Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 moı 1977 IfDl Hisse Senedi ve Tahvil îlanları BANKERUKVB ENERJÎ SORUNU KARŞISINDA MERKEZt ISITMA SİSTEMİNE GİDİLMESÎ ÖNERİLDÎ ANKARA. ,Cumhuriyet Bürosu) 19 23 eylu tanhıerı arasında Istanbui da lopianacak 10 Dunya Ener|i Konferansında okunmak uzere Bogazıcı Unıve'sıtesınden bır grup uzman tarafından hazır lanan «Turkıye enerıl modelu boşlıklı raporda Turıcıye'de ener|i sorunııniin kısmen cozumlenebılmesl 'cın hıdroelektnk santratlarınm kurulmasıno ve merkezi ısıtma sıstemme gıdılmesıne onem verılmesı ıstenmış tır Ayrıca Orta Aradolu rafınerleının 1981 de Karadenız rofınen sının de en gec 1987 yılında ışletmeye ocılmos nın şart oldugu tevsılerte b<rlıkte 2000 yılındakı rafınaı kaoasıtesının en az bügunkunun dort katına cıkar.frrası gerektı^ı belırtılen rapo'da, yuk taşırracılıg'n n g de MEBAN MEIYKULDEGEP10? RNANSMANAS Tef,44 2836451765 MEtfKEZ Istıkloı Goa Odakuİ9 Iş Merkezl Numoro 286, kat 17 Beyoğfu / ISTANBUL ANKARA Çubesl Gazl Mustafa Kemal Bulvarı ISTAŞ Han. No 8/10 Tel: 252982174266 Teleks: 42332 T.TT. TR. MEBAN'ın sıze sundugu hlzmetler, HİSSE SENEDİ VEYA TAHVIL ALIM SATIMI YATIRIM Danışmanlığı (Oo retsiz) PORTFÖY Idaresl PORTFÖY Analtzl HSSE Senedl değerlendlrme etudlerl ŞIRKETLER Idn htsse senedl veya tahvil l'iracı lle ılgıII butun hızmetler MEBAN ORTALAMAS!ÖNCEKI GUN 2572 2579 BUGUN Deg şım +7 Değış m (%) V 0 27 HRTIS DÜŞUŞ ORANI5 Hlsse ARTAN Hlsse DUŞEN : 45 Hıssa SAB'T 50 Hlsse TOPLAM TAHVİL NEDİR? Mebanın en sort eğltlcl yayını tahvıller konusunda tüm bılgller kıso. sorıh ve protlk blr şekllda acıklanmaktodır. Tahvil turlerl, tahvıllerin nereden ve ne zaman alım ve satımlonnın yapıldıgtna. tahvıllerln vergl çortlan. Devlet tohvlllerl ve dlger bilgller Ihtiva edılmektedlr Flyatt 15 TL Genel Dağıtım. MEBAN AŞ MEBAN YAYINIARI Hisse senedi Nedlr? Islm II kitap konusu hlsse senedi Nosıl ne zaman ve nereden alınmalıdıf. Fıyotı 5 Tl Meban Sermaye Piyasası Bultenl konvısu Flrmo ve Sektor Raporları ıle llyat açıklamaları. Flyotı: 10 TL. Yıllık Abone 120 TL. Yurtdışı Abone 240 TL Bulten ayda bir yoyınlanır. Genel Dağıtım MEBAN Abonmon bedellerl Yapı ve Kredi Banfcas» Golota, Istanbul Subesf Hesap No'su 5000/50'y« yotrrılabllir. • • • BANKER . ZEKI 27 5213 22 66 86 BANKER ZEKI 22 68 86 ~ 27 52 13 İZMIR. 13 82 21 MERKEZ 4 Vokıf Han Asma Kat. No 88 HISSE SENETLER NİZİ YUKSEK FIYATLA ALIRIM HISSE SENETLERINİZI EN UYGUN BORSA RAvıCİ VE CUZI KARLA SATARIM MUESSESE VEYA SAHISLARA AIT TAHVILLERI EN UYGUN SARTLARLA FAZLA MENFAAT BEKLEMEDEN DERHAL MbBAYAA EDERIM MOESSESEME MURACAATINIZDA YAPILMASl İCAP EDEN OP6RASYONUN MUMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAĞİNI BILMELIS'NfZ. TELEFONLA VERDİĞ'NİZ EMIRLERI OERHAL YERINE GETIREBILMEK VAZIFELERIMIZIN EN ÖNEMLİSIDIR. ARAOIĞIMIZ KIYMETLER: MARTI MOTEL vuksek flvatla araruor. YAPI VE KREDİ BANKASI YAPI VE KREDİ BANKASI RUCHAN HAKKI GARANTİ BANKASI GARANTİ BANKASI RÜCHAN HAKKI T TİCARET BANKASI ISTANBUL BANKASI AKBANK T IS BANKASI T. IS BANKASI KURUCU T SıNAl KALKINMA BANKASI ODÖKSAN S FAS DEVA HOLD'NG NASAS İZOCAM SINAİ MALİ TESEBBOSLER TAT KONSERVE RABAK RABAK KURUCU SARK DEĞİRMENLF.Rİ İTTIHAT OECIRMENCILİK YTONG TEZSAN T SİEMENS OLMUK KORDSA BAĞFAS EGE BİRACIL1K AYGAZ AVDIN TEKSTfL T Boğaziçi Üniversitesinden bir grupun hazırladığı ve enerji konferânsına sunulacak rapordâ hidrolik santralların kurulması isteniyor. 2000 yılında rafinâj kapasitesinin bugünkünün 4 katına çıkarılması gerekiyor rek oemıryollarına kaydınlması, lokomotıflerde lınyıt yakılması şehırlerorası yolcu toşımado do demıryollarıno onem verılmesı onerılmıstır DUNYADA NE OLACAK? 19 23 e/tul tarlhlen arasında ıstanbulda toplanacak 10 Ulus lararos Eie r [i Ko"fear5 na sunulmak uzere Boğozlcı Universitesınden bır uzmaniar kurıılu ta rofındon hazırlanan raporda artan enerp tuketımı nedenıyle onumuzdekı 70 yıl ıcınde yernure dekı ıklım olaylarmdo onemlı de ğışıklıkıerın meydona geleceğı kutup buzlarının erı^erek guneş ışınlarının vansıdığı yuzeyı azal tacagı belırîılnektedır Raporun gırış bolümunde b j konu,!a Ig'lı olarak şu göruş yer alm s tır ATMOSFERIN SfCAKLIĞI «Tuketılen erer)irı r oeı r! hudutları oşması halınde a;mosferın ortalamo sıcaklıgı tehlıkelı bır duzeye ulaşabılrıektedır Sodece 0 25 derece santıgra'l k bır artış ıse bu tehlıkeyı oluşturnaya yetmektedır Atmosfer s caktığındakı arlışın Ikı onemfı ve olumsuz nedenı vardır Buniordan bırıncısı. arton ıs'nın daha cok su buharı olusturması ve at mosfenn ısı muhataza kapasıte sını arttırmosıdır ikıncısı ıse u zun donemde kuîup bjzlarmı erı tecek guneş ışırlarımn yansıdı âı yuzeyı azaltmosıdr Her ık etkı de otmosferln sıcakl ğmı artırıcı /ondedır » DemiryoNarında yapılacak grev, DYFİŞ Başkanlar Kurulu'nca da onaylandı KAYSKı SUMR3ANK YOR. MâKıNA KiMYA SOZLEJME ıMZALANDI ME KARARIYU ılGilı fâBRıKAJIMDAKI 2700 iJîiNiH DîRîHîîi ENDUSTRiSıNOE ÎAIIJAN 7000 tJÇıYi KAPSAYAH OIEYB ıH TÜRK ÎJ'TEH AYRILARAK DölTE 6£Ç6ÎNEI KURULU YARIN TOPLAHIYOR or nı ona,la r ken ımzalonan top lu sozleşrrevı begenmeyerek oncekı gun dıremşe gecen Kayserl Sumerbank Bez Fabrıkası ışcılsnnın eylemı surmektedır. Bu ara da Makına Kım/a Endustrısı K J rumunda 7000 ışcı adına toplu sozlesme ımzalonmıştır Oieyıs Sendıkasının yarın toolanocak Gene! Kurulundo send • kanm Turk Iş ten a/nlarak DiSK e gecme konusu karora bağlanacaktır DYF IŞ GREVİ TCDD ıle Turk Is 8 bağlı DYF Iş arasmda toplu Iş sozleşmesınden doğon uyuşmazhk uzlaştırma kurulunca da cozulemeyınce DYF Iş Başkonlar Kurulu dun Genel Ba$><.an Şerafettın Akova nın başkonlığında «gre/ strateı sını ve tarıhını saptamak» uzere olağanustu toplanmıştır Şerafettln Akova 40 bin demıryolu Işcısının. buyuk fedakâr lıklarlo, bugune kodar sözleşmenın sonuclonmasını bekledığınl, ancak «ılgılılerın tutarsızlığı ıle fedakâr ve bır olcude kanaotkâr demıryolu ışcısının ınson onurura yoroşır bır kazanc duzeyı ne ulaştırmayı amocloyan makul ısteklerın. işverence moksatlı olarak reddedıldığını ve ışverenın buna karşılık gulünc ve Mubalı teklıflerle geldlğıni» âne surmuştur. Akovo halen etklslnl surdüren hayat pahalılığmın yanısıro getırılmesı duşünül«w yenl zamlarla demıryolu ışcısinın yaşammı surdurmesının olanak dışı olocağıno işaret ederok. «kurulumuz yaptığı değerlendirmeler sonunda demiryolu işkolunda yasol nokkımız olan grev uygulaması kararı almış bulunmaktadır. Grev ortık kacmılmoz olmuş tun demlştır DYF Iş Başkanlar Kurulu grev karorını onaylamıştır. Sendıkanm 20 eylulu 21 eylule bağloyon gece yarısındon ıtıbaren grev uygulomosma gecebılsceğı belırtılmıştir. KAYSERİDE OİRENİ? SURUYOR Teksıf ıle Sumerbank arosında Imzalonan toplu sozleşmeyle ışcı haklarının yeterınce korunmadığı gerekcesıyle oncekı gun dırenışs gecen Sumerbank Kayserı Bez Fobrıkosında calışan 2700 ışçl ile Bunyan Işyerındo calışan ışcıler, «Hem sendıkaya hem de ışverene karşı dıreneceğız Bu sozleşm© ıle ışcmın hakları alınmamış tır Artan hayat pahalılığı karsıs nda ışcı, uc yıl boyunco kaderıne terkedılmıştır» demışlerdır Ankara da bır acıklarno yapan DlSK'e bağlı Genel Iş Sendıkası Genel Başkan Vekılı Sıgon Sumerbank'takı sozleşmeyi MC ıktıdarının ışcl sınıfına karşı aldığı ters tavrın en somut orneğı olarak nıtelemış «Iscılerl, uc vılI K bır sozleşmeyle 115 lırayo satan Teksıf yonetıcılerı tabandakı emekc len ne ıle ıkna edecektır Tum bu acı sonucun sorumlusu eylemsız Turk Iş yonetıcılerıdır Bu soziesme tum kamu kesımınde calışanlar ıcm bır tehlıke canıdır önumjzdekı gunlerae DYF Iş ve Yol Iş ın de aynı durumla karşılaşmaları kesındır» denısdr. MKE'DE SÖZLEŞME Bagımsız Turkıye Yeni Metal Is Sendıkası ıle Makına Kımya Endustnsi Kurumu Genel Mudur luğu orasında 7000 dolayında ış.cıyı kapsayan toplu ış sozleşmesı ımza anmıştır Toplu sozleşmevle ışcı'erın saat ucretlerın* bırıncı ve ıkmcı vıiiar ıcm 8'«r lıra zam yapılmıştır Toplu sozleşme ıle ışcılere bazı sosyal haklar da sağlandığı bıldırılmıştır. OLEYİS Turkı/e 'şcı Sendıkaları Konfeaerasyonu (Turk lş)'e bağlı otel lokanta ve eğlence yerlerı ıscl sendlkası lOLEYİS), 10 eylul cumortesı gunu (yar n) tolaganustu» genel kurul toplantıst yaporak, öoglı bulunduğu kon federasyondan aynlrna ve Devr ncı Işc Sendıka'an Konfeaarasyonu na (DISK, katılmo kararı alacaktır Oleyıs ın yopacağı «olağanus*j> genei kurul toplantısı gundemınde bır te'< madde bulunduğu ve buiun da «Tı,rk Iş ten avr Ima» <<onusu olduğu oğrenılmış tır PTTDE DİRENIŞ HAZIRLIĞI DISK e bağlı Turkıye Yenı Haber Iş Sendıkası Yurutme Kurulu adına bır acıklama yapan Halıt Uloş PTT Genel Mudurluğu ş yerınde calışan sendıka uyesı ışcılere toplu sozleşmeden doğan 'arklann ven/medığını belırterek gerekırse d renışe gsçeceklennı bıldırmıştır, r • (Cumhurıyet Haber Merkezi) Demıryollorı 'scı Serd/kaları (DYF IŞi Başkanlar Kürjlu, TCDD .syerlerınde ald ğı gre/ ka • ANKARA Rakıya sfgaraya zam yapınak 'ia>oı mjslumcn ışı dıyelım, z.nhar haramdır dıyelım bunlara horamdır de/ıp evınde vtskı zıkkımlanan musluman sahtecısınf de cenab ı aılah a havaie edslım A'na gelırı belırlı. haram yeme,en ruşvet »emeyen raTusunla çalışıp namusunla kazanon halk yıgınlarıncı revo gorulen zamlarda mı muslumonlıgın haram no g rer? Bunları Allah a değıl, uyanık, bıltnçlı. dırençlı halka havale etmenın zamanı gelmedı mı dersmız? Umut ş mdı bır gazetenın adıdır. Kımden ne edıyoruz7 Demırel ın emrıyle colıştjrılmayan mecltsı calıştırmak ıcm elle tutjiur gozle gorulur halkı coçturacak. guclendırecek bır evlemını gordunuz mu C*P nın nıaso başında fdun veraığı yazılı derrec e» c ^e bas'ayan uç beş satırlık, bılemedın bır say'alık deneclerle bü can'm halktan aldığı ok oyları Turk carası g bı harcayan CHP yonetıcılerl eğer dalalet ıcınde degıilprse muhakkak gaflet ıcındedırler elbette uct'ncusune şımdı'ık dılımız varmıyor. CHP eger rrjhalefeîı kendı ıçmde, beledıye boşkan'ıklannı porsellemek savaşı sonıyorlarsa Demırel. Turkeş ve trbakan dan daho cooook tes*era alırlar. Başını sokocak devlel yardımı konuta kavuso"nayan. anayasa gereğı kavuşmcsı gereken bır yuvaya kavuşama^an bıcare evsızler. ku^şunlan p olduruluyorsa hayat paholıl âını protesto ıcm yuruven hclKa ateş edılıyorso paronn beş kuruşluk değen on para a ınıyorsa. rusvet artık ek gelır soyılıp oruc tutonı, tutmayanı tarafından rahatça bir hakmışcasna a\ i ı yorsa. hastalar en gerekll ılacı bulomıyorlaraa. b r demgog bakan tupgaz yok halkton ozur dılerım ae, p goz boyacılıgın damskasmı yapıp ıstıfa etmeyı duşj nemıyorsa kı, bu durust ınsonların ışıdır. yapaToz. pırmc bır yerde yedi lıraya bır başka yerde yjrm dort lıraya sotılıyorsa, depremden zarar goren maddı rranevî zarar gorenler arodan bır yıl gectıkten son^a gostermelık yardımlarla kor boğazını doyurabılıyosa Is tıkiâl Marşı soylemıyorlar dıye bır bakan ıkı Eg.tn Enstıtusunu kapatıyorsa ve doha nıce yasal olma/an ışler donuyor. kor tuttuğunu sevıyorsa o ulke rohatsızdır. malı. ciları gerce^ bır rnuhalefet gorevı ıçın artık rrsk tuplarla. telgraflarla, gosterılerle uyarmalıdırlar Apacık hesap sormalıdırlar ikıncı MC den once 0/ verd klerı umuttan hesup sormaiılar boyle şeyınızı gerıp yatın dıye mı sıze oy ve'dık dıye hoykırarak . Bız alış nış sınız ıktıdarlara catmaya, yanu torbado şunlar do var dır dedık mı oklı evveller. aman sıra değıl dıye uyarrlor bızı. ama yettı artık cuvaldızı once CHP'ye batırmak gerek, uyonsınlor goîîet uykusundon • anayasanın dıbacesındekl dırenme nakkınm h sı"" Cıle kullanmayacax kodar uyuşukso meheldır ona heıe hele umjt olobıleceğıne zaman zaman bır gaf'ete djsup ıranır gıbı olduğun CHP ne daha COK meheldır. >ıne dıyorum muhalefetı bıle yapaTiaran karınca eznezier ıKtıdara nasıl fayık olacaklardır' Mıllı Eğıtım Bokanı Nohıt Menteşe yı uyarmaK ster m Menteşe buraiarda Istıklâl Marşı soylenmıyor dıya Dıyorbokır ve Mardın Eğıtım Enstıtulerını Kopotmakla Eğer bu korkunc gıdışe dur demek ıçın ezılen hor bu/uk hata ışlemıştır ve kendısını boylesme kotu c!ulanan somurulen haksızlıga uğrayan evının kırasını ruma sokanlardan hesap sormolıdır herşeyden o'ze veremeven et alaTioyan hattc son zamdan sona br Bakana ropor sunanlar kendı cıkorları ve becenksızlerl ıcın yalan soylemısler ve Bakanı yanıltmışlardır Ba^on lutfen acıklaS'n Ist klöl Morşı soylenmıyor dıye aonalılan raporu kım vermıştır, kımdır bu odam, şımdı nerededır? Ve bu rapor sohıbı bır kısım yurttaslara en agır suclamayı yoparak ıkılığe neden olmuştur ve bunun cezası yok mudur? Bu batılı Bakanımız doğu halkına boy lece yonıltılarak buhton eylenıştır Varsa voktı \e rie gucu alsın benf yanına kalkıp gıdelım orolara, raporcunun yalamnı şahıtlı ıspotlı surotına vuroyım, var mı boşko yolu? BAŞKENT NOTLARI DİRENMELİ, DİRENMELI. Adalet Bakanı Cevherı, Sıvas a kulak vers n bırvolSıvas cezaevmda olumle sonuclanan ışkencelere egılsın Adana'daki ışkence oloylanna eğılsın ve AP'nın b j Urfa Mılletvekıli memleketı Urfc'da devlet hastanesınds doktorsuzluktan olen hemşehrılenne dova olsun ortı<. Koca devlet hastanesınde bır doktor va'sa bunun ay bı elbette Saglık Bokanı kadar Iktldarda olon partılor.n Urfo parlomenferlerme düşer, ama demek kı bu pcno•nenterler de alıştılor, Urfo'hnın doktorsuzluktan olmesme. bılmelıler bu dunyanın hesabının bırgun ıstenecsğmı fDemagog» rahmetll yazı ustası Falth Rıfkı Atay'm unutamadığım bır yazısıdır Ne zaman Ener|i Bc^anı Inan ın odı gecse Falıh Rıfkı Atay'm bu cdemogog» yozısını anımsıyorum ve yinelıyorum, boşto Demırel bu ısme dıkkat etsın. cekeceğımız var Fikret OTTAM • • • • • • • • • • • • • 0 SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLER: HISSE SENETLERI ALTAS Sermaves! 30 mılyon, • 76 kör 13 4 mılyon lıra % 15 temettü dağıttı • AROMA 45 mılyon sermayell 76 kâr 16 8 mı'von TL % 20 • ternettu dagıttı EGE GÜBRE Sermayesl 150 • nıivon B J V11 uretıme gececek. FURSAN 75 mılvon S«rrro,e • lı 6u yıl kâra gecmesı bekleniyor. • TURK DEMIR DĞKOM 102 mılyon sermayeli 1976 Vârı • 27 9 mılyon. % 30 temettu dağıttı. TURK SİEMENS 70 mıl/on • sermoyelı % 30 (emettü daĞıttı KORDSA 150 wı]yon sermayeli 1976 karı 35 7 mı y on. • % 15 terrettü dağ ttı ASLAN CIMENTO Sermoye• Sl 206 6 mılyon TL 1976 yıI nda kar daâıtTiadı RABAK Sermayesı 210 Ttılyon • TL'dır 1976 yıiında 98 5 mılyon TL. kâr ettl. % 35 teret • tü dagıttı EREGLİ DEMIR CELIK Sermayesl 900 mllyon TL 1976 • Vilınöa 331 1 mılyon TL kar ettı % 15 terıettu aaö'ttı GUBRE FABRIKALARI Sarmayesl 200 mı yon TL 19/8 • yılnda 110 mılvon TL kör ettl % 28 58 kar dogutı KOC YATIRIM PA2ARLAMA • SERMA\ES! 400 mıl,on TL 1976 yılında 116 mıl\on TL kâr ettl %19 temettu dağViı. MAKINA TAKIM ENDUSTRI • Sermayesı 25 mılyon TL 1976 yılında 23 19 mılyon TL kar e*tl % 35 temettu dagıtocok SUNTA Sermovesl 40 rrıiycn • TL 1976 yılınflo 45 1 milyon TL kâr ettl % 40 temettJ • dagıttı. YAPI KREOİ BANKASt Sermoyesi 600 mıiyon Türk Llrosıdır 1976 yıl nda 257 nllyon kâr et'l % 25 lemettü doâıîtı ARANAN HISS2 SENETLERI C E L K HALAT KOR9SA EGE ENDUSTRI BAĞFAS PLASTIFAY SARKUYSAN SATILIK KIVMETLERKAV ORMAN SANAYİI KOC HOLDINO OTOSAN SATILIK KIYMETLER RABAK 53 adet % 35 tamettu verdı KORUMA TARIM 25 odet % 35 teTiettu vereceek. LASSA 100 adel ruchan hokKı uzerınde GENEL SIGORTA hissesl 220 adet 1976 da 5 mılvon 100 bm TL kâr VOD'I OEMIR D O K O M Ve o ülkenln onuru iki paralık ed lıp bu rohaîsızlık Icm Molıye Bakanı nın deyımıyle «Konsultasvon ne.^ştlerı» (jjplıyorso ağa bdbalorın, ko gı'sin ortık yudun rak bıle lcemeyen alıştığı sıgarodon vazg^c p daha ucuzu /e berbadını tçen oğullonnt kızlarır.ı goOlkeyl elbette demirel, Erbakan Feyzıoğlu ve To nul rahatngıyln o^Ulanna gondereme\en onalar, baboke$ bu felâketın korükçulerı oldu bu tamam, ama ..c lar kardesler ışcıler koyluler tek yunruk gıbı ns\oon basın ettığıne oylarıyla hınk demedı mı bu ha'kn or n eydon hOfkıramıyorlarsa ve başı cekmesı gerekeı kesımı? Şımdl yıkılan kubbenın altmda birlıkte oebele urrut aman ateş eder.er sonro suc bızım ustumu/e kcnıyorsak, tostamam olunmuş sayılmarnalı. lır dıye yan cızıyorsa ben de apacık dıyorum <ı şu Oem rel ın Erbakon m heie hele Turkeş ın blzlere ettıgı icte ve dışta ülkeyl bu duruma sokanlara karş do azdır daha beterıne mustohakız bız ve gorunen o d y ho da beter edeceklere karşı guc bırlığı cagrılorra kı daha do beterını çekeceğız, azdır azdır, azdır bıze, demokrasmın vazgecılmezlermden CHP hık mık er'ıp boyle kafalaro meheidır Holk guzeldır halk saygıder yan çızıyorso. ona oy veren yiğıtler buoun hesobnı sor ge oır amo ay"i holk belayı sıneye cekıp susu\o »a Cocuklorı Tevfık Fikret Lısesmde okuyan ve ıler. siz bu VC 2'nın zulmunden yakınmıyor musuruz"5 Bu korkunc hayot paholılıöından, akıl aimaz zomlardan, va pılacak zamlardan etkııenmıyor musunuz? Koraborsacının porosı coktur. etkllenmez, hırsızın. uğursuzun, ış takıpcıs/nın. hayolı ıhrocatcınuı. ama bunlara bulaş'ı avon nıce velıler vor ve okul yonetımjnın «okukfornalarını» değıştırme adı altmda namuslu kazonc schiDl velılerı perışan edecek yenı masraf kapısına hayır a'yecek, buna ınanıyoruTi, ne gereğı var boyle bır değıştırmenın fornnalar sarı olacakmış, sorı konarya oıarcklO'mış Bu zulumdür namuslu poro kozonan veiıisr uzerınıze muhalefet gıbı olu toprağı mı serpıldı. bu z n dan gunlerında sızı oaho beter parosal sıkıntılara sokacak yonetıcılere «hayır» Oemıyecek mısınız' Ben dıyorum ve namuslu pora kazanan tum velılerı «hoy.r» dere/9 cağırıyorum.. TURK SİEMENS 70 000 TLIİk % 30 temettü KORDSA 20 ad % 15 temet tü verdı. ANAOOLU CAM 100 bln TL Istıkbal tcln votınm. GUBR£ Fabrlkaiorı 100 000 TL % 28 5 temettO verdl % 100 sermave votırımı vcpı yor Ruchon r>O(<kı üzerlndo SATILIK TAHVILLER SANAYI KALKINMA 8ANKASl tafıvılı % 18 foızlı 50 bm. OYAK RENAULT tanvılı % 14 faızlı 50 bm TL Uzerlnde 3 kuponu kalrı ş ARÇELIK tchvlll % 18 faizll 80 bm TL. KOC HOLDING tal vıll % 18 faızlı 70 bın TL DEVSAN tanvılı % 18 faizll 400 bın TL 4 5 o,fık işlemışl var 1 5 v'1' sonra Istenıldiğmde para,a cevnlebılır. IBRAHIM ETEM tahvıll % 18 faiî'i 300 bın TL 4 aylık ışlenıs faızl var TEFKEN tohvın 20 bm TL % 18 fa'Ztl Iş Bankası garantıslnde. 500 000 TL'lık % 18 folzll 2 ydlık Işlemış fo zl ı e te paroya cevrılıyor Isr % 19 gelır getınyor BANKER ZEKİ 22 66 86 27 52 13 İZMIR 13 82 21 MERKEZ 4 Vokıf Han Asmo KoL No. 89 Bahcekooı ISTANBUL1 OKUYUCU MEKTUPLARI TEKNİKERLER SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYORLAR İnşaot, makına, motor, elektrık, kadastro ve kâğıt teknıker ve yuksek teknıkerlerın, gorev. yetkı ve sorumluluk(arını belırleyen bır yaso temma tı bulunmamaktcdır. Demokrosımızm ve Anayasamızın cızdıği kurallor uzerınden. gerek teknıker okulları mezunları olorok ve gerek se ogrencı koroeslecnız kendı derneklerı konal < la cahşma havatlarmın tem nat cıtına alınnası ıcm 1960 \ ılıocnben ılgılılerı uyarmaya calışmoktayız Toplumumuzun şıkâyetlerine eğılecek devlet vetkılılerının cıkacağı gunü umutla bek lıyoruz Bızler. devletm iemıno tı oltında olan teknıker okullarıno temız duşuncalerle dor gelırlı aıle'erımıze uzun sure vuk olmadon kıso yoldon ^oyota atılmak bagırrsız olarok kendı duzeyımızde bır ıs auzsnı kurma umuduyla ; ola koyulmuştur. 1950 60 vıfları arosı te^rjkerlere, tcl ıno'namelerle t c n non belırlı y e'k ler daha sonra cı^or lan duze/trre \onetnelıklerıyle turı yetkıler koldır Imıştır Bugun u,guamado kasoba ve şehırierde so^ak arolarında vapılan yapı orın, labelalcrırc bcktıgırıızdo proie fenoı sorumiuluk. surve\ans hıznetlprının tumunun. mınar ve nijhenoıs unvonında top'ondıgım goru/oruz. D öer bır ac don boktığıı^ızda canşan teknık elemanlor arasnda tekmkerın oranı vuzrie 10 J gecmemektedır Bu da se'best calısma duzen mızın cuvercelık a'tında olmodığırın kanıtıdır Bırler yıksek ogrenm daI n ' a sonat enstıtulerl üzerıre 2 \ I ogrenım gorerek tekmîer LC yıl ogrenm gorere< >jisek teknıker okulunu bıîırdık Emsallerım z 4 \ I oku/arok mu.iendıslık dıploması al.p ozgurce mes'eğ'nı yurutmektedır Bır yıllık eğıtım fork na karşılık teknıker ve yuksek tekn kerlerın bu kadar mağdur ed'lmelennı <sos>ai adaletı» tobano yayocağız sozlerıyle bağdoştıramıyoruz Sonuc ofarak derfz kı, tekn k eleman sınıfları arosınaa sosyol ve ekonomık duzen n u\umlu ve eşıtlık ükesıne u/gjn olrnasını ıstnoruz Bjnun ıc n • Teknlker ve \uksek teknıierlerın unvon yetkı ve sorur^lu.uk kanun tasar sın n bır on once Meclıse sevkedılmesı rı ha en 1975 yılındon ben Mıllı Eğıtım Koırlsyonundo b j lunoo soyın Hovretfn U/sot ve orkadoşm n kanun tekl fı ıls bırleştır lerok oicelıkle ve ıvedılıkle goruşu'mesın n soğ lanmosını • Botı ülkelerın» bsnzet teknıker ,e vuksek te^nıkerie re «>ordırrcı muhendıs» unva mnın verılmesmı dılemekteyız Boylelıkie oVademık Cınvcnlar «Yardımcı Muhendıs» «M ı hendıs» ve «Yüksek Mu*ıei c/(S> şekimde olacaktır BURSALI TEKNİKERLEP Devlet, gecekondu yaptı diye vatandaşı Öldürmemeli Umraniye'de yapılon gecekondulorı yıkmok lc'n guvenlık kuvvetlert Ile votandaş aros'ndakl catışmada 6 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir Olay, nereslnden bokılırso bokılsın cok uzucu ve dujundurücudur Gecekondulon yıktırmamoK ıdn votandaş hak sız yers dlrense blla ona s'Jphla korşı koyrr.ak, hele oldurmek haklı gosterllmez Guvenlık Kuvvetlerınln bosıretslz va tahrlk edllmis blr tutumu opacık ortado Bugune kodar her olayda anarşl dıye votandoşı suclu gorduk, polısı jandarma/ı sovunduk, ama yok artık bu kodorı olmaz, gncskondusunu yıktırmoyocogım dıye dtrenen halka ateş ociimoz, clnayet Işlenmez Bu olayın suciuları acıktır, maydandadır, vatandaşı oldurenleıden mutlaka hesop sorulmalrdır. Torafsızlıgına guvcnmek Istediflimlz soyın İcışleri Bakanından bu yoida adil l?lem bskllyoruz Blrol EREL TEŞVIKIYE • Şantiye tesisli daire satışı ne zaman önlenecek? Isianbulda yopı kooperatıflerının dışnda bazı nuteahhıt lerın on tesıs olarak bag'ctt K ları san'ıye elektrıoı ve suyu ı'e daıre satışlarım surdurmeierı, bu tıp daırelerde oturan bızie rı buyuk oid.de maoaı ve monevı gucluk ve huzursuzluk ıle <arşı karşıya bırakmaktadır Yokloşık olarok yuzde 40 zamlı gelen şontıye elektriK ve su faturaları ikıncı bır kıra dü zey nde oldugunaan oderre gu cumuzün Lzerıne c kmaktadır Muteahhıt .n Beledıye ıle yap tıgı muka/elemn her uc ayda b'r yenılenmesı gcektiğınden, sık s;k elektrık ve suyumuz ke sılmekte, her eefennde hafta larca susuz ve koronlıkto kalmoktayız Kesılen e'ektrıöımı?! yenıden octırmak bızlere 500 lıra rrol kulfet getırTekted r. Muteairiıtler ınşaaîları tarna.rlarıdıgınaa harclor nı Beledı/e ve gereklı dıger kuru'ntara yatırcrak, sant /e tes smı r ıpla) ett np no Tial tesıse dT nuşturereK doıre'ennı sctTn yuıuna gıder er=e ve/a s>ıkı da netım sonucu ö j n j uygulama n'ecbun/etınde bırak lırla'sa, bızler odeme gucumuzu oşan. farKİı olektnk ve SJ parosı 6demekten kurtulocoğız Aş rı kazanc gözeten bır a/uc m j r teahhıdln yo att gı, ancak ge nış bır daırs sahıbı ve kıracı kıtlesını ılgıleid ren bu soruna, ılgılılerın eğılmesın beklı,oruz. Şantiye (esfsll daırelerdfl oturan Istanbullu/ar adına Nalm ARABACILAR Erenköy'de akan pis sularla ilgilenen yok mu ? Boğırsak enfeksıyonunun salgın hallnde olduğu, okon loâım sulorının lc/nde oynaycn cocukıann resimlerı boy boy gazetslerde yayınlanıyor Sız Erenkoy Ikinci Orta Sokokta oturuyoruz. Pıansız ve programsız apartımanlar her yıl cavremızl sararak yukselıyor Bırkoc yıl once yanımızda yopılon Mutlu apartımonı ıl« saglıgımn tehllkeye Çj'rdı 1520 dalrslık Mutlu apartımonmın kanalizosyon bağlantısı yoktur. Olanca pıslık kornunukierlmıze doimakta, oradan taşarak etrafa yayılmaktadır İki kaz Kodıkoy Fen l?lerme goturdugun^z dilekce bır sonuc vermedı sBız yolo akan pısllkle ılgılenmıyoruz» dıye yanıtlondı Va boylece yolo akan plslik stılar ıfe kırrin llgllendlglnl merak »diyorum Zaten apartıman yonetıcls/ de cSuadıye'dokl butun sokaklaro okıyor, na yopolım» diye Fen İflerlni doöruladı Ne yapolım? Yazın koku, sivrlsinek kışın plslkle SJvanmış odun ve komurden usanç g»t!rdlk (ıie hastalığo mı yakalanmamız gerakir Blr ilgilenen cıkmoz mı?. / Ümit YURTCU Erenkoy / ISTANBUL • • • • • S • SIFAS • KAV • ALTAS • Her turlu ya'ırım Poro'lnrınızda slze vo'dımoı oıabıimek MEBAN m en onemiı amacıCır • ADRES Isifklâl Cad Odaku le I* Merkezi No 266 Kat. 17 HISSE SENEDİ TAHVİL Aiırn v© Sot mı Işlennde hızmetınızdevız. 4 Vakıf Han Asma Kat 1517 Bahcskapı (STANBUL 22 39 65 26 59 88 HEDEF, DEV BiR DENiZ GÜCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YARDIMLARLA BU HEDEFE YAPACAGrNTZ IJLAŞABlLİRıZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog