Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İspanya'da iktidar partisi içindeki görüş ayrılıkları ülkeyi hükümet bunalımı eşiğine sürüklüyor ADRİD Ispanya da Hırlstlyan Denıokrat Sosyal Demokrat ve Lıberal oğılımli 12 grup ve partırıın bırieşmeçıyle oluşan ıktıdardakı Merkez Demokraiık Bırlığın kendı lcınde goruşbırlığı sağ Inyamnması azınlık hukumetının goleceğının sallantıria olduğu goruşunu gıttıkce yay gınlaştırrnaktadır B A 1 GENEL KURULUNUN 32. DÖNEM TOPLANTISI BUGÜN AÇILIYOR 147 üyeden oluşan Genel Kurulun bu yılkı dönemınde bır Yugoslav diplomatı olan Lazar Mojsov'un başkanlık edeceği açıklandı donem toplantısı bugun ocılarok olnn BM Genel Kıırulunun 1977 yılırıdakı uc oylık donemıne bır Yugoslav diplomatı nlnıı Makedonyalı Lazar Mo'sov un başkanlık ede ceğı bıldırılmekteaır 56 /aşınrlakı Lozor Moısov ulkesının Dışıslerı Bnkan Yardınıcısıdır ve şımdıye kador asker gazetecı vargıc dıplomat mılIfilvekılı ve devlet memuru olnrak goıevlerde bulunmuştur Gundemınrlp n o a yakın scrun bulunan 147 uyelı Bırleşmış Mılletler Jpnel Kıırulu başlangıcta Gjvenlık Konseyı ıle uyumu saqln/c! cok bır organ olarak duşunulmustu Bu ıkı ornnnıı bırbırmı tomamlamaîı le Oı,nya Tcjkılatı uluslararosı buhranlann çozumunde etkın hır ro1 oynayacaktır Ne var kı ou ımullor jerceklpşmp mış ve Genel Kurul Guvnnlık Konsevmın tnma~ı la> ır ısı lna.il, onun nkıbı "iurumınn gnln çtır BM KurulurVen Guvenlık Konseyındekl ü«ş b jvuk devlele (ABD Sovyntler Bırlıgı Cin mgılterp ve Fransa) /eto hnkVı îanınorak yapılan hak sızlık gunun uzdekl derqssi7 'iuruma yol acmıv tır Buyuk devletlerın 05uv*>nlık Konseyındekı ayrıcnlıklı statusunu ~ekf)nınyf>n kucuk 'jlke «r Genfil Kurıjiu buyuk levletlerle mucadele edeceklflrı bır korşı *ipnqe 'insuru olarak görmuşlsıdır BoylprB coğu ^cımnn kı organ oıasında uyumlıı bır oolışma verırıe serî bır CPkışmR çıkmıştj ortoyo Omeğın '974 yılınrla Guney Afrıka nın Genel Kurul 'ODlnntılorındnn otıimo olayı sırcs nda Genel Kurulun pek kalabalık olmoyon toplantılarından biri.. M Gıttıkce yoğunlaşan ekonomık bunalım vo enflasyonun onlenmesl ıcln ıktıdardakı Merkez Demokratık Bırllğın lcındekl grup ve partıleıın (arklı onerılerde bulunması ul keyı blr hukumet bunolımı sorunu ıle karşı karşıyn 'iırakmaktadır Basbakan Adolfo Suarez hukumetının qelr%egının sallantıdo olduguna ılışkın llk belırtıler kendı partısının ılerl gelen mılletvekıllerınden Pernando Alvorez ın hukumetın ıstıfasını ve ulke sorunlarım gıdencı nıtelıkte bır koalısyon hukumetı kurulma sını onerpn cagrısı ıle su yuzune cıkmıştır 12 qrup ve partılerdcn olıışan Merkpz Demokratık Bırlık 15 hazıran 1977 tarılıındn yapılan qenel seclmlerde Kongredekı 350 sandalyoden iböını elde etrrıış ancak çogunluğu sağlayamamıştı Genel seçımlerdo 118 sandalye kn7onnrok ıılkenın tkıncı bu yuk pnrtısı konumunda bulunan Ispanyol Sosyalıst Işcl Partısı Merkez Demokrntık Blrlık Ile koalı<îyonn yanaşmoyıp dort yıl boyunca muhalefette kalmak Istemektedır Kongredekl dığer sandalyelerl ellerınde bulunduran Ispnnyol Komunıst Portısı Go neral Franco eğılımll Halk Bırlığı Bask ve Kntalonya bolgelerını temsıl eden partılerın Sosyalıst Işcı Partısının tam desteqını kn zanmadan ıktıdnıdakl Suarez hukumetını duşurme olasılıkları bulunmamaktadır An cak gozlemt ılerın bplırttığıne gore hukıı metl ele qeçırme sorumluluâ.unu henuz yuk lenmekton kacınan Sosyalıst Işcı Partısı qyrıca franco nun oluınunden kıscı bır su re sonrn sosyalıst bır hukumetın ulkedo ıs başına gecmesınden ordu ıcmdekı Fronco yanlısı gonerallerın tedırgınlık duyocaklarını one suımekteriır. Sosyolıst işçı Partısı yet kılılerı, oyrıra ulkeyı tek başına yonetebı lecpk, ıktıdar olacak gucu bulamadıgım yuksek derpcelı yerlere atayacnk gorevlıl»rı henuz yetıştırpmedıklflrını belırtınektedır (Dış Haberler Servlsl) BM Genel Sekreterl Kurt vValdhelm . Ikl orgon bırblrın» ters doğrultuda korarlar olmışlardır BAGLAYICI DEĞİL Genel Kurulun tavsıyeleri gercl Guvenllk Kon «e/ının kararları çjıbı baglayıcı nıtelıkte değıldlr Ancak yetkı alanıııa gıren konuların kapsann Guvenlık Konseyınkınden cok daha genıştlr Nıtftkım Guvenlık Konseyı sadere uluslararası bo rıs vn qüvenlıı5l llgılenriırpn sorunlorı qörüşeblldl<jı lıalde Genel Kurul BM Anoyasasının kapsamına gıren tum sorunları goruşebllır. YETKİLERİ Genel Kurulun yetkılerl hukuksal ve slyasal olarak ıkı kısma ayrılabılır Genel Kurulun hukuk sal yetkılerını BM nın dıger organları ıle olan ıl» gısı ve bu organları dpııetlempsı meydana getlrır Guvenlık Konseyl Lkonomık ve Sosyal Konsey ve Vesayet Konseyının uyelerının seçılmesı ve bu orqanların denetlenmsBi gıbı faollyetler Genel Kurulun luıkukbal yotkılerını oluşturur Genel Kurulun asıl onemlı olan yetkılerl ı$« hukuksal olup Genel Kurul bu yetkılerlnı BM Anayasasının 10, II ve 14 maddelerınden alır Gsnel Kurulun sıynsal yetkılerını kullanırken yaptıqı tovsıyelere uyrnak zoıunlu degıldır Uye ulkeler BM Anayasasınırı 25 maddesıne gote Gu venlık Konseyınln kararlarırta uymoyı kabul etır'e lerıne karşın Gennl Kurulun tavsıyelerı ıçın boyle bır taahhutte bulıınmamı$>lardır. IKI DURUM Ancak Gennl Kurulun uluslararası ıltşKilerde yaptıgı tavsıyeler ıkı durumda uyulması zorunlu nıtelık kazanabılır Bıııncı şıkta tarnllnr daha once yaptı^ları O ZPI oır onlaşmo ıle Genel Kurulun tavsıyclerıne uymayı kabul edebılırler Nıtekım Ikıncı Dunya Savaşından sor ra Italya Ile yapılan barış anlaÇ masında ABD. Ingıltere Sovyetler Bırlıgı ve lran sa Italya nın Atrıka dakı soınurgelerının yonetl mı konusunda Genel Kurulun yapacağı tum tav sıyelere uymayı orıceden kabul etmışlerdı Ikıncı şıkta ıse Genel Kuıulun tavsıyoler! 6u venlık Konseyının desteğı ıle uyulması /oıunlu nı telık kazanabılır Nıtekım 1947 yılında Genel Ku rul Fılıstın ın bolunmesı konusunda yaptığı tavsı yede bu tavsıyeye uymayan tarafjn Guvenllk Konsyı taıafından baıışı tehdıt ettlğının nap tanmasını ve Guvenllk Konseyının gerekll cnlem len nlmasını mtemıştır Genel Kurulun tcvsıyssı boylere Guvenllk Konseyının destegı ıle zoruıı luluk kazanmıştır. BARIŞ İÇIN BIRLEŞME BM Anayasasında barış ve guv«nlığln koıun mosı konusunda bırıncı derece rol gercı Guvenlık Konseyıne verılmıştır Ancak bu organın cveto» hakkından oturu sık sık ışlemez duruma duş mesı uzerine 1949 yılından ıtıbaren Genel Kuru lun dunya sorunlannda gıderek duha cok sor sa hıbı olmaya boşladığı gorulur Guvenlık Konseym de veto hakkının yol actıgı cıkmaz ıse 1950 yılında unlu tbarış ıcın bııleşme karan» ıle cozulmuş tur Bu korara gore. Guvenlık Konseyı bır sorun goruşulurken devamlı uyeıerınden bırının veto su Ile ışleyemez duruma geldıgı takdirde. Genel Kurul BM uyeleıının salt cogunltığu ya da Guvenlık Konseyının herhangı yedı uyesının oyu ıls toplanarak tıorunu goruşeblltr Nıteklm Govenlık Konsnyı Kore savaşı sırasmda Sovyetler Bırlıgı nın 1956 yılında Suveyş buhranında ıse Ingıltere ıle Fransa nın vetolarından oturu felce uğrayınca. buhıanlar bu mekonızma ıle Genel Kuıu la aktarılorak orada goruşulmuştur. Coğunluğu genc Asya Afrıka ulkelerinden oluşan bu orqanda 7omnn 7amarı gorulen duygusal davranışların yerını daha serınkanlı Dir tu tumn terketm^bi ı&e kuşkusuz yorarlı bır gelışım olacaktır. (D19 Haberler Servlsl) B. M. Genel Kurulu, 1 Kasım I974 r de tum yabancı bırlıklerm Kıbrıs'tan çekılmesini istemişti fyu karan olnıışlıı RM Genel Kurulu. 1 Tum devletlerı Kıbrıs Cunıhurıyetının «gemenlık, bağımsızlık ve toprak butunluğune snygı gosterıneye ve Kıbrıs Cumhurıyetıne yonelmıg her turlu mudahaleden kacmmaya cagırır. /* Kıbrıs Cumhurıyetındekı tum yabancı iılahlı kuvvetlerın ve yabancı askerı bırlık ve per&onelın suratle cekılmesını ve Kıbrıs ın ıc ış lerıne her turlu yabanrı mııdahalpye sorı verılmesını dıler 3 Kıbrıs Cumhurı/etının Anayasal duzenı nı Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Turk toplumlnrını ılgılen rtıren bır nıesele soyar 4 Ikı toplumun tsmsılcılprı arasında e^ıt ^ortlar altında ve BM Genpl S^kreterının arabu luculuıju ıle temas ve goruşınelerın devam etmesını dıler ve torof temel ve yasal haklara daya lı ve taroflorın serbestce Kibul pdıipbıleceklerı bır cozum bulunmosı ıcm goru'j.melerı devanı ettırmeye caöırır. B nl^$mış MılİPtler Genel Kurulu Kıbrıç «;oru)u ıle ılgılı olarak 1 kasım 1974 tarıhlerınde 5 Tum multecılerln guverıllk ıclnde evlerln« donebılmelerı luzumunu belırtır ve taraflorı bu yonde acıl tedbır almaya coğırır 6 Bu kararın hukumlenıiın uygulanmnsmı sağlamak amacıyla BM cercevesınde geıektığı takaırde goruşmeler dahıl olmak uzere her t u r l j cabalarnı devom edeceğını ve boylece Kıbrıs Cumhunyeıinın lomol haVkı olan bağımsızlık egemenlık ve toprak butunlugunun temınot altına alınmış oiacagını unıut eder / Genel Sekreterden Kıbrıs ın tum tıalkı ıcın BM ınsancıl yardımını devaın ettırmesını ıitpr ve tum devletlerı buna katkıda bulunmaya ria vet Pder 8 Butun tarafları gerektıgı takdırd» takvlyp Pdebılecek olan BM Barış Gucu ıle ışbırli(5ı yapnıoyo cağırır 9 Genel Sekreterden ılgılı taroflar arasında aıabuluculuğu devam ettırmesını ıster 10 Genel Spkreten bu karar tasarısını BM Guvenlık Konse/ının dıkkntıne sunmaya c i ğırır. (Dı? Haberler Servlıl) Yves Saint Laurent iııızah giysilet dütıyada 3 milyarlık satışa ulaştı pndl maıknsını taşıyan tum qlyım eşyasının bulun dunyadaki satış hasılalı 3 mılyar lırayı bulan Yves Saınt Laurent bugun Batı da, moda alnnında mkıpslz olarak nıtelenmektedır Yves Snınt Lauıent ımzasını taşıyan ancak bu ulkedf) uretılerı hazır gıym eşyaları ABD de 5 bın satış merkezınde alırıya sunulmoktadır Yves Saınt Lnuront ın ^4b kışının cnlışlığı Paris tekı merkezırıın geten yılkı ışletme karı Ise 25 mllyon TL'yl bulmuştur Yves Saınt Laurent'ın gerek ozel sipanş dlkışlerde gerekse yıne kendı yarattığı modeller uzetınden dış ulkelerde de uretılen konfeksıyon urunlerde ustunluğu kabul edlllrken unlu modacı son yıllarda erkfk ve kadın parfumu ve kozmetık uratırııııe de yonelmış., bu aroda gozluk. şemsıye. çorap saat gıbl bozı urunlerın de blrcok ulkede kpndı ınarkası Ile satılmasına ilı^kın ceşıtlı uretlcı kuıuluşlarla anlaşmalar Imzalamıştır Bugun 40 yaşında olan Yves Saınt Laurent. C67ayır'ın Oıan kentınde dunyoya gelmış, genç yaşlorında U'un sure tıyatro dekorları Ile ilgılenmış, bu arada tlyatro kostumlerı uzerıne yaptığı calışmalarla nıoda ve gıyım konııiarına yonelmıştır 16 yaşındayken Yun Blrliğl tarafından duzenlenerı bır moda desernl yarışmasında ücunrıı olan YSL, ertesı yıl aynı yarışmada bırıncılık odulunun sahıbı olmuştur. Bu başarıları uzerine o dönemın ünlü modarısı Oıor genc YSL'yı Işe alır Dıor 1957 yılında olunoe tum kuruluşun yonetlml o sırada 21 yaşında olan YSL ın ellne gecer Ancak kısa blr süre sonra askere olınır ve o sırada en yoğun doneminl yaşayan Oezayır Kurtuluş Savaşı'nın bastırılması Icm yollanan bır blrlığe verılir Bu olay YSLnın buyuk blr zıhınsel depresyon geçırmesıne yol acar Donu!?te llqlnc klşılığl olan blr ortakla bırlıkte kendl şırketınl kurar. K sını tüın dunyaya benlmsetlr 1964 yılında kopüşon ve kukuleta, 1965 te yenı tıp uzun gıysıler, 1966 da ılk kadıfe smokın ıle modo dunyasının onde gelen adı olmaya başlar Bu doneme kadar YSL sadece ozel sıparışle uretım yapmaktadır ve en ucuz gunluk gıysıyl 20 25 bın lıradan satmaktadır 19b2 yılında Doğulu bır ptensesın gece gıysısının salt işletnelerı ıçın 200 bın TL almıştır 1966'da bır konfeksıyoncu ıle ışbırlıgı yaparak ozel sıparışlerı bır kenara bırakmaya başlar tBenım asıl muşterılerım calışan genc kızlar ve kadınlardır, ozel sıparışlerl sadece ışcılenmı duşunerek kabul edıyorum» der 1973 yılında ı&e salt Yves Saınt Laurent Imzalı urunlerı satan maâazaların sayısı tum dunyada 4O'ı bulmuştur. Bugun dunyada küçuk capta bır ırroda irpparatorluğu» kurmuş olan Yves Salnt Laurent tıyatroya olan tutkusunu da surdurmektedır Arala rında unlu baleler de bulunan ylrmi kadar gosterının tum dekor ve kostumlerını de orııınal olarak kendısı hazırlamıştır Yves Soınt Laurent son yıllarda eslnlenme kaynağı olarak daha cok Doğu ya yonelmlştır Bu yıl kış modası olarnk YSL Imzasıyla sunulan modeller de temel olarak eskl Cın gıylm un"îiırlarına daya ımaktadır. (Dış Haberler Servltl) ANKARA.. ANKARA.. 196? yılında kazandığı başnrılar modo dunVasında YSL adını genış bıcımde duyurur O yıl YSL «kovboy» tıpi gıysılerı, kobarı ve tunık moda KADINLAR ÇOK ADALELİ ERKEKLERDEN HOŞLANMIYOR Kadınların cok adalell ve atletlk yapılı erkeklerden hoşlanmadıkları vo bu tur «rkorlers karşı tepkl duydukları ortoya cıkmıştır Bıneşık Amerıka da ev kadınları arasında düzenlenen blr anketın sonuclarına gore kadınlar dergıîerde reslmlerl cıkan turden cok adalell ve gellşmlç vücuda sahıp erkeklere karşı antipati duymakta ve tabll, rahat ve yumuşak erkeklerdsn hoşlanmaktadırlar Bu konuda gorüşu sorulan ev kadınları cok adaleli erkeklerl «kendınl bejjenmlş, yaprnacık halll ve antlpatlk» olarak nltelemlşlerdır Bır ev kadını cok adalell erkekler Icln şöyle demıştır «Maymuna benzıyorlar» Başka blrl 1 de şoyl» demıştır «O tıp erkeklerın sankl bir kadını dövmek ya da oldurmek Ister glbl havaları var Urkutuyorlar Insanı» Gorüşlenne başvurıılön ev kadınlannın bfıyök coğunluğu erkekte sıcaklık aradık'aı ını rahat davrannn şefkatll erkeklerl tercıh ettıklennl belırtmışlerdır. (Dtş Haberler Servlsl) Marmaris te bir kaya, mavi köpüklerde Seha Meray... 1950 yılında CHP Iktldarı kaybettlğl zaman Demokrat Partllllerde buyuk bır coşku, Inonü aıleBine de veryansın edıyorlar Rahmetlı Tahsın Beklr Balto, Cankaya ya, Inonu nun koşkune gıdıyor bır gun. Amansız saldırılardan duyduğu uzuntuyu bellrtıyor Paşa çok acı güluyor, blr kucük öyku onlotıyor Balta'ya cEskl Roma da Ikl ünlu generol. birblrıyle kıyoüiya savaçır kanlarına susayarak yaşarlarmış nerdeyse. Generallerden blrl karargahında oturuyor bır gun Kapı açılıyor ikı asker selâm cakı yorlar. Arkada Ikl asker daha, ellerınde bır gumuş tepsı, tepsıde kesık bır baş Romalı general yerınden fırltyor, saygıyla keslk başı seyredlyor, gozlerınde buyuk huzun ve hoyronlık, Rakıbımdl ama ne güzel adamdı. diyor. inonu yenıden gulurnsuyor Bu adomlar, bunu bıle demezler .. Be'n bu oykuyu Seha L Meray'dan dlnledlm. Tıp Fakülteslnde yattıgı odada Şu gunlerde yazma. sancılarım hafitleyınce ben yazarım belkl, dedı Öykuden cok bu sözıer etkıledl benl O seslenişte yaşamak gucunu ve ozlemını hıssettim, Qozlerım yaşardı Slyasal Bılgıler Fakultesı önunde yapılan sayDi duruşunda bırl şöyle dıyordu Güzel bır toren en guzelı de hukümet üyelerlnden kimse yok. Inonu'nün öykusünu ansıdım bırden Karşıda Seha Meray'ın cok guzel bır portresl. cercevenın ıcınden pırıl pırıl boyutlara yönelıyor, o kalabalıÖa. onunde saygı le egılenlere torene gelme/enlere. onun guzellıglnt. klşılığınl hıssetmeyenlere gulumsuyor. . Ikl yıl aynı apartmando oturduk O ıkl yılın todını ar cıkardığıma cok yandım sonra Seha Meroy ıle ancak kacamak soyleşıler yapardık Cok oz voktı vardı okuyacok ya da yazacaktı Oysa Seha Meray ıle konu$mak ınsana bırşeyler katar dı Dostlujuyla zenglnleştiğlnlzl, renklendlglnlzl hıssedersınız 1977 yılına bırllkte gırdık. Yakın dostu Nerdet Uğur'un evınde. Osman Olcay, Doğan Turkmen, özdemlr Benler, Ismaıl Hakkı Birler, Özer Derbıl. Seha Meray ın kızı, damadı ve başka dostlar. Eskı okııl arkadaşları uzun suredır llk kez blr araya gelmışlerdl, hepsının türlu sorunları vardı, ama yan yana gellnce cocukça bır mutluluk ıçındeydıler. Seha Meroy ıle cok uzun konuştuk o gece, yenl yıla cok zengın gırdığımlzi hıssettim Karşımda pırıl pırıl konuşan, konuştukca Insanın ıcını aydınlatan, genış kulturunu elınızı tutar, bardağıni7a ıckl koyar gıbı bır sadellkle aktaran, mızahı hıc bırakmayan. ozeteştlrının doruğuno cıkan. roman tık bır oykuyu zarlf bır Iğneyle noktalayan bır Seha Meroy... 1977'yl onsuz sona erdıreceğımızı kım duşunurdu o gece... Hastalığı boyunca hep aynı sozü duydum ynkınlarından Seha güzel öluyor ölumunü cok guzel yaşıyor, dedıler Guzel olmek, ölmeyecek glbl yaşamak, sevglyle çevrılmek, dunya ve ınsanlarla lcten bır dlyalog kurmakla gercekleşıyor besbellı Cok hoş şeyler oluyor dedı bır gun Cok tersledığım cocuklar da benl gormege gelıyorlar buraya Bırl sdzünü kestl: Hocam slz haklıydınız, der gıbl «evglyle gellyorlar. Sıyasal Bllgiler Fakultesl önunde toplanon kalabalıgo baktım son gun genc adam klmı profe80r, kıml docent, klmı dıplomat kıml oğrenrı, hepsınln gozlerınde Seha Meray dan bır pırıltı. Dekan Cevat Geray konuşurken guzel bır portresınl clzdı Seha ağabeyın keske ogrencılerının se*lenışınl de duyabılseydık Gunduz Ökcun şoyle dı yordu Onun oğrencısl olmok, yanında yetışmek büyuk mutluluk. Billyorsunuz yazılarında «Prof» ekmı hic kullonmadı Seha Meray ca bc.blendı bıze Habtolıgı donemırıde de yazmaktan gerı kalmadı «On buzel Gun» yazısı dıllere destan oldu Tıp Fakultesı nde CHP Genel Başkanı Bulent tıevıt, Necdet Ugur ıle bırlıkte ha&taneye gıtmış. Soha Meray ın odosında uzun uzun oturmuştu bır gun tOn Gu^bl Gun», yozısına da teşekkur etmış bır aralık Sel a Meray çok duygulanmış ama «On Guzel Gun» ıle ılgılı bolumu atloyarak hastanede fccevıt ın eleştırdıgı havayı anlattı bana . Son gunlerde yaşadıâj en guzel sevınc son kıtabının ıkıncı baskısını gormek olrnuş, eşı kıtabı gosterınce gozlerı parlanıı^ bırden Oysa ufukfa bır kıtap daha var Lozan ve Montroden sonra Sevr de bıtlı, Seha Meray don bır belgelet duısı taı.ıamlanmış oluyor boylece... Son gun o derın uykusuna varmadan once gozlerınl ocrnış, aylarca bır an yanından ayrılmayan, eşıne, kızına, damadına gulumsemış lyı değılım, demış ılk kez Sana kucuk bır kazık atacağım Erdal dıye qulumsemış damodmo Aılenın reısı sensın artık Bu gorevı kolay yapacagına da Inanıyorum Ama sonra Sehalaşmış yenıden Bugunun şakası da bu kadar, demış1 Son soluğuna kadar şakayı bırakmayan aman8iz bır hastalığa sessız ve "okur dırenen Seha Meray Egenın mavılıklerıne karşı Armutalan koyunde yatıyor şımdı. Marmarıslıler bayıam gununu onu sevgıyle kucoklıyarak gecırdıler Marmarıslı gencler denıze uzayan bır kayaya adını kazdılar Balığa cıktıktarı zanıaıı bu kayanın dıbıııde oltalar 1 bayraırı yaparmış Bu knyaya mavı kopukler carpacak, bız de onun derıız ozlemınl dındırdıgını duşuneceğız Ege'nın sularında Necdet UQur soyiedı, «Başın sağ olsun» sozunden hoşianmaz. berırıl bulurmuş Ben de hıc kımseye «Başın safl olsun» dememeğe korar verdım artık Tersıne ot qıbı yaşayonlara bakarak ınsanca yaşayabılen Seha Meray'O ozenerek bıtıriyorum bu yazıyı...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog