Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

UMHURİYET 20 EKİM 1978 Y ED İ pen hofto sonundo yopıP Ankara II Kongresınde, snc kursüden şoyle koSano, AP'H gençlik oloımlr vertyoruz Demlrel, nl temızlsl gencın konuşması, kongılegelerınce alkışlandı. alya kongres nde olduğu Ankara kongresıne de tSuleymancılar» geldiler uman Turkrye» dıye tem tanlar. sloganlar atanlar mıydı? ismail Hakkı m'o da buniar «yuh> cek AP Genel Başkan Yor•ı. Erzurum Mılletveklll Hakkı Yıldınm. Erzu< j «Nurculondan sonra. 3'da «Sul«ymaneılar»ca ındıl Yıldınm, Demirel'e ılrel'ln sıkıntısının, gerKömran Inon'dan dsğıt. doha cok çevresinden nl soylıyenler vardı Cevleyman Demirel'e daha >kuluyor lu, slze karşı bir horeaslında. Blz bahaneyiz.. x ron Inan. adaylığını koy kendine yoztk mı »tBazı AP'lıler öyle dlI INCELEME ARASTRMA ROPORTAj AP'DE LİDERLIK YARIŞI Mustafa EKMEKÇİ ları. çöyle demlşlerdla, bu kez odayltğını koıhut artık hıc koyamaz! ran Inan'ın Mlthatpaşo'urosu an kovonı gıbl ce başlamış ılk günlerJırlık kalkrmştı an Inan da. Buyük ye gıderken daha bır yukselmış gıbı. calişıısın toplaniıiarı düzenlıInan cılar. arabalara t üzere kucuk sloganlar orlordı Bırt şoyleydl ,o düısun balon han..» Bu sioganları şoorabalara yopıştırdılor ıkanvorl bir lıderlık yagırıyordu . k Kongrenln sonucunu. 'o vahut izmır delegesl Kioar'ın da lcmde buı kongre delegeleıi scek kuşkusuz. Ama, Bu ngre durust ve halkın le tgıllıgışsız» gececek •nırel ın deyımıyle bozı cebellezl» nl olocok' 9'uncu Büyük Kongre hayli civcivli geçeceğe henziyor | DEMİREL'ÎN ŞIKINTISININ, GERÇEKTE KÂMRAN ÎNAN' DAN DEĞIL, ONDAN DAHA ÇOK ÇEVRESİNDEN GEL' DIĞINI SOYLEYENLER VAR DI. ; | IL KONGRELERÎNDE OLUP BITENLER ÇOK KIMSEYE FAZLA GUVEN VBRICI GELMEDt. Öyle blr şey olursa, Kongreden Demlrel. Kongre 1le bırlıkte en buyuk yorayı olorak cıkacak II Kongrelerinde olup bıtenler, fazla guven verıci gelmedl cok kimseye. Hatta bazı ll Kongrelerlnde «poralor ddnduğu» söyienttlert bıle cıktı Ama kimln. nerede. kime ne verdığlni ne saDtamaya, ne bılmeye otanak vor Kullslerde an cok »öylenen sözlerden blrt 9u: Cok para dönmOttur, eokt Blr boşkası da çöyle d«dl G.T.'nln yanındo olmuş oloy, B ö., dolor olorak 150 bln llro ödemlt, kumor mososındoKafam korıelyor, kumor mosasıyla bunun liglsl ne? OYLAR CEBELLEZİ OLACAK MI? Buyük Kongre durüst gececek ml dıye sorarken demek istedığım bu deöıi Oyiarda ccebellezl» oıacofc mı? «Boyraga »oygı» mıtınn.»n lcın toplonan paraların «ceLsi leıl »dlldlgl» soylentılerı ok rmş bunun AP Geneı Merke zınde tartışmoıara yoı actıflı hotto Büyük Kongreye getirile cefli bile söylenmıştı Gecen yıl. AP grubunda Tur gul Toker. blr turiü secılemıyordu Bazı AP'lıienn ıddlalanna gore, aldığı oyiara. oy 0/1rımına bokanlar 7 oy ekledıler secıldl Oyso. Grup Başkan Ve klllifll lcln boşka oday da voktul Ankaro ll Kongresınde. Dlvan Boşkanı Huseym Ozalp. verılen blr onergeyı ova sunmuştu Önerge, Büyuk Kongrede Dsmırel'ın desıekienmesınl onerlyordu 8u «demokratiye ayfcırı» onergeyi Ozolp oya sunorken şoyle dedr önsrgeyl oyunuzo tunuyorum, kobul edenler? Oyblrllğlyle kabul edllmlştirl Oyso oylamada «kabul eden ler?» sorusunun orkasından blr de ıkabul etmlyenler?* diye sorulur Oybırliğıyle karar verilip venlmedığl bundan son ra ortoyo cıkar Yıne de «oyblrilğl» ıle karar alındığı soylenemez curtku, Iki soruya da karşılık vermıyenler, «çekımser ler» bulunabillr.. Huseyln özolp'ln. portizanca davrandığı Demlrel'l acık acık tuttuğunu goren bazı AP'lıler. kendı aralarında 9oyle konuştulor Sonkl, bir »omonlor, CHP* ye geçmtk lcln Ecevlt'le. MHPye gecmek lcln Türtıeş'le konuşon o değllmlş glbi... Kongrelerde «delegeılerln no sıl saptondığıysa öteden beri yakınmo konusudur örneğin Emek Mahallesl'nde «R B.ının kahvesl. kongre yeri olarak qos terllmıştlr. ama boyle bır kahve yoktur" Bır başko örnek Z D 'nın Meşrutıyet'tekl yazıhanesı deiege soptama yerl olarok gosterılır. oysa Z D.'nln yazıhanesl Msşrutıyet'te değıl. Istlklâl Caddeslndedlr. ZO. ml klm? O tımdl kocaman bır «Cadilloc» almı», dolaşıyormuç kurularakl Abidinpoşa'nın deiege saptamosı. Hoşdere Coddesl'nde yapılıyor Klm ne diyebllır? Delegelerl saptıyanlar, »avunurlar kendilerlnl: Efendlm, Abldlnpo^o, «olcuların tKurtanlmış bölgeı •lymlf, onun lcln orada yopomodık, Ho»d»re'dekl pottanede yoptıkl AP 9'uncu Büyuk Kongretl. hoyll heyecanh. clvclvll gececefie benzer. Oemlrel'in tgövde BO'tsrlsl* yapocouı, Ataturk Spor salonunun cevresınde. ellnde şapkası • gecmiş yıllardo olduflu gıbl tur otocagı »öylenebillr. Ama. Kâmran Inan'ı yuhalat tırmaya ne kalkarsa, Işte o zaman sanıyorum kızılca kı/amet kopar. Demlrel de. inon'ı tutanlarca yuhalanobılecagl gibı, kongre yapılmaz, yarıda bıle kalırl Yarın bajlayacak 9. Büyük Kongre Başkanının niteliğl. tutumu da kongrenln sağlıklı gecmeslnde önemlı rol oynaya cak gıbl. örneğln, Demirel cevreslnden blrl. 9. Büyuk Kongre Başkanlığına aday gosterılır »e. bu kongreyl. daha başlarken basansızlığa göturen blr gerekçe olabllır, diyenler var. DEMİRELİN ÇEVRESİNDEN ÖRNEKLER Demırel'ın «c»vre» defllştlr m»den pek hoşlanmaci ğı soylenmekte/dı Yıliar boyu aynı kış ıer aynı lava ıle gelrr ştı nug^ne deg n Zaman zamon. yanından uzakiaşmış olaniar, sonradan donciuklerında hıcbır şey olmamış g bı benımsevsbılıyordu Bunlar. kendısıne en ogır sozlen soyfemış oisa'ar bı le Ornegın Sadettın Bıigıc AP' den ayrıldıktan sonra seKiz yıl otce Istanbul do duzenledıQi bw basın toplantısındo şunları soyiem.ştı «Turk halkının a tık AP yoneticılerınin mıllı dsmokrc.ık hukuk deuletı cercevcsı ıc n:'a muessır bir ıdareyı gcrçekls;!)remiyecegi, sıyosı vs so£v'c:l huzuru soglayom yocagı ık! sadı ıstıkrorı koruycm ^acanı yolundakı kanaotte ıttifck ettıgı gorulmekted'r » Bu sozler BMg c ın en yu rTLjşak sozlenydı Demirel 9 kızıo a/rılan bır m ıletvskîlı dp şoyle dem s!ı «Tanıdıgım Dsrrırel'ın en royıf tarafı, kendısıne me rat ıcın yaklo'îanlarla sam mı drst larını hıçbır zcman oyırt eüzmemesıdır Bugun kurmay heyetınden maırumd'ir S'( rtısı buradan rjelmek'edır, bu y ; den boşlomıstır Dem re' e b j sıkıntılı gunlerlnın b:',rt s nı gerçek bır dcstu olarok 5 ara lık 1969 gunu Bacbakan'.kia yaptıgımız Iklll goruşmede uan etmıştım Şimdı tekrar ed;/orum Bu kadro Demirel i hec!e(e ulaştıramıyocüktır Kcrdılerı kaptandir, her ış n liescoını sonunda kendısıne yuklcysceklerdlr. Bugun Turk komııoyu Demlrel'in etrafındakllers 1yi gozle bakmamokta, herb rısi hakkında çeşıtll ve gerçege ya A(m soylentilerl uzuntuyle aln•mekte ve degerlendırmcktedlr» (Gunaydın. 16 kasım 1970) O da şımdi, Demırel'ın yanındo yakın cevreslndeydi Yakındığı da yoktu Anlattıklarına gore. Demirel değlşlklıkten de hoşlanmaz mış pek. blr tıyatroya, bır konsere gltmek gecmezmış usundan Evde de. yemek secıp aramaz, ne konursa onune yermiş. Corbayla. ptlavla vlskı lctıği bile olurmuş. Blrl, şoyle dedl Boyle yaşadıktan «onra, nlye genel başkan olmak l«llyor, anlıyamıyoruml YARIN: Sonun baflangıcı. şanatın,egitimin,l<ühijrün dostu İş Bankasrndan sevgili çocuklanmıza eşsiz bir armağan 150 OOO tiraih îvet, sevgili çocuklar. )airaa sizleri düşünen, yaşamınız boyunca flerlemcnizî, yükselmenizi, irnek kişiler olmanızı isteyen îç Bankası, gerçek ve güvenilir bir arkadaş jetirdi size. Zararlıyı değil, yararhyı... yanbşı değil, doğruyu... râtüyü değil, iyiyi verecek bir arkadaş Kumbara dergisL 3İzi eğitirken eğlendirecek, eğlendirirken eğitecek. 28 sayfalı, renkli, ofset baskılı, ıırıl pınl Kumbara derginizde birbirinden ilginç yazılar, »yküler, resimli öykuler, bilmecebulmaca, eğlence ve diğer konular yer ahyor. lylık Kumbara derginiz tfim îş Bankası şubelerinde. Ve de ücretsiz. Umakta gecikmeyinl TURKIYE İŞ BANKASI Ven>a|ar>s fYenl Aıans: 1344/13370) IMERBANK YARIMCA SERAMİK SANAYİİ MÜESSESESİNDEN 2 İzalatörü Metal Aksamı Olan Çan ve Tij Yaptırılacaktır 150 000 takım K2 zlncır tıpl Izalatörlerl lcın temper dokum Çan ve Ti| şartnamesl şartları dahıllnde 27 101978 günu akşomıno kodar kapolı zarf usulü teklıf al rtarak thaiesı yapılocaktır. Bu ışe alt muvakkot temlnot 200000. TL. Olup. Ihale sootınden önc« Müesaesemız veznesm« yatırıiması şorttır Ayrıco Iş uhtesinde kolan fırmo kanunı nısbette kat'ı teminot vatırocoktır Şartnome ve teknık resımler. Müessesemiz Tıcoret MüdurluqOnden temln edllebılır. Müessesemız 2490 soyılı konuna tob) değüdlr. (Basırv. 26059) 13388 GAYRIMENKUL AÇIKARTIRMA İLANI GEBZE ICRA MEMURLUÖUNOAN Dosya No: 978/338 tar kadar mıllî bir bcnkanın temlnat mektubunu vermelerl tazımdır. Sotış p«şın para lledır, alıcı istedığınde Satılmosıno korar verilen goyrimenkulun cınsı, 20 günü gecmemek uzere mehil verılebıllr. Dellâlrye reskıymetı, adedı. evsafı: mî, ıhale pulu. tapu harc ve masrafları alıcıya aıttır. Ipotek suretıyle satılmasına karar verilen Gebze Bfrlkmış vergller sotış bedelınden ödenır. Sultan Orhan Mah Kuruceşme mevkiınde 20 patla 101 ada 19 parsel noda koyıtlı şarken 18. garben 20, 3 Ipotek sah'bf alacaklılarla dığer ilgllılerın ( + ) şımalen 16, cenuben Şarapcı yolu ıle cevrıli kış mahbu gayrimenkul üzerındeki hoklannı hususıyle faız ve sulü ekılmeye müsaıt hall hazırda civarı sonoyıı kurumasrafo doır olon tddıalarını doyanoğı belgeler Ile onluşları bulunan 17.494 M2. miktarı gayrımenkulun beş gun tcınde daıremıze bıldırmelerı lâzımdır; aksi tak48/144 bıssesınm 1166 266 60 TL deâer üzerınden acık dırde hakları tapu sıcılı ıle »abıt olmadıkca payiaşmaartırma suretiyle satılocağı. dan harıç bırokıiacoklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet icmde Satış Şartlari: ödenmezse lcro ve Iflâs Konununun 133 maddesl gere1 Satış 20/11/1978 Pazartesl günü saot 14 00"ğınce Ihale feshedilır Ikı Ihole arosındakı forkten va den ISOffe kador Gebze icra Daıresınde acık artırmo % 10 foızden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hıc «urettyle yaprlocaktır Bu artırmada tahmm «dllen krybır hükme hacet kalmadan kendilerlnden tahsıl edllemstın % 75'nl ve rüchanlı alacaklılor vorsa alacakları cektır. mecmuunu ve satış masraflannı gecmek şartı ıle ıhale olunur. Boyle bır bedelle olıcı cıkmazsa en cok artıro5 Şarlname, ılân tarıhınden Itlborert hsrkesın gönın taahhudu bakl kalmak şartıyle 30/11/1978 Perşemrebılmesl lcın daırede ocık olup masrafı verildığı takbe günü oynı yerde saot 14 00 15 00'de ıkıncl artırdırde isteyen alıcryo blr örneği gonderılebılır maya cıkarılacoktır Bu ortırmodo do ruchcnlt olocok6 Satışo Iştırak edenlerın şartnameyı görmüş ve lıların alacağını ve sotış masraflannı gecmesı şortıyle en münderecotını kobul etmiş sayılacoktarı, başkaco bılgl cok artırona ıhole olunur. almak Isteyenlerın 978/338 sayılı dosya numarosıyie memurluğumuza başvurmaları ılân olunur 2 Artırmaya Iştırak edeceklerın tohmin edılen I J . I iln.lllor lAhlıln» trtUntr hMirk. • n h l . l » ! A l~l.il J l . kıvmetın % 10'u nisbetınds oev akcesı vnva bu mık ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NA SfNAVLA l$ MÜFETTİŞİ YARDIMCJSI ALINACAKTIR Calışma Bakanlığınca 4 111978 günu saat 1300 de Ankara'da Iş Müfettışl Yardımcılığı gırış sınavı acıiacaktır» Sınavo katılabllmek Içln; o Devlet Memurlan Yasası'nın 48 ncf maddeslnde bellrtllen nlteliklere sohip olmak. b Sınovın acıldığı yılın ocok oyının blrlnci günunde 30 yoşını doldurmomış olmak c Hukuk Iktısat, Sıyasal Bılgiler Idarl lllmler Işletme, Iktısodl ve Ticorl llımler Fakultelen ıle iktısadl ve ticorl llımler akodemiler>nden yahut bunlann aengı yerll ve yabancı Fakülte ve Yuksek Okuilardan b.ns ni bltlrmiş olmak Sınovloro glrlş şortlonnı ve sınov ko^ulonnı gösteren broşür Coiışmo Bokonlığı Iş Müfett şlpn Mirkez Grup Başkanlığı lle Adana Istcnbul ve İzmır Grup Başkanl.klormdon soğlonabillr Isteki'ienn engec 27 101978 cuma günO calışma sootl sonuno kodar Coiışma Bakanlığı İş Mufettış^rt Merkez Grup Başkonlığı. Ankaro adreslne belgeleri ile u/ııılı m~r~L ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog