Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÖRT CUMHURÎYET ANKARA NOTLARI Tükenmeyen insan... Mastafa EKMEKÇİ Londro'yo uluslororosı blr toplantıya giden, Kocaelı Mılietvekıh Ibrohım Akrioğan, Londra'nın 70 km. uzcg.nda bir hasıaneae yotan Doçent Server Taniliı'ye de uğroâı. «Geçmış olsun» dedl. Sanıyorum, Turkiye'den giden ilerici cok klmse Sr'v«r Tan.ıii'yı goruyor, ona yurdundan sslomlat guıuıuyor. Geçenlerde, «Yurüyuş» derglsınde, boyie Dir ugramanın izlenimltrlnl okumuş, «AnKj.o NotİGrunda kısa da olsa değinmlştim. Ibronım Akdogan sormuş Tanilll'y»; Hocam, nosıl oldu olay, anlattr mısımz? Saat 21.30 sıralarıydı, dlyor Tanllll, dersten cıkmıştım. Eva gldiyordum, ortalık koranlıktı.. Birden, bır kurşun »aplondı •urama.. Omurillğe değmis. Yer» yıktldım. Sanıyorum, 20 yoşlanndo bır cocuktu, gorsem tanımam... Geçtnl»rd«, avukot Emln D«ğ*r. bir mektup aldı Tanllll'den. Emin Değerden Izin alarok, mektubun bir bölümünü oktormok Isllyorum. Şoylt diyor Tonllli, Emın «... Daho önce Cumhuriyet'te ilanını gordüğüm ve doğrusu elime gecmesl Içın sabırsızlandıgım kıtabınızı pek begendım. Eldekl belgelerden guzel blr inceleme cıkanp ortoyo koymuşsunuz. O dava, boyla bır incelemsyi bekhyordu. Sanırım layıktı da. Bunu sız yaptınız. Kutlarım sızi. O zaman savunmalarımızla toşhır ettığımız faşızmı, bu kıtap vesıiestyle bugün bir kez doha teşhir etmış oluyoruz. Başto gelen güncel gorevımız olan, foşizme karşı mucadelemlzl. boylece sürdurmuş oluyoruz. Kitabınızın hayll yaygınlık kazonacağını sanıyorum. Bundan sonra bır kac basımın zahmetını goze alınız şimdıden. Mektubunuzda sizin de üzülerek kabul ettığinız ekslklikler o bosımiorda telafl edılecaktlr. edılmelıdir de. Bana gönderdığıniz kitaplardan ithafsız olonını bu yanlışları tesbıts ayırdım. Yenl bır boskı mukadder olur da. bana onceden haber verlrsaniz, size onu gönderirım... Bugün. sizin himmetinizle bır kıtap hallne gelmış bulunan davanın. onumüzdekı yılın 1 mayıs'ıno yetıştırılmek üzera. Ankaro Sanat Tiyatrosu'nun repertuvarına alındığını tıerholde duymuşsunuzdur. Bana yapılan müracaaüa. bu konudakl gerekll inceleme ve belgelerln sizin kıtabmızda bulunabıleceğmı doha once bildırmiştım Şımdı konu sahneye cıkorılmok fızera hozırlanmaktodır. Bu kcnu vesılesıyle faşızmie bır kez de sohnede hesaplaş.iacaktır' Daho dogrusu tıyatro aracılığ>yle nalko teşnır edıiecektir... ABSÜLCANBAZ idN rüftlMç£JirLİ KONU^MAKLA TBEV/îYOM Btfc^ıN KJJNU^AJJM, eiRAKlN ÇdW?Wl? Mill£rE,M£ML£K£TÎ BÖyiE HfZMET EDıü'fi. îdİMl 226YÎ Kamulaştırma uyarısından sonraki denetfemede tüm fırınlarda yüksek gramailı ekmek çıkarıidığı saptandı İZMİR izmir'ds belediye eksik gramailı ekmek cıkortan fırınlarla baş edemezken, Altındağ'da dün saboh yapılon kontrollerde tüm fırınların normalın 20 30 gram üzerinde fazla gramailı ekmek ımal ettıklerl görülrnüştür. Altındag Belediye Başkonı Lütfi Özer, kendısinin de ba$ında bulunduğu zabıta ekıplerınce yapılan kontrollerde. eksık gramajlı ekmek aranırken fozla gramailı ekmek bulunmasının. kendisini hayrete duşürduğünü söylemıştır. Altındağ Belediye Başkanı Özer, ustelik kontrol edilen tüm fırınlarda temızlığe ozen go9tenldığının belirlendığıni bıldırmış, şoyle demıştır. ıBir süre önce b(r fırında cok at do olsa eksik gramailı ekmeğe rastlomıstım. Fırıncılarr toplayarak. eksik gramajlı tek ekmek yakalarsam. fırınları kamulaştıracağımı soylemiştım. Verllen bu Ihtord^n sonra durumun nasıl bir gciışme gos terdiğini ani bir baskınla saboh erken saatlerde saptamak istedik. Ancak umduğumuzurt aksine hangi fırında hangi eknıeği tarttıysak, 560 gram yerine 570 590 ya da 600 grom geldl. Bu durum btzl fazlosıyla sevindirdi. Belediye başkanı olarak, beldemizdekl fırınları, bu uygulomayı devam ettirmeleri holinde ceşıtli şekillerde odullendirmeyi düşunuyo ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Ankarada fılıtrelı sıgara kuyruklarının uzamosı uzerine Ankara Belediye Başkanı Ali Dıncer, Gjmnjk ve Tekel Bakanlığı ve ılgıH esnaf kuruluşlarıyla ilışkı/e geçıleceğıni ve gereklı onlemlerın almacoğını belırtmiştir. KamDunvanın yurütülmesi ile ılgılı olarak gorevlend.nlen Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu konuya ılışkın gorüşlennı şoyle acıklcmıştır: tGumruk ve Tekel Bakanlığı yetkılıierıyle goruştük. Bokkallaro ozellıkie bayrama kadar duzenll olaraK filitreli sıgara venlecektır. Bakkallar ve Bayıler Derneğı ile goruşmelerımız suruyor. Bakkallar tum muştenlenne filitreli sigara verecekler. Sıgaro buiunduftnayan veya karaoorsaya yol açan sakkal ve bayılenn bayılik "uhsatları derhal iptâl »dılecektır.» Filitreli sıgara sıkıntısının önlenmesı içın Ankara Beledıyesi önlemler alacak Barın: Ozyönetime karşı çıkanlarm THY'nı, acenta'ar adına daha çok sörnürmesine izin verilmemeli istonbul Haber Servisi Tur kıye Sıvil Havaalık Senıiı'abi (Havaiş) Genel Başkanı Zıhni Barın. son on yılaır THY nın «Genel Mudur • Yonetlm Kurulu anlaşmazlrğıı bıcımınde tanımlanaD'lecek ıc mucadele ile yıpratıldığını belıttmış, «özyonetiml kabu! etmeyen klşilerin, THY'ni acentalar adtna daha fazla somurmeslne olanak verilmemeli* demıştır. Hovolş Sendıkası Genel Baş kanı Barın, 7. toplu ış sözleşmesi ile belırlenen «l^cinin yonetlme katılması» konusunun yenlden tGenel Müdür Yönetlm Kurulu onlaşmazlığı» soru nuyla gerıye ıtilmeye calışıldı \ \ Kısaca da olsa, buradaki durumumla Hglll bir Ikl bilgi vereyım. Aylorca acı cektıkten sonro, her felclınln kavuştuğu nımete (') ben de kavuştum: Bır ay kodar once altımızo bır tekerlekll sandalye verdıler Oradan oraya seğırtıp duruyorjz. Ve bır askerlık yapar gıbı talımler yapıyoruz Buradaki ışterımız muhtemelen önümüzdekı şubot ya da mart'ta bıtecektır. Ondan sonra da bır omunlık ameiiyatı ıcın başko dlyoriara gıdeceğız. Kesınleştıöınde size bıldırinm. Ama. herhalde. 1 mayıs 1979'da Türkıye'deyım. Emeğın ve emekcılenn boyramını. onlarm dovasıno Inonan aydmlaria beraber. elele kutloyacağız. O gunlerın bır on once gelmesmın heyecon ve bekleylşl ıçınde, tahassurie gozierinızden opuyofum. Tüm dostlora se!om ve sev/q'le' yoıluyorum > Bir faşlstin kursıınuyla. ağır yaralanan Tanilll, Işte böyle yoşam savaşı vftrtyor. Hiçbir şey olmomıs gibi, kendisinı vurandon soz etmiyor bile. Bir seyler yapan, daha da yapmak ıstıven insanlonn tukenmezliğl var sozcukierinde Ya Tanilll'yl vuran. gorse lanımıyacogı kl şl. topiumun icmd«, ama kocaman bu cezaevinde kacak dolosmo zorunda.. tükenmislik. bitmışnk icinde saklanıyor ışte.. Suço ılılip. tutuklondıklon, konduklorı cezoevlnden kacanlor do oyle değiller rnl? Onlorı suco itenler. sahip bile cıkmıyorlor.. Olenler vosıyortor da, öldtirenler tükeniyorlar. Vurutanlor yaşıyo'ıar. daho dirj dolaşıyorlar da, vuronlar yerlerınden kımıidıyomıyorıar bile.. Ecevıt Hukumetimn. kargaşayı önlemede, şimdiye degın yetennce ooşonlı olamadığını yazıp durdum. Sorunu kokunden cozmek icin gir'şimde bulunmuyordu da ondan. Ceşıtlı. ilerıci ccvreler de uyorıyorlardı hükümeti. Şoyle dıyorlardı. Sıvrısıneklen yakalcmakla, «orun cözülmez.. Baiaklıgın kurutulması gprek Kukumet, baıaklığı. faslzm botoklıgını kurutmak için onlemıer alıyoıso demokrattK orgullerc» sendıkalarca dssiekîpnmesı qerek. kosteklenmes' değil... DISK'in tobanındo da. TURKİŞ'in tobarındo da Işcıleı var Onlonn rnşume karşı, faşızm bataklığına karşı ışbnıgı yapmalorı kacmılmoz zorunluluktur. DISK, bu koiuaokı cağrısını açık rutarak iyı myetınl gösterdl gercekten Sıra. TURKIŞın tabanındakl işcflerdedir. Faşızm, onlon yutmağo rîarırlanıyor cunkü... Sıyosol yonoen bıtmış, tuk9nmiş Suteymon Bey. AP' 11 de sonuna oegın kullanacok Bu cıktı ortayo. O. gullden Hocı Boşbuğio işbıriığl icinde. Ecevit. CHP'nin ologonuslü kurultayında, satır aralarmtio Ounu vurguioaı Ikısını da bır kefeyt koydu. En ağır Konuşmatarından Oirını yoptı. • ** Ege 'Jniversıte^ı Tıp Fokultes> Hostonesinde yatan, llhon Setcuk un saglık durumu fter gecen gun doha iyiye jidiyor Ithan SelçuK un mektubundan kısa blr alıntı yapmok ıstıyorıım. Şoyle diyor: «Korr1<»$ım Ekmekçı. Hıc merok »tme ryilegıyorum Universitedeyken verem olmustum. O zaman verem dehşetii oir hastalıktı. Hakkınaor ^eıdim 1? Mort m hakkırdan geidım Şimdl enfarkrusur hakkından geleceğ'm. Hic Kuskun olmasın.. Birlikte yıne yazocogıı sovleşeceglz ıcecegız guleceğiz Sıaıdilik dis<plın londevm. Gucterimi seferber ettim. Alloh bobc 011 rers'fk ;ıknrmazsa adom gibı yaşonz ozguriuk /olundo devnrr uğroşındo varsay kt hastalanıp bir sure cephe qensinc yollondık. Işte o kadar...ı HİSSE SENEDİ VE TAHVİL İLANLARI ASIL CELİK 75 000 SİFAŞ 60.000 Koıepır fıyotlo CANAKKALE CIMENTO 50.000 KAR7ONSAN 10 000 TASAS 60 000 RABAK 100 000 CUKUROVA ELEKTRİK 100.000 ARCELIK 150 000 CELIK HALAT 100.000 MAKINE TAKIM 70.000 PİMAŞ 40 000 KORUMA TARIM 100.000 IŞ BANKASI 5 Adet AROMA 100.000 FÜRSAN 50.000 METAŞ 50 000 KORDSA 60.000 GÜBRE FABRİKALARI 40.000 SARKUYSAN 150.000 BAĞFAŞ 100 000 PLASTİFAY 70 000 OLMUK 100.000 EGE GÜBRE 55.000 BANKER SEMİH (Semih Yıldız) Tel: 28 67 13 27 73 41 ADRES: 4. Vakıf Han Asma kat No: 8/1 Sırkeclistanbul ANKARA ŞUBESİ Gazı Musıoto Kemal Bulvc. rı ISTAŞ HAN No 8/10 Tel 25 29 82 17 42 66 Teıex 42 332 TTT TR I2MIR ŞUBESİ Cumhurtyei Bulvorı 1378 Sokok No 4/4 Tel: 14 71 45 14 01 64 Alsoncak MEBANIN SİZLERE SUNOUĞU HİZMETLER Yatırım Danışmaniıâı (ÜCRETSİZ) Hısse senedl vs tahvll alım satımı. Hısse senedl ve tahvil kupon tahsilotı ıKOMISYONSUZ) Porttoy Yönetıml Porttöy Analizl Şırketier icm Hisse Senedl Tahvü Ihrocı ve plasmanları ile ilgılı tüm hizmetler. ARTIS DÜSÜŞ Arton Düşen Sabıi TOPLAM 11 6 33 50 HİSSE HISSE HİSSE HISSE SSK İSTANBUL VATAN CADDESİ TESİSLERİNİN TEMELİ ATILDI Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi Işguzar dün 260 mılyon hraya malolacak olan Sosyal Sigortalar Kurumu Is tanbul Vatan Caddesı tesislerüun temelini atmıştır. Erenköy Pisikiyatri Hastanesinın yenl bölümü hizmete açan Sosyal Güvenlik Bakanı Işgtizar. torenler sırasın da yaptığı konu^mada Cum hunyetin hiç bir döneminde vatandaşın sosyal gıivenlik sorununa bu kadar ilgi gos terilmemiştir. Mücadelemiz. heıkese en iyi biçimde sosyal güvenlik sağlayıncaya kadar sürecektir» demiştir. İşguzar özetle şunian söymiştir: 'Biz, bir vatandaşın emekli ayhğının 78 ayda bağ lanmasını, ondan sonra olun caya kadar banka kuyruhlarında beklemesini istemiyoruz. Bız, çalışan annebabanın çocuklannın, yetim ve öksüzler gibi ortada kalmasını istemiyoruz. Biz, bakıma muhtaç, kimsesiz yalılann ve çocuhcuklann kendi talihsiz kaderlerine terkedılmesini istemiyoruz.» BANKER SEMIH (Semıh Yıldız) Tel. 28 67 13 27 78 41 ADRES: 4 Vokıf Han Asma kat No: 8/1 Sırkecılstanbul HİSSE senetlerınızl en yüksek borsa rayicl uygulayorak alıyorum. Satın almak Istediğmlz hisse senedl ve tahvılleri muessesemizden uygun flyatlarla temın edebıleceğinizden emın oiabıllrsinız. GERCEK ve tüzel kişllere aıt tum şirket ve devlet tahvillerinl faız oronı tefrık etmeden azaml pıyoso royıcl uyguiayorak alıyorum. Muessesemizı terclhınız men faatinize olacaktır. DANI$MAN!Z zevklmızdlr. TALEP EDİLEN HİSSE SENETLERİ: • OTOSAN • BAĞFAŞ • CELIK HALAT • CUKUROVA ELEKTRİK • ANADOLU CAM • MAKINE TAKIM • NASAŞ • KORUMA TARIM • SANTRAL HOLDİNG • SUNTA SATIŞA ARZEDİLEN HİSSE SFNETLERİ: SANTRAL HOLDİNG 105 000 Kelepır Fıyatla DOKTAS 100 00O ANADOLU CAM 95 000 SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLER ASLAN CIMENTO: Sermayesi 200 milyon TL.dır. 1977 yılmda 10 milyon kâr sağla dı % 4.87 temettü dağı'tı BURSA CİMENTO: Sermayesi 63 milyon TL dlr. 1977 yılındo 56.6 milyon kâr soğladı % 43.75 temettü dağıttı. KORDSA sermayesinl 375 milyon TL.'yo yükselttl. % 30 temettü dağıttı. KORUMA TARIMı Sermaye sl 105 milyon TLdlr. 1977 yılında 59 milyon TL. kâr sağladı %35 temettü doğıtacak. MAKİNA TAKIM. SermayeSl 25 milyon TL."dir. 1977 yılındo 23,2 milyon kâr sag ladı. % 35 temettü dogıttı OLMUK: Sermayesl 150 mll yon TL.'dir. 1977 yılmda 69.7 milyon TL kâr sagladı % 30 temettü dağıttı. PİMAŞ: Sermayesı 100 mil yon TL'dir. % 20 temettü dağıttı. POLYLEN: Sermayesl 115 milyon TL 'dir. 1977 yılındo 65.8 milyon kör sağlodı. % 35 temettü dağıttı. SUNTA: Sermayesl 40 mM yon TL.'dir. 1977 yılmda 80,3 milyon kâr soğladı % 40 temettü dağıttı. TAMSAN: Sermoyesl 60 milyon TL.'dir. 1977 yılındo 5 milyon kâr sağiadı. ğını bıldırmış, «Kişlsel cıkarları ve kafa yapıiarı bakıınmdan işCİnin yönetıme kalılarok ozyönetime geçilmesinı içlerine slndiremeyen kişilerln, THY'ni özde bağlı oldukiarı çıkar grupları adına, acentalar adına sdmurme sine daha fazla olanak verilmemelidir. Sivil Havacılık, uçları Ulaştırma Bokanlığının duvarlorı arasına kadar girerek gizlenmiş, gecmiş dönemin zararlı unsurlarından temizlenmelidir» demı$tır. Zıhnı Barın, acıklamasını şöy le surdurmuştur: tülkeyi İcinde bulunduğu zor koşullardan kurtarmak Icın butun demokratik kuruluşların guc ve eylem birllğine cağrıldı ğı blr donemde, THY'nda yaratılmak Istenen huzursuzluk, cıkar çevrelerinin kamu kuruluş larındakl özel temsiicileri tarofından tezgâhlanan ovunlorın yeni blr halkasıdır. Kamu kuruluşlarında işcinin yönetime katılması konusunda yasa gücü de kararnamenin hazırlandığı bir dönemde, THY'nda ortaya çıkarılan Genel Mudur sorunu, Turkiye nin genelindekl iççi sınıfı sermoye sınıfı catışmasının kamu kuruluştanmn yonetimindeki carpıklığını yonsıtan onemlı bir olaydır.» Göçbeyli ve Kınık'da 74 kooperatif işçisi DİSK'e bağlt Tekstil Sendikası'na geçti MNSNKUL DEöERLER BANKERÜKve FİNANSMANA.$. MERKE2 Istikiâı Caddesl Odokule İş Merkezl Kat 17 Tel: 44 28 36 43 09 32 45 17 65 45 64 20 Telex 22685 TRTK TR Pertevniyal Lisesi'nin 48. kuruluş yıldönümü kutlandı İstanbul Haber Servisi Pertevniyal lisesinin 48. Kuruluş Yıldönumu dun okulda duzenlenen Aşure günü» ile kutlanmıştır. Bu nedenle okulun Konferans salonunda toplanılmış, oğreimenler eski öğrencilerina yenlden ders vermişlerdir. Okul müdürü Mustafa Dinçer'de kısa bir konuşma yapmış, günün önemine değinmiştir. Okulun eski ve yeni öğrencileri de yaptıklan konuşmalarla anılannı anlatrrışlardır. Daha sonra top lu haide Aşure kazanının başına geçümiş. anılar yenilenerek aşureler yenilmiş CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANUĞINDAN Fakültemız Noroiop Kursusu'nde 1 adet Uzman kadrosu mun^aldır Isteklilerın 15 kasım 1978 corşamba günu saat 17.00'ye kador Dekanlığımıza müracoatları. (Basın: 27128> 14045 BAYRAM GAZETESİ Kurban Bayramı gunlprınd yurdumuzun her yeıinde okuyabılecegırüz gazete IS1ANBUL BAYRAM GAZETESldir [lîn ven ek v'uksek tiraitndan yararlanabılcceğlTu/ yegâne ea^ete otset baskılı ISTANBUL BAYRAM GA7f TESÎdir. Adres Ga^eteriler Cpmiyeti Ca^aloğlu ISTANBCL T el 22 12 22 • 22 M 08 26 80 46 HEDEF, DEV BİR DENIZ GUCÜ! MEBAN YAYINLARI ı 1977 MEBAN SERMAYE PİYASASI YILLIĞI Turkıye'de ılk defa yayınlanan yıllığın konusu: Halka acık elli şırketın son beş yıllık faalıyet sonuçları ve son uc yıllık hısse senedl fıyat gra fikleri geçmiş yıiiarla mukayesell olarok 1977 yılmda sermaye pıyosasında meydona geien geiışmeler ve altın pıyasası. Fiyatı: 250. Tl MEBAN SERMAYE PİYASASI BÜLTENİ Konusu. Sermaye olyasasınaakl son geiişmeier fırma ve sektör raporian İle flyat acıklomoları. Bulten ayda blr yayınlanır, ayrıco her hafta flyat Ilste8i gönderilir. Fiyatı 10. Tl Yılhk abonman 120 T l Yurt dışı 240. T L Abonman bedellerl şirketimlze veyo Yopı ve Kredi Bankası Galata Şube8i Hesap No.su 5000/50 ve yatırılablllr. HİSSE SENEDİ NEDİR? adlı kitap Konusu. Hlsse Senedl nasıl? Ne amon ve nereden olmmalıdır? Genışletilmış 2'ncl baskı. F:yati: 25, TL 1 TAHVİL NEDİR? Islmll kitap. Konusu: Tahviller le Hgıli tüm bügıler. Kısa. acık ve oratik bir şek'lde verllmsktedlr. c tyatı. 25. Tl > ) > • • ORTA ANADOLU MENSUCAT > RABAK • TOZ METAL YAPI VE KREDİ BANKASI ARANAN HISSE SENETLERİ BATl ANADOLU CİMENTO EGE BIRACILIK EGE ENDÜSTRİ ERCİYAS BİRACILIK İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Bergamo ılcesı Goc beylı Pomuk Tarım Satıs Koo peratifı ve Kınık Tarım Salış Kooperatıfı'nde calışan 74 ış Ci TÜRKIŞ'e boğiı Teksıf Sendıkası'ndcn ıstıfa ederek DİSK'e bağlı Tekstil Senclıkasına gectıklenni acıklamışlordır. İşcHer yaotıklan ortak acıklamada. TURKIŞe bağlı Teksıf Sendıkası yonstıcıiennın. ışcıler lehıne değıi kendılen ıcın colıştıklarımn anicşıldığını, bu nedenle de bu senrt.kadan ıstıfa ederek DiSK'e bağlı Tekstil Sendıkasına gectıklenni bıldırmışlerdir Gocbeylı ve Kınık Tarım Satış Kcoperatıflen'nde calısan ışcıler ayrıca, Teksıf yoneticılerının, ışcı sınıfı konusundakı duşunceıerının kendılerıne ters geld'ğım de belırttıklerı acıkicmada. Bakırcay havzası olarak anılan yörede bulunan tum kooperatıfleraa calışan ışcılerın, Tekstn Sendıkasrnda toplanacağını aa savunmuşiardır . Rahsan Ecevit, Köylü Derneği Başkanlığı'na yeniden seçüdi • RÛCHAN HAKLARI: KARTONSAN: Rüchon hakkı son kullanmo suresl 20.11.1978 TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABİLİRİZ MEBAN ORTALAMASI Oncekl gün (TL) 3164. Bugün (TL) 3150. Değ'şım (TL) 14 APEL ÖDEMELERİ: I DÖKTAŞ: % 50 oranındo kl son apeı 15 11.1978 !a rıhlne kodar ödenmelidır. ANKARA Köylü Derneği' nln en ust kuruluşu olan Koyıu Kurultoyı onceki gun yapıimış ve Başbakan Bülent Ecevıt'ın eşi Rohşan Ecevt oybı.lığıyle yonıden Genel BoşKnnlığa seçilmışîır. Kurultayın açış konuşmasını yapan Rahşan Ecevit, «Son yıllarda, Turkıye'nın icinde bulunduğu huzursuz ortama rağmen, Derneğımız kışkırimalaıa kapılmada, bır slogan derneğıne donüşmeden halka hizmet göturen bır kuruiuş oiarak kaimayı başarmış ve halkımızm bo lunmemesi, barış icinde yaşaması icın buyuk caba gostdr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog