Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

îaiılbl: Cumharıyet Matoaacılüt ve UazetetuiK 1 A »dına N^LM îenel Yayın Mudüril OKTAY KUKrBOKfc, Sorumlu Yazı Işleri Müdurü: BULENT D1KMENEK Basan ve Yayan: CUMHUEİYET Matbaacüık ve «etecüik TA&. Ca|aloğlu. Halkevi Sok. No: 3911 (IMinRIU.1 ISFANBLL TELGRAP ve MEKTDP adresi: PosU Kutusu Istanbul No. 246 TELEFON : 28 91 03 (Beş Hat) AHLAK YASASTNA ÜYMAYI TAAHHÜT EDEB • BÜROLAR: Ankara AtatUrfc Bulvan Yener Apt. Yemşelıır Tel.: 17 58 66 25 57 01 9 tZMtB Halit Zıya Eolvan No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 09 • ADANA Atatürk Caddesl Uğurlu Pasa] Tel: 14550 19731 CUMflURîYET ABONE T« thhS Aylar 12 6 3 1 Yurttçl : 720 360 180 60 Yurtdısı: 1170 585 292 50 97 50 Ülke grırplanna ve ağırlığına gore uçak farkı okuyucu tarafından aynca bderur.. Başlüc (Maktu) . .. . 7*0 Lira 2 3 ve 9 sayla (sanu mı „„„ Hto 4, 5, 6, 7. sayfa (santımı) .. " . 160 Olum, MevLd, Teşekkur (5 santımı) ... 4'JO Nışan, Nıkah, Evlenme Doğum 300 Yayın Hayatı (kelımesı) *, Kayp (kelımesı) 3, , 1 Imsak 1 Ikındı ! 1713 306 9 HAZIR4N 1977 Guneş 5 27 Akşam 20 39 Oğie 13 13 Yatsı 22 41 TAKViM da sıkı işbirhğıne donuşturmeye bmuk onem \ereoeğız SORU MiUiyetçi C^phe Hukümetinin ABD ile japtığı sa\uııma işbirbği anlaşmasında CHP ne çibi deçişiMikler ongorecek? »EMOKRÂSI IÇ1N 1ŞB1RLİĞI CE^ 4P Dış polmkamn avı sırada Turkıye'nın en oU Sorunu da detnokrasıyı ya rıntılarma, ancak hukumete gel laktır ve demokrasıye karşı dıkten sonra daha sorumluca ların ülkede yarattıkları kar cevap vereyım. lık, duşmanlık ve kavga orSORU Açıklamanızda bazı LTU sona erdırmektır. Top miIleUeklllrrinin gelmesi u da x ıç barışa ve can güvenlığı güvenoyu vennesi diye bir şey cavuşturabılmektır ıar. ai4b<L bunu na.Ml \uruıııhıı durumda, demokrasiye yacağız? ı olanlar ve toplumda banş CEVAP Bunu hernangl bır juvenlığı ısteyenler, ekono on yargı ve katı tavır ortaja ve sosyal goruşlen ne ka koymamaya ozen gostererek beayn olursa olsun «Bır de lırttım. Bızını ıçınde bulunduğu :ratık dajanışma ve ısbırlıgı muz kosullarda kımlerle ışbırlı 3 gırmelıdırler. Değışık çev g. yapmayacağımız bellıdır Derde bu eğılımm sevındırıcı raokrası anUjışUrınuz temelınrtılen de gorulmektedır. den faıklı olduğu ıçın AP \e jnun yanısıra, gozonunde tu MHP ıle elbette ışbırlığı yapa lası gereken bir gerçek de cak durumda degılız %e gorduur Turkıye'nın karşı karşı ğum kadanjla kmıse de bunu »etınldığı son derece agır e beklemıyor Yakın zamana ka omık ve uluslararası sorun dar boyle bır beklenu ıçınde ancak kendı ıçınde tutarlı bulunanlar bıle, aıtık bunun hukumet çozum getırebıhr gerçekleşemıyeceğını gormuş buUmarım kı zanıan 5 hazıran seçımlennden son lunuyorlar ;ıkan sonuçlara gore de, öyle gelsın ve butun partıler aynı dehükumetı CHP oluşturabılır. mokrası anla\ışmda bırleşsınler, emokrasıvı yaşatmak toplu o zaman gerektığınde her turlu barış \e can güvenlığı getır ışbırlığı soz konusu olabılır. i ve ıvedı ekonomık ve u Ama bugun o aşamada degılız. ararası etkın çozümler sag Bugunku durumda elbette bu ıbılmek içm CHP'ye destek nun dışında bır koalisyon olana layı uygun gorecek mılletve ğı akla gelse bıle, karşı karşıya erıne kapımız açık olduğu bulunduğumuz sorunları çozebılı Mıllet Mechsı'nde temsıl menın ve aşabılmemn en etkın len ve değişık olçtüerde veya >olu kendı ıçınde tutarlı bır ımlerde de olsa demokrasıye hukumetın kurulmasıdır lılıklannı kanıtlamış olan Parlamentodakı desteğı bır oltilerle dayamşma ve ışbırlığı çude zayıf olacağmdan, zorluklUİlarııu goruşmeye de hazı lan daha da artacaktır bojle bır hukumetın. Fakat karşı karşıçmde bulunduğumuz aşamaya bulunduğumuz sorunlara tuherkes ve her partı ıçın ko tarlı çozumlerı ıvedı olarak ge>vondan daha yararlı ve koa tırmek de zorunludur Bu aşaT on kadar demokratık daya majı geçtıkten sonıa yem hukuma ve ışbırlığı yontemlen bu met modellerı duşunmek daha tabılecegı kanısındayım. gerçekçı olabılır. Aslında koalıs •SINIRU YETXI> yon hukumet ıçı \e>a ulke so 5eçım sonuçlarını gerçekçl o runlanna çozum bulabılmek ıçın ak degerlendıren yurttaşları partıler arasında japüabüecek ış bırhğımn sadece bır tanesıdır z herhalde bu donemde Cum Bunun dışında başka turlerı de rıyet Halk Partısı'nın yem vardır. Bellı konularda anlaşmaogramındakı köklü değışıklik ı ve çozunılen tum olarak ya da vanlabıhr Hukumet u>erçekleştıremıyeceğını takdır e lerı bolüşulmez fakat Meclıslerrler. Ulusumuz bıze bu konu dekı gorev bolumunde bır anlaşsınırlı yetki vermıştır. Getı maya varılabılır Temel sorunla:eğımız çozümler uygulayaca ra getınlecek çozümler uzennde TIIZ onlemler elbette progra bır uzlasma olanağı aranabılır Her halde geçıcı bır sure ıçm ımız doğrultusunda olacaktır ıkat bunların olçusunu, Mıllet dahı olsa, bır partının tek başına ıktıdar olması ve hukumet eclısı'nde bızımle bırlıkte salt ğunluğu oluşturanlar bıraraya kurmayı daha yararlı goruyoruz lerek saptıvabıhrız Bu tur bır Fakat başta belırttığım sınır dılaçma demokrasının doğal ku şında bır onyargımız yoktur. Bullan arasındadır Boyle bır nu butun ıçtenlığımle ve ıyı nı laşma olana|ı aranırken. ulu yetımle belırtmış oluyorum. tmuzun yüzde 41.4 oranında AZIHLIK KUKÜMETI Ml< umhunyet Halk Partısi'ni desSORV Erbakan. bugün (dün) klediğı ve Cumburiyet Halk duzenlediği basın toplantısında a artısı'nın en buyuk parti oldu ı da herhalde gozonunde tutul zınlık hukumftinin soz konusu ol ma\acağııu sojledı. Ojsa sizııı lalıdır. Bu da demokratık uzkonuşmalannız dışardan destelı şmanm bır kuralı olduğu kalenecek bir S7inlık hükütntti ^ ar nlusaî iradeye saygırun bır runumiınu verijor. ~<*"*W"lr*# ereğıdır Içınde bulunduğumuz o$u]larda. Cumhurıyet Halk CEVAP Bu. koymuş olduartısı. hukumet sorumluluğ<ına ğum sınırlar dışında nasıl her stlenmeve talıp olurken, buyuk çozumu goruşmeye tartıçmaya uçluklerı ve fedakârhklan go açık tutuyorsak, demokrasıye ıçB almaktadır. Bunu ulusum'iza tenlıkle bağlı, butun partılerın ve arşı kaçınılmaz bır gorev say kışılerm de her çozumu en azınlaktadır. dan düşunmeye, tartışmaya açık bulunmalarım temennı edıyoULUS& KARJI SORUMLUIUR rum Çünku güç bır durumla kar A>nı şekılde, demokrasıje 1 şı karsıja bulunduğumuzu kabul lanan ^e toplumda barış ısteyen etmek gerekır Başlangıçta çok )artılerın veya mılleıvekıllennın katı tavırlarla ortaja koyduğu le, ulusumuza karşı sorumlu muz takdırde karşı karşıya buuklannı, duygusal etkenlerın us lunduğumuz hukumet sorununa unde tutacaklarını umuyorum çozum bulmak güçlesebılır, ben Demokrası ıçın dayanışma ve yaptığım onerının en az CHP yaşbırhğı gorev nı duyan herkesın ranna olduğu kanısındayım. Dasu aşamada, kışıliklerını ve par ha çok bıze destek olabılecekleılennı de aşan bır sorumluluic nne umduğum partılerın yararıDilmcıyle davranacaklarına gu na ve hepsmın ustunde de Tur.eruyorum. Ulusumuzun ve de kıye demokrasısının yaranna o>ışık toplum kesımlennın hepı lacağı kanısındayım Çünkü ıçın•nızden bovle bır sonımluluk bi de bulunduğumuz ortamda bir ımcı bekledığı açıktır. partının Meclıste kesm çoğunluBoyle bır beklentı ıçınde bu ğa sahıp olmaksızm bu kadar alunanlarm başında da çocuklar ğır sorunlarm tek başına çozuve gençler gelmektedır. Onları, munu üstlenmesl o partınjn yavıllardır ozlemını çektıklen can ranna değıldır Fakat ben o sogüvenlığı ıçınde okuyabılme öz runlan suratle çozebılmek ıçın gurluğune ve olanağına kavuş boyle bır hukumet fonnulunun turmak üzere elden gelen herşedaha yararlı olacağını umuyoyı yapmak bir ınsanlık gorevı rum. Guçlükler geçıldıkçe sonra dır. başka ışbırlığı çozumlerı, bu arada koalısyon formulü de duşuBARIJ 0NLEM1 nulebılir. Fakat demın sbyledıAdalet Pamsi Genel Başkanı ğım gıbı bu soyledıklenmi kesın run, ulusumuza karşı buyuk bır bır ta\ar olarak ortava koyuyor saygısızlıkla % e duyarsızlıkla değılım. butun ıçtenlığım ve ıyı «Sokaklardaki şamata» dedığı mvetımle, yakın arkadaşlarımla şey, aslında, çocuklarla gençle ılk danışmamdan sonra bunun rm, analarla babaların yıllardır Turkıve açısından olumlu olacaıçlerınde bırıken barış ve guvenğına ınandığım ıçm bu onenyl lak ozlemını açığa ^^ırmalıdı^. sunuyonım Ikı buçuk yılm korkunç basSORU Demirel, s»|cı partlkısmdan zulmunden, cınayetle lerin oylarm yüzde 51'inl aldığını nnden kurtulma umudunun or ve seçimi kazanan oLmadığım taya çıkması uzerme bazı çocuk larla gençlerın, bazı analarla baCEVAP Efendim, seçim baların bır bayram sevıncı duyamamalarını ve bırkaç gun, kampanyasında bugunku koalıskımseye zarar vermeyen bır coş yon hükumetı partılennın bırbır lerme karşı neler soyledıklerıni ku ıçınde bu sevınçlennı ve u lıatırlayacak olursak. Sajın Demutlanm açığa vurmalarını, on mırel'ın bu sozlerı ancak olalara çok gormek msafsızlık o ğan dışı unutkanhkla yorumlanalur » bıhr Ortada cephe dıye bir şey Ecevit konuşmasınm sonunda kalmadığı belh olmuştur. BızIçıslen \e Adalet Bakanlarına zat Demirel MSP'nın mıllıyetçılık teşekkur etmış, seçım kurııllaanla^ ışıyla kendı mıllıyetçılık rının da durust da\iandığım anlayısı arasında bır ilışki busoylemıştır lunmadığmı, seçım kampanyası suresınce butun açıklığıyla beSORULAR VE CIVAPtAR lırtmıştır. Cephe çoktan yıkılCHP Genel Başkanı Eceut, da mış'ır. Ve o vıkıntının enkazı ha sonra gazetecılerın çeşıtlı alundan kurtulma umıdıyle AP, sorulanm cevaplamıstır Gaze seçımlerı 4 ay one alma gereğıni tecılerın soruları ve cevaplar duymustur Sımdı o bır kaç ay şoyledıronce can havlıyle altmdan kaç SORL Milletvekillerinden maya çalıştığı enkazı bır kurtalepte hulunanlar var raı? tuluş umudu gıbı gostermesi bır CE\AP Şu ana kadar be çelışkıdır. Kendısı bır unutkannım gaze^elerde çıkan belırtıler lık efılımı ıçıne gırebılır. fakat dışında ozel bır tesbıtım yok. mılletımızin olan bıteni anlaması Zaten seçılenlerden bır çoğu da ıçın yeten kadar zaman geçmışhenuz Ankara va gelmış değiller. tır. SORU Iktidara geldiğiniz İKİ zaman Ortadoğu politikamnn bugimkiı hülcumetin politlkasınSORU Yrnnlıs anlamadıysam dan farkı ne olacak acaba** hükumet sorunıtnıı iki aşamada CE\ \P CHP'nın programın görüvorsunuz: Blrinri aşama tek da açıkça belırtılmıştır kl, bız başına, ikinci aşama koaüsyon. üyesı olduğumr.z ıttıfaklardan Doğru mu? veya ışbırlığı kutuplasmalarınCEVAP Evet, ille ıkıncı aşadan ayrılmavı dusunmemekle ma da olmalıdır anlamında deberaber. uluslararası ıhşkılerı ğıl, fakat bırıncı aşamada karmızin değışmez terrelme hareket şılaşacağımız sorunlar bır parnoktası olarak Turkıve'nın ta tının tes başına kurabıleceğı tunhsel ^e coğrafı gerçeklerını tarlı bır hukumet tarafından daalıyoni7 Bu bakımdan Turkıye' ha kolay çozulebıleceğı ıçın. SORU Daha (tiıç sorunlan nın Ortadoğu ulkelerıy'e ılışkılerımızı gelışUrmeye \e her alan jalruz başuuza juklenmek isti (Baştarafı 1. sayfada) olanağını artık kesınlıkle letmıştır. ırk ulusunun lradesi, açık esın bıçımde, demokrasıden belırmıştır ECEVIT: AP ve MHP DIŞINDA jorsunnz, daha sonra koallsyon nijetindesinh. \ncak birincı asamadavken muhalifleriniz sixın yıpranacaçmızı hesaplıjorlar. O kadar çok konu tar ki, jıpratmava da musait bo>le bir olasılık bulunduğuna gore, duşdncelerinız nedir? CEV^P Bız bunu partı olarak duşunseydık, b j soruca vanrdık. Fakat dedığım gıbi karşı karşıya bulunduğumuz meselelen çozumle> ebılmenın en etkm jolu partımızın kısa vadelı yararı ıle çelışse de tercıh etmek durumımdaMz. Kaldı k., bu sorunları çozunce$e kadar, çekılebılecek ufak tefek sıkıntıların of lumsuz e kılen de ortadan ıvalkabılır. Bunun dışında CHP'nın kendı progranıı doğrultusunda getıreceğı çozümler oyle sanıjorum kı toplumda buvuk tedırgmlıklere de 'vol açmavacaktır SOKt Efendim viz eeten ba sın toplantısımlj Karanıanlis lc goruşebıleceğimzı so\ lcmıstinız Karamanlıs de buna ^a>ri resmi olarak bir cexap verdı çazt'telere gore . Bunu olunılu olarak karsılnor nıusunuz? CF\ \P Taoı za*en Yunanıs tan dakı sorumlu devlet adanıla rından da a>m \upıeı anlayışın gelecegım umuvoıum SORl Sa\m Ece\ıt bir ta kım hdberler çplıvor Ozellikle sizin iki gun oncekı hasın toplantınızdan sonra sızan lıaberlerde, ı^eren ce\ relerinde, bizin programmızı tam olarak ujgulamava kovmadan daha. bazı pasıf dırenışlerin baslatılacaçı ileri suruluvor. Buna karşı eger hükumeti tek basmıza kurarsanız, çok Kısa \adede nasıl iedbir ler alaraksınız? CE^ \ P Basından ızledığım kadar ış çe\ relermde memleketuı demokratık. kurallar ıçmde bır an once huzura ve banşa kavuş masını ıç guvenlığe kaiuşmasını her şey.n ustunde tutan \e bu nu kendı çıkaHan açısından da gereklı goren bazı saÇduyulu kım seler ae bulundugunu gorüyorum BUj se\mdırıcı beıırtıler or 'adavken olumsuz olasılıklar uzerırde durmayı dogru bulmu\orum Demirel Milliyetçİ (Bastarafı 1 Sayfada) mavacağını scnlemış» bunun aaına doğmamış çocuga besık sallamak derler Cnrn yok ortada, olu mu dogacak ne olacak, bel lı değıl Cerunın nasıl dogacagı bıljımeden, mıllet tadırgmhğın ıçıne sokulmuştur > seKİınde ko • nuşmuştur Turkıye'de guvenoyu alamaj acak hukumetlerın kıırulduğunj \e bunların sonunun bsllı olduğunu hatırlatan Demirel «Azmlık hükumetı falan kjrulojnaz Gu veno.vu alamavcak bır hukumetın akıbetı goruldu Azınlık hükumetı kuruıursa. Irmak buku metı gıbı oKır sonu TurKne'de guvenoMi alabılecek bıı hukumet kurulacaktır Bu, koahs\ondur Koalı^i onlara donulecektır» demışt.r AP BasKanlık Dıvam ıle Ganel Idare Kurullarınm 24 saat ıçmde toplandcagını \e çızılecek genel polıt kava gore bır değeı lendırme vapıUcağını anlatan Demirel mıllıyetçılıkle solculuğun bagdasrr.a\acağını bunların su ıle asıt gıoı bır sey olduğun ı ıfade etmıs «Bugur mıllıyetçı partıler topluluğunun r>kamı 237 f dır Mıll'\e cı Partıler toplulugu Mkı dı dı\erlerın hesap bılmedık lerını "=o\luvoruın Mıll \etrı partıler toaluluğurun nvı artmı*'r mılletvekıh sayısı artmıstır Boy le jıkılnıa\a herKes razıdır » <ak Imde konusmustur MuhaMetın 19"5 vılmdakı 21? rakamının bugun CHP DP toplamı olarak u 214 olduğ mu iyhrten \ C.ene Başkanı, mülıjetçi partıler topl'iluğunun taoandü 8 mıhon oy ta\anda da 232 mılletvekıh ıle çogurluk'i buiunouft'ini' one svırmuş <H'ikumet meselesını Turki >e, seçımle cozemem^tir Ne yj. uacaktır' Muzakere uzlasma ya piıacaktır Tjbanda \e tavanda bovlesme guçlu olan mıllıvetçı partıler topluluçunun Turkıve'nın ıktıdannı «ola teshm etme mesı gerekır» demıştır D."mırel, Turkıyeje erken seçıme AP ola rak kendılerınm goturduklerınl TlPm 1965 jılındakı 279 bın oyunun bu kez 20 bme duştuğunu anlatmıs «1965'dekı TIP ıle 1977 dekı CHP aynı fonksıyonları Ifade edar hale ge mıştır 1 beklınde konusmuştur AP'nın 33 ılde en faz la oyu alan partı olaugunu, bu na karşılık CHP'nm 3 buvuk kent de .P'\e 700 bmden fazla fark \aptiemi belırten Demirel, daha sonra CHP Genel Başkanı Bu lent Ece\ıt'm basın toplantısında kı sorulara verdıgı vanıtları eleş tîrmıştır OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK (Kastaratı 1 sa%fada) nln bo>nunda, tokmak \P'nin elınde olacaktır. Daha doğrusu iş çeırclerinın \e vuksek burokrasinin istediği CHP AP koallstona dolavlı biçimde u.v^ulamava konulacaktır. CHP hükumeti. ıflâs etmis bir Turkue'vi devralacak, belki drvalüasvonu gerçeklestirecek, çeşitli temel maddelere çerekli zamlan \apacak, ülke\i dar boğazdan duze çıkaracak. bovlece is ce^relerinin kendısinden bekledıgl ışlevi *erıne getirdikten sonra pusuda bekleven \P ve ortaklan tarafından duçoırulecektır Duştupü noktada zaten aldısı nnlemlerle buvuk halk Mçınlannın hosnutsuzlıık ve tepkılerıni dp u^tune cekmiş olacaktır Sağııı tasarımı htıdur Sonuct3 CHP'nin uzun sureli ^) ve saslam bir hukumet kıırabilnıesi zor kosullara haçlıdır. Buna karsın "NlC'nin eski ortaklannın hir arava çelip veniden koalisvoıı (ilu";tıırmaları ve Turkive' de eskı hanıanı e».ki tas ortatnının surnıesı de olanak dı«ıdır. t IfP'nın ıki Meclıs te laeladıcı ağırlık, venı donemde MC'nin devamını çok zorlastıracaktır. Bovlp bır formül Türkıve'vı vmdiden hesaplanması olanaksız bunalımlara suıuklevebilir. Olavlann nasıl gelıs^ceçi kuskusur simdiden bilınenıez. Ama CHP'nin doerultusunda bir sivasal iktidarın çesilli formüllerle de olsa gerçekle"«ebilme«i Turkive'nin çeleceçi ıcın en otıımlu cÖ7umdtır. Bu çozumun karşısındaki direnîsler. ıılkevi bıhuk çerılımlere ve tehlikelere riuşurecektir. GÖZLEM (BaşUrafı 1. savfada) dur Hesabı ortadadır. Ne vapıp vapacak ve cepbe ortaklığını avakta tutmav çalışacaktır. Bunu başarabıli> nıi? Seçim antmeti?ıne bu açıdan bakarsanız, MSP veniden «\nahtar» nitelığini kazanmıştır. Eğer MSP. Demirel Ile brrlikte cephe hukümetine katılırsa. Demirel sımdilik kazançlı çıkacaktır. Fakat. AP lle yaptığj ortaklıktan sonra hemen heınen jarı >arı>a inen MSP, bir kez daha bu serüveni goze alabilir mı? . MHP, Demirel ile vaptığı ortaklıktan kazançh çıkmıştır Ilk aşamada Turkeş'in planı da Demirehnkınin arnıdır. Yeniden MC Hukumetıni oluşturarak ov larını artırmak.. Fakat bıırada gerek Demirel ın çerekse Erbakan'ın hesapları, Turkeş'in hesabına pek uymamaktadır. Cunku. MC ortaklıKi sonunda euçlu çıkan parti MHP'dir MHP ovları kimin ovlarıdır?. Bu ovlar daha once hangi partıler için kullanılmıştı*. Demirel vaptığı ortaklık sonunda Demokratık Partiyi sildi. ıMillı Selâmet Partısıni van varıva ındirdı. Fevzıoğlu' nun bir mangalık partısıni de vok etti. Demirei belkı Turkeş'ın partısinın bıı kadar ov alacagını hesaplamanuştı. Sonuçta bu ortaklıktan Turkeş kazançlı çıktı, bazı \P, DP ve MSP ovları >IHP çatısı altında toplandı Yeniden kurulacak crphe ortakhğı. once MSP'vi vok eder, sonra da, *P zararına MHPvi guçlendırir. Feyzioğlu' nu ıse Turk vıjasal havatından silip atar Bunca vol>uzluğun kamburu M ı>artilerınin uzerlndeC dır Bunca çenç olunun tabutu MC ortaklıgının sırtında asılıp durmaktadır. Devlet bır ekonomık iflâsm eşıçındedır Bu kosullarda CHP muhalefetıne davanmak kolavsa. buvursunlar kursıınlar hükumetı Kursunlar da jforeiım Bu hunalımlı donemı atlatmak ıçın Ecevıt'in Başlıakanlığında bir hukumet çereklidır. Buçünden sonra hep birlikte bu seçenekler uzennde dnralım. Tek koşul, \P ve MHP 0 dışında bir hukumet oluşturmaktır \ma nasıl Sabredin, ve beklejin, Ecevit bugünlerde hükumeti kuracak . SORU YANIÎ Ankara'da (Bastarafı 1 sa\fada) nın d.pçıkle parçalandığı ve vucudundan bır kurşun çıkngı bıldırılmıştır Ote \andan ola\a \ol açan komandolann, Rektor Hasan Tan'ın ıznnıe ODTL ne gırmeK. ıstedıklerı de one surulmuştur Olaj dan ^on a ODTV de guven lık Kiıvvet.ennce genış çapta arama yapılmıştır aa nın habe rıne gore aramalar sonunda H tabanca tnO mermı 8 adet dı namıt lokuT.u 9 elektrıkh tah rıp kspsuıu, 2 el telsızı ve bır uzun menzılli durbun ıle çok sayıda askeı botu, sırt çantası ve parka ele geçırılmıştır Ote jandan Ankara Valısı Dur maş Yalçın, Kaıakaya'nın oldu rulmesı olayı ıle ılgılı olarak >ap tıgı açıklamada Karakaya'mn nobetçı landarma enne sılah çek*ığını \e eıın kendını korumak zorunda kaldıgım one sur müştur ~ ^8a"*»<îa Emek mahalles'nde Sıyası Pohs ekıplerınce yapılan operasjoıılaıda 4 tabanca ıle 7 adet mermı bulunmuştur. Yüksek Seçim (Bastarad 1 sa\fad;ıl muzdekı pazartesı gunu toplana caklardır Yenı yasama done mının bu ılk bırleşımmde mıl letvekılleri ve senatorlere and ıçecekler. bundan sonra Mıllet Meclısınde başkan seçım ne ge çılecektır KÂTILMA ORANI YUXSEK Bu arada resmı açıklamada yer almamakla bırlıkte genel se çımlere katılma oranmın \uzde 72 olduğu behrlenmıştır 1973 seçımlerınde ba oran yuzde 60 8 ıdı Senato seç nılerırun >apılaı°ı »llerde ıse katılma oranının j ozTC^I'e çıkuğı gorulmek'edır larına gore CHP nın kontenjan gosterdığı aaaylardan 12'sı parla mentoj a gırmıştır Adana da 10. Izmır'de 12. Bursa'da 11 Çankırı'da 2 Hatay'da 8 Ka>sen'de i Konvada 10 Snas'ta aa b'\e b sıralarda yer alan kontenjan adayları ıse mılletiekJı olamamış lardır. CHP adaylarını n.erkez yoklamasıjla saptadıgı ıllerden Van, Surt \e Agrı dan o.rer mılletveküı çıkarabılmış, Mardın de bu sayı ıkı olmaştur CHP BJlıs'te ıse ıkı mıllet\ ekıllığını de AP '^e MSP'ye kaptırmıştır Bıtus le be raber Hakkan'den de mılletvekılı çıkaramayan CHP uzun seçmdonemlennden sonra bu kez Isparta'dan bır mılletvekılliğı elde etmıştır. AP nın kontenjandan gosterdığı 8 adaym 7'sı mılletvekılı olmııştur AP Tuncelı de bu kez de mılletvekilı çıkaramamış, bu ladakı ıkı mılletvekillığını yme CHP almıştır. ISTANBUL'DA Istanbul da ıse Abıdınpaşa semtınde gece saat 24 sıralannda ıkı grup arasında çı*an sılahlı çatışnıada, tabanca seslerı uzerıne e.mın balkonuna çıkan Kadrıje Kuih.çuoğlu ıle olay yennden geçmekte olan Guler Ulucak ve Ruhı Cevlan, kolîarından yaıalanmışlardır Olajla ılgılı olaraK ıkı kışının arandıgı büdınlmıştır Gazetecılerın !orularını da va nıtlayar Demirel AP CHP ko alıs\onu formulunun ««varan ta bıatına £jkın» olduğunu savun mus, 237 rakamının nereden çık tıgı \olıındakı bır soruya da «Bunlar kabıh cemse tODİanabı lırse hukumet çıkar mevdana d^ mek ıstıyorum Mıllıjetçı Partı ler adına konıısavorum » cevabını vermıştır Bi' gazetîcı «2 \ıl once sızın yaptığımzı bu sefer CHP \aoabı'ır ">ı>» h ovnrHp ru >oneltınce Demirel, Bız mıllı\^ (,ıiere çağn \apuk Bagım sızlar ria bi7e guvenoju ıerdı> bıtmımde konuşmuştur CHP'nın kullaracağı yontemler? karışniu sının soz konu'u olanıayacagım üade eden Demırel'e bır ga7fte cı «Sız yurt dışındayken Erbaksu s'zın ıçm Carteı'ın onuncle takla attı demıstı Bu nasıl mıl 7 lıyetcılık anlajısı » bıvımınde so ru yoneltınce AP Geı>"l Baskam «Etmıştır, etmıştır Oradan baş larsa bır «onuca \armak mum kun değıldır» yanuını vermtstır Seçımierı yenueme olanağı olup olmEdısı bıçımmdekı «onıva c ı Demirel .Daha seçımden yenı çık tık MıUeti" ba^^na bır da seçım cıerdî çıkarrcavıı.» demıştır Bu gazetecı tseçım propagandası sı rasında M^P'nır rııllı>etçılıgınaen r kuşkıınuz vardır sanınm» bı ç,ı nınde soıu voneltınrp Derrurel • Biz mıllıveçılere çağrı >aptık Orı»da dunıv 01 larsa solu ıktıdaı yapmazlar dedım Solu ıkndar vapanlann mıllıvetçı roîam?vaoak larını soyledım » vanı ını \3iTnis tır AP o.a>ak seçımden beklenılenın tek başına ıktıdar oldugumı, bunun gerçeklesmpdıâını an cak Turkue'nın de sola teslım edümedığmı bıldıren Demirel ^Se çım donemmde MSP ne verılen ojların CHP ne varavacagım sov lemıştınız Bu durumda CHP MSP ovlan ZYİ oln'"vor mu'» bıçımındekı soruva Ovle demedım Mıllıyetçılenn ovlarmnı top lanmasını ıstedım Aks' hald; mıllıyetçılenn ovlarmın dagılma smın CHP'nın ışıne yarajacagı nı soyledım CHP MSP koalıs vonuna gıdıhrse benım soyledı ğım yme doğru çıkaı» demıştır. Mıllet vekılı pazan kuruiacağı yo lundakı haberlere ılı^kın goruşu nu de bır «snru U7 or 'ne arıklavan Demırel •Mılletvekıllermm almıp satılacağına ınanmıvorum Delnı olan varsa çıkar ortaya şosterır Bu tur sozlen çırkın karsılanrjı, Mıllet Meclısı'nın manevı şaİM^ yetıne vöneltılmış ıftır 1 SajRtrım» şekhnde konuşmuştur Bır mılletvekılın'n seçıldıkten sonrı baska partıve geçmesının mssru olup olmadığı vol"nrtrkı ^oıma da Demirel «Kale baglı, anajasa aa vasiManiıidaığır.d ccıe ou meşrudur. Ama yme de hale oağ lı» vamtını vermıştır. o MSPde Özal ve 7 arkadaşı (Bastarafı 1 Savfada) da vonenmın «oeklegor» polıtıka sı ızîemeve karar verdığı edınılen bılgıler arasındadır Bu konuda CHP Genel Başkanı Ecevıt'ın j e m hükumetı kurma gınşımle rının o<>klenmesı. bu arada me> dana gelecek geuşmelere gore tavır alınması kararlaştmlmıştır. AP'li iki saldırganın bıçakladığı CHP'li yurttaşlardan biri öldü diğeri komada AP'DEN MSP'YE OLU BUIUNDU tstanbul Saraçhanebaşı'nda 2 hazıran gunu afışleme yaparken ortadan ka\bolan \e arıtadasları tarafından gun.erce aranan lıse mezunu Kasan Doğan'ın dun morgda cesetı bulunmuştur Yapılan otopsı sonunda ceset uzennde ışkence ızlennın goıuldugu bıldınlmektedır. Gencın, komandolar tarafınaan kaçırıldıktan sonra oldurulduğü öne surulmektedır Dogan'ın cenazesı bugun >akınları \e arkadaşları tarafından morgtan alınarak memleketı olan Xalatya'ja gonderılecektır Şirinevler'de silahlı iki kisi banka soydu ve müdürü ağir bicimde yaralayarak kaçtı Turk Tıcaret Bankası Sırınev ler Şubesı dun saat 14 00 de sı lahlı ıkı kışı taralmdan so',ul mus ve soyguncular banka mudurunu agır bıçımde >aralaya rak kaçmışlardır. Bankava ışı olan kımseler g.bı gıren ıkı kış t daha sonra sılâhla rını çekmışler ve çalışanlara hareket etmemelerı ıçın uvanda bulunmuşlaıdır Silahlı kışıleı den bın çalışanları gozlerken, otekısı de, kasadan paralan al f maga baslamış ır Silahlı ıkı kı şı paralan aldıktan sonra dışarı çıkmak uzere hareket etmışler ancak banka rr.uduru Vedat Be nıgör un verınden kalkması uzerıne sılaalarını atesleyeıek mu duru agır bıçımde varalamışlar dır Daha sonra dısarı fırla>an sojguncular koşarak banka çev resmden uzaklaşmışlardır Guvenhk yetkılılerı olayla :1 gılı soruşturmanuı surduruldu gunu ve silahlı kışJerm kımlık lerının saptanması ve yakalan ması ıçm çahşıldığım belırtmış ler kasadan alınan paamn vak laşık 168 bın lıra olduğunu soj lemışlerdır. SENATO'DA Cumhunyet Senatosu (A) Gru bu ıllennın seçıme gıren 50 uye sınden 13'u jenıden senator seçılmıştır Bu arada 9 mılletvekıh de senato seçımlerım kazanmıştır. 5 hazıran senato seçımlerıne katılan 20 senatcrden CHP lı Halıl Goral (Aydmi ve Adü Altay (Sıvas) ıle AP lı Tuıgut Yaşaı Gulez (Bolu», Malunut Şevket Ozçetm (Çorum> Mumn Kırlı (Izmır), Ahmet Nusret Tuna 1 Kastamonu 1 Mehmet Varıslı (Konya) seçımlen kazanamamışlardır Yenıden seçımlen ka zanan senatorler ıse şunlardır: AP: Iskender Cenap Ege (Av dın), Gurhan Tıtrek (Çankıru Safa Yalçuk (Çomm). Oral Ka raosmanoğlu iMamsai Ruhı Tunakan 'Manısa), Talıp Ozdola> (Içel), Osman Nurı Canpolat (Konjai, Adnan Karakuçuk iK laraşı, Ahmet Demıryuce (Zon guldak). CHP: Erdoğan Bakkalbaşı "Konyai, Hamdı Ozer Malat>a), Hüseyın Ozturk (Si\as), Mehmet Alı Pestılcı (Zonguldak). Bu durumda Cumhurıyet Senatosuna 37 yenı uve gırmıştır EDIRNE'DE Edırne'de Devlet Mımarlık ve Munendıslık Akademısı'nde dun ogrencıler arasında, ıkı ogrencınm yaralanmasıj la sonuçlanan olaylar çıkmıştır. Öteden ben bazı sağcı ogrencılerm tutumlarmdan jakman solcu ogrencıler, tatacaklan jolu ve alacaklan onlemlerı saptamak üzere Aıcademıde bır forum duzerılemışlerdır. Bu sırada, çatısma çıkmıştır Edırne YuKseK Ogrenım Derneğı ıle Trakva Demokratık Kultur Derneğı'nın bırlıkte japtığı açıklamaja gore, bu çatısma sırasında ılerıcı gençlerden Harun Polat ıle Omer Gultekın jaralanmıslardır Bılaınde, saldırganların Yusuf Oz*oprak, Nazım Guven, A\nı Karamastafa \e Bahn Kuru olduğu ılerı stıralmektedır. Öte yandan, AP Genel Başka nı Suleyman Demirel ın «oephe ıktıddrnmı jenıden oluşturmak MHP Lıderı Alparslan Turıçın, MSP>e de bır yandan «çen keş'in, AP'nın transferlerle (tumhurıvet Haber 'Merkezı) gel» attığı jlk goruşmelerm vavakıt kayoetmeyıp AP Ispaıta'nın Keçıborlu ılçesınpıldıgı ogremlmıştır MSP ıle MHP MSP koalısyonu uzennde de AP Gençlıc Kollan u>esj ıkı ılışkılerı, Demirel ın vakın bakan durdugu one sunJmektedır. kardeşın bıçaklı saldırısına uglanndan Eskı^ehir Mılletvekıh MSP'nın CHP üe koalısyona yaö ravan CHP'lıIerden bın oldurulSeyfı OztuiK vurutmek* dır Sey naşması halınde bunun onlenmemuş bın de aç>r varalanmıştır. fı Oztuık oğrenıldıgıne gore, ılk ve çalışılacağı belırtılmekte, nıBu arada seçım vasauna aykırı gınsımlerınde olumlu bır sonuç tekım Turkeş'm dun her ıkı tadavrandı^ı gerekçesıvle hakkında alamamış, ancak gınşımlerını rafla vaptığı temas sırasında dava açılan AP Adana II Başkanı surdurmevı de bırakmarmştır MSP Lıderıne ^Sağ partıler duAlı Sepıcı nın * argılanmasına da AP nın yetkılı çevrelerınden sı rurken ve MSP de bır sağ parti dun baijlanmıştır zan bılgılere gore, CHP nın, hu olarak CHP ıle nasıl koalısyona Keçıborlu ı!çebinde<ı olay onkumet kurma olasılığını ortadan gıder. şeklınde konuştuğu oğcekı gun meydana gelmıştır. Gor kaldırabümek ıçın, ılk gunden renılmıştır. gu tanıklarına gore, CHP lı olan gınşımlerde bulunmava başlıjan Ote vandan \P ıçmde de DeHusejm Çelık ıle Ismet Ozsan Suleyman Demirel, yemden mirel ıle başkanlık dıvanı uyele seçım sonuçları haksmda konuMHP ve MSP ı'.e bır ortaklık rı arasında hukumetın kunılmasuılarKen. AP GençliK Kollan jolları aramıva baslamıstır sı konusunda goruş aynlıklan uvesı Raınazan h»hç \e agabevı Seyfı Oztuı k un aldıgı ılk • olduğu belfrtlİTrtrkfMıf; Halıl Hal'çlh "bıçaklı saltiınsırıa ' hımlere gore, MSP ıçmde ugraiTOŞİardrç AP Geı^clı^. I>9i; (qqt'Ozal ıle \ed mılletvekıh, ve Çaglayşngıl, Nurı Bayar, ları u>esı saldnganları 1 bıçak nıden bır osphe ıktıdan ıçınfle ve Sabıt Osman Avcı'nın vunışlamla Ismet Ozkan olay bulunmıva kesmlıkl" karşı olduk AP'nın çekımser kalarak jeımde can vermış, Huseym Çelarını bıldırmışlerdır MSP'den CHP'mn hükumetı kurmasını olık de ağır yaralı olarak hastane8 kışı karşı çıkınca. AP'nın yenı nerdıklen oovlelıkle AP'nın daye kaldınlmıştır Husevın Çelık' den bır «cephe» oluşturması ola ha da kuvvetleneceğmı savunduk ın yaşama şansının çok az oldunaksız duruma gelmıştır MSP ları oğrenılmıştır Demirel'in ıse gu bıldmlmeKtedır Olavdan son nın oylarınm buyuk bolumunun sağ partılen yeniden başkanlıra kaçan raldırganlardan Rama MHP'ye gıtmesı MSP çevrelerı ğında toplayarak CHP'vı Meczan Halıç AP ıl bınasında ele ge nı de haylı tedı r şın etmıştır. lıs'te yalnız bırakmak eğılımınde çırılmış ve tutuklanmıstır Bu olduğu, bu ısteğı ıçın MSP'ye bıMHP NE DİYOR! olayda eskı Beledıye Baskam ve le katlanabıleceğı ıfade edılmekAP Keçıborlu I'çe Baskam SeyMıllıvetçı Hareket Partısı te, bu amaçla ıkmcı bır cephe fullah Ugurlu nun büyuk rol oyGenel Sekreter Yardımcısı Sa hukumetımn oluşmasından yana nadığı one surulmuştur. bıldınlme^tedır dı Somuncuoğlu. da seçım tavır alacağı ınıike bctzı AP lıler sonuçlarına gore hunumetı «Mıl Bununla ADANA'DA lıyetçı partıler tooluluâunun kur MSP ıle bır koahsyona gıdılme5 hazıran genel seçımlerınaen masının daha guçlu bır olasıhk sme kesınlıkle kar'i çıkmakta, once duzenledıgı basın toplantıve MSP'nın entılmesıne çahşıloldugunu» one suımustur sınaa Seçım guvenngını saglaması onerısınde bulunmaktadırSomuncuoğlu, dun verdığı mak ıçm gerekırse MHP ıle solar demeçte. «CHP'nın tek başına kakta oırleşıra. dedığı gerekçehukumet kuramavacagını, bır CHP Vî AP YETKİLI KURULLASI sıjle hakkında dava açılan AP azınhk hukumetımn ds Meclıs II Başsanı Alı Sepıcı dun Toplu den guvenoyu almasının mufnTOPLANDI Basın Mahkemesmde j argılan kun olmadıgını» ıddıa etmıştır mıştır Ancak Alı Sepıcı nasta ol Ote vandan, CHP Genel YoneANKA'nın haberıne gore, AP duğj ıçm duruşmaya gelememış Genel Başkanı Sulevman Demır tım Kurulu dun akşam Genel tır. Sepıcının gıyabında japılan el'ın başkanhğmda >em bır mıl Baskan Bulent Ecev ıt m başkan dunışmada Haber Ajansı muha lıyetçı cephe kurulması ve hu lıgında toplanarak seçım sonuçbırı Abdullah Yakar gorgu tanı kumette MSP'nın de yer alabıl larına ılışkın durumu goruşmuj gı olarak dınlenrnıştır Dığer mesı ıçm MHP Genel Başkanı gazetecıler gelemedığmden, du Alparslan •Turkeş'ın arabulueu tur AP Başkanlık Dıvanı da Deruşma başka bır gune buakılmış luk gorevını ustlendığı bıldırılmirel'in başkanlıgında dun aktır. mektedır. şam yaptığı toplantı sonunda, Genel Idare Karulu'nun cuma, MHP Genel Başkanı Turkeş'in dun Demırel'e vaptıgl ozel zıya partı ortak gruplannın da cuUniversite giriş martesı gunu toplanmasu.ı karetın, bu amacı taşıdığı ve bu Bu toplantılarzıyaretı >apmadan once MSP Lı rarlaşm mıştır sınav soruları da, 5 hazıran seçımlennden son den Erbakan ıle temas kurduğu ra ortaja çıkan durumjn goruofrenılmıştır. Edınılen bılgılere bir tabur gore, AP Genel Baskam Sulev şuleceğı bıldınlmıstır. man Demirel. >em bır cephe hüjandarmanın kumetınm kurulmasma karşı çıkmamakta, ancak MSP'ye koahsyona katılma konusunda teklıfte bulunmaya yanaşmamak<'adır Demirel ın koalısyona katılma konusunda asıl teklıfın MSP'den gelmesını ıstedığı, bu nedenle ısteksız bır tavır aldıği ıfade edılmektedır. Bu nedenle MHP Lıderı Turkeş'in araja gırerek Erbakan ıle goruştujcten sonra cephe hukumetımn kurulması konusunda yaptığı ozel gbruşmede Demırel'e teklıf goturduğu ogremlmıştır. kontrolunda bugün basıma giriyor CHP'nin itirazı (Bastarafı I. savfada) CHP nın Ankara seçım sonuç larına ılışkın ıtırazı, Çankaya llçe Ikmcı Seçım Kuruıu tarafından haklı bulunarak ılçeje baglı 650 sandıkta oylann venı den sayımı ışlemıne başlanmış tır MHP'nn bu durum karsı sında Yuksek Seçım Kuruıuna basvurdugu bıld.rılmıştır Ba arada llçe Seçım Kurulu nun bu partının mıhtanıannca ten dıt edıldığı de ogremlmıştır Ku rul vetkıhlerının vakmma ve baş vurusu uzerme llçe Seçım Ku rulu nun çalıştığı Ataturk Lıse sınde sıkı guvenlık onlemlerı alınmıştır. Içel'de ıse CHP nın II Seçım Kuruluna yaptığı ıtıraz uzerme Cumhurıyet Savcılığı 594 torba ıle dagıtılmavan 22 torba seç men kartına el kovmuştur Savcılığm ajrıca Içel PTT Muduru Celıl Eren hakkında .44 bın seçmen kartını yurttaşlara dağıtmadığı» ıddıasıjla soruşturma açığı da büdınlmıştır aa'nıtı haberıne gore, Adana'da, oy sayımı sırasında tercıhlı oylarm bır bolumunun dıkkate alınmadığı yolunda AP tarafından yapılan ıtıraz ıle Sandık Ku rulunun muhru bulunmayan ov pusulalanmn ıptalme ılışkın CHP ıtırazı II Seçım Kurulu tarafından reddedılmıştır Surt'de ıse bırleşik oy pusulalarından bazılarının AP hane sıne evet muhru basarak bır gun onceden dagıttığı ıddıası ıle goz altına alınan Sandık Baskam ve Endustrı Meslek Lısesı öğretme nı Hasan Dal dun tutuklanmış GAZIANTEP'TE Karşıyaka mahallesmde afıs asan bır grup, kendısıne engel olmak ıstejen polıs ekıbıne ates açmıştır Olayda yaralanan olma mış, ancak afıs asan gruptan ıkı oğrencı \akalanarak gozaltına alınmıştır HUKUKÇULAR (ÛGUNLUKTA Senatoya gıren 50 senatorden 26'smı hukukçular oluşturmaktadır Bunu 5 u\e ıle eğıtımcıler ızlemektedır. Bu arada 4 dok tor, 3 emekl sabay, 3 yuksei muhendıs, 2 eczacı, 2 ıknsatçı 2 ıdarecı ve bır tuccar da bu lunmaktadır. KONYA'DA Sevdışehır uçesı Cumhunyet Savcı Yardımcısı Sayım Erdem m ozel otosuna kımlıklerı. sapta namayan kışılerce patlayıcı mad de atılmış. patlama sonunda 66 AF 966 plakalı otomobıl buyuk hasar gormuştür. bir bankayı 5 milyort lira dolandıran sanık ıstanbul'da yakalandı Kredı mektupları ıle bır ban kanm Adana şubesınde 5 mılvon lıra çektığı ,ddıa olunan ve bu nedenle de dun Istanbul polısı tarafından j akalanan Mustaf a Kılıç gozaltına alınmıştır. Polısm dun yaptığı açıklamaya gore tıcaret yapan Mustafa Kılıç bır suredır Adana Karşıyaka Yapı Kredı Bankası şubesınden başkalarma aıt kredı mektuplarını kullanrmş ve banka>ı dolandırmıştır Adana polısı tarafından arandıgı da b Idırılen Mustafa Kılıç ın avrıca ıkı va tandaşı da 350 bın lıra dolandırdığı ıddıa olunmuştur Mustafa Kılıç dun Istanbula gelen bı ekıp tarafından soruşturmanır sonaçlandırılması ıçın Adanaya goturulmüştür. ANKAR\ 30 hazıran perşembe gunu 24 ıl merkezınde japılacak olan ve 356 bın oğrencmın gıreceğı Unnersıtelerarası Seçme Sınavı sorularının basım ışlemleıuıe bu aksamdan ıtiualen sıkı guvenhk onlemlerı arasında başlanacaktır. Umversıteleıarası Oğrencı Seçme %e Yerleştırme (USTM) Başkanı Prof Altan Gunalp, sorjlann, Hacettepe Unıversıtesı'nın Beytepe kampusundakı tesıslerınde basılacağını. matbaada çalışacak olanların basım ışlemlerı sırasmda bınadan çıkamajacaklarını belırtmıştır. 28 hazırana kadar surecek basım ışlemı sırasında matbaanm çevresınde bır jandarma taburu sureklı gorev vapacaktır Soru kıtapçıkları da 28 hazırandan ıtıbaren ozel kuryelerle ve sıkı guvenhk onlemlerıyle sınav merkezlerıne gonderılecektır. «Kısa Pantolon» karikatür yarışmEsında başarı kazanan çocuk karikatürleri çeşitli ülkelerde sergilenecek MAZBATAIARINI AUYORLAR Öte yandan kesın sonuçların resmen açıklanmasmdan sonra mılleU ekıllen ve senatorler maz batalarını almaya başlamışlardır Istanbul'da CHP den ılk olarak mazbatasmı alan Necdet Uğur olmuştur. Uğur kendısını kutlayanlara Mılletımız ıçın hayırlı olsun> demısfır Uğur dan sonra gelen Censız Ozjalçm, Metm Tuzun ve Ilhar O/bay bırlıkte II Seçım Kurulu Basıîanhğı odasına gırmısler ve mazbatalarını al rruşlardır Timisi (Ba^tarafı 1. savfada) ustlenebılırdık CHP uçbeş eksık çıkarsa da Parlamentoda CHP'nın solunda temsılcıler olsa ydı, ıktıdar dugumunun çozulmesınde çok yardımcı olunurdu. Ben, geçen donem bır kişı olmama karşın, bırçok yonlerde etkılı oldum Bunu suçlamak ıçın sbv lemıyorum, solla dıyaloğu CHP vapmış olsavdı ulke ıçın de, demokrasi ıçm de kendileri ıçin de yararlı olacaku.» Yahya Demirel'in yargılanması sürüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yahya Kemal Demirel, «Hacı Alı mobılya faturaları» nedenıyle Ankara Dorduncu Ağır Ceza Mahkemesmde yargılanmış, duruşması bır başka gune bırakılmıştır Yahya Kemal Demirel, dmlenmelen için çeşıtlı yerlerden 42 tanık gostermıştır. Bu tanıklann dınlen;lmelerınden son ra karar verılebılecektır. Turkıye Cocuk Esi'geme Kurumunun Iıtanbul Merkezı talafından dunvada ılk kez auzenlenen Lljslararası «Kısa Pantolon» Kankatur varışmasında basanlı gorulen eserler, Yugoslavvanın Nov:Sad kentmde 11 hazırandan ıtıbaren sergılenmeye başlajacaktır Ankara ve Istanbuldan sonra Dışışlen Bakanhgmca yurt dısmda da sergılenmesı uvgun gorulen sergı 25 ulkenın, 711 yaş arası çocaklarının eserlerinı kapsamaktadır Sergı Yugoslavvadan sonra Almanvanın Nurenberg ve Frankfart ken'lennde, Izmır fuannda, daha sonra da Macanstan. Bulgarıstan Tanus ve Iran'da açılacaktır A L Tl N Cumhurıyet Reşat Azız Hamıt Napolyon lngılız 24 Ayar 22 Avar 1150 630 715 725 760 9230 8450 625 1220 650 750 750 780 9250 8470 tır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog