Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

I K I anastırlarlo medreseler, savuıdukları dınlerın buyruklarıyla cellşkıye dusmeden, mlstlk dogmaları yaymaya ve peklştlrmeye calışan kultur ocaklarıdır Bunlarda bir cok tanınmış dın bılgınlerıyle fılozoflar yetıştlğı gıbi, ınsanların dogal uslarıyla bılınclerlnı soysuzlaştıran sapık ve uydurma inar.ı,ları yayan keşış ve yobazlar da yetlşmıştır Genellıkle toplumsal evrlm oşamalarını bır yana otarak kıtaplı dınler donemıne gırdıgımız /aman bu dınlere bağlı olanlnrın Sınagok, Manastır ve Medreselerde gelışen skolas'ık ka» fadn bırleştıklerı qorulur Bu kafanın, tum kı> taplı riınlerde savurıulmuş olan yaşam vo dun ya goruşlcrı bır nokta/a kadar ozdeş oıdu^ıl halde. dın adamlarının ızledıklerı amuclardnki başkalık ve yontem yüzünden tumu de a\nı doğrultuda ilerleyememlştlr. Biz, medresa ustunde duracağız CUMHURIYET 14 AGUSTOS 1977. M OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Medrese Kafaları Cemil SENA tan, Inaanları doğru yoldan uzaklaatırmakln gorevlendırılmıştır Muslumanlar da, yuce Tan rının kışısel ve somut bıı varlıga sahıp clduguna, cennet ve cehenneme, olumden sonra Tanrıya hesap verıleceğıne, sırat koprusunrien geçlleceğıne cevremızın gorunnıez, carpıcı cınlerle dolu ve dunyanın ıman edenlere zındatı, kafırlere gulıstan olduguna, yanı Tanrının sevdığı kullarını bu dunyada setıl bırokıp asıl cekıcı nımetlerınl ahrette lattıracağına ınandınl dılar Holkın yoksulluk ve sefıllığe bo/urı oukmelerı ıcın gereken olumsuz ve uyuçlururu masalların ba&kısı ortırıidı, ozellıkle bız Turk lere ulusal kultur dıye ne demek olduk'arı asla anlatılmamış bozı dualar afsunlar ve bir ıkı anlamsız Arapca tumlecle Tanrı sozcugunu oğrettıler bedevılerın torelerını kutsal kenol ulusal değerlerımızı dış Kutsal saydırorak soysuzlaşmamıza colıştılar Pek yakında kopcıı a gı ogıetılen kıyametln uğursuz haberlerıyıe sar sılan akıllar bır Melıdı beklemeye «Evveıı Şaııı, ahırı Şam» (•) telkınlerıyle ana yurauncuzdan soguttular llkel bır cevıe ve donemde. hayvansal ıcgudulerının tuKagı olan bencıl l ı r o n ların seks eğıllmlermı kışkırtmasın dıya kadınInrına uygulariıkları umacı kılığını, yedı, sekız yaşındakı kızlarımıza da uyguladılar ve knriını olınıp satılan bır mal durumuna duşurduİT bankı dınımızın bııyruklarından ımış gıbl güzH banatların buyuk bır kısmını yasaklayorok halkımızın estetık zevklorınl de baltaladılar. kıyamet alâmetl olmadıöını ve bunlara cnqel olmanın olanaksızlıgmı ogrendıler ve ınsanları tanrılorıyla başbaşa bırakmanın zorunlu olduguna ınandılar Papazların Batıda bugun üe az cok sayqın kışıler olmalarının neden I cndı lerını lurlu olumlu bılgıleıle yetkınleslırmeye, sacma ınançlardan kur.ularak lıolka gu /en ' er meye calışmalarıdır Oysa Emevıler Anbasıler ve Osmanlılar donenıınde, matematık, hekııtılık ve doga bılımlerı ıle tııu&jkıye daır kuransal ve deneysel bazı onetnlı arabtırmalcjra Ba tılılardan çok once başlamış olan Medrese tur lu sıyasal ve toplumsal nerienlerle bu o'umlu yolu terketmış vo kendı dışında da bu yolda ılerlemek I6leyenlerı suclamaktan cekı iıuemış. Malkımızı uyuşturmayı qoıev saymıştır Çu'iku, Halıfelık tanrıerkıl bır ku'umdu ve onun kendıne ozgu hukuk kurallan da vardı 1aKat bun lar, yenı dunya ve toplum koşullan onunde, her gun bıraz daha eakıyor, yeterbiz kalıyordu Buna karşın dln ıle devlet, bırbırınden ayrılamadı ve ulusumuzu duşun ve Inanc czgurlugunden yoksun bıraknıak, devletın ve devletlılerırı çıkarlannı korumak ıcın bır gorev sayıldı Cumhurıyet donomınde Ataturkun Kurtancı ılkelerı onunde gorevlsrı bıtmış olan ıVertrese ve Tekkeler kapatılmış ıseler de bu kurnmlar dn ı artakaları kuşakların bazı ardılları, çognTiı ?ın ovlatları olduklorı halde, bugun bıle Medrese bağnazlığından hoşlanmaktadırlar tAn^ıu tıyetın ılk yıllarında Heyvey cemıyetı denı'sn Kurt Tealı cemıyetımn başkanı olııp Bodnızzaman Saıd i Kurdl ırrvası/la yazılar yazcn karnaval kıyatetlı bır adanıın nrdma duşmuş cııun yapıtlarını ve sozlerını Kuran ve Hadıslere I en dısını Peygamberımıze eşdeğer saymi!? olan sozde aydın bazı yurttaşların hangı sı/o^nl ve ekonomık cıkarlara humet ettıklorını onlamak zor değıldır. Medrese Bilginlerinin Yaptıkları Hemen tumu medreselerden yetlşmış olnn Islam Tanrıbılımcılerı, Kuıandakı bıldırıleıın tan rısal ve nıullak &urette\gercek olduguna ınaımak zorundo olduklarından, paganızmu M b e fe ve edebıyatından geregı kadar faydaıonma dılar Yanı ıman konuları ıcın bunlaıın y rorlı olabılecegını duşunmedıler. Bunun ıcındır kl, Fflatun ve Aristo ya bağlanmış olan Islam duşunurlerının goruşlorı, bıı &ure Balı telouffsını etkıledıgı halde, Medıe&s mollaları mam&lır larırı yuzlerce yıl once terkelmeye başladırlnn dıdışme yontemlerınden ve tabulaştırılmış olan bazı ımamlarla tanrıbılımcı ve yorumculaıın oğretılerınden vazgecmedıleı, dıne hızmeı etmeyon metafızık duşunceleıı kufur saydııor, Içtihat kapılarını kapatmış olan mezheplerle bazı sıyasal nedenler de ozgur duşunceyı baîmladı, akıl ve deney yolunu secnıış olanların cotnı 'in kafır zındık, munafık, riınsız ve tanrısız ojyılr)ı ve medrese, her bılınmedığın kuşku veten her konunun anahtarı Kuran ve hodıslerda vardır kanısıyla, skolastıgın kısır dogınacılifiına. yorum cevırtı (levıl) gıbı sozcuk oyunlarıııu soplandı Genellıkle okuyup yazma bntıe\en halk coğunlukları, yobaziıktan kurtulatıamıs. bılgı«îi7 softalardan başka bır ogretmen ve bıl gın tanımadıkları ıcın dının bılqelıklerıyle eeğıl, mlstık edım ve ışlemlerıylo ugraştılar Çoflu Yahudlllkten aktarılmış olan masallcra s. plandılar Yanı muslumanlar ıcın de, dunya nltı fiunrie yaratılmış, Havva anamız Adem babayı başton çıkartmış, Tanrıya bıle başkaldırurı Şey Bugünkü Durum Batıda bılımlerle teknığln, sanat ve feİRp'e lorın kıliseden koparak layık bır anlayışla ı'nrlemelerı karşısında manastırların mıstık ı ofala rı kendl ana gorevlennın ne olduğunu orladılar, yenı buluşlarla, yenl duşun ve uıkulerın Delllerl, mecrupları uğramışları, sıılu beylnlılerı, koca kafalıları, esrorkeşlerı eraıı^., ol gun ve kutlu kışller saydırmış olan eskı nıed rese ve tekke comezlerının rıalâ halkınıızı uyuş turmaya çalıştıklarını, camılerımlzdekı üazı vaazlardon, tarıkat ozlemı çekenlerın gızlı ve ocık uğraşılarıyla basınımızdan oğrenıyoruz Yuzyıllarca haikımıza ulusal kultur adınp sunulmuş olan bılgıler Ahmedıye, Muhamınedı/e, Mevlıd, Battal Gazı, Kara Davut ve turlu occm basması masallarla Delaılı hayrat, Hamcılı şerıf gıbl kutsal kıtapcıklardan ıbarettı H c bır hastalık ve felaketın onune dualarla. ulurukle, tılsım ve mu'ikalarlo, cınler ve perılerle gscılemeyecegını oğretmeklen çokınmış olun oolta, molla ve dervışler, bugun de kılık değıştı rerek bır sınıf halıne gelmeye colibitıukta ve partıcılerden ba/ıları da bunlardan yardım bcklomektedırler Nıtekım, ulusumuza onur veren turlhbel yıgıtlığımızlç dehamızın baborılarıııı, evlıya kerametleri ve duzıneoe duşlerie ccı) IÛyan duşunurlere rastlamaktayız kı, buniar ulu sunıuzu oldugu kadar da dınlmızı kucunıseyen medreselılerden tarksız kışılerdır Ataturkçu go runerek, onun yuce ılkelerlnı bıreı bırir yok etmeye cohşanlar da eKSik değıldır. Arap harf lerlne, Osmonlıcaya, cuma tatıllerıne, tnrıkut oğretılerıne ozlem duyanlar, yedı sekız yaşındakı evlotlanmızın beyınlerını Kuran kuıslannda yıkayanlarn ızın verenler, hukumet aaırelerını mescıtlerle suslemek ısteyenler okul kıtaplanndan bazı bılgılerı ve ozellıkle materyalızmı kaldırtmakla bunların yeryuzunden kalkacagını sananlar bu turdendırler Bunlar. sıyasal ve ekonomık cıkarlar karşısında Jin kon ve sut kardeşlıklerının hıc bır de^erı ounadıgı nı, hatta aynı vulusun bıreylerı bıle, boyle cıkatlar karşısında bırbırierını nasıl yok eınklerınl gorup durdukları halde, takke, ku'ah, zıkır, tesbıh, dua duş ve kahınlıkten yarr'ım dılemeye devam edıyor gıbıdırler Kurlulu^un ve ılerlemenm tek caıesı, artık medrese ve manastır kafosını bir yano atarak cagımiî uygar lığının doruquna, mıstık hayal guclerlnln yarattığı esımelerle (vecıd) deqıl akhn, deneyn eleştırının ozgur ve layık araştırmalarıylo ula?abilere^ımıze ıcten ınanmaktır Unutmamalıdır kı, olemlerın yuce Tanrısı. cağlardan nerı sacma Inanclara bcğlanmış olanlara degıl pozıtıf bılım va gerceklere dayanarak çol'şaıılara yardım etmektedır. (•) Onund» sonunda Şaml'd» toplanılacak ve kıyamet kopacak anlamında bır deylm. Bizim Salyangozlar.. ecenlerde olen Fransız ozanı Jacque» Prevert'ln <Cenazeye Glden iki Salyancozun Turkusu» adlı bır şlirı vardır Sabahattln Eyuboglu'nun ustalığıyla Turkçeye çevrilmlştir: G «Ikı salyangoz kalkmış gıder Olu bıı yapraâjn cpnazesıne Sırtlarında kara kabuklar Boynu/larında kara tuller Yururler karanlıkluı ıcınde Guzellm bır guz akş>amı Mezarlıqa vnnnca ne gorsunler Bahar qelmış coktan Butun olu yapraklar Dırllmlşler kalkmışlar ayağa Ikı salyangoz Kalmış mı ortada kara kara» Zaman lclnde zamanlama diye birsey vardır Efler kişıler ve toplıımlar salyangozlaşırsa, ne cenazeye yetlşebllırler, n t doğuma, ne dugune, ne de sunnet dugunune . Toplumlar do boyledlr. Bir işı saatlnde, gununde, haftasında, yılında, yuzyılında yapamıyan, sonradan o ışı yapsa da, ış işten gecmiş olur. Ornek mi istersinız? Cuvalla . Dunyada baskı makınesl ne zaman bulundu 7 Batı, baskı teknlginı toplumsal yasama soktuğu zaman Osmanlı uyuyordu. Gericileıin dııenmesi yuzunden 300 yıla yakın bir sure sonra baskı makınesl Turkiye'ye glrdl. Ama Is işten gecmlstl. Şlmdl ulkemızde şakırşakır kitap basılıyor Ne var kl buyuk bir gecıkmeyle bu olayı yaşadık. Tıp bllimlnde olu bedenlerl ustunde calışma dıye bır dal vardır Batı, bu yontemleri bulup kullandıktan yuzlerco yıl sonra ulkeınızdekı tıp takultelerı teşrıhi benimseyebildller Padişahlık donemlrtae cumhurıyet kavramının agza alınması bile ınsanın ocagına incır ağacı dıktlrirdi. Oysa Batı'da yuzyıllarca once cumhunyetçilik guçlu bir siyasal akımdı Fransa'dan Amerıka'ya dek devrlmlerın ozunu oluştutuyordu feodallere karşı Turkıye Yirmincl Yuzyılın Iklncl çeyreğlne glrerken cumhuriyetinl llan edeblldi Dilediğınlzce cogaltabılirslnlz örneklerl Tutucular ve gericıler, bllime ve yenıllklere karşı dururlar Bu doğaldır; evrenln yaşasıdır. Ama Turklye'de tutucularla gericllerln llkell birliklerl ulkeyl oylesine frenlıyor ki, her zaman cagdışı kalıyoruz Onumuzdekl yakın amaclara ulaştığımız gun, gecıkmiş oluyoruz Çunku o gun, cağdaş dunya bir yenl aşamanın lclne glrmiş bulunuyor Sozgelimi bir gun gelecek, Turklye'de fikır ozgurlugu benımsenecek. ,Ama ne zaman'' Çagdaş dunyada soyut fıklr ozgurluğunun modası geçiyor artık Flkir ozgurluğunun somut koşullarıdır llerl toplumların sorunları Bir gun gelecek, ulkemizde sosyallst ve komunlst partileri tum yasal ve yasa dışı baskılardan uzak orgutlenmeyl surdurebilecekler. Ama ne zaman? Saatin akreblyle yelkovanı Batı'da ve Dogu'da Turkıye'den cok ilerde calışıyor Bugun bıze korkulu bir duş gibi gelen, benımsenmesi ve slndırllmesl zor nice flklr, buluş ve yontem ve duzen varsa, elbette ılerdekı yıllarda birbir gercekleşecek Turklye'de Fabrikada işci yonetiml bugun bır karabasandır cogu kişı lcin Ama kacınılmaz bir zorıınluktur, ille de gercekleşecek İlerde . Günaydın Ycni Gün OKTAY AKBAL Evet Hayır BİLİM DÜNYASI SAATLARDA YENİLİK SAVAŞI urk koylusunun pratık zekasına hayranlığını «Turk koylusu carıklı erkân'horptır » dıye belırten bır Amerıkan buyukelcısı, «carıklı erkânıharp» deyımınden ne anladığı sorulun ra şoyle demıştı «Carıklı erkânıharp, dededen kalma Serkısof saatı beşı gosterdlğı zaman ucu calınca saatın yedı olduğunu pnlayandır» Hoş bır tanım değif «M'> Ama. •flöyttjmuzım 20* ka ^UMUimn o ^ u s u olargk kMİ lonılöWBozuksaarfiin do^ru bıl qı alma olanokları artık hı/la a zalmaktadır Zıra dunya saatcılığınde son 1015 yıl ıcınde florulen gelışmeler sonucu, yanlış colışan saat hemen hemen kalmayacak gıbldır. ir gun daha başladı Işte . Trenln sesslzce geldlğlnl goruyorum Taşıtlar ana yoldan bir bır akıp geçıyor Kaldırımlarda tek tuk Insaıılar yuruyor . 'Pencere, en iylsl pencere, demiş ozan Ne yapardık pencere olmasaydı? Gormek, bakmak, ogrenmek, aydınlanmak1 Insanoglu hop acılmak, hep llerlemek, hep 'bırşeyJer' yapmak tutkusunda bir yaratık Uygarlık bundan dogmuş, ılerleme bundan, sanat, edebiyat, kultur, telsefe, bllım, herşey bundan Pencereden bakıyorum. Daha saat yedi Bir Aflustos sabahı .. Nice nice sabahlar yaşadık AgutUos'lar, Tfem ^ muz'lar, Eyluller. Bırbırıne benzer, ama ylne de bırblrln den ayrı, benzersiz. Guneş doğar, ortolık aydVffMMır, MMktes "«• bir Işe, bır goreve koşar. Sanılır kı herşey yerli yerındedır, herşey aynıdır Degildir işte! Gidln bir aynaya bakın, iyıce bokın yuzunuze, gozunuze Dunku, onceki gunku, gecen yılkl slz degllsiniz aynadakı Bir başkası var karşınızda, slzln yerınızde Gldıyoruz, her gun, her saat, gidlyoruz, blrey olarak, toplum olarak bır yerlere, yenı, degışık, başka yerlere . Zor olur her zaman, on gun, on beş gun, bır ay suren bir ayrılıktan, bır uzaklaşmadan sonra yeniden yazmaya başlamak . Çeyrek yuzyıla yakın bır zamandır hemen hemen her gun yazı yazan, yayınlayan bir kışı korkunc bir maratonun başarılı atletidlr Kuşkusuz boyledır Toplum onunde, hem de her gun daha daha aydınlanan, daha dogrusu bıllnc dedlğimiz o dagları yerınden oynatan guce kavuşan toplum onunde her gun birşeyler anlat, birşoyler soyle, dlnlesinler, 'of bıktık artık' demesinler! Bunu onlemek, boyle bir durum yaratmamak buyuk bır yengidlr. Basınımızda bu maratonu suıduren kışiler var. Gelin de hayran olmayın onlara Ornegın Burhan Felek yarım yuzyıldır bu ışi yapıyor Ben okumaya onun 'Felek' başlığıyle başlayanlardanım Ne demek bu 'Felek'? diye , duşunmuştum daha llkokula başlamadan once Otuz yıl ylrml yıl her gun yazan, yazdıkları okunan dostlar var IIhan Selcuk bunların başında gelenlerden Daha başkaları var Her gun, nerdeyse her an degışen bir toplumda, surekII fırtınaların estigl, nerden cıkıp gelecegı bllinmcyen ruzgarların ortalıgı kasıp kavurdugu bir toplumda, her gun yazmak, her gun duşuncesıni oçık acık soylemek kolay Iş değıldır. Yeniden on beş gun uzak kaldını sızlerden Romanya ve Bulgarıstan'da otomobille bır dolaşma, ardından da Safranbolu'da bir haftalık bir mceleme, bır calışma . Ya 1 dınlenme? Oyle bir şey yok Ama gezıntiler, degişik cevrelerde, yeni yenl ınsanlarla konuşmalar, karşılaşmalar, her gunku yaşantımızın dışına cıkmalar da bir ceşit dinlenme sayılır. Yenı izlenımlcr, gozlemler, duyarlıklar kazanırız. Butun bunlardan soz edeceğim sırasıyle llglnc, benim lcin yeni şeyler gordum, duydum, ogrendlm Bir yazar icin onemli olan, yerınde saymamaktır, degışmektlr, ılerlemektlr. Oiumluya, yararlıya dogru elbet Bır yazımda 'okura yetişmek' gerektıgını yazmıştım, okur, hele bizım gazetenln okuru, bir sınav kurulunun uyeleri gibldlr Klmı zaman butunlemeye kalsak da sınavdon başarılı çıkınca sevlnlrlz. Birlikte duymak, duşunmek, bır şeylerı paylaşmak, tartışarak, goruşerek beş on dakıka bir soyleşl havasında bırlıkte olmaktır koşe yazarlıgının anlamı, onemi... Kımi zaman hepinızın bildıgıni bir kez daha dıle getırmek, bir 'oh' cektlrmek, ışte bırı cıktı duyduklarımızı, duşunduklerımlzl acıkladı, dedııtmek okura Kımı zaman da okura yenı bir pencere acmak, bir takım guzellıklere, yenl duyarlıklara .. Dedim ya, bir sure ayrılıktan sonra yazılan Ilk yazı azıcık clagınık olur.. Derken, gazeteler geldı Saat sekiz bucuk. Elektrlksızlık, mazot yok, benzin yok, Takslm'de patlama. soygunlar, piyasada bulunmayan llaclar vb Yozılara bır goz atıyorum Beyhude bir hukumet demiş Bahrl Savcı Care bulunmaz yareme demiş Vedat Gunyol, Emperyallzm ışinı bılıyor yargtsım vermış llhan Selcuk . Yeniden Suleyman bey'le, Yemecp dıye adlandırılan Yenl MılIjyotçı Cephe ıle uğraşmnk, son seçımlerden sonra duydugumuz sevlncfn, blrden karamsarlıga donuşmesınden dogan bezglnlıgı, umutsuzlugu dagıtmak . Yanl yıllardır yaptığımız, yapacağımız cabayı surdurmek Birbırimizin yuzune degll, hep blrlikte llerlye. yarına aydınlıga dogru bakarak... «Günaydın yenı gun» diyerek dogacak yenl gunlere .. B HEDEF. DEV BİR DENiZ GÜCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAGlNIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABıLiRıZ Tutucular ve gericller Turklye'de tarıhın durdurulmaz Mllyar kez tltreşlm. 1971 araarabasına takoz olan kerestelerdır Olacak olanı geclktirmekten başka işlevleri yoktur Bunların oluleri mezarlalığında, Amerlkan Bulova şırke rlne bakılınca cok llerı bır ayordu Fakat Japon rekabetı rında kurtlara boceklere yem olduğu zaman, bugun engeltı sanıyede 32 768 kez corparı dımdı bu karşısında uretimı dunya uretı Accuquortz'ı cıkardı lemeye calıştıkları herşey Turklye'de gercekleşecek Franisvıcrelı mlnın % 43 une, ıhracatı da yı Gırard Perregoux da buna ya co'nun cesedınde soluklaşan gozlerı bugun Ispanya'da Fakat, bu duyarlılığın halko ne dunya ihrocatının % 75'ine yururluğe glren cok partlll demokrasıyi goremedl, ama kın tıtreşımlı bır saatı pıyasaya pek etklsı yoktu Rasathanede duşmuştu Isvıcre ıcın tehlike bundan ne cıkar 7 cıkardı. Bunu, Tımex'ın 49 152 kı, laboratuvardakı hava alanın Canları acı acı calmaya başlatıtreşımlısı ızleoı dakı saatln daha lyı calışmasıBizım tutucular ve gericller de olu yapragın cenazesimıştı. Bu ulkedekı buyuk kucuk mn sokoMokt arinma yarorı nev ne gıden salyangozlar glbldlrler. Ölu yapraklar, yarınlar Omejjo, daıre bıclrrtpde 2 000'soat ımalatfwh»^v«ya fotN t f f Yenfttöt kol saatlfertno kddar " \0n olen ve oldurulen cocuklarımızdır Bizlm salyangozlar ?1/ bılturllı ve 2 mifyondan rıkasv8jjU)00 Işyıcrelty »sckmak )ö7imd^ Bu 9g#gQ kusur toStfUarmda Ju^ra kabuklar ve boynuzlarında kara tullerle o la tiif^şıınU b i tıp yaMŞıyı lıyor ffŞgtjeunuh yuzff ıi' ı h * orasttrmadan sonro ^enazelerfrt'tadına varmak lcin bugun cnba gosterlyorlar. şardı Bır cok şırketler, şımdı ot ıhracat dovızlerı, toplam ıh11ü/ üe Amerıka nın Hamıltocı Ama mezarlığa vardıklarında coktan bahar gelmiş, rasathane saotleri qıbı atomla racatın yuzde 12 5'unu oluşturuWatch Saot Şırketı nce gercektum olu yapraklar yeşermlş olacak. ışleyen 1 mılyor tıtreşımli kol yordu Isvıcre saatcılığı derın leştırıldı Şırket, kol saatlerının saatlerı yapma hummasına dalbır uykuya dalmıştı Yukarda cevırme gucunde değışıklık yap mış bulunmaktadırlar Butun şır soz konusu ettıgımız yenl bumıştı Bunun ıcın gomlek duğ ketler, 1980'de 300 mılyonu aşaluşlara sırtını cevırmış olan bu mesı buyukluğunde (yahut kucak dunya saat uretimınden en ulke yıne eskısi gıbı kurmalı sacukluğunde) bır elektrık pılınl, buyuk payı kendılerıne ayırmak Gercekten de, yuzyılımızın atler yapımıHı surduruyordu Jakol saotının ıcıne yerleştırmeyı Istıyorlar. başlarına kadar genel kanı, sa pon rekabetı, Isvlcre saatcılığıbaşarmıştı atçılıkte son sozun artık soynln hem ızzetı nefsını kırmış, Hezarifen yenl bir saat. En Diapozonlu saat Yıne Amerılenmış olduğu bıcımınde ıdı 8u hem gelırlerının bir kısmını alson olarak, Amerıka'da, HP01 kan Bulova şırketı. uc yıl sonra, tarıhe kadar zaman olcme ışın mıştı Buna bır core bulunmaHovvlet Packard markalı ve 40 yonı 1960'da, tamamıyle otomade quneş saatı, kum saatı, su lıydı mârıletli bır saat piyabaya cıka tık ılk kol saatını pıyosaya çısaatı qıbı eskı Mısırlılara kndar rılmıştır. Saat, saatl, dakıkayı kardı Bunda cevirme gucu bır uzanan araclann yanırıda çark Buyuk bir hamle. 1962'de 31 sanıyeyl ışıkla gostermekte, gupılden, akrep ve yelkovanın yuisvıcrelı ımalatcı. Amerıkon Bucevırme gucunu scrkan bır anu ayı vermekte, istedığınız te ruyuş ayarı bır dıapozondan gelova nın da katılmasıyle, NeucÖjrlığın cekme gucu (Jen, sonra Turk Tabıplerı Bırlığı Merkez Konseyı uyesı, yaşamılefon numarolarını belleğinde lıyordu Dıopozon. muzısyenhatel de 7 mılyon dolar sernıada kurulu bır zemberekten alan nı insanlığa adamış devrımcı arkadaşımız, saklamakta, telefon konuşmanılere notanın «la» sesını veren yelı bır Elektronık Saat Merkesaatler yanyana yaşamıştı Sarzın kaç dakika surduğunu kayıkı kollu bır çaialdı Işte buna zı (Centre Electronıque Horlokan bır ağırlığın veya kurulu bır detmekte, ıkı tarıh arasındaki benzeyen bır ceşıt dıapozon, ger) kurdular Goye, pıyasadakızembereğın yarattığı tıtreşını gu gun sayısını bıldırmekte, bır işısanıyede 360 tıtreşımle buyuk lerın hepsınden daha hassas ecu sanıyede 2.5 tıtreşımle 5 tıt nıze başlama saatınızin geldığıduyarlılık sağlıyordu Kurmalı lektronık saatler yapmaktı Sıkı leşım arasında değışıvordu Bu nı bır sesle duyurmakta. topla saatlerın sanıyede 2 5 5 ara bır calışma sonucu, kuartz bılbır trafık kazasında yıtırdık Ailesının ve sevgıll nşı Dr bıcımde ışleyen saotler fazla ma. cıkarma, carpma, bolme sındaki tıtreşımıne nazaran qprlurlu Beta elektronık saatleri Emel Kutlu r>un acısını paylaşıyoruz 15 8 1977 pazartesi hassas degıldı tabn Fakat, 0 yapmoktadır Takvımi 200 yıllık cek bır ıhtılaldı bu Şırketın bu satışa sunuldu. Çalıştırma gucu qunu saat 9 da SSK Istanbul Hastanesındekı torende zaman ıcln daha lyısını yapma saatı gunde ıki sanıye ılerı qı tır Saat, gerıye doğru da sayaelle kurulan bır zemberekten O nu anacagız Acı&ı yolumu/a ışık olacaktır. olanağı bulıınmadıgından, herdıyor veya gerı kalıyordu Yani bılmektedır Butun bunları yapa degıl mınık bir elektrık pılınden kes saatınden memnun kalıyoroyda bır dakıkalık bır lark yabilmesı ıcın. saate, 28 tuş kongelıyordu Elektrık, kuartz bılluTURK TABIPLERI BIRLİĞI du pıyordu Bu ınce hassaslık sarunu, cekılıp bırakılmış bır ke muştur. MERKEZ KONSEYİ yesınde Kuzey Kutbu kaşıfi DaBu arada, saatlere saat boşlaman telı gıbı. sanıyede 8192 keBu kadar mârıfet karşısında, VP vıd Humphreys Groenland ın, re tıtretıyordu Bu yuksek tıtrerını, yarım saat başlarını haber insan. saatın, at yarışlarının soİSTANBUL TABIP ODASI mevcut harıtalarda 7740 kılomet veren, uyuyanları ı&tedlkleri saşım saate buyuk bır hassaslık nuclarını da tahmln edebılıp ere daha kucuk qostenldığıni he saÇlıyordu atlerde uyandıran kısımlar da demeyeceğlni kendı kendıne sor eklenmıştı Bazı saatler, bır ye saplamıştı Saat, tane^ı 100 do moktadır. rıne dokununca, moda bır şar lara, ekmek peynır gıbı satılıyor Fakat Japonya bu sefer de Başka yenlllkler. Saatlerdeki ülinilUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIıllllllllllHL du kıyı cın cın calabılıyordu. Halpiyasada qorundu Bır kere buyenılıklerın hepsı bu kadar değıl kımız bunlara «cıncınlı saat» ayuk bır boşarı ıle.gırmış olduğu kuşkusuz Fakat bunların coğu Bu sırada Tımex şırketı aynı dını vermış. hatto buna gore bır devreden kolay kolay dışarı cıkokuyucularımızın cogunca da metodla yaptığı saatlerı 10 do mok ıstemıyordu de bılmece uydurmuştu «Çınbılındlğl ıcin uzerınde durmadık lara satmaya başladı Buyuk ma cınlı hamam / Kubbesi tamanı Japonya bu kez, yıne bır has Bununla blrlikte, sırf belleklerı Ş Bahatsızlıgım sırasında tcdavımın suratlo vnpılE gazalar, hatta eczane vıtrınlerı / Bır gelın aldım / Babası ımızı tazelemek amacıyle bazıla = sasıyet rekoru kırmış^ı Yıne Ismasını saglayan Ankara Numune habtanebi Cardıolojı £ bu ucuz t,aatlerle dolup taşınaam » rını sayalım Bu gun pıyasamız vıcre ile boydaşlık ıddıasındoysptvisı şpfı sayın yordu da da satılan saatlerın coğu dı Rasathanelerın de cok mârlCln Isl, Japon Işl Bıı arada. aıabanızın kac kılomelre lıızla fetlı saatlerı vardı Gunlerı, aysaat pıyasasında. hıc beklenme Nfiiırhatel kantonu rasathane qıtlığını. denıze kac metre dalInrı, mevsımlerı, ayın bıcımlerı ,dık bır yerden, yenı bır rakıp sı her yıl bır saat yarışması dudığınızı; kronometresl varsa bır nı .. gosterenler gıbi. Belcıka'kendını qosterdı Joponyn ıdı zenlıyordu Burada. ceşıtlı ul sanıye veya dakıkoda ne kadar bnşhekıml Op Dr Celal l u m e r e Numune £ nın kuzeyındekı Lıerre şehrınde bu Dunya saat pıyasasında dcı kelere mcnsup saatler doyruluk koştuqunuzu . bıldırmektpdır r ha'.taınpsı eskı başhekımı Kastamonu snnatoru Dr E 1930 1931'de Zımmer ın yaptısesını duyurmak ısteyen bu ul yaribmasına katılıyorlardı HaMunıf Islamoiîlura Dr Mu/affor Atalay a llemsue E gı saat bunlardan bırı ıdı Bun Saatlerın gorunuslerı de cok = ke. 10 yıllık sıkı bır araştırma kemlıgı sanıyenın mılyonda bı = Ouler Lısan Rana Aksoy İHtma Somı/ rUtıce YılE da, her gun saat 12 de, mınık şıkloşmıştır Mavi, yeşıl, yakut ve calışma ıle uretım ve ıhıa rı hassaslıgında bır atom saatı ş dıı ım Npbahat Batma/, ı!e dıcjcr saglıK per^onpltne E heykellerdeıj bır kume, halko kırmızısı. bal rengi, tırşe, mor catta dunya ucuncusu oluveryopıyordu 1968 yarışmasında E gosterıler yapıyordu Her Batı yuzlu saatler, dort koşe, altı ko = hastanede kaldıgım suıe ıçeısınde zıjaretıme Releıi. mıstı Isvıcre aşağı yukarı yuz ılk 10 bırıncılığı Isvıcre saatlerı aıayıp soranlara. sonsuz. teşekkurlerımı sunatım £ şe, yuvarlak saatler. dakıka yer şehrınde buna benzer marıtetlı yıldonberı dunya saat uretıml almıştı Muteokıp 4 bırıncılığl ds lerı bıllurlu, yaldızlı s>aatler, zısaatler vardı fakat, butun bu nın yuzde 66 sını ıhracatmın da E Saul An! TFRZlOĞrU § Japonlar almıştı Butun bu safırl karanlıkta sıze ışıkla vaktı ılavelerın hassaslıga pek etkısı yuzde 90 ını elınde bulunduruatler, bır gunde, sanıyenın bınrıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııuııtııııırr bıldıren saatler, foslorlu saatolmuyordu. lor Daha sayayım mı? (Cumhuııyot 7612) Saatçlllkte Ilk yenllik. Halbukl Ya biz. Ya butun bu başdonbılım son hı/la gelışıyor, vaktı durucu gelışmelerın b\? neresın daha hassas olcen "saatlere ge deyız? Neden hala dııvar saatle ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 reksınme gosterıyordu Saalle rımizl olsun yapamıyoruz Isrın en onemli ikl parcasındon TEŞEKKÜB tanbul Unıversıtesı'nın dış kabırısı akrep ve yelkovanı dondu pısındakı (M Şemı) Imzalı buren kısım, oburu de akreple yelLşım Oya Bujukkuyulrti ın hamılplıgl sırasında yuk ıkl saati bır zamanlar yapıp yakın ılgıleıını gotdu^umu/. derın bılgı totıubo ve kovana hissedılmez adımlorla oraya asmışız Hem de galıba buyuk gavıellerı ıle zor olan doRumu kolajlasflıra1 Tuzla Beledıveîl tarafından 1 adet 955 Paletll Yükdonme olanagını sağlıyan bır elle. Sonra bir tartışma oldu lak bızo kı/ımız MELTEM 1 ka/andıran descıh bılım levıcı kaDalı zarf ıısıılu ıle satın alınacaktır. porca Idi (maşa). Onları yapan Mustafa Şemı deadamı. 2 Alınacak olan vuklevıcınin muhammen bedeli her Ilk yenılık, 1940'da, rasathağıl de bılmem kımdlr diye Bu turlu formalite ve ıslemler satıcı taratından karsılaJın Op Doç Dr ne, laborotuvar ve hava alanı değerlı sonatkârlarımız veya onnılmak kavdı sartıvla (3 250 000) TL. oluo aecicl telorın torunları aynı yoldan nesaatlerlnde kendınl gosterdı Ak mınatı M33 850) Llradır A. YALÇIN EĞECi'YE ye yurumedıler? Ve yurumemek reple yelkovanı hissedılmez bıVL 3 Ihole 29/8/1977 Dazartesl aünu saat 15 00'te encutedırler"? Gâvura benzemeyl en cımde donduren mâdenl parcar.en huzurunaa vaDilacaktır. Ornek Saglık Mucssosesi buyuk gunah sayan dıncılerımız nın yerıne minık bır kuortz bıl4 Tekllf mektuDları Ihale soatlnden bir saot evvellne olsun, namaz saatlerını gavurun luru kondu Elektrık verılınce, ATAMAN KLiNiCi'NiN kadar Baskanlıâa teslım edılır Postada vuku bulasaatınden oğrenmekten nerien bıllur. buyukluğune ve yontuluş COK aecıkmeler kabul edılmez butun saygıdeğer personelıne teşekkuılerımi sunahıcap duymazlar? bıçımıne gore. sanıyede 1 000 J nm. 5 Yuklevıcive aıt (eknık vo ozel sartnameler mes^al saattitreşimden on mılyon tltreşıme Hadı, hadı efendım.'blz taklerl Icınde her aun Beledıvede aoruleblllr. Zıyo BUYÜKKAYALAR kadar hassasıyet gosterebillyorvımlerımizdekl bllgllerl, roma • du Kurmalı saotlertn sanıyede zan, bayram. kandil gunlerln! 2 5 ile 5 arasındaki tıtreşımlebıle Londra'dan alıyoruz. (Basın: 22855 7604) (Cumhunyet 7613) T Vehbi BELGiL de dördü kadar gerl kalıyor veya ılerı gidıyorlardı KAYBIMIZ Dr. Ömer KUTLU'yu | TEŞEKKÜR I İ Dr. Orhan Balkan'a I Tuzla Belediye Reisliğinden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog