r deşı o'on aoruntu yonetmeni Borıs Koufmon cekmı$ muzıq nı vme umu bır ısm Lecnard Bernsteın hazıriamıs ^/orlon B^ando ya ılk Osca' 1nı kozandıran fılmdp. Evo Ma r e Saırt Karl Mnlrt=n c^pcen lerrie ol°n Lep I Ccbo ve R#aV Stpıa° ioynavor, Ftln o yıl en !vı fılrVı er'«>k oyııncj' vnr^ırrrı Vori^n cvunrıı vop»tmpn senaryn v 3 olarak bırcok O^rar od'ilu a'mıstı «Rıhtımlar Uzcrınde» Nevv,oık lıman ışcılerının bır qruo gangster tarafından y o n e t ı l n send kaianyia o l a i catı$ması nı anlat yor Iscılerden b rı (Brando) bu catışmantr* 01 derle'mden olu r or N sanı "1 ıle bırhkte sendıkanın ba^ n dokı qarqste' (tee J Coo^' vo soa koluna (Rod Steıge) karşı emekcı c ı k a n a m ı kor>'maya calısıyoriar Brando nun kardes'nın rtp qangsterlerce oldurulmesı bnr dağı tasırıyor ve Brando teh dıtlere karsın sendıko yonet cı ler nın sjclannı polıse ıhbor e «Rıhttmlor U»rind«=nın yonetm«ftı eiia Komn TV de Sınema Gecenın qptı r dıkleri Gece ve mui'ik Program ve kopan ş Rıhtımlar Üzerinde «Rıhtımlar Uzennd9» Kazan ın tıyotro etkılen taşıyap yone tmıv e coqu a c k mekânlarCa yapılan qercek bır sınemo colışmosınm olaganustu bır bıls?ırre ulostığı corpıcı bır f I n Bırcck sannesı klasıkleşmış «Rıhtımlar Uzerınöt» fılmı ıcın kozondıgı Oscar 1 Morion Brondo, aynı yıl kodın o y u i cu Oscarı nı kazanon Grace Kelly ıle bırlık te aldı Nöbetçi Eczaneler BAKIRKOY Başazan (Kocasının Koyu Fatıh Cad 1), Tulay iSefako/ Inonu Cad 153) Altay (Cennet Mah Hur1 nyet Caa 4 'A) Na/la (Kanaıva Bırlı* Cad 11) Merkez (Bcgocılar Koyu 26 Sok 2) Yamon (Haznedar Guven Caa 52 B AMun (Merter Sıtesı Meta Sok 26) BEŞ1KTAS Altınay (Şehıt Asım Cad 24) Ozcten iGa.retteps Saatcıboyın 51 Yenı (Levent Carsı Cad 19) Ce"n (Bebe'< Cevdetoasa Cad 146 1) Aşan lürtako/ Defcboyu Cad 80) BEYOGLU Tspebaşı (Meşrutıyet Cad 165 Nsrlı (Istıklal Ca^ Bo'o Sok 44) Candan (Sıraevler Cad 143 1) BEYKOZ ?og'ık (Pasabahce Beyaz Erguvan Cad 11) EMINONU Bu/uk Sırkecı Bu^uk PTT karşısı) tstıkar met (Cen oe l îaş Peykhane Cad 5) TurkeM (Kum<opı Turke.ı Cad 132 2) EYUP Sukron (Eskı Yenı Cod 18) Dostlar (Ba/rampasa 27 Mayıs Ccd 60 A) Omur (Ramı Re$adtye Cad 34 1 Sı'ahtcr (SOahtar K Karabskır Cod 1VB] > FATIH Molta (Akaenız S c i 5'A) Omer (Atıkalı Fevzı paşa Cd 215) Ke'epır (Capa Beşvekıl Cad 17/2) IMesrın (Fındıkzcde Oguzhan Cad 45/1) Yenı Şıfo (Samatya Samatva Caci 311) Cakmak (Kucukmustafapoşo Cad 20/A) G O PAŞA P^'nan (KucuKko/ Yolu 35/A) Nur (Kucukov Ceng z Topel Cad 39/C) KADIKOY Pnzcr (Muvakkıthane Cad Guneşlı Bah ce Sok 4iı Ynidça rmenı (Y*»ldeğı"nenı Karakolhane Cad 541 Guıb'r (Altı/ol Krtasıyecı Sok 17) Selamıcesme ıFeneryou Bcaoof Ccd 202 2) Ordal (Caddebostan Plcı Yolu Cari Yıldız Sok 2) Guneş S j a d e Enın Alı Pa*n Ccd ?8'B) Popotya (Goztspe Istas/on O3C1 1 t2 A) y j t l u |Erenky Istasyon Hatbo/u 15 6) k KASIMPASA ü >cer ıBaharıye Cad HaKim Sok # ıl Ugur (Crreltepe E f b a " k Cad 23) KARAKÖY Pe'n (Gclata Kuiesı Sok C5'1) SARIYER Umu* lYenı Mah Cari 6) SISLI' McrmG'a 'Bomantı Ab'deı Hurrıyet Cad 74) Fıt'tıt [PangaUı. B ezıkc Sok 7?/4) Nısontası (Tesvı 1 kıye Caa 1 ı 9 ' ) Okme\danı (Okmevdanı Nazlı Sok 44) Be.rul (Hurrıvet Malı Izzetpasa Cad 15?'1) Ozalp (Sanay'ı Mah Si'ltcrselım Cad S6) Mecıdıyekoy Kervangecmez b ' k 4ı USKUDAR' Al'.n (?e,n5pkorrıl Dıvıtc'e' Evren iSe 0TS17 Cad Hacı Venmet Sok 2) ı (Tus ıbag Ccd 3) C°nı? (Ku'auncuk lcadı ,e ZEYTINB'JRNU' Zı Trut lYç,sı!tepe Mat21 Do"; 3r (Nur,pa«a Mah ) Sok 42> Paşakapıs/ Cad 40) 75 1 Sok Kazan ın da en begendıgı fılmlen arasındo yer almış ulkemızde de uzun zaman oyno*ılmı$ ve unutulmamıs bır yapıt Brando'nun tıpık »Actor s Stıı dıo» tarzı ovunu da dıkkate değer. Ancak fılm daho sonraları Batı basınında başka turiu d° değerlendınlmıs Smemasal ae qerı olsun «ahlaksai» ozu ol sun elestırılnış B j eleştırıl°n de nakledersek fılmın sağlıklı bıcımde seyredılmesıne yararlı olabılır Fılm 07e!lık!e yaoıld ğı yıllarda Ame' kan Lıman Işcllsrı Sendıkosmdo yasadışı yonetımın hıc bır bıcımde vorolmadığı gangsterierın bu sen dıkaya sızması o'ayının tumoy le ge r cek dışı oldugu acısmdon eleştırıiıyor Tersıne bu s e i d kanın donemın Mac Cartfı/ baskısı aitında er !«• • > cı bır oge olduqu belırtılıyoO do^emae Amertkan ılsrıcl ce <• len Kazcn a bu nedenle tepkı gosterm.sler Yazar Don ol Volcro/e fılm ustune Mac Carthy akımıno yurerf'ılıkle dırenen yazor Arthur Mılier e su soruyu sormuş «Bu ' Im sızce serdıkoı sısteme karşı bır tavır aima ve oolıss hbar kurumunu overek hsrhangı b'r savosımm ozunu karartan bır coba değıl mıdır"5» «M l'er «Evet» demıs bu soru\o Fronsız vozorıChorde'e f, nı «Amerıko alevhtorı etkmlıkler komısyonunun uolu 2 aammazcısmın ortak calısmo i i ' dıve nıtelemış Kazon vs Schuiberg ın bu komısyon onunde doetlarını orkadaslamı hbar etm»sını anımsatarak Andre Boz n ıse şoyle /azmı; »Ka^an ustune bıldıklenTi bu •ılırı beniTi ıcın antıpat k kılıvor doqrudur Ama Brondo'n • ovununu 2 olağanus'u aîk • ^aıne^ını (kı'ıseden cıkış v« BrondO'nun kızın kapısmı k1rorak lcen aırmesı) kolav kolav unutamnm » Elıa KazaT ır kısılıflınl pı» alırken nasıl dıkkotlı olmak qsrekıvorsa «Rıfıt mlar Uzerınde» yı sevreder ve mcsaıını algılorken oynı bıcımde dıkkatlı olmak gereğı var... J BULMACA 1 1 2 3 4 5b I I ! BEYOGLU 2 Beneklerle, cızgılerie /a da renklerle bezeyere< gorunuşunu deg.ştırme 3 Mıkroskopla ıncelen9 cek maddelerın uzerıne konulduğu com parcası Yarım yuz/ıl icmde yonunu degıştırerek esen genış aianlı ruzgor 4 Tonn buyruklannı yenne getır me Bır emır 5 Tersı savaş duzenınde ordu nun ıkı yanındon her bın Bır şevın nıte!iı<lerıyle ıcmoe bulundugu koşullann tumu 6 Bır organımız Bılım fen sanot konularıyla ekonomık sosyal Konulorı oci'<la/ıc, nıtelığı olan gazete ya da deraı \ azısı 7 Benzerlerı ya da parcotarı arasında cok az aralık bulunan Eskı dıide du zen. sıra yol 8 Tersı cızgı roman ve fılmlerın IIK kahramanlanndan Tersı buyruk 9 Bır yen bolgelere ayırıp her bınrv sıkı bır bıc "Pde aramak AS (47 63 15) Bermuda Seytan Ucgenı R I DUNYA (49 01 66) Emmanuelle S Knstei R F maz Boyle Şe/ M Mu'lu tes horıc her gun 21 00 Cuma EMEK (44 84 39) Kodın De 2 Bobama Selam A A* 18 30 C tesı 15 30 Pazar lısı R Podesta R I baş R 15 00 18 30 FITAŞ (49 01 66) Bermudc ANYA MANYA KUMPANYA Şe\tcn Ucgenı R I (M. Inselel 44 25 26) Ktm GAZI (47 96 65) Konlı Totıl Bu Herıf Pazartesl harıc B Voccero R I DEVLET TIYATROLARI her g j n 21 30 C tesi 18 30 INCI (40 45 95) Koplanlar (45 53 36) Pazar 15 30 Ağlamaz C Arkın R Odo Tıyatrosu ESKİ KONAK (48 26 06) Konvo/, FOTOĞRAFLAR Salı, G ÖZCAN G ULKU TİA M Grow R I Car Per 18 30 YATROSU (46 80 91) YAĞSARAY (45 64 27) Emıly Buyuk Salon BIR OLU MURDAN KAÇARKEN p ö R I MUN TOPLUMSAL ANATOMIza r tesı harıc her gon 21 00 SINEPOP (44 24 32) Ateşlı SI C j m a C tesı 20 30, C tesl Pazar 16 00 Kadın E Fenech R T Pozar 15 00 21 00 SITE (47 69 47) Karan'ığın FATİH (26 53 80) BIZLER Go'gesı J Cnnstıe R ı DEVEKUŞU KABARE VE BiZLER Salı Car O ŞAN (40 67 92) Hakanla' (44 46 75) Bız Bı?e Benyun YOK Pazertesı. Per CuCarpışıyor C ArKin R zerız Pazartesı hanc i\er geYENIMELEK (44 42 89) Kc ma C tesı 2100 C tesı, Pace 21 15 Car C tesı Pazor zar 15 30 Pazar 18 30 ronlığın Golqesı J Chrıst'% 18 15 HARBIYE (46 06 29) EMEK R I KOY Car 14 30 C tesı KADIKÖY IL TIYATROSU 11 00 AKSARAY (Tevfık Gelenbe 37 87 94) VATANSEVERLER Car CIPLAKCI Car harıc her 1 BULVAR (21 35 78) Kaplai Psr C tesı 2 00 C tesi gun 21 30 C tesı Pazar lar Agıamaz C Arkın R 15 30 18 30 21 30 HAKAN (23 42 33) Kıbar r 6 /YARIN BUTUN DUNYA zo K Sunal R KENT OYUNCULARI Cuma 21 C0 Fazar 15 30 IPEK (22 25 13) Konlı Totıl (48 35 89) VANYA DAYI 13 30 B Vaccaro R T Car 15 00 21 15 Per CuKADIKÖY (36 31 21) AMEGUNEŞ (21 61 40) 1 Ye ma 21 15 C tesı Pazar RIKAN FUTBOLU Cor Ber> Mahmut M Insılen 1500 13 15 15 30 19 00 Pazar 15 30 2 Sonsar Behcet B NoAYAK BACAK FABRIKALEVENT KIRCA ARKAcar R Sl Per Cuma C tesl DAŞ KABARE (Eski Cevre TlŞAFAK (22 25 13) Karanlıg n 19 00 C tesı 15 30 yotrosu 25 01 78) HAYATIGolges. J Chrıstıe R T YE BIR HAYAT VER Pazar USKUDAR (33 03 97) OLU KADIKÖY tesı salı nor c h»r akşarn KENTIN NABZI Car Per. 21 30 Cor •'SOO C tesı PoO/un Yo< Paz Salı Cu AS (36 00 50) Sandokon zar 15 "0 18 30 C tp=ı 15 30 Pazar K Bed/ R T 18 30 KENT (36 96 12) CıplakhgJ NEJAT UYGUR TIYATROALI POYRAZOGIU KORPaydos R I SU (22 41 12) NAPOLYON HAN ABAY (Kucuk Sohns SUREYYA (36 06 82) Capkın Pazartes ha r ıc ner aKşam Tılkı R Schnsıder R T. 49 56 52) Is'eyenın Bır Yuzu 21 30 C tes Pozar 18 10 USKUDAR (33 24 75) 1 Ol Kara Verme/en Zencı Pazar 21 30. SINEMA 2 3 4 5 6 7 8 !U UI M 8 9 CERRAHPASA TIP FAKULTESİ DEKAriüGlNDAN sünde 1 adet Prof°sorluk centlık kodolorı ^e Rean mo'.yon Kur'îu Uroloıı Kur&usunde 1 adet Do17 0 0 , 9 Dr. Savas Dervent Op'K J'nıoiog Operator (CONTACT LfcNSı Oömonbey Şaır Nıgâr Sk No 95 97 f Nevırın sokoğı) Tel 40 82 68 SOLDAN SAĞA' 1 Kotu duşuk nıtslıkte olan i Som 'am l yasından soguk ve du J su'oroa yasayan etı lez zetlı tu'uncu renkte n r tcth su balıgı 3 Gunev Dogu Anadolu da bır petrol boigeTii7 Tersı doğoı rengı san zamonla hovJ da kendılığınden koyuıaşan kaplamado kerestesınden yararlanılan bır sıcak bo'ge agacı 4 Pır ceza r e n k Ha'k dılınde evı ESı<ı dılde su 5 Satılık ya da gostermelık şeylerın konulduau cam do lap 6 Eskı dılde diKe/ d rek ya da suîun Sahıbı tarafmoon bır şeyın geI r kar<,ılığı b«llı b r sufp başkasma verılmesı 7 En kalın ercek sesı Ter sı gerceqın quldurucu yan' i n n ı ortaya koyan sonot turu 8 Vakıt kazonmo ıcın aldotma 9 Bır da ha vapmok yen den yap mak YUKARIDAN ASAĞIYA1 Burso nın bir ılcesı ş Tiyatrolar DUNKU BULMACANIN CÖZUMU SOLDAN SAĞA 1 Havacıvo 2 A rabulucu 3 Hanl 4 nS Judo 5 Yıl Saar 6 uroS Staı 7 Makıne fv*e 8 Ak rS 9 Aylaidız YUKARIDAN ASAGIYA 1 Hahnyum 2 A r o sıra 3 Van Lokai 4 abıS s kA 5 Cu 6 II JaserO 7 Vukuot Sı 8 aC Drom 9 ukO Jet Isteklılerın 12 oraiık 1978 solı ounu soa' kadar Dpkanhgım'zo muracaatlorı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog